تیرآهن هاش بال پهن سبک
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران

اروپایی

نام محصول سایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی… 12شاخهشاخهانبار تهراناروپایی 42202
تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی… 14شاخهشاخهانبار تهراناروپایی 22018
تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی… 16شاخهشاخهانبار تهراناروپایی 26147
تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی… 18شاخهشاخهانبار تهراناروپایی 31193
تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی… 20شاخهشاخهانبار تهراناروپایی 22936
تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی… 22شاخهشاخهانبار تهراناروپایی 51835
تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی… 24شاخهشاخهانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی… 26شاخهشاخهانبار تهراناروپایی 51835
تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی… 28شاخهشاخهانبار تهراناروپایی 51835
تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی… 30شاخهشاخهانبار تهراناروپایی 52752
تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی… 32شاخهشاخهانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی… 34شاخهشاخهانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی… 36شاخهشاخهانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی… 40شاخهشاخهانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی… 45شاخهشاخهانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی… 50شاخهشاخهانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی… 55شاخهشاخهانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی… 60شاخهشاخهانبار تهراناروپایی تماس بگیرید

ذوب آهن اصفهان

نام محصول سایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
تیرآهن هاش بال پهن سبک ذوب… 10شاخهشاخهانبار تهرانذوب آهن اصفهان 12500
تیرآهن هاش بال پهن سبک ذوب… 12شاخهشاخهانبار تهرانذوب آهن اصفهان 24500
تیرآهن هاش بال پهن سبک ذوب… 14شاخهشاخهانبار تهرانذوب آهن اصفهان 420000
تیرآهن هاش بال پهن سبک ذوب… 16شاخهشاخهانبار تهرانذوب آهن اصفهان 420000
تیرآهن هاش بال پهن سبک ذوب… 18شاخهشاخهانبار تهرانذوب آهن اصفهان 420000
تیرآهن هاش بال پهن سبک ذوب… 20شاخهشاخهانبار تهرانذوب آهن اصفهان 420000

فایکو

نام محصول سایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
تیرآهن هاش بال پهن سبک فایکو… 14شاخهشاخهانبار تهرانفایکو 12500
تیرآهن هاش بال پهن سبک فایکو… 16شاخهشاخهانبار تهرانفایکو 24500
تیرآهن هاش بال پهن سبک فایکو… 18شاخهشاخهانبار تهرانفایکو 420000
تیرآهن هاش بال پهن سبک فایکو… 20شاخهشاخهانبار تهرانفایکو 420000

مراحل سفارش محصول

 • افزودن به سبد خرید
  1
 • ورود به حساب کاربری
  2
 • بررسی کارشناس فروش
  3
 • تحویل پیش فاکتور
  4
 • کنترل کیفیت
  5
 • ارسال سفارش
  6