تیرآهن هاش بال پهن سنگین
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران

اروپایی

نام محصول سایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی… 10شاخهشاخهانبار تهراناروپایی 43119
تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی… 12شاخهشاخهانبار تهراناروپایی 43119
تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی… 14شاخهشاخهانبار تهراناروپایی 22018
تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی… 16شاخهشاخهانبار تهراناروپایی 21101
تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی… 18شاخهشاخهانبار تهراناروپایی 22018
تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی… 20شاخهشاخهانبار تهراناروپایی 26147
تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی… 22شاخهشاخهانبار تهراناروپایی 51835
تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی… 24شاخهشاخهانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی… 26شاخهشاخهانبار تهراناروپایی 59633
تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی… 28شاخهشاخهانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی… 30شاخهشاخهانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی… 32شاخهشاخهانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی… 34شاخهشاخهانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی… 36شاخهشاخهانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی… 40شاخهشاخهانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی… 45شاخهشاخهانبار تهراناروپایی 52294
تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی… 50شاخهشاخهانبار تهراناروپایی 53211
تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی… 55شاخهشاخهانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی… 60شاخهشاخهانبار تهراناروپایی تماس بگیرید

ذوب آهن اصفهان

نام محصول سایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
تیرآهن هاش بال پهن سنگین ذوب… 10شاخهشاخهانبار تهرانذوب آهن اصفهان 420000
تیرآهن هاش بال پهن سنگین ذوب… 12شاخهشاخهانبار تهرانذوب آهن اصفهان 420000
تیرآهن هاش بال پهن سنگین ذوب… 14شاخهشاخهانبار تهرانذوب آهن اصفهان 420000
تیرآهن هاش بال پهن سنگین ذوب… 16شاخهشاخهانبار تهرانذوب آهن اصفهان 420000
تیرآهن هاش بال پهن سنگین ذوب… 18شاخهشاخهانبار تهرانذوب آهن اصفهان 420000
تیرآهن هاش بال پهن سنگین ذوب… 20شاخهشاخهانبار تهرانذوب آهن اصفهان 420000

فایکو

نام محصول سایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
تیرآهن هاش بال پهن سنگین فایکو… 14شاخهشاخهانبار تهرانفایکو 420000
تیرآهن هاش بال پهن سنگین فایکو… 16شاخهشاخهانبار تهرانفایکو 420000
تیرآهن هاش بال پهن سنگین فایکو… 18شاخهشاخهانبار تهرانفایکو 420000
تیرآهن هاش بال پهن سنگین فایکو… 20شاخهشاخهانبار تهرانفایکو 420000

مراحل سفارش محصول

 • افزودن به سبد خرید
  1
 • ورود به حساب کاربری
  2
 • بررسی کارشناس فروش
  3
 • تحویل پیش فاکتور
  4
 • کنترل کیفیت
  5
 • ارسال سفارش
  6