قیمت تیرآهن هاش سبک (بال پهن سبک)

دسته بندی محصولات

قیمت تیرآهن هاش سبک (بال پهن سبک)
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران

فیلتر محصولات

نام محصول سایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 12 12شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 40,367
تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 14 14شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 21,560
تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 16 16شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 26,147
تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 18 18شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 26,147
تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 20 20شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 21,560
تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 22 22شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 50,000
تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 24 24شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 55,046
تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 26 26شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 51,835
تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 28 28شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 49,541
تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 30 30شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 59,633
تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 32 32شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 34 34شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 36 36شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 40 40شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 55,046
تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 45 45شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 55,046
تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 50 50شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 52,294
تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 55 55شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 60 60شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
نام محصول سایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
تیرآهن هاش بال پهن سبک ذوب آهن اصفهان سایز 10 10شاخهکیلوگرمانبار تهرانذوب آهن اصفهان 39,450
تیرآهن هاش بال پهن سبک ذوب آهن اصفهان سایز 12 12شاخهکیلوگرمانبار تهرانذوب آهن اصفهان 40,367
تیرآهن هاش بال پهن سبک ذوب آهن اصفهان سایز 14 14شاخهکیلوگرمانبار تهرانذوب آهن اصفهان 21,560
تیرآهن هاش بال پهن سبک ذوب آهن اصفهان سایز 16 16شاخهکیلوگرمانبار تهرانذوب آهن اصفهان 26,468
تیرآهن هاش بال پهن سبک ذوب آهن اصفهان سایز 18 18شاخهکیلوگرمانبار تهرانذوب آهن اصفهان 26,147
تیرآهن هاش بال پهن سبک ذوب آهن اصفهان سایز 20 20شاخهکیلوگرمانبار تهرانذوب آهن اصفهان 21,560

قیمت هاش سبک فایکو

نام محصول سایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
تیرآهن هاش بال پهن سبک فایکو سایز 14 14شاخهکیلوگرمانبار تهرانفایکو 21,560
تیرآهن هاش بال پهن سبک فایکو سایز 16 16شاخهکیلوگرمانبار تهرانفایکو 26,147
تیرآهن هاش بال پهن سبک فایکو سایز 18 18شاخهکیلوگرمانبار تهرانفایکو 26,147
تیرآهن هاش بال پهن سبک فایکو سایز 20 20شاخهکیلوگرمانبار تهرانفایکو 21,560

نظر شما

مراحل سفارش محصول

 • افزودن به سبد خرید
  1
 • ورود به حساب کاربری
  2
 • بررسی کارشناس فروش
  3
 • تحویل پیش فاکتور
  4
 • کنترل کیفیت
  5
 • ارسال سفارش
  6