میلگرد آجدار
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران

محاسبه وزن میلگرد

امیرکبیر خزر

نام محصول سایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A3 سایز… 10شاخهکیلوگرمکارخانهامیرکبیر خزر 16745
میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A3 سایز… 12شاخهکیلوگرمکارخانهامیرکبیر خزر تماس بگیرید
میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A3 سایز… 14شاخهکیلوگرمکارخانهامیرکبیر خزر 15660
میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A3 سایز… 16شاخهکیلوگرمکارخانهامیرکبیر خزر 15660
میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A3 سایز… 18شاخهکیلوگرمکارخانهامیرکبیر خزر 15566
میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A3 سایز… 20شاخهکیلوگرمکارخانهامیرکبیر خزر 15566
میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A3 سایز… 22شاخهکیلوگرمکارخانهامیرکبیر خزر 15566
میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A3 سایز… 25شاخهکیلوگرمکارخانهامیرکبیر خزر 15566
میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A3 سایز… 28شاخهکیلوگرمکارخانهامیرکبیر خزر 15377
میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A3 سایز… 32شاخهکیلوگرمکارخانهامیرکبیر خزر 15566

ذوب آهن اصفهان

نام محصول سایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان A3… 14شاخهکیلوگرمکارخانهذوب آهن اصفهان 15229
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان A3… 16شاخهکیلوگرمکارخانهذوب آهن اصفهان 15229
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان A3… 18شاخهکیلوگرمکارخانهذوب آهن اصفهان 15138
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان A3… 20شاخهکیلوگرمکارخانهذوب آهن اصفهان 15138
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان A3… 22شاخهکیلوگرمکارخانهذوب آهن اصفهان 15138
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان A3… 25شاخهکیلوگرمکارخانهذوب آهن اصفهان 15138
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان A3… 28شاخهکیلوگرمکارخانهذوب آهن اصفهان 14954
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان A3… 32شاخهکیلوگرمکارخانهذوب آهن اصفهان 15138

فایکو

نام محصول سایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
میلگرد آجدار فایکو A3 سایز 10… 10شاخهکیلوگرمکارخانهفایکو 16284
میلگرد آجدار فایکو A3 سایز 12… 12شاخهکیلوگرمکارخانهفایکو تماس بگیرید
میلگرد آجدار فایکو A3 سایز 14… 14شاخهکیلوگرمکارخانهفایکو 15229
میلگرد آجدار فایکو A3 سایز 16… 16شاخهکیلوگرمکارخانهفایکو 15229
میلگرد آجدار فایکو A3 سایز 18… 18شاخهکیلوگرمکارخانهفایکو 15046
میلگرد آجدار فایکو A3 سایز 20… 20شاخهکیلوگرمکارخانهفایکو 15046
میلگرد آجدار فایکو A3 سایز 22… 22شاخهکیلوگرمکارخانهفایکو 15138
میلگرد آجدار فایکو A3 سایز 25… 25شاخهکیلوگرمکارخانهفایکو 15138
میلگرد آجدار فایکو A3 سایز 32… 32شاخهکیلوگرمکارخانهفایکو 15138

نیشابور

نام محصول سایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
میلگرد آجدار نیشابور A3 سایز 12… 12شاخهکیلوگرمکارخانهنیشابور تماس بگیرید
میلگرد آجدار نیشابور A3 سایز 14… 14شاخهکیلوگرمکارخانهنیشابور 15229
میلگرد آجدار نیشابور A3 سایز 16… 16شاخهکیلوگرمکارخانهنیشابور 15229
میلگرد آجدار نیشابور A3 سایز 18… 18شاخهکیلوگرمکارخانهنیشابور 15046
میلگرد آجدار نیشابور A3 سایز 20… 20شاخهکیلوگرمکارخانهنیشابور 15046
میلگرد آجدار نیشابور A3 سایز 22… 22شاخهکیلوگرمکارخانهنیشابور 15917
میلگرد آجدار نیشابور A3 سایز 25… 25شاخهکیلوگرمکارخانهنیشابور 15138
میلگرد آجدار نیشابور A3 سایز 28… 28شاخهکیلوگرمکارخانهنیشابور 14954
میلگرد آجدار نیشابور A3 سایز 32… 32شاخهکیلوگرمکارخانهنیشابور 15138

مراحل سفارش محصول

 • افزودن به سبد خرید
  1
 • ورود به حساب کاربری
  2
 • بررسی کارشناس فروش
  3
 • تحویل پیش فاکتور
  4
 • کنترل کیفیت
  5
 • ارسال سفارش
  6