قیمت ورق استیل نگیر
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران

فیلتر محصولات

محاسبه وزن قیمت ورق استیل نگیر

نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکشور قیمت خرید
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 2 میل عرض 1000 21رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 308,900
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 2 میل عرض 1250 21.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 308,900
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 2 میل عرض 1500 21.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 308,900
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 2.5 میل عرض 1000 2.51رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 2.5 میل عرض 1250 2.51.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 2.5 میل عرض 1500 2.51.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 3 میل عرض 1000 31رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 308,900
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 3 میل عرض 1250 31.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 308,900
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 3 میل عرض 1500 31.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 308,900
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 4 میل عرض 1500 41.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 5 میل عرض 1500 51.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 6 میل عرض 1500 61.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 8 میل عرض 1500 81.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 10 میل عرض 1500 101.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 12 میل عرض 1500 121.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 15 میل عرض 1500 151.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 20 میل عرض 1500 201.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکشور قیمت خرید
ورق استیل 310S نسوز ضخامت 2 میل عرض 1000 21رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 386,715
ورق استیل 310S نسوز ضخامت 2 میل عرض 1250 21.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
ورق استیل 310S نسوز ضخامت 2 میل عرض 1500 21.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 386,715
ورق استیل 310S نسوز ضخامت 3 میل عرض 1000 31رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 386,715
ورق استیل 310S نسوز ضخامت 3 میل عرض 1250 31.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
ورق استیل 310S نسوز ضخامت 3 میل عرض 1500 31.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 386,715
ورق استیل 310S نسوز ضخامت 4 میل عرض 1000 41رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 386,715
ورق استیل 310S نسوز ضخامت 4 میل عرض 1250 41.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
ورق استیل 310S نسوز ضخامت 4 میل عرض 1500 41.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 386,715
ورق استیل 310S نسوز ضخامت 5 میل عرض 1500 51.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 386,715
ورق استیل 310S نسوز ضخامت 6 میل عرض 1500 61.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 386,715
ورق استیل 310S نسوز ضخامت 8 میل عرض 1500 81.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 386,715
ورق استیل 310S نسوز ضخامت 10 میل عرض 1500 101.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 395,223
ورق استیل 310S نسوز ضخامت 12 میل عرض 1500 121.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 395,223
ورق استیل 310S نسوز ضخامت 15 میل عرض 1500 151.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 395,223
ورق استیل 310S نسوز ضخامت 20 میل عرض 1500 201.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 395,223
نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکشور قیمت خرید
ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.5 عرض 1000 0.51رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.5 عرض 1250 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.6 عرض 1000 0.61رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.6 عرض 1250 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.7 عرض 1000 0.71رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.7 عرض 1250 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.8 عرض 1000 0.81رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.8 عرض 1250 0.81.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.9 عرض 1000 0.91رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.9 عرض 1250 0.91.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
ورق استیل 316 نگیرضخامت 1 عرض 1000 11رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 178,899
ورق استیل 316 نگیرضخامت 1 عرض 1250 11.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 178,899
ورق استیل 316 نگیرضخامت 1.25 عرض 1000 1.251رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 178,899
ورق استیل 316 نگیرضخامت 1.25 عرض 1250 1.251.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 178,899
ورق استیل 316 نگیرضخامت 1.5 عرض 1000 1.51رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 178,899
ورق استیل 316 نگیرضخامت 1.5 عرض 1250 1.51.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 178,899
ورق استیل 316 نگیرضخامت 2 عرض 1000 21رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 178,899
ورق استیل 316 نگیرضخامت 2 عرض 1250 21.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 178,899
ورق استیل 316 نگیرضخامت 2.5 عرض 1000 2.51رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 178,899
ورق استیل 316 نگیرضخامت 2.5 عرض 1250 2.51.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 178,899
ورق استیل 316 نگیرضخامت 3 عرض 1000 31رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 178,899
ورق استیل 316 نگیرضخامت 3 عرض 1250 31.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 178,899
ورق استیل 316 نگیرضخامت 4 عرض 1500 41.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 178,899
ورق استیل 316 نگیرضخامت 5 عرض 1500 51.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 178,899
ورق استیل 316 نگیرضخامت 6 عرض 1500 61.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 178,899
ورق استیل 316 نگیرضخامت 8 عرض 1500 81.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 178,899
ورق استیل 316 نگیرضخامت 10 عرض 1500 101.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 178,899
ورق استیل 316 نگیرضخامت 12 عرض 1500 121.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 178,899
ورق استیل 316 نگیرضخامت 15 ابعاد 6000*1500 151.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 178,899
ورق استیل 316 نگیرضخامت 20 ابعاد 6000*1500 201.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 178,899
ورق استیل 316 نگیرضخامت 30 ابعاد 6000*1500 301.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
ورق استیل 316 نگیرضخامت 40 ابعاد 6000*1500 401.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکشور قیمت خرید
ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.5 عرض 1000 0.51رولکیلوگرمانبار تهرانچین 111,009
ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.5 عرض 1250 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 111,009
ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.6 عرض 1000 0.61رولکیلوگرمانبار تهرانچین 111,009
ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.6 عرض 1250 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 111,009
ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.7 عرض 1000 0.71رولکیلوگرمانبار تهرانچین 111,009
ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.7 عرض 1250 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 111,009
ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.8 عرض 1000 0.81رولکیلوگرمانبار تهرانچین 111,009
ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.8 عرض 1250 0.81.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 111,009
ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.9 عرض 1000 0.91رولکیلوگرمانبار تهرانچین 111,009
ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.9 عرض 1250 0.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 111,009
ورق استیل 304 نگیرضخامت 1 عرض 1000 11رولکیلوگرمانبار تهرانچین 109,174
ورق استیل 304 نگیرضخامت 1 عرض 1250 11.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 109,174
ورق استیل 304 نگیرضخامت 1.25 عرض 1000 1.251رولکیلوگرمانبار تهرانچین 108,257
ورق استیل 304 نگیرضخامت 1.25 عرض 1250 1.251.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 111,009
ورق استیل 304 نگیرضخامت 1.5 عرض 1000 1.51رولکیلوگرمانبار تهرانچین 111,009
ورق استیل 304 نگیرضخامت 1.5 عرض 1250 1.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 109,174
ورق استیل 304 نگیرضخامت 2 عرض 1000 21رولکیلوگرمانبار تهرانچین 109,174
ورق استیل 304 نگیرضخامت 2 عرض 1250 21.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 109,174
ورق استیل 304 نگیرضخامت 2.5 عرض 1000 2.51رولکیلوگرمانبار تهرانچین 109,174
ورق استیل 304 نگیرضخامت 2.5 عرض 1250 2.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 109,174
ورق استیل 304 نگیرضخامت 3 عرض 1000 31رولکیلوگرمانبار تهرانچین 109,174
ورق استیل 304 نگیرضخامت 3 عرض 1250 31.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 109,174
ورق استیل 304 نگیرضخامت 4 عرض 1500 41.5رولکیلوگرمانبار تهرانچین 109,174
ورق استیل 304 نگیرضخامت 5 عرض 1500 51.5رولکیلوگرمانبار تهرانچین 109,174
ورق استیل 304 نگیرضخامت 6 عرض 1500 61.5رولکیلوگرمانبار تهرانچین 109,174
ورق استیل 304 نگیرضخامت 8 عرض 1500 81.5رولکیلوگرمانبار تهرانچین 109,174
ورق استیل 304 نگیرضخامت 10 عرض 1500 101.5رولکیلوگرمانبار تهرانچین 109,174
ورق استیل 304 نگیرضخامت 12 عرض 1500 121.5رولکیلوگرمانبار تهرانچین 109,174
ورق استیل 304 نگیرضخامت 15 ابعاد 6000*1500 151.5*6شیتکیلوگرمانبار تهرانچین 109,174
ورق استیل 304 نگیرضخامت 20 ابعاد 6000*1500 201.5*6شیتکیلوگرمانبار تهرانچین 115,219
ورق استیل 304 نگیرضخامت 30 ابعاد 6000*1500 301.5*6شیتکیلوگرمانبار تهرانچین تماس بگیرید
ورق استیل 304 نگیرضخامت 40 ابعاد 6000*1500 401.5*6شیتکیلوگرمانبار تهرانچین تماس بگیرید
نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکشور قیمت خرید
ورق استیل 310 نگیر ضخامت 2 میل عرض 1000 21رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 409,800
ورق استیل 310 نگیر ضخامت 2 میل عرض 1250 21.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
ورق استیل 310 نگیر ضخامت 2 میل عرض 1500 21.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 378,757
ورق استیل 310 نگیر ضخامت 2.5 میل عرض 1000 2.51رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
ورق استیل 310 نگیر ضخامت 2.5 میل عرض 1250 2.51.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
ورق استیل 310 نگیر ضخامت 2.5 میل عرض 1500 2.51.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
ورق استیل 310 نگیر ضخامت 3 میل عرض 1000 31رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 409,800
ورق استیل 310 نگیر ضخامت 3 میل عرض 1250 31.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
ورق استیل 310 نگیر ضخامت 3 میل عرض 1500 31.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 378,757
ورق استیل 310 نگیر ضخامت 4 میل عرض 1500 41.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 378,757
ورق استیل 310 نگیر ضخامت 5 میل عرض 1500 51.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 378,757
ورق استیل 310 نگیر ضخامت 6 میل عرض 1500 61.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 378,757
ورق استیل 310 نگیر ضخامت 8 میل عرض 1500 81.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
ورق استیل 310نگیر ضخامت 10 میل عرض 1500 101.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 378,757
ورق استیل 310نگیر ضخامت 12 میل عرض 1500 121.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
ورق استیل 310نگیر ضخامت 15 میل عرض 1500 151.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 378,757
ورق استیل 310نگیر ضخامت 20 میل عرض 1500 201.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 378,757

نظر شما

مراحل سفارش محصول

 • افزودن به سبد خرید
  1
 • ورود به حساب کاربری
  2
 • بررسی کارشناس فروش
  3
 • تحویل پیش فاکتور
  4
 • کنترل کیفیت
  5
 • ارسال سفارش
  6