قیمت ورق استیل بگیر 430
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران

فیلتر محصولات

محاسبه وزن قیمت ورق استیل بگیر 430

قیمت ورق استیل بگیر 430

نام محصول ضخامتابعادحالتواحد سفارشمحل تحویلکشور قیمت خرید
ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.4 عرض… 0.41رولکیلوگرمانبار تهرانچین 67,890
ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.4 عرض… 0.41.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 67,890
ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.5 عرض… 0.51رولکیلوگرمانبار تهرانچین 67,890
ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.5 عرض… 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 67,890
ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.6 عرض… 0.61رولکیلوگرمانبار تهرانچین 80,734
ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.6 عرض… 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 67,890
ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.7 عرض… 0.71رولکیلوگرمانبار تهرانچین 80,734
ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.7 عرض… 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 80,734
ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.8 عرض… 0.81رولکیلوگرمانبار تهرانچین 67,890
ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.8 عرض… 0.81.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 67,890
ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.9 عرض… 0.91رولکیلوگرمانبار تهرانچین 68,807
ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.9 عرض… 0.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 68,807
ورق استیل 430 بگیرضخامت 1 عرض… 11رولکیلوگرمانبار تهرانچین 67,890
ورق استیل 430 بگیرضخامت 1 عرض… 11.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 67,294
ورق استیل 430 بگیرضخامت 1.25 عرض… 1.251رولکیلوگرمانبار تهرانچین 66,055
ورق استیل 430 بگیرضخامت 1.25 عرض… 1.251.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 66,055
ورق استیل 430 بگیرضخامت 1.5 عرض… 1.51رولکیلوگرمانبار تهرانچین 80,734
ورق استیل 430 بگیرضخامت 1.5 عرض… 1.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 66,055
ورق استیل 430 بگیرضخامت 2 عرض… 21رولکیلوگرمانبار تهرانچین 69,358
ورق استیل 430 بگیرضخامت 2 عرض… 21.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 69,358
ورق استیل 430 بگیرضخامت 2.5 عرض… 2.51رولکیلوگرمانبار تهرانچین 70,642
ورق استیل 430 بگیرضخامت 2.5 عرض… 2.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 70,642
ورق استیل 430 بگیرضخامت 3 عرض… 31رولکیلوگرمانبار تهرانچین 71,101
ورق استیل 430 بگیرضخامت 3 عرض… 31.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 71,101
ورق استیل 430 بگیرضخامت 4 عرض… 41رولکیلوگرمانبار تهرانچین 67,890
ورق استیل 430 بگیرضخامت 4 عرض… 41.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 67,890

نظر شما

مراحل سفارش محصول

 • افزودن به سبد خرید
  1
 • ورود به حساب کاربری
  2
 • بررسی کارشناس فروش
  3
 • تحویل پیش فاکتور
  4
 • کنترل کیفیت
  5
 • ارسال سفارش
  6