فیلتر محصولات
آوا شامی پاک
علیرضا دوستی
علی سنگنیان
عاطفه متین
زهرا بیگلری
علیرضا حقوقی
سعید ایلخانی
اکرم سمیعی
الهه دوستی
محسن صحرانورد
نادیا هاشمی
مسعود دادور
امیر افراز سورانی
سودابه قرگز
محمدجواد نظری
محمد علی کارگر
سمیرا حبیب نژاد
مسعود شاه حسینی
محاسبه وزن ورق

قیمت ورق استیل نگیر

قیمت ورق استیل 309 نگیر

نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکشور قیمت

ورق استیل 309 نگیر ضخامت 2 میل عرض 1000

21رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 422,020

ورق استیل 309 نگیر ضخامت 2 میل عرض 1250

21.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 422,020

ورق استیل 309 نگیر ضخامت 2 میل عرض 1500

21.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 422,020

ورق استیل 309 نگیر ضخامت 2.5 میل عرض 1000

2.51رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 422,020

ورق استیل 309 نگیر ضخامت 2.5 میل عرض 1250

2.51.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 422,020

ورق استیل 309 نگیر ضخامت 2.5 میل عرض 1500

2.51.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 422,020

ورق استیل 309 نگیر ضخامت 3 میل عرض 1000

31رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 422,020

ورق استیل 309 نگیر ضخامت 3 میل عرض 1250

31.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 422,020

ورق استیل 309 نگیر ضخامت 3 میل عرض 1500

31.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 422,020

ورق استیل 309 نگیر ضخامت 4 میل عرض 1500

41.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 422,020

ورق استیل 309 نگیر ضخامت 5 میل عرض 1500

51.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 422,020

ورق استیل 309 نگیر ضخامت 6 میل عرض 1500

61.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 422,020

ورق استیل 309 نگیر ضخامت 8 میل عرض 1500

81.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 440,370

ورق استیل 309 نگیر ضخامت 10 میل عرض 1500

101.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 440,370

ورق استیل 309 نگیر ضخامت 12 میل عرض 1500

121.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 440,370

ورق استیل 309 نگیر ضخامت 15 میل عرض 1500

151.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 440,370

ورق استیل 309 نگیر ضخامت 20 میل عرض 1500

201.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 440,370

قیمت ورق استیل 310 نگیر

نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکشور قیمت

ورق استیل 310 نسوز ضخامت 2 میل عرض 1250

21.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 486,240

ورق استیل 310 نسوز ضخامت 2 میل عرض 1000

21رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 486,240

ورق استیل 310 نسوز ضخامت 2 میل عرض 1500

21.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 486,240

ورق استیل 310 نسوز ضخامت 2.5 میل عرض 1000

2.51رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 486,240

ورق استیل 310 نسوز ضخامت 2.5 میل عرض 1250

2.51.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 486,240

ورق استیل 310 نسوز ضخامت 2.5 میل عرض 1500

2.51.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 486,240

ورق استیل 310 نسوز ضخامت 3 میل عرض 1000

31رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 486,240

ورق استیل 310 نسوز ضخامت 3 میل عرض 1250

31.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 486,240

ورق استیل 310 نسوز ضخامت 3 میل عرض 1500

31.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 486,240

ورق استیل 310 نسوز ضخامت 4 میل عرض 1500

41.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 486,240

ورق استیل 310 نسوز ضخامت 5 میل عرض 1500

51.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 486,240

ورق استیل 310 نسوز ضخامت 6 میل عرض 1500

61.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 486,240

ورق استیل 310 نسوز ضخامت 8 میل عرض 1500

81.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 504,590

ورق استیل 310 نسوز ضخامت 10 میل عرض 1500

101.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 504,590

ورق استیل 310 نسوز ضخامت 12 میل عرض 1500

121.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 504,590

ورق استیل 310 نسوز ضخامت 15 میل عرض 1500

151.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 504,590

ورق استیل 310 نسوز ضخامت 20 میل عرض 1500

201.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 504,590

ورق استیل 310S نسوز ضخامت 2 میل عرض 1000

21رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 550,460

ورق استیل 310S نسوز ضخامت 2 میل عرض 1250

21.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 550,460

ورق استیل 310S نسوز ضخامت 2 میل عرض 1500

21.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 550,460

ورق استیل 310S نسوز ضخامت 3 میل عرض 1000

31رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 550,460

ورق استیل 310S نسوز ضخامت 3 میل عرض 1250

31.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 550,460

ورق استیل 310S نسوز ضخامت 3 میل عرض 1500

31.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 550,460

ورق استیل 310S نسوز ضخامت 4 میل عرض 1000

41رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 550,460

ورق استیل 310S نسوز ضخامت 4 میل عرض 1250

41.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 550,460

ورق استیل 310S نسوز ضخامت 4 میل عرض 1500

41.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 550,460

ورق استیل 310S نسوز ضخامت 5 میل عرض 1500

51.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 550,460

ورق استیل 310S نسوز ضخامت 6 میل عرض 1500

61.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 550,460

ورق استیل 310S نسوز ضخامت 8 میل عرض 1500

81.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 550,460

ورق استیل 310S نسوز ضخامت 10 میل عرض 1500

101.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 550,460

ورق استیل 310S نسوز ضخامت 12 میل عرض 1500

121.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 550,460

ورق استیل 310S نسوز ضخامت 15 میل عرض 1500

151.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 550,460

ورق استیل 310S نسوز ضخامت 20 میل عرض 1500

201.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 550,460

قیمت ورق استیل 316

نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکشور قیمت

ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.5 عرض 1000

0.51رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 284,400

ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.5 عرض 1250

0.51.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 284,400

ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.6 عرض 1000

0.61رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 284,400

ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.6 عرض 1250

0.61.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 284,400

ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.7 عرض 1000

0.71رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 284,400

ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.7 عرض 1250

0.71.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 284,400

ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.8 عرض 1000

0.81رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 284,400

ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.8 عرض 1250

0.81.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 284,400

ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.9 عرض 1000

0.91رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 279,820

ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.9 عرض 1250

0.91.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 279,820

ورق استیل 316 نگیرضخامت 1 عرض 1000

11رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 279,820

ورق استیل 316 نگیرضخامت 1 عرض 1250

11.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 279,820

ورق استیل 316 نگیرضخامت 1.25 عرض 1000

1.251رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 279,820

ورق استیل 316 نگیرضخامت 1.25 عرض 1250

1.251.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 279,820

ورق استیل 316 نگیرضخامت 1.5 عرض 1000

1.51رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 279,820

ورق استیل 316 نگیرضخامت 1.5 عرض 1250

1.51.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 279,820

ورق استیل 316 نگیرضخامت 2 عرض 1000

21رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 275,230

ورق استیل 316 نگیرضخامت 2 عرض 1250

21.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 275,230

ورق استیل 316 نگیرضخامت 2.5 عرض 1000

2.51رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 266,060

ورق استیل 316 نگیرضخامت 2.5 عرض 1250

2.51.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 266,060

ورق استیل 316 نگیرضخامت 3 عرض 1000

31رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 266,060

ورق استیل 316 نگیرضخامت 3 عرض 1250

31.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 266,060

ورق استیل 316 نگیرضخامت 4 عرض 1500

41.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 266,060

ورق استیل 316 نگیرضخامت 5 عرض 1500

51.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 266,060

ورق استیل 316 نگیرضخامت 6 عرض 1500

61.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 266,060

ورق استیل 316 نگیرضخامت 8 عرض 1500

81.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 266,060

ورق استیل 316 نگیرضخامت 10 عرض 1500

101.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 266,060

ورق استیل 316 نگیرضخامت 12 عرض 1500

121.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 266,060

ورق استیل 316 نگیرضخامت 15 ابعاد 6000*1500

151.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 266,060

ورق استیل 316 نگیرضخامت 20 ابعاد 6000*1500

201.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 279,820

ورق استیل 316 نگیرضخامت 30 ابعاد 6000*1500

301.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 279,820

ورق استیل 316 نگیرضخامت 40 ابعاد 6000*1500

401.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 279,820

ورق استیل 304

نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکشور قیمت

ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.5 عرض 1250

0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 179,820

ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.5 عرض 1000

0.51رولکیلوگرمانبار تهرانچین 179,820

ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.6 عرض 1000

0.61رولکیلوگرمانبار تهرانچین 179,820

ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.6 عرض 1250

0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 179,820

ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.7 عرض 1000

0.71رولکیلوگرمانبار تهرانچین 179,820

ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.7 عرض 1250

0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 179,820

ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.8 عرض 1000

0.81رولکیلوگرمانبار تهرانچین 179,820

ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.8 عرض 1250

0.81.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 179,820

ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.9 عرض 1000

0.91رولکیلوگرمانبار تهرانچین 179,820

ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.9 عرض 1250

0.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 179,820

ورق استیل 304 نگیرضخامت 1 عرض 1000

11رولکیلوگرمانبار تهرانچین 179,820

ورق استیل 304 نگیرضخامت 1 عرض 1250

11.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 172,480

ورق استیل 304 نگیرضخامت 1.25 عرض 1000

1.251رولکیلوگرمانبار تهرانچین 172,480

ورق استیل 304 نگیرضخامت 1.25 عرض 1250

1.251.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 172,480

ورق استیل 304 نگیرضخامت 1.5 عرض 1000

1.51رولکیلوگرمانبار تهرانچین 172,480

ورق استیل 304 نگیرضخامت 1.5 عرض 1250

1.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 172,480

ورق استیل 304 نگیرضخامت 2 عرض 1000

21رولکیلوگرمانبار تهرانچین 166,970

ورق استیل 304 نگیرضخامت 2 عرض 1250

21.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 166,970

ورق استیل 304 نگیرضخامت 2.5 عرض 1000

2.51رولکیلوگرمانبار تهرانچین 166,970

ورق استیل 304 نگیرضخامت 2.5 عرض 1250

2.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 166,970

ورق استیل 304 نگیرضخامت 3 عرض 1000

31رولکیلوگرمانبار تهرانچین 166,970

ورق استیل 304 نگیرضخامت 3 عرض 1250

31.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 166,970

ورق استیل 304 نگیرضخامت 4 عرض 1500

41.5رولکیلوگرمانبار تهرانچین 166,970

ورق استیل 304 نگیرضخامت 5 عرض 1500

51.5رولکیلوگرمانبار تهرانچین 166,970

ورق استیل 304 نگیرضخامت 6 عرض 1500

61.5رولکیلوگرمانبار تهرانچین 166,970

ورق استیل 304 نگیرضخامت 8 عرض 1500

81.5رولکیلوگرمانبار تهرانچین 169,720

ورق استیل 304 نگیرضخامت 10 عرض 1500

101.5رولکیلوگرمانبار تهرانچین 169,720

ورق استیل 304 نگیرضخامت 12 عرض 1500

121.5رولکیلوگرمانبار تهرانچین 169,720

ورق استیل 304 نگیرضخامت 15 ابعاد 6000*1500

151.5*6شیتکیلوگرمانبار تهرانچین 169,720

ورق استیل 304 نگیرضخامت 20 ابعاد 6000*1500

201.5*6شیتکیلوگرمانبار تهرانچین 169,720

ورق استیل 304 نگیرضخامت 30 ابعاد 6000*1500

301.5*6شیتکیلوگرمانبار تهرانچین 169,720

ورق استیل 304 نگیرضخامت 40 ابعاد 6000*1500

401.5*6شیتکیلوگرمانبار تهرانچین 169,720
مزیت های خرید از فولادسل
فهرست مطالب

  قیمت روز ورق استیل نگیر

  ورق استیل نگیر یکی از مهم‌ترین محصولات فلزی است که در صنایع مختلف، از ساختمان‌سازی تا صنعت خودروسازی و تولید لوازم خانگی، به عنوان ماده اصلی یا بخشی اساسی از محصولات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ورق‌ها به واسطه خواص فوق‌العاده‌ای که دارند، مانند مقاومت به فشار، خمش و حرارت، برای تولید محصولاتی با کارایی و کیفیت بالا اساسی محسوب می‌شوند. از طرفی، قیمت ورق استیل نگیر به عنوان یکی از عوامل مهم در فرآیند تصمیم‌گیری در خرید و تولید این محصولات نقش قابل‌توجهی دارد.

  قیمت ورق استیل نگیر و ضد زنگ به علت مصرف بالاتر در بازار گران تر از بقیه می باشد. ورق نگیر به ورق های گرید 300 گفته می‌ شود. این ورق برخلاف ورق استیل بگیر فاقد خاصیت مغناطیسی است. این ورق‌ های استیل نیز تنوع زیادی دارند و در صنایع گسترده و بی‌‌ شماری به کار می‌روند. استیل نگیر یا آستنیتی از جمله فلزات بسیار پرکاربرد در صنعت است. آستنیت که نام آن از یک پژوهشگر انگلیسی گرفته شده است، فلزی از آلیاژ کربن-آهن است. ریزساختار آستنیت را می‌توان از پرکاربردترین آلیاژهای فولاد ضدزنگ دانست.

  قیمت ورق استیل

  عوامل موثر در قیمت ورق استیل نگیر

  تعیین قیمت ورق استیل نگیر تحت تاثیر عوامل گوناگونی قرار می‌گیرد. عواملی همچون قیمت ارز، نوع ورق، ضخامت، ابعاد، استانداردها، کیفیت مواد اولیه و وضعیت بازار از جمله عوامل موثر در تشکیل قیمت این محصول هستند. همچنین، تقاضا و عرضه در بازار نیز تأثیر زیادی در قیمت‌گذاری دارند. در دوره‌های بازار رونق، قیمت‌ها معمولاً افزایش یافته و در دوره‌های کاهش تقاضا، ممکن است کاهش یابد. بنابراین، انتخاب تامین‌کنندگان مناسب و تحلیل دقیق بازار به منظور خرید ورق استیل نگیر برای صنعتگران و تولیدکنندگان بسیار اهمیت دارد.

  همچنین، قیمت ورق استیل نگیر تاثیر مستقیمی بر هزینه‌های تولید و در نتیجه قیمت نهایی محصولات دارد. در بسیاری از صنایع، افزایش قیمت این نوع ورق استیل می‌تواند باعث افزایش هزینه‌های تولید و در نتیجه افزایش قیمت محصولات نهایی شود. به همین دلیل، تصمیم‌گیری دقیق در خرید و انتخاب تامین‌کنندگان با قیمت مناسب، به منظور حفظ تعادل میان کیفیت و هزینه، امری حیاتی برای صنایع مختلف می‌باشد.

  ورق استیل نگیر

  ورق استیل یکی از ورق های بسیار پرکاربرد در صنایع مختلف میباشد که به انواع و اقسام مختلفی تقسیم می‌شود اما از مهمترین انواع آن می‌توان به دو دسته ورق استیل بگیر (مغناطیسی) و ورق استیل نگیر (غیر مغناطیسی) اشاره داشت.

  ورق استیل نگیر از انواع ورق آلیاژی و در دسته ورق استیل نسوز است. از آنجا که این نوع ورق ها خاصیت مغناطیسی ندارد به آنها ورق استیل نگیر می‌گویند. این ورق مقاومتی عالی نسبت به خوردگی و اکسید شدن دارد و ویژگی‌های مکانیکی آن بی‌نظیر است. از جمله این‌که به خوبی شکل می‌پذیرد و آسان جوش می‌خورد. وجه تسمیه این فلز خالی بودن آن از خاصیت مغناطیسی است یعنی جذب آهنربا نمی‌شود.

  ورق استیل نگیر به علت خاصیت شکل پذیری بالا، کاربرد بسیاری در ساخت لوازم آشپزخانه مانند سینک، انواع قابلمه و غیره دارد. این ورق ها دارای مقاومت بالا در مقابل خوردگی است. همین امر باعث میشود در معماری و همچنین فرآوری محصولات غذایی کاربرد فراوان داشته باشد. مقاومت در برابر حرارت و زنگ زدگی و قابلیت کشیدگی عمیق بدون گسیختگی هم از دیگر خصوصیات این محصول است. ورق های استیل کاملا قابل بازیافت هستند.

  انواع ورق استیل نگیر

  تنوع و تفاوت قیمت ورق‌های استیل در میزان کربن، نیکل و کروم موجود در آن است. مثلا در میان ورق‌های استیل، ورق استیل 316L و 304L از میزان کربن بسیار کمتری برخوردارند به همین دلیل هم برای کارهایی مثل جوشکاری، سخت کاری و فرم دهی بسیار مناسب اند.

  • ورق استیل 304 : رایج ترین نوع ورق استیل ضد زنگ می باشد و در بین تمام این گرید ها 304 از سایرین پر مصرف تر میباشد. نام گذاری کلاسیک آن ورق استیل 18/8 می باشد. این اعداد به ترتیب بیانگر درصد کروم و نیکل این ورق هستند.
  • ورق استیل 309 : از نظر مقاومت حرارتی بهتر از 304 عمل می‌کند.
  • ورق استیل 310s : معروف به ورق استیل نسوز که برای استفاده در کاربردهای دما بالا ساخته شده است.
  • ورق استیل 310 : فولاد زنگ ‌نزن 310 دقیقا مشابه نوع ۳۱۰s است با این تفاوت که میزان کربن کمتری دارد که منجر به کمینه کردن رسوب کاربید، تمایل کمتر به تردی و بهبود قابلیت جوشکاری می‌شود.
  • ورق استیل 316 : بعد از ورق استیل 304 ورق استیل 316 بیشترین کاربرد را در صنایع مختلف از جمله صنایع غذایی، دارویی و دریایی به خود اختصاص می‌دهد.

  تفاوت ورق استیل نگیر و ورق استیل بگیر

  تفاوت ورق استیل بگیر و نگیر را درصد یک ماده به کار رفته در آن‌ها تعیین می‌نماید. ورق استیل نگیر در فرمولاسیون خود دارای نیکل بسیار بالایی بوده و در عوض ورق استیل بگیر این ماده را کمتر در ساختار خود داراست. بگیر و نگیر بودن این دو نوع استیل نیز به دلیل خاصیت مغناطیسی آن‌ها تعریف می‌شود. ورق استیل نگیر از رقیب خود بگیر، گران تر است.

  خرید ورق استیل نگیر

  خرید ورق استیل

  خرید ورق استیل نگیر برای صنایع مختلف مانند ساختمان‌سازی، خودروسازی، صنایع فلزی، لوازم خانگی و بسیاری دیگر از اهمیت بالایی برخوردار است. در این فرآیند، انتخاب تامین‌کننده مناسب و تصمیم‌گیری صحیح در مورد مشخصات ورق استیل نگیر، تاثیر زیادی بر کیفیت و عملکرد نهایی محصولات دارد. برای خرید موفق ورق استیل نگیر، ابتدا باید نیازها و مشخصات مورد نیاز خود را به دقت مشخص کنید.از آنجایی که قیمت ورق استیل نگیر بسته به گرید، ضخامت و کیفیت کارخانه سازنده متفاوت می باشد، توجه به این موارد در هنگام خرید ورق استیل نگیر، در کنار درصد نیکل و کروم مصرفی در ساخت آن از دارای اولویت می‌باشد.

  اولین مرحله در خرید ورق استیل نگیر، انتخاب نوع ورق مورد نظر است. انواع مختلفی از ورق‌های استیل نگیر وجود دارند که هر کدام برای کاربردهای خاصی مناسب‌اند. در این مرحله، باید به نیازها و مشخصات فنی مورد نیاز مثل ضخامت، ابعاد و استانداردها توجه کنید. سپس می‌توانید با مقایسه تامین‌کنندگان مختلف، قیمت و کیفیت را مقایسه کنید. انتخاب تامین‌کننده با تجربه و معتبر در صنعت اهمیت دارد تا از کیفیت محصول اطمینان حاصل کنید. شرکت‌های بازرگانی مختلف با ارائه قیمت و خدمات مختلف، سفارشات خرید ورق استیل نگیر را ثبت می‌کنند. در این بین فولادسل به عنوان یکی از فعالان حوزه آهن آلات با سابقه بیش از یک دهه، مزایا و خدمات متنوعی برای سهولت ثبت سفارش و خرید مقاطع فولادی در اختیار شما قرار می‌دهد.

  مزایای خرید ورق استیل نگیر از فولادسل

  فولادسل به عنوان یکی از فعالان حوزه آهن آلات، آماده ارائه انواع خدمات مشاوره، راهنمای خرید و اعلام قیمت روز ورق استیل نگیر به شما همراهان است. شما می‌توانید از طریق وب سایت فولادسل، قیمت ورق استیل نگیر را در بازه های زمانی کوتاه، دریافت کنید. از اصلی‌ترین مزایای ثبت سفارش خرید ورق استیل نگیر و سایر مقاطع فولادی از طریق فولادسل می‌توان به موارد زیر اشاره داشت.

  • فروش اعتباری آهن آلات با lc و سایر روشهای اعتباری
  • مشاوره تخصصی رایگان
  • کنترل کیفیت QC
  • گواهی محصول
  •  ارائه نمونه محصول
  • ارائه فاکتور رسمی
  • ارسال مطمئن با پتروبار

  جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا دریافت مشاوره و راهنمای خرید مقاطع فولادی، از طریق شماره تلفن 02174486 با کارشناسان فروش ما در تماس باشید. اطلاع از قیمت ورق استیل نگیر، با فولادسل تماس بگیرید. فولادسل با بیش از یک دهه فعالیت در خرید و فروش ورق ها و مقاطع فولادی و همکاری با صدها کارخانه، سازمان و شرکت معتبر، خدمات ثبت سفارش خرید ورق استیل نگیر با روش پرداخت متنوع را به مشتریان ارائه می‌دهد. امکان خرید اعتباری ورق فولادی بصورت ضمانت نامه بانکی lc یکی از انواع روش‌های پرداخت سفارشات مقاطع فولادی است. مناسب ترین قیمت ورق استیل نگیر را از فولادسل بخواهید.

  نمایش بیشتر
  سوالات متداول
  ورق استیل نگیر چه کاربردهایی دارد؟
  با توجه به ویژگی‌های ورق استیل نگیر، از آن به طور گسترده در صنایع مختلفی از جمله خودروسازی، تولید تجهیزات صنعتی، ساختمان‌سازی، تجهیزات دریایی، ماشین‌آلات و صنایع معدنی استفاده می‌شود.
  ویژگی‌های ورق استیل نگیر چیست؟
  ورق استیل نگیر که از انواع ورق آلیاژی و زیر دسته ورق استیل نسوز به شمار می‌آید، خاصیت مغناطیسی ندارد. این ورق به دلیل مقاومتی عالی در برابر خوردگی و اکسید شدن از پرکاربردترین ورق‌های استفاده شده در صنعت لوازم خانگی است.
  مهمترین تفاوت ورق استیل نگیر و بگیر چیست؟
  تفاوت ورق استیل بگیر و نگیر را درصد کروم به کار رفته در ساخت آن‌ها تعیین می‌نماید. بگیر و نگیر بودن این دو نوع استیل نیز به دلیل خاصیت جذب مغناطیسی این ورق‌ها تعریف می‌شود. همچنین قیمت ورق استیل نگیر از رقیب خود بگیر، بالاتر است.
  برای انتخاب و خرید ورق استیل نگیر چه مواردی باید در نظر گرفته شود؟
  برای انتخاب ورق استیل نگیر، به نیازها و کاربردهای خود توجه کنید. عواملی مانند ضخامت، ابعاد، مقاومت مکانیکی، مقاومت در برابر زنگ‌زدگی و دمای کاربرد مهم است. برای اطمینان از کیفیت ورق استیل نگیر، از مشاوره و راهنمای خرید کارشناسان فولادسل، در کنار ارائه گواهی محصول و تضمین استانداردهای مرتبط با کیفیت ورق استفاده کنید.
  نظر شما

  نظرات
  نظرات منتشر شده 4
 • حسن طباطبایی

  ۱۴ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۶:۴۱

  ورق های استیل گرید 300 همه نگیر هستن ؟

  1. فولادسل
   ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ / ۰۹:۳۲

   بله دوست عزیز تمامی ورق‌های سری 300 جز ورق استیل نگیر به حساب می‌آیند.

 • مهدی یاوری

  ۱۹ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۷:۲۶

  سلام ابعاد ورق استیل رو میتونیم به صورت سفارشی تعیین کنیم؟ غیر از تماس تلفنی چطور میتونم مشاوره خرید بگیرم؟

  1. فولادسل
   ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ / ۰۹:۱۵

   سلام دوست گرامی، بله در هنگام ثبت درخواست می‌توانید ابعاد و سایز ورق استیل را به صورت دلخواه سفارش دهید. مشاوره رایگان خرید به غیر از روش تلفنی، بصورت حضوری و یا چت آنلاین نیز قابل انجام است.

  مراحل سفارش محصول
  • افزودن به سبد خرید
   1
  • ورود به حساب کاربری
   2
  • بررسی کارشناس فروش
   3
  • تحویل پیش فاکتور
   4
  • کنترل کیفیت
   5
  • ارسال سفارش
   6