ورود / ثبت نام Instagram
74486 021 با ما تماس بگیرید

ورق اسیدشویی

ورق اسیدشویی

نام کارخانه سازنده فروشنده قیمت عملیات
ورق آجدار 2 میل st37 مبارکه عرض 1000
فولاد مبارکه اصفهان
فولادسل
400,001 ریال
ورق آجدار 2 میل st37 مبارکه عرض 1250
فولاد مبارکه اصفهان
فولادسل
400,001 ریال
ورق آجدار 3 میل st37 مبارکه عرض 1250
فولاد مبارکه اصفهان
فولادسل
400,001 ریال
ورق آجدار 3 میل st37 مبارکه عرض 1000
فولاد مبارکه اصفهان
فولادسل
400,001 ریال
ورق اسیدشویی 2 میل w22 مبارکه عرض 1000
فولاد مبارکه اصفهان
فولادسل
267,000 ریال
ورق اسیدشویی 3 میل st37 مبارکه عرض 1000
فولاد مبارکه اصفهان
فولادسل
267,000 ریال
ورق اسیدشویی 3 میل st37 مبارکه عرض 1250
فولاد مبارکه اصفهان
فولادسل
267,000 ریال
ورق اسیدشویی 2 میل st37 مبارکه عرض 1000
فولاد مبارکه اصفهان
فولادسل
266,000 ریال
ورق اسیدشویی 2 میل w22 مبارکه عرض 1250
فولاد مبارکه اصفهان
فولادسل
265,000 ریال
ورق اسیدشویی 2 میل st37 مبارکه عرض 1250
فولاد مبارکه اصفهان
فولادسل
264,000 ریال
ورق اسیدشویی 2 میل w22 غرب عرض 1000
فولاد غرب
فولادسل
264,000 ریال
ورق اسیدشویی 2 میل st37 غرب عرض 1000
فولاد غرب
فولادسل
264,000 ریال
ورق اسیدشویی 2.5 میل w22 مبارکه عرض 1000
فولاد مبارکه اصفهان
فولادسل
261,500 ریال
ورق اسیدشویی 2.5 میل w22 مبارکه عرض 1250
فولاد مبارکه اصفهان
فولادسل
261,500 ریال
ورق اسیدشویی 2.5 میل st37 مبارکه عرض 1000
فولاد مبارکه اصفهان
فولادسل
261,500 ریال
ورق اسیدشویی 2.5 میل st37 مبارکه عرض 1250
فولاد مبارکه اصفهان
فولادسل
261,500 ریال
ورق اسیدشویی 2 میل st37 غرب عرض 1250
فولاد غرب
فولادسل
260,000 ریال
ورق اسیدشویی 3 میل st37 غرب عرض 1000
فولاد غرب
فولادسل
260,000 ریال
ورق اسیدشویی 3 میل st37 غرب عرض 1250
فولاد غرب
فولادسل
260,000 ریال
ورق اسیدشویی 2.5 میل w22 غرب عرض 1250
فولاد غرب
فولادسل
258,000 ریال
ورق اسیدشویی 2.5 میل st37 غرب عرض 1000
فولاد غرب
فولادسل
258,000 ریال
مشاوره رایگان
پر کردن تمام فیلد ها اجباری می باشد