ورود / ثبت نام Instagram
74486 021 با ما تماس بگیرید

ورق سیاه

ورق سیاه

نام کارخانه سازنده فروشنده قیمت عملیات
ورق سیاه 15 میل فابریک st37 اکسین عرض 2000
فولاد اکسین
فولادسل
276,000 ریال
ورق سیاه 50 میل فابریک st37 اکسین عرض 2000
فولاد اکسین
فولادسل
276,000 ریال
ورق سیاه 12 میل فابریک st37 اکسین عرض 2000
فولاد اکسین
فولادسل
268,000 ریال
ورق سیاه 12 میل برشی st37 مبارکه عرض 1500
فولاد مبارکه اصفهان
فولادسل
262,000 ریال
ورق سیاه 15 میل برشی st37 مبارکه عرض 1500
فولاد مبارکه اصفهان
فولادسل
262,000 ریال
ورق سیاه 15 میل فابریک st37 کاویان عرض 1500
فولاد کاویان
فولادسل
260,000 ریال
ورق سیاه 20 میل فابریک st37 کاویان عرض 1500
فولاد کاویان
فولادسل
260,000 ریال
ورق سیاه 30 میل فابریک st37 کاویان عرض 1500
فولاد کاویان
فولادسل
260,000 ریال
ورق سیاه 25 میل فابریک st37 کاویان عرض 1500
فولاد کاویان
فولادسل
259,000 ریال
ورق سیاه 20 میل فابریک st37 اکسین عرض 2000
فولاد اکسین
فولادسل
259,000 ریال
ورق سیاه 3 میل برشی st37 مبارکه عرض 1500
فولاد مبارکه اصفهان
فولادسل
257,000 ریال
ورق سیاه 4 میل برشی st37 مبارکه عرض 1500
فولاد مبارکه اصفهان
فولادسل
257,000 ریال
ورق سیاه 5 میل برشی st37 مبارکه عرض 1500
فولاد مبارکه اصفهان
فولادسل
257,000 ریال
ورق سیاه 6 میل برشی st37 مبارکه عرض 1500
فولاد مبارکه اصفهان
فولادسل
257,000 ریال
ورق سیاه 30 میل فابریک st37 اکسین عرض 2000
فولاد اکسین
فولادسل
256,000 ریال
ورق سیاه 40 میل فابریک st37 اکسین عرض 2000
فولاد اکسین
فولادسل
256,000 ریال
ورق سیاه 8 میل برشی st37 مبارکه عرض 1500
فولاد مبارکه اصفهان
فولادسل
255,000 ریال
ورق سیاه 25 میل فابریک st37 اکسین عرض 2000
فولاد اکسین
فولادسل
254,000 ریال
ورق سیاه 10 میل برشی st37 مبارکه عرض 1500
فولاد مبارکه اصفهان
فولادسل
250,000 ریال
ورق سیاه 2 میل برشی st37 مبارکه عرض 1250
فولاد مبارکه اصفهان
فولادسل
248,000 ریال
ورق سیاه 2 میل برشی st37 مبارکه عرض 1000
فولاد مبارکه اصفهان
فولادسل
242,000 ریال
مشاوره رایگان
پر کردن تمام فیلد ها اجباری می باشد