ورود / ثبت نام Instagram
74486 021 با ما تماس بگیرید

ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه

نام کارخانه سازنده فروشنده قیمت عملیات
ورق گالوانیزه 3 عرض 1250 شهریار تبریز
فولاد شهریار تبریز
فولادسل
364,000 ریال
ورق گالوانیزه 3 عرض 1000 شهریار تبریز
شهریار تبریز
فولادسل
364,000 ریال
ورق گالوانیزه 0.40 عرض 1000 کاشان
کاشان
فولادسل
337,000 ریال
ورق گالوانیزه 0.40 عرض 1250 تاراز
تاراز
فولادسل
336,000 ریال
ورق گالوانیزه 0.40 عرض 1250 کاشان
کاشان
فولادسل
336,000 ریال
ورق گالوانیزه 0.45 عرض 1250 کاشان
کاشان
فولادسل
331,000 ریال
ورق گالوانیزه 1.8 عرض 1000 تاراز
تاراز
فولادسل
322,000 ریال
ورق گالوانیزه 2 عرض 1250 تاراز
تاراز
فولادسل
318,000 ریال
ورق گالوانیزه 0.50 عرض 1000 کاشان
کاشان
فولادسل
317,000 ریال
ورق گالوانیزه 0.50 عرض 1250 کاشان
کاشان
فولادسل
317,000 ریال
ورق گالوانیزه 0.50 عرض 1000 تاراز
تاراز
فولادسل
315,000 ریال
ورق گالوانیزه 2 عرض 1250 شهریار تبریز
شهریار تبریز
فولادسل
315,000 ریال
ورق گالوانیزه 0.50 عرض 1250 تاراز
تاراز
فولادسل
313,000 ریال
ورق گالوانیزه 0.50 عرض 1000 هفت الماس
هفت الماس
فولادسل
307,000 ریال
ورق گالوانیزه 0.50 عرض 1250 هفت الماس
هفت الماس
فولادسل
307,000 ریال
ورق گالوانیزه 0.48 عرض 1250 روی اندود
روی اندود کاوه
فولادسل
305,000 ریال
ورق گالوانیزه 0.48 عرض 1000 روی اندود
روی اندود کاوه
فولادسل
305,000 ریال
ورق گالوانیزه 0.60 عرض 1250 تاراز
تاراز
فولادسل
301,000 ریال
ورق گالوانیزه 0.60 عرض 1000 تاراز
تاراز
فولادسل
299,000 ریال
ورق گالوانیزه 0.60 عرض 1000 هفت الماس
هفت الماس
فولادسل
298,000 ریال
ورق گالوانیزه 0.60 عرض 1250 هفت الماس
هفت الماس
فولادسل
298,000 ریال
ورق گالوانیزه 2.5 عرض 1000 شهریار تبریز
شهریار تبریز
فولادسل
297,000 ریال
ورق گالوانیزه 0.70 عرض 1250 تاراز
تاراز
فولادسل
297,000 ریال
ورق گالوانیزه 1.5 عرض 1250 تاراز
تاراز
فولادسل
297,000 ریال
ورق گالوانیزه 2.5 عرض 1250 شهریار تبریز
شهریار تبریز
فولادسل
297,000 ریال
ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1250 هفت الماس
هفت الماس
فولادسل
294,000 ریال
ورق گالوانیزه 1 عرض 1250 هفت الماس
هفت الماس
فولادسل
294,000 ریال
ورق گالوانیزه 0.80 عرض 1000 هفت الماس
هفت الماس
فولادسل
293,000 ریال
ورق گالوانیزه 0.90 عرض 1250 هفت الماس
هفت الماس
فولادسل
292,000 ریال
ورق گالوانیزه 0.80 عرض 1250 هفت الماس
هفت الماس
فولادسل
292,000 ریال
ورق گالوانیزه 0.70 عرض 1000 روی اندود
روی اندود کاوه
فولادسل
292,000 ریال
ورق گالوانیزه 0.70 عرض 1250 روی اندود
روی اندود کاوه
فولادسل
292,000 ریال
ورق گالوانیزه 0.80 عرض 1000 روی اندود
روی اندود کاوه
فولادسل
292,000 ریال
ورق گالوانیزه 0.80 عرض 1250 روی اندود
روی اندود کاوه
فولادسل
292,000 ریال
ورق گالوانیزه 1.50 عرض 1000 کاشان
کاشان
فولادسل
292,000 ریال
مشاوره رایگان
پر کردن تمام فیلد ها اجباری می باشد