ورود / ثبت نام Instagram
74486 021 با ما تماس بگیرید

لوله

لوله

نام کارخانه سازنده فروشنده قیمت عملیات
لوله مانیسمان 8 اینچ رده 40
چین
فولادسل
90,600,000 ریال
لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 40
چین
فولادسل
8,600,000 ریال
لوله مانیسمان 6 اینچ رده 40
چین
فولادسل
70,540,000 ریال
لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 40
چین
فولادسل
6,750,000 ریال
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40
چین
فولادسل
5,600,000 ریال
لوله مانیسمان 5 اینچ رده 40
چین
فولادسل
53,300,330 ریال
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 40
چین
فولادسل
4,750,000 ریال
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 40
چین
فولادسل
3,900,000 ریال
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 40
چین
فولادسل
32,340,500 ریال
لوله اسپیرال 28 اینچ 10 میل
ایران
فولادسل
275,000 ریال
لوله اسپیرال 36 اینچ 10 میل
ایران
فولادسل
275,000 ریال
لوله اسپیرال 48 اینچ 12 میل
ایران
فولادسل
275,000 ریال
لوله اسپیرال 56 اینچ 12 میل
ایران
فولادسل
275,000 ریال
لوله اسپیرال 64 اینچ 15 میل
ایران
فولادسل
275,000 ریال
لوله جدار چاهی 8 اینچ 3 میل
ایران
فولادسل
275,000 ریال
لوله جدار چاهی 10 اینچ 4 میل
ایران
فولادسل
275,000 ریال
لوله جدار چاهی 12 اینچ 4 میل
ایران
فولادسل
275,000 ریال
لوله جدار چاهی 14 اینچ 4 میل
ایران
فولادسل
275,000 ریال
لوله جدار چاهی 8 اینچ 4 میل
ایران
فولادسل
275,000 ریال
لوله جدار چاهی 10 اینچ 5 میل
ایران
فولادسل
275,000 ریال
لوله جدار چاهی 12 اینچ 5 میل
ایران
فولادسل
275,000 ریال
لوله جدار چاهی 14 اینچ 5 میل
ایران
فولادسل
275,000 ریال
لوله درزدار صنعتی ½ اینچ 2 میل
ایران
فولادسل
275,000 ریال
لوله درزدار صنعتی ¾ اینچ 2 میل
ایران
فولادسل
275,000 ریال
لوله تست آب ½ اینچ 2.5 میل
ایران
فولادسل
271,000 ریال
لوله تست آب ¾ اینچ 2.5 میل
ایران
فولادسل
271,000 ریال
لوله تست آب 1 اینچ 2.5 میل
ایران
فولادسل
271,000 ریال
لوله تست آب ¼ 1 اینچ 2.5 میل
ایران
فولادسل
271,000 ریال
لوله تست آب ½ 1 اینچ 2.5 میل
ایران
فولادسل
271,000 ریال
لوله تست آب 2 اینچ 2.5 میل
ایران
فولادسل
271,000 ریال
لوله تست آب ½ 2 اینچ 2.5 میل
ایران
فولادسل
271,000 ریال
لوله تست آب 3 اینچ 2.5 میل
ایران
فولادسل
271,000 ریال
لوله تست آب 4 اینچ 2.5 میل
ایران
فولادسل
271,000 ریال
لوله تست آب 5 اینچ 3 میل
ایران
فولادسل
271,000 ریال
لوله تست آب 6 اینچ 3 میل
ایران
فولادسل
271,000 ریال
لوله داربستی 2میل کارخانه تهران 14 کیلویی
ایران
فولادسل
269,000 ریال
لوله درزدار صنعتی 1 اینچ 2 میل
ایران
فولادسل
269,000 ریال
لوله درزدار صنعتی ¼ 1 اینچ 2 میل
ایران
فولادسل
269,000 ریال
لوله درزدار صنعتی ½ 1 اینچ 2 میل
ایران
فولادسل
269,000 ریال
لوله درزدار صنعتی 2 اینچ 2 میل
ایران
فولادسل
269,000 ریال
لوله درزدار صنعتی ½ 2 اینچ 2 میل
ایران
فولادسل
269,000 ریال
لوله درزدار صنعتی 3 اینچ 2 میل
ایران
فولادسل
269,000 ریال
لوله درزدار صنعتی 4 اینچ 2 میل
ایران
فولادسل
269,000 ریال
لوله داربستی 2.5 میل کارخانه تهران 17.5 کیلویی
ایران
فولادسل
259,000 ریال
لوله داربستی 3میل کارخانه تهران 21 کیلویی
ایران
فولادسل
259,000 ریال
قوطی 2 میل 50*50 شش متری
لوله یاران
فولادسل
246,000 ریال
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 40
چین
فولادسل
20,467,890 ریال
لوله مانیسمان 12 اینچ رده 40
چین
فولادسل
177,800,500 ریال
لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 40
چین
فولادسل
17,200,000 ریال
لوله مانیسمان 10 اینچ رده 40
چین
فولادسل
148,137,500 ریال
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40
چین
فولادسل
10,800,000 ریال
مشاوره رایگان
پر کردن تمام فیلد ها اجباری می باشد