خانم آذر سلیم زاده

واحد رضایت مشتری


صدای مشتری

درباره من

کارشناسی بازرگانی

واحد رضایت مشتری


زمینه های فعالیت من :

درباره کارشناس

0