آقای توحید افراشته

مدیر مالی


صدای مشتری

درباره من

دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد حسابداری

مدیر مالی فولادسل


زمینه های فعالیت من :

درباره کارشناس

0