بنر دعوت به نمایشگاه متافو
قیمت لوله

عناوین اصلی صفحه

  علیرضا دوستی
  علی سنگنیان
  علیرضا حقوقی
  سودابه قرگز
  محسن صحرانورد
  اکرم سمیعی
  نادیا هاشمی
  الهه دوستی
  مهدیه هراتی
  معصومه رضوانی
  حسین حیدری راد

  فیلتر محصولات

  محاسبه وزن قیمت لوله

  قیمت لوله اسپیرال

  نام محصول استانداردضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت خرید
  لوله اسپیرال 28 اینچ ضخامت 10 میل st371028شاخهکیلوگرمکارخانه 24,771
  لوله اسپیرال 36 اینچ ضخامت 10 میل st371036شاخهکیلوگرمکارخانه 25,688
  لوله اسپیرال 48 اینچ ضخامت 12 میل st371248شاخهکیلوگرمکارخانه 23,853
  لوله اسپیرال 56 اینچ ضخامت 12 میل st371256شاخهکیلوگرمکارخانه 23,853
  لوله اسپیرال 64 اینچ ضخامت 15 میل st371564شاخهکیلوگرمکارخانه 23,853

  قیمت لوله تست آب

  نام محصول استانداردضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت خرید
  لوله تست آب ½ اینچ ضخامت 2.5 میل st372½شاخهکیلوگرمکارخانه 316,514
  لوله تست آب ¾ اینچ ضخامت 2.5 میل st372¾شاخهکیلوگرمکارخانه 22,477
  لوله تست آب 1 اینچ ضخامت 2.5 میل st372.51شاخهکیلوگرمکارخانه 431,193
  لوله تست آب ¼ 1 اینچ ضخامت 2.5 میل st372.5¼ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 22,294
  لوله تست آب ½ 1 اینچ ضخامت 2.5 میل st372.5½ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 550,459
  لوله تست آب 2 اینچ ضخامت 2.5 میل st372.52شاخهکیلوگرمکارخانه 660,550
  لوله تست آب ½ 2 اینچ ضخامت 2.5 میل st372.5½ 2شاخهکیلوگرمکارخانه 22,294
  لوله تست آب 3 اینچ ضخامت 2.5 میل st372.53شاخهکیلوگرمکارخانه 963,303
  لوله تست آب 4 اینچ ضخامت 2.5 میل st372.54شاخهکیلوگرمکارخانه 1,146,789
  لوله تست آب 5 اینچ ضخامت 3 میل st3735شاخهکیلوگرمکارخانه 1,697,248
  لوله تست آب 6 اینچ ضخامت 3 میل st3736شاخهکیلوگرمکارخانه 1,926,606

  قیمت لوله جدار چاهی

  نام محصول استانداردضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت خرید
  لوله جدار چاهی 8 اینچ ضخامت 3 میل st3738شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  لوله جدار چاهی 10 اینچ ضخامت 4 میل st37410شاخهکیلوگرمکارخانه 22,725
  لوله جدار چاهی 12 اینچ ضخامت 4 میل st37412شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  لوله جدار چاهی 14 اینچ ضخامت 4 میل st37414شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  لوله جدار چاهی 8 اینچ ضخامت 4 میل st3748شاخهکیلوگرمکارخانه 23,394
  لوله جدار چاهی 10 اینچ ضخامت 5 میل st37510شاخهکیلوگرمکارخانه 23,394
  لوله جدار چاهی 12 اینچ ضخامت 5 میل st37512شاخهکیلوگرمکارخانه 23,394
  لوله جدار چاهی 14 اینچ ضخامت 5 میل st37514شاخهکیلوگرمکارخانه 23,394

  قیمت لوله داربستی

  نام محصول استانداردضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت خرید
  لوله داربست اصفهان 14 کیلویی ضخامت 2 میل st372½ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 18,440
  لوله داربست اصفهان 17.5 کیلویی ضخامت 2.5 میل st372.5½ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 18,440
  لوله داربستی اصفهان 21 کیلویی ضخامت 3 میل st373½ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 18,440
  لوله داربست جهان 14 کیلویی ضخامت 2 میل st372½ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 18,807
  لوله داربست جهان 17.5 کیلویی ضخامت 2.5 میل st372.5½ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 18,807
  لوله داربستی جهان 21 کیلویی ضخامت 3 میل st373½ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 18,807

  قیمت لوله درزدار

  نام محصول استانداردضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت خرید
  لوله اسپیرال 28 اینچ ضخامت 10 میل st371028شاخهکیلوگرمکارخانه 24,771
  لوله اسپیرال 36 اینچ ضخامت 10 میل st371036شاخهکیلوگرمکارخانه 25,688
  لوله اسپیرال 48 اینچ ضخامت 12 میل st371248شاخهکیلوگرمکارخانه 23,853
  لوله اسپیرال 56 اینچ ضخامت 12 میل st371256شاخهکیلوگرمکارخانه 23,853
  لوله اسپیرال 64 اینچ ضخامت 15 میل st371564شاخهکیلوگرمکارخانه 23,853
  لوله تست آب ½ اینچ ضخامت 2.5 میل st372½شاخهکیلوگرمکارخانه 316,514
  لوله تست آب ¾ اینچ ضخامت 2.5 میل st372¾شاخهکیلوگرمکارخانه 22,477
  لوله تست آب 1 اینچ ضخامت 2.5 میل st372.51شاخهکیلوگرمکارخانه 431,193
  لوله تست آب ¼ 1 اینچ ضخامت 2.5 میل st372.5¼ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 22,294
  لوله تست آب ½ 1 اینچ ضخامت 2.5 میل st372.5½ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 550,459
  لوله تست آب 2 اینچ ضخامت 2.5 میل st372.52شاخهکیلوگرمکارخانه 660,550
  لوله تست آب ½ 2 اینچ ضخامت 2.5 میل st372.5½ 2شاخهکیلوگرمکارخانه 22,294
  لوله تست آب 3 اینچ ضخامت 2.5 میل st372.53شاخهکیلوگرمکارخانه 963,303
  لوله تست آب 4 اینچ ضخامت 2.5 میل st372.54شاخهکیلوگرمکارخانه 1,146,789
  لوله تست آب 5 اینچ ضخامت 3 میل st3735شاخهکیلوگرمکارخانه 1,697,248
  لوله تست آب 6 اینچ ضخامت 3 میل st3736شاخهکیلوگرمکارخانه 1,926,606
  لوله جدار چاهی 8 اینچ ضخامت 3 میل st3738شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  لوله جدار چاهی 10 اینچ ضخامت 4 میل st37410شاخهکیلوگرمکارخانه 22,725
  لوله جدار چاهی 12 اینچ ضخامت 4 میل st37412شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  لوله جدار چاهی 14 اینچ ضخامت 4 میل st37414شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  لوله جدار چاهی 8 اینچ ضخامت 4 میل st3748شاخهکیلوگرمکارخانه 23,394
  لوله جدار چاهی 10 اینچ ضخامت 5 میل st37510شاخهکیلوگرمکارخانه 23,394
  لوله جدار چاهی 12 اینچ ضخامت 5 میل st37512شاخهکیلوگرمکارخانه 23,394
  لوله جدار چاهی 14 اینچ ضخامت 5 میل st37514شاخهکیلوگرمکارخانه 23,394
  لوله داربست اصفهان 14 کیلویی ضخامت 2 میل st372½ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 18,440
  لوله داربست اصفهان 17.5 کیلویی ضخامت 2.5 میل st372.5½ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 18,440
  لوله داربستی اصفهان 21 کیلویی ضخامت 3 میل st373½ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 18,440
  لوله داربست جهان 14 کیلویی ضخامت 2 میل st372½ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 18,807
  لوله داربست جهان 17.5 کیلویی ضخامت 2.5 میل st372.5½ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 18,807
  لوله داربستی جهان 21 کیلویی ضخامت 3 میل st373½ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 18,807
  لوله درزدار صنعتی ½ اینچ ضخامت 2 میل st372½شاخهکیلوگرمکارخانه 139,450
  لوله درزدار صنعتی ¾ اینچ ضخامت 2 میل st372¾شاخهکیلوگرمکارخانه 177,064
  لوله درزدار صنعتی 1 اینچ ضخامت 2 میل st3721شاخهکیلوگرمکارخانه 211,009
  لوله درزدار صنعتی ¼ 1 اینچ ضخامت 2 میل st372¼ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 286,239
  لوله درزدار صنعتی ½ 1 اینچ ضخامت 2 میل st372½ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 321,101
  لوله درزدار صنعتی 2 اینچ ضخامت 2 میل st3722شاخهکیلوگرمکارخانه 408,257
  لوله درزدار صنعتی ½ 2 اینچ ضخامت 2 میل st372½ 2شاخهکیلوگرمکارخانه 522,936
  لوله درزدار صنعتی 3 اینچ ضخامت 2 میل st3723شاخهکیلوگرمکارخانه 605,505
  لوله درزدار صنعتی 4 اینچ ضخامت 2 میل st3724شاخهکیلوگرمکارخانه 788,991

  لوله درزدار صنعتی

  نام محصول استانداردضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت خرید
  لوله درزدار صنعتی ½ اینچ ضخامت 2 میل st372½شاخهکیلوگرمکارخانه 139,450
  لوله درزدار صنعتی ¾ اینچ ضخامت 2 میل st372¾شاخهکیلوگرمکارخانه 177,064
  لوله درزدار صنعتی 1 اینچ ضخامت 2 میل st3721شاخهکیلوگرمکارخانه 211,009
  لوله درزدار صنعتی ¼ 1 اینچ ضخامت 2 میل st372¼ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 286,239
  لوله درزدار صنعتی ½ 1 اینچ ضخامت 2 میل st372½ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 321,101
  لوله درزدار صنعتی 2 اینچ ضخامت 2 میل st3722شاخهکیلوگرمکارخانه 408,257
  لوله درزدار صنعتی ½ 2 اینچ ضخامت 2 میل st372½ 2شاخهکیلوگرمکارخانه 522,936
  لوله درزدار صنعتی 3 اینچ ضخامت 2 میل st3723شاخهکیلوگرمکارخانه 605,505
  لوله درزدار صنعتی 4 اینچ ضخامت 2 میل st3724شاخهکیلوگرمکارخانه 788,991

  لوله مانیسمان

  نام محصول استانداردضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت خرید
  لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 40 A53/A106-GrB2.77½شاخهکیلوگرمکارخانه 366,972
  لوله مانسمان 3/4 اینچ رده 40 A53/A106-GrB2.87¾شاخهکیلوگرمکارخانه 394,495
  لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40 A53/A106-GrB3.381شاخهکیلوگرمکارخانه 770,642
  لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 40 A53/A106-GrB3.56¼ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 1,155,963
  لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 40 A53/A106-GrB3.68½ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 1,247,706
  لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40 A53/A106-GrB3.912شاخهکیلوگرمکارخانه 1,513,761
  لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 40 A53/A106-GrB5.16½ 2شاخهکیلوگرمکارخانه 2,247,706
  لوله مانیسمان 3 اینچ رده 40 A53/A106-GrB5.493شاخهکیلوگرمکارخانه 2,844,037
  لوله مانیسمان 4 اینچ رده 40 A53/A106-GrB6.024شاخهکیلوگرمکارخانه 3,853,211
  لوله مانسمان 5 اینچ رده 40 A53/A106-GrB6.555شاخهکیلوگرمکارخانه 5,458,716
  لوله مانیسمان 6 اینچ رده 40 A53/A106-GrB7.116شاخهکیلوگرمکارخانه 7,155,963
  لوله مانیسمان 8 اینچ رده 40 A53/A106-GrB8.188شاخهکیلوگرمکارخانه 10,091,743
  لوله مانیسمان 10 اینچ رده 40 A53/A106-GrB9.2710شاخهکیلوگرمکارخانه 13,761,468
  لوله مانیسمان 12 اینچ رده 40 A53/A106-GrB10.3112شاخهکیلوگرمکارخانه 20,000,000

  نظر شما

  مراحل سفارش محصول

  • افزودن به سبد خرید
   1
  • ورود به حساب کاربری
   2
  • بررسی کارشناس فروش
   3
  • تحویل پیش فاکتور
   4
  • کنترل کیفیت
   5
  • ارسال سفارش
   6

  قیمت ورق های فولادی