قیمت لوله

عناوین اصلی صفحه

  علیرضا دوستی
  علی سنگنیان
  علیرضا حقوقی
  سودابه قرگز
  محسن صحرانورد
  اکرم سمیعی
  نادیا هاشمی
  الهه دوستی
  مهدیه هراتی
  معصومه رضوانی
  عاطفه متین

  فیلتر محصولات

  محاسبه وزن قیمت لوله

  قیمت لوله اسپیرال

  نام محصول استانداردضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت خرید
  لوله اسپیرال 28 اینچ ضخامت 10 میل st371028شاخهکیلوگرمکارخانه 38,532
  لوله اسپیرال 36 اینچ ضخامت 10 میل st371036شاخهکیلوگرمکارخانه 38,532
  لوله اسپیرال 48 اینچ ضخامت 12 میل st371248شاخهکیلوگرمکارخانه 38,532
  لوله اسپیرال 56 اینچ ضخامت 12 میل st371256شاخهکیلوگرمکارخانه 38,532
  لوله اسپیرال 64 اینچ ضخامت 15 میل st371564شاخهکیلوگرمکارخانه 38,532

  قیمت لوله تست آب

  نام محصول استانداردضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت خرید
  لوله تست آب ½ اینچ ضخامت 2.5 میل st372½شاخهکیلوگرمکارخانه 45,872
  لوله تست آب ¾ اینچ ضخامت 2.5 میل st372¾شاخهکیلوگرمکارخانه 45,872
  لوله تست آب 1 اینچ ضخامت 2.5 میل st372.51شاخهکیلوگرمکارخانه 45,872
  لوله تست آب ¼ 1 اینچ ضخامت 2.5 میل st372.5¼ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 45,872
  لوله تست آب ½ 1 اینچ ضخامت 2.5 میل st372.5½ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 45,872
  لوله تست آب 2 اینچ ضخامت 2.5 میل st372.52شاخهکیلوگرمکارخانه 45,872
  لوله تست آب ½ 2 اینچ ضخامت 2.5 میل st372.5½ 2شاخهکیلوگرمکارخانه 45,872
  لوله تست آب 3 اینچ ضخامت 2.5 میل st372.53شاخهکیلوگرمکارخانه 45,872
  لوله تست آب 4 اینچ ضخامت 2.5 میل st372.54شاخهکیلوگرمکارخانه 45,872
  لوله تست آب 5 اینچ ضخامت 3 میل st3735شاخهکیلوگرمکارخانه 45,872
  لوله تست آب 6 اینچ ضخامت 3 میل st3736شاخهکیلوگرمکارخانه 45,872

  قیمت لوله جدار چاهی

  نام محصول استانداردضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت خرید
  لوله جدار چاهی 8 اینچ ضخامت 3 میل st3738شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  لوله جدار چاهی 10 اینچ ضخامت 4 میل st37410شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  لوله جدار چاهی 12 اینچ ضخامت 4 میل st37412شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  لوله جدار چاهی 14 اینچ ضخامت 4 میل st37414شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  لوله جدار چاهی 8 اینچ ضخامت 4 میل st3748شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  لوله جدار چاهی 10 اینچ ضخامت 5 میل st37510شاخهکیلوگرمکارخانه 7,064,220
  لوله جدار چاهی 12 اینچ ضخامت 5 میل st37512شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  لوله جدار چاهی 14 اینچ ضخامت 5 میل st37514شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

  قیمت لوله داربستی

  نام محصول استانداردضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت خرید
  لوله داربست اصفهان 14 کیلویی ضخامت 2 میل st372½ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 43,578
  لوله داربست اصفهان 17.5 کیلویی ضخامت 2.5 میل st372.5½ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 42,385
  لوله داربستی اصفهان 21 کیلویی ضخامت 3 میل st373½ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 42,385
  لوله داربست جهان 14 کیلویی ضخامت 2 میل st372½ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 43,578
  لوله داربست جهان 17.5 کیلویی ضخامت 2.5 میل st372.5½ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 42,385
  لوله داربستی جهان 21 کیلویی ضخامت 3 میل st373½ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 42,385

  قیمت لوله درزدار

  نام محصول استانداردضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت خرید
  لوله اسپیرال 28 اینچ ضخامت 10 میل st371028شاخهکیلوگرمکارخانه 38,532
  لوله اسپیرال 36 اینچ ضخامت 10 میل st371036شاخهکیلوگرمکارخانه 38,532
  لوله اسپیرال 48 اینچ ضخامت 12 میل st371248شاخهکیلوگرمکارخانه 38,532
  لوله اسپیرال 56 اینچ ضخامت 12 میل st371256شاخهکیلوگرمکارخانه 38,532
  لوله اسپیرال 64 اینچ ضخامت 15 میل st371564شاخهکیلوگرمکارخانه 38,532
  لوله تست آب ½ اینچ ضخامت 2.5 میل st372½شاخهکیلوگرمکارخانه 45,872
  لوله تست آب ¾ اینچ ضخامت 2.5 میل st372¾شاخهکیلوگرمکارخانه 45,872
  لوله تست آب 1 اینچ ضخامت 2.5 میل st372.51شاخهکیلوگرمکارخانه 45,872
  لوله تست آب ¼ 1 اینچ ضخامت 2.5 میل st372.5¼ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 45,872
  لوله تست آب ½ 1 اینچ ضخامت 2.5 میل st372.5½ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 45,872
  لوله تست آب 2 اینچ ضخامت 2.5 میل st372.52شاخهکیلوگرمکارخانه 45,872
  لوله تست آب ½ 2 اینچ ضخامت 2.5 میل st372.5½ 2شاخهکیلوگرمکارخانه 45,872
  لوله تست آب 3 اینچ ضخامت 2.5 میل st372.53شاخهکیلوگرمکارخانه 45,872
  لوله تست آب 4 اینچ ضخامت 2.5 میل st372.54شاخهکیلوگرمکارخانه 45,872
  لوله تست آب 5 اینچ ضخامت 3 میل st3735شاخهکیلوگرمکارخانه 45,872
  لوله تست آب 6 اینچ ضخامت 3 میل st3736شاخهکیلوگرمکارخانه 45,872
  لوله جدار چاهی 8 اینچ ضخامت 3 میل st3738شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  لوله جدار چاهی 10 اینچ ضخامت 4 میل st37410شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  لوله جدار چاهی 12 اینچ ضخامت 4 میل st37412شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  لوله جدار چاهی 14 اینچ ضخامت 4 میل st37414شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  لوله جدار چاهی 8 اینچ ضخامت 4 میل st3748شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  لوله جدار چاهی 10 اینچ ضخامت 5 میل st37510شاخهکیلوگرمکارخانه 7,064,220
  لوله جدار چاهی 12 اینچ ضخامت 5 میل st37512شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  لوله جدار چاهی 14 اینچ ضخامت 5 میل st37514شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  لوله داربست اصفهان 14 کیلویی ضخامت 2 میل st372½ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 43,578
  لوله داربست اصفهان 17.5 کیلویی ضخامت 2.5 میل st372.5½ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 42,385
  لوله داربستی اصفهان 21 کیلویی ضخامت 3 میل st373½ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 42,385
  لوله داربست جهان 14 کیلویی ضخامت 2 میل st372½ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 43,578
  لوله داربست جهان 17.5 کیلویی ضخامت 2.5 میل st372.5½ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 42,385
  لوله داربستی جهان 21 کیلویی ضخامت 3 میل st373½ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 42,385
  لوله درزدار صنعتی ½ اینچ ضخامت 2 میل st372½شاخهکیلوگرمکارخانه 43,578
  لوله درزدار صنعتی ¾ اینچ ضخامت 2 میل st372¾شاخهکیلوگرمکارخانه 43,578
  لوله درزدار صنعتی 1 اینچ ضخامت 2 میل st3721شاخهکیلوگرمکارخانه 43,578
  لوله درزدار صنعتی ¼ 1 اینچ ضخامت 2 میل st372¼ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 43,578
  لوله درزدار صنعتی ½ 1 اینچ ضخامت 2 میل st372½ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 43,578
  لوله درزدار صنعتی 2 اینچ ضخامت 2 میل st3722شاخهکیلوگرمکارخانه 43,578
  لوله درزدار صنعتی ½ 2 اینچ ضخامت 2 میل st372½ 2شاخهکیلوگرمکارخانه 43,578
  لوله درزدار صنعتی 3 اینچ ضخامت 2 میل st3723شاخهکیلوگرمکارخانه 43,578
  لوله درزدار صنعتی 4 اینچ ضخامت 2 میل st3724شاخهکیلوگرمکارخانه 43,578

  لوله درزدار صنعتی

  نام محصول استانداردضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت خرید
  لوله درزدار صنعتی ½ اینچ ضخامت 2 میل st372½شاخهکیلوگرمکارخانه 43,578
  لوله درزدار صنعتی ¾ اینچ ضخامت 2 میل st372¾شاخهکیلوگرمکارخانه 43,578
  لوله درزدار صنعتی 1 اینچ ضخامت 2 میل st3721شاخهکیلوگرمکارخانه 43,578
  لوله درزدار صنعتی ¼ 1 اینچ ضخامت 2 میل st372¼ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 43,578
  لوله درزدار صنعتی ½ 1 اینچ ضخامت 2 میل st372½ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 43,578
  لوله درزدار صنعتی 2 اینچ ضخامت 2 میل st3722شاخهکیلوگرمکارخانه 43,578
  لوله درزدار صنعتی ½ 2 اینچ ضخامت 2 میل st372½ 2شاخهکیلوگرمکارخانه 43,578
  لوله درزدار صنعتی 3 اینچ ضخامت 2 میل st3723شاخهکیلوگرمکارخانه 43,578
  لوله درزدار صنعتی 4 اینچ ضخامت 2 میل st3724شاخهکیلوگرمکارخانه 43,578

  لوله مانیسمان

  نام محصول استانداردضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت خرید
  لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 40 A53/A106-GrB2.77½شاخهکیلوگرمکارخانه 642,202
  لوله مانسمان 3/4 اینچ رده 40 A53/A106-GrB2.87¾شاخهکیلوگرمکارخانه 825,688
  لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40 A53/A106-GrB3.381شاخهکیلوگرمکارخانه 1,422,018
  لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 40 A53/A106-GrB3.56¼ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 2,201,835
  لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 40 A53/A106-GrB3.68½ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 2,385,321
  لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40 A53/A106-GrB3.912شاخهکیلوگرمکارخانه 3,486,239
  لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 40 A53/A106-GrB5.16½ 2شاخهکیلوگرمکارخانه 3,944,954
  لوله مانیسمان 3 اینچ رده 40 A53/A106-GrB5.493شاخهکیلوگرمکارخانه 4,954,128
  لوله مانیسمان 4 اینچ رده 40 A53/A106-GrB6.024شاخهکیلوگرمکارخانه 6,697,248
  لوله مانسمان 5 اینچ رده 40 A53/A106-GrB6.555شاخهکیلوگرمکارخانه 9,357,798
  لوله مانیسمان 6 اینچ رده 40 A53/A106-GrB7.116شاخهکیلوگرمکارخانه 11,926,606
  لوله مانیسمان 8 اینچ رده 40 A53/A106-GrB8.188شاخهکیلوگرمکارخانه 17,431,193
  لوله مانیسمان 10 اینچ رده 40 A53/A106-GrB9.2710شاخهکیلوگرمکارخانه 24,311,927
  لوله مانیسمان 12 اینچ رده 40 A53/A106-GrB10.3112شاخهکیلوگرمکارخانه 32,110,092
  عناوین اصلی صفحه

   قیمت لوله فلزی

   قیمت لوله به این دلیل که هم کاربرد ساختمانی دارد و هم صنعتی، از اهمیت زیادی برخوردار است. قیمت این محصول متناسب با جنس و نوع محصول تولیدی، بسیار متفاوت می باشد. ضمن اینکه نرخ نوسانات ارز و دلار، قیمت ‌های جهانی و… نیز در قیمت روز لوله تاثیرگذار است. در زمان خرید لوله باید به پارامترهایی مانند نوع لوله فولادی، ضخامت، قطر لوله و… توجه داشت.

   مشاهده قیمت لوله فلزی، از جمله لوله مانیسمان، داربستی، اسپیرال، لوله جدار چاه، گالوانیزه، پلی اتیلن، لوله درز مستقیم و… از طریق وب سایت فولادسل امکان پذیر است. فولادسل، نماینده فروش انواع لوله ، فروش لوله فلزی را با شرایط ویژه، خدمت مشتریان ارائه می دهد.

    

   ویدیوی معرفی لوله

   خرید و فروش لوله فلزی

   شما میتوانید متناسب با نیاز خود و بر اساس دریافت مشاوره تخصصی از فولادسل، وزن و قیمت لوله آهنی را دریافت نمایید. همین حالا برای دریافت مشاوره تخصصی و مناسب ترین قیمت لوله با شماره 02174486 تماس بگیرید. دپارتمان پشتیبانی مشتریان و واحد کنترل کیفیت، پاسخگوی اعتماد شما خواهند بود. شما میتوانید از امکان خرید با ضمانت نامه بانکی ال سی، بهره مند شوید. بعضی فاکتورها به‌ صورت غیر مستقیم بر قیمت این محصول موثر است. نظیر نوسانات قیمت دلار و همچنین نوسانات قیمت آهن‌ آلات.

   واحد کنترل کیفیت فولادسل و دپارتمان پشتیبانی مشتریان، پاسخگوی اعتماد شما خواهند بود. فولادسل، تجربه خرید امن

   مناسب ترین قیمت لوله را از فولادسل بخواهید.

    

   انواع لوله فولادی

   انواع لوله فلزی براساس آلیاژ، نوع ساخت، نوع کاربرد و… دارای تنوع زیادی می باشد. هر کدام از این انواع برای کاربردی خاص و ویژه تولید می شوند. لوله ‌ها براساس نوع ساخت به انواع زیر دسته ‌بندی می ‌شوند:

   1. لوله درزدار
   2. لوله مانیسمان یا لوله بدون درز
   3. لوله  اسپیرال
   4. لوله تست آب
   5. لوله جدار چاهی
   6. لوله داربستی
   7. لوله درزدار صنعتی

    

   لوله‌ درزدار

   برای تولید لوله درزدار، از ورق ‌های فولادی به عنوان ماده‌ اولیه ساخت استفاده می ‌شود. ورق ‌های فولادی در قطعات با اندازه ‌های مشخصی برش داده شده و به حالت لول در می‌آیند. سپس دو سر ورق را به روش‌های مختلف به یکدیگر جوش خواهند داد. به همین دلیل در سرتاسر بدنه‌ی لوله فولادی درز و یا خط جوشی ایجاد می‌شود. لوله‌ های درزدار برای استفاده ‌های سبک در صنایع استفاده می ‌شود و قیمت مناسبی دارد.

    

   لوله‌ بدون درز مانیسمان

   لوله‌ مانیسمان به صورت مستقیم از نورد گرم شمش فولادی تولید می ‌شود. لوله ‌های بدون درز نسبت به لوله‌ های درزدار از مقاومت و کیفیت بالاتری برخوردارند. به همین جهت قیمت لوله مانیسمان از لوله درزدار بیشتر است. لوله مانیسمان در صنایع به منظور انتقال سیالات خاص و پرفشار استفاده می ‌شود.

    

   مشخصات لوله

   لوله فلزی یکی از مقاطع بسیار کاربردی در صنعت و البته ساختمان می باشد. انتقال سیالات در بسیاری از طرح ها و پروژه‌ ها امری مهم به شمار می ‌آید. به همین سبب کیفیت لوله انتقال، برای مهندسین پروژه آیتم بسیار مهمی در نظر گرفته می‌ شود. در پروژه‌ های بزرگ قیمت لوله اهمیت زیادی دارد. انتخاب لوله با کیفیت و قیمت مناسب به مهارت و دانش فنی و همچنین تجربه بالایی نیاز دارد.

   کارخانه ‌های متعددی در سراسر کشور به تولید انواع لوله با کیفیت، سایز و جنس ‌های مختلف مشغول می باشند. لوله های‌ فلزی که سایز بزرگ تری دارند، غالبا برای جا به جایی سیالاتی از جمله نفت، گاز شهری، آب رسانی کشاورزی و… استفاده می ‌شوند. کاربرد این لوله ها فقط به مایعات محدود نمی باشد و در فواصل کوتاه می توان از انواع لوله ها به منظور انتقال مواد جامد نیز استفاده نمود.

    

   مزایای خرید لوله فلزی و فولادی از فولادسل

   1. فروش اعتباری آهن آلات با lc و سایر روشهای اعتباری: فولادسل این امکان را برای مشتریان خود فراهم نموده است. هر یک از مشتریان با مراجعه به کلیه بانک های سراسر کشور می توانند نسبت به گشایش LC داخلی به ذینفعی این شرکت، از مزایای فروش اعتباری در بازه های زمانی یک تا 6 ماه بهره مند گردند. همچنین سایر روش های اعتباری و خرید اقساطی، قابل توافق است.
   2. مشاوره تخصصی رایگان
   3. کنترل کیفیت QC
   4. گواهی محصول
   5. ارائه نمونه محصول
   6. ارایه فاکتور رسمی
   7. ارسال مطمئن با پتروبار

   مناسب ترین قیمت لوله را از فولادسل بخواهید.

   نظر شما

   مراحل سفارش محصول

   • افزودن به سبد خرید
    1
   • ورود به حساب کاربری
    2
   • بررسی کارشناس فروش
    3
   • تحویل پیش فاکتور
    4
   • کنترل کیفیت
    5
   • ارسال سفارش
    6

   قیمت ورق های فولادی