فیلتر محصولات
آوا شامی پاک
علیرضا دوستی
علی سنگنیان
عاطفه متین
زهرا بیگلری
علیرضا حقوقی
سعید ایلخانی
اکرم سمیعی
الهه دوستی
محسن صحرانورد
نادیا هاشمی
مسعود دادور
امیر افراز سورانی
سودابه قرگز
محمدجواد نظری
محمد علی کارگر
سمیرا حبیب نژاد
مسعود شاه حسینی
محاسبه وزن ورق

قیمت لوله

قیمت لوله اسپیرال

نام محصول سایزضخامتاستانداردحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت

لوله اسپیرال 28 اینچ ضخامت 10 میل

2810st37شاخهکیلوگرمکارخانه 37,700

لوله اسپیرال 36 اینچ ضخامت 10 میل

3610st37شاخهکیلوگرمکارخانه 37,700

لوله اسپیرال 48 اینچ ضخامت 12 میل

4812st37شاخهکیلوگرمکارخانه 37,700

لوله اسپیرال 56 اینچ ضخامت 12 میل

5612st37شاخهکیلوگرمکارخانه 37,700

لوله اسپیرال 64 اینچ ضخامت 15 میل

6415st37شاخهکیلوگرمکارخانه 37,700

لوله اسپیرال 16 اینچ ضخامت 5 میل

165st37شاخهکیلوگرمکارخانه 37,700

لوله اسپیرال 18 اینچ ضخامت 5 میل

185st37شاخهکیلوگرمکارخانه 37,700

لوله اسپیرال 20 اینچ ضخامت 5 میل

205st37شاخهکیلوگرمکارخانه 37,700

لوله اسپیرال 24 اینچ ضخامت 5 میل

245st37شاخهکیلوگرمکارخانه 37,700

لوله اسپیرال 24 اینچ ضخامت 6 میل

246st37شاخهکیلوگرمکارخانه 37,700

لوله اسپیرال 32 اینچ ضخامت 8 میل

328st37شاخهکیلوگرمکارخانه 37,700

لوله اسپیرال 42 اینچ ضخامت 8 میل

428st37شاخهکیلوگرمکارخانه 37,700

قیمت لوله تست آب

نام محصول استانداردضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت

لوله تست آب ½ اینچ ضخامت 2.5 میل

st372½شاخهکیلوگرمکارخانه 34,860

لوله تست آب ¾ اینچ ضخامت 2.5 میل

st372¾شاخهکیلوگرمکارخانه 34,860

لوله تست آب 1 اینچ ضخامت 2.5 میل

st372.51شاخهکیلوگرمکارخانه 34,860

لوله تست آب ¼ 1 اینچ ضخامت 2.5 میل

st372.5¼ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 34,860

لوله تست آب ½ 1 اینچ ضخامت 2.5 میل

st372.5½ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 34,860

لوله تست آب 2 اینچ ضخامت 2.5 میل

st372.52شاخهکیلوگرمکارخانه 34,860

لوله تست آب ½ 2 اینچ ضخامت 2.5 میل

st372.5½ 2شاخهکیلوگرمکارخانه 34,860

لوله تست آب 3 اینچ ضخامت 2.5 میل

st372.53شاخهکیلوگرمکارخانه 34,860

لوله تست آب 4 اینچ ضخامت 2.5 میل

st372.54شاخهکیلوگرمکارخانه 34,860

لوله تست آب 5 اینچ ضخامت 3 میل

st3735شاخهکیلوگرمکارخانه 34,860

لوله تست آب 6 اینچ ضخامت 3 میل

st3736شاخهکیلوگرمکارخانه 34,860

لوله تست آب 1 اینچ ضخامت 2

st3721شاخهکیلوگرمکارخانه 34,860

لوله تست آب ¼ 1 اینچ ضخامت 3 میل

st373¼ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 34,860

لوله تست آب ½ 1 اینچ ضخامت 3 میل

st373½ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 34,860

لوله تست آب 2 اینچ ضخامت 3 میل

st3732شاخهکیلوگرمکارخانه 34,860

لوله تست آب 2 اینچ ضخامت 4 میل

st3742شاخهکیلوگرمکارخانه 34,860

لوله تست آب ½ 2 اینچ ضخامت 3 میل

st373½ 2شاخهکیلوگرمکارخانه 34,860

لوله تست آب ½ 2 اینچ ضخامت 4 میل

st374½ 2شاخهکیلوگرمکارخانه 34,860

قیمت لوله جدار چاهی

نام محصول استانداردضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت

لوله جدار چاهی 8 اینچ ضخامت 3 میل

st3738شاخهکیلوگرمکارخانه 34,590

لوله جدار چاهی 10 اینچ ضخامت 4 میل

st37410شاخهکیلوگرمکارخانه 34,590

لوله جدار چاهی 12 اینچ ضخامت 4 میل

st37412شاخهکیلوگرمکارخانه 34,590

لوله جدار چاهی 14 اینچ ضخامت 4 میل

st37414شاخهکیلوگرمکارخانه 34,590

لوله جدار چاهی 8 اینچ ضخامت 4 میل

st3748شاخهکیلوگرمکارخانه 34,590

لوله جدار چاهی 10 اینچ ضخامت 5 میل

st37510شاخهکیلوگرمکارخانه 34,590

لوله جدار چاهی 12 اینچ ضخامت 5 میل

st37512شاخهکیلوگرمکارخانه 34,590

لوله جدار چاهی 14 اینچ ضخامت 5 میل

st37514شاخهکیلوگرمکارخانه 34,590

قیمت لوله داربست

نام محصول سایزضخامتاستانداردحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت

لوله داربست اصفهان 14 کیلویی ضخامت 2 میل

½ 12st37شاخهکیلوگرمکارخانه 33,670

لوله داربست اصفهان 17.5 کیلویی ضخامت 2.5 میل

½ 12.5st37شاخهکیلوگرمکارخانه 32,750

لوله داربستی اصفهان 21 کیلویی ضخامت 3 میل

½ 13st37شاخهکیلوگرمکارخانه 32,750

لوله داربست جهان 14 کیلویی ضخامت 2 میل

½ 12st37شاخهکیلوگرمکارخانه 34,220

لوله داربست جهان 17.5 کیلویی ضخامت 2.5 میل

½ 12.5st37شاخهکیلوگرمکارخانه 33,300

لوله داربستی جهان 21 کیلویی ضخامت 3 میل

½ 13st37شاخهکیلوگرمکارخانه 33,300

لوله داربست تهران شرق 14 کیلویی ضخامت 2 میل

½ 12st37شاخهکیلوگرمکارخانه 33,850

لوله داربست تهران شرق 17.75 کیلویی ضخامت 2.5 میل

½ 12.5st37شاخهکیلوگرمکارخانه 32,940

لوله داربست تهران شرق 21 کیلویی ضخامت 3 میل

½ 13st37شاخهکیلوگرمکارخانه 32,940

لوله داربست صابری 14.5 کیلویی ضخامت 2 میل

½ 12st37شاخهکیلوگرمکارخانه 33,940

لوله داربست صابری 17.5 کیلویی ضخامت 2.5 میل

½ 12.5st37شاخهکیلوگرمکارخانه 33,030

لوله داربست صابری 21 کیلویی ضخامت 3 میل

½ 13st37شاخهکیلوگرمکارخانه 33,030

لوله داربست یاران 14.5 کیلویی ضخامت 2 میل

½ 12st37شاخهکیلوگرمکارخانه 33,030

لوله داربست یاران 17.5 کیلویی ضخامت 2.5 میل

½ 12.5st37شاخهکیلوگرمکارخانه 33,030

قیمت لوله درزدار

نام محصول استانداردضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت

لوله اسپیرال 28 اینچ ضخامت 10 میل

2810st37شاخهکیلوگرمکارخانه 37,700

لوله اسپیرال 36 اینچ ضخامت 10 میل

3610st37شاخهکیلوگرمکارخانه 37,700

لوله اسپیرال 48 اینچ ضخامت 12 میل

4812st37شاخهکیلوگرمکارخانه 37,700

لوله اسپیرال 56 اینچ ضخامت 12 میل

5612st37شاخهکیلوگرمکارخانه 37,700

لوله اسپیرال 64 اینچ ضخامت 15 میل

6415st37شاخهکیلوگرمکارخانه 37,700

لوله تست آب ½ اینچ ضخامت 2.5 میل

st372½شاخهکیلوگرمکارخانه 34,860

لوله تست آب ¾ اینچ ضخامت 2.5 میل

st372¾شاخهکیلوگرمکارخانه 34,860

لوله تست آب 1 اینچ ضخامت 2.5 میل

st372.51شاخهکیلوگرمکارخانه 34,860

لوله تست آب ¼ 1 اینچ ضخامت 2.5 میل

st372.5¼ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 34,860

لوله تست آب ½ 1 اینچ ضخامت 2.5 میل

st372.5½ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 34,860

لوله تست آب 2 اینچ ضخامت 2.5 میل

st372.52شاخهکیلوگرمکارخانه 34,860

لوله تست آب ½ 2 اینچ ضخامت 2.5 میل

st372.5½ 2شاخهکیلوگرمکارخانه 34,860

لوله تست آب 3 اینچ ضخامت 2.5 میل

st372.53شاخهکیلوگرمکارخانه 34,860

لوله تست آب 4 اینچ ضخامت 2.5 میل

st372.54شاخهکیلوگرمکارخانه 34,860

لوله تست آب 5 اینچ ضخامت 3 میل

st3735شاخهکیلوگرمکارخانه 34,860

لوله تست آب 6 اینچ ضخامت 3 میل

st3736شاخهکیلوگرمکارخانه 34,860

لوله جدار چاهی 8 اینچ ضخامت 3 میل

st3738شاخهکیلوگرمکارخانه 34,590

لوله جدار چاهی 10 اینچ ضخامت 4 میل

st37410شاخهکیلوگرمکارخانه 34,590

لوله جدار چاهی 12 اینچ ضخامت 4 میل

st37412شاخهکیلوگرمکارخانه 34,590

لوله جدار چاهی 14 اینچ ضخامت 4 میل

st37414شاخهکیلوگرمکارخانه 34,590

لوله جدار چاهی 8 اینچ ضخامت 4 میل

st3748شاخهکیلوگرمکارخانه 34,590

لوله جدار چاهی 10 اینچ ضخامت 5 میل

st37510شاخهکیلوگرمکارخانه 34,590

لوله جدار چاهی 12 اینچ ضخامت 5 میل

st37512شاخهکیلوگرمکارخانه 34,590

لوله جدار چاهی 14 اینچ ضخامت 5 میل

st37514شاخهکیلوگرمکارخانه 34,590

لوله داربست اصفهان 14 کیلویی ضخامت 2 میل

½ 12st37شاخهکیلوگرمکارخانه 33,670

لوله داربست اصفهان 17.5 کیلویی ضخامت 2.5 میل

½ 12.5st37شاخهکیلوگرمکارخانه 32,750

لوله داربستی اصفهان 21 کیلویی ضخامت 3 میل

½ 13st37شاخهکیلوگرمکارخانه 32,750

لوله داربست جهان 14 کیلویی ضخامت 2 میل

½ 12st37شاخهکیلوگرمکارخانه 34,220

لوله داربست جهان 17.5 کیلویی ضخامت 2.5 میل

½ 12.5st37شاخهکیلوگرمکارخانه 33,300

لوله داربستی جهان 21 کیلویی ضخامت 3 میل

½ 13st37شاخهکیلوگرمکارخانه 33,300

لوله درزدار صنعتی ½ اینچ ضخامت 2 میل

½2st37شاخهکیلوگرمکارخانه 33,940

لوله درزدار صنعتی ¾ اینچ ضخامت 2 میل

¾2st37شاخهکیلوگرمکارخانه 33,940

لوله درزدار صنعتی 1 اینچ ضخامت 2 میل

12st37شاخهکیلوگرمکارخانه 33,940

لوله درزدار صنعتی ¼ 1 اینچ ضخامت 2 میل

¼ 12st37شاخهکیلوگرمکارخانه 33,940

لوله درزدار صنعتی ½ 1 اینچ ضخامت 2 میل

½ 12st37شاخهکیلوگرمکارخانه 33,940

لوله درزدار صنعتی 2 اینچ ضخامت 2 میل

22st37شاخهکیلوگرمکارخانه 33,940

لوله درزدار صنعتی ½ 2 اینچ ضخامت 2 میل

½ 22st37شاخهکیلوگرمکارخانه 33,940

لوله درزدار صنعتی 3 اینچ ضخامت 2 میل

32st37شاخهکیلوگرمکارخانه 33,940

لوله درزدار صنعتی 4 اینچ ضخامت 2 میل

42st37شاخهکیلوگرمکارخانه 33,940

لوله داربست تهران شرق 14 کیلویی ضخامت 2 میل

½ 12st37شاخهکیلوگرمکارخانه 33,850

لوله داربست صابری 21 کیلویی ضخامت 3 میل

½ 13st37شاخهکیلوگرمکارخانه 33,030

لوله داربست تهران شرق 21 کیلویی ضخامت 3 میل

½ 13st37شاخهکیلوگرمکارخانه 32,940

لوله داربست صابری 17.5 کیلویی ضخامت 2.5 میل

½ 12.5st37شاخهکیلوگرمکارخانه 33,030

لوله داربست تهران شرق 17.75 کیلویی ضخامت 2.5 میل

½ 12.5st37شاخهکیلوگرمکارخانه 32,940

لوله داربست صابری 14.5 کیلویی ضخامت 2 میل

½ 12st37شاخهکیلوگرمکارخانه 33,940

لوله داربست یاران 17.5 کیلویی ضخامت 2.5 میل

½ 12.5st37شاخهکیلوگرمکارخانه 33,030

لوله داربست یاران 14.5 کیلویی ضخامت 2 میل

½ 12st37شاخهکیلوگرمکارخانه 33,030

لوله اسپیرال 16 اینچ ضخامت 5 میل

165st37شاخهکیلوگرمکارخانه 37,700

لوله اسپیرال 18 اینچ ضخامت 5 میل

185st37شاخهکیلوگرمکارخانه 37,700

لوله اسپیرال 20 اینچ ضخامت 5 میل

205st37شاخهکیلوگرمکارخانه 37,700

لوله اسپیرال 24 اینچ ضخامت 5 میل

245st37شاخهکیلوگرمکارخانه 37,700

لوله اسپیرال 24 اینچ ضخامت 6 میل

246st37شاخهکیلوگرمکارخانه 37,700

لوله اسپیرال 32 اینچ ضخامت 8 میل

328st37شاخهکیلوگرمکارخانه 37,700

لوله اسپیرال 42 اینچ ضخامت 8 میل

428st37شاخهکیلوگرمکارخانه 37,700

لوله درزدار صنعتی 5 اینچ ضخامت 2 میل

52st37شاخهکیلوگرمکارخانه 33,940

لوله درزدار صنعتی ¼ 1 اینچ ضخامت 2.5 میل

¼ 12.5st37شاخهکیلوگرمکارخانه 32,840

لوله درزدار صنعتی 1 اینچ ضخامت 2.5 میل

12.5st37شاخهکیلوگرمکارخانه 32,840

لوله درزدار صنعتی ¾ اینچ ضخامت 2.5 میل

¾2.5st37شاخهکیلوگرمکارخانه 32,840

لوله درزدار صنعتی ½ اینچ ضخامت 2.5 میل

½2.5st37شاخهکیلوگرمکارخانه 32,840

لوله درزدار صنعتی ½ اینچ ضخامت 3 میل

½3st37شاخهکیلوگرمکارخانه 32,840

لوله درزدار صنعتی 5 اینچ ضخامت 2.5 میل

52.5st37شاخهکیلوگرمکارخانه 32,840

لوله درزدار صنعتی 4 اینچ ضخامت 2.5 میل

42.5st37شاخهکیلوگرمکارخانه 32,840

لوله درزدار صنعتی 3 اینچ ضخامت 2.5 میل

32.5st37شاخهکیلوگرمکارخانه 32,840

لوله درزدار صنعتی 2 اینچ ضخامت 2.5 میل

22.5st37شاخهکیلوگرمکارخانه 32,840

لوله درزدار صنعتی ½ 1 اینچ ضخامت 2.5 میل

½ 12.5st37شاخهکیلوگرمکارخانه 32,840

لوله درزدار صنعتی ½ 2 اینچ ضخامت 2.5 میل

½ 22.5st37شاخهکیلوگرمکارخانه 32,840

لوله درزدار صنعتی 3 اینچ ضخامت 3 میل

33st37شاخهکیلوگرمکارخانه 32,840

لوله درزدار صنعتی ½ 2 اینچ ضخامت 3 میل

½ 23st37شاخهکیلوگرمکارخانه 32,840

لوله درزدار صنعتی 2 اینچ ضخامت 3 میل

23st37شاخهکیلوگرمکارخانه 32,840

لوله درزدار صنعتی ½ 1 اینچ ضخامت 3 میل

½ 13st37شاخهکیلوگرمکارخانه 32,840

لوله درزدار صنعتی ¼ 1 اینچ ضخامت 3 میل

¼ 13st37شاخهکیلوگرمکارخانه 32,840

لوله درزدار صنعتی 1 اینچ ضخامت 3 میل

13st37شاخهکیلوگرمکارخانه 32,840

لوله درزدار صنعتی ¾ اینچ ضخامت 3 میل

¾3st37شاخهکیلوگرمکارخانه 32,840

لوله درزدار صنعتی 4 اینچ ضخامت 3 میل

43st37شاخهکیلوگرمکارخانه 32,840

لوله درزدار صنعتی 5 اینچ ضخامت 3 میل

53st37شاخهکیلوگرمکارخانه 32,840

لوله تست آب 1 اینچ ضخامت 2

st3721شاخهکیلوگرمکارخانه 34,860

لوله تست آب ¼ 1 اینچ ضخامت 3 میل

st373¼ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 34,860

لوله تست آب ½ 1 اینچ ضخامت 3 میل

st373½ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 34,860

لوله تست آب 2 اینچ ضخامت 3 میل

st3732شاخهکیلوگرمکارخانه 34,860

لوله تست آب 2 اینچ ضخامت 4 میل

st3742شاخهکیلوگرمکارخانه 34,860

لوله تست آب ½ 2 اینچ ضخامت 3 میل

st373½ 2شاخهکیلوگرمکارخانه 34,860

لوله تست آب ½ 2 اینچ ضخامت 4 میل

st374½ 2شاخهکیلوگرمکارخانه 34,860

قیمت لوله گالوانیزه

نام محصول سایزضخامتحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت

لوله گالوانیزه ضخامت 2 میلیمتر قطر ¾ اینچ

¾2شاخهکیلوگرمکارخانه 52,390

لوله گالوانیزه ضخامت 2 میلیمتر قطر 1 اینچ

12شاخهکیلوگرمکارخانه 52,390

لوله گالوانیزه ضخامت 2 میلیمتر قطر ¼ 1 اینچ

¼ 12شاخهکیلوگرمکارخانه 52,390

لوله گالوانیزه ضخامت 2 میلیمتر قطر ½ 1 اینچ

½ 12شاخهکیلوگرمکارخانه 52,390

لوله گالوانیزه ضخامت 2 میلیمتر قطر 2 اینچ

22شاخهکیلوگرمکارخانه 52,390

لوله گالوانیزه ضخامت 2 میلیمتر قطر ½ 2 اینچ

½ 22شاخهکیلوگرمکارخانه 52,390

لوله گالوانیزه ضخامت 2 میلیمتر قطر ½ اینچ

½2شاخهکیلوگرمکارخانه 52,390

لوله گالوانیزه ضخامت 2 میلیمتر قطر ½ اینچ قزوین

½2شاخهکیلوگرمکارخانه 46,610

لوله گالوانیزه ضخامت 2 میلیمتر قطر 2 اینچ قزوین

22شاخهکیلوگرمکارخانه 46,610

لوله گالوانیزه ضخامت 2 میلیمتر قطر ½ 1 اینچ قزوین

½ 12شاخهکیلوگرمکارخانه 46,610

لوله گالوانیزه ضخامت 2 میلیمتر قطر ¼ 1 اینچ قزوین

¼ 12شاخهکیلوگرمکارخانه 46,610

لوله گالوانیزه ضخامت 2 میلیمتر قطر 1 اینچ قزوین

12شاخهکیلوگرمکارخانه 46,610

لوله گالوانیزه ضخامت 2 میلیمتر قطر ¾ اینچ قزوین

¾2شاخهکیلوگرمکارخانه 46,610

لوله گالوانیزه ضخامت 2 میلیمتر قطر ½ 3 اینچ

½ 32شاخهکیلوگرمکارخانه 52,390

لوله گالوانیزه ضخامت 2 میلیمتر قطر 3 اینچ

32شاخهکیلوگرمکارخانه 52,390

لوله گالوانیزه ضخامت 2.5 میلیمتر قطر ½ 2 اینچ

½ 22.5شاخهکیلوگرمکارخانه 52,390

لوله گالوانیزه ضخامت 2.5 میلیمتر قطر ½ 3 اینچ

½ 32.5شاخهکیلوگرمکارخانه 52,390

لوله گالوانیزه ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 3 اینچ

32.5شاخهکیلوگرمکارخانه 52,390

لوله گالوانیزه ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 2 اینچ

22.5شاخهکیلوگرمکارخانه 52,390

لوله گالوانیزه ضخامت 2.5 میلیمتر قطر ¼ 1 اینچ

¼ 12.5شاخهکیلوگرمکارخانه 52,390

لوله گالوانیزه ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 1 اینچ

12.5شاخهکیلوگرمکارخانه 52,390

لوله گالوانیزه ضخامت 2.5 میلیمتر قطر ¾ اینچ

¾2.5شاخهکیلوگرمکارخانه 52,390

لوله گالوانیزه ضخامت 2.5 میلیمتر قطر ½ اینچ

½2.5شاخهکیلوگرمکارخانه 52,390

لوله گالوانیزه ضخامت 2.5 میلیمتر قطر ½ 1 اینچ

½ 12.5شاخهکیلوگرمکارخانه 52,390

لوله گالوانیزه ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 4 اینچ

42.5شاخهکیلوگرمکارخانه 52,390

لوله گالوانیزه ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 5 اینچ

52.5شاخهکیلوگرمکارخانه 52,390

لوله گالوانیزه ضخامت 2.5 میلیمتر قطر ½ اینچ قزوین

½2.5شاخهکیلوگرمکارخانه 46,150

لوله گالوانیزه ضخامت 2.5 میلیمتر قطر ¾ اینچ قزوین

¾2.5شاخهکیلوگرمکارخانه 46,150

لوله گالوانیزه ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 1 اینچ قزوین

12.5شاخهکیلوگرمکارخانه 46,150

لوله گالوانیزه ضخامت 2.5 میلیمتر قطر ¼ 1 اینچ قزوین

¼ 12.5شاخهکیلوگرمکارخانه 46,150

لوله گالوانیزه ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 2 اینچ قزوین

22.5شاخهکیلوگرمکارخانه 46,150

لوله گالوانیزه ضخامت 3 میلیمتر قطر ½ اینچ

½3شاخهکیلوگرمکارخانه 52,390

لوله گالوانیزه ضخامت 2.5 میلیمتر قطر ½ 1 اینچ قزوین

½ 12.5شاخهکیلوگرمکارخانه 46,150

لوله گالوانیزه ضخامت 3 میلیمتر قطر ¾ اینچ

¾3شاخهکیلوگرمکارخانه 52,390

لوله گالوانیزه ضخامت 3 میلیمتر قطر 1 اینچ

13شاخهکیلوگرمکارخانه 52,390

لوله گالوانیزه ضخامت 3 میلیمتر قطر ¼ 1 اینچ

¼ 13شاخهکیلوگرمکارخانه 52,390

لوله گالوانیزه ضخامت 3 میلیمتر قطر ½ 1 اینچ

½ 13شاخهکیلوگرمکارخانه 52,390

لوله گالوانیزه ضخامت 3 میلیمتر قطر 2 اینچ

23شاخهکیلوگرمکارخانه 52,390

لوله گالوانیزه ضخامت 3 میلیمتر قطر ½ 2 اینچ

½ 23شاخهکیلوگرمکارخانه 52,390

لوله گالوانیزه ضخامت 3 میلیمتر قطر 3 اینچ

33شاخهکیلوگرمکارخانه 52,390

لوله گالوانیزه ضخامت 3 میلیمتر قطر ½ 3 اینچ

½ 33شاخهکیلوگرمکارخانه 52,390

لوله گالوانیزه ضخامت 3 میلیمتر قطر 4 اینچ

43شاخهکیلوگرمکارخانه 52,390

لوله گالوانیزه ضخامت 3 میلیمتر قطر 5 اینچ

53شاخهکیلوگرمکارخانه 52,390

لوله درزدار صنعتی

نام محصول سایزضخامتاستانداردحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت

لوله درزدار صنعتی ¾ اینچ ضخامت 2 میل

¾2st37شاخهکیلوگرمکارخانه 33,940

لوله درزدار صنعتی ½ اینچ ضخامت 2 میل

½2st37شاخهکیلوگرمکارخانه 33,940

لوله درزدار صنعتی 1 اینچ ضخامت 2 میل

12st37شاخهکیلوگرمکارخانه 33,940

لوله درزدار صنعتی ¼ 1 اینچ ضخامت 2 میل

¼ 12st37شاخهکیلوگرمکارخانه 33,940

لوله درزدار صنعتی ½ 1 اینچ ضخامت 2 میل

½ 12st37شاخهکیلوگرمکارخانه 33,940

لوله درزدار صنعتی 2 اینچ ضخامت 2 میل

22st37شاخهکیلوگرمکارخانه 33,940

لوله درزدار صنعتی ½ 2 اینچ ضخامت 2 میل

½ 22st37شاخهکیلوگرمکارخانه 33,940

لوله درزدار صنعتی 3 اینچ ضخامت 2 میل

32st37شاخهکیلوگرمکارخانه 33,940

لوله درزدار صنعتی 4 اینچ ضخامت 2 میل

42st37شاخهکیلوگرمکارخانه 33,940

لوله درزدار صنعتی 5 اینچ ضخامت 2 میل

52st37شاخهکیلوگرمکارخانه 33,940

لوله درزدار صنعتی ¼ 1 اینچ ضخامت 2.5 میل

¼ 12.5st37شاخهکیلوگرمکارخانه 32,840

لوله درزدار صنعتی 1 اینچ ضخامت 2.5 میل

12.5st37شاخهکیلوگرمکارخانه 32,840

لوله درزدار صنعتی ¾ اینچ ضخامت 2.5 میل

¾2.5st37شاخهکیلوگرمکارخانه 32,840

لوله درزدار صنعتی ½ اینچ ضخامت 2.5 میل

½2.5st37شاخهکیلوگرمکارخانه 32,840

لوله درزدار صنعتی ½ اینچ ضخامت 3 میل

½3st37شاخهکیلوگرمکارخانه 32,840

لوله درزدار صنعتی 2 اینچ ضخامت 2.5 میل

22.5st37شاخهکیلوگرمکارخانه 32,840

لوله درزدار صنعتی 5 اینچ ضخامت 2.5 میل

52.5st37شاخهکیلوگرمکارخانه 32,840

لوله درزدار صنعتی 4 اینچ ضخامت 2.5 میل

42.5st37شاخهکیلوگرمکارخانه 32,840

لوله درزدار صنعتی 3 اینچ ضخامت 2.5 میل

32.5st37شاخهکیلوگرمکارخانه 32,840

لوله درزدار صنعتی ½ 2 اینچ ضخامت 2.5 میل

½ 22.5st37شاخهکیلوگرمکارخانه 32,840

لوله درزدار صنعتی ½ 1 اینچ ضخامت 2.5 میل

½ 12.5st37شاخهکیلوگرمکارخانه 32,840

لوله درزدار صنعتی ¾ اینچ ضخامت 3 میل

¾3st37شاخهکیلوگرمکارخانه 32,840

لوله درزدار صنعتی 1 اینچ ضخامت 3 میل

13st37شاخهکیلوگرمکارخانه 32,840

لوله درزدار صنعتی ¼ 1 اینچ ضخامت 3 میل

¼ 13st37شاخهکیلوگرمکارخانه 32,840

لوله درزدار صنعتی ½ 1 اینچ ضخامت 3 میل

½ 13st37شاخهکیلوگرمکارخانه 32,840

لوله درزدار صنعتی 2 اینچ ضخامت 3 میل

23st37شاخهکیلوگرمکارخانه 32,840

لوله درزدار صنعتی ½ 2 اینچ ضخامت 3 میل

½ 23st37شاخهکیلوگرمکارخانه 32,840

لوله درزدار صنعتی 3 اینچ ضخامت 3 میل

33st37شاخهکیلوگرمکارخانه 32,840

لوله درزدار صنعتی 4 اینچ ضخامت 3 میل

43st37شاخهکیلوگرمکارخانه 32,840

لوله درزدار صنعتی 5 اینچ ضخامت 3 میل

53st37شاخهکیلوگرمکارخانه 32,840

لوله گاز

نام محصول سایزضخامتحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت

لوله گاز روکار سپاهان ½ اینچ

½2.65شاخهکیلوگرمکارخانه 36,880

لوله گاز روکار سپاهان ¾ اینچ

¾2.65شاخهکیلوگرمکارخانه 36,880

لوله گاز روکار سپاهان 1 اینچ

13.25شاخهکیلوگرمکارخانه 36,880

لوله گاز روکار سپاهان ¼ 1 اینچ

¼ 13.25شاخهکیلوگرمکارخانه 36,880

لوله گاز روکار سپاهان ½ 1 اینچ

½ 13.25شاخهکیلوگرمکارخانه 36,880

لوله گاز روکار سپاهان 2 اینچ

23.65شاخهکیلوگرمکارخانه 36,880

لوله گاز توکار سپاهان ½ اینچ

½2.8شاخهکیلوگرمکارخانه 38,530

لوله گاز توکار سپاهان ¾ اینچ

¾2.9شاخهکیلوگرمکارخانه 38,530

لوله گاز توکار سپاهان 1 اینچ

13.4شاخهکیلوگرمکارخانه 38,530

لوله گاز توکار سپاهان ¼ 1 اینچ

¼ 13.6شاخهکیلوگرمکارخانه 38,530

لوله گاز توکار سپاهان ½ 1 اینچ

½ 13.7شاخهکیلوگرمکارخانه 38,530

لوله گاز توکار سپاهان 2 اینچ

23.9شاخهکیلوگرمکارخانه 38,530

لوله گاز روکار کچو ½ اینچ

½2.6شاخهکیلوگرمکارخانه 35,320

لوله گاز روکار کچو ¾ اینچ

¾2.6شاخهکیلوگرمکارخانه 35,320

لوله گاز روکار کچو 1 اینچ

13.2شاخهکیلوگرمکارخانه 35,320

لوله گاز روکار کچو ¼ 1 اینچ

¼ 13.2شاخهکیلوگرمکارخانه 35,320

لوله گاز روکار کچو ½ 1 اینچ

½ 13.2شاخهکیلوگرمکارخانه 35,320

لوله گاز روکار کچو 2 اینچ

23.6شاخهکیلوگرمکارخانه 35,320

لوله گاز توکار کچو ½ اینچ

½2.8شاخهکیلوگرمکارخانه 36,240

لوله گاز توکار کچو ¾ اینچ

¾2.9شاخهکیلوگرمکارخانه 36,240

لوله گاز توکار کچو 1 اینچ

13.4شاخهکیلوگرمکارخانه 36,240

لوله گاز توکار کچو ¼ 1 اینچ

¼ 13.6شاخهکیلوگرمکارخانه 36,240

لوله گاز توکار کچو ½ 1 اینچ

½ 13.7شاخهکیلوگرمکارخانه 36,240

لوله گاز توکار کچو 2 اینچ

23.9شاخهکیلوگرمکارخانه 36,240

لوله مانیسمان

نام محصول استانداردضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت

لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 40

A53/A106-GrB2.77½شاخهکیلوگرمکارخانه 422,020

لوله مانسمان 3/4 اینچ رده 40

A53/A106-GrB2.87¾شاخهکیلوگرمکارخانه 458,720

لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40

A53/A106-GrB3.381شاخهکیلوگرمکارخانه 825,690

لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 40

A53/A106-GrB3.56¼ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 1,330,280

لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 40

A53/A106-GrB3.68½ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 1,330,280

لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40

A53/A106-GrB3.912شاخهکیلوگرمکارخانه 1,743,120

لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 40

A53/A106-GrB5.16½ 2شاخهکیلوگرمکارخانه 2,706,420

لوله مانیسمان 3 اینچ رده 40

A53/A106-GrB5.493شاخهکیلوگرمکارخانه 3,532,110

لوله مانیسمان 4 اینچ رده 40

A53/A106-GrB6.024شاخهکیلوگرمکارخانه 5,137,610

لوله مانسمان 5 اینچ رده 40

A53/A106-GrB6.555شاخهکیلوگرمکارخانه 6,880,730

لوله مانیسمان 6 اینچ رده 40

A53/A106-GrB7.116شاخهکیلوگرمکارخانه 9,633,030

لوله مانیسمان 8 اینچ رده 40

A53/A106-GrB8.188شاخهکیلوگرمکارخانه 15,000,000

لوله مانیسمان 10 اینچ رده 40

A53/A106-GrB9.2710شاخهکیلوگرمکارخانه 18,256,880

لوله مانیسمان 12 اینچ رده 40

A53/A106-GrB10.3112شاخهکیلوگرمکارخانه 23,577,980

لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 20

A53/A106-GrB2.5½شاخهکیلوگرمکارخانه 412,840

لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 20

A53/A106-GrB2.5¾شاخهکیلوگرمکارخانه 477,060

لوله مانیسمان 1 اینچ رده 20

A53/A106-GrB2.61شاخهکیلوگرمکارخانه 733,940

لوله مانیسمان 5 اینچ رده 20

A53/A106-GrB4.55شاخهکیلوگرمکارخانه 5,871,560

لوله مانیسمان 4 اینچ رده 20

A53/A106-GrB44شاخهکیلوگرمکارخانه 3,577,980

لوله مانیسمان 2 اینچ رده 20

A53/A106-GrB2.82شاخهکیلوگرمکارخانه 1,651,380

لوله مانیسمان 3 اینچ رده 20

A53/A106-GrB3.53شاخهکیلوگرمکارخانه 2,935,780

لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 20

A53/A106-GrB2.8½ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 1,238,530

لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 20

A53/A106-GrB2.7¼ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 1,146,790

لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 20

A53/A106-GrB3.2½ 2شاخهکیلوگرمکارخانه 1,926,610

لوله مانیسمان 6 اینچ رده 20

A53/A106-GrB56شاخهکیلوگرمکارخانه 6,330,280

لوله مانیسمان 8 اینچ رده 20

A53/A106-GrB6.358شاخهکیلوگرمکارخانه 11,467,890

لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 80

A53/A106-GrB5.08½ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 2,293,580

لوله مانیسمان 3 اینچ رده 80

A53/A106-GrB7.623شاخهکیلوگرمکارخانه 6,238,530

لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 80

A53/A106-GrB7.01½ 2شاخهکیلوگرمکارخانه 4,220,180

لوله مانیسمان 2 اینچ رده 80

A53/A106-GrB5.542شاخهکیلوگرمکارخانه 2,844,040

لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 80

A53/A106-GrB4.85¼ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 1,834,860

لوله مانیسمان 1 اینچ رده 80

A53/A106-GrB4.451شاخهکیلوگرمکارخانه 1,284,400

لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 80

A53/A106-GrB3.91¾شاخهکیلوگرمکارخانه 660,550

لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 80

A53/A106-GrB3.73½شاخهکیلوگرمکارخانه 559,630

لوله مانیسمان 4 اینچ رده 80

A53/A106-GrB8.564شاخهکیلوگرمکارخانه 8,715,600

لوله مانیسمان 5 اینچ رده 80

A53/A106-GrB9.535شاخهکیلوگرمکارخانه 10,550,460

لوله مانیسمان 6 اینچ رده 80

A53/A106-GrB10.976شاخهکیلوگرمکارخانه 13,486,240

لوله مانیسمان 8 اینچ رده 80

A53/A106-GrB12.78شاخهکیلوگرمکارخانه 17,064,220

لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 40

A53/A106-GrB2.5¾شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
مزیت های خرید از فولادسل
فهرست مطالب

  قیمت لوله فلزی

  قیمت لوله به این دلیل که هم کاربرد ساختمانی دارد و هم صنعتی، از اهمیت زیادی برخوردار است. قیمت این محصول متناسب با جنس و نوع محصول تولیدی، بسیار متفاوت می باشد. ضمن اینکه نرخ نوسانات ارز و دلار، قیمت ‌های جهانی و… نیز در قیمت روز لوله تاثیرگذار است. در زمان خرید لوله باید به پارامترهایی مانند نوع لوله فولادی، ضخامت، قطر لوله و… توجه داشت.

  مشاهده قیمت لوله فلزی، از جمله لوله مانیسمان، داربستی، اسپیرال، لوله جدار چاه، گالوانیزه، پلی اتیلن، لوله درز مستقیم و… از طریق وب سایت فولادسل امکان پذیر است. فولادسل، نماینده فروش انواع لوله ، فروش لوله فلزی را با شرایط ویژه، خدمت مشتریان ارائه می دهد.

  ویدیوی معرفی لوله

  خرید و فروش لوله فلزی

  شما میتوانید متناسب با نیاز خود و بر اساس دریافت مشاوره تخصصی از فولادسل، وزن و قیمت لوله آهنی را دریافت نمایید. همین حالا برای دریافت مشاوره تخصصی و مناسب ترین قیمت لوله با شماره 02174486 تماس بگیرید. دپارتمان پشتیبانی مشتریان و واحد کنترل کیفیت، پاسخگوی اعتماد شما خواهند بود. شما میتوانید از امکان خرید با ضمانت نامه بانکی ال سی، بهره مند شوید. بعضی فاکتورها به‌ صورت غیر مستقیم بر قیمت این محصول موثر است. نظیر نوسانات قیمت دلار و همچنین نوسانات قیمت آهن‌ آلات.

  واحد کنترل کیفیت فولادسل و دپارتمان پشتیبانی مشتریان، پاسخگوی اعتماد شما خواهند بود. فولادسل، تجربه خرید امن

  مناسب ترین قیمت لوله را از فولادسل بخواهید.

  انواع لوله فولادی

  انواع لوله فلزی براساس آلیاژ، نوع ساخت، نوع کاربرد و… دارای تنوع زیادی می باشد. هر کدام از این انواع برای کاربردی خاص و ویژه تولید می شوند. لوله ‌ها براساس نوع ساخت به انواع زیر دسته ‌بندی می ‌شوند:

  1. لوله درزدار
  2. لوله مانیسمان یا لوله بدون درز
  3. لوله  اسپیرال
  4. لوله تست آب
  5. لوله جدار چاهی
  6. لوله داربستی
  7. لوله درزدار صنعتی

  لوله‌ درزدار

  برای تولید لوله درزدار، از ورق ‌های فولادی به عنوان ماده‌ اولیه ساخت استفاده می ‌شود. ورق ‌های فولادی در قطعات با اندازه ‌های مشخصی برش داده شده و به حالت لول در می‌آیند. سپس دو سر ورق را به روش‌های مختلف به یکدیگر جوش خواهند داد. به همین دلیل در سرتاسر بدنه‌ی لوله فولادی درز و یا خط جوشی ایجاد می‌شود. لوله‌ های درزدار برای استفاده ‌های سبک در صنایع استفاده می ‌شود و قیمت مناسبی دارد.

  لوله‌ بدون درز مانیسمان

  لوله‌ مانیسمان به صورت مستقیم از نورد گرم شمش فولادی تولید می ‌شود. لوله ‌های بدون درز نسبت به لوله‌ های درزدار از مقاومت و کیفیت بالاتری برخوردارند. به همین جهت قیمت لوله مانیسمان از لوله درزدار بیشتر است. لوله مانیسمان در صنایع به منظور انتقال سیالات خاص و پرفشار استفاده می ‌شود.

  مشخصات لوله

  لوله فلزی یکی از مقاطع بسیار کاربردی در صنعت و البته ساختمان می باشد. انتقال سیالات در بسیاری از طرح ها و پروژه‌ ها امری مهم به شمار می ‌آید. به همین سبب کیفیت لوله انتقال، برای مهندسین پروژه آیتم بسیار مهمی در نظر گرفته می‌ شود. در پروژه‌ های بزرگ قیمت لوله اهمیت زیادی دارد. انتخاب لوله با کیفیت و قیمت مناسب به مهارت و دانش فنی و همچنین تجربه بالایی نیاز دارد.

  کارخانه ‌های متعددی در سراسر کشور به تولید انواع لوله با کیفیت، سایز و جنس ‌های مختلف مشغول می باشند. لوله های‌ فلزی که سایز بزرگ تری دارند، غالبا برای جا به جایی سیالاتی از جمله نفت، گاز شهری، آب رسانی کشاورزی و… استفاده می ‌شوند. کاربرد این لوله ها فقط به مایعات محدود نمی باشد و در فواصل کوتاه می توان از انواع لوله ها به منظور انتقال مواد جامد نیز استفاده نمود.

  مزایای خرید لوله فلزی و فولادی از فولادسل

  1. فروش اعتباری آهن آلات با lc و سایر روشهای اعتباری: فولادسل این امکان را برای مشتریان خود فراهم نموده است. هر یک از مشتریان با مراجعه به کلیه بانک های سراسر کشور می توانند نسبت به گشایش LC داخلی به ذینفعی این شرکت، از مزایای فروش اعتباری در بازه های زمانی یک تا 6 ماه بهره مند گردند. همچنین سایر روش های اعتباری و خرید اقساطی، قابل توافق است.
  2. مشاوره تخصصی رایگان
  3. کنترل کیفیت QC
  4. گواهی محصول
  5. ارائه نمونه محصول
  6. ارایه فاکتور رسمی
  7. ارسال مطمئن با پتروبار

  مناسب ترین قیمت لوله را از فولادسل بخواهید.

  نمایش بیشتر
  سوالات متداول
  اسکجوئل چیست؟
  جدولی است که مشخصات ابعادی لوله ها با ضخامت های گوناگون در ان درج شده است و از استاندارد ASME استخراج شده است- و یک مشخصه بدون بعد است که برای تعیین ضخامت اندازه اسمی لوله استفاده میشود
  لوله های مانیسمان از چه آلیاژی ساخته می شوند؟
  لوله های فولادی(کربن استیل:A106-A53) API 5L استنلس استیل
  آزمون لوله ها چیست؟
  تست هیدرواستاتیک- تست بازرسی ذرات مغناطیسی-ضربه چارپی-تست اولتراسونیک-تست التراسونیک-
  لوله اسپیرال چیست؟
  به روش نورد گرم و در ضخامت های متفاوت به شکل مارپیچ ساخته میشوند
  لوله های بدون درز چه سایز و رده ای دارد؟
  در استاندارد حداکثر تا سایز 48 اینچ تعریف شده است در بازار معمولا بین 32-36 تولید میشود و در ایران تا 24 اینچ موجود است - در رده های 20-30-40-60-80-120-160
  لوله های درز دار چه انواعی دارد؟
  اسپیرال،جدارچاهی،داربستی،هندریل،تست گاز،تست آب،درزدار صنعتی،
  لوله چه انواعی دارد؟
  به دو دسته عمده ی بدون درز یا مانیسمان و درزدار تقسیم میشوند
  کارخانه های تولید کننده لوله کدامند؟
  لوله و پروفیل سپنتا،نورد و لوله صفا،نورد و پروفیل ساوه،جهان پروفیل پارس، لوله و پروفیل کیهان،دقیق کاوه ایرانیان،ایران اسپیرال،کالوپ اصفهان
  نظر شما

  مراحل سفارش محصول
  • افزودن به سبد خرید
   1
  • ورود به حساب کاربری
   2
  • بررسی کارشناس فروش
   3
  • تحویل پیش فاکتور
   4
  • کنترل کیفیت
   5
  • ارسال سفارش
   6