فیلتر محصولات
محاسبه وزن ورق
خانم نیلوفر نعمتی
واحد فروش
خانم نیلوفر نعمتی
داخلی
108
021-74486
خانم الهه دوستی
واحد خرید
خانم الهه دوستی
داخلی
108
021-74486
خانم الهام سمیعی
واحد فروش
خانم الهام سمیعی
داخلی
108
021-74486
آقای علی سنگنیان
واحد فروش
آقای علی سنگنیان
داخلی
108
021-74486
خانم عاطفه متین
واحد فروش
خانم عاطفه متین
داخلی
108
021-74486
آقای امیرافراز سورانی
واحد خرید
آقای امیرافراز سورانی
داخلی
108
021-74486
آقای محمدعلی کارگر
واحد فروش
آقای محمدعلی کارگر
داخلی
108
021-74486
آقای مجید شهشهانی
واحد فروش
آقای مجید شهشهانی
داخلی
108
021-74486
آقای سعید ایلخانی
واحد خرید
آقای سعید ایلخانی
داخلی
108
021-74486
آقای مسعود شاه حسینی
واحد فروش
آقای مسعود شاه حسینی
داخلی
108
021-74486
خانم سودابه قرگز
واحد فروش
خانم سودابه قرگز
داخلی
108
021-74486
آقای علیرضا حقوقی
واحد خرید
آقای علیرضا حقوقی
داخلی
108
021-74486
آقای محسن صحرانورد
واحد خرید
آقای محسن صحرانورد
داخلی
108
021-74486
آقای آرین کیانمرز
واحد فروش
آقای آرین کیانمرز
داخلی
108
021-74486
آقای علیرضا دوستی
واحد فروش
آقای علیرضا دوستی
داخلی
108
021-74486
خانم نادیا هاشمی
واحد فروش
خانم نادیا هاشمی
داخلی
108
021-74486

قیمت لوله

قیمت لوله مانیسمان

قیمت لوله مانیسمان

بروزرسانی: 27 فروردین 1403
خروجی اکسل
محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 40 2.77½6 مترشاخهکارخانه 405,000 36,450
لوله مانسمان 3/4 اینچ رده 40 2.87¾6 مترشاخهکارخانه 585,000 52,650
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40 3.3816 مترشاخهکارخانه 945,000 85,050
لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 40 3.56¼ 16 مترشاخهکارخانه 1,170,000 105,300
لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 40 3.68½ 16 مترشاخهکارخانه 1,350,000 121,500
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40 3.9126 مترشاخهکارخانه 1,935,000 174,150
لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 40 5.16½ 26 مترشاخهکارخانه 2,925,000 263,250
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 40 5.4936 مترشاخهکارخانه 3,690,000 332,100
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 40 6.0246 مترشاخهکارخانه 4,860,000 437,400
لوله مانسمان 5 اینچ رده 40 6.5556 مترشاخهکارخانه 6,570,000 591,300
لوله مانیسمان 6 اینچ رده 40 7.1166 مترشاخهکارخانه 9,000,000 810,000
لوله مانیسمان 8 اینچ رده 40 8.1886 مترشاخهکارخانه 19,800,000 1,782,000
لوله مانیسمان 10 اینچ رده 40 9.27106 مترشاخهکارخانه 24,750,000 2,227,500
لوله مانیسمان 12 اینچ رده 40 10.31126 مترشاخهکارخانه 32,400,000 2,916,000
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 20 2.5½6 مترشاخهکارخانه 360,000 32,400
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 20 2.5¾6 مترشاخهکارخانه 495,000 44,550
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 20 2.616 مترشاخهکارخانه 675,000 60,750
لوله مانیسمان 5 اینچ رده 20 4.556 مترشاخهکارخانه 6,030,000 542,700
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 20 446 مترشاخهکارخانه 4,140,000 372,600
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 20 2.826 مترشاخهکارخانه 1,530,000 137,700
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 20 3.536 مترشاخهکارخانه 2,925,000 263,250
لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 20 2.8½ 16 مترشاخهکارخانه 1,080,000 97,200
لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 20 2.7¼ 16 مترشاخهکارخانه 945,000 85,050
لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 20 3.2½ 26 مترشاخهکارخانه 2,205,000 198,450
لوله مانیسمان 6 اینچ رده 20 566 مترشاخهکارخانه 7,110,000 639,900
لوله مانیسمان 8 اینچ رده 20 6.3586 مترشاخهکارخانه 16,200,000 1,458,000
لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 80 5.08½ 16 مترشاخهکارخانه 2,115,000 190,350
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 80 7.6236 مترشاخهکارخانه 5,940,000 534,600
لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 80 7.01½ 26 مترشاخهکارخانه 4,500,000 405,000
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 80 5.5426 مترشاخهکارخانه 2,790,000 251,100
لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 80 4.85¼ 16 مترشاخهکارخانه 1,710,000 153,900
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 80 4.4516 مترشاخهکارخانه 1,260,000 113,400
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 80 3.91¾6 مترشاخهکارخانه 765,000 68,850
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 80 3.73½6 مترشاخهکارخانه 675,000 60,750
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 80 8.5646 مترشاخهکارخانه 7,830,000 704,700
لوله مانیسمان 5 اینچ رده 80 9.5356 مترشاخهکارخانه 11,250,000 1,012,500
لوله مانیسمان 6 اینچ رده 80 10.9766 مترشاخهکارخانه 16,650,000 1,498,500
لوله مانیسمان 8 اینچ رده 80 12.786 مترشاخهکارخانه 30,600,000 2,754,000
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 40 2.5¾6 مترشاخهکارخانه تماس بگیرید -
قیمت لوله گالوانیزه

قیمت لوله گالوانیزه

بروزرسانی: 27 فروردین 1403
خروجی اکسل
محصول سایزضخامتحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
لوله گالوانیزه ضخامت 2 میلیمتر قطر ¾ اینچ ¾2شاخهکیلوگرمکارخانه 59,850 5,387
لوله گالوانیزه ضخامت 2 میلیمتر قطر 1 اینچ 12شاخهکیلوگرمکارخانه 59,850 5,387
لوله گالوانیزه ضخامت 2 میلیمتر قطر ¼ 1 اینچ ¼ 12شاخهکیلوگرمکارخانه 59,850 5,387
لوله گالوانیزه ضخامت 2 میلیمتر قطر ½ 1 اینچ ½ 12شاخهکیلوگرمکارخانه 59,850 5,387
لوله گالوانیزه ضخامت 2 میلیمتر قطر 2 اینچ 22شاخهکیلوگرمکارخانه 59,850 5,387
لوله گالوانیزه ضخامت 2 میلیمتر قطر ½ 2 اینچ ½ 22شاخهکیلوگرمکارخانه 59,850 5,387
لوله گالوانیزه ضخامت 2 میلیمتر قطر ½ اینچ ½2شاخهکیلوگرمکارخانه 59,850 5,387
لوله گالوانیزه ضخامت 2 میلیمتر قطر 3 اینچ 32شاخهکیلوگرمکارخانه 59,850 5,387
لوله گالوانیزه ضخامت 2 میلیمتر قطر ½ 3 اینچ ½ 32شاخهکیلوگرمکارخانه 59,850 5,387
لوله گالوانیزه ضخامت 2.5 میلیمتر قطر ½ 2 اینچ ½ 22.5شاخهکیلوگرمکارخانه 59,850 5,387
لوله گالوانیزه ضخامت 2.5 میلیمتر قطر ½ 3 اینچ ½ 32.5شاخهکیلوگرمکارخانه 59,850 5,387
لوله گالوانیزه ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 3 اینچ 32.5شاخهکیلوگرمکارخانه 59,850 5,387
لوله گالوانیزه ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 2 اینچ 22.5شاخهکیلوگرمکارخانه 59,850 5,387
لوله گالوانیزه ضخامت 2.5 میلیمتر قطر ¼ 1 اینچ ¼ 12.5شاخهکیلوگرمکارخانه 59,850 5,387
لوله گالوانیزه ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 1 اینچ 12.5شاخهکیلوگرمکارخانه 59,850 5,387
لوله گالوانیزه ضخامت 2.5 میلیمتر قطر ¾ اینچ ¾2.5شاخهکیلوگرمکارخانه 59,850 5,387
لوله گالوانیزه ضخامت 2.5 میلیمتر قطر ½ اینچ ½2.5شاخهکیلوگرمکارخانه 59,850 5,387
لوله گالوانیزه ضخامت 2.5 میلیمتر قطر ½ 1 اینچ ½ 12.5شاخهکیلوگرمکارخانه 59,850 5,387
لوله گالوانیزه ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 4 اینچ 42.5شاخهکیلوگرمکارخانه 59,850 5,387
لوله گالوانیزه ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 5 اینچ 52.5شاخهکیلوگرمکارخانه 59,850 5,387
لوله گالوانیزه ضخامت 3 میلیمتر قطر ½ اینچ ½3شاخهکیلوگرمکارخانه 59,850 5,387
لوله گالوانیزه ضخامت 3 میلیمتر قطر 1 اینچ 13شاخهکیلوگرمکارخانه 59,850 5,387
لوله گالوانیزه ضخامت 3 میلیمتر قطر 3 اینچ 33شاخهکیلوگرمکارخانه 59,850 5,387
لوله گالوانیزه ضخامت 3 میلیمتر قطر ½ 2 اینچ ½ 23شاخهکیلوگرمکارخانه 59,850 5,387
لوله گالوانیزه ضخامت 3 میلیمتر قطر 2 اینچ 23شاخهکیلوگرمکارخانه 59,850 5,387
لوله گالوانیزه ضخامت 3 میلیمتر قطر ½ 1 اینچ ½ 13شاخهکیلوگرمکارخانه 59,850 5,387
لوله گالوانیزه ضخامت 3 میلیمتر قطر ¼ 1 اینچ ¼ 13شاخهکیلوگرمکارخانه 59,850 5,387
لوله گالوانیزه ضخامت 3 میلیمتر قطر ¾ اینچ ¾3شاخهکیلوگرمکارخانه 59,850 5,387
لوله گالوانیزه ضخامت 3 میلیمتر قطر ½ 3 اینچ ½ 33شاخهکیلوگرمکارخانه 59,850 5,387
لوله گالوانیزه ضخامت 3 میلیمتر قطر 4 اینچ 43شاخهکیلوگرمکارخانه 59,850 5,387
لوله گالوانیزه ضخامت 3 میلیمتر قطر 5 اینچ 53شاخهکیلوگرمکارخانه 59,850 5,387
قیمت لوله گاز

قیمت لوله گاز

بروزرسانی: 27 فروردین 1403
خروجی اکسل
محصول سایزضخامتحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
لوله گاز روکار سپاهان ½ اینچ ½2.65شاخهکیلوگرمکارخانه 46,890 4,220
لوله گاز روکار سپاهان ¾ اینچ ¾2.65شاخهکیلوگرمکارخانه 46,890 4,220
لوله گاز روکار سپاهان 1 اینچ 13.25شاخهکیلوگرمکارخانه 46,890 4,220
لوله گاز روکار سپاهان ¼ 1 اینچ ¼ 13.25شاخهکیلوگرمکارخانه 46,890 4,220
لوله گاز روکار سپاهان ½ 1 اینچ ½ 13.25شاخهکیلوگرمکارخانه 46,890 4,220
لوله گاز روکار سپاهان 2 اینچ 23.65شاخهکیلوگرمکارخانه 46,890 4,220
لوله گاز توکار سپاهان ½ اینچ ½2.8شاخهکیلوگرمکارخانه 49,860 4,487
لوله گاز توکار سپاهان ¾ اینچ ¾2.9شاخهکیلوگرمکارخانه 49,860 4,487
لوله گاز توکار سپاهان 1 اینچ 13.4شاخهکیلوگرمکارخانه 49,860 4,487
لوله گاز توکار سپاهان ¼ 1 اینچ ¼ 13.6شاخهکیلوگرمکارخانه 49,860 4,487
لوله گاز توکار سپاهان ½ 1 اینچ ½ 13.7شاخهکیلوگرمکارخانه 49,860 4,487
لوله گاز توکار سپاهان 2 اینچ 23.9شاخهکیلوگرمکارخانه 49,860 4,487
لوله گاز روکار کچو ½ اینچ ½2.6شاخهکیلوگرمکارخانه 45,450 4,091
لوله گاز روکار کچو ¾ اینچ ¾2.6شاخهکیلوگرمکارخانه 45,450 4,091
لوله گاز روکار کچو 1 اینچ 13.2شاخهکیلوگرمکارخانه 45,450 4,091
لوله گاز روکار کچو ¼ 1 اینچ ¼ 13.2شاخهکیلوگرمکارخانه 45,450 4,091
لوله گاز روکار کچو ½ 1 اینچ ½ 13.2شاخهکیلوگرمکارخانه 45,450 4,091
لوله گاز روکار کچو 2 اینچ 23.6شاخهکیلوگرمکارخانه 45,450 4,091
لوله گاز توکار کچو ½ اینچ ½2.8شاخهکیلوگرمکارخانه 44,100 3,969
لوله گاز توکار کچو ¾ اینچ ¾2.9شاخهکیلوگرمکارخانه 46,710 4,204
لوله گاز توکار کچو 1 اینچ 13.4شاخهکیلوگرمکارخانه 46,710 4,204
لوله گاز توکار کچو ¼ 1 اینچ ¼ 13.6شاخهکیلوگرمکارخانه 46,710 4,204
لوله گاز توکار کچو ½ 1 اینچ ½ 13.7شاخهکیلوگرمکارخانه 46,710 4,204
لوله گاز توکار کچو 2 اینچ 23.9شاخهکیلوگرمکارخانه 46,710 4,204
قیمت لوله داربست

قیمت لوله داربست

بروزرسانی: 27 فروردین 1403
خروجی اکسل
محصول سایزضخامتحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
لوله داربست اصفهان 14 کیلویی ضخامت 2 میل ½ 126 مترکیلوگرمکارخانه 41,580 3,742
لوله داربست اصفهان 17.5 کیلویی ضخامت 2.5 میل ½ 12.56 مترکیلوگرمکارخانه 40,500 3,645
لوله داربستی اصفهان 21 کیلویی ضخامت 3 میل ½ 136 مترکیلوگرمکارخانه 40,860 3,677
لوله داربست جهان 14 کیلویی ضخامت 2 میل ½ 126 مترکیلوگرمکارخانه 42,570 3,831
لوله داربست جهان 17.5 کیلویی ضخامت 2.5 میل ½ 12.56 مترکیلوگرمکارخانه 43,470 3,912
لوله داربستی جهان 21 کیلویی ضخامت 3 میل ½ 136 مترکیلوگرمکارخانه 43,470 3,912
لوله داربست تهران شرق 14 کیلویی ضخامت 2 میل ½ 126 مترکیلوگرمکارخانه 42,570 3,831
لوله داربست تهران شرق 17.75 کیلویی ضخامت 2.5 میل ½ 12.56 مترکیلوگرمکارخانه 42,570 3,831
لوله داربست تهران شرق 21 کیلویی ضخامت 3 میل ½ 136 مترکیلوگرمکارخانه 42,570 3,831
لوله داربست صابری 14.5 کیلویی ضخامت 2 میل ½ 126 مترکیلوگرمکارخانه 42,930 3,864
لوله داربست صابری 17.5 کیلویی ضخامت 2.5 میل ½ 12.56 مترکیلوگرمکارخانه 42,930 3,864
لوله داربست صابری 21 کیلویی ضخامت 3 میل ½ 136 مترکیلوگرمکارخانه 42,930 3,864
لوله داربست یاران 14.5 کیلویی ضخامت 2 میل ½ 126 مترکیلوگرمکارخانه 43,200 3,888
لوله داربست یاران 17.5 کیلویی ضخامت 2.5 میل ½ 12.56 مترکیلوگرمکارخانه 43,200 3,888
قیمت لوله مبلی

قیمت لوله مبلی

بروزرسانی: 27 فروردین 1403
خروجی اکسل
محصول سایزضخامتحالتمحل تحویلواحد سفارش قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
لوله مبلی قطر 10 میل ضخامت 0.5 100.56 مترکارخانهکیلوگرم 59,400 5,346
لوله مبلی قطر 13 میل ضخامت 0.5 130.56 مترکارخانهکیلوگرم 59,400 5,346
لوله مبلی قطر 16 میل ضخامت 0.5 160.56 مترکارخانهکیلوگرم 59,400 5,346
لوله مبلی قطر 20 میل ضخامت 0.5 200.56 مترکارخانهکیلوگرم 59,400 5,346
لوله مبلی قطر 22 میل ضخامت 0.5 220.56 مترکارخانهکیلوگرم 59,400 5,346
لوله مبلی قطر 25 میل ضخامت 0.5 250.56 مترکارخانهکیلوگرم 59,400 5,346
لوله مبلی قطر 10 میل ضخامت 1 1016 مترکارخانهکیلوگرم 53,010 4,771
لوله مبلی قطر 13 میل ضخامت 1 1316 مترکارخانهکیلوگرم 53,010 4,771
لوله مبلی قطر 16 میل ضخامت 1 1616 مترکارخانهکیلوگرم 53,010 4,771
لوله مبلی قطر 18 میل ضخامت 1 1816 مترکارخانهکیلوگرم 53,010 4,771
لوله مبلی قطر 20 میل ضخامت 1 2016 مترکارخانهکیلوگرم 53,010 4,771
لوله مبلی قطر 22 میل ضخامت 1 2216 مترکارخانهکیلوگرم 53,010 4,771
لوله مبلی قطر 25 میل ضخامت 1 2516 مترکارخانهکیلوگرم 53,010 4,771
لوله مبلی قطر 32 میل ضخامت 1 3216 مترکارخانهکیلوگرم 53,010 4,771
لوله مبلی قطر 35 میل ضخامت 1 3516 مترکارخانهکیلوگرم 53,010 4,771
لوله مبلی قطر 38 میل ضخامت 1 3816 مترکارخانهکیلوگرم 53,010 4,771
لوله مبلی قطر 42 میل ضخامت 1 4216 مترکارخانهکیلوگرم 53,010 4,771
لوله مبلی قطر 45 میل ضخامت 1 4516 مترکارخانهکیلوگرم 53,010 4,771
لوله مبلی قطر 48 میل ضخامت 1 4816 مترکارخانهکیلوگرم 53,010 4,771
لوله مبلی قطر 20 میل ضخامت 1.25 201.256 مترکارخانهکیلوگرم 53,010 4,771
لوله مبلی قطر 22 میل ضخامت 1.25 221.256 مترکارخانهکیلوگرم 53,010 4,771
لوله مبلی قطر 25 میل ضخامت 1.25 251.256 مترکارخانهکیلوگرم 53,010 4,771
لوله مبلی قطر 28 میل ضخامت 1.25 281.256 مترکارخانهکیلوگرم 53,010 4,771
لوله مبلی قطر 32 میل ضخامت 1.25 321.256 مترکارخانهکیلوگرم 53,010 4,771
لوله مبلی قطر 35 میل ضخامت 1.25 351.256 مترکارخانهکیلوگرم 53,010 4,771
لوله مبلی قطر 38 میل ضخامت 1.25 381.256 مترکارخانهکیلوگرم 53,010 4,771
لوله مبلی قطر 42 میل ضخامت 1.25 421.256 مترکارخانهکیلوگرم 53,010 4,771
لوله مبلی قطر 45 میل ضخامت 1.25 451.256 مترکارخانهکیلوگرم 53,010 4,771
لوله مبلی قطر 48 میل ضخامت 1.25 481.256 مترکارخانهکیلوگرم 53,010 4,771
لوله مبلی قطر 12 میل ضخامت 1.5 121.56 مترکارخانهکیلوگرم 53,010 4,771
لوله مبلی قطر 16 میل ضخامت 1.5 161.56 مترکارخانهکیلوگرم 53,010 4,771
لوله مبلی قطر 18 میل ضخامت 1.5 181.56 مترکارخانهکیلوگرم 53,010 4,771
لوله مبلی قطر 10 میل ضخامت 1.5 101.56 مترکارخانهکیلوگرم 53,010 4,771
لوله مبلی قطر 20 میل ضخامت 1.5 201.56 مترکارخانهکیلوگرم 53,010 4,771
لوله مبلی قطر 22 میل ضخامت 1.5 221.56 مترکارخانهکیلوگرم 53,010 4,771
لوله مبلی قطر 25 میل ضخامت 1.5 251.56 مترکارخانهکیلوگرم 53,010 4,771
لوله مبلی قطر 32 میل ضخامت 1.5 321.56 مترکارخانهکیلوگرم 53,010 4,771
لوله مبلی قطر 35 میل ضخامت 1.5 351.56 مترکارخانهکیلوگرم 53,010 4,771
لوله مبلی قطر 38 میل ضخامت 1.5 381.56 مترکارخانهکیلوگرم 53,010 4,771
لوله مبلی قطر 42 میل ضخامت 1.5 421.56 مترکارخانهکیلوگرم 53,010 4,771
لوله مبلی قطر 45 میل ضخامت 1.5 451.56 مترکارخانهکیلوگرم 53,010 4,771
لوله مبلی قطر 48 میل ضخامت 1.5 481.56 مترکارخانهکیلوگرم 53,010 4,771
لوله مبلی قطر 10 میل ضخامت 70 10706 مترکارخانهکیلوگرم 53,010 4,771
لوله مبلی قطر 13 میل ضخامت 70 13706 مترکارخانهکیلوگرم 53,010 4,771
لوله مبلی قطر 16 میل ضخامت 70 16706 مترکارخانهکیلوگرم 53,010 4,771
لوله مبلی قطر 18 میل ضخامت 70 18706 مترکارخانهکیلوگرم 53,010 4,771
لوله مبلی قطر 20 میل ضخامت 70 20706 مترکارخانهکیلوگرم 53,010 4,771
لوله مبلی قطر 22 میل ضخامت 70 22706 مترکارخانهکیلوگرم 53,010 4,771
لوله مبلی قطر 25 میل ضخامت 70 25706 مترکارخانهکیلوگرم 53,010 4,771
لوله مبلی قطر 32 میل ضخامت 70 32706 مترکارخانهکیلوگرم 53,010 4,771
لوله مبلی قطر 35 میل ضخامت 70 35706 مترکارخانهکیلوگرم 53,010 4,771
لوله مبلی قطر 38 میل ضخامت 70 38706 مترکارخانهکیلوگرم 53,010 4,771
لوله مبلی قطر 42 میل ضخامت 70 42706 مترکارخانهکیلوگرم 53,010 4,771
لوله مبلی قطر 45 میل ضخامت 70 45706 مترکارخانهکیلوگرم 53,010 4,771
لوله مبلی قطر 48 میل ضخامت 70 48706 مترکارخانهکیلوگرم 53,010 4,771
قیمت لوله درزدار صنعتی

قیمت لوله درزدار صنعتی

بروزرسانی: 27 فروردین 1403
خروجی اکسل
محصول سایزضخامتحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
لوله درزدار صنعتی ¾ اینچ ضخامت 2 میل ¾2شاخهکیلوگرمکارخانه 40,950 3,686
لوله درزدار صنعتی ½ اینچ ضخامت 2 میل ½2شاخهکیلوگرمکارخانه 40,950 3,686
لوله درزدار صنعتی 1 اینچ ضخامت 2 میل 12شاخهکیلوگرمکارخانه 40,950 3,686
لوله درزدار صنعتی ¼ 1 اینچ ضخامت 2 میل ¼ 12شاخهکیلوگرمکارخانه 40,950 3,686
لوله درزدار صنعتی ½ 1 اینچ ضخامت 2 میل ½ 12شاخهکیلوگرمکارخانه 40,950 3,686
لوله درزدار صنعتی 2 اینچ ضخامت 2 میل 22شاخهکیلوگرمکارخانه 40,950 3,686
لوله درزدار صنعتی ½ 2 اینچ ضخامت 2 میل ½ 22شاخهکیلوگرمکارخانه 40,950 3,686
لوله درزدار صنعتی 3 اینچ ضخامت 2 میل 32شاخهکیلوگرمکارخانه 40,950 3,686
لوله درزدار صنعتی 4 اینچ ضخامت 2 میل 42شاخهکیلوگرمکارخانه 40,950 3,686
لوله درزدار صنعتی 5 اینچ ضخامت 2 میل 52شاخهکیلوگرمکارخانه 40,950 3,686
لوله درزدار صنعتی ¼ 1 اینچ ضخامت 2.5 میل ¼ 12.5شاخهکیلوگرمکارخانه 40,950 3,686
لوله درزدار صنعتی 1 اینچ ضخامت 2.5 میل 12.5شاخهکیلوگرمکارخانه 40,950 3,686
لوله درزدار صنعتی ¾ اینچ ضخامت 2.5 میل ¾2.5شاخهکیلوگرمکارخانه 40,950 3,686
لوله درزدار صنعتی ½ اینچ ضخامت 2.5 میل ½2.5شاخهکیلوگرمکارخانه 40,950 3,686
لوله درزدار صنعتی ½ اینچ ضخامت 3 میل ½3شاخهکیلوگرمکارخانه 40,950 3,686
لوله درزدار صنعتی 2 اینچ ضخامت 2.5 میل 22.5شاخهکیلوگرمکارخانه 40,950 3,686
لوله درزدار صنعتی 5 اینچ ضخامت 2.5 میل 52.5شاخهکیلوگرمکارخانه 40,950 3,686
لوله درزدار صنعتی 4 اینچ ضخامت 2.5 میل 42.5شاخهکیلوگرمکارخانه 40,950 3,686
لوله درزدار صنعتی 3 اینچ ضخامت 2.5 میل 32.5شاخهکیلوگرمکارخانه 40,950 3,686
لوله درزدار صنعتی ½ 2 اینچ ضخامت 2.5 میل ½ 22.5شاخهکیلوگرمکارخانه 40,950 3,686
لوله درزدار صنعتی ½ 1 اینچ ضخامت 2.5 میل ½ 12.5شاخهکیلوگرمکارخانه 40,950 3,686
لوله درزدار صنعتی ¾ اینچ ضخامت 3 میل ¾3شاخهکیلوگرمکارخانه 40,950 3,686
لوله درزدار صنعتی 1 اینچ ضخامت 3 میل 13شاخهکیلوگرمکارخانه 40,950 3,686
لوله درزدار صنعتی ¼ 1 اینچ ضخامت 3 میل ¼ 13شاخهکیلوگرمکارخانه 40,950 3,686
لوله درزدار صنعتی ½ 1 اینچ ضخامت 3 میل ½ 13شاخهکیلوگرمکارخانه 40,950 3,686
لوله درزدار صنعتی 2 اینچ ضخامت 3 میل 23شاخهکیلوگرمکارخانه 40,950 3,686
لوله درزدار صنعتی ½ 2 اینچ ضخامت 3 میل ½ 23شاخهکیلوگرمکارخانه 40,950 3,686
لوله درزدار صنعتی 3 اینچ ضخامت 3 میل 33شاخهکیلوگرمکارخانه 40,950 3,686
لوله درزدار صنعتی 4 اینچ ضخامت 3 میل 43شاخهکیلوگرمکارخانه 40,950 3,686
لوله درزدار صنعتی 5 اینچ ضخامت 3 میل 53شاخهکیلوگرمکارخانه 40,950 3,686
قیمت لوله جدار چاهی

قیمت لوله جدار چاهی

بروزرسانی: 27 فروردین 1403
خروجی اکسل
محصول سایزضخامتحالتمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
لوله جدار چاهی 8 اینچ ضخامت 3 میل 83شاخهکارخانه 44,730 4,026
لوله جدار چاهی 10 اینچ ضخامت 4 میل 104شاخهکارخانه 44,730 4,026
لوله جدار چاهی 12 اینچ ضخامت 4 میل 124شاخهکارخانه 44,730 4,026
لوله جدار چاهی 14 اینچ ضخامت 4 میل 144شاخهکارخانه 44,730 4,026
لوله جدار چاهی 8 اینچ ضخامت 4 میل 84شاخهکارخانه 44,730 4,026
لوله جدار چاهی 10 اینچ ضخامت 5 میل 105شاخهکارخانه 44,730 4,026
لوله جدار چاهی 12 اینچ ضخامت 5 میل 125شاخهکارخانه 44,730 4,026
لوله جدار چاهی 14 اینچ ضخامت 5 میل 145شاخهکارخانه 44,730 4,026
قیمت لوله تست آب

قیمت لوله تست آب

بروزرسانی: 27 فروردین 1403
خروجی اکسل
محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
لوله تست آب ½ اینچ ضخامت 2.5 میل 2½شاخهکیلوگرمکارخانه 43,020 3,872
لوله تست آب ¾ اینچ ضخامت 2.5 میل 2¾شاخهکیلوگرمکارخانه 43,020 3,872
لوله تست آب 1 اینچ ضخامت 2.5 میل 2.51شاخهکیلوگرمکارخانه 43,020 3,872
لوله تست آب ¼ 1 اینچ ضخامت 2.5 میل 2.5¼ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 43,020 3,872
لوله تست آب ½ 1 اینچ ضخامت 2.5 میل 2.5½ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 43,020 3,872
لوله تست آب 2 اینچ ضخامت 2.5 میل 2.52شاخهکیلوگرمکارخانه 43,020 3,872
لوله تست آب ½ 2 اینچ ضخامت 2.5 میل 2.5½ 2شاخهکیلوگرمکارخانه 43,020 3,872
لوله تست آب 3 اینچ ضخامت 2.5 میل 2.53شاخهکیلوگرمکارخانه 43,020 3,872
لوله تست آب 4 اینچ ضخامت 2.5 میل 2.54شاخهکیلوگرمکارخانه 43,020 3,872
لوله تست آب 5 اینچ ضخامت 3 میل 35شاخهکیلوگرمکارخانه 43,020 3,872
لوله تست آب 6 اینچ ضخامت 3 میل 36شاخهکیلوگرمکارخانه 43,020 3,872
لوله تست آب 1 اینچ ضخامت 2 21شاخهکیلوگرمکارخانه 43,020 3,872
لوله تست آب ¼ 1 اینچ ضخامت 3 میل 3¼ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 43,020 3,872
لوله تست آب ½ 1 اینچ ضخامت 3 میل 3½ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 43,020 3,872
لوله تست آب 2 اینچ ضخامت 3 میل 32شاخهکیلوگرمکارخانه 43,020 3,872
لوله تست آب 2 اینچ ضخامت 4 میل 42شاخهکیلوگرمکارخانه 43,020 3,872
لوله تست آب ½ 2 اینچ ضخامت 3 میل 3½ 2شاخهکیلوگرمکارخانه 43,020 3,872
لوله تست آب ½ 2 اینچ ضخامت 4 میل 4½ 2شاخهکیلوگرمکارخانه 43,020 3,872
قیمت لوله اسپیرال

قیمت لوله اسپیرال

بروزرسانی: 27 فروردین 1403
خروجی اکسل
محصول سایزضخامتحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
لوله اسپیرال 28 اینچ ضخامت 10 میل 2810شاخهکیلوگرمکارخانه 49,050 4,415
لوله اسپیرال 36 اینچ ضخامت 10 میل 3610شاخهکیلوگرمکارخانه 49,050 4,415
لوله اسپیرال 48 اینچ ضخامت 12 میل 4812شاخهکیلوگرمکارخانه 49,050 4,415
لوله اسپیرال 56 اینچ ضخامت 12 میل 5612شاخهکیلوگرمکارخانه 49,050 4,415
لوله اسپیرال 64 اینچ ضخامت 15 میل 6415شاخهکیلوگرمکارخانه 49,050 4,415
لوله اسپیرال 16 اینچ ضخامت 5 میل 165شاخهکیلوگرمکارخانه 49,050 4,415
لوله اسپیرال 18 اینچ ضخامت 5 میل 185شاخهکیلوگرمکارخانه 49,050 4,415
لوله اسپیرال 20 اینچ ضخامت 5 میل 205شاخهکیلوگرمکارخانه 49,050 4,415
لوله اسپیرال 24 اینچ ضخامت 5 میل 245شاخهکیلوگرمکارخانه 49,050 4,415
لوله اسپیرال 24 اینچ ضخامت 6 میل 246شاخهکیلوگرمکارخانه 49,050 4,415
لوله اسپیرال 32 اینچ ضخامت 8 میل 328شاخهکیلوگرمکارخانه 49,050 4,415
لوله اسپیرال 42 اینچ ضخامت 8 میل 428شاخهکیلوگرمکارخانه 49,050 4,415
مزیت های خرید از فولادسل

لوله‌های فولادی به عنوان یکی از مهمترین عناصر در صنعت ساختمان و انتقال مایعات، گازها و مواد جامد، جایگاه ویژه‌ای در پروژه‌های مختلف دارند. با توجه به اینکه اطلاع از قیمت روز لوله فولادی می‌تواند در هزینه تمام شده پروژه تاثیرگذار باشد، از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. در ادامه، جدول قیمت روز انواع لوله مانیسمان، گالوانیزه، گازی، لوله درزدار، داربستی و … در اختیار شما قرار دارد تا بتوانید محصول مورد نظر خود را بررسی و انتخاب کنید. سفارش خرید لوله فولادی مورد نظر خود را می‌توانید از طریق دکمه “ثبت سفارش” یا تماس با شماره تلفن 02174486 انجام دهید.

فهرست مطالب

  لوله‌های فلزی از مهمترین وسایل مصرفی در صنایع مختلف هستند. لوله فلزی نقش اساسی در صنعت و ساختارهای مختلف دارند و اهمیت آنها به عنوان یک جزء اساسی در ساخت و توسعه زیرساخت‌های کشورها و جوامع نمی‌تواند انکار شود. در ادامه به معرفی این فراورده فولادی، انواع و مشخصات، قیمت لوله سیاه و عوامل موثر بر آن و روش‌ها و مزایای خرید این مقطع فولادی خواهیم پرداخت.

  قیمت لوله فولادی امروز

  قیمت لوله فولادی به این دلیل که هم کاربرد ساختمانی دارد و هم صنعتی، از اهمیت زیادی برخوردار است. قیمت آهن آلات متناسب با جنس و نوع محصول تولیدی، بسیار متفاوت می باشد. ضمن اینکه نرخ نوسانات ارز و دلار، قیمت ‌های جهانی و… نیز در قیمت روز لوله تاثیرگذار است. در زمان خرید لوله باید به پارامترهایی مانند نوع لوله آهنی، ضخامت، قطر لوله و… توجه داشت.

  دریافت لیست قیمت لوله آهنی سیاه به صورت روزانه، از جمله لوله مانیسمان، داربستی، اسپیرال، لوله جدار چاه، گالوانیزه، پلی اتیلن، لوله درز مستقیم و… از طریق وب سایت شرکت‌های فعال در حوزه آهن آلات به شما امکان می‌دهد تا از بهترین قیمت لوله فلزی در هنگام ثبت سفارش خرید بهره‌مند شوید.

  خرید لوله فلزی

  عوامل موثر در قیمت لوله فلزی

  قیمت لوله آهنی تحت تأثیر عددی از عوامل قرار می‌گیرد که برای درک بهتر عوامل موثر در تعیین قیمت لوله فلزی، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. قیمت و کیفیت مواد اولیه: نوع و کیفیت مواد اولیه مورد استفاده در تولید لوله فلزی از عوامل اساسی در تعیین قیمت جهانی لوله است. فلزهای مختلف مانند فولاد کربنی یا آلیاژهای خاص دارای هزینه‌های تولید متفاوتی هستند که تاثیر مستقیمی بر قیمت دارند.
  2. قطر، ضخامت و رده لوله: ابعاد فیزیکی لوله فلزی نیز به عنوان یک عامل مهم در تعیین قیمت مطرح می‌شود. لوله‌های بزرگتر و با ضخامت بیشتر معمولا به دلیل داشتن ساختار فنی مقاوم‌تر، از قیمت بیشتری برخوردارند.
  3. فرآیند تولید: روش‌های مختلف تولید لوله آهنی مانند لوله درزدار یا بدون درز، می‌توانند تأثیرات قابل توجهی بر قیمت لوله فولادی داشته باشند. فرآیند‌های پیچیده‌تر ممکن است به هزینه‌های بیشتری منجر شوند.
  4. نوع پوشش: در برخی موارد، لوله‌های فلزی با پوشش‌های محافظی مانند گالوانیزه کردن یا رنگ‌آمیزی عرضه می‌شوند که این نیز تاثیری بر قیمت دارد.
  5. میزان تقاضا و عرضه: عوامل بازاری مانند حجم درخواست در بازار نیز تاثیر زیادی بر قیمت لوله‌های فلزی دارند. تغییرات در این نرخ‌ها ممکن است بازار را تحت تاثیر قرار دهند.

  علاوه بر این موارد، نکات دیگری همچون برند کارخانه تولید کننده، نوسانات بازار ارز و آهن آلات و مواردی از این دست نیز می‌تواند در تعیین قیمت لوله آهنی سیاه تاثیر داشته باشد. در نتیجه، قیمت خرید لوله فلزی توسط ترکیب این عوامل تعیین می‌شود و می‌تواند متغیر باشد. برای خرید بهینه، مشتریان باید با توجه به نیازهای خود و با مشورت با تامین‌کننده معتبر، انتخاب‌های مناسبی انجام دهند.

  رابطه قیمت لوله با وزن آن

  قیمت لوله‌های فلزی به طور معمول به وزن آنها وابسته است. وزن لوله یکی از عوامل اساسی در تعیین قیمت آن محسوب می‌شود. زیرا مصرف مواد در تولید لوله مستقیما بر وزن آن تاثیر می‌گذارد. به عبارت دیگر، هر گرم ماده‌ای که در تولید لوله استفاده می‌شود، به قیمت نهایی این فراورده اضافه می‌شود. بنابراین، لوله‌های با وزن بیشتر نیاز به مواد بیشتری دارند و در نتیجه قیمت آنها بیشتر از لوله‌های با وزن کمتر خواهد بود.

  این ارتباط معمولا در صنعت لوله‌سازی و بازار فلزات به چشم می‌آید و تعیین وزن دقیق لوله یکی از مراحل اساسی در تعیین قیمت نهایی آن است. وزن لوله فلزی به چندین عامل بستگی دارد. قطر و ضخامت، طول لوله و چگالی فلز برای تعیین قیمت لوله سیاه، لازم است همه این عوامل به دقت مورد بررسی قرار گیرند.

  قیمت خرید لوله فلزی

  قیمت لوله آهنی سیاه

  قیمت لوله آهنی سیاه به عنوان یکی از محصولات پرکاربرد در صنعت ساخت و ساز و صنایع مختلف، اهمیت بسیاری دارد. این نوع لوله‌ها از فولاد کربنی ساخته می‌شوند و عمدتا در انتقال مایعات، گازها و حتی به عنوان سازه‌های ساختمانی استفاده می‌شوند. قیمت لوله آهنی سیاه به عوامل متعددی بستگی دارد، از جمله جنس مصالح، ابعاد (قطر و ضخامت)، استانداردها و مشخصات محصول و همچنین شرایط بازار و تقاضا. با توجه به تغییرات مکرر در بازار، اطلاع از قیمت‌های لحظه‌ای و تغییرات در آن از اهمیت بسیاری برخوردار است تا خریداران و فروشندگان قادر به اتخاذ تصمیمات بهینه در مورد خرید و فروش لوله‌های آهنی سیاه باشند.

  معرفی لوله فلزی

  لوله‌های فلزی از جمله محصولات فولادی اساسی هستند که در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. این لوله‌ها از فلزهای مانند فولاد، آهن، آلومینیوم، مس، یا آلیاژهای آنها تولید می‌شوند و به عنوان سازه‌های توأم با قابلیت‌ها و ویژگی‌های خاصی برای انتقال مایعات، گازها، گرما، و یا برق به کار می‌روند. از مهمترین ویژگی‌های تاثیرگذار در قیمت لوله آهنی می‌توان به مواردی نظیر مقاومت مکانیکی، مقاومت در برابر خوردگی، قابلیت انعطاف‌پذیری، مقاومت در برابر دما و فشار و بازیافت پذیری آن اشاره داشت.

  لوله‌های فلزی در بسیاری از صنایع از جمله ساختمانی، نفت و گاز، صنعت خودروسازی، تأمین آب و فاضلاب، گرمایش و تهویه مطبوع، و بسیاری دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند. انتخاب نوع و اندازه مناسب لوله فلزی برای هر پروژه بسیار مهم است و نیاز به مشورت با تامین‌کننده‌های معتبر و تخصصی دارد.

  انواع لوله فولادی

  انواع لوله فلزی بر اساس آلیاژ، نوع ساخت، نوع کاربرد و… دارای تنوع زیادی می باشد. هر کدام از این انواع برای کاربردی خاص و ویژه تولید می شوند. لوله فولادی بر اساس نوع ساخت به انواع زیر دسته ‌بندی می ‌شوند:

  1. لوله درزدار
  2. لوله مانیسمان یا لوله بدون درز
  3. لوله اسپیرال
  4. لوله آب
  5. لوله جدار چاهی
  6. لوله داربستی
  7. لوله صنعتی

  خرید و فروش لوله فلزی

  لوله‌ درزدار

  برای تولید لوله درزدار، از ورق‌های فولادی به عنوان ماده‌ اولیه ساخت استفاده می‌شود. ورق‌های فولادی در قطعات با اندازه‌های مشخصی برش داده شده و به حالت لول در می‌آیند. سپس دو سر ورق را به روش‌های مختلف به یکدیگر جوش خواهند داد. به همین دلیل در سرتاسر بدنه‌ی لوله فولادی درز و یا خط جوشی ایجاد می‌شود. با توجه به مناسب بودن قیمت لوله سیاه درزدار، این لوله‌ها برای استفاده‌های سبک در صنایع استفاده می‌شود.

  لوله‌ بدون درز مانیسمان

  لوله‌ مانیسمان به صورت مستقیم از نورد گرم شمش فولادی تولید می‌شود. لوله‌های بدون درز نسبت به لوله‌های درزدار از مقاومت و کیفیت بالاتری برخوردارند. به همین جهت قیمت لوله فولادی مانیسمان از لوله درزدار بیشتر است. لوله مانیسمان در صنایع به منظور انتقال سیالات خاص و پرفشار استفاده می‌شود. یرای آشنایی با جزئیات بیشتر درباره مشخصات و قیمت لوله مانیسمان کلیک کنید.

  برای خرید انواع لوله مانیسمان بر روی لینک زیر کلیک کنید
  قیمت لوله مانیسمان

  لوله گالوانیزه

  لوله‌های گالوانیزه لوله‌های فلزی هستند که طی فرایند گالوانیزاسیون، با یک لایه فلز روی پوشیده می‌شوند. این فرآیند، لوله را در برابر خوردگی و زنگ‌زدگی محافظت میکند و به طول عمر مفید آن می‌افزاید. لوله گالوانیزه عمدتا در کاربردهایی که به مقاومت در برابر خوردگی و زنگ‌زدگی نیاز دارند، از جمله در سیستم‌های لوله کشی آب و گاز، ساختمان‌سازی و حتی در صنعت کشاورزی، به کار می‌روند. قیمت لوله فلزی گالوانیزه به دلیل این ویژگی‌های ساختاری، از دیگر انواع آن بالاتر است و با توجه به عمر طولانی به عنوان یک گزینه مقرون به‌صرفه برای بسیاری از پروژه‌ها مطرح هستند. یرای آشنایی با جزئیات بیشتر درباره مشخصات و قیمت لوله گالوانیزه کلیک کنید.

  لوله آب

  لوله‌های تست آب، به عنوان یکی دیگر از انواع لوله فلزی، از محصولات پرکاربرد در صنعت آب و فاضلاب می‌باشند. این لوله‌ها با استفاده از متریال با کیفیت، با تکنولوژی پیشرفته  استاندارد تست آب ساخته می‌شوند تا بتوانند با فشار و شرایط آب و فاضلاب مختلف سازگاری داشته باشند. لایه داخلی مقاومی دارند که از نشتی آب یا مایعات جلوگیری می‌کند و در عین حال، باعث حفظ کیفیت آب منتقلی می‌شوند. همچنین، لایه خارجی آن‌ها نیز از زنگ‌زدگی و خوردگی جلوگیری می‌کند. انواع قیمت لوله فلزی تست آب با تنوع در ساختار، ضخامت و کارخانه تولید کننده آن در بازار موجود می‌باشد. برای اطلاع از آخرین قیمت لوله تست آب به این صفحه مراجعه نمایید.

  لوله داربستی

  لوله‌های داربستی از جنس فولاد، از نظر ساختاری بسیار مقاوم و مستحکم هستند و معمولا برای ایجاد اتصالات محکم برای ساخت و ساز به کار گرفته می‌شوند. این مقاطع با استفاده از اتصالات مکانیکی در برابر سازه اصلی به یکدیگر متصل می‌شوند. انتخاب و استفاده از لوله‌های داربستی با کیفیت و استاندارد از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا تاثیر مستقیمی بر پایداری و ایمنی سازه‌ها دارد. برای اطلاع از آخرین قیمت لوله داربست به این صفحه مراجعه نمایید.

  انواع لوله فلزی

  ضخامت‌های پرکاربرد لوله فلزی

  لوله‌های فولادی با ضخامت‌های مختلف در بازار موجود هستند و انتخاب ضخامت مناسب برای پروژه‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در ادامه به معرفی پرفروش‌ترین ضخامت‌های لوله در بازار می‌پردازیم و قیمت‌های آن‌ها را برای شما توضیح می‌دهیم:

  • لوله 20 اینچ: لوله‌های 20 اینچی به عنوان یکی از انتخاب‌های متداول در پروژه‌های ساخت و ساز و انتقال گاز و مایعات به کار می‌روند. بسته به برند و کارخانه تولید کننده، قیمت لوله فولادی 20 اینچ می‌تواند از تنوع برخوردار باشد.
  • لوله 2 اینچ: به عنوان یکی دیگر از انواع پرکاربرد لوله آهنی، قیمت لوله‌های 2 اینچی تحت تاثیر عوامل متعددی مثل نرخ دلار، اخبار سیاسی و تغییرات اقتصادی قرار می‌گیرد.
  • لوله 4 اینچ: لوله‌های 4 اینچی به طور معمول در صنایع کشاورزی برای جابجایی مواد نفتی و گازها استفاده می‌شوند. قیمت لوله فلزی 4 اینچ با توجه به کاربری خاص آن، بسته به ساختار، آلیاژ و استانداردهای به کار رفته در تولید آن تعیین می‌شود.
  • لوله 6 اینچ رده 40 مانیسمان: این نوع لوله فلزی نیز برای جابجایی مواد نفتی و گازها استفاده می‌شوند. وزن تقریبی این لوله‌ها به 170 کیلو می‌رسد.
  • لوله 5 اینچ: لوله‌های 5 اینچی با وزن تقریبی 130 کیلوگرم معمولا در مقابل شرایط محیطی نیز مقاومت خوبی دارند و می‌توانند مواد نفتی و گازها را به خوبی جابجا کنند.

  قیمت لوله فلزی، تحت تاثیر عوامل متعددی مثل نرخ دلار و شرایط بازار، میزان عرضه و تقاضا، جنس  کیفیت آلیاژ به کار رفته در تولید و برند کارخانه تولید کننده، قرار می‌گیرند. بنابراین برای اطلاع از قیمت‌های دقیق و به‌روز، استفاده از خدمات مشاوره و راهنمای خرید کارشناسان شرکت‌های بازرگانی فعال در حوزه آهن آلات تماس بگیرید.

  مشخصات لوله

  لوله فلزی یکی از مقاطع بسیار کاربردی در صنعت و البته ساختمان می‌باشد. انتقال سیالات در بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌ها امری مهم به شمار می‌آید. به همین سبب کیفیت لوله انتقال، برای مهندسین پروژه آیتم بسیار مهمی در نظر گرفته می‌شود. در پروژه‌های بزرگ قیمت لوله آهنی اهمیت زیادی دارد. انتخاب لوله با کیفیت و قیمت مناسب به مهارت و دانش فنی و همچنین تجربه بالایی نیاز دارد.

  کارخانه‌های متعددی در سراسر کشور به تولید انواع لوله آهنی با کیفیت، سایز و جنس‌های مختلف مشغول می‌باشند. لوله‌های‌ فلزی که سایز بزرگتری دارند، غالبا برای جا به جایی سیالاتی از جمله نفت، گاز شهری، آبرسانی کشاورزی و… استفاده می‌شوند. کاربرد این لوله‌ها فقط به مایعات محدود نمی‌باشد و در فواصل کوتاه می‌توان از انواع لوله‌ها به منظور انتقال مواد جامد نیز استفاده نمود.

  خرید لوله فلزی

  خرید لوله فولادی یک مرحله مهم در هر پروژه ساختمانی یا صنعتی است و نیازمند دقت و انتخاب هوشمندانه‌ای از تامین‌کننده مناسب است. در این فرآیند، ابتدا باید نیازهای پروژه را به دقت تعیین کنید. این شامل قطر و اندازه لوله، جنس فلز، ضخامت، استانداردها و ویژگی‌های خاص می‌شود. سپس، به انتخاب یک تامین‌کننده قابل اعتماد توجه کنید.

  تضمین کیفیت محصولات، تناسب قیمت لوله سیاه با ویژگی‌ها و توانایی تامین به موقع از جمله معیارهای انتخاب تامین‌کننده مطلوب هستند. همچنین، از مهمترین نکات در خرید لوله‌های فلزی، اطمینان از استفاده از محصولات با استانداردهای صنعتی مرتبط است. استفاده از لوله‌هایی که با استانداردهای معتبر تطابق دارند، از نظر کیفیت و ایمنی بسیار حیاتی است.

  خرید لوله آهنی یک مرحله مهم در هر پروژه است و انتخاب اشتباه می‌تواند به مشکلات بزرگی منجر شود. با رعایت موارد فوق، مطمئن‌تر و با اطمینان بیشتری می‌توانید لوله‌هایی با کیفیت و مناسب برای پروژه‌تان انتخاب کنید. در هنگام خرید انواع لوله آهنی، به موارد مهم زیر توجه ویژه داشته باشید:

  • کیفیت متریال و ساخت لوله: اطمینان حاصل کنید که لوله از متریال با کیفیت ساخته شده باشد. لوله‌های بی‌کیفیت می‌توانند عمر پروژه را کوتاه کنند و هزینه‌های نگهداری و تعمیر را افزایش دهند.
  • انتخاب مناسب تامین‌کننده: به دنبال تامین‌کنندگان با سابقه و رزومه‌ای معتبر باشید. فروشگاه‌هایی که سابقه درخشانی در عرصه فروش لوله دارند معمولاً بهترین محصولات را ارائه می‌دهند.
  • تطابق با نیاز پروژه: لوله‌های فلزی مختلف مناسب کاربردهای مختلفی هستند. مطمئن شوید که لوله انتخابی با نیازهای خاص پروژه‌تان سازگار است.
  • مشاوره با کارشناسان شرکت‌های معتبر: قبل از خرید، با کارشناسان و مشاورین شرکت‌های بازرگانی معتبر مشورت کنید. آن‌ها می‌توانند شما را راهنمایی کنند تا انتخاب درستی داشته باشید.

  انتخاب و خرید لوله‌های فلزی با کیفیت و انجام صحیح این مراحل، به بهره‌برداری موفق از آنها در پروژه‌های شما کمک می‌کند. فولادسل به عنوان یکی از بزرگترین تامین کنندگان و ارائه دهندگان خدمات خرید و فروش لوله فلزی، مزایای متنوعی برای شما فراهم خواهد آورد. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص قیمت لوله فلزی و یا دریافت مشاوره خرید، از طریق شماره تلفن 02174486 با کارشناسان فولادسل در ارتباط باشید.

  قیمت لوله فلزی

  مزایای خرید لوله فلزی و فولادی از فولادسل

  فولادسل با دو دهه تجربه فعالیت در حوزه خرید و فروش لوله فلزی، آماده ارائه خدمات مشاوره به شما خریداران گرامی است. از مهمترین مزایای خرید لوله آهنی از فولادسل می‌توان به موارد زیر اشاره داشت:

  • فروش اعتباری آهن آلات با lc و سایر روش‌های اعتباری
  • مشاوره تخصصی رایگان
  • کنترل کیفیت QC
  • گواهی محصول
  • ثبت سفارش خرید با بهترین قیمت لوله فلزی
  • ارائه نمونه محصول
  • ارائه فاکتور رسمی
  • ارسال مطمئن با پتروبار

  شما می‌توانید متناسب با نیاز خود و بر اساس دریافت مشاوره تخصصی از فولادسل، وزن و قیمت لوله آهنی را دریافت نمایید. همین حالا برای دریافت مشاوره تخصصی و مناسب ترین قیمت لوله سیاه با شماره 02174486 تماس بگیرید. دپارتمان پشتیبانی مشتریان و واحد کنترل کیفیت، پاسخگوی اعتماد شما خواهند بود.

  نمایش بیشتر
  سوالات متداول
  1) لوله فلزی چه استانداردهایی باید داشته باشد؟
  پاسخ: لوله‌های فلزی برای استفاده در پروژه‌های مختلف باید با استانداردهای معتبری همچون ASTM، DIN، ISO و BS تطابق داشته باشند. این استانداردها به کیفیت و ایمنی محصولات فلزی اطمینان می‌دهند.
  2) چگونه می‌توانم ضخامت صحیح لوله را برای پروژه‌ام انتخاب کنم؟
  پاسخ: انتخاب ضخامت لوله بستگی به نیازهای پروژه دارد. استفاده از خدمات مشاوره و راهنمای خرید لوله فلزی، برای انتخاب ضخامت مناسب هستند. ضخامت لوله باید توانایی تحمل فشارها و بارهای مورد انتظار در پروژه را داشته باشد. کارشناسان فروش فولادسل برای انتخاب و خرید با بهترین قیمت لوله آهنی آماده ارائه مشاوره به شما خریداران هستند.
  3) چگونه می‌توانم از کیفیت لوله فلزی اطمینان حاصل کنم؟
  پاسخ: برای اطمینان از کیفیت لوله فلزی، از تامین‌کننده‌های معتبر و قابل اعتماد خرید کنید که دارای گواهینامه‌ها و استانداردهای مرتبط با محصولات خود هستند. همچنین، می‌توانید نمونه‌های محصولات را برای آزمایش به آزمایشگاه ارسال کنید.
  4) از چه روشی می‌توان به قیمت روز لوله فلزی دسترسی داشت؟
  پاسخ: برای دریافت قیمت روز لوله‌های فلزی، می‌توانید از طریق شماره تلفن 02174486 با کارشناسان و مشاوران فولادسل در ارتباط باشید و یا با مراجعه به وب‌سایت فولادسل از لیست قیمت روزانه مقاطع فولادی اطلاع پیدا کنید.
  نظر شما

  نظرات
  نظرات منتشر شده 6
  1. حمید ابراهیمی
   ۵ مهر ۱۴۰۲ / ۱۷:۲۶

   سلام، لیست و نمودار تغییرات قیمت لوله فولادی رو از چه طریق میتونم دریافت کنم؟

   1. فولادسل
    ۹ مهر ۱۴۰۲ / ۰۹:۵۲

    آقای ابراهیمی لیست قیمت انواع لوله فولادی در همین صفحه قابل مشاهده است. می‌توانید با کلیک بر روی آیکون \"نمودار\" کنار هر محصول از تغییرات قیمتی یک ساله آن مطلع شوید.

  2. شهرانی
   ۹ آبان ۱۴۰۲ / ۱۱:۱۰

   سلام قیمت لوله این هفته ثابته؟

   1. فولادسل
    ۹ آبان ۱۴۰۲ / ۱۱:۵۵

    جناب شهرانی قیمت لوله فولادی تا این لحظه ثابت بوده.

  3. افشار
   ۱۹ آذر ۱۴۰۲ / ۰۹:۳۷

   سلام قیمت لوله فلزی مورد نیاز برای یک پروژه ساختمانی رو میتونم به صورت حدودی از کارشناس ها بگیرم؟

   1. فولادسل
    ۲۱ آذر ۱۴۰۲ / ۱۵:۴۰

    سلام جناب افشار. بله مشاوران ما در فولادسل آماده خدمت رسانی به شما هستند.

  مراحل سفارش محصول
  • افزودن به سبد خرید
   1
  • ورود به حساب کاربری
   2
  • بررسی کارشناس فروش
   3
  • تحویل پیش فاکتور
   4
  • کنترل کیفیت
   5
  • ارسال سفارش
   6