لوله
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران

فیلتر محصولات

محاسبه وزن لوله

لوله اسپیرال

نام محصول استانداردضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت خرید
لوله اسپیرال 28 اینچ ضخامت 10 میل st371028شاخهکیلوگرمکارخانه 11,468
لوله اسپیرال 36 اینچ ضخامت 10 میل st371036شاخهکیلوگرمکارخانه 22,477
لوله اسپیرال 48 اینچ ضخامت 12 میل st371248شاخهکیلوگرمکارخانه 385,321
لوله اسپیرال 56 اینچ ضخامت 12 میل st371256شاخهکیلوگرمکارخانه 385,321
لوله اسپیرال 64 اینچ ضخامت 15 میل st371564شاخهکیلوگرمکارخانه 385,321

لوله تست آب

نام محصول استانداردضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت خرید
لوله تست آب ½ اینچ ضخامت 2.5 میل st372½شاخهکیلوگرمکارخانه 12,500
لوله تست آب ¾ اینچ ضخامت 2.5 میل st372¾شاخهکیلوگرمکارخانه 24,500
لوله تست آب 1 اینچ ضخامت 2.5 میل st372.51شاخهکیلوگرمکارخانه 420,000
لوله تست آب ¼ 1 اینچ ضخامت 2.5 میل st372.5¼ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 420,000
لوله تست آب ½ 1 اینچ ضخامت 2.5 میل st372.5½ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 420,000
لوله تست آب 2 اینچ ضخامت 2.5 میل st372.52شاخهکیلوگرمکارخانه 420,000
لوله تست آب ½ 2 اینچ ضخامت 2.5 میل st372.5½ 2شاخهکیلوگرمکارخانه 420,000
لوله تست آب 3 اینچ ضخامت 2.5 میل st372.53شاخهکیلوگرمکارخانه 420,000
لوله تست آب 4 اینچ ضخامت 2.5 میل st372.54شاخهکیلوگرمکارخانه 420,000
لوله تست آب 5 اینچ ضخامت 3 میل st3735شاخهکیلوگرمکارخانه 420,000
لوله تست آب 6 اینچ ضخامت 3 میل st3736شاخهکیلوگرمکارخانه 420,000

لوله جدار چاهی

نام محصول استانداردضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت خرید
لوله جدار چاهی 8 اینچ ضخامت 3 میل st3738شاخهکیلوگرمکارخانه 12,500
لوله جدار چاهی 10 اینچ ضخامت 4 میل st37410شاخهکیلوگرمکارخانه 24,500
لوله جدار چاهی 12 اینچ ضخامت 4 میل st37412شاخهکیلوگرمکارخانه 420,000
لوله جدار چاهی 14 اینچ ضخامت 4 میل st37414شاخهکیلوگرمکارخانه 420,000
لوله جدار چاهی 8 اینچ ضخامت 4 میل st3748شاخهکیلوگرمکارخانه 420,000
لوله جدار چاهی 10 اینچ ضخامت 5 میل st37510شاخهکیلوگرمکارخانه 420,000
لوله جدار چاهی 12 اینچ ضخامت 5 میل st37512شاخهکیلوگرمکارخانه 420,000
لوله جدار چاهی 14 اینچ ضخامت 5 میل st37514شاخهکیلوگرمکارخانه 420,000

لوله داربستی

نام محصول استانداردضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت خرید
لوله داربست اصفهان 14 کیلویی ضخامت 2 میل st372½ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 12,500
لوله داربست اصفهان 17.5 کیلویی ضخامت 2.5 میل st372.5½ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 24,500
لوله داربستی اصفهان 21 کیلویی ضخامت 3 میل st373½ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 420,000
لوله داربست جهان 14 کیلویی ضخامت 2 میل st372½ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 420,000
لوله داربست جهان 17.5 کیلویی ضخامت 2.5 میل st372.5½ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 420,000
لوله داربستی جهان 21 کیلویی ضخامت 3 میل st373½ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 420,000

لوله درزدار صنعتی

نام محصول استانداردضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت خرید
لوله درزدار صنعتی ½ اینچ ضخامت 2 میل st372½شاخهکیلوگرمکارخانه 12,500
لوله درزدار صنعتی ¾ اینچ ضخامت 2 میل st372¾شاخهکیلوگرمکارخانه 24,500
لوله درزدار صنعتی 1 اینچ ضخامت 2 میل st3721شاخهکیلوگرمکارخانه 420,000
لوله درزدار صنعتی ¼ 1 اینچ ضخامت 2 میل st372¼ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 420,000
لوله درزدار صنعتی ½ 1 اینچ ضخامت 2 میل st372½ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 420,000
لوله درزدار صنعتی 2 اینچ ضخامت 2 میل st3722شاخهکیلوگرمکارخانه 420,000
لوله درزدار صنعتی ½ 2 اینچ ضخامت 2 میل st372½ 2شاخهکیلوگرمکارخانه 420,000
لوله درزدار صنعتی 3 اینچ ضخامت 2 میل st3723شاخهکیلوگرمکارخانه 420,000
لوله درزدار صنعتی 4 اینچ ضخامت 2 میل st3724شاخهکیلوگرمکارخانه 420,000

لوله مانیسمان

نام محصول استانداردضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت خرید
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 40 A53/A106-GrB2.77½شاخهکیلوگرمکارخانه 12,500
لوله مانسمان 3/4 اینچ رده 40 A53/A106-GrB2.87¾شاخهکیلوگرمکارخانه 24,500
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40 A53/A106-GrB3.381شاخهکیلوگرمکارخانه 420,000
لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 40 A53/A106-GrB3.56¼ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 420,000
لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 40 A53/A106-GrB3.68½ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 420,000
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40 A53/A106-GrB3.912شاخهکیلوگرمکارخانه 420,000
لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 40 A53/A106-GrB5.16½ 2شاخهکیلوگرمکارخانه 420,000
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 40 A53/A106-GrB5.493شاخهکیلوگرمکارخانه 420,000
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 40 A53/A106-GrB6.024شاخهکیلوگرمکارخانه 420,000
لوله مانسمان 5 اینچ رده 40 A53/A106-GrB6.555شاخهکیلوگرمکارخانه 420,000
لوله مانیسمان 6 اینچ رده 40 A53/A106-GrB7.116شاخهکیلوگرمکارخانه 420,000
لوله مانیسمان 8 اینچ رده 40 A53/A106-GrB8.188شاخهکیلوگرمکارخانه 420,000
لوله مانیسمان 10 اینچ رده 40 A53/A106-GrB9.2710شاخهکیلوگرمکارخانه 420,000
لوله مانیسمان 12 اینچ رده 40 A53/A106-GrB10.3112شاخهکیلوگرمکارخانه 420,000

نظر شما

مراحل سفارش محصول

 • افزودن به سبد خرید
  1
 • ورود به حساب کاربری
  2
 • بررسی کارشناس فروش
  3
 • تحویل پیش فاکتور
  4
 • کنترل کیفیت
  5
 • ارسال سفارش
  6