فیلتر محصولات
آوا شامی پاک
علیرضا دوستی
علی سنگنیان
عاطفه متین
زهرا بیگلری
علیرضا حقوقی
سعید ایلخانی
اکرم سمیعی
الهه دوستی
محسن صحرانورد
نادیا هاشمی
مسعود دادور
امیر افراز سورانی
سودابه قرگز
محمدجواد نظری
محمد علی کارگر
سمیرا حبیب نژاد
مسعود شاه حسینی
محاسبه وزن ورق

قیمت ورق گالوانیزه

نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت

ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.18 عرض 1000

0.181رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز تماس بگیرید

ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.4 عرض 1000

0.41رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 43,580

ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.4 عرض 1250

0.41.25رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 43,580

ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.42 عرض 1000

0.421رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز تماس بگیرید

ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.42 عرض 1250

0.421.25رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز تماس بگیرید

ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.5 عرض 1000

0.51رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 39,910

ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.5 عرض 1250

0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 39,910

ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.6 عرض 1000

0.61رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 38,990

ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.6 عرض 1250

0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 38,990

ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.7 عرض 1000

0.71رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 38,070

ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.7 عرض 1250

0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 37,610

ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.8 عرض 1000

0.81رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 36,240

ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.8 عرض 1250

0.81.25رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 36,240

ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.9 عرض 1000

0.91رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 36,240

ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.9 عرض 1250

0.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 36,240

ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 1 عرض 1000

11رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 36,240

ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 1 عرض 1250

11.25رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 36,240

ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 1.25 عرض 1000

1.251رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 36,240

ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 1.25 عرض 1250

1.251.25رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 36,240

ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 1.5 عرض 1000

1.51رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 38,530

ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 1.5 عرض 1250

1.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 38,530

ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 2 عرض 1000

21رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 38,530

ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 2 عرض 1250

21.25رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 38,530

قیمت ورق گالوانیزه چینی

نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت

ورق گالوانیزه چین ضخامت 0.2 عرض 1000

0.21رولکیلوگرمانبار تهرانچین 50,920

ورق گالوانیزه چین ضخامت 0.25 عرض 1000

0.251رولکیلوگرمانبار تهرانچین 50,460

ورق گالوانیزه چین ضخامت 3 عرض 1000

31رولکیلوگرمانبار تهرانچین 48,170

ورق گالوانیزه چین ضخامت 3 عرض 1250

31.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 48,170

ورق گالوانیزه چین ضخامت 4 عرض 1000

41رولکیلوگرمانبار تهرانچین 56,420

ورق گالوانیزه چین ضخامت 4 عرض 1250

41.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 56,420

ورق گالوانیزه چین ضخامت 5 عرض 1000

51رولکیلوگرمانبار تهرانچین 56,420

ورق گالوانیزه چین ضخامت 5 عرض 1250

51.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 56,420

ورق گالوانیزه چین ضخامت 6 عرض 1000

61رولکیلوگرمانبار تهرانچین تماس بگیرید

ورق گالوانیزه چین ضخامت 6 عرض 1250

61.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین تماس بگیرید
نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت

ورق گالوانیزه دشتستان ضخامت 0.37 عرض 1000

0.371رولکیلوگرمانبار تهراندشتستان تماس بگیرید

ورق گالوانیزه دشتستان ضخامت 0.37 عرض 1250

0.371.25رولکیلوگرمانبار تهراندشتستان تماس بگیرید

ورق گالوانیزه دشتستان ضخامت 0.38 عرض 1000

0.381رولکیلوگرمانبار تهراندشتستان 41,740

ورق گالوانیزه دشتستان ضخامت 0.38 عرض 1250

0.381.25رولکیلوگرمانبار تهراندشتستان 41,740

ورق گالوانیزه دشتستان ضخامت 0.48 عرض 1000

0.481رولکیلوگرمانبار تهراندشتستان 40,830

ورق گالوانیزه دشتستان ضخامت 0.48 عرض 1250

0.481.25رولکیلوگرمانبار تهراندشتستان 40,830

ورق گالوانیزه دشتستان ضخامت 0.8 عرض 1000

0.81رولکیلوگرمانبار تهراندشتستان 36,970

ورق گالوانیزه دشتستان ضخامت 0.8 عرض 1250

0.81.25رولکیلوگرمانبار تهراندشتستان 36,970

ورق گالوانیزه دشتستان ضخامت 0.6 عرض 1000

0.61رولکیلوگرمانبار تهراندشتستان 23,600
نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت

ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 0.38 عرض 1000

0.381رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود 45,870

ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 0.38 عرض 1250

0.381.25رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود 45,870

ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 0.48 عرض 1000

0.481رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود 37,610

ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 0.48 عرض 1250

0.481.25رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود 37,610

ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 0.58 عرض 1000

0.581رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود 36,700

ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 0.58 عرض 1250

0.581.25رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود 36,700

ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 0.68 عرض 1000

0.681رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود 35,780

ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 0.68 عرض 1250

0.681.25رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود 35,780

ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 0.7 عرض 1000

0.71رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود 35,780

ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 0.7 عرض 1250

0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود 35,780

ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 0.8 عرض 1000

0.81رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود 34,860

ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 0.8 عرض 1250

0.81.25رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود 34,860

ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 0.9 عرض 1000

0.91رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود 34,860

ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 0.9 عرض 1250

0.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود 34,860

ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 1 عرض 1000

11رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود 34,860

ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 1 عرض 1250

11.25رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود 34,860

ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 1.25 عرض 1000

1.251رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود 34,860

ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 1.25 عرض 1250

1.251.25رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود 34,860

ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 1.5 عرض 1000

1.51رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود 34,860

ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 1.5 عرض 1250

1.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود 34,860

ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 0.30 عرض 1000

0.31رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود 48,620

ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 0.33 عرض 1000

0.331رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود 47,710

ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 0.35 عرض 1000

0.351رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود 46,790

ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 0.37 عرض 1000

0.371رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود 45,870

قیمت ورق گالوانیزه سمنان

نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت

ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.4 عرض 1000

0.41رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان 40,830

ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.4 عرض 1250

0.41.25رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان 40,830

ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.48 عرض 1000

0.481رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان 40,370

ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.48 عرض 1250

0.481.25رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان 40,370

ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.5 عرض 1000

0.51رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان 39,910

ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.5 عرض 1250

0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان 39,910

ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.6 عرض 1000

0.61رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان 38,990

ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.6 عرض 1250

0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان 38,990

ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.7 عرض 1000

0.71رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان 37,160

ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.7 عرض 1250

0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان 37,160

ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.8 عرض 1000

0.81رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان 36,240

ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.8 عرض 1250

0.81.25رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان 36,240

ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.9 عرض 1000

0.91رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان 36,240

ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.9 عرض 1250

0.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان 36,240

ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 1 عرض 1000

11رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان 36,240

ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 1 عرض 1250

11.25رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان 36,240

ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 1.25 عرض 1000

1.251رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان 36,240

ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 1.25 عرض 1250

1.251.25رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان 36,240

ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 1.5 عرض 1000

1.51رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان 38,990

ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 1.5 عرض 1250

1.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان 38,990

قیمت ورق گالوانیزه شهرکرد

نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت

ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 0.4 عرض 1250

0.41.25رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 40,830

ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 0.4 عرض 1000

0.41رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 41,740

ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 0.5 عرض 1000

0.51رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 39,910

ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 0.5 عرض 1250

0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 39,910

ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 0.6 عرض 1000

0.61رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 38,990

ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 0.6 عرض 1250

0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 38,990

ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 0.7 عرض 1000

0.71رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 37,160

ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 0.7 عرض 1250

0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 37,160

ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 0.8 عرض 1000

0.81رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 36,240

ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 0.9 عرض 1000

0.91رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 36,240

ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 0.8 عرض 1250

0.81.25رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 36,240

ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 0.9 عرض 1250

0.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 36,240

ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 1 عرض 1000

11رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 36,240

ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 1 عرض 1250

11.25رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 36,240

ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 1.25 عرض 1000

1.251رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 36,240

ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 1.25 عرض 1250

1.251.25رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 36,240

ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 1.5 عرض 1000

1.51رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 38,530

ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 1.5 عرض 1250

1.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 38,530

ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 2 عرض 1000

21رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 38,990

ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 2 عرض 1250

21.25رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 38,990
نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت

ورق گالوانیزه شهریار تبریز ضخامت 2 عرض 1000

21رولکیلوگرمانبار تهرانشهریار تبریز 39,170

ورق گالوانیزه شهریار تبریز ضخامت 2 عرض 1250

21.25رولکیلوگرمانبار تهرانشهریار تبریز 39,170

ورق گالوانیزه شهریار تبریز ضخامت 2.5 عرض 1000

2.51رولکیلوگرمانبار تهرانشهریار تبریز 43,580

ورق گالوانیزه شهریار تبریز ضخامت 2.5 عرض 1250

2.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانشهریار تبریز 43,580

ورق گالوانیزه شهریار تبریز ضخامت 3 عرض 1000

31رولکیلوگرمانبار تهرانشهریار تبریز 44,040

ورق گالوانیزه شهریار تبریز ضخامت 3 عرض 1250

31.25رولکیلوگرمانبار تهرانشهریار تبریز 48,620
نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت

ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 0.5 عرض 1000

0.51رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 39,910

ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 0.5 عرض 1250

0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 39,910

ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 0.6 عرض 1000

0.61رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 38,990

ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 0.6 عرض 1250

0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 38,990

ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 0.6 عرض 777

0.60.777رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه تماس بگیرید

ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 0.58 عرض 1250

0.581.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه تماس بگیرید

قیمت ورق گالوانیزه کاشان

نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت

ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.4 عرض 1000

0.41رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان 43,580

ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.4 عرض 1250

0.41.25رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان 43,120

ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.45 عرض 1000

0.451رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان 42,200

ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.45 عرض 1250

0.451.25رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان 42,200

ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.5 عرض 1000

0.51رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان 41,740

ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.5 عرض 1250

0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان 40,370

ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.6 عرض 1000

0.61رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان 41,740

ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.6 عرض 1250

0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان 38,990

ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.7 عرض 1000

0.71رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان 37,160

ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.7 عرض 1250

0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان 37,160

ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.8 عرض 1000

0.81رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان 36,700

ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.8 عرض 1250

0.81.25رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان 36,700

ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.9 عرض 1000

0.91رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان 36,700

ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.9 عرض 1250

0.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان 36,700

ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 1 عرض 1000

11رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان 36,700

ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 1 عرض 1250

11.25رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان 36,700

ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 1.25 عرض 1000

1.251رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان 36,700

ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 1.25 عرض 1250

1.251.25رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان 36,700

ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 1.5 عرض 1000

1.51رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان 38,070
نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت

ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.4 عرض 1000

0.41رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 43,580

ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.4 عرض 1250

0.41.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 42,660

ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.48 عرض 1000

0.481رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 40,370

ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.48 عرض 1250

0.481.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 40,370

ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.5 عرض 1000

0.51رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 39,910

ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.5 عرض 1250

0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 39,910

ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.6 عرض 1000

0.61رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 39,450

ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.6 عرض 1250

0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 38,990

ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.7 عرض 1000

0.71رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 38,070

ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.7 عرض 1250

0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 38,070

ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.8 عرض 1000

0.81رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 36,240

ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.8 عرض 1250

0.81.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 36,240

ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.9 عرض 1000

0.91رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 36,240

ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.9 عرض 1250

0.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 36,240

ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 1 عرض 1000

11رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 36,240

ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 1 عرض 1250

11.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 36,240

ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 1.25 عرض 1000

1.251رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 36,240

ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 1.25 عرض 1250

1.251.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 36,240

ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 1.5 عرض 1000

1.51رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 38,530

ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 1.5 عرض 1250

1.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 38,530

ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 2 عرض 1000

21رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 38,530

ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 2 عرض 1250

21.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 38,530

ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 2.5 عرض 1000

2.51رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 42,660

ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 2.5 عرض 1250

2.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 42,660

ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 3 عرض 1000

31رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 42,660

ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 3 عرض 1250

31.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 42,660
مزیت های خرید از فولادسل
فهرست مطالب

  قیمت روز ورق گالوانیزه

  ورق گالوانیزه از انواع ورق ضد زنگ است که در ساخت بسیاری از محصولات کاربرد گسترده دارد. قیمت ورق گالوانیزه به عواملی نظیر قیمت روز فولاد داخلی و خارجی بستگی دارد. همچنین عواملی نظیر میزان عرضه و تقاضا نیز در تعیین قیمت ورق گالوانیزه بی‌تاثیر نیست. دریافت لیست قیمت روز ورق گالوانیزه را به صورت مستمر و لحظه‌ای میتوانید از سایت ها و شرکت‌های بازرگانی معتبر فعال در حوزه فولاد و آهن آلات دریافت کنید.

  همچنین یکی از نکات موثر در خرید ورق گالوانیزه، نوع گل آن است. ذکر این موضوع حائز اهمیت است که قیمت بدون گل آن بیشتر از نوع گل‌دار است. از دیگر مواردی که در تعیین قیمت این نوع ورق تاثیرگذار است، نوع پوشش لایه محافظ ورق می‎باشد. منظور از پوشش استفاده از عناصری نظیر روی، روی آهن، روی آلومینیوم و آلومینیوم سیلیکون است. 

  قیمت ورق گالوانیزه

  عوامل موثر در قیمت ورق گالوانیزه چیست؟

  یکی از انواع ورق ضد زنگ، ورق گالوانیزه است که در فرایند نورد سرد و سپس لعاب کاری با انواع مختلف مواد از جمله روی تولید می‌شود. ورق گالوانیزه دارای ظاهری مناسب برای ساخت انواع محصولات نظیر محصولات آشپزخانه یا کاربردهای ساخت و ساز نظیر ساخت نمای ساختمان و … است. همچنین از ورق گالوانیزه در تولید ورق رنگی نیز بهره می‌برند. ورق گالوانیزه در ابعاد مختلف و ضخامت‌های مختلفی به بازار عرضه می‌شود. حالت ارائه ورق گالوانیزه به صورت رول و فابریک است. ورق رول یا کویل دارای قابلیت برش خوردن بوده و ورق فابریک در طول و عرض مشخص در کارخانه برش خورده که ابعادی دقیق و برش‌هایی تمیز دارد. از آنجا که قیمت ورق گالوانیزه کیلویی محاسبه می شود، تفاوت در ساختار و ابعاد ورق گالوانیزه در قیمت گذاری این محصول تفاوت ایجاد می کند، به طوریکه قیمت ورق گالوانیزه 1 میلیمتر با قیمت ورق گالوانیزه 3 میل تفاوت دارد.

  مشخصات کلیه محصولات از جمله نوع، سایز، حالت، استاندارد، جزئیات مکان بارگیری و تحویل (کارخانه، کارگاه یا بنگاه)، واحد، قیمت هر واحد، تاریخ و ساعت آخرین به‌روزسانی در لیست قیمت قابل مشاهده است. اعتبار زمانی قیمت محصولات روی پیش‌فاکتورهای صادر شده قید می‌شود. 

  ورق گالوانیزه

  به ورق‌های گرمی که در فرایند گالوانیزاسیون بدست می‌آیند، ورق گالوانیزه گفته می‌شود. در طی این فرایند که نوع خاصی از حفاظت گالوانیکی است، با لایه‌ای از فلز محافظ، فلز مادر را می‌پوشانند که این کار به صورت آند فداشونده در سری گالوانیک که یا قلع و یا روی است انجام می‌گیرد. با این کار می‌توان از فلز مادر و پوشش خورده شده حفاظت کرد. بسته به ضخامت آن، میزان مقاومت پوشش تفاوت دارد. همانطور که فهمیدیم ورق گالوانیزه از پرکاربردترین ورق‌های فولادی بوده که این موضوع به خاطر مقاومت بسیار بالای آن در مقابل فرسودگی است. جالب است بدانید که طی کردن فرایند گالوانیزاسیون باعث افزایش عمر ورق تا پنجاه سال می‌شود. قطر لایه روی بر سطح فلز را کوتینگ یا درصد کوتینگ می‌نامند. بدین معنا که هر چه میزان کوتینگ بیشتر، لایه روی ضخیم ‌تر است.

  انواع ورق گالوانیزه

  ورق‌های گالوانیزه را می‌توان در سه دسته طبقه بندی کرد:

  • ورق گالوانیزه بدون گل
  • ورق گالوانیزه گل ریز
  • ورق گالوانیزه گل درشت

  انواع ورق گالوانیزه

  ورق گالوانیزه به لحاظ پوشش آن، دارای مدل‌های زیر است:

  • پوشش روی(Z)
  • پوشش روی آهن (ZF)
  • پوشش روی آلومینیوم (ZA)
  • پوشش آلومینیوم روی(AZ)
  • پوشش آلومینیوم سیلیکون

  ضخامت و ابعاد ورق گالوانیزه

  ضخامت ورق گالوانیزه به صورت 0.36 تا 6 میل بوده که تولیدات داخلی تا 4 میل و ورق‌های وارداتی 5 و 6 میل هستند. عرض ورق‌های گالوانیزه نیز بین 1000 و 1250 میلی متر ( 1 و 1.25 متر) است. این محصولات بر اساس عرض به نام ورق کوتاه و بلند نیز معروف هستند.

  این ورق‌ها به صورت کیلویی در رول‌های 4 تا 9 تن یا برش خورده از انبار تهران و گاهی از برخی کارخانه‌ها نظیر سمنان قابل تهیه است. در برخی موارد که محصول به صورت شیت به بازار عرضه می شود، تفاوت قیمت بسته به وزن  میتواند در خرید شما تاثیر گذار باشد. در این بین، قیمت ورق گالوانیزه 6 متری با توجه به کاربرد صنعتی گسترده آن، مقرون به صرفه است.

  مهم‌ترین برندها و کارخانه‌های تولیدی ورق گالوانیزه عبارتند از:

  • ورق گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان
  • ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان
  • ورق گالوانیزه فولاد شهریار تبریز
  • ورق گالوانیزه هفت الماس
  • ورق گالوانیزه شهرکرد
  • ورق گالوانیزه روی اندود ساوه
  • ورق گالوانیزه تاراز
  • ورق گالوانیزه سمنان
  • ورق گالوانیزه دشتستان
  • ورق گالوانیزه قزاق
  • ورق گالوانیزه روس
  • ورق گالوانیزه چینی
  • ورق گالوانیزه هند

  بارگیری ورق گالوانیزه از انبار کارخانه، بندر انزلی، بندرعباس، بندر امام، بندر نوشهر یا بنگاه ها و انبارهای تهران قابل انجام است. همچنین خدماتی نظیر رول به رول، نواربری، پانچ، فرمینگ و برش توسط برخی کارخانجات تولیدی انجام می‌شود.

  رول ورق گالوانیزه

  کاربرد ورق گالوانیزه

  با توجه به تنوع کاربری ورق گالوانیزه، تولید این محصول در انواع مختلفی صورت میگیرد. به همین دلیل قیمت آن نیز از تنوع بالایی برخوردار است. برای مثال قیمت ورق گالوانیزه سقفی با قیمت ورق گالوانیزه 1 میلیمتر که برای تولید بدنه لوازم خانگی مورد استفاده قرار میگیرد، به دلیل تفاوت وزنی و با توجه به ویژگی های ساختاری آن، تفاوت دارد.

  • تولید انواع پروفیل، لوله و محصولات فولادی گالوانیزه
  •  ساخت سوله‌های صنعتی و غیر صنعتی
  • صنایع ماشین سازی
  • ساخت انواع مخازن انتقال و نگهداری مایعات
  • ساخت لوازم‌خانگی فلزی مانند ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی و کولر
  • ساخت ماشین آلات کشاورزی
  • تولید کانال‌ها و دریچه‌های کولر آبی
  • تجهیزات مخابراتی
  • صنعت کشتی سازی 
  • تولید انواع مخازن ساکن یا متحرک، مانند مخازن تانکرها

  خرید ورق گالوانیزه

  ورق گالوانیزه به عنوان یکی از مقاوم ترین ورق های فولادی، با خاصیت ضد زنگ بودن، پرکاربردترین فراورده فولادی در صنایع مختلف به شمار میرود. به همین جهت توجه داشتن به این مشخصات و ویژگی ها میتواند در خرید ورق گالوانیزه مناسب با کاربرد شما موثر باشد. شما میتوانید برای دریافت قیمت ورق گالوانیزه امروز به سایت فولادسل مراجعه کنید و یا از طریق مشاورین و کارشناسان فروش لیست قیمت این فراورده فولادی را دریافت نمایید. بهره مندی از خدمات شرکت های بازرگانی معتبر مانند فولادسل این اطمینان و تضمین بهترین قیمت ورق گالوانیزه کیلویی را فراهم میکند تا تجربه خرید مطلوبی برای شما رقم بزند.

  مزایای خرید ورق گالوانیزه از فولادسل

  فولادسل به عنوان مرجع خرید ورق گالوانیزه ارائه دهنده خدمات متعددی به خریداران محترم است. فولادسل در تمامی مراحل انتخاب و خرید ورق گالوانیزه در کنار مشتریان است و علاوه بر فروش ورق گالوانیزه ارائه دهنده بهترین مشاوره تخصصی خرید ورق گالوانیزه است. از مزایای خرید ورق گالوانیزه از فولاد سل می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • اگر بارگیری از بنگاه‌های تهران انجام شود، واحد کنترل کیفیت (QC) کلیه محصولات را به‌طور کامل چک کرده و پس از تایید نهایی، بار مشتری ارسال خواهد شد.
  • فولادسل تنها شرکت فولادی است که اقدام به فروش اعتبار اسنادی داخلی ریالی (LC) به صورت مدت‌دار و دیداری نموده است. مشترکین بانک‌های تجارت و صادرات از شرایط ویژه‌ای برخوردار هستند.
  • واحد باربری شرکت (پتروبار)، پس از مذاکره با شرکت‌های باربری، معتمدترین باربری با کمترین قیمت و بیمه، سالم‌ترین ماشین‌ها را انتخاب می‌کند. سپس به تایید مشتری رسانده و در نهایت محصول را ارسال می‌کند.
  • مشاوره تخصصی رایگان با مدیر فروش واحد
  • امکان ارسال نمونه محصول یا گواهی محصول (Certificate)
  • مشتریان محترم می‌توانند با مراجعه به کلیه بانک‌های سراسر کشور، نسبت به گشایش LC داخلی به ذینفعی فولادسل اقدام کنند. به این طریق می‌توانند از مزایای فروش اعتباری دربازه‌های زمانی یک تا شش ماه بهره‌مند شوند.

  در صورتی که محصول مورد نظر خود را پیدا نکردید و یا احتیاج به مشاوره بیشتر در زمینه خرید و فروش این ورق داشتید، کارشناسان فولادسل با شماره تماس 74486-021 پاسخگوی شما خواهند بود. جهت حصول اطمینان در خرید ورق مناسب با کاربری مورد نظر، می‌توانید با کارشناسان فروش ما در ارتباط باشید. مناسب‌ترین قیمت ورق گالوانیزه فولادسل را همراه با مزایای مناسب خرید و تحویل داشته باشید.

  نمایش بیشتر
  سوالات متداول
  برای انتقال ورق گالوانیزه از کارخانه، نیازی به پرداخت هزینه (انبارداری) است؟
  خیر؛ نیازی به پرداخت هزینه انبارداری نخواهد بود.
  کارخانه‌های تولیدکننده و فروش ورق گالوانیزه در چه شهرهایی واقع شده‌اند؟
  هفت الماس در قزوین، فولاد مبارکه در اصفهان، تاراز در چهارمحال بختیاری، امیر کبیر کاشان و ورق خودرو در شهرکرد، دشتستان در ساوه، روی اندود در ساوه، سمنان در سمنان و شهریار در تبریز.
  علت تقاضای بالا در خرید ورق گالوانیزه چیست؟
  به دلیل داشتن عمر مفید، خاصیت ضد زنگ و هزینه تعمیر و نگهداری آسان تقاضا در بازار زیاد است.
  نظر شما

  نظرات
  نظرات منتشر شده 7
 • ایمان محمودی

  ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ / ۱۷:۲۶

  ضخامت ورق فولادی مورد نیازم رو چجوری تعیین کنم؟

  1. فولادسل
   ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ / ۱۶:۵۹

   انتخاب ضخامت ورق گالوانیزه بستگی به مورد استفاده شما دارد. بطور مثال اگر می‌خواهید از ورق گالوانیزه در سقف استفاده کنید، از 50 تا 80 میلیمتر و برای ساخت کولر، 50 تا 60 میلیمتر مناسب می‌باشد.

 • سعید یوسفی

  ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ / ۱۰:۴۰

  ورق گالوانیزه کدوم کارخونه از همه بهتره؟

  1. فولادسل
   ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ / ۰۹:۰۲

   سلام دوست عزیز. ورق‌های گالوانیزه تولید شده در هر کارخانه ویژگی‌ها و خصوصیات خاص خود را دارند و هر کدام که کیفیت بالاتری دارند به طبع قیمت ورق گالوانیزه‌شان نیز بالاتر است. اما لزوما در هر پروژه‌ای نیاز به استفاده از باکیفیت‌ترین ورق نیست. شما می‌توانید از مشاوره تخصصی فولادسل بصورت رایگان استفاده کنید و باتوجه به نیازتان بهترین ورق گالوانیزه را با کمترین قیمت خریداری نمایید.

 • شاهین لطفی

  ۱۹ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۷:۱۲

  چطور میشه مقاومت ورق گالوانیزه رو در برابر مواد خورنده مختلف بررسی کرد؟ استاندارد خاصی برای اونها وجود داره؟

  1. فولادسل
   ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ / ۰۹:۳۸

   برای مشخص کردن مقاومت ورق گالوانیزه در برابر خوردگی، عوامل زیادی تأثیر دارند. ضخامت ورق، میزان و نوع روی، روش گالوانیزه‌سازی، ترکیبات شیمیایی، استانداردها و شرایط نگهداری تاثیرگذار هستند. برای ارزیابی دقیق تر، از تست‌ها و استانداردهای ASTM و ISO استفاده می‌شود.

  مراحل سفارش محصول
  • افزودن به سبد خرید
   1
  • ورود به حساب کاربری
   2
  • بررسی کارشناس فروش
   3
  • تحویل پیش فاکتور
   4
  • کنترل کیفیت
   5
  • ارسال سفارش
   6