بنر دعوت به نمایشگاه متافو
قیمت ورق گالوانیزه

عناوین اصلی صفحه

  علیرضا دوستی
  علی سنگنیان
  علیرضا حقوقی
  سودابه قرگز
  محسن صحرانورد
  اکرم سمیعی
  نادیا هاشمی
  الهه دوستی
  مهدیه هراتی
  معصومه رضوانی
  حسین حیدری راد

  فیلتر محصولات

  محاسبه وزن قیمت ورق گالوانیزه

  نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
  ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.18 عرض 1000 0.181رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.4 عرض 1000 0.41رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 30,917
  ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.4 عرض 1250 0.41.25رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.42 عرض 1000 0.421رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.42 عرض 1250 0.421.25رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.5 عرض 1000 0.51رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 30,275
  ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.5 عرض 1250 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 30,275
  ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.6 عرض 1000 0.61رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 28,073
  ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.6 عرض 1250 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 28,073
  ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.7 عرض 1000 0.71رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 26,606
  ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.7 عرض 1250 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 26,422
  ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.8 عرض 1000 0.81رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 26,330
  ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.8 عرض 1250 0.81.25رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 26,606
  ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.9 عرض 1000 0.91رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 26,330
  ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.9 عرض 1250 0.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 26,330
  ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 1 عرض 1000 11رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 26,330
  ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 1 عرض 1250 11.25رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 26,606
  ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 1.25 عرض 1000 1.251رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 26,330
  ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 1.25 عرض 1250 1.251.25رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 26,330
  ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 1.5 عرض 1000 1.51رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 26,789
  ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 1.5 عرض 1250 1.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 26,789
  ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 2 عرض 1000 21رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 27,248
  ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 2 عرض 1250 21.25رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 27,431
  نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
  ورق گالوانیزه چین ضخامت 0.2 عرض 1000 0.21رولکیلوگرمانبار تهرانچین 54,312
  ورق گالوانیزه چین ضخامت 0.25 عرض 1000 0.251رولکیلوگرمانبار تهرانچین 44,220
  ورق گالوانیزه چین ضخامت 3 عرض 1000 31رولکیلوگرمانبار تهرانچین 31,193
  ورق گالوانیزه چین ضخامت 3 عرض 1250 31.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 30,000
  ورق گالوانیزه چین ضخامت 4 عرض 1000 41رولکیلوگرمانبار تهرانچین 31,284
  ورق گالوانیزه چین ضخامت 4 عرض 1250 41.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 32,385
  ورق گالوانیزه چین ضخامت 5 عرض 1000 51رولکیلوگرمانبار تهرانچین 31,651
  ورق گالوانیزه چین ضخامت 5 عرض 1250 51.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه چین ضخامت 6 عرض 1000 61رولکیلوگرمانبار تهرانچین تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه چین ضخامت 6 عرض 1250 61.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین تماس بگیرید
  نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
  ورق گالوانیزه دشتستان ضخامت 0.37 عرض 1000 0.371رولکیلوگرمانبار تهراندشتستان تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه دشتستان ضخامت 0.37 عرض 1250 0.371.25رولکیلوگرمانبار تهراندشتستان 33,761
  ورق گالوانیزه دشتستان ضخامت 0.38 عرض 1000 0.381رولکیلوگرمانبار تهراندشتستان تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه دشتستان ضخامت 0.38 عرض 1250 0.381.25رولکیلوگرمانبار تهراندشتستان 33,761
  ورق گالوانیزه دشتستان ضخامت 0.48 عرض 1000 0.481رولکیلوگرمانبار تهراندشتستان تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه دشتستان ضخامت 0.48 عرض 1250 0.481.25رولکیلوگرمانبار تهراندشتستان 31,101
  ورق گالوانیزه دشتستان ضخامت 0.8 عرض 1000 0.81رولکیلوگرمانبار تهراندشتستان 25,780
  ورق گالوانیزه دشتستان ضخامت 0.8 عرض 1250 0.81.25رولکیلوگرمانبار تهراندشتستان 26,055
  ورق گالوانیزه دشتستان ضخامت 0.6 عرض 1000 0.61رولکیلوگرمانبار تهراندشتستان 23,600
  نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
  ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 0.38 عرض 1000 0.381رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود 29,880
  ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 0.38 عرض 1250 0.381.25رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 0.48 عرض 1000 0.481رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود 29,817
  ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 0.48 عرض 1250 0.481.25رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود 29,817
  ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 0.58 عرض 1000 0.581رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود 27,523
  ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 0.58 عرض 1250 0.581.25رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود 27,523
  ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 0.68 عرض 1000 0.681رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود 25,688
  ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 0.68 عرض 1250 0.681.25رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود 25,688
  ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 0.7 عرض 1000 0.71رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 0.7 عرض 1250 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 0.8 عرض 1000 0.81رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود 25,229
  ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 0.8 عرض 1250 0.81.25رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود 25,229
  ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 0.9 عرض 1000 0.91رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 0.9 عرض 1250 0.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 1 عرض 1000 11رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 1 عرض 1250 11.25رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود 24,325
  ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 1.25 عرض 1000 1.251رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 1.25 عرض 1250 1.251.25رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود 24,325
  ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 1.5 عرض 1000 1.51رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 1.5 عرض 1250 1.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 0.30 عرض 1000 0.31رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود 35,321
  ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 0.33 عرض 1000 0.331رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود 34,404
  ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 0.35 عرض 1000 0.351رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود 33,486
  ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 0.37 عرض 1000 0.371رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود 32,569
  نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
  ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.4 عرض 1000 0.41رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.4 عرض 1250 0.41.25رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.48 عرض 1000 0.481رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.48 عرض 1250 0.481.25رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان 30,275
  ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.5 عرض 1000 0.51رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.5 عرض 1250 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.6 عرض 1000 0.61رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.6 عرض 1250 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.7 عرض 1000 0.71رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.7 عرض 1250 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.8 عرض 1000 0.81رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.8 عرض 1250 0.81.25رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.9 عرض 1000 0.91رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.9 عرض 1250 0.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 1 عرض 1000 11رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 1 عرض 1250 11.25رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 1.25 عرض 1000 1.251رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 1.25 عرض 1250 1.251.25رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 1.5 عرض 1000 1.51رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 1.5 عرض 1250 1.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان تماس بگیرید
  نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
  ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 0.4 عرض 1000 0.41رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 30,000
  ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 0.4 عرض 1250 0.41.25رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 29,725
  ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 0.5 عرض 1000 0.51رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 30,275
  ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 0.5 عرض 1250 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 30,275
  ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 0.6 عرض 1000 0.61رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 28,073
  ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 0.6 عرض 1250 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 28,073
  ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 0.7 عرض 1000 0.71رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 26,606
  ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 0.7 عرض 1250 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 26,422
  ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 0.8 عرض 1000 0.81رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 26,330
  ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 0.8 عرض 1250 0.81.25رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 26,606
  ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 0.9 عرض 1000 0.91رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 26,330
  ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 0.9 عرض 1250 0.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 26,330
  ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 1 عرض 1000 11رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 26,330
  ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 1 عرض 1250 11.25رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 26,606
  ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 1.25 عرض 1000 1.251رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 26,330
  ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 1.25 عرض 1250 1.251.25رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 26,330
  ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 1.5 عرض 1000 1.51رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 26,789
  ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 1.5 عرض 1250 1.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 26,789
  ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 2 عرض 1000 21رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 27,248
  ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 2 عرض 1250 21.25رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 27,431
  نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
  ورق گالوانیزه شهریار تبریز ضخامت 2 عرض 1000 21رولکیلوگرمانبار تهرانشهریار تبریز 28,073
  ورق گالوانیزه شهریار تبریز ضخامت 2 عرض 1250 21.25رولکیلوگرمانبار تهرانشهریار تبریز 28,073
  ورق گالوانیزه شهریار تبریز ضخامت 2.5 عرض 1000 2.51رولکیلوگرمانبار تهرانشهریار تبریز 31,927
  ورق گالوانیزه شهریار تبریز ضخامت 2.5 عرض 1250 2.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانشهریار تبریز 31,927
  ورق گالوانیزه شهریار تبریز ضخامت 3 عرض 1000 31رولکیلوگرمانبار تهرانشهریار تبریز 31,651
  ورق گالوانیزه شهریار تبریز ضخامت 3 عرض 1250 31.25رولکیلوگرمانبار تهرانشهریار تبریز 31,651
  نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
  ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 0.5 عرض 1000 0.51رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 30,000
  ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 0.5 عرض 1250 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 30,000
  ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 0.6 عرض 1000 0.61رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 27,798
  ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 0.6 عرض 1250 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 27,798
  ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 0.6 عرض 777 0.60.777رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 0.58 عرض 1250 0.581.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه تماس بگیرید
  نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
  ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.4 عرض 1000 0.41رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان 33,486
  ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.4 عرض 1250 0.41.25رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان 33,486
  ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.45 عرض 1000 0.451رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان 31,651
  ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.45 عرض 1250 0.451.25رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان 31,651
  ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.5 عرض 1000 0.51رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان 30,367
  ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.5 عرض 1250 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان 30,459
  ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.6 عرض 1000 0.61رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان 28,257
  ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.6 عرض 1250 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان 28,257
  ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.7 عرض 1000 0.71رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان 26,514
  ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.7 عرض 1250 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان 26,330
  ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.8 عرض 1000 0.81رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان 26,239
  ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.8 عرض 1250 0.81.25رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان 26,514
  ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.9 عرض 1250 0.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان 26,239
  ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.9 عرض 1000 0.91رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان 26,239
  ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 1 عرض 1000 11رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان 26,239
  ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 1 عرض 1250 11.25رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان 26,514
  ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 1.25 عرض 1000 1.251رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان 26,239
  ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 1.25 عرض 1250 1.251.25رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان 26,239
  ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 1.5 عرض 1000 1.51رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان 26,697
  نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
  ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.4 عرض 1000 0.41رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 31,468
  ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.4 عرض 1250 0.41.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 31,468
  ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.48 عرض 1000 0.481رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.48 عرض 1250 0.481.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 31,651
  ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.5 عرض 1000 0.51رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 30,183
  ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.5 عرض 1250 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 30,183
  ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.6 عرض 1000 0.61رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 27,982
  ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.6 عرض 1250 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 27,982
  ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.7 عرض 1000 0.71رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 26,514
  ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.7 عرض 1250 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 26,330
  ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.8 عرض 1000 0.81رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 26,239
  ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.8 عرض 1250 0.81.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 26,514
  ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.9 عرض 1000 0.91رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 26,239
  ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.9 عرض 1250 0.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 26,239
  ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 1 عرض 1000 11رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 26,239
  ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 1 عرض 1250 11.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 26,514
  ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 1.25 عرض 1000 1.251رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 26,239
  ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 1.25 عرض 1250 1.251.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 26,239
  ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 1.5 عرض 1000 1.51رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 26,697
  ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 1.5 عرض 1250 1.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 26,881
  ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 2 عرض 1000 21رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 27,339
  ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 2 عرض 1250 21.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 27,339
  ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 2.5 عرض 1000 2.51رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 27,339
  ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 2.5 عرض 1250 2.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 27,339
  ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 3 عرض 1000 31رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 3 عرض 1250 31.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس تماس بگیرید
  عناوین اصلی صفحه

   قیمت ورق گالوانیزه
   ورق گالوانیزه (Galvanized Sheet)، یکی از انواع ورق‌ های فولادی است که طی فرایند گالوانیزاسیون و با استفاده از عنصر روی و قلع ساخته می‌شود. قیمت ورق گالوانیزه با توجه به ضخامت، عرض و کارخانه تولیدکننده متفاوت است. در انتهای توضیحات لیست قیمت روز ورق گالوانیزه قابل مشاهده است.

   مزایای خرید ورق گالوانیزه از فولادسل

   اگر بارگیری از بنگاه‌های تهران انجام شود، واحد کنترل کیفیت (QC) کلیه محصولات را به‌طور کامل چک کرده و پس از تایید نهایی، بار مشتری ارسال خواهد شد.
   فولادسل تنها شرکت فولادی است که اقدام به فروش اعتبار اسنادی داخلی ریالی (LC) به صورت مدت‌دار و دیداری نموده است. مشترکین بانک‌های تجارت و صادرات از شرایط ویژه‌ای برخوردار هستند.
   واحد باربری شرکت (پتروبار)، پس از مذاکره با شرکت‌های باربری، معتمدترین باربری با کمترین قیمت، بیمه و سالم‌ترین ماشین‌ها را انتخاب می‌کند. سپس به تایید مشتری رسانده و در نهایت محصول را ارسال می‌کند.
   مشاوره تخصصی رایگان با مدیر فروش واحد
   امکان ارسال نمونه محصول یا گواهی محصول (Certificate)
   مشتریان محترم می‌توانند با مراجعه به کلیه بانک‌های سراسر کشور، نسبت به گشایش LC داخلی به ذینفعی فولادسل اقدام کنند. به این طریق می‌توانند از مزایای فروش اعتباری دربازه‌های زمانی یک تا شش ماه بهره‌مند شوند.

   فروش ورق گالوانیزه به قیمت روز

   مشخصات کلیه محصولات از جمله نوع، سایز، حالت، استاندارد، جزئیات مکان بارگیری و تحویل (کارخانه، کارگاه یا بنگاه)، واحد، قیمت هر واحد، تاریخ و ساعت آخرین به‌روزسانی در لیست قیمت قابل مشاهده است.
   اعتبار زمانی قیمت محصولات روی پیش‌فاکتورهای صادر شده قید می‌شود. جهت حصول اطمینان می‌توانید با کارشناسان فروش ما در ارتباط باشید.
   در صورتی که محصول مورد نظر خود را پیدا نکردید و یا احتیاج به مشاوره بیشتر در زمینه خرید و فروش این ورق داشتید، کارشناسان فولادسل با شماره تماس 02174486 پاسخگوی شما خواهند بود.

   ضخامت و ابعاد ورق گالوانیزه
   ضخامت ورق گالوانیزه به صورت 0.36 تا 6 میل بوده که تولیدات داخلی تا 4 میل و ورق های وارداتی 5 و 6 میل هستند. عرض ورق های گالوانیزه نیز بین 1000 و 1250 میلی متر ( 1 و 1.25 متر) است. این محصولات بر اساس عرض به نام ورق کوتاه و بلند نیز معروف هستند.
   این ورق‌ها به صورت کیلویی در رول‌های 4 تا 9تن یا برش خورده از انبار تهران و گاهی از برخی کارخانه‌ها نظیر سمنان قابل تهیه است.
   مهمترین برندها و کارخانه‌های تولیدی ورق گالوانیزه عبارتند از:

   فولاد شهریار تبریز
   هفت الماس
   ورق شهر کرد
   روی اندود کاوه
   کاشان
   تاراز
   سمنان
   مبارکه
   دشتستان
   شهرکرد
   قزاق
   روس
   چین
   هند

   بارگیری ورق گالوانیزه از انبار کارخانه، بندر انزلی، بندرعباس، بندر امام، بندر نوشهر یا بنگاه ها و انبارهای تهران قابل انجام است. همچنین خدماتی نظیر رول به رول، نواربری، پانچ، فرمینگ و برش توسط فولادسل انجام می‌شود.
   از جمله کاربردهای این ورق می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

   تولید انواع لوله‌های فولادی
   تولید کانال‌ها و دریچه‌های کولر آبی
   ساخت انواع مخازن انتقال و نگهداری مایعات
   ساخت پروفیل‌های صنعتی و ساختمانی
   ساخت لوازم‌خانگی فلزی
   ساخت محصولات کشاورزی
   صنعت خودروسازی

   نظر شما

   مراحل سفارش محصول

   • افزودن به سبد خرید
    1
   • ورود به حساب کاربری
    2
   • بررسی کارشناس فروش
    3
   • تحویل پیش فاکتور
    4
   • کنترل کیفیت
    5
   • ارسال سفارش
    6

   قیمت ورق های فولادی