قیمت ورق گالوانیزه

عناوین اصلی صفحه

  علیرضا دوستی
  علی سنگنیان
  علیرضا حقوقی
  سودابه قرگز
  محسن صحرانورد
  اکرم سمیعی
  نادیا هاشمی
  الهه دوستی
  مهدیه هراتی
  معصومه رضوانی
  عاطفه متین

  فیلتر محصولات

  محاسبه وزن قیمت ورق گالوانیزه

  نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
  ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.18 عرض 1000 0.181رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.4 عرض 1000 0.41رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 54,862
  ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.4 عرض 1250 0.41.25رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.42 عرض 1000 0.421رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.42 عرض 1250 0.421.25رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.5 عرض 1000 0.51رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 50,183
  ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.5 عرض 1250 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 50,183
  ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.6 عرض 1000 0.61رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 48,349
  ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.6 عرض 1250 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 48,349
  ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.7 عرض 1000 0.71رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 47,706
  ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.7 عرض 1250 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 47,156
  ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.8 عرض 1000 0.81رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 46,330
  ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.8 عرض 1250 0.81.25رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 46,330
  ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.9 عرض 1000 0.91رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 46,972
  ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.9 عرض 1250 0.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 46,514
  ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 1 عرض 1000 11رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 46,606
  ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 1 عرض 1250 11.25رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 46,606
  ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 1.25 عرض 1000 1.251رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 45,872
  ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 1.25 عرض 1250 1.251.25رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 46,789
  ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 1.5 عرض 1000 1.51رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 55,321
  ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 1.5 عرض 1250 1.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 55,321
  ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 2 عرض 1000 21رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 55,872
  ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 2 عرض 1250 21.25رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 55,321

  قیمت ورق گالوانیزه چینی

  نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
  ورق گالوانیزه چین ضخامت 0.2 عرض 1000 0.21رولکیلوگرمانبار تهرانچین 63,945
  ورق گالوانیزه چین ضخامت 0.25 عرض 1000 0.251رولکیلوگرمانبار تهرانچین 59,633
  ورق گالوانیزه چین ضخامت 3 عرض 1000 31رولکیلوگرمانبار تهرانچین تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه چین ضخامت 3 عرض 1250 31.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه چین ضخامت 4 عرض 1000 41رولکیلوگرمانبار تهرانچین تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه چین ضخامت 4 عرض 1250 41.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه چین ضخامت 5 عرض 1000 51رولکیلوگرمانبار تهرانچین تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه چین ضخامت 5 عرض 1250 51.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه چین ضخامت 6 عرض 1000 61رولکیلوگرمانبار تهرانچین تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه چین ضخامت 6 عرض 1250 61.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین تماس بگیرید
  نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
  ورق گالوانیزه دشتستان ضخامت 0.37 عرض 1000 0.371رولکیلوگرمانبار تهراندشتستان 55,963
  ورق گالوانیزه دشتستان ضخامت 0.37 عرض 1250 0.371.25رولکیلوگرمانبار تهراندشتستان تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه دشتستان ضخامت 0.38 عرض 1000 0.381رولکیلوگرمانبار تهراندشتستان 54,771
  ورق گالوانیزه دشتستان ضخامت 0.38 عرض 1250 0.381.25رولکیلوگرمانبار تهراندشتستان تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه دشتستان ضخامت 0.48 عرض 1000 0.481رولکیلوگرمانبار تهراندشتستان تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه دشتستان ضخامت 0.48 عرض 1250 0.481.25رولکیلوگرمانبار تهراندشتستان 50,367
  ورق گالوانیزه دشتستان ضخامت 0.8 عرض 1000 0.81رولکیلوگرمانبار تهراندشتستان 45,505
  ورق گالوانیزه دشتستان ضخامت 0.8 عرض 1250 0.81.25رولکیلوگرمانبار تهراندشتستان 45,780
  ورق گالوانیزه دشتستان ضخامت 0.6 عرض 1000 0.61رولکیلوگرمانبار تهراندشتستان 23,600
  نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
  ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 0.38 عرض 1000 0.381رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 0.38 عرض 1250 0.381.25رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 0.48 عرض 1000 0.481رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 0.48 عرض 1250 0.481.25رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 0.58 عرض 1000 0.581رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 0.58 عرض 1250 0.581.25رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 0.68 عرض 1000 0.681رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 0.68 عرض 1250 0.681.25رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 0.7 عرض 1000 0.71رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 0.7 عرض 1250 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 0.8 عرض 1000 0.81رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 0.8 عرض 1250 0.81.25رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 0.9 عرض 1000 0.91رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 0.9 عرض 1250 0.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 1 عرض 1000 11رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 1 عرض 1250 11.25رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 1.25 عرض 1000 1.251رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 1.25 عرض 1250 1.251.25رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 1.5 عرض 1000 1.51رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 1.5 عرض 1250 1.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 0.30 عرض 1000 0.31رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 0.33 عرض 1000 0.331رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 0.35 عرض 1000 0.351رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 0.37 عرض 1000 0.371رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود تماس بگیرید
  نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
  ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.4 عرض 1000 0.41رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.4 عرض 1250 0.41.25رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.48 عرض 1000 0.481رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.48 عرض 1250 0.481.25رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.5 عرض 1000 0.51رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.5 عرض 1250 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.6 عرض 1000 0.61رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.6 عرض 1250 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.7 عرض 1000 0.71رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.7 عرض 1250 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.8 عرض 1000 0.81رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.8 عرض 1250 0.81.25رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.9 عرض 1000 0.91رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.9 عرض 1250 0.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 1 عرض 1000 11رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 1 عرض 1250 11.25رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 1.25 عرض 1000 1.251رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 1.25 عرض 1250 1.251.25رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 1.5 عرض 1000 1.51رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 1.5 عرض 1250 1.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان تماس بگیرید
  نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
  ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 0.4 عرض 1000 0.41رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 54,862
  ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 0.4 عرض 1250 0.41.25رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 54,404
  ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 0.5 عرض 1000 0.51رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 50,183
  ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 0.5 عرض 1250 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 50,183
  ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 0.6 عرض 1000 0.61رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 48,349
  ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 0.6 عرض 1250 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 48,349
  ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 0.7 عرض 1000 0.71رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 47,706
  ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 0.7 عرض 1250 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 47,156
  ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 0.8 عرض 1000 0.81رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 46,055
  ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 0.8 عرض 1250 0.81.25رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 46,330
  ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 0.9 عرض 1000 0.91رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 46,972
  ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 0.9 عرض 1250 0.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 46,514
  ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 1 عرض 1000 11رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 46,606
  ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 1 عرض 1250 11.25رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 46,606
  ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 1.25 عرض 1000 1.251رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 45,872
  ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 1.25 عرض 1250 1.251.25رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 46,789
  ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 1.5 عرض 1000 1.51رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 55,321
  ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 1.5 عرض 1250 1.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 55,321
  ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 2 عرض 1000 21رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 55,872
  ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 2 عرض 1250 21.25رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 55,321
  نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
  ورق گالوانیزه شهریار تبریز ضخامت 2 عرض 1000 21رولکیلوگرمانبار تهرانشهریار تبریز 56,881
  ورق گالوانیزه شهریار تبریز ضخامت 2 عرض 1250 21.25رولکیلوگرمانبار تهرانشهریار تبریز 56,881
  ورق گالوانیزه شهریار تبریز ضخامت 2.5 عرض 1000 2.51رولکیلوگرمانبار تهرانشهریار تبریز 57,339
  ورق گالوانیزه شهریار تبریز ضخامت 2.5 عرض 1250 2.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانشهریار تبریز 56,422
  ورق گالوانیزه شهریار تبریز ضخامت 3 عرض 1000 31رولکیلوگرمانبار تهرانشهریار تبریز 57,339
  ورق گالوانیزه شهریار تبریز ضخامت 3 عرض 1250 31.25رولکیلوگرمانبار تهرانشهریار تبریز 57,339
  نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
  ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 0.5 عرض 1000 0.51رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 49,908
  ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 0.5 عرض 1250 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 49,908
  ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 0.6 عرض 1000 0.61رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 48,073
  ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 0.6 عرض 1250 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 48,073
  ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 0.6 عرض 777 0.60.777رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 0.58 عرض 1250 0.581.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه تماس بگیرید
  نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
  ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.4 عرض 1000 0.41رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.4 عرض 1250 0.41.25رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.45 عرض 1000 0.451رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.45 عرض 1250 0.451.25رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.5 عرض 1000 0.51رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان 51,009
  ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.5 عرض 1250 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان 50,367
  ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.6 عرض 1000 0.61رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان 48,532
  ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.6 عرض 1250 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان 48,532
  ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.7 عرض 1000 0.71رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان 47,615
  ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.7 عرض 1250 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان 47,064
  ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.8 عرض 1000 0.81رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان 46,239
  ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.8 عرض 1250 0.81.25رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان 46,239
  ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.9 عرض 1250 0.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان 46,422
  ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.9 عرض 1000 0.91رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان 46,881
  ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 1 عرض 1000 11رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان 46,514
  ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 1 عرض 1250 11.25رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان 46,514
  ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 1.25 عرض 1000 1.251رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان 45,872
  ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 1.25 عرض 1250 1.251.25رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان 46,697
  ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 1.5 عرض 1000 1.51رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان 55,229
  نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
  ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.4 عرض 1000 0.41رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 54,771
  ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.4 عرض 1250 0.41.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 54,312
  ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.48 عرض 1000 0.481رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.48 عرض 1250 0.481.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.5 عرض 1000 0.51رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 50,092
  ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.5 عرض 1250 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 50,092
  ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.6 عرض 1000 0.61رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 48,257
  ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.6 عرض 1250 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 48,257
  ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.7 عرض 1000 0.71رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 47,615
  ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.7 عرض 1250 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 47,615
  ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.8 عرض 1000 0.81رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 46,239
  ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.8 عرض 1250 0.81.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 46,239
  ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.9 عرض 1000 0.91رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 46,881
  ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.9 عرض 1250 0.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 46,422
  ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 1 عرض 1000 11رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 46,514
  ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 1 عرض 1250 11.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 46,514
  ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 1.25 عرض 1000 1.251رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 45,872
  ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 1.25 عرض 1250 1.251.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 46,697
  ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 1.5 عرض 1000 1.51رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 55,229
  ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 1.5 عرض 1250 1.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 55,229
  ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 2 عرض 1000 21رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 55,780
  ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 2 عرض 1250 21.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 55,780
  ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 2.5 عرض 1000 2.51رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 56,606
  ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 2.5 عرض 1250 2.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 56,606
  ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 3 عرض 1000 31رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 3 عرض 1250 31.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس تماس بگیرید
  عناوین اصلی صفحه

   قیمت ورق گالوانیزه | بررسی شرایط خرید و فروش ورق گالوانیزه

   برای رفع دغدغه خرید ورق گالوانیزه ، در ابتدا باید با انواع مختلف این محصول آشنا شوید. برای خرید، ابتدا باید نیاز صنعت خود را به خوبی بدانید و سپس با آگاهی نسبت به کاربردهای انواع ورق فولادی ، تصمیم گیری نمایید. قیمت ورق گالوانیزه تابع مواردی نظیر کارخانه ، ضخامت، سایز و محل تحویل میباشد. همچنین شرایط کلان اقتصاد، قیمت جهانی و داخلی فولاد خام و نوسانات ارز در این موضوع موثر است.

   البته نمی‌توان از فاکتور میزان عرضه و تقاضا و اثرگذاری آن بر قیمت ورق های فولادی هم چشم‌پوشی کرد.
   یکی از نکات موثر در قیمت روز ورق گالوانیزه، نوع گل آن میباشد. قیمت بدون گل نسبت به نوع گل دار (گل ریز یا گل درشت) آن بیشتر می‌باشد. یکی از عوامل موثر در تعیین قیمت ورق گالوانیزه، نوع پوشش لایه‌ی محافظ ورق است که یکی از مشخصات فنی ورق گالوانیزه می‌باشد. منظور از پوشش، روی، روی آهن، روی آلومینیوم و آلومینیوم سیلیکون میباشد.

   ویدیوی معرفی ورق گالوانیزه

   قیمت ورق گالوانیزه کیلویی و هر متر با مزایا

   حتما در انتخاب تامین کننده و فروشنده ورق گالوانیزه دقت نمایید تا بتوانید از مشاوره تخصصی متناسب با نیاز خود بهره مند شوید و مناسب ترین قیمت کالای اصیل را دریافت نمایید. در این صفحه لیست قیمت روز ورق گالوانیزه قابل مشاهده است.

   قیمت ورق گالوانیزه فولادسل همراه با مزایاییست که مهمترین آن عبارتند از:

   1. اگر بارگیری از بنگاه‌های تهران انجام شود، واحد کنترل کیفیت (QC) کلیه محصولات را به‌طور کامل چک کرده و پس از تایید نهایی، بار مشتری ارسال خواهد شد.
   2. فولادسل تنها شرکت فولادی است که اقدام به فروش اعتبار اسنادی داخلی ریالی (LC) به صورت مدت‌دار و دیداری نموده است. مشترکین بانک‌های تجارت و صادرات از شرایط ویژه‌ای برخوردار هستند.
   3. واحد باربری شرکت (پتروبار)، پس از مذاکره با شرکت‌های باربری، معتمدترین باربری با کمترین قیمت، بیمه و سالم‌ترین ماشین‌ها را انتخاب می‌کند. سپس به تایید مشتری رسانده و در نهایت محصول را ارسال می‌کند.
   4. مشاوره تخصصی رایگان با مدیر فروش واحد
   5. امکان ارسال نمونه محصول یا گواهی محصول (Certificate)
   6. مشتریان محترم می‌توانند با مراجعه به کلیه بانک‌های سراسر کشور، نسبت به گشایش LC داخلی به ذینفعی فولادسل اقدام کنند. به این طریق می‌توانند از مزایای فروش اعتباری دربازه‌های زمانی یک تا شش ماه بهره‌مند شوند.

   فروش ورق گالوانیزه قیمت روز

   مشخصات کلیه محصولات از جمله نوع، سایز، حالت، استاندارد، جزئیات مکان بارگیری و تحویل (کارخانه، کارگاه یا بنگاه)، واحد، قیمت هر واحد، تاریخ و ساعت آخرین به‌روزسانی در لیست قیمت قابل مشاهده است.

   ورق گالوانیزه به دو صورت رول و فابریک(شیت) در بازار عرضه میشود. ورق رول گالوانیزه با ضخامت 0.18 تا 6 میلی‌متر، عرض 100 و 125 سانتی‌متر، وزن تقریبی 5 تا 7 تن و ورق‌های فابریک گالوانیزه با ضخامت‌های متغیر 0.18 ، 0.4 ، 0.9 ، 2 ، 6 ، در ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی‌متر و ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلی‌متر و وزن کویل 3.5 تا 1 تن تولید و عرضه می‌شوند.

   اعتبار زمانی قیمت محصولات روی پیش‌فاکتورهای صادر شده قید می‌شود. جهت حصول اطمینان می‌توانید با کارشناسان فروش ما در ارتباط باشید.

   در صورتی که محصول مورد نظر خود را پیدا نکردید و یا احتیاج به مشاوره بیشتر در زمینه خرید و فروش این ورق داشتید، کارشناسان فولادسل با شماره تماس 02174486 پاسخگوی شما خواهند بود.

   مناسب ترین قیمت ورق گالوانیزه فولادسل را همراه با مزایای مناسب خرید و تحویل داشته باشید.

   ورق گالوانیزه قیمت

   ضخامت و ابعاد ورق گالوانیزه

   ضخامت ورق گالوانیزه به صورت 0.36 تا 6 میل بوده که تولیدات داخلی تا 4 میل و ورق های وارداتی 5 و 6 میل هستند. عرض ورق های گالوانیزه نیز بین 1000 و 1250 میلی متر ( 1 و 1.25 متر) است. این محصولات بر اساس عرض به نام ورق کوتاه و بلند نیز معروف هستند.

   این ورق‌ها به صورت کیلویی در رول‌های 4 تا 9تن یا برش خورده از انبار تهران و گاهی از برخی کارخانه‌ها نظیر سمنان قابل تهیه است.

   مهمترین برندها و کارخانه‌های تولیدی ورق گالوانیزه عبارتند از:

   بارگیری ورق گالوانیزه از انبار کارخانه، بندر انزلی، بندرعباس، بندر امام، بندر نوشهر یا بنگاه ها و انبارهای تهران قابل انجام است. همچنین خدماتی نظیر رول به رول، نواربری، پانچ، فرمینگ و برش توسط فولادسل انجام می‌شود.

   قیمت ورق گالوانیزه کیلویی ومتری

   دانشنامه ورق گالوانیزه

   ورق گالوانیزه (Galvanized Sheet)، ورق گرم است که در فرایند گالوانیزاسیون حاصل میشود. در این فرایند، فلز مادر توسط لایه‌ای از فلز محافظ به صورت آند فداشونده در سری گالوانیک (معمولاً روی یا قلع) پوشانده میشود. در این حالت پوشش خورده شده و فلز مادر محافظت می‌شود. این فرایند نوع خاصی از حفاظت گالوانیکی است. میزان مقاومت پوشش متناسب با ضخامت آن است.

   کوتینگ یا درصد کوتینگ، مربوط به قطر لایه‌ی روی بر سطح فلز است. به بیان دیگر، هر چقدر که میزان کوتینگ در ورق گالوانیزه بیشتر باشد، یعنی لایه‌ی روی ضخیم‌تر است.

   همانطور که اشاره شد ورق گالوانیزه به دلیل مقاومت بسیار بالای آن در برابر فرسودگی، یکی از پرکاربردترین ورق‌های فولادی به شمار می آید. با انجام فرآیند گالوانیزاسیون، عمر مفید این ورق تا 50 سال افزایش میتواند افزایش یابد. لازم به ذکر است بازرسی فنی ورق ‌های گالوانیزه، ساده‌تر از سایر ورق ‌ها انجام می‌شود؛ در نتیجه، اعتبار فنی آنها بیشتر از سایر ورق‌های فولادی است.

   چنانچه برای زیبایی و تزئین و البته افزایش سطح مقاومت، ورق گالوانیزه را رنگ کنند کیفیت آن بالا میرود و موارد کاربرد جدیدی پیدا میکند. نام این محصول ورق گالوانیزه رنگی میباشد.

   مناسب ترین قیمت ورق گالوانیزه فولادسل را همراه با مزایای مناسب خرید و تحویل داشته باشید.

   انواع ورق گالوانیزه

   ورق گالوانیزه از نظر شکل ظاهری به سه دسته تقسیم میشود:

   1. ورق گالوانیزه بدون گل
   2. ورق گالوانیزه گل ریز
   3. ورق گالوانیزه گل درشت

   هرچه میزان ناخالصی سرب درون حوضچه مذاب روی کمتر باشد، ، گل کمتر ایجاد میشود و یا بدون گل خواهد شد؛ بنابراین قیمت ورق گالوانیزه بدون گل نسبت به نوع گل دار آن بیشتر است. به دلیل وجود مضراب سرب برای محیط زیست، تولیدکنندگان در تلاشند تا فقط بدون گل تولید نمایند.

   ورق گالوانیزه به لحاظ پوشش آن، دارای مدل های زیر است:

   • پوشش روی(Z)
   • پوشش روی آهن (ZF)
   • پوشش روی آلومینیوم (ZA)
   • پوشش آلومینیوم روی(AZ)
   • پوشش آلومینیوم سیلیکون

   کاربرد ورق گالوانیزه

   کاربرد هر دسته از ورق های فولادی متناسب با نوع و فرایند تولید آن میباشد. ورق گالوانیزه که در برابر خوردگی و زنگ زدگی، مقاومت بسیار بالا دارد، در مواردی که رطوبت بالاست یا به دلایل دیگر امکان آسیب زیاد وجود دارد، استفاده میشود. نظیر:

   • تولید انواع پروفیل، لوله و محصولات فولادی گالوانیزه
   • صنعت خودروسازی برای ساخت بدنه و شاسی خودروها
   • ساخت لوازم‌خانگی فلزی مانند ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی و کولر
   • ساخت ماشین آلات کشاورزی
   •  ساخت سوله‌های صنعتی و غیر صنعتی
   • تولید انواع مخازن ساکن یا متحرک، مانند مخازن تانکرها
   • ولید کانال‌ها و دریچه‌های کولر آبی
   • ساخت انواع مخازن انتقال و نگهداری مایعات
   • صنعت ارتباطات برای ساخت جعبه‌های تقسیم، تجهیزات مخابراتی
   • صنعت کشتی سازی و صنایع دیگر

   مناسب ترین قیمت ورق گالوانیزه فولادسل را همراه با مزایای مناسب خرید و تحویل داشته باشید.

   نظر شما

   مراحل سفارش محصول

   • افزودن به سبد خرید
    1
   • ورود به حساب کاربری
    2
   • بررسی کارشناس فروش
    3
   • تحویل پیش فاکتور
    4
   • کنترل کیفیت
    5
   • ارسال سفارش
    6

   قیمت ورق های فولادی