ورق گالوانیزه
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران

محاسبه وزن ورق گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد

نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.18 عرض… 0.181رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز تماس بگیرید
ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.4 عرض… 0.41رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 27523
ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.4 عرض… 0.41.25رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 27064
ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.42 عرض… 0.421رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 26789
ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.42 عرض… 0.421.25رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 26789
ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.5 عرض… 0.51رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 26330
ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.5 عرض… 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 26147
ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.6 عرض… 0.61رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 24495
ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.6 عرض… 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 24220
ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.7 عرض… 0.71رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 23853
ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.7 عرض… 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 23945
ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.8 عرض… 0.81رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 23853
ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.8 عرض… 0.81.25رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 23853
ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.9 عرض… 0.91رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 23853
ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.9 عرض… 0.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 23853
ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 1 عرض… 11رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 23486
ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 1 عرض… 11.25رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 23486
ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 1.25 عرض… 1.251رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 23486
ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 1.25 عرض… 1.251.25رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 23486
ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 1.5 عرض… 1.51رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 23486
ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 1.5 عرض… 1.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 23486
ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 2 عرض… 21رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 24037
ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 2 عرض… 21.25رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 24037

قیمت ورق گالوانیزه چینی

نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
ورق گالوانیزه چین ضخامت 0.2 عرض… 0.21رولکیلوگرمانبار تهرانچین 33486
ورق گالوانیزه چین ضخامت 0.25 عرض… 0.251رولکیلوگرمانبار تهرانچین 31651
ورق گالوانیزه چین ضخامت 3 عرض… 31رولکیلوگرمانبار تهرانچین 28899
ورق گالوانیزه چین ضخامت 3 عرض… 31.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین تماس بگیرید
ورق گالوانیزه چین ضخامت 4 عرض… 41رولکیلوگرمانبار تهرانچین 27798
ورق گالوانیزه چین ضخامت 4 عرض… 41.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین تماس بگیرید
ورق گالوانیزه چین ضخامت 5 عرض… 51رولکیلوگرمانبار تهرانچین 25872
ورق گالوانیزه چین ضخامت 5 عرض… 51.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 25688
ورق گالوانیزه چین ضخامت 6 عرض… 61رولکیلوگرمانبار تهرانچین 24495
ورق گالوانیزه چین ضخامت 6 عرض… 61.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 24037

قیمت ورق گالوانیزه دشتستان

نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
ورق گالوانیزه دشتستان ضخامت 0.37 عرض… 0.371رولکیلوگرمانبار تهراندشتستان 28440
ورق گالوانیزه دشتستان ضخامت 0.37 عرض… 0.371.25رولکیلوگرمانبار تهراندشتستان 28440
ورق گالوانیزه دشتستان ضخامت 0.38 عرض… 0.381رولکیلوگرمانبار تهراندشتستان 27982
ورق گالوانیزه دشتستان ضخامت 0.38 عرض… 0.381.25رولکیلوگرمانبار تهراندشتستان 27982
ورق گالوانیزه دشتستان ضخامت 0.48 عرض… 0.481رولکیلوگرمانبار تهراندشتستان 25688
ورق گالوانیزه دشتستان ضخامت 0.48 عرض… 0.481.25رولکیلوگرمانبار تهراندشتستان 25688
ورق گالوانیزه دشتستان ضخامت 0.8 عرض… 0.81رولکیلوگرمانبار تهراندشتستان 23578
ورق گالوانیزه دشتستان ضخامت 0.8 عرض… 0.81.25رولکیلوگرمانبار تهراندشتستان 23578

قیمت ورق گالوانیزه روی اندود ساوه

نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 0.38… 0.381رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود تماس بگیرید
ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 0.38… 0.381.25رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود تماس بگیرید
ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 0.48… 0.481رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود 26606
ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 0.48… 0.481.25رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود 26606
ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 0.58… 0.581رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود 24771
ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 0.58… 0.581.25رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود 24771
ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 0.68… 0.681رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود 24771
ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 0.68… 0.681.25رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود 24771
ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 0.7… 0.71رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود 24587
ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 0.7… 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود 24587
ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 0.8… 0.81رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود 24404
ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 0.8… 0.81.25رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود 24404
ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 0.9… 0.91رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود 24404
ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 0.9… 0.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود 24404
ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 1… 11رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود 24404
ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 1… 11.25رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود 23697
ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 1.25… 1.251رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود 24404
ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 1.25… 1.251.25رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود 23697
ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 1.5… 1.51رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود 24404
ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 1.5… 1.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانروی اندود 24404

قیمت ورق گالوانیزه سمنان

نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.4 عرض… 0.41رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان 26606
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.4 عرض… 0.41.25رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان 26606
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.48 عرض… 0.481رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان 26422
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.48 عرض… 0.481.25رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان 26422
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.5 عرض… 0.51رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان 26147
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.5 عرض… 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان 26147
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.6 عرض… 0.61رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان 24587
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.6 عرض… 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان 24587
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.7 عرض… 0.71رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان 24404
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.7 عرض… 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان 24404
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.8 عرض… 0.81رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان 24220
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.8 عرض… 0.81.25رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان 24220
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.9 عرض… 0.91رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان 24220
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.9 عرض… 0.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان 24220
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 1 عرض… 11رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان 24220
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 1 عرض… 11.25رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان 24220
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 1.25 عرض… 1.251رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان 24220
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 1.25 عرض… 1.251.25رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان 24220
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 1.5 عرض… 1.51رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان 24220
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 1.5 عرض… 1.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان 24220

قیمت ورق گالوانیزه شهرکرد

نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 0.4 عرض… 0.41رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 27523
ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 0.4 عرض… 0.41.25رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 27064
ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 0.5 عرض… 0.51رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 26330
ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 0.5 عرض… 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 26147
ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 0.6 عرض… 0.61رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 24495
ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 0.6 عرض… 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 24220
ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 0.7 عرض… 0.71رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 23853
ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 0.7 عرض… 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 23945
ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 0.8 عرض… 0.81رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 23853
ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 0.8 عرض… 0.81.25رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 23853
ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 0.9 عرض… 0.91رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 23853
ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 0.9 عرض… 0.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 23853
ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 1 عرض… 11رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 23486
ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 1 عرض… 11.25رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 23486
ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 1.25 عرض… 1.251رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 23486
ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 1.25 عرض… 1.251.25رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 23486
ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 1.5 عرض… 1.51رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 23486
ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 1.5 عرض… 1.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 23486
ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 2 عرض… 21رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 24037
ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 2 عرض… 21.25رولکیلوگرمانبار تهرانشهرکرد 24037

قیمت ورق گالوانیزه شهریار تبریز

نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
ورق گالوانیزه شهریار تبریز ضخامت 2… 21رولکیلوگرمانبار تهرانشهریار تبریز 27339
ورق گالوانیزه شهریار تبریز ضخامت 2… 21.25رولکیلوگرمانبار تهرانشهریار تبریز 24248
ورق گالوانیزه شهریار تبریز ضخامت 2.5… 2.51رولکیلوگرمانبار تهرانشهریار تبریز 24523
ورق گالوانیزه شهریار تبریز ضخامت 2.5… 2.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانشهریار تبریز 27064
ورق گالوانیزه شهریار تبریز ضخامت 3… 31رولکیلوگرمانبار تهرانشهریار تبریز تماس بگیرید
ورق گالوانیزه شهریار تبریز ضخامت 3… 31.25رولکیلوگرمانبار تهرانشهریار تبریز تماس بگیرید

قیمت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان

نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 0.5… 0.51رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 26477
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 0.5… 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 26294
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 0.6… 0.61رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 24642
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 0.6… 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 24367

قیمت ورق گالوانیزه کاشان امیرکبیر

نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.4 عرض… 0.41رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان تماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.4 عرض… 0.41.25رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان تماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.45 عرض… 0.451رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان تماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.45 عرض… 0.451.25رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان تماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.5 عرض… 0.51رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان 26789
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.5 عرض… 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان 26606
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.6 عرض… 0.61رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان 24771
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.6 عرض… 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان 24495
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.7 عرض… 0.71رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان 23853
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.7 عرض… 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان 23945
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.8 عرض… 0.81رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان 23853
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.8 عرض… 0.81.25رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان 23853
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.9 عرض… 0.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان 23853
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.9 عرض… 0.91رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان 23853
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 1 عرض… 11رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان 23486
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 1 عرض… 11.25رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان 23486
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 1.25 عرض… 1.251رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان 23486
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 1.25 عرض… 1.251.25رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان 23486
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 1.5 عرض… 1.51رولکیلوگرمانبار تهرانکاشان 23486

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس قزوین

نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.4… 0.41رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 27523
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.4… 0.41.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 27064
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.48… 0.481رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس تماس بگیرید
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.48… 0.481.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس تماس بگیرید
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.5… 0.51رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 26330
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.5… 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 26147
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.6… 0.61رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 24495
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.6… 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 24220
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.7… 0.71رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 23853
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.7… 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 23945
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.8… 0.81رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 23853
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.8… 0.81.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 23853
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.9… 0.91رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 23853
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.9… 0.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 23853
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 1… 11رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 23486
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 1… 11.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 23486
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 1.25… 1.251رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 23486
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 1.25… 1.251.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 23486
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 1.5… 1.51رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 23486
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 1.5… 1.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 23486
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 2… 21رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 24037
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 2… 21.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 24037
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 2.5… 2.51رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 24312
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 2.5… 2.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 24312
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 3… 31رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس تماس بگیرید
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 3… 31.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس تماس بگیرید

ورق گالوانیزه (Galvanized Sheet)، یکی از انواع ورق‌های فولادی است که طی فرایند گالوانیزاسیون و با استفاده از عنصر روی و قلع ساخته می‌شود. این ورق بر خلاف سایر ورق‌های فولادی و آهنی، مقاومت بالایی در برابر اکسید آهن و آسیب‌های محیطی نظیر آب، رطوبت، اکسیژن و مواد خورنده داشته و به آسانی دچار آسیب نمی‌شود.
ورق‌های فولادی گالوانیزه بر اساس ضخامت (با توجه به نظر متخصصان متغیر)، سایز (عرض حدود 100 تا 125 سانتی‌متر)، نوع ورق (شیت یا رول) ، شکل ظاهری (بدون کریستال، با کریستال کوچک یا با کریستال بزرگ) و رنگ (رنگ‌آمیزی شده یا بدون رنگ) به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند. مصارف و کاربرد آن نیز عبارت است از :
ـ تولید انواع لوله‌های فولادی
ـ تولید کانال‌ها و دریچه‌های کولر آبی
ـ ساخت انواع مخازن انتقال و نگهداری مایعات
ـ ساخت پروفیل‌های صنعتی و ساختمانی
ـ ساخت لوازم‌خانگی فلزی
ـ ساخت محصولات کشاورزی
ـ صنعت خودروسازی

مراحل سفارش محصول

 • افزودن به سبد خرید
  1
 • ورود به حساب کاربری
  2
 • بررسی کارشناس فروش
  3
 • تحویل پیش فاکتور
  4
 • کنترل کیفیت
  5
 • ارسال سفارش
  6