فیلتر محصولات
محاسبه وزن ورق
آقای علی سنگنیان
واحد فروش
آقای علی سنگنیان
داخلی
108
021-74486
آقای سعید ایلخانی
واحد خرید
آقای سعید ایلخانی
داخلی
108
021-74486
خانم الهه دوستی
واحد خرید
خانم الهه دوستی
داخلی
108
021-74486
آقای علیرضا حقوقی
واحد خرید
آقای علیرضا حقوقی
داخلی
108
021-74486
خانم نادیا هاشمی
واحد فروش
خانم نادیا هاشمی
داخلی
108
021-74486
خانم الهام سمیعی
واحد فروش
خانم الهام سمیعی
داخلی
108
021-74486
آقای علیرضا دوستی
واحد فروش
آقای علیرضا دوستی
داخلی
108
021-74486
آقای محسن صحرانورد
واحد خرید
آقای محسن صحرانورد
داخلی
108
021-74486
خانم نیلوفر نعمتی
واحد فروش
خانم نیلوفر نعمتی
داخلی
108
021-74486
آقای آرین کیانمرز
واحد فروش
آقای آرین کیانمرز
داخلی
108
021-74486
آقای محمدعلی کارگر
واحد فروش
آقای محمدعلی کارگر
داخلی
108
021-74486
آقای امیرافراز سورانی
واحد خرید
آقای امیرافراز سورانی
داخلی
108
021-74486
آقای مسعود شاه حسینی
واحد فروش
آقای مسعود شاه حسینی
داخلی
108
021-74486
آقای مجید شهشهانی
واحد فروش
آقای مجید شهشهانی
داخلی
108
021-74486
خانم عاطفه متین
واحد فروش
خانم عاطفه متین
داخلی
108
021-74486
خانم سودابه قرگز
واحد فروش
خانم سودابه قرگز
داخلی
108
021-74486

قیمت ورق گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس قزوین

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس قزوین

بروزرسانی: 27 فروردین 1403
خروجی اکسل
محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.4 عرض 1000 0.41رولکیلوگرمانبار تهران 52,290 4,706
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.4 عرض 1250 0.41.25رولکیلوگرمانبار تهران 51,840 4,666
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.48 عرض 1000 0.481رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.48 عرض 1250 0.481.25رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.5 عرض 1000 0.51رولکیلوگرمانبار تهران 50,220 4,520
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.5 عرض 1250 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهران 50,220 4,520
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.6 عرض 1000 0.61رولکیلوگرمانبار تهران 47,790 4,301
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.6 عرض 1250 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهران 47,790 4,301
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.7 عرض 1000 0.71رولکیلوگرمانبار تهران 45,810 4,123
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.7 عرض 1250 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهران 45,810 4,123
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.8 عرض 1000 0.81رولکیلوگرمانبار تهران 45,180 4,066
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.8 عرض 1250 0.81.25رولکیلوگرمانبار تهران 45,810 4,123
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.9 عرض 1000 0.91رولکیلوگرمانبار تهران 45,540 4,099
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.9 عرض 1250 0.91.25رولکیلوگرمانبار تهران 45,630 4,107
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 1 عرض 1000 11رولکیلوگرمانبار تهران 46,260 4,163
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 1 عرض 1250 11.25رولکیلوگرمانبار تهران 48,060 4,325
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 1.25 عرض 1000 1.251رولکیلوگرمانبار تهران 45,900 4,131
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 1.25 عرض 1250 1.251.25رولکیلوگرمانبار تهران 45,900 4,131
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 1.5 عرض 1000 1.51رولکیلوگرمانبار تهران 49,680 4,471
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 1.5 عرض 1250 1.51.25رولکیلوگرمانبار تهران 49,680 4,471
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 2 عرض 1000 21رولکیلوگرمانبار تهران 51,750 4,658
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 2 عرض 1250 21.25رولکیلوگرمانبار تهران 51,750 4,658
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 2.5 عرض 1000 2.51رولکیلوگرمانبار تهران 52,920 4,763
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 2.5 عرض 1250 2.51.25رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 3 عرض 1000 31رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 3 عرض 1250 31.25رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
قیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد

قیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد

بروزرسانی: 27 فروردین 1403
خروجی اکسل
محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.4 عرض 1000 0.41رولکیلوگرمانبار تهران 52,020 4,682
ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.4 عرض 1250 0.41.25رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.5 عرض 1000 0.51رولکیلوگرمانبار تهران 49,590 4,463
ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.5 عرض 1250 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهران 50,400 4,536
ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.6 عرض 1000 0.61رولکیلوگرمانبار تهران 47,790 4,301
ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.6 عرض 1250 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهران 47,790 4,301
ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.7 عرض 1000 0.71رولکیلوگرمانبار تهران 45,900 4,131
ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.7 عرض 1250 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهران 45,900 4,131
ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.8 عرض 1000 0.81رولکیلوگرمانبار تهران 45,720 4,115
ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.9 عرض 1000 0.91رولکیلوگرمانبار تهران 46,170 4,155
ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.8 عرض 1250 0.81.25رولکیلوگرمانبار تهران 46,170 4,155
ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.9 عرض 1250 0.91.25رولکیلوگرمانبار تهران 46,170 4,155
ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 1 عرض 1000 11رولکیلوگرمانبار تهران 46,530 4,188
ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 1 عرض 1250 11.25رولکیلوگرمانبار تهران 49,320 4,439
ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 1.25 عرض 1000 1.251رولکیلوگرمانبار تهران 46,350 4,172
ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 1.25 عرض 1250 1.251.25رولکیلوگرمانبار تهران 46,350 4,172
ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 1.5 عرض 1000 1.51رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 1.5 عرض 1250 1.51.25رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 2 عرض 1000 21رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 2 عرض 1250 21.25رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
قیمت ورق گالوانیزه روی اندود کاوه

قیمت ورق گالوانیزه روی اندود کاوه

بروزرسانی: 27 فروردین 1403
خروجی اکسل
محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 0.48 عرض 1250 0.481.25رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 0.48 عرض 1000 0.481رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 0.58 عرض 1000 0.581رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 0.58 عرض 1250 0.581.25رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 0.68 عرض 1000 0.681رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 0.68 عرض 1250 0.681.25رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 0.8 عرض 1000 0.81رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 0.8 عرض 1250 0.81.25رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 0.9 عرض 1000 0.91رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 0.9 عرض 1250 0.91.25رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 1 عرض 1000 11رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 1 عرض 1250 11.25رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 1.25 عرض 1000 1.251رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 1.25 عرض 1250 1.251.25رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 1.5 عرض 1000 1.51رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 1.5 عرض 1250 1.51.25رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 0.33 عرض 1000 0.331رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 0.37 عرض 1000 0.371رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
خروجی اکسل
محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 0.5 عرض 1000 0.51رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 0.5 عرض 1250 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 0.6 عرض 1000 0.61رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 0.6 عرض 1250 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 0.58 عرض 1250 0.581.25رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 0.7 عرض 1000 0.71رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 0.7 عرض 1250 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 0.8 عرض 1000 0.81رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 0.8 عرض 1250 0.81.25رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 0.9 عرض 1000 0.91رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 0.9 عرض 1250 0.91.25رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 1 عرض 1000 11رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 1 عرض 1250 11.25رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 1.25 عرض 1000 1.251رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 1.25 عرض 1250 1.251.25رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 1.5 عرض 1000 1.51رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 1.5 عرض 1250 1.51.25رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 2 عرض 1000 21رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 2 عرض 1250 21.25رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
قیمت ورق گالوانیزه سمنان

قیمت ورق گالوانیزه سمنان

بروزرسانی: 27 فروردین 1403
خروجی اکسل
محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.48 عرض 1000 0.481رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.48 عرض 1250 0.481.25رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.58 عرض 1000 0.61رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.58 عرض 1250 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.7 عرض 1000 0.71رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.7 عرض 1250 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.8 عرض 1000 0.81رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.8 عرض 1250 0.81.25رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.9 عرض 1000 0.91رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.9 عرض 1250 0.91.25رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 1 عرض 1000 11رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 1 عرض 1250 11.25رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 1.25 عرض 1000 1.251رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 1.25 عرض 1250 1.251.25رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 1.5 عرض 1000 1.51رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 1.5 عرض 1250 1.51.25رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.45 عرض 1000 0.451رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.45 عرض 1250 0.451.25رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
قیمت ورق گالوانیزه کاشان

قیمت ورق گالوانیزه کاشان

بروزرسانی: 27 فروردین 1403
خروجی اکسل
محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.4 عرض 1000 0.41رولکیلوگرمانبار تهران 61,380 5,524
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.4 عرض 1250 0.41.25رولکیلوگرمانبار تهران 53,370 4,803
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.45 عرض 1000 0.451رولکیلوگرمانبار تهران 51,660 4,649
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.45 عرض 1250 0.451.25رولکیلوگرمانبار تهران 51,660 4,649
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.5 عرض 1000 0.51رولکیلوگرمانبار تهران 50,040 4,504
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.5 عرض 1250 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهران 50,040 4,504
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.6 عرض 1000 0.61رولکیلوگرمانبار تهران 48,960 4,406
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.6 عرض 1250 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهران 48,960 4,406
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.7 عرض 1000 0.71رولکیلوگرمانبار تهران 46,710 4,204
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.7 عرض 1250 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهران 46,890 4,220
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.8 عرض 1000 0.81رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.8 عرض 1250 0.81.25رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.9 عرض 1000 0.91رولکیلوگرمانبار تهران 46,710 4,204
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.9 عرض 1250 0.91.25رولکیلوگرمانبار تهران 46,710 4,204
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 1 عرض 1000 11رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 1 عرض 1250 11.25رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 1.25 عرض 1000 1.251رولکیلوگرمانبار تهران 47,610 4,285
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 1.25 عرض 1250 1.251.25رولکیلوگرمانبار تهران 48,060 4,325
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 1.5 عرض 1000 1.51رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
قیمت ورق گالوانیزه شهرکرد

قیمت ورق گالوانیزه شهرکرد

بروزرسانی: 27 فروردین 1403
خروجی اکسل
محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 0.4 عرض 1250 0.41.25رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 0.4 عرض 1000 0.41رولکیلوگرمانبار تهران 50,670 4,560
ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 0.5 عرض 1000 0.51رولکیلوگرمانبار تهران 50,940 4,585
ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 0.5 عرض 1250 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهران 50,940 4,585
ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 0.6 عرض 1000 0.61رولکیلوگرمانبار تهران 48,690 4,382
ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 0.6 عرض 1250 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهران 48,690 4,382
ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 0.7 عرض 1000 0.71رولکیلوگرمانبار تهران 45,990 4,139
ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 0.7 عرض 1250 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهران 45,990 4,139
ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 0.8 عرض 1000 0.81رولکیلوگرمانبار تهران 45,720 4,115
ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 0.9 عرض 1000 0.91رولکیلوگرمانبار تهران 45,810 4,123
ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 0.8 عرض 1250 0.81.25رولکیلوگرمانبار تهران 45,720 4,115
ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 0.9 عرض 1250 0.91.25رولکیلوگرمانبار تهران 45,810 4,123
ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 1 عرض 1000 11رولکیلوگرمانبار تهران 46,260 4,163
ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 1 عرض 1250 11.25رولکیلوگرمانبار تهران 48,420 4,358
ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 1.25 عرض 1000 1.251رولکیلوگرمانبار تهران 46,350 4,172
ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 1.25 عرض 1250 1.251.25رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 1.5 عرض 1000 1.51رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 1.5 عرض 1250 1.51.25رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 2 عرض 1000 21رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 2 عرض 1250 21.25رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
قیمت ورق گالوانیزه چینی

قیمت ورق گالوانیزه چینی

بروزرسانی: 27 فروردین 1403
خروجی اکسل
محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
ورق گالوانیزه چین ضخامت 0.2 عرض 1000 0.21رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه چین ضخامت 0.25 عرض 1000 0.251رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه چین ضخامت 3 عرض 1000 31رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه چین ضخامت 4 عرض 1000 41رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه چین ضخامت 5 عرض 1000 51رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه چین ضخامت 5 عرض 1250 51.25رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه چین ضخامت 6 عرض 1000 61رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه چین ضخامت 6 عرض 1250 61.25رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه چین ضخامت 0.22 عرض 1000 0.221رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه چین ضخامت 0.3 عرض 1000 0.31رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه چین ضخامت 0.4 عرض 1000 0.41رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه چین ضخامت 0.5 عرض 1000 0.51رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه چین ضخامت 0.5 عرض 1250 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه چین ضخامت 3 عرض 1250 31.25رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه چین ضخامت 4 عرض 1250 41.25رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
قیمت ورق گالوانیزه دشتستان

قیمت ورق گالوانیزه دشتستان

بروزرسانی: 27 فروردین 1403
خروجی اکسل
محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
ورق گالوانیزه دشتستان ضخامت 0.48 عرض 1000 0.481رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه دشتستان ضخامت 0.48 عرض 1250 0.481.25رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه دشتستان ضخامت 0.8 عرض 1000 0.81رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه دشتستان ضخامت 0.8 عرض 1250 0.81.25رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه دشتستان ضخامت 0.3 عرض 1000 0.31رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه دشتستان ضخامت 0.3 عرض 1250 0.31.25رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه دشتستان ضخامت 0.6 عرض 1000 0.61رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه دشتستان ضخامت 0.6 عرض 1250 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه دشتستان ضخامت 0.9 عرض 1000 0.91رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه دشتستان ضخامت 0.9 عرض 1250 0.91.25رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه دشتستان ضخامت 1 عرض 1000 11رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه دشتستان ضخامت 1 عرض 1250 11.25رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه دشتستان ضخامت 1.5 عرض 1000 1.51رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
قیمت ورق گالوانیزه شهریار تبریز

قیمت ورق گالوانیزه شهریار تبریز

بروزرسانی: 27 فروردین 1403
خروجی اکسل
محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
ورق گالوانیزه شهریار تبریز ضخامت 2 عرض 1000 21رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه شهریار تبریز ضخامت 2 عرض 1250 21.25رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه شهریار تبریز ضخامت 2.5 عرض 1000 2.51رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه شهریار تبریز ضخامت 2.5 عرض 1250 2.51.25رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه شهریار تبریز ضخامت 3 عرض 1000 31رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه شهریار تبریز ضخامت 3 عرض 1250 31.25رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
مزیت های خرید از فولادسل

ورق گالوانیزه به عنوان یکی از نوع‌های مهم ورق‌های فولادی با پوشش روی تولید می‌شود و در زمره محصولات پرکاربرد این صنعت قرار دارد. اطلاع از قیمت روز این نوع ورق از اهمیت‌های بسیاری برخوردار است که برای خرید این محصول باید در نظر گرفته شود. در این راستا، با آشنایی بهتر با عوامل موثر در قیمت ورق گالوانیزه، مشخصات فنی مرتبط با این محصول و نکات کلیدی برای خرید بهینه آن، در این صفحه قصد داریم تا به شما کمک کنیم تا با دسترسی به قیمت امروز این محصول از کارخانه‌های ذوب آهن اصفهان، روی اندود کاوه و هفت الماس در اندازه‌های مختلف تصمیمات بهتری در خصوص خرید و استفاده از ورق گالوانیزه داشته باشید.

فهرست مطالب

  ورق گالوانیزه، به دلیل داشتن پوشش روی، یکی از فراورده‌های پرکاربرد در صنعت است که می‌تواند در برابر خوردگی از فولاد محافظت کند. بنابراین شناخت دقیق قیمت روزانه آن امری حیاتی برای خریداران است و توانایی تحلیل دینامیک‌های بازار می‌تواند در تصمیم‌گیری خرید بسیار کمک کننده باشد.
  در ادامه، قصد داریم به بررسی عوامل موثر در قیمت ورق گالوانیزه، اطلاعات فنی مرتبط با این محصول و نکات کلیدی برای خرید بهینه آن بپردازیم. این اطلاعات به شما کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری در خصوص خرید و استفاده از ورق گالوانیزه داشته باشید.

  ورق گالوانیزه چیست؟

  به ورق‌های گرمی که در فرایند گالوانیزاسیون بدست می‌آیند، ورق گالوانیزه گفته می‌شود. در طی این فرایند که نوع خاصی از حفاظت گالوانیکی است، با لایه‌ای از فلز محافظ، فلز مادر را می‌پوشانند که این کار به صورت آند فداشونده در سری گالوانیک که یا قلع و یا روی است انجام می‌گیرد. با این کار می‌توان از فلز مادر و پوشش خورده شده حفاظت کرد.

  به نقل از سایت tkl.com.ph تعریف ورق گالوانیزه به شرح زیر است:

  what is galvanized sheet?

  The G.I. Sheet is a metal sheet coated with protective metallic and organic coatings that prevents rust. This is commonly used in automotive, wind, and solar industries.

  ترجمه متن:

  ورق G.I یک ورق فلزی است و با پوشش‌های محافظ فلزی و آلی پوشانده شده است که از زنگ زدگی جلوگیری می‌کند. این نوع ورق به طور معمول در صنایع خودروسازی، بادی و خورشیدی استفاده می‌شود.

  بسته به ضخامت گالوانیزاسیون، میزان مقاومت پوشش تفاوت دارد. همانطور که فهمیدیم ورق گالوانیزه از پرکاربردترین ورق‌های فولادی بوده که این موضوع به خاطر مقاومت بسیار بالای آن در مقابل فرسودگی است. جالب است بدانید که طی کردن فرایند گالوانیزاسیون باعث افزایش عمر ورق تا پنجاه سال می‌شود. قطر لایه روی بر سطح فلز را کوتینگ یا درصد کوتینگ می‌نامند. بدین معنا که هر چه میزان کوتینگ بیشتر، لایه روی ضخیم‌تر است.

  انواع ورق گالوانیزه

  قیمت ورق گالوانیزه امروز

  ورق گالوانیزه از انواع ورق ضد زنگ است که در ساخت بسیاری از محصولات کاربرد گسترده دارد. قیمت ورق گالوانیزه به عواملی نظیر قیمت روز فولاد داخلی و خارجی بستگی دارد. همچنین عواملی نظیر میزان عرضه و تقاضا نیز در تعیین قیمت انواع ورق گالوانیزه موثر است. دریافت لیست قیمت روز ورق گالوانیزه را به صورت مستمر و لحظه‌ای می‌توانید از سایت‌ها و شرکت‌های بازرگانی معتبر فعال در حوزه فولاد و آهن آلات دریافت کنید.

  همچنین یکی از نکات موثر در خرید ورق گالوانیزه، نوع گل آن است. ذکر این موضوع حائز اهمیت است که قیمت بدون گل آن بیشتر از نوع گل‌دار است. از دیگر مواردی که در تعیین قیمت این نوع ورق تاثیرگذار است، نوع پوشش لایه محافظ ورق است. منظور از پوشش استفاده از عناصری نظیر روی، روی آهن، روی آلومینیوم و آلومینیوم سیلیکون است.

  قیمت ورق گالوانیزه

  عوامل موثر بر قیمت ورق گالوانیزه چیست؟

  یکی از انواع ورق ضد زنگ، ورق گالوانیزه است که در فرایند نورد سرد و سپس لعاب کاری با انواع مختلف مواد از جمله روی تولید می‌شود. ورق گالوانیزه دارای ظاهری مناسب برای ساخت انواع محصولات نظیر محصولات آشپزخانه یا کاربردهای ساخت و ساز نظیر ساخت نمای ساختمان و … است. همچنین از ورق گالوانیزه در تولید ورق رنگی نیز بهره می‌برند که قیمت ورق رنگی نیز در سایت فولادسل قابل مشاهده است.

  برای خرید انواع ورق رنگی بر روی لینک زیر کلیک کنید
  قیمت ورق رنگی

  ورق گالوانیزه در ابعاد مختلف و ضخامت‌های مختلفی به بازار عرضه می‌شود. حالت ارائه ورق گالوانیزه به صورت رول و فابریک است. ورق رول یا کویل دارای قابلیت برش خوردن بوده و ورق فابریک در طول و عرض مشخص در کارخانه برش خورده که ابعادی دقیق و برش‌هایی تمیز دارد. از آنجا که قیمت ورق گالوانیزه کیلویی محاسبه می‌شود، تفاوت در ساختار، ابعاد و مشخصات ورق گالوانیزه در قیمت گذاری این محصول تفاوت ایجاد می‌کند، به طوریکه قیمت ورق گالوانیزه 1 میلیمتر با قیمت ورق گالوانیزه 3 میل تفاوت دارد.

  مشخصات کلیه محصولات از جمله نوع، سایز، حالت، استاندارد، جزئیات مکان بارگیری و تحویل (کارخانه، کارگاه یا بنگاه)، واحد، قیمت هر واحد، تاریخ و ساعت آخرین به‌روزسانی در لیست قیمت قابل مشاهده است. اعتبار زمانی قیمت محصولات روی پیش‌فاکتورهای صادر شده قید می‌شود. 

  نمودار قیمت ورق گالوانیزه

  با بررسی نمودار قیمت ورق گالوانیزه، می‌توانید الگوهای قیمتی متنوع را شناسایی کنید. این الگوها ممکن است شامل روندهای صعودی، نزولی، یا حتی الگوهای بدون تغییر باشند. این اطلاعات به شما کمک می‌کند تا درک بهتری از رفتار بازار داشته باشید و در تصمیم‌گیری‌های مالی و سرمایه‌گذاری خود بهتر عمل کنید.

  قیمت ورق گالوانیزه کیلویی

  قیمت‌های کیلویی و مترمربعی ورق گالوانیزه به شدت تحت تأثیر عوامل گوناگونی چون نرخ ارز و دلار، وضعیت بازار آهن، و کیفیت ماده اولیه هستند. این اطلاعات به‌روز، برای فعالیت‌های تجاری صنایع مختلف بسیار مهم است زیرا تغییرات قیمتی، مستقیماً بر سوددهی و هزینه‌های تولید اثرگذار هستند.

  مناسب‌ترین شیوه برای خرید ورق گالوانیزه به صورت کیلویی یا متری، استفاده از خدمات مشاوره، راهنمای خرید و سیستم‌های خرید غیر حضوری است که توسط شرکت‌های بازرگانی معتبری چون فولادسل عرضه می‌شوند تا مطمئن شوید که بهترین قیمت و کیفیت را دریافت می‌کنید.

  قیمت ورق گالوانیزه

  قیمت هر متر ورق گالوانیزه

  قیمت هر متر ورق گالوانیزه به عنوان یکی از عوامل مهم در فرآیند خرید و ساختار قیمت‌گذاری این محصول است. این قیمت به متغیرهایی چون ضخامت ورق، عرض آن، و کارخانه تولید کننده بستگی دارد. برای مشتریان و بازار فولاد، اطلاع از قیمت هر متر ورق گالوانیزه موارد مهمی محسوب می‌شود. این قیمت‌ها در جدول‌های بالا برای انواع ضخامت‌ها (3 میلیمتر، 2 میلیمتر و 1 میلیمتر) و از کارخانه‌های مختلف آورده شده است. برای خرید ورق گالوانیزه و اطلاع از قیمت‌های به‌روز، می‌توانید با کارشناسان فروش در فولادسل تماس بگیرید. این اطلاعات برای انواع پروژه‌ها و نیازهای مختلف صنعتی و ساختمانی بسیار ارزشمند است.

  قیمت ورق گالوانیزه 6 متری

  ورق گالوانیزه 6 متری با کاربری شیروانی و سقف ساختمانی، میتواند از تنوع قیمت بالایی برخوردار باشد. قیمت ورق گالوانیزه 6 متری با توجه به طول ثابت، تنها به کیفیت و ضخامت ورق، وزن و برند تولید کننده آن بستگی خواهد داشت. به همین منظور استفاده از جدول وزنی می‌تواند راهکار موثری در کسب اطلاعات دقیق در خصوص لیست قیمت ورق گالوانیزه 6 متری به شمار آید. علاوه بر این توجه به استانداردهای به کار رفته در تولید این فراورده نیز از جمله عوامل موثر در قیمت این نوع ورق است.

  کاربرد ورق گالوانیزه

  با توجه به تنوع کاربری ورق گالوانیزه، تولید این محصول در انواع مختلفی صورت می‌گیرد. به همین دلیل قیمت آن نیز از تنوع بالایی برخوردار است. برای مثال قیمت ورق گالوانیزه سقفی با قیمت ورق گالوانیزه 1 میلیمتر که برای تولید بدنه لوازم خانگی مورد استفاده قرار می‌گیرد، به دلیل تفاوت وزنی و با توجه به ویژگی‌های ساختاری آن، تفاوت دارد.

  • تولید انواع پروفیل، لوله و محصولات فولادی گالوانیزه
  •  ساخت سوله‌های صنعتی و غیر صنعتی
  • صنایع ماشین سازی
  • ساخت انواع مخازن انتقال و نگهداری مایعات
  • ساخت لوازم‌خانگی فلزی مانند ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی و کولر
  • ساخت ماشین آلات کشاورزی
  • تولید کانال‌ها و دریچه‌های کولر آبی
  • تجهیزات مخابراتی
  • صنعت کشتی سازی 
  • تولید انواع مخازن ساکن یا متحرک، مانند مخازن تانکرها

  مزایای استفاده از ورق گالوانیزه در صنعت

  استفاده از ورق گالوانیزه در صنعت مزایای بسیاری دارد. از جمله مهم ترین آنها می‌توان به موارد زیر اشاره داشت:

  • هزینه کمتر گالوانیزاسیون نسبت به سایر روش‌های جلوگیری از زنگ زدگی ورق
  • برطرف سازی نیاز تعمیرات و نگهداری نسبت به سایر ورق‌های فولادی
  • طول عمر و دوام بالای ورق گالوانیزه با توجه به امکان به کارگیری در محیط‌هایی که امکان زنگ زدگی وجود دارد
  • مقاومت لایه فلز روی در برابر سایش، ضربات و صدمات فیزیکی به دلیل ساختار خاص متالوژیکی
  • جلوگیری از نفوذ عوامل اثرگذار بر فولاد و کاهش صدمات زیست محیطی

  تشخیص ورق گالوانیزه تقلبی از اصل

  با توجه به گستردگی موارد کاربرد ورق گالوانیزه در صنایع مختلف، سواستفاده‌های گسترده‌ای در خصوص فروش ورق گالوانیزه تقلبی در برخی موارد مشاهده شده است از این رو بسیاری از خریداران در جستجوی راهکاری برای تشخیص ورق گالوانیزه اصل از تقلبی هستند. در ابتدا باید توجه داشته باشید که فلز روی به کار رفته در تولید ورق گالوانیزه در برخی موارد با توجه به شیوه تولید می‌تواند دارای ظاهری متفاوت باشد.

  از این رو ورق گالوانیزه می‌تواند دارای ظاهری طرحدار باشد. در بسیاری از موارد به دلیل شباهت ظاهری ورق‌های روغنی یا استیل، ممکن است با این ورق اشتباه گرفته شود به همین منظور باید به صیقلی و شفاف بودن سطح ورق توجه داشته باشید و کدر بودن سطح آن را نشان از اصلی نبودن ورق گالوانیزه تلقی کنید. از دیگر مشخصات ورق گالوانیزه، ضخامت لایه و پوشش فلز روی آن است که لغزندگی خاصی به آن می‌بخشد. از این رو برای تشخیص ورق گالوانیزه اصلی از تقلبی، میتوان به لیز بودن سطح آن توجه کرد.

  با استفاده از این روش‌ها می‌توانید از فریب و تقلب افراد سودجو در امان باشید و ورق گالوانیزه اصلی را با قیمت مناسب تهیه کنید.

  روش محاسبه قیمت ورق گالوانیزه

  محاسبه وزن ورق گالوانیزه یک مرحله حیاتی در فرآیند خرید و استفاده از این محصول است. با توجه به تنوع برندها و کیفیت‌های مختلف، خریداران به دقت بیشتری باید از وزن ورق مورد نظر خود آگاه شوند. برای محاسبه وزن ورق گالوانیزه، از فرمول ساده‌ای استفاده می‌شود. این فرمول عبارتست از:

  طول ورق (متر) * عرض ورق (میلی‌متر) * ضخامت ورق (میلی‌متر) * چگالی آهن / 1000

  در این فرمول، مقدار چگالی آهن را می‌توانید با عدد 8 جایگزین کنید که به طور متوسط چگالی آهن را نمایان می‌کند. همچنین، جدول وزن ورق گالوانیزه نیز به شما این امکان را می‌دهد تا با توجه به ضخامت و ابعاد دلخواه، وزن تقریبی ورق را مشاهده کنید. این اطلاعات به خریداران کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری به خرید خود بپردازند و تصمیمات لازم را در خصوص استفاده از ورق گالوانیزه اتخاذ کنند. بنابراین باید به یاد داشت که قیمت انواع ورق گالوانیزه در بازار به نحوه محاسبه وزن و خصوصیات فنی محصول نیز وابسته است.

  جدول وزنی ورق گالوانیزه

  وزن ورق به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده قیمت ورق گالوانیزه گرم و سرد از اهمیت بالایی برخوردار است و به عوامل متعددی بستگی دارد. این عوامل شامل ابعاد و ضخامت ورق فولادی به کار رفته در تولید آنها است. در هر خرید، درک صحیح از جدول وزنی ورق‌های گالوانیزه اساسی است. این اطلاعات به خریدار کمک می‌کند تا با توجه به ابعاد، ضخامت و وزن مورد نیاز، انتخاب دقیق‌تری داشته باشد.

  ردیف ضخامت (میلی‌متر) طول (متر) عرض (متر) وزن ورق گالوانیزه (کیلوگرم)
  1 0.2 2 1 3.1
  2 0.2 2.5 1.25 4.9
  3 0.3 2 1 4.8
  4 0.3 2.5 1.25 7.4
  5 0.4 2 1 6.3
  6 0.4 2.5 1.25 9.8
  7 0.5 2 1 7.9
  8 0.5 2.5 1.25 12.3
  9 0.6 2 1 9.4
  10 0.6 2.5 1.25 14.7
  11 0.7 2 1 11
  12 0.7 2.5 1.25 17.2
  13 0.8 2 1 12.6
  14 0.8 2.5 1.25 19.6
  15 0.9 2 1 14.1
  16 0.9 2.5 1.25 22.1
  17 1 2 1 15.7
  18 1 2.5 1.25 24.6
  19 1.25 2 1 19.6
  20 1.25 2.5 1.25 30.7
  21 1.5 2 1 23.6
  22 1.5 2.5 1.25 36.8
  23 2 2 1 31.4
  24 2 2.5 1.25 49.1
  25 2.5 2 1 39.3
  26 2.5 2.5 1.25 61.4
  27 3 2 1 47.1
  28 3 2.5 1.25 73.7
  29 3.5 2 1 55
  30 3.5 2.5 1.25 86
  31 4 2 1 62.9
  32 4 2.5 1.25 98.2
  33 4.5 2 1 70.7
  34 4.5 2.5 1.25 110.5
  35 5 2 1 78.6
  36 5 2.5 1.25 122.8
  37 5.5 2 1 86.5
  38 5.5 2.5 1.25 135.1
  39 6 2 1 94
  40 6 2.5 1.25 146.8

  انواع ورق گالوانیزه

  ورق‌های گالوانیزه را می‌توان در سه دسته طبقه بندی کرد:

  • ورق گالوانیزه بدون گل
  • ورق گالوانیزه گل ریز
  • ورق گالوانیزه گل درشت

  انواع ورق‌های گالوانیزه

  ورق گالوانیزه به لحاظ پوشش آن، دارای مدل‌های زیر است:

  • پوشش روی (Z)
  • پوشش روی آهن (ZF)
  • پوشش روی آلومینیوم (ZA)
  • پوشش آلومینیوم روی (AZ)
  • پوشش آلومینیوم سیلیکون

  ضخامت و ابعاد ورق گالوانیزه

  ضخامت ورق گالوانیزه به صورت 0.36 تا 6 میل بوده که تولیدات داخلی تا 4 میل و ورق‌های وارداتی 5 و 6 میل هستند. عرض ورق‌های گالوانیزه نیز بین 1000 و 1250 میلی متر ( 1 و 1.25 متر) است. این محصولات بر اساس عرض به نام ورق کوتاه و بلند نیز معروف هستند.

  این ورق‌ها به صورت کیلویی در رول‌های 4 تا 9 تن یا برش خورده از انبار تهران و گاهی از برخی کارخانه‌ها نظیر سمنان قابل تهیه هستند. در برخی موارد که محصول به صورت شیت به بازار عرضه می شود، تفاوت قیمت بسته با توجه به وزن می‌تواند در خرید شما تاثیر گذار باشد. در این بین، قیمت ورق گالوانیزه 6 متری با توجه به کاربرد صنعتی گسترده آن، مقرون به صرفه است.

  فرایند تولید ورق گالوانیزه

  ورق گالوانیزه یک نوع ورق فولادی است که با پوشش دادن لایه‌ای از روی بر سطح آن به منظور جلوگیری از زنگ زدگی و حفظ کیفیت و طول عمر آن تولید می‌شود. فرایند تولید ورق گالوانیزه شامل چند مرحله است که در زیر به طور خلاصه توضیح داده می‌شود:

  • آماده‌سازی اولیه: در این مرحله، ورق فولادی با استفاده از روش‌های مختلفی مانند تمیز کردن، خشک کردن و از بین بردن آلودگی‌ها و روغن‌ها، آماده می‌شود.
  • اسیدشویی: ورق فولادی به صورت پیوسته وارد یک حوضچه حاوی محلول اسیدی می‌شود. این محلول اسیدی به منظور تمیز کردن سطح ورق و ایجاد آمادگی برای پوشش دادن لایه گالوانیزه استفاده می‌شود.
  • گالوانیزاسیون: پس از آبکاری، ورق فولادی به صورت پیوسته وارد یک حوضچه حاوی روی می‌شود. در این مرحله، با استفاده از فرایند الکترو گالوانیزه کردن، لایه‌ای از روی بر روی سطح ورق تشکیل می‌شود. این لایه روی به عنوان یک پوشش محافظ عمل می‌کند و از زنگ زدگی و خوردگی ورق جلوگیری می‌کند.
  • خشک کردن: پس از گالوانیزه کردن، ورق فولادی از حوضچه خارج می‌شود و به صورت پیوسته در یک سیستم خشک کن قرار می‌گیرد. در این مرحله، رطوبت اضافی از سطح ورق خشک می‌شود.
  • برش و شکل دادن: ورق گالوانیزه پس از خشک کردن، برش و شکل داده می‌شود تا به ابعاد و شکل نهایی خود برسد.

  رول ورق گالوانیزه

  تولیدکنندگان ورق گالوانیزه

  مهم‌ترین برندها و کارخانه‌های تولیدی ورق گالوانیزه عبارتند از:

  • ورق گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان
  • ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان
  • ورق گالوانیزه فولاد شهریار تبریز
  • ورق گالوانیزه هفت الماس
  • ورق گالوانیزه شهرکرد
  • ورق گالوانیزه روی اندود ساوه
  • ورق گالوانیزه تاراز
  • ورق گالوانیزه سمنان
  • ورق گالوانیزه دشتستان
  • ورق گالوانیزه قزاق
  • ورق گالوانیزه روس
  • ورق گالوانیزه چینی
  • ورق گالوانیزه هند

  بارگیری ورق گالوانیزه از انبار کارخانه، بندر انزلی، بندرعباس، بندر امام، بندر نوشهر یا بنگاه‌ها و انبارهای تهران قابل انجام است. همچنین خدماتی نظیر نواربری، پانچ، فرمینگ و برش توسط برخی کارخانجات تولیدی انجام می‌شود.

  تولید ورق گالوانیزه

  خرید ورق گالوانیزه

  ورق‌های گالوانیزه مقاومت بالایی در برابر زنگ‌زدگی دارند و به دلیل ویژگی‌های منحصر به‌فردشان، به عنوان یکی از پرمصرف‌ترین محصولات فولادی در صنایع وارد شده‌اند. این ورق‌ها با توجه به خواص ضدخوردگی خود، انتخابی هوشمندانه برای کاربردهای مختلف صنعتی به شمار می‌روند.

  آشنایی با قیمت‌ها و خرید هوشمند

  دستیابی به قیمت‌های به‌روز ورق گالوانیزه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است تا خریداران با آگاهی کامل نسبت به بودجه خود، انتخاب‌هایی مقرون‌به‌صرفه داشته باشند. برای کسب اطلاعات دقیق‌تر، سایت فولادسل همواره به‌روز و آماده ارائه لیست قیمت روزانه به مشتریان است.

  تجربه‌ی خرید رضایت‌بخش

  استفاده از خدمات شرکت‌های بازرگانی معتبر و بزرگی همچون فولادسل، بستری مناسب برای تضمین بهترین قیمت‌ها و کیفیت خرید ورق گالوانیزه را فراهم می‌آورد. تجربه‌ی خرید از این طریق ضرورتاً به معنای دستیابی به کیفیت عالی و قیمت مطلوب است.

  آشنایی با محصولات متنوع

  علاوه بر ورق‌های گالوانیزه، فولادسل امکان مشاهده و خرید طیف گسترده‌ای از محصولات فولادی مانند لوله‌های گالوانیزه را از طریق وبسایت خود، با قیمت‌ها و اطلاعات دقیق در اختیار کاربران قرار می‌دهد. این امر موجب سهولت در مقایسه و انتخاب محصولاتی متناسب با نیازهای مشتریان می‌گردد.

   همچنین جهت مشاهده قیمت لوله گالوانیزه و دیگر محصولات نیز می‌توانید به سایت فولادسل مراجعه کنید.

  حداقل میزان خرید ورق گالوانیزه از فولادسل

  حداقل میزان خرید ورق گالوانیزه از فولادسل معمولاً بسته به متغیرهای مختلفی از جمله ضخامت ورق و کارخانه تولید کننده متفاوت است. در اکثر موارد، حداقل میزان خرید برای ورق گالوانیزه از 300 کیلوگرم شروع می‌شود. باید توجه داشت که برخی از کارخانجات ممکن است بسته به ضخامت مورد نظر، سفارشات کمتر از 1 رول را قبول نکنند. برای کسب اطلاعات دقیق‌تر و هماهنگی با شرایط خاص هر کارخانه، توصیه می‌شود با کارشناسان فروش در فولادسل تماس بگیرید. این اقدام به مشتریان کمک می‌کند تا بهترین تصمیم را بر اساس نیازهای خود بگیرند و با شرایط خاص هر تولید کننده آشنا شوند.

  مزایای خرید ورق گالوانیزه از فولادسل

  فولادسل به عنوان مرجع خرید ورق گالوانیزه ارائه دهنده خدمات متعددی به خریداران محترم است. فولادسل در تمامی مراحل انتخاب و خرید ورق گالوانیزه در کنار مشتریان است و علاوه بر فروش ورق گالوانیزه ارائه دهنده بهترین مشاوره تخصصی خرید ورق گالوانیزه است. از مزایای خرید ورق گالوانیزه از فولاد سل می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • اگر بارگیری از بنگاه‌های تهران انجام شود، واحد کنترل کیفیت (QC) کلیه محصولات را به‌طور کامل چک کرده و پس از تایید نهایی، بار مشتری ارسال خواهد شد.
  • فولادسل تنها شرکت فولادی است که اقدام به فروش اعتبار اسنادی داخلی ریالی (LC) به صورت مدت‌دار و دیداری نموده است. مشترکین بانک‌های تجارت و صادرات از شرایط ویژه‌ای برخوردار هستند.
  • واحد باربری شرکت (پتروبار)، پس از مذاکره با شرکت‌های باربری، معتمدترین باربری با کمترین قیمت و بیمه، سالم‌ترین ماشین‌ها را انتخاب می‌کند. سپس به تایید مشتری رسانده و در نهایت محصول را ارسال می‌کند.
  • مشاوره تخصصی رایگان با مدیر فروش واحد
  • امکان ارسال نمونه محصول یا گواهی محصول (Certificate)
  • مشتریان محترم می‌توانند با مراجعه به کلیه بانک‌های سراسر کشور، نسبت به گشایش LC داخلی به ذینفعی فولادسل اقدام کنند. به این طریق می‌توانند از مزایای فروش اعتباری دربازه‌های زمانی یک تا شش ماه بهره‌مند شوند.

  در صورتی که محصول مورد نظر خود را پیدا نکردید و یا احتیاج به مشاوره بیشتر در زمینه خرید و فروش این ورق داشتید، کارشناسان فولادسل با شماره تماس 74486-021 پاسخگوی شما خواهند بود. جهت حصول اطمینان در خرید ورق مناسب با کاربری مورد نظر، می‌توانید با کارشناسان فروش ما در ارتباط باشید. مناسب‌ترین قیمت ورق گالوانیزه فولادسل را همراه با مزایای مناسب خرید و تحویل داشته باشید.

  نمایش بیشتر
  سوالات متداول
  برای انتقال ورق گالوانیزه از کارخانه، نیازی به پرداخت هزینه (انبارداری) است؟
  خیر؛ نیازی به پرداخت هزینه انبارداری نخواهد بود.
  کارخانه‌های تولیدکننده و فروش ورق گالوانیزه در چه شهرهایی واقع شده‌اند؟
  هفت الماس در قزوین، فولاد مبارکه در اصفهان، تاراز در چهارمحال بختیاری، امیر کبیر کاشان و ورق خودرو در شهرکرد، دشتستان در ساوه، روی اندود در ساوه، سمنان در سمنان و شهریار در تبریز.
  علت تقاضای بالا در خرید ورق گالوانیزه چیست؟
  به دلیل داشتن عمر مفید، خاصیت ضد زنگ و هزینه تعمیر و نگهداری آسان تقاضا در بازار زیاد است.
  نظر شما

  نظرات
  نظرات منتشر شده 11
  1. ایمان محمودی
   ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ / ۱۷:۲۶

   ضخامت ورق فولادی مورد نیازم رو چجوری تعیین کنم؟

   1. فولادسل
    ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ / ۱۶:۵۹

    انتخاب ضخامت ورق گالوانیزه بستگی به مورد استفاده شما دارد. بطور مثال اگر می‌خواهید از ورق گالوانیزه در سقف استفاده کنید، از 50 تا 80 میلیمتر و برای ساخت کولر، 50 تا 60 میلیمتر مناسب می‌باشد.

  2. سعید یوسفی
   ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ / ۱۰:۴۰

   ورق گالوانیزه کدوم کارخونه از همه بهتره؟

   1. فولادسل
    ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ / ۰۹:۰۲

    سلام دوست عزیز. ورق‌های گالوانیزه تولید شده در هر کارخانه ویژگی‌ها و خصوصیات خاص خود را دارند و هر کدام که کیفیت بالاتری دارند به طبع قیمت ورق گالوانیزه‌شان نیز بالاتر است. اما لزوما در هر پروژه‌ای نیاز به استفاده از باکیفیت‌ترین ورق نیست. شما می‌توانید از مشاوره تخصصی فولادسل بصورت رایگان استفاده کنید و باتوجه به نیازتان بهترین ورق گالوانیزه را با کمترین قیمت خریداری نمایید.

  3. شاهین لطفی
   ۱۹ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۷:۱۲

   چطور میشه مقاومت ورق گالوانیزه رو در برابر مواد خورنده مختلف بررسی کرد؟ استاندارد خاصی برای اونها وجود داره؟

   1. فولادسل
    ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ / ۰۹:۳۸

    برای مشخص کردن مقاومت ورق گالوانیزه در برابر خوردگی، عوامل زیادی تأثیر دارند. ضخامت ورق، میزان و نوع روی، روش گالوانیزه‌سازی، ترکیبات شیمیایی، استانداردها و شرایط نگهداری تاثیرگذار هستند. برای ارزیابی دقیق تر، از تست‌ها و استانداردهای ASTM و ISO استفاده می‌شود.

  4. salar zamani
   ۶ آذر ۱۴۰۲ / ۱۰:۱۳

   برای خرید ورق گالوانیزه با تناژ بالا تخفیف و امکان پرداخت شرایطی هم در نظر میگیرید؟

   1. فولادسل
    ۲۲ آذر ۱۴۰۲ / ۱۲:۱۹

    جناب زمانی بزرگوار، لطفا مقدار ورق گالوانیزه مورد نیاز خود را در فرم ثبت سفارش اعلام نمایید و باقی کارها را به کارشناسان ما بسپارید. در مورد شرایط پرداخت با شما هماهنگ می‌کنند.

  5. محمد شوشتری
   ۸ آذر ۱۴۰۲ / ۱۲:۵۵

   برای خرید ورق گالوانیزه چه نکته هایی رو باید در نظر بگیرم؟ چطور مشاروه خرید بگیرم؟

   1. فولادسل
    ۱۸ آذر ۱۴۰۲ / ۱۷:۳۷

    سلام. به راحتی می‌توانید با شماره 02174486 تماس بگیرید تا از مشاوره رایگان و تخصصی مشاورین ما بهره مند شوید.

  مراحل سفارش محصول
  • افزودن به سبد خرید
   1
  • ورود به حساب کاربری
   2
  • بررسی کارشناس فروش
   3
  • تحویل پیش فاکتور
   4
  • کنترل کیفیت
   5
  • ارسال سفارش
   6