فیلتر محصولات
محاسبه وزن ورق
خانم نادیا هاشمی
واحد فروش
خانم نادیا هاشمی
داخلی
108
021-74486
آقای علیرضا دوستی
واحد فروش
آقای علیرضا دوستی
داخلی
108
021-74486
آقای مسعود شاه حسینی
واحد فروش
آقای مسعود شاه حسینی
داخلی
108
021-74486
آقای امیرافراز سورانی
واحد خرید
آقای امیرافراز سورانی
داخلی
108
021-74486
آقای محسن صحرانورد
واحد خرید
آقای محسن صحرانورد
داخلی
108
021-74486
آقای سعید ایلخانی
واحد خرید
آقای سعید ایلخانی
داخلی
108
021-74486
خانم سودابه قرگز
واحد فروش
خانم سودابه قرگز
داخلی
108
021-74486
آقای محمدعلی کارگر
واحد فروش
آقای محمدعلی کارگر
داخلی
108
021-74486
آقای آرین کیانمرز
واحد فروش
آقای آرین کیانمرز
داخلی
108
021-74486
آقای علی سنگنیان
واحد فروش
آقای علی سنگنیان
داخلی
108
021-74486
خانم الهام سمیعی
واحد فروش
خانم الهام سمیعی
داخلی
108
021-74486
آقای مجید شهشهانی
واحد فروش
آقای مجید شهشهانی
داخلی
108
021-74486
خانم نیلوفر نعمتی
واحد فروش
خانم نیلوفر نعمتی
داخلی
108
021-74486
خانم الهه دوستی
واحد خرید
خانم الهه دوستی
داخلی
108
021-74486
خانم عاطفه متین
واحد فروش
خانم عاطفه متین
داخلی
108
021-74486
آقای علیرضا حقوقی
واحد خرید
آقای علیرضا حقوقی
داخلی
108
021-74486

قیمت ورق استیل

قیمت ورق استیل 304

قیمت ورق استیل 304

بروزرسانی: 12 آذر 1402
خروجی اکسل
محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکشور قیمت نوسانات
ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.5 عرض 1250 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 155,960
ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.5 عرض 1000 0.51رولکیلوگرمانبار تهرانچین 155,960
ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.6 عرض 1000 0.61رولکیلوگرمانبار تهرانچین 155,960
ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.6 عرض 1250 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 154,130
ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.7 عرض 1000 0.71رولکیلوگرمانبار تهرانچین 154,130
ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.7 عرض 1250 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 154,130
ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.8 عرض 1000 0.81رولکیلوگرمانبار تهرانچین 154,130
ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.8 عرض 1250 0.81.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 154,130
ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.9 عرض 1000 0.91رولکیلوگرمانبار تهرانچین 154,130
ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.9 عرض 1250 0.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 154,130
ورق استیل 304 نگیرضخامت 1 عرض 1000 11رولکیلوگرمانبار تهرانچین 154,130
ورق استیل 304 نگیرضخامت 1 عرض 1250 11.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 151,380
ورق استیل 304 نگیرضخامت 1.25 عرض 1000 1.251رولکیلوگرمانبار تهرانچین 151,380
ورق استیل 304 نگیرضخامت 1.25 عرض 1250 1.251.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 151,380
ورق استیل 304 نگیرضخامت 1.5 عرض 1000 1.51رولکیلوگرمانبار تهرانچین 151,380
ورق استیل 304 نگیرضخامت 1.5 عرض 1250 1.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 151,380
ورق استیل 304 نگیرضخامت 2 عرض 1000 21رولکیلوگرمانبار تهرانچین 149,540
ورق استیل 304 نگیرضخامت 2 عرض 1250 21.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 149,540
ورق استیل 304 نگیرضخامت 2.5 عرض 1000 2.51رولکیلوگرمانبار تهرانچین 149,540
ورق استیل 304 نگیرضخامت 2.5 عرض 1250 2.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 149,540
ورق استیل 304 نگیرضخامت 3 عرض 1000 31رولکیلوگرمانبار تهرانچین 149,540
ورق استیل 304 نگیرضخامت 3 عرض 1250 31.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 149,540
ورق استیل 304 نگیرضخامت 4 عرض 1500 41.5رولکیلوگرمانبار تهرانچین 149,540
ورق استیل 304 نگیرضخامت 5 عرض 1500 51.5رولکیلوگرمانبار تهرانچین 149,540
ورق استیل 304 نگیرضخامت 6 عرض 1500 61.5رولکیلوگرمانبار تهرانچین 151,380
ورق استیل 304 نگیرضخامت 8 عرض 1500 81.5رولکیلوگرمانبار تهرانچین 165,140
ورق استیل 304 نگیرضخامت 10 عرض 1500 101.5رولکیلوگرمانبار تهرانچین 165,140
ورق استیل 304 نگیرضخامت 12 عرض 1500 121.5رولکیلوگرمانبار تهرانچین 165,140
ورق استیل 304 نگیرضخامت 15 ابعاد 6000*1500 151.5*6شیتکیلوگرمانبار تهرانچین 165,140
ورق استیل 304 نگیرضخامت 20 ابعاد 6000*1500 201.5*6شیتکیلوگرمانبار تهرانچین 165,140
ورق استیل 304 نگیرضخامت 30 ابعاد 6000*1500 301.5*6شیتکیلوگرمانبار تهرانچین 165,140
ورق استیل 304 نگیرضخامت 40 ابعاد 6000*1500 401.5*6شیتکیلوگرمانبار تهرانچین 165,140
قیمت ورق استیل 309

قیمت ورق استیل 309

بروزرسانی: 12 آذر 1402
خروجی اکسل
محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکشور قیمت نوسانات
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 2 میل عرض 1000 21رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 330,280
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 2 میل عرض 1250 21.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 330,280
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 2 میل عرض 1500 21.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 330,280
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 2.5 میل عرض 1000 2.51رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 330,280
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 2.5 میل عرض 1250 2.51.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 330,280
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 2.5 میل عرض 1500 2.51.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 330,280
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 3 میل عرض 1000 31رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 330,280
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 3 میل عرض 1250 31.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 330,280
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 3 میل عرض 1500 31.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 330,280
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 4 میل عرض 1500 41.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 330,280
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 5 میل عرض 1500 51.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 330,280
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 6 میل عرض 1500 61.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 330,280
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 8 میل عرض 1500 81.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 339,450
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 10 میل عرض 1500 101.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 339,450
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 12 میل عرض 1500 121.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 339,450
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 15 میل عرض 1500 151.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 339,450
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 20 میل عرض 1500 201.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 339,450
قیمت ورق استیل 310

قیمت ورق استیل 310

بروزرسانی: 12 آذر 1402
خروجی اکسل
محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکشور قیمت نوسانات
ورق استیل 310 نسوز ضخامت 2 میل عرض 1250 21.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 532,110
ورق استیل 310 نسوز ضخامت 2 میل عرض 1000 21رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 532,110
ورق استیل 310 نسوز ضخامت 2 میل عرض 1500 21.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 532,110
ورق استیل 310 نسوز ضخامت 2.5 میل عرض 1000 2.51رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 532,110
ورق استیل 310 نسوز ضخامت 2.5 میل عرض 1250 2.51.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 532,110
ورق استیل 310 نسوز ضخامت 2.5 میل عرض 1500 2.51.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 532,110
ورق استیل 310 نسوز ضخامت 3 میل عرض 1000 31رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 532,110
ورق استیل 310 نسوز ضخامت 3 میل عرض 1250 31.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 532,110
ورق استیل 310 نسوز ضخامت 3 میل عرض 1500 31.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 532,110
ورق استیل 310 نسوز ضخامت 4 میل عرض 1500 41.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 532,110
ورق استیل 310 نسوز ضخامت 5 میل عرض 1500 51.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 532,110
ورق استیل 310 نسوز ضخامت 6 میل عرض 1500 61.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 486,240
ورق استیل 310 نسوز ضخامت 8 میل عرض 1500 81.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 541,280
ورق استیل 310 نسوز ضخامت 10 میل عرض 1500 101.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 541,280
ورق استیل 310 نسوز ضخامت 12 میل عرض 1500 121.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 541,280
ورق استیل 310 نسوز ضخامت 15 میل عرض 1500 151.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 541,280
ورق استیل 310 نسوز ضخامت 20 میل عرض 1500 201.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 541,280
ورق استیل 310S نسوز ضخامت 2 میل عرض 1000 21رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 440,370
ورق استیل 310S نسوز ضخامت 2 میل عرض 1250 21.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 440,370
ورق استیل 310S نسوز ضخامت 2 میل عرض 1500 21.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 440,370
ورق استیل 310S نسوز ضخامت 3 میل عرض 1000 31رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 440,370
ورق استیل 310S نسوز ضخامت 3 میل عرض 1250 31.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 440,370
ورق استیل 310S نسوز ضخامت 3 میل عرض 1500 31.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 440,370
ورق استیل 310S نسوز ضخامت 4 میل عرض 1000 41رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 440,370
ورق استیل 310S نسوز ضخامت 4 میل عرض 1250 41.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 440,370
ورق استیل 310S نسوز ضخامت 4 میل عرض 1500 41.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 440,370
ورق استیل 310S نسوز ضخامت 5 میل عرض 1500 51.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 440,370
ورق استیل 310S نسوز ضخامت 6 میل عرض 1500 61.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 440,370
ورق استیل 310S نسوز ضخامت 8 میل عرض 1500 81.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 458,720
ورق استیل 310S نسوز ضخامت 10 میل عرض 1500 101.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 458,720
ورق استیل 310S نسوز ضخامت 12 میل عرض 1500 121.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 458,720
ورق استیل 310S نسوز ضخامت 15 میل عرض 1500 151.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 458,720
ورق استیل 310S نسوز ضخامت 20 میل عرض 1500 201.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 458,720
قیمت ورق استیل 316

قیمت ورق استیل 316

بروزرسانی: 12 آذر 1402
خروجی اکسل
محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکشور قیمت نوسانات
ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.5 عرض 1000 0.51رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 238,530
ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.5 عرض 1250 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 238,530
ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.6 عرض 1000 0.61رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 238,530
ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.6 عرض 1250 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 238,530
ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.7 عرض 1000 0.71رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 238,530
ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.7 عرض 1250 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 238,530
ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.8 عرض 1000 0.81رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 238,530
ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.8 عرض 1250 0.81.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 238,530
ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.9 عرض 1000 0.91رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 238,530
ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.9 عرض 1250 0.91.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 238,530
ورق استیل 316 نگیرضخامت 1 عرض 1000 11رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 238,530
ورق استیل 316 نگیرضخامت 1 عرض 1250 11.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 238,530
ورق استیل 316 نگیرضخامت 1.25 عرض 1000 1.251رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 238,530
ورق استیل 316 نگیرضخامت 1.25 عرض 1250 1.251.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 238,530
ورق استیل 316 نگیرضخامت 1.5 عرض 1000 1.51رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 238,530
ورق استیل 316 نگیرضخامت 1.5 عرض 1250 1.51.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 238,530
ورق استیل 316 نگیرضخامت 2 عرض 1000 21رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 236,700
ورق استیل 316 نگیرضخامت 2 عرض 1250 21.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 236,700
ورق استیل 316 نگیرضخامت 2.5 عرض 1000 2.51رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 236,700
ورق استیل 316 نگیرضخامت 2.5 عرض 1250 2.51.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 236,700
ورق استیل 316 نگیرضخامت 3 عرض 1000 31رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 236,700
ورق استیل 316 نگیرضخامت 3 عرض 1250 31.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 236,700
ورق استیل 316 نگیرضخامت 4 عرض 1500 41.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 236,700
ورق استیل 316 نگیرضخامت 5 عرض 1500 51.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 236,700
ورق استیل 316 نگیرضخامت 6 عرض 1500 61.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 236,700
ورق استیل 316 نگیرضخامت 8 عرض 1500 81.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 243,120
ورق استیل 316 نگیرضخامت 10 عرض 1500 101.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 243,120
ورق استیل 316 نگیرضخامت 12 عرض 1500 121.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 243,120
ورق استیل 316 نگیرضخامت 15 ابعاد 6000*1500 151.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 243,120
ورق استیل 316 نگیرضخامت 20 ابعاد 6000*1500 201.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 243,120
ورق استیل 316 نگیرضخامت 30 ابعاد 6000*1500 301.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 243,120
ورق استیل 316 نگیرضخامت 40 ابعاد 6000*1500 401.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 243,120
قیمت ورق استیل 430 (بگیر)

قیمت ورق استیل 430 (بگیر)

بروزرسانی: 12 آذر 1402
خروجی اکسل
محصول ضخامتابعادحالتواحد سفارشمحل تحویلکشور قیمت نوسانات
ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.4 عرض 1000 0.41رولکیلوگرمانبار تهرانچین 99,080
ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.4 عرض 1250 0.41.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 99,080
ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.5 عرض 1000 0.51رولکیلوگرمانبار تهرانچین 99,080
ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.5 عرض 1250 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 99,080
ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.6 عرض 1000 0.61رولکیلوگرمانبار تهرانچین 99,080
ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.6 عرض 1250 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 99,080
ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.7 عرض 1000 0.71رولکیلوگرمانبار تهرانچین 99,080
ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.7 عرض 1250 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 99,080
ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.8 عرض 1000 0.81رولکیلوگرمانبار تهرانچین 96,330
ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.8 عرض 1250 0.81.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 96,330
ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.9 عرض 1000 0.91رولکیلوگرمانبار تهرانچین 96,330
ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.9 عرض 1250 0.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 96,330
ورق استیل 430 بگیرضخامت 1 عرض 1000 11رولکیلوگرمانبار تهرانچین 96,330
ورق استیل 430 بگیرضخامت 1 عرض 1250 11.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 96,330
ورق استیل 430 بگیرضخامت 1.25 عرض 1000 1.251رولکیلوگرمانبار تهرانچین 94,500
ورق استیل 430 بگیرضخامت 1.25 عرض 1250 1.251.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 94,500
ورق استیل 430 بگیرضخامت 1.5 عرض 1000 1.51رولکیلوگرمانبار تهرانچین 94,500
ورق استیل 430 بگیرضخامت 1.5 عرض 1250 1.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 94,500
ورق استیل 430 بگیرضخامت 2 عرض 1000 21رولکیلوگرمانبار تهرانچین 94,500
ورق استیل 430 بگیرضخامت 2 عرض 1250 21.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 94,500
ورق استیل 430 بگیرضخامت 2.5 عرض 1000 2.51رولکیلوگرمانبار تهرانچین 94,500
ورق استیل 430 بگیرضخامت 2.5 عرض 1250 2.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 94,500
ورق استیل 430 بگیرضخامت 3 عرض 1000 31رولکیلوگرمانبار تهرانچین 94,500
ورق استیل 430 بگیرضخامت 3 عرض 1250 31.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 94,500
ورق استیل 430 بگیرضخامت 4 عرض 1000 41رولکیلوگرمانبار تهرانچین 94,500
ورق استیل 430 بگیرضخامت 4 عرض 1250 41.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 94,500
مزیت های خرید از فولادسل
فهرست مطالب

  ورق استیل، به عنوان یکی از مواد ساختمانی و صنعتی پرکاربرد، در انواع پروژه‌های ساختمانی و صنعتی به کار می‌رود. انتخاب ورق استیل مناسب و اطلاع از ابعاد فنی و عوامل موثر در تعیین قیمت ورق استیل، نقش بسزایی در موفقیت پروژه و کنترل هزینه‌ها دارد. در این مقاله، به اهمیت اطلاع از قیمت روز، عوامل موثر در قیمت ورق استیل، و آشنایی با مشخصات فنی و نکات خرید این فراورده فولادی مهم پرداخته و توصیه‌هایی برای انتخاب صحیح برای بهره‌مندی از بهترین قیمت خرید ورق استیل ارائه خواهیم کرد.

  قیمت روز ورق استیل

  ورق استیل یکی از مهم‌ترین محصولات فلزی در صنعت است که کاربردهای بسیار گسترده‌ای دارد. قیمت ورق استیل بستگی به عوامل متعددی دارد. از جمله این عوامل می‌توان به ضخامت و ابعاد ورق، نوع آلیاژ و استاندارد محصول، کیفیت گالوانیزه یا روکش، حجم سفارش و شرایط بازار اشاره کرد. همچنین، ارتباط با تامین‌کنندگان معتبر و کارآمد نیز بر قیمت روز ورق استیل تاثیر می‌گذارد.

  به همین دلیل، برای اطلاع از قیمت ورق استیل صنعتی و دریافت بهترین پیشنهاد، معمولا توصیه می‌شود با تامین‌کنندگان و تولیدکنندگان معتبر تماس بگیرید و از مشاوره تخصصی رایگان شرکت های بازرگانی بهره بگیرید. این امر به شما کمک می‌کند تا بهترین و مناسب‌ترین قیمت ورق استیل مورد نیاز خود را بدست آورید و در کاربردهای مختلف صنعتی، ساختمانی، خودروسازی، لوازم خانگی و سایر بخش‌های صنعتی از این محصول برای اجرای پروژه‌ها و تولیدات خود استفاده نمایید.

  ورق استیل

  عوامل موثر در قیمت ورق استیل

  همانطور که در قسمت قبل اشاره کردیم، عوامل مختلفی در قیمت ورق استیل تاثیر گذار هستند. عواملی که میتوان به آنها اشاره داشت عبارتند از:

  1. ضخامت و ابعاد ورق: با توجه به سفارش مشتریان و استانداردهای تولید، ورق‌های با ضخامت و ابعاد مختلف به بازار عرضه میشوند. از آنجا که فراورده های فولادی به صورت کیلویی به فروش میرسند، ورق استیل صنعتی با ابعاد و ضخامت متنوع، قیمت‌های متفاوتی دارند. عموما قیمت استنلس استیل ضخیم‌تر بالاتر از سایر انواع آن خواهد بود.
  2. نوع آلیاژ و استاندارد محصول: ورق‌های استیل با انواع آلیاژها و استانداردهای مختلف در بازار موجود هستند که می‌تواند تاثیر مستقیمی بر قیمت داشته باشد.
  3. کیفیت گالوانیزه یا روکش: ورق‌های گالوانیزه یا با روکش‌های خاص، به دلیل ویژگی‌های بیشتر، معمولاً قیمت بالاتری دارند.
  4. حجم سفارش: حجم و مقدار سفارش ورق استیل نیز می‌تواند تاثیر زیادی بر قیمت داشته باشد.
  5. میزان تقاضا در بازار: تقاضا و عرضه در بازار به طور مستقیم بر قیمت ورق استیل چینی تاثیر می‌گذارد؛ افزایش تقاضا و کاهش عرضه معمولا به افزایش قیمت منجر می‌شود.
  6. ارتباط با تامین‌کنندگان معتبر: ارتباط موثر با تامین‌کنندگان معتبر و کارآمد می‌تواند در تعیین قیمت مناسب و صرفه‌جویی در هزینه‌ها تاثیرگذار باشد.
  7. شرایط اقتصادی: وضعیت اقتصادی کشور و نرخ ارز نیز می‌تواند بر قیمت روز ورق استیل تأثیر داشته باشد.

  به طور کلی، برای دستیابی به بهترین قیمت ورق استیل صنعتی، دریافت مشاوره تخصصی از تامین‌کنندگان معتبر و تجربه‌دار میتواند بهترین تجربه خرید ورق استیل را برای شما رقم بزند.

  قیمت ورق استیل کیلویی

  قیمت ورق استیل کیلویی به عنوان یکی از مؤلفه‌های حیاتی در صنعت فلزات، تحت تاثیر عوامل متعددی قرار دارد. این عوامل شامل نوع استیل، ضخامت و ابعاد ورق، شرایط بازار فلزات، و نرخ تغییرات ارز و متغیرهای دیگر می‌شوند. قیمت ورق استیل کیلویی ممکن است با توجه به نوع آلیاژهای مختلف مانند استیل ضدزنگ (Stainless Steel) یا فولاد کربنی (Carbon Steel) متغیر باشد. همچنین، تقاضا و عرضه در بازار نیز به عنوان عامل مهمی در تعیین قیمت ورق استیل اثرگذار است. برای به‌روزرسانی دقیق قیمت ورق استیل کیلویی، توصیه می‌شود از منابع معتبری چون فروشگاه‌های مواد اولیه صنعتی و وبسایت‌های مرتبط با صنعت فلزات استفاده نمایید.

  قیمت ورق استیل نگیر

  ورق استیل نگیر یکی از مهم‌ترین محصولات فلزی است که در صنایع مختلف، از ساختمان‌سازی تا صنعت خودروسازی و تولید لوازم خانگی، به عنوان ماده اصلی یا بخشی اساسی از محصولات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ورق‌ها به واسطه خواص فوق‌العاده‌ای که دارند، مانند مقاومت به فشار، خمش و حرارت، برای تولید محصولاتی با کارایی و کیفیت بالا اساسی محسوب می‌شوند. از طرفی، قیمت ورق استیل نگیر به عنوان یکی از عوامل مهم در فرآیند تصمیم‌گیری در خرید و تولید این محصولات نقش قابل‌توجهی دارد.

  قیمت ورق استیل

  قیمت ورق استیل نگیر و ضد زنگ به علت مصرف بالاتر در بازار گران تر از بقیه می باشد. ورق نگیر به ورق های گرید 300 گفته می‌ شود. این ورق برخلاف ورق استیل بگیر فاقد خاصیت مغناطیسی است. این ورق‌ های استیل نیز تنوع زیادی دارند و در صنایع گسترده و بی‌‌ شماری به کار می‌روند. استیل نگیر یا آستنیتی از جمله فلزات بسیار پرکاربرد در صنعت است. آستنیت که نام آن از یک پژوهشگر انگلیسی گرفته شده است، فلزی از آلیاژ کربن-آهن است. ریزساختار آستنیت را می‌توان از پرکاربردترین آلیاژهای فولاد ضدزنگ دانست.

  قیمت ورق استیل ضد زنگ

  قیمت ورق استیل ضد زنگ به عنوان یکی از اجزای اساسی در صنعت فلزات، تحت تأثیر عوامل گوناگونی قرار دارد. این عوامل شامل نوع ورق استیل، ضخامت و ابعاد ورق، نوع و کیفیت استیل، بازار و منطقه جغرافیایی، نرخ تغییرات ارز، و شرایط اقتصادی می‌شوند. به عنوان مثال، ورق‌های استیل 304 و 316 که دو نوع رایج محسوب می‌شوند، ممکن است قیمت‌های متفاوتی داشته باشند. برای دستیابی به اطلاعات دقیق و به‌روز در مورد قیمت ورق استیل ضد زنگ، بهتر است با فروشندگان و تامین‌کنندگان محصول در منطقه مربوطه تماس حاصل نموده و از آنها جزئیات قیمت را استعلام کنید.

  ورق استیل چیست

  ورق استیل چیست؟ از محصولات فولادی می‌توان به ورق استیل اشاره کرد که پایه اصلی آن آهن و دارای خواص مکانیکی مخصوص به خود بوده و این موضوع مربوط به آلیاژ به کار رفته در آن است که این آلیاژها برای بهبود خواصی همچون جوش پذیری، شکل پذیری و سختی به آن اضافه می‌گردد. همین موضوع سبب شده تا قیمت ورق استیل بالاتر از دیگر محصولات باشد.

  علاوه بر تمامی این موارد، مقاومت خوب این ورق در برابر دما باعث شده تا سازگاری بسیار خوبی در دمای +1150 تا _200 سانتی گراد داشته باشد. لازم به ذکر است که در ساختار این ورق کربن وجود دارد و با افزایش کربن، انعطاف پذیری محصول کاهش یافته و مقاومت آن افزایش می‌یابد. کروم، عنصر دیگری است که در استیل یافت می‌شود. ورق استیل صنعتی خاصیت ضد زنگ بودن و عمر بالای خود را مدیون کروم است.

  ورق استیل

  کاربرد ورق استیل

  از این محصول به دلیل زیبایی‌اش در دکور خانه‌ها استفاده می‌شود. از جمله صنایعی که از ورق استیل استفاده می‌کنند می‌توان به موارد زیر اشاره داشت:

  • تولید تجهیزات پزشکی
  • پوشش بدنه و سقف کابین آسانسور
  • تولید مواد شیمیایی
  • تولید قطعات کشتی سازی
  • ساخت لوازم خانگی
  • ساخت تانکرهای حمل مواد شیمیایی و غذایی
  • ساخت سقف
  • ساخت لوازم الکتریکی
  • صنایع تولید کاغذ
  • ساخت بدنه خودرو، کامیون و هواپیما
  • لوازم آزمایشگاه
  • صنایع غذایی

  فرایند تولید ورق استیل

  در فرایند تولید ورق استیل، کارگاه ذوب مواد اولیه استیل و مواد خام نقش حیاتی دارد. در این کارگاه، مواد خام مورد نیاز برای تولید ورق استیل درون کوره قرار می‌گیرند و این فرآیند عمدتاً بین 8 تا 12 ساعت به طول می‌انجامد. یکی از مراحل مهم در این فرآیند، کربن زدایی است که به منظور حذف کربن اضافی از مواد خام ذوب شده، از دستگاه‌های خلا اکسیژن دی کربوریزاسیون (VOD) یا سیستم آرگون اکسیژن دی کربوریزاسیون (AOD) استفاده می‌شود. برای اطمینان از کیفیت استیل تولید شده، مرحله هم‌زدن یا تنظیم مواد ذوب شده نیز انجام می‌شود. این فرآیند باعث می‌شود تا استیل تولید شده دارای کیفیت بیشتر و سطح یکدستی باشد. سپس استیل تولید شده به شکل کویل سیاه خارج می‌شود و در کوره‌ای با دمای 1250 درجه سانتی‌گراد برای گرم شدن مجدد قرار می‌گیرد. این فرآیند باعث می‌شود تا استیل زبر و زخمت گیرد.

  مرحله بعدی آنیلینگ استیل است که به منظور حفظ و افزایش خواص مکانیکی، استیل تحت شرایط کنترل شده سرد شده و به کوره‌های حرارتی خاص آنیل برده می‌شود. پس از آن، کویل‌ها از طریق عملیات شات بلاست (شستشوی شیمیایی در حمام‌های اسید) اکسید زدایی می‌شوند و سپس به آنیلینگ نهایی و نورد سرد می‌روند. این مراحل باعث می‌شوند که سطح ورق استیل براق و یکدست شده و بتوان از آن‌ها در مصارفی که زیبایی اهمیت دارد، استفاده کرد. در نهایت، قبل از تحویل محصول به مشتری، کنترل کیفیت (QC) انجام می‌شود تا اطمینان حاصل شود که ورق استیل تولید شده در بهترین حالت و بالاترین کیفیت به مشتری ارائه شود.

  تولید ورق استیل

  ویژگی‌ها و مشخصات ورق استیل

  ورق‌های استیل دارای ویژگی‌ها و مشخصات متنوعی هستند که بسته به نوع استیل و کاربردهای خاص، متغیر می‌شوند. در کل، ویژگی‌ها و مشخصات اصلی ورق‌های استیل به شرح زیر هستند:

  • مقاومت در برابر زنگ زدگی: ورق استیل به دلیل وجود عنصر کروم در ترکیب شیمیایی، مقاومت بالایی در برابر زنگ زدگی دارد. استفاده از ورق‌های استیل در شرایطی که با رطوبت، آب و هوای خشک و مواد شیمیایی تماس دارند، بسیار مناسب است.
  • مقاومت مکانیکی بالا: ورق استیل دارای مقاومت مکانیکی بالایی است که آن را برای مقابله با فشار، ضربه و تنش مناسب می‌سازد.
  • قابلیت تشکیل و خم شدن: استیل قابلیت تشکیل و خم شدن دارد که به کاربر این امکان را می‌دهد که آن را به شکل‌ها و اندازه‌های مختلف تشکیل داده و خم کند.
  • مقاومت در برابر حرارت: ورق استیل دارای مقاومت بالا در برابر حرارت است و می‌تواند در دماهای بالا مورد استفاده قرار گیرد.
  • قابلیت جوشکاری: استیل قابلیت جوشکاری دارد و می‌توان آن را به سایر قطعات جوشکاری کرد، که این ویژگی اهمیت زیادی در صنایع مختلف دارد.
  • مقاومت در برابر خوردگی: ورق استیل دارای مقاومت بالا در برابر خوردگی است و می‌تواند در محیط‌های خورنده و با شرایط خاص استفاده شود.
  • راندمان در انتقال حرارت: استیل به خوبی حرارت را انتقال می‌دهد که این ویژگی آن را برای استفاده در تولید تجهیزات حرارتی مناسب می‌کند.

  همچنین، ورق‌های استیل بسته به نوع آلیاژها و استانداردهای مختلف، ممکن است دارای ویژگی‌ها و مشخصات دیگری نیز باشند.

  انواع ورق استیل

  ورق استیل در انواع مختلفی به بازار ارائه می شوند که تنوع ویژگی های آن تنوع قیمت استنلس استیل را به دنبال دارد. برای خرید استیل باید به نوع و ویژگی های آن توجه داشته باشید تا بتوانید بهترین نتیجه را از خرید خود کسب کنید. در ادامه با انواع مختلف ورق استیل صنعتی آشنا خواهیم شد.

  دسته های مهم ورق استیل

  • ورق استیل نگیر
  • ورق استیل بگیر

  گریدهای ورق استیل

  قیمت انواع ورق استیل در بازار

  قیمت انواع ورق های فولادی در بازار دستخوش نوسان بوده و تحت تاثیر عوامل متعددی است. یکی از عوامل کلیدی تعیین کننده نوع فولاد است، با گریدهای مختلف مانند 304، 316، 430 و سایر موارد دارای قیمت های متفاوتی هستند. علاوه بر این، ضخامت ورق فولادی نقش مهمی ایفا می کند، زیرا ورق های ضخیم تر معمولاً قیمت بالاتری دارند. ابعاد و اندازه ورق نیز به پویایی قیمت گذاری آن کمک می کند. علاوه بر این، تغییرات منطقه ای و بازار می تواند بر قیمت ورق های فولادی تأثیر بگذارد و منجر به قیمت های متفاوت در مناطق مختلف شود. با توجه به پویایی قیمت ورق فولادی و وابستگی آنها به این عوامل، اخذ اطلاعات دقیق و به روز از منابع معتبر و فروشندگان متخصص در صنعت توصیه می شود.

  انواع ورق استیل

  انواع ورق استیل بر اساس کاربرد

  ورق‌های استیل به دلیل استفاده از آلیاژهای متنوع، ابعاد گوناگون و ظاهر مختلف، انواع متعددی دارند که بر اساس نیازهای گوناگون صنایع به وجود آمده‌اند. این تنوع در ورق‌های استیل به عنوان یک جواب به گستردگی نیازهای صنایع مختلف نمایان می‌شود. ورق‌های استیل در اشکال رول و شیت و در ابعاد و کیفیت‌های سطحی مختلف قابل تأمین هستند و خرید ورق استیل با در نظر گرفتن انواع مختلف و ویژگی‌های مورد نیاز مصرف‌کننده انجام می‌شود. این ورق‌ها به دلیل توانایی شکل‌پذیری بالا و سازگاری با فرآیندهای تولیدی، صنایع را قادر می‌سازند تا محصولات گوناگون را از جمله ورق‌های استیل تولید کنند. ورق استیل از نظر نحوه ساخت و کاربرد در انواع زیر قابل دسته بندی هستند:

  • ورق استیل صنعتی: این نوع ورق‌ها به دلیل مقاومت بالا در برابر شرایط صنعتی مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند.
  • ورق استیل دکوراتیو: این ورق‌ها با طرح‌ها و ظاهرهای خاص به عنوان جزء تزیینات داخلی و خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
  • ورق پانچ استیل: این ورق‌ها دارای سوراخ‌های پانچ شده هستند و در برخی از صنایع برای استفاده‌های خاص به کار می‌روند.

  این تنوع و کاربردهای متعدد ورق‌های استیل آنها را به یکی از مهمترین مواد اولیه در صنعت‌های مختلف تبدیل کرده است.

  انواع ورق استیل بر اساس نحوه ارائه

  ورق‌های استیل به صورت رول و شیت دسته‌بندی می‌شوند، هرکدام از این اشکال با ویژگی‌ها و کاربردهای خاص خود مرتبط هستند. توانمندی ورق‌های استیل به دو شکل رول و شیت، تنوع بالایی را در کاربردهای صنعتی و ساختمانی فراهم می‌کند.

  • ورق استیل رول:

  ورق‌های استیل به صورت رول ارائه می‌شوند که به دلیل انعطاف پذیری و مقاومت زیاد، در فرآیندهای صنعتی و تولید مختلف کاربرد دارند. این اشکال ورق استیل به دلیل توانایی سهولت در حمل و نقل و انبار‌کردن، به خصوص در صنایع بزرگ و پروژه‌های ساختمانی بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرند. ورق‌های رول به صورت یکپارچه و بدون اتصالات بزرگترین و دقیق‌ترین کاربردها را در صنعت دارند.

  • ورق استیل شیت:

  برخی دیگر از ورق‌های استیل به صورت شیت برش خورده و به فروش می‌رسند. این اشکال از ورق استیل به صورت تک تکه با ابعاد خاصی عرضه می‌شوند. ورق‌های شیت به دلیل آسانی در برش و تنظیم ابعاد، در پروژه‌هایی که نیاز به ابعاد خاص یا قطعات کوچکتر دارند، مورد استفاده قرار می‌گیرند. این اشکال ورق استیل به صورت عمومی در کاربردهای ساختمانی، صنایع خودروسازی، تولید قطعات الکترونیکی و ساخت ماشین‌آلات به کار می‌روند.

  ورق استیل اصلی و تقلبی

  تشخیص ورق استیل تقلبی

  تشخیص ورق استیل تقلبی از اصلی می‌تواند از طریق روش‌های مختلف صورت گیرد.  اما برخی نکات می‌توانند به شما در تشخیص ورق استیل تقلبی کمک کنند. استفاده هوشمندانه از ترکیب این روش‌ها می‌تواند به تشخیص دقیق‌تر ورق استیل اصل از تقلبی کمک کند. در ادامه، به بررسی چندین روش برای تشخیص این تفاوت‌ها پرداخته می‌شود:

  • بررسی برجستگی‌ها و علائم شناسایی:

  ورق استیل اصلی دارای برجستگی‌ها و علائم شناسایی خاصی است که می‌توانند در تشخیص ورق استیل تقلبی مفید باشند. برخی از این علائم شامل علائم تولید، نشانه‌های کیفیت، و نشانه‌های تولید کننده می‌شوند. برای مثال، برجستگی‌ها و علائم شناسایی می‌توانند شامل نشانه‌های لیزری، نشانه‌های برجسته شده، نشانه‌های ضربه، و نشانه‌های جوشکاری باشند.

  • مشاهده ورق استیل در نور:

  مشاهده ورق استیل در نور می‌تواند به شما در تشخیص ورق استیل تقلبی کمک کند. ورق استیل اصلی معمولاً در نور به صورت یکنواخت و بدون نقاط تیره یا روشن دیده می‌شود. در مقابل، ورق استیل تقلبی ممکن است دارای نقاط تیره یا روشن باشد که نشانه‌ای از کیفیت پایین تر است.

  • تشخیص با آهنربا:

  یکی از راه‌های ساده و مؤثر برای تشخیص ورق استیل اصل از تقلبی، استفاده از آهنربا است. با نگه داشتن آهنربا به ورق، اگر جذب آهنربا شود، نشان‌دهنده ورق استیل اصل (با کروم) خواهد بود.

  • استفاده از اسید هیدرولیک:

  با ریختن چند قطره از اسید هیدرولیک بر روی ورق استیل، در صورت تغییر رنگ سطح به مدت زمان قابل توجه، این نشان می‌دهد که ورق اصل و حاوی آلیاژهای معمولاً استفاده شده در استیل است.

  • استفاده از اسید نیتریک:

  تست با اسید نیتریک نیز به عنوان یک روش تشخیصی استفاده می‌شود. ورق استیل اصل در برابر این اسید حساسیت نشان می‌دهد و تغییر رنگ نشان‌دهنده اصالت آن خواهد بود.

  • تست جرقه سنگ‌زنی:

  با استفاده از سنگ‌زنی و تولید جرقه، می‌توان نوع استیل را تشخیص داد. جرقه‌های شاخه‌ای معمولاً نشان‌دهنده استیل ضدزنگ هستند.

  • استفاده از محلول تشخیص:

  استفاده از محلول‌های تشخیص آلیاژهای مختلف نیز به تمیزترین و دقیق‌ترین روش‌ها تعلق دارد. این محلول‌ها معمولاً از فروشگاه‌های تخصصی قابل تهیه هستند و بر اساس واکنش آلیاژهای مختلف در برابر آنها، نوع ورق استیل را مشخص می‌کنند.

  • بررسی برچسب یا نشان معرف:

  بررسی برچسب‌ها و نشان‌های معرف آلیاژها می‌تواند به تشخیص نوع استیل کمک کند. علامت‌های معروف مانند SS، 8-18، 10-18، 304 و استنلس استیل ۳۱۶ ممکن است در برچسب‌ها یا نشان‌ها وجود داشته باشند.

  • تراش و خراش دادن سطح ورق:

  تست تراش و خراش بر روی سطح ورق می‌تواند تفاوت‌هایی را نشان دهد. استیل اصل ممکن است در این آزمایش رنگ یکنواخت و براقی داشته باشد، در حالی که ورق تقلبی ممکن است تنها سطحی آبکاری شده باشد.

  ورق استیل نگیر

  ورق استیل یکی از ورق های بسیار پرکاربرد در صنایع مختلف میباشد که به انواع و اقسام مختلفی تقسیم می‌شود اما از مهمترین انواع آن می‌توان به دو دسته ورق استیل بگیر (مغناطیسی) و ورق استیل نگیر (غیر مغناطیسی) اشاره داشت. با مشاهده ویدیوی زیر با ورق استیل نگیر بیشتر آشنا شوید:

  ورق استیل نگیر از انواع ورق آلیاژی و در دسته ورق استیل نسوز است. از آنجا که این نوع ورق ها خاصیت مغناطیسی ندارد به آنها ورق استیل نگیر می‌گویند. این ورق مقاومتی عالی نسبت به خوردگی و اکسید شدن دارد و ویژگی‌های مکانیکی آن بی‌نظیر است. از جمله این‌که به خوبی شکل می‌پذیرد و آسان جوش می‌خورد. وجه تسمیه این فلز خالی بودن آن از خاصیت مغناطیسی است یعنی جذب آهنربا نمی‌شود.

  ورق استیل نگیر به علت خاصیت شکل پذیری بالا، کاربرد بسیاری در ساخت لوازم آشپزخانه مانند سینک، انواع قابلمه و غیره دارد. این ورق ها دارای مقاومت بالا در مقابل خوردگی است. همین امر باعث میشود در معماری و همچنین فرآوری محصولات غذایی کاربرد فراوان داشته باشد. مقاومت در برابر حرارت و زنگ زدگی و قابلیت کشیدگی عمیق بدون گسیختگی هم از دیگر خصوصیات این محصول است. ورق های استیل کاملا قابل بازیافت هستند.

  انواع ورق استیل نگیر

  تنوع و تفاوت قیمت ورق‌های استیل در میزان کربن، نیکل و کروم موجود در آن است. مثلا در میان ورق‌های استیل، ورق استیل 316L و 304L از میزان کربن بسیار کمتری برخوردارند به همین دلیل هم برای کارهایی مثل جوشکاری، سخت کاری و فرم دهی بسیار مناسب اند.

  • ورق استیل 304 : رایج ترین نوع ورق استیل ضد زنگ می باشد و در بین تمام این گرید ها 304 از سایرین پر مصرف تر میباشد. نام گذاری کلاسیک آن ورق استیل 18/8 می باشد. این اعداد به ترتیب بیانگر درصد کروم و نیکل این ورق هستند.
  • ورق استیل 309 : از نظر مقاومت حرارتی بهتر از 304 عمل می‌کند.
  • ورق استیل 310s : معروف به ورق استیل نسوز که برای استفاده در کاربردهای دما بالا ساخته شده است.
  • ورق استیل 310 : فولاد زنگ ‌نزن 310 دقیقا مشابه نوع ۳۱۰s است با این تفاوت که میزان کربن کمتری دارد که منجر به کمینه کردن رسوب کاربید، تمایل کمتر به تردی و بهبود قابلیت جوشکاری می‌شود.
  • ورق استیل 316 : بعد از ورق استیل 304 ورق استیل 316 بیشترین کاربرد را در صنایع مختلف از جمله صنایع غذایی، دارویی و دریایی به خود اختصاص می‌دهد.

  تفاوت ورق استیل نگیر و ورق استیل بگیر

  تفاوت‌های ساختاری و قیمت ورق استیل بگیر و نگیر را درصد یک ماده به کار رفته در آن‌ها تعیین می‌نماید. ورق استیل نگیر در فرمولاسیون خود دارای نیکل بسیار بالایی بوده و در عوض ورق استیل بگیر این ماده را کمتر در ساختار خود داراست. بگیر و نگیر بودن این دو نوع استیل نیز به دلیل خاصیت مغناطیسی آن‌ها تعریف می‌شود. ورق استیل نگیر از رقیب خود بگیر، گران تر است.

  خرید ورق استیل

  کاربرد ورق استیل نگیر

  خرید ورق استیل نگیر برای صنایع مختلف مانند ساختمان‌سازی، خودروسازی، صنایع فلزی، لوازم خانگی و بسیاری دیگر از اهمیت بالایی برخوردار است. در این فرآیند، انتخاب تامین‌کننده مناسب و تصمیم‌گیری صحیح در مورد مشخصات ورق استیل نگیر، تاثیر زیادی بر کیفیت و عملکرد نهایی محصولات دارد. برای خرید موفق ورق استیل نگیر، ابتدا باید نیازها و مشخصات مورد نیاز خود را به دقت مشخص کنید.از آنجایی که قیمت ورق استیل نگیر بسته به گرید، ضخامت و کیفیت کارخانه سازنده متفاوت می باشد، توجه به این موارد در هنگام خرید ورق استیل نگیر، در کنار درصد نیکل و کروم مصرفی در ساخت آن از دارای اولویت می‌باشد.

  کشورهای تولید کننده ورق استیل

  با توجه به اینکه تولیدات ورق استیل در داخل کشور، پاسخگوی نیاز عمده این محصول نمی‌شود، واردات این فرآورده از طریق کشورهایی نظیر از آمریکا ، ژاپن و آلمان انجام می‌شد، که امروزه بیشتر از کشورهای چین، تایوان و آفریقای جنوبی تامین می‌شود. با این حال صنایع فولاد داخلی در تلاشند تا با افزایش ظرفیت تولید ورق استیل صنعتی داخلی، نیاز واردات این ورق را برطرف سازند. فولادهای نسوز ورق استیل کلمبوس آفریقای جنوبی در بازار با نام استنلس استیل کلمبوس نیز شهرت دارند. استنلس استیل کلمبوس در فرآیندهای شیمیایی، صنایع غذایی و لبنی و آشامیدنی، انتخابی مناسب است.

  این گرید ورق فولادی، دارای ترکیبی عالی از استحکام، مقاومت در برابر خوردگی و قابلیت ساخت است. بدون شک نوسانات نرخ ارز بر قیمت ورق استیل چینی با توجه به کیفیت و ویژگی‌های ساختاری و قیمت ورق استیل کلمبوس تاثیرگذاری مستقیم دارد. از این رو با توجه به نوع نیاز خود، دریافت مشاوره و مقایسه قیمت استنلس استیل و ویژگی‌های هر کدام، می‌توانید بهترین انتخاب را برای ثبت سفارش خرید ورق استیل انجام دهید. ماده اولیه به کار رفته در ساخت ورق استیل با توجه به درصد کربن، نیکل و کروم موجود در آن انواع مختلفی دارد. 

  قیمت انواع ورق استیل نگیر

  ضخامت، ابعاد و گریدها

  در بازار می‌توان ورق‌های استیل را در ضخامت‌های مختلفی یافت. این محصول را می‌توان در ضخامت‌های 0.2 تا 100 میل پیدا کرد و عرض آن بین 1000 تا 2000 میلی متر متغیر است و این موضوع بسته به کاربردی که دارد تعیین می‌شود. برای خرید این ورق‌ها می‌توان آن‌ها را به صورت رول، شیت و کیلویی پیدا کرد. سطح ورق استیل صنعتی نیز به اشکال زیر در سطح بازار موجود است:

  1. تک پل (مات)
  2. دو پل (مات)
  3. خشدار
  4. براق
  5. میرور (آینه ای)
  6. طرحدار (گندمی)

  ورق استیل را بر پایه عناصر فولادی به تولید می‌رسانند اما در این نوع علاوه بر کروم و کربن، از مولیبدن، نیکل و سیلیسیم که بسیار گران‌بها هستند استفاده می‌شود. این محصولات در گریدهای 200، 300 و 400 وجود داشته که هر یک از آن‌ها با خواص متفاوت تنوع قیمت استنلس استیل را به همراه دارند.

  خرید ورق استیل

  برای خرید ورق استیل باید نکات مختلفی را مد نظر قرار داد. از جمله مهمترین نکات در خرید ورق استیل صنعتی ، اطمینان از نوع آلیاژ و استاندارد مناسب برای پروژه، مطابقت ضخامت و ابعاد ورق با نیازهای مورد نظر، انتخاب کیفیت مناسب برای ورق گالوانیزه یا روکش به منظور مقاومت به خوردگی ورق استیل می باشد. دریافت مشاوره و راهنمای خرید از شرکت های بازرگانی معتبر و مطمئن به منظور تضمین کیفیت و استعلام بروزترین قیمت ورق گالوانیزه، ورق استیل صنعتی و غیره و نکات مهم در ثبت سفارش خرید و فروش ورق استیل است. از سایر موارد مهم و قابل توجه برای خرید استیل نکات زیر قابل اشاره هستند:

  • درخواست گزارش‌ها و تست‌های کیفیت مرتبط
  • انتخاب ورق با تنوع و انعطاف‌پذیری برای پاسخ به نیازهای مختلف پروژه
  • مقایسه قیمت استیل و شرایط پرداخت با تأمین‌کنندگان مختلف
  • اطمینان از پشتیبانی و خدمات پس از فروش از تامین‌کننده
  • مشورت با کارشناسان تخصصی برای انتخاب بهترین گزینه خرید ورق استیل

  خرید ورق استیل

  با توجه به نکات گفته شده، درمیابیم که همچون ضخامت، عرض، گرید، نوع و سطح آن، موارد مهم دیگری هستند که در هنگام خرید ورق استیل باید به آن توجه شود تا علاوه تر تضمین کیفیت، بهترین قیمت ورق استیل و تجربه خرید بهینه برای شما فراهم شود. فولادسل به عنوان یکی از برترین مجموعه های بازرگانی فعال در حوزه آهن آلات، با درنظر گرفتن مزایا و خدمات منحصر به فرد در استعلام قیمت لوله صنعتی، ورق استیل صنعتی و فروش آن‌ها گام موثری در فراهم آوردن بهترین تجربه خرید انواع ورق و مقاطع فولادی برای شما برداشته است. شما عزیزان می‌توانید برای اطلاع از قیمت ورق استیل و خرید آن، از طریق شماره‌ 02174486 با مشاورین و کارشناسان مجموعه فولادسل در ارتباط باشید.

  مزایای خرید ورق استیل از فولادسل

  با ثبت سفارش خرید ورق استیل از طریق فولادسل میتوانید از مزایای ویژه زیر برخوردار شوید:

  1. بارگیری از بنگاه‌های تهران با کنترل کیفیت و تایید نهایی انجام می‌شود.
  2. امکان خرید اعتبار اسنادی داخلی ریالی (LC) به صورت مدت‌دار و دیداری در فولادسل وجود دارد.
  3. انتخاب معتمدترین باربری با کمترین قیمت و ماشین‌های بیمه شده توسط واحد باربری شرکت (پتروبار) انجام می‌شود.
  4. مشاوره تخصصی رایگان با مدیر فروش واحد در زمان خرید امکان‌پذیر است.
  5. امکان ارسال نمونه محصول یا گواهی محصول (Certificate) در فولادسل فراهم است.
  6. ارائه‌دهنده بهترین قیمت در خرید استیل در بازار.

  فولادسل به عنوان مجموعه بازرگانی معتبر با بیش از دو دهه فعالیت در حوزه صنعت فولاد، با ارائه امکان خرید و فروش ورق استیل با استفاده از اعتبار اسنادی (LC)، شرایط خرید اقساطی را برای مشتریان خود فراهم میکند. بدین ترتیب، شما میتوانید بعد از ثبت سفارش، پرداخت آن را به صورت اقساط و طی 6 ماه انجام دهید. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص ثبت سفارش و شرایط بهره مندی از پرداخت اعتباری، با شماره تلفن 02174486 در تماس باشید.

  نمایش بیشتر
  سوالات متداول
  آیا ورق استیل در ایران تولید می شود؟
  خیر؛ این ورق وارداتی بوده و در ایران تولید نمی‌شود و همین موضوع یکی از عوامل بالا بودن قیمت ورق استیل است.
  ورق استیل خارجی در بازار هست؟
  بله ورق چین و تایوان و در بعضی موارد آفریقای جنوبی و کره را می‌توان در بازار یافت.
  نظر شما

  نظرات
  نظرات منتشر شده 9
  1. هومن صدقی
   ۶ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۳:۴۳

   اقا یه سوال ورق استیل ایرانی نداریم ؟

  2. ابراهیم
   ۷ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۱:۳۴

   سلام، کدوم نوع ورق استیل جوش پذیری داره؟

   1. فولادسل
    ۱۴ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۳:۴۶

    انواع ورق استیل خاصیت جوش پذیری دارند. نکته مهم در جوشکاری ورق استیل، روشهای مختلف جوش است که هر کدام کاربرد ویژه خود را دارند.

  3. علی پیرزاد
   ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۷:۱۷

   سلام، من میخواستم سفارش ساخت بویلر صنعتی بدم، ولی نمیدونم از کدوم مدل ورق استیل رو باید سفارش بدم. میتونید کمکم کنید؟

   1. فولادسل
    ۱۴ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۱:۰۷

    باید از ورق استیل 310 استفاده کنید که اصطلاحا به آن \"ورق استیل نسوز\" هم گفته می‌شود. این نوع از ورق استیل در برابر حرارت بسیار مقاوم می‌باشند.

  4. علی معصومی
   ۹ آبان ۱۴۰۲ / ۱۷:۲۰

   کارگاه تولید سماور دارم، میخوام ورق استیل بخرم. چطور میتونم از اینجا سفارش بدم؟

   1. فولادسل
    ۱۰ آبان ۱۴۰۲ / ۱۰:۱۷

    آقای معصومی عزیز، مقدار ورق استیل درخواستی خود را در فرم استعلام قیمت درج نمایید تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند.

  مراحل سفارش محصول
  • افزودن به سبد خرید
   1
  • ورود به حساب کاربری
   2
  • بررسی کارشناس فروش
   3
  • تحویل پیش فاکتور
   4
  • کنترل کیفیت
   5
  • ارسال سفارش
   6