شرکت صنایع هفت الماس قزوین

شرکت صنایع هفت الماس قزوین
قیمت ورق رنگی هفت الماس
قیمت ورق رنگی هفت الماس
بروزرسانی: 2 مرداد 1403
محصولضخامتسایزرنگحالتمحل تحویلقیمت ارزش افزوده نوسانات
ورق رنگی هفت الماس سفال 8004 ضخامت 0.48 عرض 12500.481.25سفالرولانبار تهرانتماس بگیرید -
ورق رنگی هفت الماس قهوه ای سوخته 8017 ضخامت 0.48 عرض 12500.481.25قهوه ای سوختهرولانبار تهرانتماس بگیرید -
ورق رنگی هفت الماس نارنجی 2004 ضخامت 0.48 عرض 12500.481.25نارنجیرولانبار تهرانتماس بگیرید -
ورق رنگی هفت الماس سفید 9016 ضخامت 0.48 عرض 12500.481.25سفیدرولانبار تهران43,545 3,919
ورق رنگی هفت الماس آبی 5015 ضخامت 0.48 عرض 12500.481.25آبیرولانبار تهرانتماس بگیرید -
ورق رنگی هفت الماس آبی 5015 ضخامت 0.6 عرض 12500.61.25آبیرولانبار تهرانتماس بگیرید -
ورق رنگی هفت الماس قرمز3000 ضخامت 0.48 عرض 12500.481.25قرمزرولانبار تهرانتماس بگیرید -
قیمت ورق روغنی هفت الماس
قیمت ورق روغنی هفت الماس
بروزرسانی: 2 مرداد 1403
محصولضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلگریدقیمت ارزش افزوده نوسانات
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.3 عرض10000.31رولکیلوگرمانبار تهرانst12تماس بگیرید -
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.3 عرض 12500.31.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12تماس بگیرید -
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.4 عرض 10000.41رولکیلوگرمانبار تهرانst1243,545 3,919
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.4 عرض 12500.41.25رولکیلوگرمانبار تهرانst1243,545 3,919
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.5 عرض 10000.51رولکیلوگرمانبار تهرانst1240,636 3,657
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.5 عرض 12500.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانst1240,636 3,657
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.6 عرض 10000.61رولکیلوگرمانبار تهرانst1238,909 3,502
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.6 عرض 12500.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانst1239,000 3,510
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.7 عرض 10000.71رولکیلوگرمانبار تهرانst1238,818 3,494
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.7 عرض 12500.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانst1238,818 3,494
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.8 عرض 10000.81رولکیلوگرمانبار تهرانst1238,909 3,502
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.8 عرض 12500.81.25رولکیلوگرمانبار تهرانst1238,909 3,502
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.9 عرض 10000.91رولکیلوگرمانبار تهرانst1238,909 3,502
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.9 عرض 12500.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانst1238,909 3,502
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 1 عرض 100011رولکیلوگرمانبار تهرانst1238,909 3,502
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 1 عرض 125011.25رولکیلوگرمانبار تهرانst1238,909 3,502
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 1.25 عرض 10001.251رولکیلوگرمانبار تهرانst1239,000 3,510
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 1.25 عرض 12501.251.25رولکیلوگرمانبار تهرانst1239,000 3,510
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 1.5 عرض 10001.51رولکیلوگرمانبار تهرانst1239,182 3,526
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 1.5 عرض 12501.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانst1239,182 3,526
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 2 عرض 100021رولکیلوگرمانبار تهرانst1239,364 3,543
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 2 عرض 125021.25رولکیلوگرمانبار تهرانst1239,364 3,543
قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس قزوین
قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس قزوین
بروزرسانی: 2 مرداد 1403
محصولضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلقیمت ارزش افزوده نوسانات
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.4 عرض 10000.41رولکیلوگرمانبار تهران44,273 3,985
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.4 عرض 12500.41.25رولکیلوگرمانبار تهران44,273 3,985
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.48 عرض 10000.481رولکیلوگرمانبار تهرانتماس بگیرید -
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.48 عرض 12500.481.25رولکیلوگرمانبار تهرانتماس بگیرید -
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.5 عرض 10000.51رولکیلوگرمانبار تهران42,364 3,813
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.5 عرض 12500.51.25رولکیلوگرمانبار تهران42,364 3,813
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.6 عرض 10000.61رولکیلوگرمانبار تهران42,000 3,780
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.6 عرض 12500.61.25رولکیلوگرمانبار تهران42,000 3,780
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.7 عرض 10000.71رولکیلوگرمانبار تهران40,636 3,657
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.7 عرض 12500.71.25رولکیلوگرمانبار تهران40,636 3,657
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.8 عرض 10000.81رولکیلوگرمانبار تهران40,455 3,641
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.8 عرض 12500.81.25رولکیلوگرمانبار تهران40,455 3,641
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.9 عرض 10000.91رولکیلوگرمانبار تهران40,182 3,616
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.9 عرض 12500.91.25رولکیلوگرمانبار تهران40,182 3,616
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 1 عرض 100011رولکیلوگرمانبار تهران41,091 3,698
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 1 عرض 125011.25رولکیلوگرمانبار تهران40,909 3,682
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 1.25 عرض 10001.251رولکیلوگرمانبار تهران41,091 3,698
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 1.25 عرض 12501.251.25رولکیلوگرمانبار تهران40,636 3,657
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 1.5 عرض 10001.51رولکیلوگرمانبار تهران40,636 3,657
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 1.5 عرض 12501.51.25رولکیلوگرمانبار تهران40,636 3,657
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 2 عرض 100021رولکیلوگرمانبار تهران45,636 4,107
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 2 عرض 125021.25رولکیلوگرمانبار تهران45,636 4,107
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 2.5 عرض 10002.51رولکیلوگرمانبار تهران56,091 5,048
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 2.5 عرض 12502.51.25رولکیلوگرمانبار تهران56,091 5,048
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 3 عرض 100031رولکیلوگرمانبار تهرانتماس بگیرید -
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 3 عرض 125031.25رولکیلوگرمانبار تهرانتماس بگیرید -
فهرست مطالب

  شرکت صنایع هفت الماس

  صنایع هفت الماس با هدف توليد انواع ورق گالوانيزه، نورد سرد، استنلس استيل (فولاد زنگ نزن) و ساير مقاطع فولادی در سال ١٣٧٥ تاسيس گرديد.

  عمليات عمرانی اين شركت در سال ١٣٨٠ آغاز و در سال ١٣٨٢ با ظرفيت اسمی سالانه ١٠٠٠٠٠ تن ورق گالوانيزه با ضخامت ٣/٠ تا ٢ ميليمتر و عرض ١٠٠٠ و ١٢٥٠ ميليمتر به بهره برداری رسيد.

  تاریخچه و معرفی شرکت صنایع هفت الماس

  توليدات ورق گالوانيزه اين شركت پاسخگوی ١٥ درصد نياز بازار داخلی بوده و حدود ٢٠ تا ٤٠ درصد از كل ظرفيت توليد نيز در بازارهای جهانی عرضه می‌گردد.

  صنایع هفت الماس  ضمن دريافت لوح تقدير از سوی وزير محترم صنايع و معادن به عنوان واحد نمونه صنعتی، دومين توليدكننده ورق گالوانيزه در كشور است كه علاوه بر ايجاد اشتغال در منطقه سهم بسزايی جهت تحقق خود كفايی توسعه صنعتی و رشد اقتصادی كشور دارا می‌باشد.

  دريافت نشان استاندارد ملی و گواهی كيفيت ISO ٩٠٠١:٢٠٠٨ در توليد ورق‌های گالوانيزه حاكی از عزم راسخ اين شركت در تحول و دسترسی به كيفيت برتر می باشد.

  تولیدات صنایع هفت الماس ضمن تامین ورق برای خط تولید گالوانیزه  بخش‌هایی از بازار مصرف داخلی و صادرات بین امللی را نیز تامین می‌کند.

  معرفی واحدها و خط تولید شرکت صنایع هفت الماس قزوین

  • واحد اسیدشویی : واحد اسیدشویی به ظرفیت یک میلیون تن در سال مشغول به فعالیت می باشد.
  • واحد نورد سرد :  دو واحد‌ نورد رفت و برگشتی (Reverse Mill) چهار و شش غلتکه با ظرفیت تولید یک میلیون تن در سال موجود می باشد. در این خط کاهش ضخامت ورق اسید شویی شده در دمای محیط صورت می گیرد.
  • واحد باز پخت با ظرفیت 360000 تن در سال مشغول به کار می باشد.
  • واحد گالوانیزه : صنایع هفت الماس دو واحد‌ گالوانیزه به روش غوطه وری گرم با ظرفیت تولید 604000 تن در سال مشغول فعالیت می باشد.
  • واحد گالوالوم: شرکت صنایع هفت الماس برای اولین بار در کشور، خط تولید ورق گالوالوم با ظرفیت 360000 تن در سال را در سال 1396 به بهره برداری رسانید.
  • خط توليد ورق رنگي  با ظرفیت تولید 200000 تن در سال به صورت خط پوشش دهي غلتكي طراحي گرديده است.

  شرکت صنایع هفت الماس قزوین

  خط تولید ورق گالوانیزه شرکت صنایع هفت الماس ، ظرفیت و محصولات

  شرکت صنایع هفت الماس دارای دو خط تولیدی گالوانیزه است که ورق را با ضخامت 2/0 تا 5/2 میلی متر و با عرض 700 تا 1250 میلیمتر و با ظرفیت سالیانه چهارصد هزار تن، تولید می نماید.

  پوشش حفاظتی روی ورق گالوانیزه به طور عمده از فلز روی است که از اکسیداسیون و خوردگی فلز ناشی از رطوبت و هوا در طول زمان جلوگیری می کند.

  نوع محافظت این پوشش در شرکت صنایع هفت الماس به دو صورت روغنی و کروماته است و انواع اسپینگل آن شامل (بدون گل، گل ریز، گل متوسط و گل درشت) می باشد.

  محصولات گالوانیزه این شرکت در اشکال مختلف و به صورت کلاف (گویل)، برش خورده (شیت)، سینوسی ذوزنقه ای و نواربری یا اسلیت می باشد.

  محصولات شرکت صنایع هفت الماس قزوین

  • ورق اسیدشویی
  • ورق نورد سرد
  • ورق رنگی
  • ورق گالوانیزه
  • ورق گالوالوم
  • ورق رنکی
  • لوله و پروفیل

  ورق رنگی هفت الماس قزوین

  از معروفترین محصولات هفت الماس؛ ورق رنگی هفت الماس میباشد، که دارای کیفیتی بالاست و کاملا در بازار شناخته شده است.

  خط تولید ورق گالوانیزه رنگي هفت الماس ، با ظرفیت تولید 200هزار تن در سال به صورت خط پوشش دهي غلتكي طراحي گرديده است. در این خط، کویل های گالوالوم اسکین شده در خط شارژ شده و سپس چربی زدایی و شستشو میشود.

  ورق اسید شویی‌ شده صنایع هفت الماس قزوین

  ورق گرم نوردیده به دلیل دمای بالای فرآیند تولید دارای سطحی با پوسته‌های اکسیدی ناشی از عملیات نورد گرم می باشد که وجود این پوسته‌ها باعث ایجاد ناهمگونی در ضخامت، زمینه و رنگ ورق می‌شود.

  این محصولات طی فرآیند اسید شویی توسط اسید کلریدریک(هیدروکلریک اسید) پوسته زدایی شده و به کیفیت مناسب جهت استفاده بعدی می‌رسد.

  ورق نورد سرد صنایع هفت الماس قزوین

  ورق نورد سرد شده  صنایع هفت الماس  (روغنی) عبارت است از محصولی که طی فرآیند نورد سرد از ورق فولادی نورد گرم شده با ضخامت بالا پس از پوسته زدایی تولید می‌شود.

  محصول نورد سرد شده(روغنی) این شرکت عبارت است از ورق فولاد ساده کربنی نورد سرد شده که پس از طی فرآیندهای آنیل بسته‌ای، نورد پوسته‌ای، تسطیح ورق و اعمال روغن محافظ با شرایط مشخص و قابل انتخاب، بسته بندی می‌شوند.

  این محصولات با توجه به درخواست مشتری برای کاربردهای مختلف مطابق با استانداردهای EN 10130 -2006 و‌ استاندارد ملي ايران INSO 5723 تولید می‌شوند.

  ورق گالوانیزه شرکت صنایع هفت الماس قزوین

  این ورق‌ها تاریخچه طولانی از کاربرد در انواع صنایع از قبیل صنایع ساختمانی، عمرانی، الکتریکی، خودروسازی و لوازم خانگی و … را به خود اختصاص می‌دهند.

  این شرکت به ‌واسطه سال‌ها تجربه عملی در زمینه فولاد و بخصوص فرآیند تولید فولاد با پوشش گالوانیزه از اقبال عمومی و تخصصی خاصی در بازار مصرف داخلی و بین المللی برخوردار است.

  تولید انواع محصولات مطابق با استاندارد های جهانی و در برخی موارد ایجاد بستر تولید برخی ورق‌های پوشش‌دار با مصرف خاص، صنایع هفت الماس را متمایز از رقیبان نموده است.

  انواع ورق گالوالوم صنایع هفت الماس

  • گالوالوم رنگی صنایع هفت الماس

  • لوله و پروفیل صنایع هفت الماس

  ورق گالوالوم صنایع هفت الماس در واقع ورق فولادی است که مانند ورق گالوانیزه سطح آن با یک پوشش محافظ و طی پیوند متالورژیکی پوشیده می‌شود، با این تفاوت که در اینجا فلز پوشش دارای ترکیب Al55%-Zn43.5%-Si1.5% می‌باشد.

  به همین خاطر ضمن استفاده از مزایای آند فدا شونده فلز روی و ایجاد سد مکانیکی در مقابل عوامل خورنده، می‌توان از قابلیت‌های مطلوب حضور آلومینیم نظیر مقاومت به خوردگی بسیار عالی و مقاومت به خراش و سایش پوشش آلومینا و همچنین شکل پذیرش و یکنواختی مطلوب پوشش بواسطه حضور سیلسیم بهره برد.

  این محصول در صنایع هفت الماس به روش غوطه‌وری و طی فرایند آنیل پیوسته به منظور تثبیت گرید فولاد، تولید می‌شود.

  این محصول به دلیل ظاهر نقره‌ای رنگ و زیبا، گل‌های ریز و یکنواخت و همچنین ماندگاری بسیار مطلوب، امروزه در عمده صنایع کلان مرتبط با فلز مورد توجه قرار گرفته و مصرف آن در غالب کشورها بر محصول گالوانیزه پیشی گرفته است.

  گالوالوم رنگی صنایع هفت الماس

  ورق گالوالوم رنگی با ضخامت های 0/2 تا 1/25 میلی متر و عرض های مختلف تا 1250 میلی متر، ضخامت پوشش ( زیر لایه ) تا 200 گرم بر متر مربع و تنوع رنگی نامحدود بر اساس درخواست مشتری تولید می‌شود.

  لایه‌های مختلفی از رنگ بر روی دو سطح ورق به کمک غلتک به صورت کنترل شده اعمال و سپس در کوره پخته می‌شود.

  با توجه به دقت بسیار بالا ( دقت 1 میکرومتر) در اعمال این لایه های رنگی در طول کویل، این محصول دارای ظاهری بسیار یکنواخت بوده و از این رو خواص دوام پذیری آن که متشکل از چسبندگی و مقاومت در برابر محیط های خورنده می‌باشد، در طول کویل یکسان خواهد بود.

  همچنین به دلیل خواص ویژه پوشش گالوالوم صنایع هفت الماس و نوع رنگ استفاده شده، ورق رنگی از انعطاف پذیری بسیار خوبی برخوردار می‌باشد.

  لوله و پروفیل صنایع هفت الماس

  لوله و پروفیل شرکت صنایع هفت الماس قزوین در سه دسته زیر تولید می شود:

  • لوله و پروفیل روغنی
  • لوله و پروفیل گالوانیزه
  • لوله و پروفیل گالوالوم

  خط مشی کیفی هفت الماس کارخانه

  1. خط مشی ایمنی

   • استقرار، نگهداری و بهبود مستمر سیستم جامع مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بر اساس 2007 OHSAS
   • تبعیت از کلیه قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت خود و الگو گیری از عملکرد سازمان‌های موفق
   • ارتقاء فرهنگ ایمنی و بهداشت شغلی در صنایع هفت الماس
   • پیش بینی، شناسائی، ارزیابی حذف یا کنترل عوامل زیان آور، شرایط و فعالیت‌های نا ایمن محیط کار به منظور پیشگیری از بیماری‌ها و حوادث ناشی از کار در شرکت
  2.    خط مشی زیست محیطی

   • رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی قابل تعمیم بر فعالیت‌ها صنایع هفت الماس و سایر الزامات حاکم بر شرکت
   • کاهش مصرف منابع اولیه از جمله آب و انرژی
   • شناسائی جنبه‌ها و اعمال مدیریت صحیح زیست محیطی و بهبود مستمر
   • تعهد به پیشگیری انواع آلودگی‌های زیست محیطی
   • آموزش، مشارکت عمومی و ایجاد حس مسئولیت در همکاران در جهت حفاظت از محیط زیست و کاهش آلاینده‌ها
  نظر شما