فیلتر محصولات
خانم عاطفه متین
واحد فروش
خانم عاطفه متین
داخلی
108
021-74486
خانم شیرین ساریخانی
واحد فروش
خانم شیرین ساریخانی
داخلی
108
021-74486
آقای مسعود دادور
واحد فروش
آقای مسعود دادور
داخلی
108
021-74486
آقای متین سلطانی
واحد فروش
آقای متین سلطانی
داخلی
108
021-74486
خانم نادیا هاشمی
واحد فروش
خانم نادیا هاشمی
داخلی
108
021-74486
آقای آرین کیانمرز
واحد خرید
آقای آرین کیانمرز
داخلی
108
021-74486
آقای مجید شهشهانی
واحد فروش
آقای مجید شهشهانی
داخلی
108
021-74486
آقای پاشا عقیلی
واحد فروش
آقای پاشا عقیلی
داخلی
108
021-74486
آقای محسن صحرانورد
واحد خرید
آقای محسن صحرانورد
داخلی
108
021-74486
آقای مسعود شاه حسینی
واحد فروش
آقای مسعود شاه حسینی
داخلی
108
021-74486
آقای سعید ایلخانی
واحد خرید
آقای سعید ایلخانی
داخلی
108
021-74486
آقای غلامحسین رجبی
واحد خرید
آقای غلامحسین رجبی
داخلی
108
021-74486
آقای امیرافراز سورانی
واحد خرید
آقای امیرافراز سورانی
داخلی
108
021-74486
خانم الهه دوستی
واحد فروش
خانم الهه دوستی
داخلی
108
021-74486

قیمت هاش

قیمت هاش سبک

قیمت هاش سبک

بروزرسانی: 2 مرداد 1403
خروجی اکسل
محصول سایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 12 12شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 56,364 5,636
تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 14 14شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 25,455 2,546
تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 16 16شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 54,545 5,455
تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 18 18شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 36,182 3,618
تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 20 20شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 41,364 4,136
تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 22 22شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 62,727 6,273
تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 24 24شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 63,636 6,364
تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 26 26شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 65,000 6,500
تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 28 28شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 65,000 6,500
تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 30 30شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 65,455 6,546
تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 32 32شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 65,455 6,546
تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 34 34شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 65,455 6,546
تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 40 40شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 65,909 6,591
تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 36 36شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 65,455 6,546
تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 45 45شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 65,909 6,591
تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 50 50شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 65,455 6,546
تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 55 55شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید -
تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 60 60شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید -
تیرآهن هاش بال پهن سبک ذوب آهن اصفهان سایز 10 10شاخهکیلوگرمانبار تهرانذوب آهن اصفهان 60,909 6,091
تیرآهن هاش بال پهن سبک ذوب آهن اصفهان سایز 12 12شاخهکیلوگرمانبار تهرانذوب آهن اصفهان 56,364 5,636
تیرآهن هاش بال پهن سبک ذوب آهن اصفهان سایز 14 14شاخهکیلوگرمانبار تهرانذوب آهن اصفهان 26,364 2,636
تیرآهن هاش بال پهن سبک ذوب آهن اصفهان سایز 16 16شاخهکیلوگرمانبار تهرانذوب آهن اصفهان 56,364 5,636
تیرآهن هاش بال پهن سبک ذوب آهن اصفهان سایز 18 18شاخهکیلوگرمانبار تهرانذوب آهن اصفهان 36,364 3,636
تیرآهن هاش بال پهن سبک ذوب آهن اصفهان سایز 20 20شاخهکیلوگرمانبار تهرانذوب آهن اصفهان 41,636 4,164
تیرآهن هاش بال پهن سبک فایکو سایز 14 14شاخهکیلوگرمانبار تهرانفایکو 33,636 3,364
تیرآهن هاش بال پهن سبک فایکو سایز 16 16شاخهکیلوگرمانبار تهرانفایکو 59,091 5,909
تیرآهن هاش بال پهن سبک فایکو سایز 18 18شاخهکیلوگرمانبار تهرانفایکو 36,818 3,682
تیرآهن هاش بال پهن سبک فایکو سایز 20 20شاخهکیلوگرمانبار تهرانفایکو 41,818 4,182
قیمت هاش سنگین

قیمت هاش سنگین

بروزرسانی: 2 مرداد 1403
خروجی اکسل
محصول سایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 10 10شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 59,091 5,909
تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 12 12شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 59,091 5,909
تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 14 14شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 25,273 2,527
تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 16 16شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 25,455 2,546
تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 18 18شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 25,455 2,546
تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 20 20شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 48,182 4,818
تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 22 22شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 46,818 4,682
تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 24 24شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 45,909 4,591
تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 26 26شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 53,636 5,364
تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 28 28شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 61,818 6,182
تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 30 30شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 55,000 5,500
تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 32 32شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 64,091 6,409
تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 34 34شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 64,545 6,455
تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 36 36شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 65,909 6,591
تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 40 40شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 65,000 6,500
تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 45 45شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 65,000 6,500
تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 50 50شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 65,000 6,500
تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 55 55شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید -
تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 60 60شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 72,727 7,273
تیرآهن هاش بال پهن سنگین ذوب آهن اصفهان سایز 10 10شاخهکیلوگرمانبار تهرانذوب آهن اصفهان 58,636 5,864
تیرآهن هاش بال پهن سنگین ذوب آهن اصفهان سایز 12 12شاخهکیلوگرمانبار تهرانذوب آهن اصفهان 58,182 5,818
تیرآهن هاش بال پهن سنگین ذوب آهن اصفهان سایز 14 14شاخهکیلوگرمانبار تهرانذوب آهن اصفهان 26,182 2,618
تیرآهن هاش بال پهن سنگین ذوب آهن اصفهان سایز 16 16شاخهکیلوگرمانبار تهرانذوب آهن اصفهان 26,182 2,618
تیرآهن هاش بال پهن سنگین ذوب آهن اصفهان سایز 18 18شاخهکیلوگرمانبار تهرانذوب آهن اصفهان 25,455 2,546
تیرآهن هاش بال پهن سنگین ذوب آهن اصفهان سایز 20 20شاخهکیلوگرمانبار تهرانذوب آهن اصفهان 47,727 4,773
تیرآهن هاش بال پهن سنگین فایکو سایز 14 14شاخهکیلوگرمانبار تهرانفایکو 25,636 2,564
تیرآهن هاش بال پهن سنگین فایکو سایز 16 16شاخهکیلوگرمانبار تهرانفایکو 26,364 2,636
تیرآهن هاش بال پهن سنگین فایکو سایز 18 18شاخهکیلوگرمانبار تهرانفایکو 26,364 2,636
تیرآهن هاش بال پهن سنگین فایکو سایز 20 20شاخهکیلوگرمانبار تهرانفایکو 47,727 4,773
مزیت های خرید از فولادسل

در این صفحه دو جدول برای قیمت هاش سبک و قیمت هاش سنگین قرار داده شده است. در این جداول می‌توانید مشخصات هرکدام از محصولات را به صورت دقیق مشاهده کنید و سفارش خود را ثبت کنید. برای اطلاعات بیشتر در مورد قیمت هاش پیشنهاد می‌کنیم از ویدیو نیز دیدن کنید.

فهرست مطالب

  تیرآهن هاش چیست‌؟

  در حقیقت تیرآهن هاش نوعی پروفیل نورد شده است که با طول 12 متر و سایز 100 تا 1000 به تولید می‌رسد و نسبت به تیرآهن‌های معمولی بال بلندتر و پهن‌تری دارد. علت نام گذاری این محصول نیز به همین خاطر است. شکلی شبیه به H داشته و ارتفاع و بال تا سایز 30 داشته و این موضوع استحکام هاش را تضمین می‌کند. قیمت هاش امروز به مواردی همچون نوع آهن، کیفیت و خلوص آن بستگی دارد.

  قیمت تیرآهن هاش

  قیمت هاش امروز موضوع بسیار مهمی است که می‌تواند بر روی هزینه تمام شده پروژه شما تاثیر بگذارد. جالب است بدانید نرخ هاش و قیمت تیرآهن به صورت روزانه دچار تغییر و تحولاتی می‌شود؛ به همین خاطر نیاز داریم تا از قیمت لحظه‌ای هاش مطلع شویم. در این صفحه از فولادسل به بررسی عوامل موثر بر قیمت روز هاش خواهیم پرداخت.

  عوامل موثر بر قیمت تیرآهن هاش

  تیرآهن هاش از جمله مقاطعی است که قیمت آن روزانه با نوسان مواجه می‌شود. عواملی وجود دارد که “قیمت هاش” امروز را با تغییر رو به رو می‌کند. آشنایی با عوامل تاثیرگذار بر قیمت هاش می‌تواند تا حد زیادی در پیش بینی قیمت تیرآهن هاش موثر باشد. در ادامه با این عوامل آشنا خواهیم شد.

  برای خرید انواع تیرآهن بر روی لینک زیر کلیک کنید
  قیمت تیرآهن
  1. سایز تیرآهن هاش
   با توجه به وارداتی بودن هاش در برخی سایزها، نسبت به سایز مورد نظر، طبعا قیمت تیرآهن هاش تغییر خواهد یافت.
  2. سفارشی بودن تیرآهن هاش
   در صورتی که محصول را در سایز و وزن بالاتری به صورت سفارشی خریداری کنید، قیمت هاش امروز با توجه به آن افزایش خواهد یافت.
  3. سبک، سنگین و فوق سنگین بودن هاش
   هر چه محصول سفارشی شما از سبک به سمت فوق سنگین برود، قیمت تیرآهن هاش روند صعودی می‌گیرد.
  4. قیمت روز آهن در بازار
   موضوع اجتناب ناپذیر قیمت روز آهن و فولاد، بر قیمت تیرآهن هاش تاثیر گذار است.
  5. هزینه حمل و نقل
   باید بدانید که از هر مجموعه‌ای که محصول را خریداری کنید، بار شما با هزینه‌ای ارسال می‌شود و این موضوع بر قیمت هاش امروز به صورت مستقیم تاثیر می‌گذارد.

  عوامل موثر بر قیمت تیرآهن هاش

  قیمت روز انواع هاش سبک و سنگین

  طبقه‌بندی برای تیرآهن هاش وجود دارد که به دو دسته سبک و سنگین تقسیم می‌شود. انتخاب نوع محصول بر روی قیمت روز انواع هاش تاثیر گذار است. البته نوع دیگری از هاش نیز وجود دارد که در ایران کاربرد کمتری دارد. این دسته هاش، فوق سنگین نام دارد که قیمت آن بیشتر از دو دسته فوق است.

  نام محصول تیرآهن هاش H
  سایز 10 تا 60
  طول 12 متری
  واحد کیلوگرم
  انواع هاش سبک (HEA) و هاش سنگین (HEB)

  قیمت هاش سبک

  به دلیل مقاومت خوب و همچنین مناسب بودن قیمت تیرآهن هاش سبک، می‌توان از آن در اجرای ستون‌های بلند در آسمان خراش‌ها استفاده کرد. شما می‌توانید برای استعلام قیمت هاش امروز سبک جداول موجود در بالای این صفحه را بررسی نمایید و یا با کارشناسان فولادسل با شماره 02174486 تماس حاصل نمایید. توجه داشته باشید که قیمت‌ها به صورت روزانه بروزرسانی می‌شوند؛ پس با خیال راحت قیمت‌ها را رویت کنید.

  خرید تیرآهن هاش سبک

  شما می‌توانید برای دریافت قیمت هاش سبک، با کارشناسان فولادسل تماس بگیرید و از مشاوره تخصصی کارشناسان مجرب فولادسل، بهره‌مند شوید. شماره تلفن 02174486 در ساعات اداری و فرم استعلام سریع قیمت وب سایت در ساعات غیر اداری، پل ارتباطی ما و شماست.

  شرکت پترو سازه ساحل با نام تجاری فولادسل، مفتخر است تا به صورت روزانه قیمت هاش سبک را در سایت خود به روز نماید. همچنین امکان فروش هاش سبک با ضمانت نامه بانکی ال سی فراهم است. دپارتمان پشتیبانی مشتریان، پاسخگوی اعتماد شما خواهند بود.

  مشخصات هاش سبک

  هاش‌ سبک کاربرد بسیاری در صنایع مختلف دارد. قیمت تیرآهن هاش سبک نسبت به دیگر انواع هاش کمتر است، چرا که از وزن کمتری برخوردار است. تیرآهن هاش سبک با نام‌های IPBL یا HEA نیز شناخته می‌شود. ضخامت بال‌های هاش سبک نسبت به هاش سنگین کمتر است. قیمت هاش سبک اروپایی بصورت روزانه در سایت فولادسل به روزرسانی می‌گردد.

  هاش سبک برای بسیاری از تعمیرات، ساخت و ساز عمومی و تمام کاربردهای سازه‌ای ترجیح داده می‌شوند، به شکل U یا C تولید می‌شوند.

  کاربردهای هاش سبک

  • تجهیزات حمل و نقل
  • تجهیزات کشاورزی
  • مناطق صنعتی
  • تریلرها
  • اسکله های دریایی
  • ساخت مبلمان

  هاش سبک اروپایی

  نوع هندسه هاش باعث استحکام بیشتر سازه در مقابل بارهای وارد شده و ارتعاشات ساختمان می‌شود. قیمت هاش سبک اروپایی برای افرادی که روی سازه‌‌های بزرگ مثل برج‌ها، پل‌ها و سدها کار می‌کنند، اهمیت بسیاری دارد. زیرا این محصول برای افزایش مقاومت سازه مورد استفاده قرار می‌گیرد. از آنجا که این محصول وارداتی است عواملی نظیر ارز به ویژه دلار بر روی قیمت هاش سبک اروپایی به شدت تاثیر گذار است. از دیگر عوامل تاثیرگذار بر قیمت این محصول می‌توان به قیمت جهانی و داخلی فولاد خام، میزان عرضه و تقاضا و قیمت ورق‌های فولادی اشاره نمود.

  فروش هاش سبک اروپایی

  هاش از مصالح ضروری در بسیاری از سازه‌ها به خصوص در ساختمان‌هایی با تعداد طبقات زیاد به حساب می‌آید. فولادسل، نماینده فروش انواع هاش، هاش سبک اروپایی را با شرایط ویژه، تحویل می‌دهد. همچنین شما می‌توانید از امکان خرید با ضمانت نامه بانکی ال سی، بهره‌مند شوید. بعضی فاکتورها به‌ صورت غیر مستقیم بر قیمت این محصول موثر است. نظیر نوسانات قیمت دلار و همچنین نوسانات قیمت آهن‌ آلات.

  همین حالا برای دریافت مشاوره تخصصی و مناسب‌ترین قیمت هاش سبک اروپایی با شماره 02174486 تماس بگیرید. دپارتمان پشتیبانی مشتریان و واحد کنترل کیفیت، پاسخگوی اعتماد شما خواهند بود. شما می‌توانید متناسب با نیاز خود و بر اساس دریافت مشاوره تخصصی از فولادسل، مناسب‌ترین قیمت روز بازار را دریافت نمایید. واحد کنترل کیفیت فولادسل و دپارتمان پشتیبانی مشتریان، پاسخگوی اعتماد شما خواهند بود.

  کاربرد هاش سبک اروپایی

  • کاهش وزن هاش سبک از یک سو آن را برای کاربردهای معمول ساخت و ساز بسیار مناسب می‌گرداند چرا که سبب کاهش وزن سازه می‌شود اما از سوی دیگر، میزان تحمل بار کمتری را به دنبال دارد.
  • هاش سبک یکی از پرکاربردترین انواع پروفیل‌‌های ساختمانی به‌ حساب می‌آید.
  • در ساخت سازه‌‌های سنگین مثل پل و یا برج‌هایی با تعداد طبقات بالا، استفاده از تیرآهن سنگین مناسب‌تر است.

  هاش سبک ذوب آهن اصفهان

  تیرآهن IPB در استانداردهای مختلف تولید می‌شود. متداول‌ترین نوع آن هاش تولید شده با استاندارد st۴۴ است. تیراهن‌های هاش به طور معمول بارهای وارداتی هستند. در ایران نیز کارخانه‌هایی مانند ذوب آهن اصفهان و فایکو سهم بزرگی از تولید هاش در داخل کشور را بر عهده دارند. قیمت هاش سبک ذوب آهن به عوامل مختلفی بستگی دارد. مانند شرایط کلان اقتصاد، قیمت جهانی و داخلی آهن آهلات و نوسانات ارز که از مهم‌ترین آن‌ها می‌باشد.

  جهت اطلاع از قیمت هاش سبک ذوب آهن، با فولادسل تماس بگیرید. این شرکت با بیش از یک دهه فعالیت در خرید و فروش ورق‌ها و مقاطع فولادی و همکاری با صدها کارخانه، سازمان و شرکت معتبر، به رضایت مشتریان اهمیت ویژه‌ای می‌دهد. همچنین امکان خرید اعتباری ورق فولادی بصورت ضمانت نامه بانکی lc فراهم است.

  هاش سبک ذوب آهن اصفهان

  فروش هاش سبک ذوب آهن

  فولادسل، نماینده فروش انواع تیرآهن هاش، هاش سبک ذوب آهن را با شرایط ویژه، تحویل می‌دهد. همچنین شما می‌توانید از امکان خرید با ضمانت نامه بانکی ال سی، بهره‌مند شوید. همانطور که ذکر شد بعضی فاکتورها به‌ صورت غیر مستقیم بر قیمت بال پهن سبک ذوب آهن موثر است. نظیر نوسانات قیمت دلار و همچنین نوسانات قیمت آهن‌ آلات. قیمت تیرآهن سبک اصفهان را نیز می‌توانید در سایت این شرکت مشاهده نمایید.

  همین حالا برای دریافت مشاوره تخصصی و مناسب ترین قیمت هاش سبک ذوب آهن با شماره 02174486 تماس بگیرید. دپارتمان پشتیبانی مشتریان و واحد کنترل کیفیت، پاسخگوی اعتماد شما خواهند بود. شما می‌توانید متناسب با نیاز خود و بر اساس دریافت مشاوره تخصصی از فولادسل، مناسب‌ترین قیمت روز بازار را دریافت نمایید. واحد کنترل کیفیت فولادسل و دپارتمان پشتیبانی مشتریان، پاسخگوی اعتماد شما خواهند بود.

  روش تولید هاش سبک ذوب آهن

  هاش معمولی و تیرآهن هاش بال پهن هر دو با روش نورد گرم تولید می‌گردند. بسته به سایز محصول تولیدی از بلوم یا بیلت به عنوان مقاطع اولیه تولید هاش استفاده می‌شود. فرآیند تولید با پیش گرم این مقاطع شروع می‌شود. افزایش دمای بلوم یا بیلت باعث بهبود شکل پذیری هاش می‌شود.

  به دلیل دمای بالای پیش گرم سطح بلوم دچار اکسیداسیون می‌شود. این لایه‌های اکسیدی می‌تواند خاصیت‌های سطحی هاش تولیدی را تحت تاثیر قرار دهد. به همین دلیل پیش از شروع فرآیند نورد لایه‌های اکسیدی تشکیل شده به کمک فشار بالای آب از سطح مقطع اولیه جدا می‌شود. پس از خنک شدن مقطع تولید یک مرحله اتوکاری به منظور حذف خمیدگی‌های ایجاد شده صورت می‌گیرد تا یک شاخه هاش یا تیرآهن با کیفیت هندسی بالایی تولید شود.

  تولید هاش بال پهن به دلیل ابعاد بال بزرگ‌تر سخت‌تر است. به دلیل ابعاد بزرگ‌تر، هنگام خنک سازی هاش ایجاد کاهش دما به صورت یکنواخت در طول مقطع کار دشواری است. چنانچه این اتفاق به درستی رخ ندهد، خمیدگی در طول تیرآهن هاش اتفاق می‌افتد. به دلیل همین دشواری در زمینه تولید معمولا اندکی اختلاف بین قیمت هاش سبک و سایر انواع هاش دیده می‌‌شود.

  هاش سبک فایکو

  نوسانات و تغییرات دائمی بازار آهن‌آلات و قطعات ساختمانی باعث شده تا قیمت هاش سبک فایکو همواره در حال تغییر باشد. قیمت تیرآهن بال پهن فایکو از سایر هاش‌های مشابه مناسب‌تر است. همین موضوع، خرید هاش سبک فایکو را افزایش می‌دهد.

  اگر برای خرید مقاطع موردنیاز خود به فکر یک مرجع معتبر و دقیق برای اطلاع از قیمت روز هاش سبک فایکو هستید، فولادسل قیمت این محصول را به صورت روزانه در اختیار مشتریان عزیز قرار می‌دهد. قیمت روز و اندازه‌‌های مختلف هاش تولید شده کارخانه فایکو را ملاحظه نمایید و سپس محصول‌تان را در حجم و اندازه مورد نظرتان سفارش دهید.

  قیمت هاش سبک فایکو

  خرید تیرآهن بال پهن سبک فایکو

  شما می‌توانید متناسب با نیاز خود و بر اساس دریافت مشاوره تخصصی از فولادسل، مناسب‌ترین قیمت روز بازار را دریافت نمایید. واحد کنترل کیفیت فولادسل و دپارتمان پشتیبانی مشتریان، پاسخگوی اعتماد شما خواهند بود. همین حالا برای دریافت مشاوره تخصصی و مناسب‌ترین قیمت هاش سبک فایکو با شماره 02174486 تماس بگیرید.

  فولادسل، نماینده فروش انواع هاش ، هاش سبک فایکو را با شرایط ویژه، تحویل می‌دهد. همچنین شما می‌توانید از امکان خرید با ضمانت نامه بانکی ال سی، بهره‌مند شوید. بعضی فاکتورها به‌ صورت غیر مستقیم بر قیمت این محصول موثر است.

  مشخصات هاش سبک فایکو

  کارخانه فایکو از جمله کارخانه‌های تولیدکننده محصولات فولادی با کیفیت است. این محصولات در مدت کوتاهی توانسته‌‌اند جای خود را در بازار باز کنند. از جمله آن‌ها می‌توان به هاش سبک فایکو اشاره نمود.

  هاش از مصالح بسیار ضروری در اکثر سازه‌‌ها به ویژه در ساختمان‌هایی است که دارای تعداد زیادی طبقه هستند. دلیل تاثیرگذاری هاش به عوامل مختلفی مربوط است. هاش، نقطه ضعف شکنندگی تیرآهن‌های معمولی در طول زیاد را برطرف کرده‌ است. بدون این مصالح شاید هیچکدام از ابر سازه‌های ساخته شده وجود نداشتند. تیرآهن هاش یا بال ‌پهن در دو نوع به بازار عرضه می‌شود و تفاوت اصلی در میزان ضخامت آن‌هاست.

  تیرآهن هاش سبک: هاش سبک با نام‌های IPBL یا HEA شناخته می‌شود. ضخامت بال‌های آن نسبت به هاش سنگین کمتر است.

  تیرآهن هاش سنگین: ضخامت بال‌های هاش سنگین نسبت به هاش سبک بیشتر است. همچنین این مدل هاش جزو پرفروش‌ترین هاش‌های دنیا محسوب می‌شود.

  قیمت هاش سنگین

  هاش ها در سایز و وزن مختلف به تولید می‌رسند. در آغاز باید نیاز صنعت خود را بشناسید و بدانید کدام محصول مورد نیاز شماست. اگر در این مسیر سردرگم شدید، نگران نباشید! از طریق تماس با مجموعه می‌توانید به صورت مستقیم با کارشناسان فولادسل ارتباط بگیرید و علاوه بر اطلاع از قیمت تیرآهن هاش سبک از مشاوره تخصصی رایگان نیز بهره‌مند شوید. در صورتی که نیاز به مشاوره نداشتید، می‌توانید قیمت هاش امروز سنگین را در بالا و در جداول مربوطه مشاهده نمایید.

  قیمت تیرآهن بال پهن سنگین

  هاش سنگین دارای بال‌های پهن‌تر و ضخیم‌‌تری نسبت به هاش سبک است. با توجه به تحمل بار سنگین، در خرپاها و تیرها، صنایع سدسازی، پالایشگاهی، کشتی سازی و اسکله‌ سازی مورد توجه است. هاش سنگین مانند هر مقطع فولادی دارای نقاط ضعفی نیز هست. مهم‌ترین آن‌ها شامل بالا بودن قیمت هاش سنگین، هزینه بالای آزمون جوشکاری، هزینه بر بودن محافظت آن در برابر خوردگی و کم بودن مقاومت آن در دماهای بالا است.

  جهت اطلاع از قیمت هاش سنگین، با فولادسل تماس بگیرید. این شرکت با بیش از یک دهه فعالیت در خرید و فروش ورق‌ها و مقاطع فولادی و همکاری با صدها کارخانه، سازمان و شرکت معتبر، به رضایت مشتریان اهمیت ویژه‌ای می‌دهد. همچنین امکان خرید اعتباری ورق فولادی بصورت ضمانت نامه بانکی lc فراهم است.

  فروش هاش سنگین

  اگر به دنبال خرید هاش باکیفیت هستید، می‌توانید به راحتی و از طریق وب سایت فولادسل نسبت به خرید این محصول اقدام نمایید. کارشناسان فولادسل علاوه بر ارائه قیمت تیرآهن هاش سنگین می‌توانند به عنوان راهنمای خرید نیز به شما در انتخاب بهترین محصول متناسب با پروژه شما کمک کنند. فولادسل، نماینده فروش انواع هاش، تیرآهن هاش سنگین را با شرایط ویژه، تحویل می‌دهد.

  شما می‌توانید از امکان خرید با ضمانت نامه بانکی ال سی، بهره‌مند شوید. بعضی فاکتورها به‌ صورت غیر مستقیم بر قیمت این محصول موثر است. نظیر نوسانات قیمت دلار و همچنین نوسانات قیمت آهن‌ آلات. همین حالا برای دریافت مشاوره تخصصی و مناسب‌ترین قیمت تیرآهن بال پهن سنگین با شماره 02174486 تماس بگیرید. دپارتمان پشتیبانی مشتریان و واحد کنترل کیفیت، پاسخگوی اعتماد شما خواهند بود.

  هاش سنگین اروپایی

  هاش به جهت اینکه از لحاظ شکل ظاهری شبیه به حرف لاتین H است، به این عنوان نامیده می‎‌شود. هاش سنگین یک نوع تیرآهن فولادی است که از جهت وزن و ابعاد، بسیار بزرگ و غول‌پیکر است. این محصول صرفا در پروژه‌های ساختمانی عظیم و طرح‌های صنعتی بزرگ به کار گرفته می‌شود. همه این عوامل باعث می‌شود تا قیمت هاش سنگین اروپایی در مقابل نمونه‌های سبک آن افزایش پیدا کند.

  ضمن اینکه این محصول وارداتی است و قیمت ارز به ویژه دلار بر روی قیمت نهایی این محصول اثرگذار است. از دیگر عوامل تاثیرگذار بر قیمت هاش سنگین اروپایی می‌توان به قیمت جهانی و داخلی فولاد خام، میزان عرضه و تقاضا و قیمت ورق‌های فولادی اشاره نمود.

  فروش هاش سنگین اروپایی

  شما به عنوان خریدار هاش سنگین اروپایی، به یک شرکت بازرگانی معتبر نیاز دارید. به منظور داشتن تجربه‌ای امن در هنگام خرید، باید از تامین کننده معتبر هاش خرید نمایید. شرکت پتروسازه ساحل با برند تجاری فولادسل مفتخر است همگام با ارایه مشاوره تخصصی، مناسب‌ترین قیمت هاش سنگین اروپایی را ارایه نماید. همچنین امکان خرید با ضمانت نامه بانکی lc فراهم است.

  جهت اطلاع از قیمت روز این محصول، با شماره 02174486 تماس بگیرید. فولادسل با بیش از یک دهه فعالیت در خرید و فروش ورق‌ها و مقاطع فولادی و همکاری با صدها کارخانه، سازمان و شرکت معتبر، به رضایت مشتریان اهمیت ویژه‌ای می‌دهد. همچنین امکان خرید اعتباری ورق فولادی بصورت ضمانت نامه بانکی lc فراهم است.

  کاربرد هاش سنگین

  • هاش سنگین، ضخامت بیشتری دارد و دلیل وزن بالای آن هم همین است. بنابراین می‌تواند به عنوان ستون‌های اصلی ساختمان و پل‌های پرتردد که قرار است وزن زیادی را تحمل کنند به کار رود.
  • تیرآهن‌های کوچک‌تر وزن را تقسیم کرده و به سمت ستون‌های اصلی هدایت می‌‌کنند، بنابراین باید تحمل وزن بسیار بالا را داشته باشند و هاش سنگین برای این کار انتخاب مناسبی است.
  • محل استفاده این دسته از مقاطع فولادی معمولا سوله‌های بزرگ، انواع انبار، کارخانه‌های تولیدی، سازه‌های فلزی شناور بر روی آب، انواع برج‌ها، پل‌‌های فلزی و سایر سازه‌های غول ‌پیکر است.

  هاش سنگین ذوب آهن اصفهان

  انواع هاش در ساخت و سازهای عظیم مانند آسمان خراش‌ها و پل‌ها نقش کلیدی دارد. به همین علت قیمت این محصول در تعیین هزینه‌های نهایی پروژه‌های عمرانی بسیار حائز اهمیت است. یکی از انواع این مقاطع، هاش سنگین ذوب آهن است. دانستن قیمت هاش سنگین ذوب آهن اصفهان برای کارفرمایان و سایر افرد فعال در صنایعی که از این محصول استفاده می‌کنند اهمیت بسیاری دارد. عواملی مانند شرایط کلان اقتصاد، قیمت جهانی و داخلی آهن آلات و نوسانات ارز بر روی قیمت این محصول تاثیرگذار است.

  جهت اطلاع از قیمت بال پهن ذوب آهن، با فولادسل تماس بگیرید. این شرکت با بیش از یک دهه فعالیت در خرید و فروش ورق‌ها و مقاطع فولادی و همکاری با صدها کارخانه، سازمان و شرکت معتبر، به رضایت مشتریان اهمیت ویژه‌ای می‌دهد. همچنین امکان خرید اعتباری ورق فولادی بصورت ضمانت نامه بانکی lc فراهم است.

  هاش سنگین ذوب آهن اصفهان

  فروش هاش سنگین ذوب آهن

  فولادسل، نماینده فروش انواع تیرآهن بال پهن سنگین ذوب آهن را با شرایط ویژه، تحویل می‌دهد. همچنین شما می‌توانید از امکان خرید با ضمانت‌نامه بانکی ال سی، بهره‌مند شوید. همانطور که پیش‌تر نیز عنوان شد بعضی فاکتورها به‌ صورت غیر مستقیم بر قیمت این محصول موثر است. نظیر نوسانات قیمت دلار و همچنین نوسانات قیمت آهن‌ آلات.

  شما می‌توانید متناسب با نیاز خود و بر اساس دریافت مشاوره تخصصی، مناسب‌ترین قیمت روز بازار را دریافت نمایید. واحد کنترل کیفیت فولادسل و دپارتمان پشتیبانی مشتریان، پاسخگوی اعتماد شما خواهند بود. کارشناسان فروش این شرکت، عموما از فارغ التحصیلان رشته متالورژی هستند و در حوزه فولاد و آهن مجرب محسوب می‌شوند. همین حالا برای دریافت مشاوره و مناسب‌ترین قیمت هاش سنگین ذوب آهن اصفهان با شماره 02174486 تماس بگیرید.

  قیمت تیرآهن هاش سنگین فایکو

  قیمت هاش سنگین فایکو مانند انواع مقاطع فولادی دیگر تحت تاثیر عوامل مختلفی است. از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به نوسانات قیمت ارز، قیمت جهانی آهن، میزان عرضه و تقاضا در بازار جهانی و هزینه‌ حمل و نقل اشاره نمود. خریداران محترم هاش سنگین فایکو تیرآهن و سایر مقاطع می‌توانند جهت استعلام قیمت به وب‌ سایت فولادسل مراجعه نمایند.

  جهت دریافت اطلاع از هاش سنگین فایکو قیمت آن می‌توانید ، با فولادسل تماس بگیرید. این شرکت با بیش از یک دهه فعالیت در خرید و فروش ورق‌ها و مقاطع فولادی و همکاری با صدها کارخانه، سازمان و شرکت معتبر، به رضایت مشتریان اهمیت ویژه‌ای می‌دهد. همچنین امکان خرید اعتباری ورق فولادی بصورت ضمانت نامه بانکی lc فراهم است.

  فروش هاش سنگین فایکو

  شما می‌توانید متناسب با نیاز خود و بر اساس دریافت مشاوره تخصصی، مناسب‌ترین قیمت روز بازار را دریافت نمایید. واحد کنترل کیفیت فولادسل و دپارتمان پشتیبانی مشتریان، پاسخگوی اعتماد شما خواهند بود. همین حالا برای دریافت مشاوره و مناسب‌ترین قیمت هاش سنگین فایکو با شماره 02174486 تماس بگیرید.

  فولادسل، نماینده فروش انواع ورق مقاطع، هاش سنگین فایکو را با شرایط ویژه، تحویل می‌دهد. همچنین شما می‌توانید از امکان خرید با ضمانت نامه بانکی ال سی، بهره‌مند شوید. همانطور که پیش‌تر نیز عنوان شد بعضی فاکتورها به‌ صورت غیر مستقیم بر قیمت این محصول موثر است. نظیر نوسانات قیمت دلار و همچنین نوسانات قیمت آهن‌ آلات.

  مشخصات هاش سنگین فایکو

  شرکت فولاد البرز ایرانیان که با نام کارخانه فایکو نیز شناخته می‌‌شود، یکی از قدیمی‌‌ترین شرکت‌های ایران است. این شرکت از سال ۱۳۳۹ در زمینه تولید مقاطع فولادی فعالیت دارد. بال پهن سنگین فایکو یکی از معروف‌ترین محصولات این کارخانه است که نیاز منطقه شمالی کشور را تامین می‌کند. هاش ‌تولید شده توسط این برند با بهترین فولاد و گالوانیزه تهیه می‌‌شود. به همین جهت مقاومت بالایی دارد و ساختمان‌ سازی در رطوبت بالای شمال کشور مناسب است.

  مناسب‌ترین قیمت هاش سنگین فایکو را از فولادسل بخواهید.

  خرید تیرآهن بال پهن (هاش)

  برای خرید تیرآهن بال پهن (هاش) باید پس از بهره‌مندی از مشاوره، صنعت خود را بشناسید، سایز مورد نظر را انتخاب کرده و در آخر برند و قیمت را بدانید. توجه داشته باشید که باید قیمت هاش امروز را بررسی کنید. حال نوبت به خرید تیرآهن بال پهن می‌رسد. توجه داشته باشید که برای این کار باید از طریق مراکز معتبر اقدام نمایید. کارشناسان مراکز فروش معتبری مثل فولادسل همواره در کنار شما خواهند بود که بهترین انتخاب را داشته باشید. برای خرید تیرآهن بال پهن (هاش) روش‌های مختلفی وجود دارد که در ادامه به آن ها خواهیم پرداخت. پس با ما همراه بمانید.

  خرید تیرآهن بال پهن (هاش)

  روش‌های خرید تیرآهن هاش

  روش‌های خرید تیراهن هاش در فولادسل به طرق مختلفی انجام می‌شود. شما می‌توانید خرید خود را به صورت مراجعه حضوری به مجموعه انجام دهید. اگر زمان این کار را ندارید، پیشنهاد ما تماس تلفنی با شماره‌های درج شده در سایت است. روش دیگری نیز وجود دارد و آن هم ثبت سفارش از طریق سایت بوده که با یک کلیک می‌توانید کار خرید تیرآهن هاش را انجام دهید. از هر روشی که اقدام کنید، هیچ تفاوتی ندارد، برای پرداخت می‌توانید به صورت نقدی و یا حتی اعتباری، خرید تیرآهن هاش را نهایی کنید. توجه داشته باشید که انتخاب هر کدام از روش ها تاثیری در قیمت هاش امروز ندارند.

  اینفوگرافی روش خرید هاش

  مزایا خرید هاش از فولادسل

  فولادسل به عنوان مرجع خرید هاش، ارائه دهنده خدمات متعددی به خریداران محترم است. فولادسل در تمامی مراحل انتخاب و خرید هاش در کنار مشتریان بوده و علاوه بر فروش هاش، ارائه دهنده بهترین مشاوره تخصصی خرید هاش نیز هست. از مزایای خرید هاش از فولادسل می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • اگر بارگیری از بنگاه‌های تهران انجام شود، واحد کنترل کیفیت (QC) هاش را به‌ طور کامل چک کرده و پس از تایید نهایی، بار مشتری ارسال خواهد شد.
  • فولادسل یکی از شرکت‌های فولادی بوده که اقدام به فروش اعتبار اسنادی داخلی ریالی (LC) به صورت مدت‌دار و دیداری کرده است. مشترکین بانک‌های تجارت و صادرات از شرایط ویژه‌ای برخوردار هستند.
  • واحد باربری شرکت (پتروبار)، پس از مذاکره با شرکت‌های باربری، معتمدترین باربری با کمترین قیمت، بیمه و سالم‌ترین ماشین‌ها را انتخاب می‌کند. سپس به تایید مشتری رسانده و در نهایت محصول را ارسال می‌کند.
  • مشاوره تخصصی رایگان با مدیر فروش واحد
  • امکان ارسال نمونه یا گواهی هاش (Certificate)
  • مشتریان محترم می‌توانند با مراجعه به کلیه بانک‌های سراسر کشور، نسبت به گشایش LC داخلی به ذینفعی فولادسل اقدام کنند. به این طریق می‌توانند از مزایای فروش اعتباری دربازه‌های زمانی یک تا شش ماه بهره‌مند شوند.
  • ارائه بهترین قیمت هاش امروز.

  تیرآهن هاش چیست ؟

  کاربرد تیرآهن بال پهن

  مقاومت بیشتر و تنش مکانیکی کمتر علت تولید تیرآهن‌های بال پهن یا همان هاش بوده که این موضوع دلیل بزرگ تر بودن سطح مقطع این محصول نیز هست. استحکام زیاد تیرآهن هاش آن را برای ساخت خرپا و تیر مناسب کرده است. کاربردهای این محصول در قیمت هاش امروز موثر بوده است. تیرآهن بال پهن کاربردهای دیگری در صنایع نیز دارد؛ از جمله:

  • صنعت کشتی سازی
  • صنعت پل سازی
  • صنعت ساخت و ساز
  • پالایشگاه
  • اسکله سازی
  • پل سازی
  • مشخصات فنی هاش
  • مشخصاتی که در ادامه خدمتتان عرض می کنیم بر قیمت هاش امروز تاثیرگذارند.
  • ارتفاع و عرض بال تیرآهن هاش تا سایز 30 با هم برابر است.
  • ضخامت جان هاش، از 6 تا 19 میلی‌متر می باشد.
  • ارتفاع جان منهای ارتفاع دو بال، از 80 تا 928 میلی‌متر می باشد.
  • ضخامت بال هاش، از 10 تا 36 میلی‌متر است.
  • وزن هر متر آن از 20.4 تا 314 کیلوگرم بر متر است.

  جمع بندی قیمت تیراهن هاش

  در این متن به بررسی قیمت هاش امروز و عوامل موثر بر قیمت تیرآهن بال پهن پرداختیم. شما عزیزان می‌توانید در صورت داشتن هرگونه تجربه مشابه، سوال و یا پیشنهادی آن را در قالب کامنت با ما و دیگر کاربران عزیز در میان بگذارید.

  نمایش بیشتر
  سوالات متداول
  هاش استاندارد اروپا چیست؟
  هاشی که علامت (ce) روی ان حک شده ودر کشورهای اروپا یی مشاهده و فروخته میشود
  آیا هاش خارجی در بازار ایران وجود دارد؟
  بله ( هاش ترک . کره . و اسپانیایی)
  تفاوت هاش سبک و سنگین در چیست؟
  این دو محصول از نظر شکل ظاهری و نوع بال عملکرد وهمچنین سایز باهم متفاوت هستن
  شیوه خرید تیرآهن هاش از فولادسل به چه صورت است؟
  شما عزیزان می توانید برای خرید هاش به سه طریق مراجعه حضوری، تماس تلفنی و ثبت سفارش از طریق سایت اقدام نمایید.
  آیا می توان قیمت هاش را پیش بینی کرد؟
  عواملی وجود دارد که بر روی قیمت نهایی هاش تاثیر می گذارند. در صورتی که بتوان هر یک از این عوامل را به صورت مجزا مورد بررسی قرار داد، آن گاه حدود قیمت را می توان پیشبینی کرد. البته این کار بسیار دشوار است. راه ساده، بررسی قیمت روز هاش در جداول بالا این صفحه می باشد.
  نظر شما