فیلتر محصولات
محاسبه وزن لوله درزدار
آقای سعید ایلخانی
واحد خرید
آقای سعید ایلخانی
داخلی
108
021-74486
آقای متین سلطانی
واحد فروش
آقای متین سلطانی
داخلی
108
021-74486
آقای آرین کیانمرز
واحد خرید
آقای آرین کیانمرز
داخلی
108
021-74486
آقای پاشا عقیلی
واحد فروش
آقای پاشا عقیلی
داخلی
108
021-74486
خانم شیرین ساریخانی
واحد فروش
خانم شیرین ساریخانی
داخلی
108
021-74486
آقای مجید شهشهانی
واحد فروش
آقای مجید شهشهانی
داخلی
108
021-74486
خانم نادیا هاشمی
واحد فروش
خانم نادیا هاشمی
داخلی
108
021-74486
آقای مسعود شاه حسینی
واحد فروش
آقای مسعود شاه حسینی
داخلی
108
021-74486
آقای محسن صحرانورد
واحد خرید
آقای محسن صحرانورد
داخلی
108
021-74486
آقای غلامحسین رجبی
واحد خرید
آقای غلامحسین رجبی
داخلی
108
021-74486
آقای مسعود دادور
واحد فروش
آقای مسعود دادور
داخلی
108
021-74486
خانم الهه دوستی
واحد فروش
خانم الهه دوستی
داخلی
108
021-74486
آقای امیرافراز سورانی
واحد خرید
آقای امیرافراز سورانی
داخلی
108
021-74486
خانم عاطفه متین
واحد فروش
خانم عاطفه متین
داخلی
108
021-74486

قیمت لوله مبلی

لوله مبلی 0.5

لوله مبلی 0.5

بروزرسانی: 2 مرداد 1403
خروجی اکسل
محصول سایزضخامتحالتمحل تحویلواحد سفارش قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
لوله مبلی قطر 10 میل ضخامت 0.5 100.56 مترکارخانهکیلوگرم 49,091 4,909
لوله مبلی قطر 13 میل ضخامت 0.5 130.56 مترکارخانهکیلوگرم 49,091 4,909
لوله مبلی قطر 16 میل ضخامت 0.5 160.56 مترکارخانهکیلوگرم 49,091 4,909
لوله مبلی قطر 20 میل ضخامت 0.5 200.56 مترکارخانهکیلوگرم 49,091 4,909
لوله مبلی قطر 22 میل ضخامت 0.5 220.56 مترکارخانهکیلوگرم 49,091 4,909
لوله مبلی قطر 25 میل ضخامت 0.5 250.56 مترکارخانهکیلوگرم 49,091 4,909
لوله مبلی 1

لوله مبلی 1

بروزرسانی: 2 مرداد 1403
خروجی اکسل
محصول سایزضخامتحالتمحل تحویلواحد سفارش قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
لوله مبلی قطر 10 میل ضخامت 1 1016 مترکارخانهکیلوگرم 49,091 4,909
لوله مبلی قطر 13 میل ضخامت 1 1316 مترکارخانهکیلوگرم 49,091 4,909
لوله مبلی قطر 16 میل ضخامت 1 1616 مترکارخانهکیلوگرم 49,091 4,909
لوله مبلی قطر 18 میل ضخامت 1 1816 مترکارخانهکیلوگرم 49,091 4,909
لوله مبلی قطر 20 میل ضخامت 1 2016 مترکارخانهکیلوگرم 49,091 4,909
لوله مبلی قطر 22 میل ضخامت 1 2216 مترکارخانهکیلوگرم 49,091 4,909
لوله مبلی قطر 25 میل ضخامت 1 2516 مترکارخانهکیلوگرم 49,091 4,909
لوله مبلی قطر 32 میل ضخامت 1 3216 مترکارخانهکیلوگرم 49,091 4,909
لوله مبلی قطر 35 میل ضخامت 1 3516 مترکارخانهکیلوگرم 49,091 4,909
لوله مبلی قطر 38 میل ضخامت 1 3816 مترکارخانهکیلوگرم 49,091 4,909
لوله مبلی قطر 42 میل ضخامت 1 4216 مترکارخانهکیلوگرم 49,091 4,909
لوله مبلی قطر 45 میل ضخامت 1 4516 مترکارخانهکیلوگرم 49,091 4,909
لوله مبلی قطر 48 میل ضخامت 1 4816 مترکارخانهکیلوگرم 49,091 4,909
لوله مبلی 1.25

لوله مبلی 1.25

بروزرسانی: 2 مرداد 1403
خروجی اکسل
محصول سایزضخامتحالتمحل تحویلواحد سفارش قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
لوله مبلی قطر 20 میل ضخامت 1.25 201.256 مترکارخانهکیلوگرم 49,091 4,909
لوله مبلی قطر 22 میل ضخامت 1.25 221.256 مترکارخانهکیلوگرم 49,091 4,909
لوله مبلی قطر 25 میل ضخامت 1.25 251.256 مترکارخانهکیلوگرم 49,091 4,909
لوله مبلی قطر 28 میل ضخامت 1.25 281.256 مترکارخانهکیلوگرم 49,091 4,909
لوله مبلی قطر 32 میل ضخامت 1.25 321.256 مترکارخانهکیلوگرم 49,091 4,909
لوله مبلی قطر 35 میل ضخامت 1.25 351.256 مترکارخانهکیلوگرم 49,091 4,909
لوله مبلی قطر 38 میل ضخامت 1.25 381.256 مترکارخانهکیلوگرم 49,091 4,909
لوله مبلی قطر 42 میل ضخامت 1.25 421.256 مترکارخانهکیلوگرم 49,091 4,909
لوله مبلی قطر 45 میل ضخامت 1.25 451.256 مترکارخانهکیلوگرم 49,091 4,909
لوله مبلی قطر 48 میل ضخامت 1.25 481.256 مترکارخانهکیلوگرم 49,091 4,909
لوله مبلی 1.5

لوله مبلی 1.5

بروزرسانی: 2 مرداد 1403
خروجی اکسل
محصول سایزضخامتحالتمحل تحویلواحد سفارش قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
لوله مبلی قطر 12 میل ضخامت 1.5 121.56 مترکارخانهکیلوگرم 49,091 4,909
لوله مبلی قطر 16 میل ضخامت 1.5 161.56 مترکارخانهکیلوگرم 49,091 4,909
لوله مبلی قطر 18 میل ضخامت 1.5 181.56 مترکارخانهکیلوگرم 49,091 4,909
لوله مبلی قطر 10 میل ضخامت 1.5 101.56 مترکارخانهکیلوگرم 49,091 4,909
لوله مبلی قطر 20 میل ضخامت 1.5 201.56 مترکارخانهکیلوگرم 49,091 4,909
لوله مبلی قطر 22 میل ضخامت 1.5 221.56 مترکارخانهکیلوگرم 49,091 4,909
لوله مبلی قطر 25 میل ضخامت 1.5 251.56 مترکارخانهکیلوگرم 49,091 4,909
لوله مبلی قطر 32 میل ضخامت 1.5 321.56 مترکارخانهکیلوگرم 49,091 4,909
لوله مبلی قطر 35 میل ضخامت 1.5 351.56 مترکارخانهکیلوگرم 49,091 4,909
لوله مبلی قطر 38 میل ضخامت 1.5 381.56 مترکارخانهکیلوگرم 49,091 4,909
لوله مبلی قطر 42 میل ضخامت 1.5 421.56 مترکارخانهکیلوگرم 49,091 4,909
لوله مبلی قطر 45 میل ضخامت 1.5 451.56 مترکارخانهکیلوگرم 49,091 4,909
لوله مبلی قطر 48 میل ضخامت 1.5 481.56 مترکارخانهکیلوگرم 49,091 4,909
لوله مبلی 70

لوله مبلی 70

بروزرسانی: 2 مرداد 1403
خروجی اکسل
محصول سایزضخامتحالتمحل تحویلواحد سفارش قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
لوله مبلی قطر 10 میل ضخامت 70 10706 مترکارخانهکیلوگرم 49,091 4,909
لوله مبلی قطر 13 میل ضخامت 70 13706 مترکارخانهکیلوگرم 49,091 4,909
لوله مبلی قطر 16 میل ضخامت 70 16706 مترکارخانهکیلوگرم 49,091 4,909
لوله مبلی قطر 18 میل ضخامت 70 18706 مترکارخانهکیلوگرم 49,091 4,909
لوله مبلی قطر 20 میل ضخامت 70 20706 مترکارخانهکیلوگرم 49,091 4,909
لوله مبلی قطر 22 میل ضخامت 70 22706 مترکارخانهکیلوگرم 49,091 4,909
لوله مبلی قطر 25 میل ضخامت 70 25706 مترکارخانهکیلوگرم 49,091 4,909
لوله مبلی قطر 32 میل ضخامت 70 32706 مترکارخانهکیلوگرم 49,091 4,909
لوله مبلی قطر 35 میل ضخامت 70 35706 مترکارخانهکیلوگرم 49,091 4,909
لوله مبلی قطر 38 میل ضخامت 70 38706 مترکارخانهکیلوگرم 49,091 4,909
لوله مبلی قطر 42 میل ضخامت 70 42706 مترکارخانهکیلوگرم 49,091 4,909
لوله مبلی قطر 45 میل ضخامت 70 45706 مترکارخانهکیلوگرم 49,091 4,909
لوله مبلی قطر 48 میل ضخامت 70 48706 مترکارخانهکیلوگرم 49,091 4,909
مزیت های خرید از فولادسل

لوله مبلی به عنوان یکی از فراورده‌های فولادی کاربردی در صنعت مبلمان و ساختارهای فلزی از اهیمت بسیار زیادی برخوردار است. اطلاع از قیمت روز و عوامل موثر در تعیین آن، امری اساسی برای افراد و شرکت‌های فعال در این حوزه است. در این صفحه، به بررسی قیمت لوله مبلی بر اساس ابعاد و ضخامت ها، عواملی که بر قیمت تأثیر می‌گذارند و مشخصات فنی این محصول پرداخته خواهد شد. در جدول قیمت لوله مبلی، شما می‌توانید به راحتی قیمت روز محصول مورد نظر خود را مشاهده کرده و با استفاده از دکمه ثبت سفارش یا تماس با شماره 02174486، خرید لوله مبلی خود را آغاز کنید.

فهرست مطالب

  لوله مبلی یک نوع خاص از لوله‌های صنعتی است که به دلیل ظرافت، مقاومت بالا و قابلیت انعطاف پذیری، برای تولید مبلمان و لوازم خانگی مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از ویژگی‌های برجسته لوله‌های مبلی، مقاومت در برابر دما و فشار بالا است. در ادامه به بررسی و معرفی جزئیات این فراورده فولادی، عوامل موثر در قیمت لوله مبلی، ویژگی‌ها و نکات خرید آن خواهیم پرداخت.

  قیمت روز لوله مبلی

  قیمت لوله مبلی معمولا بر اساس وزن تعیین می‌شود و با توجه به نوسان بازار فولاد نمی‌توان قیمت ثابتی را برای آن اعلام کرد. خریداران این فراورده فولادی برای هر بار خرید کردن قبل از سفارش باید بروزترین قیمت لوله صنعتی سبک یا سنگین را از کارشناسان فروش بپرسند.

  قیمت این لوله‌ سبک فلزی و مقاوم به عوامل مختلفی مانند قیمت جهانی ورق نورد سرد، قیمت ارز، قیمت انرژی مورد نیاز برای کارخانه‌های تولیدی و … بستگی دارد. دریافت قیمت لوله فولادی امروز از طریق تماس با کارشناسان فروش شرکت‌های بازرگانی فعال حوزه آهن آلات، به انتخاب درست این فراورده فولادی متناسب با نیاز پروژه شما منجر می‌شود.

  برای خرید انواع لوله بر روی لینک زیر کلیک کنید
  قیمت لوله

  عوامل موثر در قیمت لوله مبلی

  قیمت جهانی لوله مبلی به عوامل متعددی همچون نرخ دلار، قیمت ورق روغنی، برند تولیدی، ضخامت و ابعاد لوله، کیفیت ساخت، نوع پایانهای اتصال و شرایط بازار وابسته است. عوامل اقتصادی و سیاسی نیز می‌توانند به تغییرات در قیمت لوله سبک مبلی منجر شوند. آشنایی با عوامل موثر در قیمت این محصول، برای ثبت سفارش خرید لوله مبلی، به شما اجازه می‌دهد تا از بهترین قیمت لوله مبلی بهره‌مند شوید. برای داشتن اطلاعات دقیق‌تر و به‌روز در مورد قیمت لوله مبلی، بهتر است با تامین‌کنندگان معتبر تماس بگیرید و از ایشان اطلاعات روزمره را دریافت کنید.

  نمودار قیمت لوله مبلی

  نمودار قیمت لوله مبلی نشان دهنده تغییرات قیمت لوله مبلی در طول زمان است. قیمت لوله مبلی تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می‌گیرد که شامل عرضه و تقاضا در بازار، تغییرات در صنعت فولاد و فلزات، تغییرات قیمت مواد اولیه، نرخ ارز و شرایط اقتصادی و سیاسی جهانی است.


  لوله‌های مبلی به عنوان مواد ساختمانی در صنایع مختلف مانند صنعت ساختمان، صنعت نفت و گاز، صنعت آب و فاضلاب و صنایع خودروسازی استفاده می‌شوند. قیمت لوله‌های مبلی در نمودار می‌تواند تغییرات متنوعی در طول زمان نشان دهد.

  لوله مبلی

  لوله مبلی یکی از محصولات فلزی مهم در صنعت و ساختمان است که در کارخانجات تولید کننده فراورده فولادی و سایر بازارهای فلزی به عنوان یکی از محصولات پرفروش و پرکاربرد معرفی می‌شود. این لوله صنعتی سبک از جنس فولاد ساخته شده و به عنوان یک جزء حیاتی در ساخت انواع وسایل و سازه‌های فلزی و یا در صنایع مختلفی همچون صنایع خودروسازی، صنعت هواپیما سازی، و تولید مبلمان به کار می‌روند.

  آشنایی با مشخصات و ویژگی‌های لوله سبک و سنگین به شما امکان می‌دهد تا در هنگام خرید لوله فلزی مبلی، با توجه به این مشخصات و نیازهای پروژه، از بهترین قیمت لوله مبلی امروز بهره‌مند شوید.

  خرید لوله مبلی

  انواع لوله مبلی

  لوله مبلی به دلیل ویژگی‌هایی همچون دقت ابعادی بالا، قابلیت جوش‌پذیری و فرم‌پذیری عالی، کیفیت سطحی مطلوب و قابلیت آبکاری مناسب، در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. انواع مختلف لوله مبلی شامل لوله مبلی سبک و سنگین با ابعاد و ضخامت‌های متنوع می‌باشند. انتخاب نوع مناسب لوله مبلی بر اساس نیاز و کاربرد موردنیاز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند به کارایی و کیفیت پروژه‌ها تأثیر بگذارد.

  • لوله مبلی سبک: این نوع لوله سبک فلزی به دلیل وزن سبک‌تر خود نسبت به لوله‌های سنگین برای بسیاری از کاربردها مناسب است. ضخامت آن‌ها معمولاً کمتر از لوله‌های سنگین است. از لوله مبلی سبک برای ساخت وسایل خانگی، تجهیزات و صنایع کوچکتر و محصولاتی که وزن اهمیت دارد، استفاده می‌شود.
  • لوله مبلی سنگین: این نوع لوله دارای ضخامت بیشتری است و به علت مقاومت بیشتر در برابر فشارها و ضربات مکانیکی، در سازه‌ها و پروژه‌هایی که نیاز به استحکام و پایداری بیشتر دارند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. 

  موارد کاربرد لوله مبلی

  کاربرد لوله مبلی

  یکی از مهمترین کاربردهای این فراورده فولادی، همانطور که از نام آن مشخص است، استفاده آن در تولید انواع مبلمان است. مبلمان اداری، انواع صندلی و میزها با استفاده از این نوع لوله فلزی تولید می‌شوند و از مقاومت ساختاری بالایی برخوردارند. علاوه بر آن، به دلیل ساختار مقاوم در برابر حرارت و دما، لوله‌های مبلی در قطرهای پایین انتخابی ایده‌آل برای مصارف گرمایشی و آبگرمکن‌ها هستند.

  به علاوه، این لوله‌ها با ویژگی‌های ضدخوردگی و بازدهی حرارتی بالا، به بهره‌وری و کارایی سیستم‌های گرمایشی کمک می‌کنند. به عنوان یک عنصر اساسی در ساختمان‌ها و سیستم‌های گرمایشی، لوله‌های مبلی نقش مهمی در ایجاد شرایط راحتی و آسایش در فضاهای مسکونی و تجاری دارند.

  مشخصات فنی

  لوله مبلی به صورت استوانه‌ای با قطرها و ضخامت‌های مختلف تولید می‌شود. این مشخصات فنی بستگی به نوع کاربرد و نیازهای پروژه دارندگان دارد. علاوه بر این، این لوله‌ها معمولا با طول‌های استاندارد 6 و 12 متری عرضه می‌شوند. مشخصات این لوله‌ها بستگی به نوع کاربرد و نیازهای پروژه دارندگان دارد و می‌تواند شامل قطرها و ضخامت‌های مختلف باشد. با مراجعه به وب سایت شرکت‌های بازرگانی معتبر حوزه آهن آلات می‌توانید قیمت روز انواع لوله صنعتی سبک و سنگین را بررسی کنید و متناسب با نیازهای پروژه خود انتخاب بهینه‌ای داشته باشید.

  قیمت لوله مبلی

  جدول وزنی لوله مبلی

  لوله‌های مبلی با ویژگی‌های وزن سبک و ابعاد منحصربه‌فرد، جزء محصولاتی هستند که به خاطر جاذبه خود، توجه بسیاری از مشتریان را به خود جلب کرده‌اند. این لوله‌ها با دقت و استاندارد بالا تولید می‌شوند و از جدول‌های استاندارد داخلی و بین‌المللی برخوردارند. جدول وزن لوله مبلی بر اساس استانداردهای DIN 2394(1) 94 و EN 10 219 -2 ارائه شده است. این جدول، اطلاعات دقیقی را از قطر، ضخامت، و وزن لوله فراهم می‌کند. مشتریان با استناد به این جدول، به راحتی می‌توانند مشخصات دقیق مورد نیاز خود را بررسی کرده و لوله‌های سبک با ابعاد مطابق با استانداردها را انتخاب کنند.

  سایز لوله مبلی (میلی‌متر) ضخامت لوله مبلی (میلی‌متر)
  0.7 0.8 0.9 1 1.25 1.5 1.8
  10 1.022 1.168 1.314 1.46 1.825
  13 1.344 1.536 1.728 1.92 2.4 2.85
  16 1.656 1.896 2.13 2.37 2.958 3.504
  18 1.848 2.112 2.376 2.64 3.3 3.942
  20 2.058 2.352 2.646 2.94 3.672 4.38
  22 2.478 2.832 3.186 3.54 4.422 4.818
  25 2.604 2.976 3.348 3.72 4.65 5.478
  28 3 3.432 3.858 4.29 5.358 6.132 7.35
  32 3.3 3.768 4.242 4.716 5.892 7.008 8.4
  35 3.582 4.092 4.602 5.658 7.068 7.662
  38 3.96 4.524 5.088 5.658 7.068 8.322
  42 4.392 5.076 5.646 6.276 7.842 9.198
  45 4.308 4.92 5.538 6.156 7.692 9.852
  48 4.905 5.606 6.307 7 8.26 10.512
  50 5.142 5.88 6.612 7.35 9.186 10.95
  55 5.62 6.4 7.2 8 10 12 14.4
  60 6.1 7 7.8 8.7 10.9 13.1 15.7
  65 6.6 7.6 8.5 79.5 11.8 14.2 17
  70 7.1 8.1 9.2 10.2 12.7 15.3 18.4
  75 7.6 8.7 9.8 10.9 13.6 16.4 19.7
  76 7.7 8.8 10 11.1 13.8 16.6 20

  خرید لوله مبلی

  همانطور که گفته شد، برای خرید لوله مبلی نیاز به یک شرکت بازرگانی دارید. این مراکز فروش به عنوان مراجع معتبر خرید و فروش لوله مبلی، سه روش برای ثبت سفارش خرید در اختیار شما قرار می‌دهند. در روش فروش حضوری، این شرکت‌ها با ارائه مشاوره و راهنمای خرید کارشناسان، پیش از ثبت سفارش اطلاعات دقیق‌تری در مورد مشخصات محصول و قیمت لوله سبک مبلی در اختیار شما قرار می‌دهند. تماس تلفنی، استعلام قیمت و ثبت سفارش خرید از دیگر روش‌هایی است که طی ارتباط مستقیم با کارشناس بخش فروش لوله مبلی و دریافت مشاوره لازم، به شما در خرید لوله مبلی کمک می‌کند.

  در روش آخر، از طریق وبسایت امکان استعلام قیمت و ثبت سفارش خرید به صورت اینترنتی برای شما امکان پذیر است. در این بخش شما سفارش لوله سبک مبلی را ثبت می‌کنید و پس از آن کارشناسان، با شما تماس گرفته و جزئیات بیشتری را مشخص و خرید شما را تکمیل کنند. فولاد سل با دو دهه فعالیت در حوزه خرید و فروش آهن آلات، انواع خدمات مشاوره و راهنمای خرید، استعلام قیمت لوله مبلی امروز، کارشناسی محصول، بررسی سفارش و خدمات متنوع پرداخت را در اختیار شما خریدار محترم قرار خواهد داد.

  مراحل خرید لوله مبلی

  مزایای خرید لوله مبلی از فولادسل

  از مهمترین خدمات و مزایای خرید لوله مبلی از فولادسل می‌توان به موارد زیر اشاره داشت:

  • ارائه روش‌های پرداخت متنوع از جمله پرداخت با روش اعتبار اسنادی (LC) پرداخت اقساطی و چکی
  • ارائه مشاوره تخصصی رایگان
  • کنترل کیفیت QC
  • ارائه گواهی و نمونه محصول
  • ارائه فاکتور رسمی
  • ارسال سفارش با سامانه حمل و نقل اختصاصی پتروبار

  فولادسل با دو دهه تجربه در زمینه تامین لوله صنعتی سبک و سنگین مبلی و دیگر مقاطع فولادی، قادر به ارائه قیمت‌های روز و خدمات مطلوب به مشتریان خود می‌باشد. برای خرید لوله مبلی سبک یا دیگر نیازهای شما در زمینه محصولات فلزی، از طریق شماره تلفن 02174486 می‌توانید با کارشناسان فروش فولادسل در ارتباط باشید و از تجربه خریدی مطمئن و با کیفیت بهره‌مند شوید.

  نمایش بیشتر
  سوالات متداول
  انواع لوله مبلی چیست و چه تفاوت‌هایی دارند؟
  دو نوع اصلی لوله مبلی، لوله مبلی سبک و لوله مبلی سنگین هستند. لوله سبک فلزی به دلیل ضخامت کمتر و وزن پایین‌تر، نسبت به لوله‌های سنگین در مواردی که وزن اهمیت دارد، بیشتر مورد استفاده قرار میگیرند. در مقابل، لوله مبلی سنگین در مواردی که نیاز به استحکام و پایداری بیشتر دارند، استفاده می‌شوند.
  چه عواملی بر قیمت لوله مبلی تاثیر دارند؟
  عوامل متعددی از جمله، قطر و ضخامت لوله، نوع لوله، برند و کارخانه تولید کننده، نوع و کیفیت مواد اولیه بکار رفته در تولید و نوسانات بازار آهن آلات و ارز بر قیمت لوله مبلی تاثیر می‌گذارند.
  چگونه می‌توان به قیمت لوله مبلی امروز دسترسی داشت؟
  برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای لوله سبک و سنگین مبلی، می‌توانید با کارشناسان فروش مراکز تامین معتبر تماس بگیرید. دریافت مشاوره و راهنمای خرید از دیگر مواردی است که از طریق آن میتوانید به بهترین قیمت لوله سبک مبلی دسترسی داشته باشید.
  چگونه می‌توان سفارش خرید لوله مبلی ثبت کرد؟
  برای ثبت سفارش خرید لوله مبلی می‌توانید از طریق تماس تلفنی، تکمیل فرم استعلام قیمت و یا مراجعه به سایت فولادسل، اطلاعات لازم برای ثبت سفارش را دریافت و با استفاده از راهنمایی کارشناسان فروش، سفارش خود را ثبت کنید.
  نظر شما

  نظرات
  نظرات منتشر شده 20
  1. مهرزاد رضایی
   ۲۳ مهر ۱۴۰۲ / ۱۷:۳۰

   سلام برای یک کارگاه تولید مبل و صندلی مشاوره خرید لوله مبلی میخوام، چطور میتونم با مشاور متخصص این حوزه صحبت کنم؟

   1. فولادسل
    ۲۵ مهر ۱۴۰۲ / ۱۲:۱۷

    آقای رضایی با شماره 74486 تماس بگیرید. کارشناس تخصصی فروش لوله مبلی، خانم متین است. همچنین می‌توانید توسط فرم استعلام سریع قیمت، شماره تلفن خود را بگذارید تا در اسرع وقت با شما تماس بگیرند.

  2. شاپور
   ۲۵ مهر ۱۴۰۲ / ۱۶:۴۵

   سلام ارسال فوری لوله مبلی هم دارین؟

   1. فولادسل
    ۲۶ مهر ۱۴۰۲ / ۱۱:۵۰

    بله کاربر گرامی سفارش خود را ثبت نمایید تا هماهنگی های لازم جهت ارسال سریع صورت بگیرد.

  3. محمد بابایی
   ۲ آبان ۱۴۰۲ / ۱۴:۰۱

   سلام لوله مبلی فقط شاخه های 6 متری موجوده؟

   1. فولادسل
    ۶ آبان ۱۴۰۲ / ۱۱:۲۱

    جناب بابایی لوله مبلی 12 متری هم موجوده

  4. مهرداد وحیدی فر
   ۱۴ آبان ۱۴۰۲ / ۱۰:۴۵

   لوله مبلی سبک برای ساخت مبلمان جواب میده یا حتما باید لوله مبلی سنگین برای مبل های چند نفره استفاده کرد؟

   1. فولادسل
    ۱۴ آبان ۱۴۰۲ / ۱۴:۲۶

    جناب وحیدی فر بطور کلی به لوله‌های سبک، لوله مبلی می‌گویند که خود لوله مبلی سایزهای متفاوتی دارد. پیشنهاد میکنم برای داشتن بهترین انتخاب باتوجه به محصول تولیدی شما، با کارشناسان تخصصی ما در فولادسل تماس بگیرید تا بطور رایگان شما را راهنمایی نمایند.

  5. عجمی
   ۲۳ آبان ۱۴۰۲ / ۱۱:۰۶

   سلام وقت بخیر برای مشخص کردن مقدار لوله مورد نیاز جهت راه اندازی پروژه جدیدم از چه کسی باید مشاوره بگیرم؟

   1. فولادسل
    ۲۷ آبان ۱۴۰۲ / ۱۲:۵۵

    سلام. جهت مشاوره رایگان در مورد مقدار و قیمت لوله مبلی می‌توانید با کارشناسان ما در فولادسل تماس بگیرید: 02174486

  6. بهدادفر
   ۲۴ آبان ۱۴۰۲ / ۰۹:۳۲

   سلام لوله مبلی سبک به جز ساخت مبلمان چه کاربردی داره؟

   1. فولادسل
    ۲۷ آبان ۱۴۰۲ / ۱۲:۵۰

    جناب بهدادفر، اصطلاح مبلی به دلیل سبک وزن بودن این لوله‌ها گفته می‌شود و کاربردشان به صنایع مبلمان‌سازی محدود نمی‌شود.

  7. مجید شاه حسینی
   ۲۹ آبان ۱۴۰۲ / ۱۱:۲۳

   لطفا برای مشاوره خرید لوله مبلی با من تماس بگیرید.

   1. فولادسل
    ۱ آذر ۱۴۰۲ / ۱۴:۴۶

    سلام جناب شاه حسینی متاسفانه شماره تماسی نگذاشتید. لطفا شماره تلفن خود را از طریق دکمه استعلام سریع قیمت لوله مبلی برای ما ارسال نمایید تا در اسرع وقت کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.

  8. طهماسبی
   ۱ آذر ۱۴۰۲ / ۱۰:۴۱

   سلام لوله مبلی موجود واسه کدوم کارخونست؟

   1. فولادسل
    ۱ آذر ۱۴۰۲ / ۱۳:۴۰

    بسلام جناب طهماسبی، شما میتوانید از طریق ارتباط با کارشناسان فروش، از موجودی مقاطع فولادی پیش از ثبت سفارش خرید لوله مبلی اطلاع پیدا کنید.

  9. ضیائی
   ۱۳ آذر ۱۴۰۲ / ۱۱:۰۶

   سلام لوله های مبلی از نوع درزدار هستن؟

   1. فولادسل
    ۱۸ آذر ۱۴۰۲ / ۱۵:۱۸

    سلام بله

  10. عباس صفریان
   ۴ بهمن ۱۴۰۲ / ۰۱:۱۴

   سلام حد اقل مقدار فروش چه مقدار هست

   1. فولادسل
    ۱ اسفند ۱۴۰۲ / ۱۲:۲۳

    سلام دوست عزیز. حداقل سفارش خرید لوله مبلی یک بندیل است که حدودا یک تن میشود و وزن دقیق آن بستگی به سایز لوله مورد نظر دارد.