فیلتر محصولات
آوا شامی پاک
علیرضا دوستی
علی سنگنیان
عاطفه متین
زهرا بیگلری
علیرضا حقوقی
سعید ایلخانی
اکرم سمیعی
الهه دوستی
محسن صحرانورد
نادیا هاشمی
مسعود دادور
امیر افراز سورانی
سودابه قرگز
محمدجواد نظری
محمد علی کارگر
سمیرا حبیب نژاد
مسعود شاه حسینی

قیمت ناودانی

قیمت ناودانی ابهر

نام محصول سایزحالتطولواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت

ناودانی فولاد ابهر سایز 80 سبک شش متری

80شاخه6کیلوگرمکارخانهفولاد ابهر 25,230

ناودانی فولاد ابهر سایز 80 سبک دوازده متری

80شاخه12کیلوگرمکارخانهفولاد ابهر 25,600

ناودانی فولاد ابهر سایز 100 سبک شش متری

100شاخه6کیلوگرمکارخانهفولاد ابهر 25,230

ناودانی فولاد ابهر سایز 100 سبک دوازده متری

100شاخه12کیلوگرمکارخانهفولاد ابهر 25,600

ناودانی فولاد ابهر سایز 120 سبک شش متری

120شاخه6کیلوگرمکارخانهفولاد ابهر 25,230

ناودانی فولاد ابهر سایز 120 سبک دوازده متری

120شاخه12کیلوگرمکارخانهفولاد ابهر 25,600

ناودانی فولاد ابهر سایز 140 سبک شش متری

140شاخه6کیلوگرمکارخانهفولاد ابهر 25,230

ناودانی فولاد ابهر سایز 140 سبک دوازده متری

140شاخه12کیلوگرمکارخانهفولاد ابهر 25,600

ناودانی فولاد ابهر سایز 160 سبک شش متری

160شاخه6کیلوگرمکارخانهفولاد ابهر 25,230

ناودانی فولاد ابهر سایز 160 سبک دوازده متری

160شاخه12کیلوگرمکارخانهفولاد ابهر 25,600

ناودانی فولاد ابهر سایز 80 سنگین شش متری

80شاخه6کیلوگرمکارخانهفولاد ابهر 25,690

ناودانی فولاد ابهر سایز 80 سنگین دوازده متری

80شاخه12کیلوگرمکارخانهفولاد ابهر 26,150

ناودانی فولاد ابهر سایز 100 سنگین شش متری

100شاخه6کیلوگرمکارخانهفولاد ابهر 26,150

ناودانی فولاد ابهر سایز 100 سنگین دوازده متری

100شاخه12کیلوگرمکارخانهفولاد ابهر 26,150

ناودانی فولاد ابهر سایز 120 سنگین شش متری

120شاخه6کیلوگرمکارخانهفولاد ابهر 26,150

ناودانی فولاد ابهر سایز 120 سنگین دوازده متری

120شاخه12کیلوگرمکارخانهفولاد ابهر 26,150

ناودانی فولاد ابهر سایز 140 سنگین شش متری

140شاخه6کیلوگرمکارخانهفولاد ابهر 26,150

قیمت ناودانی اسپیرال

نام محصول سایزحالتطولواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت

ناودانی فولاد کوهپایه اسپیرال سایز 50 سبک شش متری

50شاخه6کیلوگرمکارخانهفولاد کوهپایه اسپیرال تماس بگیرید

ناودانی اسپیرال اصفهان سایز 60 سبک شش متری

60شاخه6کیلوگرمکارخانهفولاد کوهپایه اسپیرال تماس بگیرید

ناودانی فولاد اسپیرال سایز 50 سنگین شش متری

50شاخه6کیلوگرمکارخانهفولاد کوهپایه اسپیرال تماس بگیرید

ناودانی اسپیرال سایز 60 سنگین شش متری

60شاخه6کیلوگرمکارخانهفولاد کوهپایه اسپیرال تماس بگیرید

قیمت ناودانی تبریز

نام محصول سایزحالتطولواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت

ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 80 سبک شش متری

80شاخه6کیلوگرمکارخانهفولاد ناب تبریز 25,600

ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 100 سبک شش متری

100شاخه6کیلوگرمکارخانهفولاد ناب تبریز 25,230

ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 100 سبک دوازده متری

100شاخه12کیلوگرمکارخانهفولاد ناب تبریز 25,600

ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 120 سبک شش متری

120شاخه6کیلوگرمکارخانهفولاد ناب تبریز 25,230

ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 120 سبک دوازده متری

120شاخه12کیلوگرمکارخانهفولاد ناب تبریز 25,600

ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 140 سبک شش متری

140شاخه6کیلوگرمکارخانهفولاد ناب تبریز 25,230

ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 140 سبک دوازده متری

140شاخه12کیلوگرمکارخانهفولاد ناب تبریز 25,600

ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 160 سبک شش متری

160شاخه6کیلوگرمکارخانهفولاد ناب تبریز 25,600

ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 160 سبک دوازده متری

160شاخه12کیلوگرمکارخانهفولاد ناب تبریز 25,600

ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 180 سبک شش متری

180شاخه6کیلوگرمکارخانهفولاد ناب تبریز 25,600

ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 180 سبک دوازده متری

180شاخه12کیلوگرمکارخانهفولاد ناب تبریز 25,600

ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 80 سنگین شش متری

80شاخه6کیلوگرمکارخانهفولاد ناب تبریز 26,150

ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 100 سنگین شش متری

100شاخه6کیلوگرمکارخانهفولاد ناب تبریز 26,150

ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 100 سنگین دوازده متری

100شاخه12کیلوگرمکارخانهفولاد ناب تبریز 26,150

ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 120 سنگین شش متری

120شاخه6کیلوگرمکارخانهفولاد ناب تبریز 26,150

ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 120 سنگین دوازده متری

120شاخه12کیلوگرمکارخانهفولاد ناب تبریز 26,150

ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 140 سنگین شش متری

140شاخه6کیلوگرمکارخانهفولاد ناب تبریز 26,150

ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 140 سنگین دوازده متری

140شاخه12کیلوگرمکارخانهفولاد ناب تبریز 26,150

ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 160 سنگین شش متری

160شاخه6کیلوگرمکارخانهفولاد ناب تبریز 26,150

ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 160 سنگین دوازده متری

160شاخه12کیلوگرمکارخانهفولاد ناب تبریز 26,150

ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 180 سنگین شش متری

180شاخه6کیلوگرمکارخانهفولاد ناب تبریز 28,440

ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 180 سنگین دوازده متری

180شاخه12کیلوگرمکارخانهفولاد ناب تبریز 28,440

قیمت ناودانی سبک

نام محصول سایزحالتطولواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت

ناودانی فولاد ابهر سایز 80 سبک شش متری

80شاخه6کیلوگرمکارخانهفولاد ابهر 25,230

ناودانی فولاد ابهر سایز 80 سبک دوازده متری

80شاخه12کیلوگرمکارخانهفولاد ابهر 25,600

ناودانی فولاد ابهر سایز 100 سبک شش متری

100شاخه6کیلوگرمکارخانهفولاد ابهر 25,230

ناودانی فولاد ابهر سایز 100 سبک دوازده متری

100شاخه12کیلوگرمکارخانهفولاد ابهر 25,600

ناودانی فولاد ابهر سایز 120 سبک شش متری

120شاخه6کیلوگرمکارخانهفولاد ابهر 25,230

ناودانی فولاد ابهر سایز 120 سبک دوازده متری

120شاخه12کیلوگرمکارخانهفولاد ابهر 25,600

ناودانی فولاد ابهر سایز 140 سبک شش متری

140شاخه6کیلوگرمکارخانهفولاد ابهر 25,230

ناودانی فولاد ابهر سایز 140 سبک دوازده متری

140شاخه12کیلوگرمکارخانهفولاد ابهر 25,600

ناودانی فولاد ابهر سایز 160 سبک شش متری

160شاخه6کیلوگرمکارخانهفولاد ابهر 25,230

ناودانی فولاد ابهر سایز 160 سبک دوازده متری

160شاخه12کیلوگرمکارخانهفولاد ابهر 25,600

ناودانی فولاد کوهپایه اسپیرال سایز 50 سبک شش متری

50شاخه6کیلوگرمکارخانهفولاد کوهپایه اسپیرال تماس بگیرید

ناودانی اسپیرال اصفهان سایز 60 سبک شش متری

60شاخه6کیلوگرمکارخانهفولاد کوهپایه اسپیرال تماس بگیرید

ناودانی فایکو سایز 140 سبک شش متری

140شاخه6کیلوگرمکارخانهفایکو 25,230

ناودانی فایکو سایز 160 سبک شش متری

160شاخه6کیلوگرمکارخانهفایکو 25,230

ناودانی فایکو سایز 180 سبک شش متری

180شاخه6کیلوگرمکارخانهفایکو 25,230

ناودانی فایکو سایز 180 سبک دوازده متری

180شاخه12کیلوگرمکارخانهفایکو 25,600

ناودانی فایکو سایز 200 سبک شش متری

200شاخه6کیلوگرمکارخانهفایکو 25,230

ناودانی فایکو سایز 200 سبک دوازده متری

200شاخه12کیلوگرمکارخانهفایکو 25,600

ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 80 سبک شش متری

80شاخه6کیلوگرمکارخانهفولاد ناب تبریز 25,600

ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 100 سبک شش متری

100شاخه6کیلوگرمکارخانهفولاد ناب تبریز 25,230

ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 100 سبک دوازده متری

100شاخه12کیلوگرمکارخانهفولاد ناب تبریز 25,600

ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 120 سبک شش متری

120شاخه6کیلوگرمکارخانهفولاد ناب تبریز 25,230

ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 120 سبک دوازده متری

120شاخه12کیلوگرمکارخانهفولاد ناب تبریز 25,600

ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 140 سبک شش متری

140شاخه6کیلوگرمکارخانهفولاد ناب تبریز 25,230

ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 140 سبک دوازده متری

140شاخه12کیلوگرمکارخانهفولاد ناب تبریز 25,600

ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 160 سبک شش متری

160شاخه6کیلوگرمکارخانهفولاد ناب تبریز 25,600

ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 160 سبک دوازده متری

160شاخه12کیلوگرمکارخانهفولاد ناب تبریز 25,600

ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 180 سبک شش متری

180شاخه6کیلوگرمکارخانهفولاد ناب تبریز 25,600

ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 180 سبک دوازده متری

180شاخه12کیلوگرمکارخانهفولاد ناب تبریز 25,600

قیمت ناودانی سنگین

نام محصول سایزحالتطولواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت

ناودانی فولاد ابهر سایز 80 سنگین شش متری

80شاخه6کیلوگرمکارخانهفولاد ابهر 25,690

ناودانی فولاد ابهر سایز 80 سنگین دوازده متری

80شاخه12کیلوگرمکارخانهفولاد ابهر 26,150

ناودانی فولاد ابهر سایز 100 سنگین شش متری

100شاخه6کیلوگرمکارخانهفولاد ابهر 26,150

ناودانی فولاد ابهر سایز 100 سنگین دوازده متری

100شاخه12کیلوگرمکارخانهفولاد ابهر 26,150

ناودانی فولاد ابهر سایز 120 سنگین شش متری

120شاخه6کیلوگرمکارخانهفولاد ابهر 26,150

ناودانی فولاد ابهر سایز 120 سنگین دوازده متری

120شاخه12کیلوگرمکارخانهفولاد ابهر 26,150

ناودانی فولاد ابهر سایز 140 سنگین شش متری

140شاخه6کیلوگرمکارخانهفولاد ابهر 26,150

ناودانی فولاد اسپیرال سایز 50 سنگین شش متری

50شاخه6کیلوگرمکارخانهفولاد کوهپایه اسپیرال تماس بگیرید

ناودانی اسپیرال سایز 60 سنگین شش متری

60شاخه6کیلوگرمکارخانهفولاد کوهپایه اسپیرال تماس بگیرید

ناودانی فایکو سایز 140 سنگین شش متری

140شاخه6کیلوگرمکارخانهفایکو 26,150

ناودانی فایکو سایز 160 سنگین شش متری

160شاخه6کیلوگرمکارخانهفایکو 26,150

ناودانی فایکو سایز 180 سنگین شش متری

180شاخه6کیلوگرمکارخانهفایکو 28,440

ناودانی فایکو سایز 180 سنگین دوازده متری

180شاخه12کیلوگرمکارخانهفایکو 28,440

ناودانی فایکو سایز 200 سنگین شش متری

200شاخه6کیلوگرمکارخانهفایکو 26,150

ناودانی فایکو سایز 200 سنگین دوازده متری

200شاخه12کیلوگرمکارخانهفایکو 26,150

ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 80 سنگین شش متری

80شاخه6کیلوگرمکارخانهفولاد ناب تبریز 26,150

ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 100 سنگین شش متری

100شاخه6کیلوگرمکارخانهفولاد ناب تبریز 26,150

ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 100 سنگین دوازده متری

100شاخه12کیلوگرمکارخانهفولاد ناب تبریز 26,150

ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 120 سنگین شش متری

120شاخه6کیلوگرمکارخانهفولاد ناب تبریز 26,150

ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 120 سنگین دوازده متری

120شاخه12کیلوگرمکارخانهفولاد ناب تبریز 26,150

ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 140 سنگین شش متری

140شاخه6کیلوگرمکارخانهفولاد ناب تبریز 26,150

ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 140 سنگین دوازده متری

140شاخه12کیلوگرمکارخانهفولاد ناب تبریز 26,150

ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 160 سنگین شش متری

160شاخه6کیلوگرمکارخانهفولاد ناب تبریز 26,150

ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 160 سنگین دوازده متری

160شاخه12کیلوگرمکارخانهفولاد ناب تبریز 26,150

ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 180 سنگین شش متری

180شاخه6کیلوگرمکارخانهفولاد ناب تبریز 28,440

ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 180 سنگین دوازده متری

180شاخه12کیلوگرمکارخانهفولاد ناب تبریز 28,440

قیمت ناودانی فایکو

نام محصول سایزحالتطولواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت

ناودانی فایکو سایز 140 سبک شش متری

140شاخه6کیلوگرمکارخانهفایکو 25,230

ناودانی فایکو سایز 160 سبک شش متری

160شاخه6کیلوگرمکارخانهفایکو 25,230

ناودانی فایکو سایز 180 سبک شش متری

180شاخه6کیلوگرمکارخانهفایکو 25,230

ناودانی فایکو سایز 180 سبک دوازده متری

180شاخه12کیلوگرمکارخانهفایکو 25,600

ناودانی فایکو سایز 200 سبک شش متری

200شاخه6کیلوگرمکارخانهفایکو 25,230

ناودانی فایکو سایز 200 سبک دوازده متری

200شاخه12کیلوگرمکارخانهفایکو 25,600

ناودانی فایکو سایز 140 سنگین شش متری

140شاخه6کیلوگرمکارخانهفایکو 26,150

ناودانی فایکو سایز 160 سنگین شش متری

160شاخه6کیلوگرمکارخانهفایکو 26,150

ناودانی فایکو سایز 180 سنگین شش متری

180شاخه6کیلوگرمکارخانهفایکو 28,440

ناودانی فایکو سایز 180 سنگین دوازده متری

180شاخه12کیلوگرمکارخانهفایکو 28,440

ناودانی فایکو سایز 200 سنگین شش متری

200شاخه6کیلوگرمکارخانهفایکو 26,150

ناودانی فایکو سایز 200 سنگین دوازده متری

200شاخه12کیلوگرمکارخانهفایکو 26,150
مزیت های خرید از فولادسل
فهرست مطالب

  قیمت ناودانی امروز

  قیمت ناودانی از مسائل بسیار اساسی است که می تواند هزینه ساخت پروژه شما را دچار نوسان کند. جالب است بدانید نرخ ناودانی به صورت روزانه دستخوش تغییرات می شود؛ به همین خاطر نیاز داریم تا از قیمت لحظه ای ناودانی مطلع شویم. در این صفحه از فولادسل به بررسی عوامل موثر بر قیمت روز ناودانی خواهیم پرداخت. پس با ما همراه بمانید.

  قیمت روز ناودانی

  عوامل تاثیرگذار بر قیمت ناودانی

  مانند هر محصول دیگری در بازار، در قیمت ناودانی نیز عواملی تاثیر گذارند. برخی از این عوامل قابل پیش بینی و برخی دیگر غیر قابل پیش بینی هستند. در ادامه با عوامل موثر بر قیمت ناودانی بیشتر آشنا خواهیم شد:

  • قیمت مواد اولیه: مواد اولیه ای که به دست تولیدکننده می رسد، فرایند تولید و هزینه ای را پشت سر گذاشته است و تولید کننده باید مبلغ آن را بپردازد. به همین خاطر یکی از عوامل تاثیرگذار بر قیمت ناودانی قیمت مواد اولیه است.
  • ظرفیت تولید کارخانه: اگر ظرفیت تولید ناودانی در کارخانه ای به هر طریقی کاهش یابد و خرید آن محصول بالا باشد، قیمت ناودانی افزایش پیدا می کند.
  • نوع و سایز ناودانی: یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر قیمت ناودانی، سایز و نوع آن است؛ چرا که این موضوع تعیین کننده میزان مصرف مواد اولیه است.
  • میزان عرضه و تقاضا: یکی دیگر از عواملی که به طور مستقیم بر روی قیمت ناودانی روز تاثیر می گذارد، میزان عرضه و تقاضاست.
  • هزینه حمل و نقل: اگر محصول خود را از مجموعه دورتری خریداری کنید، طبعا هزینه و قیمت تمام شده ناودانی برای شما بیشتر می شود.
  • نوسانات بازار ارز: نوسانات بازار ارز و به ویژه دلار بر روی قیمت ناودانی تاثیر مستقیم می گذارد.

  قیمت ناودانی

  قیمت روز انواع ناودانی

  این محصول از نظر وزن و سایز به انواع مختلفی تقسیم می شود که این موضوع بر قیمت ناودانی تاثیر مستقیم دارد. جالب است بدانید که انواع ناودانی از نظر وزن به دو دسته سبک و سنگین طبقه بندی می شود. نوع دیگر طبقه بندی ناودانی ها بر اساس سایز می باشد. در ادامه به قیمت روز انواع ناودانی خواهیم پرداخت:

  قیمت ناودانی سبک

  ناودانی سبک در صنعت ساخت و ساز کاربرد گسترده ای دارد. اغلب محصولات تولیدی در کارخانه های ایران و روسیه از نوع سبک هستند. شما می توانید قیمت ناودانی سبک برندها را در بالای صفحه و در جداول موجود رویت کنید. 

  قیمت ناودانی سبک

  قیمت ناودانی سنگین

  به ناودانی های اروپایی یا هم وزن آن، ناودانی سنگین می گویند که بر اساس جدول اشتال و به صورت کاملا استاندارد تولید و روانه بازار می شوند. قیمت ناودانی سنگین از سبک بیشتر بوده و کارخانه ناب تبریز، اقدام به تولید این محصول می کند. برای اطلاع از قیمت ناودانی سنگین تماس بگیرید.

  قیمت ناودانی سنگین

  قیمت ناودانی 5

  به دلیل کم بودن عرضه این محصول، قیمت ناودانی 5 از سایر سایزها بیشتر است. ناودانی نمره 5 کوچک‌ترین سایز این محصول بوده که کاربردهای خاص خود را دارد.

  قیمت ناودانی 6

  کوچک ترین سایز موجود ناودانی، سایز 6 می باشد. قیمت ناودانی 6 نسبت به سایر سایزهای این محصول کمتر است. کم بودن قیمت ناودانی 6 به خاطر استفاده کمتر مواد اولیه در این سایز می باشد. برای اطلاع از قیمت ناودانی 6 می توانید جداول بالای این صفحه را بررسی کنید.

  قیمت ناودانی 8

  قیمت ناودانی 8 بر اساس جنسی که از آن تولید می شود متفاوت است. جنس این محصول می تواند از استنلس استیل، آهن، گالوانیزه و آلومینیوم باشد. برای اطلاع از قیمت ناودانی 8 امروز، جداول بالا را بررسی کرده و یا با شماره های درج شده در سایت تماس بگیرید.

  قیمت ناودانی 10

  از سایزهای پرکاربرد ناودانی می توان به سایز 10 آن اشاره داشت. وزن این محصول به عواملی همچون ضخامت، ارتفاع، عرض و شعاع بستگی دارد. برای اطلاع از قیمت ناودانی 10 می توانید به جداول ابتدای صفحه مراجعه کنید.

  شکل ظاهری ناودانی

  قیمت ناودانی 12

  به دلیل تقاضای بالا برای خرید ناودانی 12، قیمت ناودانی 12 از سایر سایزهای قبلی بیشتر است. این محصول در صنایع متفاوت کاربرد گسترده ای دارد؛ به همین خاطر استقبال از آن بیشتر است.

  قیمت ناودانی 14

  بر اساس کاربرد و مشخصات محصول، می توان درباره قیمت ناودانی 14 صحبت کرد. برای اطلاع از قیمت ناودانی 14 امروز می توانید با شماره 02174486 تماس بگیرید.

  قیمت ناودانی 16

  بزرگ ترین سایز موجود برای ناودانی، 16 می باشد. قیمت ناودانی 16 از سایر سایزها بیشتر است. علت بالا بودن قیمت ناودانی استفاده از مواد اولیه بیشتر می باشد. شما عزیزان می توانید برای اطلاع از قیمت ناودانی 16 با مجموعه تماس بگیرید.

  راهنمای خرید ناودانی

  خرید ناودانی

  پیش از اقدام برای خرید ناودانی باید جنس و سایز محصول مورد نظر خود را مشخص کنید. اگر طریقه انجام این کار را نمی دانید، نگران نباشید! شما می توانید با شماره های موجود در سایت تماس گرفته و به طور مستقیم با کارشناسان فولادسل ارتباط بگیرید. کارشناس مربوطه شما را در این مسیر راهنمایی کرده و مشاوره تخصصی رایگان برای خرید ناودانی خدمتتان ارائه می کند. 

  روش های خرید ناودانی

  روش های مختلفی برای خرید ناودانی وجود دارد. شما عزیزان می توانید به صورت حضوری به مجموعه سر بزنید و به طور مستقیم کار خرید را انجام دهید. دفتر فروش مجموعه واقع در پاسداران می باشد. اگر زمان مراجعه حضوری را ندارید و یا مسیر رفت و آمد برای تان دشوار است، می توانید از طریق تماس تلفنی کار خرید ناودانی را تمام کنید. روش دیگری نیز وجود دارد و آن هم ثبت سفارش از طریق سایت فولادسل است. تفاوتی نمی کند که از کدام روش اقدام کنید؛ چرا که نتیجه تمام روش ها یکسان بوده و محصول را در محل پروژه دریافت خواهید کرد.

  خرید ناودانی

  مزایا خرید ناودانی از فولادسل

  فولادسل به عنوان مرجع خرید ناودانی، ارائه دهنده خدمات متعددی به خریداران محترم است. فولادسل در تمامی مراحل انتخاب و خرید ناودانی در کنار مشتریان بوده و علاوه بر فروش ناودانی، ارائه دهنده بهترین مشاوره تخصصی خرید و قیمت ناودانی نیز هست. از مزایای خرید ناودانی از فولاد سل می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • اگر بارگیری از بنگاه‌های تهران انجام شود، واحد کنترل کیفیت (QC) ناودانی ها را به‌ طور کامل چک کرده و پس از تایید نهایی، بار مشتری ارسال خواهد شد.
  • فولادسل یکی از شرکت های فولادی بوده که اقدام به فروش اعتبار اسنادی داخلی ریالی (LC) به صورت مدت‌دار و دیداری کرده است. مشترکین بانک‌های تجارت و صادرات از شرایط ویژه‌ای برخوردار هستند.
  • واحد باربری شرکت (پتروبار)، پس از مذاکره با شرکت‌های باربری، معتمدترین باربری با کمترین قیمت ناودانی، بیمه و سالم‌ترین ماشین‌ها را انتخاب می‌کند. سپس به تایید مشتری رسانده و در نهایت میلگردها را ارسال می‌کند.
  • مشاوره تخصصی رایگان با مدیر فروش واحد
  • امکان ارسال نمونه یا گواهی ناودانی (Certificate)
  • مشتریان محترم می‌توانند با مراجعه به کلیه بانک‌های سراسر کشور، نسبت به گشایش LC داخلی به ذینفعی فولادسل اقدام کنند. به این طریق می‌توانند از مزایای فروش اعتباری دربازه‌های زمانی یک تا شش ماه بهره‌مند شوند.

  کارخانه های تولید کننده ناودانی

  کارخانه فروش ناودانی

  کارخانه هایی در کشور وجود دارند که اقدام به تولید انواع ناودانی می کنند؛ این کارخانه ها عبارت اند از:

  1. فولاد ابهر
  2. فولاد اسپیرال
  3. ناب تبریز
  4. فولاد فایکو

  مشخصات فنی انواع ناودانی

  تمامی مشخصات ناودانی اعم از ابعاد، سایز، وزن و غیره بر طبق استاندارهای DIN 1026 و استاندارد ملی ایران 4477 تولید و روانه بازار می شود. مهم ترین مشخصات فنی انواع ناودانی، سایز و وزن آن است. جالب است بدانید که سایز یا نمره ناودانی برابر است با عرض جان آن. شاید ذکر نکته خالی از لطف نباشد که می توان انواع ناودانی را به کارخانه مورد نظر سفارش داد.

  سخن پایانی

  در این متن از فولادسل درباره قیمت انواع ناودانی، عوامل موثر بر قیمت ناودانی، مزایای خرید ناودانی از فولادسل پرداختیم. شما عزیزان می توانید برای اطلاع از قیمت ناودانی از طریق جداول بالای صفحه اقدام کنید و یا اگر قصد خرید ناودانی را دارید، با شماره گیری 02174486 و مشاوره با کارشناسان مجموعه به این مهم جامه عمل بپوشانید. ممنون از همراهی همیشگی شما عزیزان.

  نمایش بیشتر
  سوالات متداول
  چه عواملی بر روی قیمت ناودانی تاثیرگذارند؟
  سایز ناودانی، برند تولید کننده، میزان عرضه و تقاضا، نوسانات بازار ارز، هزینه حمل و نقل و غیره بر روی قیمت ناودانی تاثیر گذارند.
  خرید ناودانی از فولادسل به صورت آنلاین ممکن است؟
  بله؛ شما می توانید از طریق سایت، ثبت سفارش کنید. همچنین می توانید از طریق تماس تلفنی علاوه بر بهره مندی از مشاوره تخصصی، خرید خود را نهایی کنید.
  نظر شما

  نظرات
  نظرات منتشر شده 13
 • شهریار

  ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ / ۱۷:۳۱

  چه روزایی میتونیم به صورت حضوری با کارشناسان فروش صحبت کنیم؟

  1. فولادسل
   ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ / ۱۰:۵۵

   لطفا در ساعات اداری با شماره 02174486 تماس بگیرید تا با کارشناس تخصصی فروش ناودانی صحبت کنید و زمان جلسه حضوری برایتان تعیین شود.

 • رضا سلوکیان

  ۱۴ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۵:۳۴

  درود فراوان چطور میتونم از قیمت روز ناودانی مطلع باشم؟

  1. فولادسل
   ۱۴ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۶:۱۲

   سلام جناب سلوکیان، قیمت ناودانی در همین صفحه بصورت روزانه آپدیت می‌شود.

 • علیرضا میرزایی

  ۱۴ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۵:۳۵

  نمودار قیمت ناودانی در تابستان ۱۴۰۲ به چه شکل بوده؟ افزایشی بوده یا کاهشی؟

  1. فولادسل
   ۱۴ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۶:۱۱

   قیمت ناودانی در 3 ماه گذشته کاهشی بوده و میانگین 3 الی 4 هزار تومان نسبت به خردادماه ارزانتر است.

 • سلیمانی

  ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ / ۰۹:۳۴

  وزن ناودانی چطوری محاسبه میشه؟

  1. فولادسل
   ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ / ۰۹:۴۶

   دوست عزیز وزن ناودانی بر اساس فرمول زیر محاسبه می‌شود: وزن اشتال هر شاخه ناودانی بر حسب کیلوگرم بر متر* طول ناودانی به متر

 • محسن

  ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ / ۰۹:۴۲

  سلام قیمت ناودانی کدوم کارخونه ارزون تره؟

  1. فولادسل
   ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۰:۵۴

   محسن جان، قیمت ناودانی کارخانجات بصورت روزانه تغییر می‌کند و بسته به عرضه و تقاضا ممکن است یک روز قیمت ناودانی یک کارخانه بالاتر از بقیه و روز دیگر پایینتر باشد ولی بطور کلِی ناودانی تمام کارخانجاتی که در فولادسل عرضه می‌شود از کیفیت بالا و استاندارد لازم برخوردارند.

 • هاشمی

  ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ / ۰۹:۱۸

  برخورد کارشناس عالی، پاسخگویی عالی، قیمت ها پایین تر از بقیه جاها. عالی ممنون

  1. فولادسل
   ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۰:۴۵

   مرسی دوست عزیز ازینکه حس خود را با ما به اشتراک گذاشتید. امیدواریم همیشه از خدمات فولادسل رضایت کامل داشته باشید.

  مراحل سفارش محصول
  • افزودن به سبد خرید
   1
  • ورود به حساب کاربری
   2
  • بررسی کارشناس فروش
   3
  • تحویل پیش فاکتور
   4
  • کنترل کیفیت
   5
  • ارسال سفارش
   6