بنر دعوت به نمایشگاه متافو
قیمت ناودانی

عناوین اصلی صفحه

  علیرضا دوستی
  علی سنگنیان
  علیرضا حقوقی
  سودابه قرگز
  محسن صحرانورد
  اکرم سمیعی
  نادیا هاشمی
  الهه دوستی
  مهدیه هراتی
  معصومه رضوانی
  حسین حیدری راد

  فیلتر محصولات

  قیمت ناودانی ابهر

  نام محصول سایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
  ناودانی فولاد ابهر سایز 80 سبک شش متری 80شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد ابهر 16,697
  ناودانی فولاد ابهر سایز 80 سبک دوازده متری 80شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد ابهر 16,697
  ناودانی فولاد ابهر سایز 100 سبک شش متری 100شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد ابهر 16,697
  ناودانی فولاد ابهر سایز 100 سبک دوازده متری 100شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد ابهر 16,697
  ناودانی فولاد ابهر سایز 120 سبک شش متری 120شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد ابهر 17,523
  ناودانی فولاد ابهر سایز 120 سبک دوازده متری 120شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد ابهر 17,523
  ناودانی فولاد ابهر سایز 140 سبک شش متری 140شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد ابهر 17,706
  ناودانی فولاد ابهر سایز 140 سبک دوازده متری 140شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد ابهر 17,706
  ناودانی فولاد ابهر سایز 160 سبک شش متری 160شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد ابهر 17,706
  ناودانی فولاد ابهر سایز 160 سبک دوازده متری 160شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد ابهر 17,706
  ناودانی فولاد ابهر سایز 80 سنگین شش متری 80شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد ابهر 17,523
  ناودانی فولاد ابهر سایز 80 سنگین دوازده متری 80شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد ابهر 17,523
  ناودانی فولاد ابهر سایز 100 سنگین شش متری 100شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد ابهر 17,523
  ناودانی فولاد ابهر سایز 100 سنگین دوازده متری 100شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد ابهر 17,523
  ناودانی فولاد ابهر سایز 120 سنگین شش متری 120شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد ابهر 17,615
  ناودانی فولاد ابهر سایز 120 سنگین دوازده متری 120شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد ابهر 17,615
  ناودانی فولاد ابهر سایز 140 سنگین شش متری 140شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد ابهر 17,615
  نام محصول سایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
  ناودانی فولاد کوهپایه اسپیرال سایز 50 سبک شش متری 50شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد کوهپایه اسپیرال تماس بگیرید
  ناودانی اسپیرال اصفهان سایز 60 سبک شش متری 60شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد کوهپایه اسپیرال تماس بگیرید
  ناودانی فولاد اسپیرال سایز 50 سنگین شش متری 50شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد کوهپایه اسپیرال تماس بگیرید
  ناودانی اسپیرال سایز 60 سنگین شش متری 60شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد کوهپایه اسپیرال تماس بگیرید

  قیمت ناودانی سبک

  نام محصول سایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
  ناودانی فولاد ابهر سایز 80 سبک شش متری 80شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد ابهر 16,697
  ناودانی فولاد ابهر سایز 80 سبک دوازده متری 80شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد ابهر 16,697
  ناودانی فولاد ابهر سایز 100 سبک شش متری 100شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد ابهر 16,697
  ناودانی فولاد ابهر سایز 100 سبک دوازده متری 100شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد ابهر 16,697
  ناودانی فولاد ابهر سایز 120 سبک شش متری 120شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد ابهر 17,523
  ناودانی فولاد ابهر سایز 120 سبک دوازده متری 120شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد ابهر 17,523
  ناودانی فولاد ابهر سایز 140 سبک شش متری 140شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد ابهر 17,706
  ناودانی فولاد ابهر سایز 140 سبک دوازده متری 140شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد ابهر 17,706
  ناودانی فولاد ابهر سایز 160 سبک شش متری 160شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد ابهر 17,706
  ناودانی فولاد ابهر سایز 160 سبک دوازده متری 160شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد ابهر 17,706
  ناودانی فولاد کوهپایه اسپیرال سایز 50 سبک شش متری 50شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد کوهپایه اسپیرال تماس بگیرید
  ناودانی اسپیرال اصفهان سایز 60 سبک شش متری 60شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد کوهپایه اسپیرال تماس بگیرید
  ناودانی فایکو سایز 140 سبک شش متری 140شاخهکیلوگرمکارخانهفایکو 17,615
  ناودانی فایکو سایز 160 سبک شش متری 160شاخهکیلوگرمکارخانهفایکو 17,615
  ناودانی فایکو سایز 180 سبک شش متری 180شاخهکیلوگرمکارخانهفایکو 17,064
  ناودانی فایکو سایز 180 سبک دوازده متری 180شاخهکیلوگرمکارخانهفایکو 17,064
  ناودانی فایکو سایز 200 سبک شش متری 200شاخهکیلوگرمکارخانهفایکو 20,917
  ناودانی فایکو سایز 200 سبک دوازده متری 200شاخهکیلوگرمکارخانهفایکو 20,917
  ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 80 سبک شش متری 80شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد ناب تبریز 16,697
  ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 100 سبک شش متری 100شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد ناب تبریز 16,697
  ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 100 سبک دوازده متری 100شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد ناب تبریز 16,697
  ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 120 سبک شش متری 120شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد ناب تبریز 17,523
  ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 120 سبک دوازده متری 120شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد ناب تبریز 17,523
  ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 140 سبک شش متری 140شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد ناب تبریز 17,706
  ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 140 سبک دوازده متری 140شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد ناب تبریز 17,706
  ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 160 سبک شش متری 160شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد ناب تبریز 17,706
  ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 160 سبک دوازده متری 160شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد ناب تبریز 17,706
  ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 180 سبک شش متری 180شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد ناب تبریز 17,064
  ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 180 سبک دوازده متری 180شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد ناب تبریز 17,064

  قیمت ناودانی سنگین

  نام محصول سایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
  ناودانی فولاد ابهر سایز 80 سنگین شش متری 80شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد ابهر 17,523
  ناودانی فولاد ابهر سایز 80 سنگین دوازده متری 80شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد ابهر 17,523
  ناودانی فولاد ابهر سایز 100 سنگین شش متری 100شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد ابهر 17,523
  ناودانی فولاد ابهر سایز 100 سنگین دوازده متری 100شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد ابهر 17,523
  ناودانی فولاد ابهر سایز 120 سنگین شش متری 120شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد ابهر 17,615
  ناودانی فولاد ابهر سایز 120 سنگین دوازده متری 120شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد ابهر 17,615
  ناودانی فولاد ابهر سایز 140 سنگین شش متری 140شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد ابهر 17,615
  ناودانی فولاد اسپیرال سایز 50 سنگین شش متری 50شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد کوهپایه اسپیرال تماس بگیرید
  ناودانی اسپیرال سایز 60 سنگین شش متری 60شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد کوهپایه اسپیرال تماس بگیرید
  ناودانی فایکو سایز 140 سنگین شش متری 140شاخهکیلوگرمکارخانهفایکو 17,523
  ناودانی فایکو سایز 160 سنگین شش متری 160شاخهکیلوگرمکارخانهفایکو 17,706
  ناودانی فایکو سایز 180 سنگین شش متری 180شاخهکیلوگرمکارخانهفایکو 17,798
  ناودانی فایکو سایز 180 سنگین دوازده متری 180شاخهکیلوگرمکارخانهفایکو 17,798
  ناودانی فایکو سایز 200 سنگین شش متری 200شاخهکیلوگرمکارخانهفایکو 21,009
  ناودانی فایکو سایز 200 سنگین دوازده متری 200شاخهکیلوگرمکارخانهفایکو 21,009
  ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 80 سنگین شش متری 80شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد ناب تبریز تماس بگیرید
  ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 100 سنگین شش متری 100شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد ناب تبریز 17,523
  ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 100 سنگین دوازده متری 100شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد ناب تبریز 17,523
  ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 120 سنگین شش متری 120شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد ناب تبریز 17,523
  ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 120 سنگین دوازده متری 120شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد ناب تبریز 17,523
  ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 140 سنگین شش متری 140شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد ناب تبریز 17,523
  ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 140 سنگین دوازده متری 140شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد ناب تبریز 17,523
  ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 160 سنگین شش متری 160شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد ناب تبریز تماس بگیرید
  ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 160 سنگین دوازده متری 160شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد ناب تبریز تماس بگیرید
  ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 180 سنگین شش متری 180شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد ناب تبریز 17,706
  ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 180 سنگین دوازده متری 180شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد ناب تبریز 17,706

  قیمت ناودانی فایکو

  نام محصول سایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
  ناودانی فایکو سایز 140 سبک شش متری 140شاخهکیلوگرمکارخانهفایکو 17,615
  ناودانی فایکو سایز 160 سبک شش متری 160شاخهکیلوگرمکارخانهفایکو 17,615
  ناودانی فایکو سایز 180 سبک شش متری 180شاخهکیلوگرمکارخانهفایکو 17,064
  ناودانی فایکو سایز 180 سبک دوازده متری 180شاخهکیلوگرمکارخانهفایکو 17,064
  ناودانی فایکو سایز 200 سبک شش متری 200شاخهکیلوگرمکارخانهفایکو 20,917
  ناودانی فایکو سایز 200 سبک دوازده متری 200شاخهکیلوگرمکارخانهفایکو 20,917
  ناودانی فایکو سایز 140 سنگین شش متری 140شاخهکیلوگرمکارخانهفایکو 17,523
  ناودانی فایکو سایز 160 سنگین شش متری 160شاخهکیلوگرمکارخانهفایکو 17,706
  ناودانی فایکو سایز 180 سنگین شش متری 180شاخهکیلوگرمکارخانهفایکو 17,798
  ناودانی فایکو سایز 180 سنگین دوازده متری 180شاخهکیلوگرمکارخانهفایکو 17,798
  ناودانی فایکو سایز 200 سنگین شش متری 200شاخهکیلوگرمکارخانهفایکو 21,009
  ناودانی فایکو سایز 200 سنگین دوازده متری 200شاخهکیلوگرمکارخانهفایکو 21,009
  نام محصول سایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
  ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 80 سبک شش متری 80شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد ناب تبریز 16,697
  ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 100 سبک شش متری 100شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد ناب تبریز 16,697
  ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 100 سبک دوازده متری 100شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد ناب تبریز 16,697
  ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 120 سبک شش متری 120شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد ناب تبریز 17,523
  ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 120 سبک دوازده متری 120شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد ناب تبریز 17,523
  ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 140 سبک شش متری 140شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد ناب تبریز 17,706
  ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 140 سبک دوازده متری 140شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد ناب تبریز 17,706
  ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 160 سبک شش متری 160شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد ناب تبریز 17,706
  ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 160 سبک دوازده متری 160شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد ناب تبریز 17,706
  ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 180 سبک شش متری 180شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد ناب تبریز 17,064
  ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 180 سبک دوازده متری 180شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد ناب تبریز 17,064
  ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 80 سنگین شش متری 80شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد ناب تبریز تماس بگیرید
  ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 100 سنگین شش متری 100شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد ناب تبریز 17,523
  ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 100 سنگین دوازده متری 100شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد ناب تبریز 17,523
  ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 120 سنگین شش متری 120شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد ناب تبریز 17,523
  ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 120 سنگین دوازده متری 120شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد ناب تبریز 17,523
  ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 140 سنگین شش متری 140شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد ناب تبریز 17,523
  ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 140 سنگین دوازده متری 140شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد ناب تبریز 17,523
  ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 160 سنگین شش متری 160شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد ناب تبریز تماس بگیرید
  ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 160 سنگین دوازده متری 160شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد ناب تبریز تماس بگیرید
  ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 180 سنگین شش متری 180شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد ناب تبریز 17,706
  ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 180 سنگین دوازده متری 180شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد ناب تبریز 17,706
  عناوین اصلی صفحه

   قیمت ناودانی فولادسل

   ناودانی، یک مقطع فولادی باز و پرکاربرد است که U شکل بوده و در سایز و جنس‌های مختلفی عرضه می‌شود. این ویژگی‌ها بر کاربری و قیمت محصول موثر است. در ادامه لیست قیمت ناودانی از کارخانجات و برندهای معتبر را مشاهده خواهید کرد.

   مزایای خرید ناودانی از فولادسل

   اگر بارگیری از بنگاه‌های تهران انجام شود، واحد کنترل کیفیت (QC) کلیه محصولات را به‌طور کامل چک کرده و پس از تایید نهایی، بار مشتری ارسال خواهد شد.

   فولادسل تنها شرکت فولادی است که اقدام به فروش اعتبار اسنادی داخلی ریالی (LC) به صورت مدت‌دار و دیداری نموده است. مشترکین بانک‌های تجارت و صادرات از شرایط ویژه‌ای برخوردار هستند.

   واحد باربری شرکت (پتروبار)، پس از مذاکره با شرکت‌های باربری، معتمدترین باربری با کمترین قیمت، بیمه و سالم‌ترین ماشین‌ها را انتخاب می‌کند. سپس به تایید مشتری رسانده و در نهایت محصول را ارسال می‌کند.

   مشاوره تخصصی رایگان با مدیر فروش واحد

   امکان ارسال نمونه محصول یا گواهی محصول (Certificate)

   مشتریان محترم می‌توانند با مراجعه به کلیه بانک‌های سراسر کشور، نسبت به گشایش LC داخلی به ذینفعی فولادسل اقدام کنند. به این طریق می‌توانند از مزایای فروش اعتباری دربازه‌های زمانی یک تا شش ماه بهره‌مند شوند.

   فروش ناودانی گالوانیزه با قیمت روز

   • مشخصات کلیه محصولات از جمله نوع، سایز، حالت، استاندارد، جزئیات مکان بارگیری و تحویل (کارخانه، کارگاه یا بنگاه)، واحد، قیمت هر واحد، تاریخ و ساعت آخرین به‌روزسانی در لیست قیمت قابل مشاهده است.
   • اعتبار زمانی قیمت محصولات روی پیش‌فاکتورهای صادر شده قید می‌شود. جهت حصول اطمینان می‌توانید با کارشناسان فروش ما در ارتباط باشید.
   • در صورتی که محصول موردنظر خود را پیدا نکردید و یا احتیاج به مشاوره بیشتر در زمینه خرید و فروش داشتید، کارشناسان فولادسل با شماره تماس 02174486 پاسخگوی شما خواهند بود.

   ناودانی که با نام‌های UPN ، UNP و U-Channel (کانال U شکل) نیز شناخته می‌شود، از مقاطع پراستفاده در ساختمان‌سازی و صنعت است. متداول‌ترین نوع UPN، از جنس فولاد ساختمانی است که از آن به عنوان آهن ناودانی نیز نام برده می‌شود.‌

   ناودانی به لحاظ وزن در دو گروه سبک و سنگین طبقه‌بندی می‌شود. گروه سبک عمدتا تولید ایران بوده و در مصارف ساختمانی کاربرد دارد. گروه سنگین اما که شامل اروپایی یا هم وزن اروپایی می‌شود، در مصارف صنعتی کاربرد دارد. نوع سبک این مقطع در سایزهای 6، 8، 10، 12 و 14 تولید ایران بوده و از سایز 14 به بالا وارداتی ترک هستند.

   سایز 10 این محصول از پرکاربردترین سایزها به شمار می‌رود. همچنین میزان تقاضا برای سایزهای 6 تا 14 نیز بیش از سایر سایزهاست. طول ناودانی نیز متغیر و به صورت شاخه 6 یا 12 متری است. در صورتی که طول آن کمتر از 6 متر باشد، به آن ناودانی نرمال می‌گویند.

   برخی از کارخانه‌های تولیدکننده ناودانی که فولادسل عرضه‌کننده محصولات آنهاست، عبارتند از:

   • فولاد البرز غرب (ابهر)
   • ناب تبریز
   • فایکو
   • نورد فولاد تهران
   • نورد آریان فولاد
   • نورد مگا استیل ایوانکی
   • صنعتی شکفته
   • ذوب آهن

   بارگیری این محصول در محل کارخانه یا بنگاه تهران قابل انجام است.

   نظر شما

   مراحل سفارش محصول

   • افزودن به سبد خرید
    1
   • ورود به حساب کاربری
    2
   • بررسی کارشناس فروش
    3
   • تحویل پیش فاکتور
    4
   • کنترل کیفیت
    5
   • ارسال سفارش
    6

   قیمت ورق های فولادی