قیمت ورق ضد سایش
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران

فیلتر محصولات

محاسبه وزن قیمت ورق ضد سایش

نام محصول ضخامتگریدسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
ورق ضد سایش اکسین ضخامت 8 میل عرض 2000 84002*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین تماس بگیرید
ورق ضد سایش اکسین ضخامت 10 میل عرض 2000 104002*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین تماس بگیرید
ورق ضد سایش اکسین ضخامت 12 میل عرض 2000 124002*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین تماس بگیرید
ورق ضد سایش اکسین ضخامت 15 میل عرض 2000 154002*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین تماس بگیرید
ورق ضد سایش اکسین ضخامت 20 میل عرض 2000 204002*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین تماس بگیرید
ورق ضد سایش اکسین ضخامت 25 میل عرض 2000 254002*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین تماس بگیرید
ورق ضد سایش اکسین ضخامت 30 میل عرض 2000 304002*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین تماس بگیرید
ورق ضد سایش اکسین ضخامت 35 میل عرض 2000 354002*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین تماس بگیرید
ورق ضد سایش اکسین ضخامت 40 میل عرض 2000 404002*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین تماس بگیرید
ورق ضد سایش اکسین ضخامت 45 میل عرض 2000 454002*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین تماس بگیرید
ورق ضد سایش اکسین ضخامت 50 میل عرض 2000 504002*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین تماس بگیرید
ورق ضد سایش اکسین ضخامت 8 میل عرض 2000 84502*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین تماس بگیرید
ورق ضد سایش اکسین ضخامت 10 میل عرض 2000 104502*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین تماس بگیرید
ورق ضد سایش اکسین ضخامت 12 میل عرض 2000 124502*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین تماس بگیرید
ورق ضد سایش اکسین ضخامت 15 میل عرض 2000 154502*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین تماس بگیرید
ورق ضد سایش اکسین ضخامت 20 میل عرض 2000 204502*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین تماس بگیرید
ورق ضد سایش اکسین ضخامت 25 میل عرض 2000 254502*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین تماس بگیرید
ورق ضد سایش اکسین ضخامت 30 میل عرض 2000 304502*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین تماس بگیرید
ورق ضد سایش اکسین ضخامت 35 میل عرض 2000 354502*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین تماس بگیرید
ورق ضد سایش اکسین ضخامت 40 میل عرض 2000 404502*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین تماس بگیرید
ورق ضد سایش اکسین ضخامت 45 میل عرض 2000 454502*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین تماس بگیرید
ورق ضد سایش اکسین ضخامت 50 میل عرض 2000 504502*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین تماس بگیرید
ورق ضد سایش اکسین ضخامت 8 میل عرض 2000 85002*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین تماس بگیرید
ورق ضد سایش اکسین ضخامت 10 میل عرض 2000 105002*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین تماس بگیرید
ورق ضد سایش اکسین ضخامت 12 میل عرض 2000 125002*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین تماس بگیرید
ورق ضد سایش اکسین ضخامت 15 میل عرض 2000 155002*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین تماس بگیرید
ورق ضد سایش اکسین ضخامت 20 میل عرض 2000 205002*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین تماس بگیرید
ورق ضد سایش اکسین ضخامت 25 میل عرض 2000 255002*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین تماس بگیرید
ورق ضد سایش اکسین ضخامت 30 میل عرض 2000 305002*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین تماس بگیرید
ورق ضد سایش اکسین ضخامت 35 میل عرض 2000 355002*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین تماس بگیرید
ورق ضد سایش اکسین ضخامت 40 میل عرض 2000 405002*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین تماس بگیرید
ورق ضد سایش اکسین ضخامت 45 میل عرض 2000 455002*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین تماس بگیرید
ورق ضد سایش اکسین ضخامت 50 میل عرض 2000 505002*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین تماس بگیرید
نام محصول ضخامتگریدسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
ورق ضد سایش دورستات ضخامت 8 میل عرض 2000 84002*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 100,383
ورق ضد سایش دورستات ضخامت 10 میل عرض 2000 104002*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 100,383
ورق ضد سایش دورستات ضخامت 12 میل عرض 2000 124002*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات تماس بگیرید
ورق ضد سایش دورستات ضخامت 15 میل عرض 2000 154002*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات تماس بگیرید
ورق ضد سایش دورستات ضخامت 20 میل عرض 2000 204002*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات تماس بگیرید
ورق ضد سایش دورستات ضخامت 25 میل عرض 2000 254002*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات تماس بگیرید
ورق ضد سایش دورستات ضخامت 30 میل عرض 2000 304002*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات تماس بگیرید
ورق ضد سایش دورستات ضخامت 35 میل عرض 2000 354002*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات تماس بگیرید
ورق ضد سایش دورستات ضخامت 40 میل عرض 2000 404002*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات تماس بگیرید
ورق ضد سایش دورستات ضخامت 45 میل عرض 2000 454002*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 100,383
ورق ضد سایش دورستات ضخامت 50 میل عرض 2000 504002*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 100,383
ورق ضد سایش دورستات ضخامت 8 میل عرض 2000 84502*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 100,383
ورق ضد سایش دورستات ضخامت 10 میل عرض 2000 104502*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 100,383
ورق ضد سایش دورستات ضخامت 12 میل عرض 2000 124502*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات تماس بگیرید
ورق ضد سایش دورستات ضخامت 15 میل عرض 2000 154502*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 100,383
ورق ضد سایش دورستات ضخامت 20 میل عرض 2000 204502*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 100,383
ورق ضد سایش دورستات ضخامت 25 میل عرض 2000 254502*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات تماس بگیرید
ورق ضد سایش دورستات ضخامت 30 میل عرض 2000 304502*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 100,383
ورق ضد سایش دورستات ضخامت 35 میل عرض 2000 354502*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات تماس بگیرید
ورق ضد سایش دورستات ضخامت 40 میل عرض 2000 404502*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات تماس بگیرید
ورق ضد سایش دورستات ضخامت 45 میل عرض 2000 454502*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات تماس بگیرید
ورق ضد سایش دورستات ضخامت 50 میل عرض 2000 504502*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات تماس بگیرید
ورق ضد سایش دورستات ضخامت 8 میل عرض 2000 85002*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 100,383
ورق ضد سایش دورستات ضخامت 10 میل عرض 2000 105002*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 100,383
ورق ضد سایش دورستات ضخامت 12 میل عرض 2000 125002*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات تماس بگیرید
ورق ضد سایش دورستات ضخامت 15 میل عرض 2000 155002*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 100,383
ورق ضد سایش دورستات ضخامت 20 میل عرض 2000 205002*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 100,383
ورق ضد سایش دورستات ضخامت 25 میل عرض 2000 255002*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات تماس بگیرید
ورق ضد سایش دورستات ضخامت 30 میل عرض 2000 305002*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 100,383
ورق ضد سایش دورستات ضخامت 35 میل عرض 2000 355002*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات تماس بگیرید
ورق ضد سایش دورستات ضخامت 40 میل عرض 2000 405002*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات تماس بگیرید
ورق ضد سایش دورستات ضخامت 45 میل عرض 2000 455002*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات تماس بگیرید
ورق ضد سایش دورستات ضخامت 50 میل عرض 2000 505002*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات تماس بگیرید
نام محصول ضخامتگریدسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 8 میل عرض 2000 84002*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 77,218
ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 10 میل عرض 2000 104002*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 77,218
ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 12 میل عرض 2000 124002*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 77,218
ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 15 میل عرض 2000 154002*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 77,218
ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 20 میل عرض 2000 204002*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 77,218
ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 25 میل عرض 2000 254002*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 77,218
ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 30 میل عرض 2000 304002*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 77,218
ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 35 میل عرض 2000 354002*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس تماس بگیرید
ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 40 میل عرض 2000 404002*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس تماس بگیرید
ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 45 میل عرض 2000 454002*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس تماس بگیرید
ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 50 میل عرض 2000 504002*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس تماس بگیرید
ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 8 میل عرض 2000 84502*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 88,801
ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 10 میل عرض 2000 104502*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 88,801
ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 12 میل عرض 2000 124502*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 88,801
ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 15 میل عرض 2000 154502*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 88,801
ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 20 میل عرض 2000 204502*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 88,801
ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 25 میل عرض 2000 254502*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 88,801
ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 30 میل عرض 2000 304502*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 88,801
ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 35 میل عرض 2000 354502*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 88,801
ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 40 میل عرض 2000 404502*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 88,801
ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 45 میل عرض 2000 454502*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس تماس بگیرید
ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 50 میل عرض 2000 504502*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس تماس بگیرید
ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 8 میل عرض 2000 85002*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 88,801
ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 10 میل عرض 2000 105002*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 88,801
ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 12 میل عرض 2000 125002*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 88,801
ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 15 میل عرض 2000 155002*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 88,801
ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 20 میل عرض 2000 205002*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 88,801
ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 25 میل عرض 2000 255002*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 88,801
ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 30 میل عرض 2000 305002*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 88,801
ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 35 میل عرض 2000 355002*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 88,801
ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 40 میل عرض 2000 405002*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 88,801
ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 45 میل عرض 2000 455002*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس تماس بگیرید
ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 50 میل عرض 2000 505002*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس تماس بگیرید

نظر شما

مراحل سفارش محصول

 • افزودن به سبد خرید
  1
 • ورود به حساب کاربری
  2
 • بررسی کارشناس فروش
  3
 • تحویل پیش فاکتور
  4
 • کنترل کیفیت
  5
 • ارسال سفارش
  6