فیلتر محصولات
محاسبه وزن میلگرد
خانم الهام سمیعی
واحد فروش
خانم الهام سمیعی
داخلی
108
021-74486
آقای امیرافراز سورانی
واحد خرید
آقای امیرافراز سورانی
داخلی
108
021-74486
آقای آرین کیانمرز
واحد فروش
آقای آرین کیانمرز
داخلی
108
021-74486
خانم عاطفه متین
واحد فروش
خانم عاطفه متین
داخلی
108
021-74486
خانم سودابه قرگز
واحد فروش
خانم سودابه قرگز
داخلی
108
021-74486
آقای علیرضا حقوقی
واحد خرید
آقای علیرضا حقوقی
داخلی
108
021-74486
آقای محمدعلی کارگر
واحد فروش
آقای محمدعلی کارگر
داخلی
108
021-74486
آقای علی سنگنیان
واحد فروش
آقای علی سنگنیان
داخلی
108
021-74486
خانم الهه دوستی
واحد خرید
خانم الهه دوستی
داخلی
108
021-74486
خانم نادیا هاشمی
واحد فروش
خانم نادیا هاشمی
داخلی
108
021-74486
آقای علیرضا دوستی
واحد فروش
آقای علیرضا دوستی
داخلی
108
021-74486
آقای مجید شهشهانی
واحد فروش
آقای مجید شهشهانی
داخلی
108
021-74486
آقای مسعود شاه حسینی
واحد فروش
آقای مسعود شاه حسینی
داخلی
108
021-74486
آقای محسن صحرانورد
واحد خرید
آقای محسن صحرانورد
داخلی
108
021-74486
آقای سعید ایلخانی
واحد خرید
آقای سعید ایلخانی
داخلی
108
021-74486
خانم نیلوفر نعمتی
واحد فروش
خانم نیلوفر نعمتی
داخلی
108
021-74486

قیمت میلگرد

قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان

قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان

بروزرسانی: 12 آذر 1402
خروجی اکسل
محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت نوسانات
میلگرد جهان فولاد سیرجان A3 سایز 12 دوازده متری 12A3شاخهکیلوگرمکارخانه 19,910
میلگرد جهان فولاد سیرجان A3 سایز 14 دوازده متری 14A3شاخهکیلوگرمکارخانه 19,910
میلگرد جهان فولاد سیرجان A3 سایز 16 دوازده متری 16A3شاخهکیلوگرمکارخانه 19,910
میلگرد جهان فولاد سیرجان A3 سایز 18 دوازده متری 18A3شاخهکیلوگرمکارخانه 19,720
میلگرد جهان فولاد سیرجان A3 سایز 20 دوازده متری 20A3شاخهکیلوگرمکارخانه 19,720
میلگرد جهان فولاد سیرجان A3 سایز 22 دوازده متری 22A3شاخهکیلوگرمکارخانه 19,720
میلگرد جهان فولاد سیرجان A3 سایز 25 دوازده متری 25A3شاخهکیلوگرمکارخانه 19,720
میلگرد جهان فولاد سیرجان A3 سایز 28 دوازده متری 28A3شاخهکیلوگرمکارخانه 19,720
میلگرد جهان فولاد سیرجان A3 سایز 32 دوازده متری 32A3شاخهکیلوگرمکارخانه 19,720
قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی: 12 آذر 1402
خروجی اکسل
محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت نوسانات
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان A3 سایز 14 14A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,470
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان A3 سایز 16 16A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,470
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان A3 سایز 18 18A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,610
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان A3 سایز 20 20A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,280
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان A3 سایز 22 22A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,190
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان A3 سایز 25 25A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,190
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان A3 سایز 28 28A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,240
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان A3 سایز 32 32A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,150
قیمت میلگرد هیربد

قیمت میلگرد هیربد

بروزرسانی: 12 آذر 1402
خروجی اکسل
محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت نوسانات
میلگرد هیربد A2 سایز 10 10A2شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد هیربد A3 سایز 10 10A3شاخهکیلوگرمکارخانه 20,370
میلگرد هیربد A2 سایز 12 12A2شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد هیربد A3 سایز 12 12A3شاخهکیلوگرمکارخانه 20,280
میلگرد هیربد A3 سایز 14 14A3شاخهکیلوگرمکارخانه 19,910
میلگرد هیربد A3 سایز 16 16A3شاخهکیلوگرمکارخانه 19,910
میلگرد هیربد A3 سایز 18 18A3شاخهکیلوگرمکارخانه 19,910
میلگرد هیربد A3 سایز 20 20A3شاخهکیلوگرمکارخانه 19,910
میلگرد هیربد A3 سایز 22 22A3شاخهکیلوگرمکارخانه 19,910
میلگرد هیربد A3 سایز 25 25A3شاخهکیلوگرمکارخانه 19,910
میلگرد هیربد A3 سایز 28 28A3شاخهکیلوگرمکارخانه 19,910
میلگرد هیربد A3 سایز 32 32A3شاخهکیلوگرمکارخانه 19,910
قیمت میلگرد میانه

قیمت میلگرد میانه

بروزرسانی: 12 آذر 1402
خروجی اکسل
محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت نوسانات
میلگرد آجدار میانه A3 سایز 14 14A3شاخهکیلوگرمکارخانه 19,820
میلگرد آجدار میانه A3 سایز 16 16A3شاخهکیلوگرمکارخانه 19,820
میلگرد آجدار میانه A3 سایز 18 18A3شاخهکیلوگرمکارخانه 19,820
میلگرد آجدار میانه A3 سایز 20 20A3شاخهکیلوگرمکارخانه 19,820
میلگرد آجدار میانه A3 سایز 22 22A3شاخهکیلوگرمکارخانه 19,820
میلگرد آجدار میانه A3 سایز 25 25A3شاخهکیلوگرمکارخانه 19,820
میلگرد آجدار میانه A3 سایز 28 28A3شاخهکیلوگرمکارخانه 19,820
میلگرد آجدار میانه A3 سایز 32 32A3شاخهکیلوگرمکارخانه 19,820
قیمت میلگرد ابرکوه

قیمت میلگرد ابرکوه

بروزرسانی: 12 آذر 1402
خروجی اکسل
محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت نوسانات
میلگرد ابرکوه یزد A3 سایز 10 10A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد ابرکوه یزد A2 سایز 12 12A2شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد ابرکوه یزد A3 سایز 12 12A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد ابرکوه یزد A3 سایز 14 14A3شاخهکیلوگرمکارخانه 19,680
میلگرد ابرکوه یزد A3 سایز 16 16A3شاخهکیلوگرمکارخانه 19,680
میلگرد ابرکوه یزد A3 سایز 18 18A3شاخهکیلوگرمکارخانه 19,680
میلگرد ابرکوه یزد A3 سایز 20 20A3شاخهکیلوگرمکارخانه 19,680
میلگرد ابرکوه یزد A3 سایز 22 22A3شاخهکیلوگرمکارخانه 19,680
میلگرد ابرکوه یزد A3 سایز 25 25A3شاخهکیلوگرمکارخانه 19,680
میلگرد ابرکوه یزد A3 سایز 28 28A3شاخهکیلوگرمکارخانه 19,680
میلگرد ابرکوه یزد A3 سایز 32 32A3شاخهکیلوگرمکارخانه 19,680
قیمت میلگرد سیرجان

قیمت میلگرد سیرجان

بروزرسانی: 12 آذر 1402
خروجی اکسل
محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت نوسانات
میلگرد سیرجان A2 سایز 10 10A2شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد سیرجان A2 سایز 12 12A2شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد سیرجان A3 سایز 12 12A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,830
میلگرد سیرجان A3 سایز 14 14A3شاخهکیلوگرمکارخانه 19,630
میلگرد سیرجان A3 سایز 16 16A3شاخهکیلوگرمکارخانه 19,630
میلگرد سیرجان A3 سایز 18 18A3شاخهکیلوگرمکارخانه 19,630
میلگرد سیرجان A3 سایز 20 20A3شاخهکیلوگرمکارخانه 19,630
میلگرد سیرجان A3 سایز 22 22A3شاخهکیلوگرمکارخانه 19,630
میلگرد سیرجان A3 سایز 25 25A3شاخهکیلوگرمکارخانه 19,630
میلگرد سیرجان A3 سایز 28 28A3شاخهکیلوگرمکارخانه 19,630
قیمت میلگرد گروه ملی اهواز

قیمت میلگرد گروه ملی اهواز

بروزرسانی: 12 آذر 1402
خروجی اکسل
محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت نوسانات
میلگرد گروه ملی A3 سایز 10 10A3شاخهکیلوگرمکارخانه 20,920
میلگرد گروه ملی A3 سایز 12 12A3شاخهکیلوگرمکارخانه 20,780
میلگرد گروه ملی A3 سایز 14 14A3شاخهکیلوگرمکارخانه 19,950
میلگرد گروه ملی A3 سایز 16 16A3شاخهکیلوگرمکارخانه 19,950
میلگرد گروه ملی A3 سایز 18 18A3شاخهکیلوگرمکارخانه 19,950
میلگرد گروه ملی A3 سایز 20 20A3شاخهکیلوگرمکارخانه 19,950
میلگرد گروه ملی A3 سایز 22 22A3شاخهکیلوگرمکارخانه 19,950
میلگرد گروه ملی A3 سایز 25 25A3شاخهکیلوگرمکارخانه 19,950
میلگرد گروه ملی A3 سایز 28 28A3شاخهکیلوگرمکارخانه 19,950
میلگرد گروه ملی A3 سایز 32 32A3شاخهکیلوگرمکارخانه 19,950
قیمت میلگرد اروند اهواز

قیمت میلگرد اروند اهواز

بروزرسانی: 12 آذر 1402
خروجی اکسل
محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت نوسانات
میلگرد فولاد اروند A3 سایز 10 10A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد فولاد اروند A3 سایز 12 12A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد فولاد اروند A3 سایز 14 14A3شاخهکیلوگرمکارخانه 19,820
میلگرد فولاد اروند A3 سایز 16 16A3شاخهکیلوگرمکارخانه 19,820
میلگرد فولاد اروند A3 سایز 18 18A3شاخهکیلوگرمکارخانه 19,820
میلگرد فولاد اروند A3 سایز 20 20A3شاخهکیلوگرمکارخانه 19,820
میلگرد فولاد اروند A3 سایز 22 22A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد فولاد اروند A3 سایز 25 25A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد فولاد اروند A3 سایز 28 28A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد فولاد اروند A3 سایز 32 32A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
قیمت میلگرد آتیه خلیج فارس

قیمت میلگرد آتیه خلیج فارس

بروزرسانی: 12 آذر 1402
خروجی اکسل
محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت نوسانات
میلگرد آجدار خلیج فارس A3 سایز 10 10A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار خلیج فارس A3 سایز 12 12A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,010
میلگرد آجدار خلیج فارس A3 سایز 14 14A3شاخهکیلوگرمکارخانه 19,540
میلگرد آجدار خلیج فارس A3 سایز 16 16A3شاخهکیلوگرمکارخانه 19,540
میلگرد آجدار خلیج فارس A3 سایز 18 18A3شاخهکیلوگرمکارخانه 19,540
میلگرد آجدار خلیج فارس A3 سایز 20 20A3شاخهکیلوگرمکارخانه 19,540
میلگرد آجدار خلیج فارس A3 سایز 25 25A3شاخهکیلوگرمکارخانه 19,540
میلگرد آجدار خلیج فارس A3 سایز 28 28A3شاخهکیلوگرمکارخانه 19,540
میلگرد آجدار خلیج فارس A3 سایز 32 32A3شاخهکیلوگرمکارخانه 19,540
قیمت میلگرد ظفر بناب

قیمت میلگرد ظفر بناب

بروزرسانی: 12 آذر 1402
خروجی اکسل
محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت نوسانات
میلگرد بناب A2 سایز 8 8A2شاخهکیلوگرمکارخانه 20,460
میلگرد بناب A2 سایز 10 10A2شاخهکیلوگرمکارخانه 20,730
میلگرد بناب A3 سایز 10 10A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,190
میلگرد بناب A3 سایز 12 12A3شاخهکیلوگرمکارخانه 20,730
میلگرد بناب A3 سایز 14 14A3شاخهکیلوگرمکارخانه 20,090
میلگرد بناب A3 سایز 16 16A3شاخهکیلوگرمکارخانه 20,090
میلگرد بناب A3 سایز 18 18A3شاخهکیلوگرمکارخانه 20,090
میلگرد بناب A3 سایز 20 20A3شاخهکیلوگرمکارخانه 20,090
میلگرد بناب A3 سایز 22 22A3شاخهکیلوگرمکارخانه 20,090
میلگرد بناب A3 سایز 25 25A3شاخهکیلوگرمکارخانه 20,090
میلگرد بناب A3 سایز 28 28A3شاخهکیلوگرمکارخانه 20,090
میلگرد بناب A3 سایز 32 32A3شاخهکیلوگرمکارخانه 20,090
قیمت میلگرد ابهر

قیمت میلگرد ابهر

بروزرسانی: 12 آذر 1402
خروجی اکسل
محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت نوسانات
میلگرد سیادن ابهر A2 سایز 8 8A2شاخهکیلوگرمکارخانه 21,560
میلگرد سیادن ابهر A3 سایز 8 8A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,930
میلگرد سیادن ابهر A3 سایز 10 10A3شاخهکیلوگرمکارخانه 20,730
میلگرد سیادن ابهر A3 سایز 12 12A3شاخهکیلوگرمکارخانه 20,180
میلگرد سیادن ابهر A2 سایز 12 12A2شاخهکیلوگرمکارخانه 20,180
میلگرد سیادن ابهر A3 سایز 14 14A3شاخهکیلوگرمکارخانه 20,000
میلگرد سیادن ابهر A3 سایز 16 16A3شاخهکیلوگرمکارخانه 20,000
میلگرد سیادن ابهر A3 سایز 18 18A3شاخهکیلوگرمکارخانه 20,000
میلگرد سیادن ابهر A3 سایز 20 20A3شاخهکیلوگرمکارخانه 20,000
میلگرد سیادن ابهر A3 سایز 22 22A3شاخهکیلوگرمکارخانه 20,000
میلگرد سیادن ابهر A3 سایز 25 25A3شاخهکیلوگرمکارخانه 20,000
قیمت میلگرد بافق یزد

قیمت میلگرد بافق یزد

بروزرسانی: 12 آذر 1402
خروجی اکسل
محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت نوسانات
میلگرد بافق یزد A3 سایز 8 8A3شاخهکیلوگرمکارخانه 23,670
میلگرد بافق یزد A3 سایز 10 10A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,700
میلگرد بافق یزد A3 سایز 12 12A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,420
میلگرد بافق یزد A3 سایز 14 14A3شاخهکیلوگرمکارخانه 20,690
میلگرد بافق یزد A3 سایز 16 16A3شاخهکیلوگرمکارخانه 20,690
میلگرد بافق یزد A3 سایز 18 18A3شاخهکیلوگرمکارخانه 20,280
میلگرد بافق یزد A3 سایز 20 20A3شاخهکیلوگرمکارخانه 20,280
میلگرد بافق یزد A3 سایز 22 22A3شاخهکیلوگرمکارخانه 20,280
میلگرد بافق یزد A3 سایز 25 25A3شاخهکیلوگرمکارخانه 20,280
میلگرد بافق یزد A3 سایز 28 28A3شاخهکیلوگرمکارخانه 20,280
میلگرد بافق یزد A3 سایز 32 32A3شاخهکیلوگرمکارخانه 20,280
قیمت میلگرد زاگرس شهرکرد

قیمت میلگرد زاگرس شهرکرد

بروزرسانی: 12 آذر 1402
خروجی اکسل
محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت نوسانات
میلگرد زاگرس A3 سایز 10 10A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد زاگرس A3 سایز 12 12A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد زاگرس A3 سایز 14 14A3شاخهکیلوگرمکارخانه 20,090
میلگرد زاگرس A3 سایز 16 16A3شاخهکیلوگرمکارخانه 20,090
میلگرد زاگرس A3 سایز 18 18A3شاخهکیلوگرمکارخانه 20,090
میلگرد زاگرس A3 سایز 20 20A3شاخهکیلوگرمکارخانه 20,090
میلگرد زاگرس A3 سایز 22 22A3شاخهکیلوگرمکارخانه 20,090
میلگرد زاگرس A3 سایز 25 25A3شاخهکیلوگرمکارخانه 20,090
میلگرد زاگرس A3 سایز 28 28A3شاخهکیلوگرمکارخانه 20,090
میلگرد زاگرس A3 سایز 32 32A3شاخهکیلوگرمکارخانه 20,090
قیمت میلگرد امیرکبیر خزر

قیمت میلگرد امیرکبیر خزر

بروزرسانی: 12 آذر 1402
خروجی اکسل
محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت نوسانات
میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A3 سایز 10 10A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,560
میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A3 سایز 12 12A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,380
میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A3 سایز 14 14A3شاخهکیلوگرمکارخانه 20,640
میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A3 سایز 16 16A3شاخهکیلوگرمکارخانه 20,640
میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A3 سایز 18 18A3شاخهکیلوگرمکارخانه 20,640
میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A3 سایز 20 20A3شاخهکیلوگرمکارخانه 20,640
میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A3 سایز 22 22A3شاخهکیلوگرمکارخانه 20,640
میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A3 سایز 25 25A3شاخهکیلوگرمکارخانه 20,640
میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A3 سایز 28 28A3شاخهکیلوگرمکارخانه 20,640
میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A3 سایز 32 32A3شاخهکیلوگرمکارخانه 20,640
میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A3 سایز 8 8A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,740
میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A2 سایز 8 8A2شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A2 سایز 10 10A2شاخهکیلوگرمکارخانه 21,560
میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A2 سایز 12 12A2شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
قیمت میلگرد آریان فولاد

قیمت میلگرد آریان فولاد

بروزرسانی: 12 آذر 1402
خروجی اکسل
محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت نوسانات
میلگرد آریان A2 سایز 10 10A2شاخهکیلوگرمکارخانه 20,370
میلگرد آریان A3 سایز 10 10A3شاخهکیلوگرمکارخانه 20,460
میلگرد آریان A2 سایز 12 12A2شاخهکیلوگرمکارخانه 20,280
میلگرد آریان A3 سایز 12 12A3شاخهکیلوگرمکارخانه 20,280
میلگرد آریان A3 سایز 14 14A3شاخهکیلوگرمکارخانه 20,280
میلگرد آریان A3 سایز 16 16A3شاخهکیلوگرمکارخانه 20,280
میلگرد آریان A3 سایز 18 18A3شاخهکیلوگرمکارخانه 20,280
میلگرد آریان A3 سایز 20 20A3شاخهکیلوگرمکارخانه 20,180
میلگرد آریان A3 سایز 22 22A3شاخهکیلوگرمکارخانه 20,180
میلگرد آریان A3 سایز 25 25A3شاخهکیلوگرمکارخانه 20,180
میلگرد آریان A3 سایز 28 28A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آریان A3 سایز 32 32A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
قیمت میلگرد پردیس آذربایجان

قیمت میلگرد پردیس آذربایجان

بروزرسانی: 12 آذر 1402
خروجی اکسل
محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت نوسانات
میلگرد پردیس آذربایجان A2 سایز 8 8A2شاخهکیلوگرمکارخانه 21,700
میلگرد پردیس آذربایجان A2 سایز 10 10A2شاخهکیلوگرمکارخانه 20,690
میلگرد پردیس آذربایجان A3 سایز 12 12A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,150
میلگرد پردیس آذربایجان A3 سایز 14 14A3شاخهکیلوگرمکارخانه 20,410
میلگرد پردیس آذربایجان A3 سایز 16 16A3شاخهکیلوگرمکارخانه 20,410
میلگرد پردیس آذربایجان A3 سایز 18 18A3شاخهکیلوگرمکارخانه 20,410
میلگرد پردیس آذربایجان A3 سایز 20 20A3شاخهکیلوگرمکارخانه 20,410
میلگرد پردیس آذربایجان A3 سایز 22 22A3شاخهکیلوگرمکارخانه 20,410
میلگرد پردیس آذربایجان A3 سایز 25 25A3شاخهکیلوگرمکارخانه 20,410
میلگرد پردیس آذربایجان A3 سایز 28 28A3شاخهکیلوگرمکارخانه 20,410
میلگرد پردیس آذربایجان A3 سایز 32 32A3شاخهکیلوگرمکارخانه 20,410
قیمت میلگرد نیشابور

قیمت میلگرد نیشابور

بروزرسانی: 12 آذر 1402
خروجی اکسل
محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت نوسانات
میلگرد آجدار نیشابور A3 سایز 12 دوازده متری 12A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,930
میلگرد آجدار نیشابور A3 سایز 14 دوازده متری 14A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,010
میلگرد آجدار نیشابور A3 سایز 16 دوازده متری 16A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,010
میلگرد آجدار نیشابور A3 سایز 18 دوازده متری 18A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,010
میلگرد آجدار نیشابور A3 سایز 20 دوازده متری 20A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,010
میلگرد آجدار نیشابور A3 سایز 22 دوازده متری 22A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,010
میلگرد آجدار نیشابور A3 سایز 25 دوازده متری 25A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,010
میلگرد آجدار نیشابور A3 سایز 28 دوازده متری 28A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,010
میلگرد آجدار نیشابور A3 سایز 32 دوازده متری 32A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,010
میلگرد آجدار نیشابور A3 سایز 10 10A3شاخهکیلوگرمکارخانه 22,200
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان

بروزرسانی: 12 آذر 1402
خروجی اکسل
محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت نوسانات
میلگرد آناهیتا گیلان A2 سایز 8 8A2شاخهکیلوگرمکارخانه 22,020
میلگرد آناهیتا گیلان A2 سایز 10 10A2شاخهکیلوگرمکارخانه 21,830
میلگرد آناهیتا گیلان A3 سایز 10 10A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آناهیتا گیلان A3 سایز 12 12A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,830
میلگرد آناهیتا گیلان A3 سایز 14 14A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,280
میلگرد آناهیتا گیلان A3 سایز 16 16A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,280
میلگرد آناهیتا گیلان A3 سایز 18 18A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,280
میلگرد آناهیتا گیلان A3 سایز 20 20A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,280
میلگرد آناهیتا گیلان A3 سایز 22 22A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,280
میلگرد آناهیتا گیلان A3 سایز 25 25A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,650
میلگرد آناهیتا گیلان A3 سایز 28 28A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,650
میلگرد آناهیتا گیلان A3 سایز 32 32A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,650
قیمت میلگرد راد همدان

قیمت میلگرد راد همدان

بروزرسانی: 12 آذر 1402
خروجی اکسل
محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت نوسانات
میلگرد راد همدان A2 سایز 8 8A2شاخهکیلوگرمکارخانه 22,890
میلگرد راد همدان A2 سایز 10 10A2شاخهکیلوگرمکارخانه 22,610
میلگرد راد همدان A3 سایز 12 12A3شاخهکیلوگرمکارخانه 22,060
میلگرد راد همدان A3 سایز 14 14A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,780
میلگرد راد همدان A3 سایز 16 16A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,780
میلگرد راد همدان A3 سایز 18 18A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,780
میلگرد راد همدان A3 سایز 20 20A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,780
میلگرد راد همدان A3 سایز 22 22A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,780
میلگرد راد همدان A3 سایز 25 25A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,830
میلگرد راد همدان A3 سایز 28 28A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,830
قیمت میلگرد نورد سمنان

قیمت میلگرد نورد سمنان

بروزرسانی: 12 آذر 1402
خروجی اکسل
محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت نوسانات
میلگرد نورد سمنان A3 سایز 8 8A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,830
مزیت های خرید از فولادسل
فهرست مطالب

  میلگرد یا به لاتین (reinforcing bar) که به آن rebar نیز گفته می‌شود یک مقطع دایره‌ای شکل تو پر می‌باشد که اغلب در ساختمان‌سازی مورد استفاده قرار می‌گیرد. از انواع آن می‌توان به میلگرد آجدار و ساده اشاره کرد که در گرید های A1,A2,A3,A4 به تولید می‌رسند. میلگرد یکی از اصلی‌ترین مصالح مورد نیاز در ساختمان‌سازی می‌باشد به همین دلیل قیمت میلگرد می‌تواند بر قیمت مسکن تاثیر مستقیم داشته باشد. در ادامه به بررسی قیمت روز میلگرد آجدار می‌پردازیم.

  قیمت میلگرد آجدار

  قیمت میلگرد و انواع متفاوت آن مانند قیمت میلگرد آجدار و ساده می تواند با توجه به عوامل گوناگونی متغیر باشد. همچنین قیمت میلگرد به صورت روزانه تغییر می کند به همین دلیل نیاز دارید تا از قیمت لحظه ای میلگرد مطلع باشید. قیمت امروز میلگرد را می توانید در لیست قیمت میلگرد آجدار در ابتدای همین صفحه مشاهده کنید. قیمت های اعلامی لحظه ای و روزانه می باشند به همین دلیل می توانید قیمت آنلاین میلگرد (گرد آهن) را از طریق این صفحه مطلع شوید. در ادامه این صفحه از فولادسل به بررسی دقیق تر عوامل موثر بر قیمت انواع میلگرد آجدار و ساده می پردازیم.

  قیمت میلگرد آجدار بسته به وزن نهایی آن دارد. جدول معرفی محصول میلگرد آجدار:

  نام محصول میلگرد آجدار
  سایز 8 الی 32 (سایز های بالاتر سفارشی هستند)
  گرید A2,A3,A4
  حالت شاخه
  واحد سفارش کیلوگرم

  عوامل تاثیر گذار بر قیمت میلگرد

  برای هر محصول تولید شده قیمتی در نظر گرفته می‌شود که می‌تواند با عوامل داخلی یا خارجی تحت تاثیر قرار بگیرد. “قیمت میلگرد” نیز از این قاعده مستثنی نیست. قیمت روز میلگرد نسبت به روزهای قبل متفاوت است این موضوع تحت تاثیر عواملی رخ می‌دهد. در اینفوگرافی زیر می توانید این عوامل را مشاهده کنید:

  عوامل تاثیرگذار بر قیمت میلگرد

  میزان عرضه و تقاضای میلگرد

  قیمت روز میلگرد با توجه به میزان تقاضا مشتریان و موجودی بازار می تواند متغیر باشد. قیمت میلگرد آجدار می تواند با توجه به میزان موجودی بازار و میزان تقاضا با قیمت میلگرد ساده متفاوت باشد.

  نرخ ارز و نوسانات قیمت جهانی میلگرد

  نواسانات بازار ارز اعم از دلار و… نیز به دلیل تامین برخی مواد اولیه از کشور های خارجی می تواند بر قیمت روز میلگرد موثر باشد. قیمت ارز بر قیمت جهانی میلگرد نیز موثر است و باعث تغییرات کلی در بازار خرید و فروش این محصول می شود.

  قیمت مواد اولیه برای تولید میلگرد

  تعیین قیمت میلگرد در کارخانه تولید کننده با توجه به قیمت مواد اولیه صورت میگیرد و به نوعی میتوان گفت، قیمت مواد اولیه رابطه مستقیم با قیمت لحظه ای میلگرد دارد چرا که برای تولید میلگرد وجود مواد اولیه ضروری می باشد.

  هزینه‌های حمل و نقل میلگرد

  هزینه حمل و نقل میلگرد از کارخانه تا محل مورد نظر شما، نسبت به نوع وسیله نقلیه، حجم بار و مسافت متفاوت است، به همین دلیل نسبت به هرکدام از این موارد نرخ میلگرد خریداری شده می تواند متفاوت باشد.

  کارخانه تولید کننده موثر بر میلگرد

  در رابطه با قیمت آنلاین میلگرد، کارخانه ای که قصد استعلام قیمت از آن را داریم از اهمیت بالایی برخوردار است؛ قیمت میلگرد در کارخانه های مختلف تولید کننده این فراورده فولادی می‌تواند با یکدیگر متفاوت باشد.

  کاربرد مورد نیاز از میلگرد

  با توجه کاربرد مورد نیاز شما از میلگرد، نوع آن می تواند متفاوت باشد؛ با تغییر نوع میلگرد قیمت نیز تغییر پیدا می کند.

  فولادسل همواره ارائه دهنده قیمت میلگرد به صورت آنلاین و لحظه‌ای می‌باشد. همچنین کارشناسان فولادسل آماده ارائه مشاوره تخصصی رایگان خرید میلگرد به شما عزیزان هستند.

  خرید میلگرد

  در فرآیند خرید میلگرد برای پروژه‌های ساختمانی و صنعتی، دریافت مشاوره و استفاده از راهنمای خرید این فراورده فولادی بسیار مهم است. یکی از اصول مهم در خرید انواع مقاطع فولادی برای این صنعت، تطابق دقیق مصالح با نیازهای پروژه و مناسب‌ترین قیمت میلگرد است. بدون داشتن اطلاعات کافی و استفاده از راهنمای خرید میلگرد، احتمال خرید محصول نامناسب و ناسازگار با پروژه بسیار بالا می‌رود. به همین منظور استفاده از خدمات مشاوره کارشناسان خبره و متخصصی که در این حوزه فعالیت دارند، می‌تواند به شما در راستای خرید میلگرد متناسب با نیازهای پروژه کمک کنند.

  راهنمای خرید میلگرد

  راهنمای خرید میلگرد

  همانطور که گفته شد، استفاده از راهنمای خرید میلگرد و دریافت خدمات مشاوره قبل از ثبت سفارش خرید می‌تواند به شما در راستای بهبود نتیجه پروژه، کاهش احتمالات عملکرد نامناسب، صرفه‌جویی در زمان و هزینه و افزایش بهره‌وری کمک کند. از این رو به عنوان یکی از مراحل پیش از خرید میلگرد آجدار، حتما با نکات خرید این فراورده فولادی آشنایی کامل کسب کنید و بعد از تعیین نیازهای خود طبق مشاوره تخصصی و راهنمای خرید انواع میلگرد، خرید بهینه، کیفیت و بهره‌مندی از بهترین قیمت میلگرد در سفارش خود را تضمین کنید.

  پادکست سوالات متداول و راهنمای خرید میلگرد

  در پادکست زیر به تعدادی از سوالات متداول شما عزیزان در خصوص قیمت و خرید میلگرد پاسخ داده شده است.

  نکات مهم قبل از خرید میلگرد

  اگر قصد دارید در هنگام ثبت سفارش خرید از بهترین قیمت میلگرد بهره‌مند شوید، با توجه کردن به نکات مهمی که قبل از خرید میلگرد باید بدانید می‌توانید تجربه خرید بهتری را داشته باشید. خرید میلگرد نیازمند بررسی دقیق محصول و خصوصیات میلگرد انتخابی می‌باشد تا بتوانید درست ترین انتخاب را داشته باشید. با توجه به اهمیت استفاده از میلگرد در پروژه‌های ساختمانی، خرید میلگرد مرحله‌ای مهم شناخته می‌شود. با رعایت نکاتی که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم می‌توانید خریدی با کیفیت و به صرفه انجام دهید.

  1. شناخت انواع میلگرد
   یکی از نکات مهم در خرید میلگرد، شناخت انواع مختلف میلگرد و کاربردهای متفاوت آنهاست. انواع میلگرد شامل میلگرد ساختمانی و صنعتی، در دو نوع میلگرد آجدار و ساده می‌باشند. خرید میلگرد آجدار یکی از انتخاب‌های معمول در پروژه‌های ساختمانی است و از آن در ایجاد سازه‌ها و تقویت ساختمان‌ها استفاده می‌شود. با این حال، آشنایی با ویژگی‌ها و مشخصات فنی انواع میلگرد به شما در انتخاب مناسب‌ترین انواع میلگرد برای ثبت سفارش خرید کمک می‌کند.
  2. مشخصات فنی میلگرد
   در هنگام خرید میلگرد، باید به مشخصات فنی آن دقت کنید. اطلاع از قطر، طول، و وزن میلگرد مورد نظرتان، امکان انتخاب بهتر را به شما می‌دهد. این مشخصات و ویژگی‌ها نه تنها در قیمت میلگرد تاثیر دارد، بلکه در کیفیت و عملکرد آن در موفقیت پروژه نیز تاثیر گذار خواهد بود. همچنین، مهم است که مطمئن شوید میلگرد از جنس با کیفیت تولید شده باشد، زیرا کیفیت میلگرد بر تحمل و پایداری سازه‌ها تاثیر دارد.
  3. محل پروژه
   افرادی که به دنبال خرید میلگرد هستند باید به این نکته بسیار مهم توجه ویژه‌ای داشته باشند که محل انجام پروژه آنها در کجا قرار دارد. چرا که یکی از عوامل موثر بر قیمت میلگرد، حمل و نقل آن است بنابراین اگر میلگرد مورد نیاز خود را از نزدیک ترین کارخانه تولید کننده به محل پروژه خود خریداری کنید، برای حمل و نقل میلگرد متحمل هزینه‌های کمتری نیز می شوید. علاوه بر هزینه حمل و نقل، خرید میلگرد با توجه به شرایط محیطی و ویژگی‌های مورد نیاز میلگرد برای بکارگیری آن در محیط از اهمیت بالایی برخوردار است.
  4. انتخاب کارخانه تولید کننده میلگرد
   برای انتخاب تولید کننده علاوه بر محل پروژه شما باید به استانداردها و تکنولوژی‌های به کار رفته در تولید میلگرد توجه داشته باشید. با توجه به اینکه قیمت میلگرد آجدار و معمولی به کیفیت و استاندارد تولید آن بستگی دارد، باید در انتخاب آن نیازهای پروژه را مد نظر قرار دهید. همچنین توجه داشته باشید که هرچه کارخانه تولید کننده میلگرد به محل پروژه شما نزدیک تر باشد هزینه باربری کمتر می شود. اما مهم است با انواع استاندارد های کارخانه ها آشنا شوید و متوجه تفاوت کیفیت آنها باشید. در تصویر زیر لیستی از برترین تولیدکنندگان میلگرد آجدار و ساده را می توانید مشاهده کنید.
   تولید کنندگان میلگرد ساده و آجدار در ایران
  5. مقدار مورد نیاز
   از نکات مهم دیگری که قبل از سفارش میلگرد بسیار مهم است و در قیمت میلگرد موثر است، توجه و اطلاع از مقدار میلگرد مورد نیاز خود می‌باشد. اگر دقیقا بدانید برای پروژه خود به چه مقدار میلگرد احتیاج دارید، خرید راحت تری را تجربه خواهید کرد. این موضوع می‌تواند به شما در بهره‌مندی از تخفیف در خرید میلگرد کمک کند.
  6. انتخاب فروشنده مناسب
   یکی دیگر از موارد و نکات مهم در خرید میلگرد، انتخاب فروشنده و تامین کننده معتبر است. خرید میلگرد از شرکت‌های معتبر و با سابقه می‌تواند اطمینان بیشتری به شما دهد. همچنین، به مقایسه قیمت‌ها و ارائه تخفیف‌های ممکن توسط فروشندگان بپردازید. اگر به دنبال خرید میلگرد آجدار هستید، ممکن است از تخفیف‌های ویژه خرید عمده بهره‌برده و به صرفه‌تر خرید کنید.

  خرید میلگرد آجدار یکی از انتخاب‌های عالی برای پروژه‌های ساختمانی است که نیازمند تقویت و استحکام بالا می‌باشند. با رعایت این نکات، می‌توانید خرید میلگرد را به یک تجربه موفق تبدیل کنید و از محصولات با کیفیت و با ارزش استفاده کنید.

  قیمت انواع میلگرد

  قیمت انواع میلگرد بسته به نوع انتخاب و و مورد نیاز شما می تواند متفاوت باشد. انواع میلگرد از نظر حالت به دو دسته آجدار و ساده، از نظر گرید به چهار دسته A1-4 و از نظر سایز از میلگرد سایز 8 تا 32 تقسیم می شوند.

  انواع میلگرد و کاربردهای آن

  میلگرد محصولی است بسیار کارآمد که دارای سطح مقطعی گرد و طول متغییری می‌باشد. از انواع میلگرد می توان به میلگرد آجدار، میلگرد آلیاژی، میلگرد ساده و میلگرد کلاف اشاره کرد. میلگرد در صنعت، ساختمان‌سازی، سدسازی و… مورد استفاده قرار می‌گیرد که کاربرد آن برای بالا بردن استحکام کششی در بتن، آرماتوربندی، ساخت اسکلت ایستگاه‌ها و… است. این محصول به دو دسته کلی ساختمانی و صنعتی طبقه بندی می‌شود.

  انواع میلگرد و کاربردهای آن

  همانطور که پیش‌تر هم خدمت‌تان عرض کردیم، دو نوع میلگرد ساختمانی و میلگرد صنعتی به تولید می‌رسند. نوع صنعتی آن در صنایع مختلف به کار می‌رود مانند انواع یاتاقان‌ها، گیربکس‌های صنعتی و غیره. اما میلگرد ساختمانی در صنعت ساختمان سازی به کار گرفته می‌شود. میلگرد ساختمانی دارای دو نوع میلگرد آجدار و میلگرد ساده می باشد؛ این محصول در سایزهای مختلفی ارائه می‌شود. از 5.5 تا 40 میلی متر (سایز،قطر) که سایزهای 36 به بالا به سفارش مشتری تولید می‌شوند. این محصول به صورت آج دار و ساده به تولید می‌رسد و کاربردهای متنوعی دارد.

  نام گرید حالت نوع سایز کاربرد
  میلگرد کلاف ساده 3SP 3SP کلاف ساده 5.5 صنایع مفتولی
  میلگرد کلاف ساده 5SP 5SP کلاف ساده 6.5 صنایع مفتولی
  میلگرد ساده A1 A1 کلاف، شاخه ساده 8،10،12 افزایش مقاومت، مصارف صنعتی، خاموت و …
  میلگرد آجدار A2 A2 کلاف، شاخه آجدار 8،10،12 ساختمان سازی،خاموت
  میلگرد آجدار A3 A3 شاخه آجدار 14،16،18،20،22
  25،28،32،36،40
  پروژه های عمرانی و ساختمانی، ایجاد تیر و ستون
  میلگرد آجدار A3 A3 کلاف آجدار 8،10،12 پروژه های عمرانی و ساختمانی، ایجاد تیر و ستون
  میلگرد آجدار A4 A4 شاخه آجدار 14،16،18،20،22
  25،28،32،36،40
  ساخت بتن مسلح، ساختمان سازی به جز قاب های چرخشی/خمشی و دیوار های برشی
  میلگرد آجدار A4 A4 کلاف آجدار 8،10،12 ساخت بتن مسلح، ساختمان سازی به جز قاب های چرخشی/خمشی و دیوار های برشی

  1. میلگرد آجدار

  میلگرد آجدار یکی از انواع میلگرد فولادی است که برای مصارف مختلف به ویژه در صنایع ساختمانی و پروژه‌های ساخت و سازها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نوع میلگرد دارای ویژگی‌هایی همچون مقاومت بالا در برابر فشار و کشش، انعطاف‌پذیری و مقاومت در برابر زنگ‌زدگی است. به عنوان یک فراورده فولادی با ویژگی‌های مکانیکی برتر، میلگرد آجدار از اهمیت ویژه‌ای در صنعت ساختمانی برخوردار است و به عنوان یک انتخاب مناسب جهت استفاده در پروژه‌های ساختمانی متنوع شناخته می‌شود.

  میلگرد آجدار

  عوامل موثر بر قیمت میلگرد آجدار

  با توجه به اینکه قیمت میلگرد آجدار تحت تاثیر عوامل متعددی قرار می‌گیرد، تحلیل دقیق و روزانه بازار و آشنایی با عوامل موثر بر قیمت میلگرد، به منظور بهره‌مندی از انتخاب هوشمندانه در سفارش و خرید میلگرد آجدار ضروری است. از مهمترین عوامل موثر بر قیمت میلگرد آجدار می‌توان به موارد زیر اشاره داشت:

  • تغییرات قیمت مواد اولیه فولادی
  • میزان عرضه و تقاضا در بازار
  • شرایط اقتصادی و بازار جهانی
  • نوسانات قیمت ارز
  • هزینه‌های حمل و نقل

  میلگرد آجدار چیست؟

  میلگرد آجدار یکی از محصولات پرفروش ساختمانی می‌باشد که در پروژه‌های ساخت و ساز کاربرد دارد. این محصول (میلگرد آجدار) با ویژگی‌های منحصر به فرد خود، یکی از پراهمیت‌ترین عناصر سازه‌ها به حساب می‌آید. قیمت میلگرد آجدار بسته به نوع آن می‌تواند متفاوت باشد؛ انواع میلگرد آجدار در سایزها و متریال متفاوتی به تولید می‌رسد که از جمله آنها می‌شود به انواع میلگرد فولادی، مسطح و ضخامت‌دار اشاره کرد. از ویژگی‌های فیزیکی میلگرد آجدار می توان به موارد زیر اشاره کرد.

  • مقاومت در برابر فشار
  • کشش و خمش
  • طول عمر طولانی
  • امکان انعطاف‌پذیری در کاربردهای مختلف مانند ساخت سازه‌های بلند، پل‌ها و تاسیسات صنعتی
  • ساخت دیوارهای تقسیمی، سقف‌ها و بناهای مسکونی

  برای استفاده بهینه از میلگرد آجدار در پروژه‌های ساختمانی، لازم است به نکات فنی و استانداردهای مربوط به انتخاب، نصب و نگهداری میلگرد توجه کنید. با در نظر گرفتن این عوامل، امکان دستیابی به سازه‌های مقاوم و ایمن با استفاده از این مواد افزایش می‌یابد. در کل، “میلگرد آجدار” به عنوان یک عنصر اساسی در ساخت و ساز، نقش مهمی در افزایش مقاومت و پایداری سازه‌ها بازی می‌کند و مورد توجه متخصصان ساختمانی قرار دارد.

  انواع میلگرد آجدار

  همانطور که پیش‌تر خواندیم، میلگردها به منظور جبران ضعف مقاومت کششی بتن در برابر نیروهای وارد شده درون بتن به کار می‌روند و اقدام به مسلح کردن بتن می‌کنند. این محصول در دو نوع میلگرد ساده و آجدار در بازار عرضه می‌شود که قیمت هر شاخه میلگرد آجدار و ساده با توجه به ویژگی‌ها و موارد کاربرد آنها می‌تواند متفاوت باشد.

  کاربرد میلگرد آجدار

  آجدار کردن میلگرد سبب افزایش چسبندگی آن داخل بتن می‌شود. منظور از آج، برجستگی هایی می‌باشد که بر روی میلگرد وجود دارد. این برجستگی‌ها به منظور افزایش کیفیت اتصال میلگرد به بتن، به وجود می‌آیند. میلگردها از نظر شکل آج نیز با یکدیگر متفاوت‌اند. قیمت انواع میلگرد با توجه به تفاوت ساختاری و کاربری از تنوع بالایی برخوردار است. سه نوع متداول میلگردهای آجدار به صورت گریدهای A2،A3 و A4 نامگذاری می‌شوند. میلگرد A3 بیشترین کاربرد را در صنعت ساخت و ساز دارد.

  2. میلگرد ساده

  میلگرد ساده، یکی دیگر از انواع میلگرد است که با سطح صاف و بدون آج، به عنوان یکی از مواد ساختمانی مهم و کاربردی در صنایع مختلف به کار می‌رود. این نوع میلگرد به دلیل ساختار صاف و بدون آج خود، برای اتصالات و قطعات صنعتی در صنعت ساخت و ساز، ماشین‌سازی و زیربنایی مناسب و کاربردی است. ویژگی‌های ساده بودن و سطح صاف میلگرد ساده، از جمله دلایلی است که آن را به یک انتخاب مناسب برای پروژه‌های ساختمانی و صنعتی تبدیل کرده‌است. با توجه به تفاوت‌های ساختاری با این نوع میلگرد با قیمت میلگرد ساده معمولاً به میزان آج و مشخصات مشتری بستگی دارد.

  میلگرد ساده

  میلگرد A1

  میلگرد A1 یکی از دسته‌های میلگردهای نرم و بدون آج است و با نام میلگرد ساده نیز شناخته می‌شود. این نوع میلگرد مطابق با آئین‌نامه‌ها و استانداردهای صنعتی دارای رده مقاومتی 240 یا F240 است که به ویژگی‌های آن اشاره می‌کند. میلگردهای A1 بدون هیچ‌گونه آج بر روی سطح خود تولید می‌شوند. تفاوت قیمت میلگرد A1 با سایر انواع این فراورده فولادی، به دلیل ویژگی‌های مکانیکی و فیزیکی خاص آن است. از میلگردهای گرید A1 به عنوان مهمترین گروه میلگردهای نرم برای آهنگری و جوشکاری استفاده می‌شود. از مهمترین دلایل انتخاب این میلگرد برای جوشکاری، میزان کربن پایین موجود در ترکیب شیمیایی آن است. این ویژگی‌ها این نوع میلگرد را مناسب برای کاربردهای مختلف صنعتی و ساختمانی می‌کند.

  میلگرد A2

  میلگرد A2 یکی دیگر از دسته‌های میلگردهای نرم است که در برخی نقاط به عنوان نیمه سخت با آج ساده نیز شناخته می‌شود. این میلگردها از نظر طبقه‌بندی در رده S340 قرار می‌گیرند و با داشتن شکل آجدار به دست می‌آیند. آج در این میلگردها به صورت مارپیچ در امتداد محور طولی قرار دارد. از ویژگی‌های مهم این نوع میلگرد می‌توان به مقاومت بالاتر آن نسبت به میلگردهای A1 اشاره داشت. همین امر باعث تفاوت قیمت میلگرد A2 و میلگرد A1 می‌شود. این ویژگی میلگرد A2 را مناسب برای کاربردهایی مانند در مصارف مرتبط با خاموت‌ها و کمرکش‌های دیواره‌های برشی می‌کند که نیاز به مقاومت بالا در برابر نیروهای برشی دارند. لازم به ذکر است که از نظر کارشناسان، جوشکاری روی میلگرد A2 توصیه نمی‌شود.

  میلگرد A3

  میلگرد A3 از انواع میلگرد آجدار و با آج‌هایی پیچیده و مارپیچ می‌باشند. این نوع میلگرد در رده نیمه سخت قرار دارد و آج‌های آن به صورت جناقی یا هشتی شکل در امتداد محور طولی میلگرد قرار دارند. با توجه به این ویژگی، میلگرد A3 نسبت به میلگردهای A1 و A2 از مقاومت بالاتری برخوردار است. این نوع میلگرد به عنوان میلگرد خشک شناخته می‌شود. میلگرد A3 به عنوان مواد اصلی در سازه‌های ساختمانی و در تیرها و ستون‌ها برای استفاده در پروژه‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. کارخانجات مختلف در ایران، اندازه و تنوع بالایی از قیمت میلگرد A3 را ارائه می‌دهند.

  میلگرد A4

  میلگرد A4 به عنوان میلگرد رده S500 در آیین نامه، از انواع میلگردهای آجدار می‌باشد و دارای شکل آج مرکب در محور طولی است که استفاده از آن در سالهای اخیر، در سازه‌ها افزایش یافته و مورد توجه طراحان و مهندسان سازه قرار گرفته است. از مزایای استفاده از میلگرد A4 در طراحی سازه‌ها، کاهش وزن مصرفی میلگرد می‌باشد. همچنین، قیمت میلگرد A4 نسبت به میلگردهای A2 و A3 بیشتر است که بسته به اندازه و ابعاد میلگرد مورد استفاده تغییر می‌کند. میلگرد A4 به عنوان یک گزینه مناسب در سازه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و با توجه به ویژگی‌های خود، به سازه‌ها استحکام و سبکی می‌بخشد.

  قیمت میلگرد سایز های مختلف

  قیمت میلگرد برای سایزهای مختلف تنوع دارد و معمولا به تناسب ابعاد و وزن میلگرد تعیین می‌شود. در بازار محلی ایران، قیمت میلگرد برای سایزهای مختلف بر اساس عوامل مختلف، به شکل روزانه یا هفتگی تغییر می‌کند و متغیر است. در هنگام خرید انواع میلگرد، توجه به نکاتی که تاثیر مستقیمی بر قیمت میلگرد دارند از اهمیت بالایی برخوردار است. این عوامل شامل کیفیت میلگرد، آلیاژ و استانداردهای مربوط به آن می‌شوند.

  همچنین، وضعیت بازار و تغییرات در نرخ ارز نیز ممکن است تاثیرگذار باشند. بنابراین، برای دستیابی به قیمت دقیق میلگرد برای سایزهای مختلف و شرایط فعلی بازار، توصیه می‌شود با تامین‌کنندگان معتبر تماس بگیرید یا با بازارهای محلی در ارتباط باشید تا اطلاعات به‌روزی در خصوص قیمت‌ها و شرایط بازار دریافت کنید.

  فرآیند تولید میلگرد

  مراحل تولید میلگرد آجدار یک فرآیند پیچیده و مرتبط با صنعت فولادسازی است که به دقت اجرا می‌شود. این فرآیند با استخراج سنگ آهن آغاز می‌شود. سنگ آهن سپس شسته شده و به کنسانتره تبدیل می‌شود. در این مرحله، مواد خام تصفیه و تمیز می‌شوند تا به ترکیب شیمیایی مورد نظر برسند. سپس، شمش فولاد به مرحله نورد می‌رسد. در اینجا، مواد پیش گرم شده و به داغ تبدیل می‌شوند. سپس داغ به طور متوالی از طریق غلطک‌های مختلف عبور می‌کند. این غلطک‌ها باعث کم شدن قطر محصول و افزایش طول آن می‌شوند.

  فرآیند تولید میلگرد آجدار

  فرآیند آجدار شدن همچنین در این مرحله انجام می‌شود تا میلگرد به اندازه مورد نظر در سایز مورد نظر تولید شود. این فرآیند پیچیده و حساس نیاز به دقت بالا دارد. در نهایت، محصول نهایی به صورت میلگرد آجدار با ویژگی‌های خاص خود تولید می‌شود. لازم به ذکر است، کارخانه ذوب آهن اصفهان برای تولید میلگرد، از روش آگلومره استفاده می‌کند. در این روش، مواد کنسانتره‌شده به کوره‌های بلند برداشته می‌شوند. در داخل کوره، مواد به دمای بالا گرما داده می‌شوند تا به شکل مذاب فولاد تبدیل شوند. این مذاب فولاد به دو دسته شمش فولاد و اسلب فولاد تقسیم می‌شود.

  تولید میلگرد به روش نورد گرم

  در این روش، بیلت (کوبلت) به شکلی قالبی یا از طریق ریخته‌گری تولید می‌شود. سپس، بیلت‌ها تا دمای بالایی (حدود 1000-1100 درجه سانتیگراد) گرم می‌شوند و با عبور از بین غلتک‌ها طی فرایند نورد گرم، زیر فشار بالا قرار گرفته و تحت فشار تغییر شکل داده و به شکل به میلگرد نهایی می‌رسد. سپس، میلگردها به طول‌های استاندارد 6 یا 12 متر برش می‌خورند. هر یک روش‌های تولید میلگرد ویژگی‌های منحصر به فردی به محصول می‌دهند و آن را برای کاربردهای خاص مناسب می‌سازند. به همین جهت، باید توجه داشته باشید که یکی دیگر از عوامل موثر در قیمت میلگرد، نوع روش تولید این فراورده فولادی است.

  تولید میلگرد به روش نورد گرم

  تولید میلگرد به روش نورد سرد

  در این روش، مواد اولیه با دمای پایین فرایند نورد را طی می‌کنند تا میلگرد به شکل نهایی به دست آید. این فرآیند نیازمند تعداد بیشتری غلتک و فشار بالاتری است تا تغییر شکل به صورت مطلوب صورت پذیرد. میلگرد تولید شده با این روش شکل ظاهری بهتری و استحکام بالاتری دارد.

  تولید میلگرد به روش نورد سرد

  تولید میلگرد به روش میکروآلیاژی

  در این روش، مواد اولیه تقریباً مانند نورد گرم در دمای بالا نورد می‌شوند. با این تفاوت که به مواد اولیه آلیاژهایی مانند تیتانیوم، نیوبیوم و وانادیوم طی آن به فولاد اضافه می‌شود. این آلیاژها باعث افزایش استحکام و مقاومت میلگرد می‌شوند و میلگرد بهتری تولید می‌شود. قیمت میلگرد تولید شده با این فرایند از سایر انواع میلگرد معمولا بیشتر از سایر انواع میلگرد است.

  تولید میلگرد به روش ترمکس

  در تولید میلگرد با روش ترمکس، به صورت نورد گرم آماده شده و سپس دمای خارجی میلگرد با استفاده از آب یا روغن کاهش می‌یابد. در این روش، مواد اولیه با درصد کمی کربن در دمای پایین‌تر نورد می‌شوند. میلگرد تولید شده به این روش معمولا دارای مقاومت کششی بالایی است و قیمت کمتری دارد، اما مقاومت و استحکام کمتری نسبت به سایر میلگردها دارد.

  استعلام قیمت میلگرد

  با توجه به اهمیت اطلاع از قیمت روزانه میلگرد برای ثبت سفارش خرید این فراورده فولادی، شما عزیزان می‌توانید از طریق فولادسل به صورت‌های مختلف از قیمت روز میلگرد آجدار مطلع شوید. یکی از این راه‌ها بررسی قیمت آنلاین میلگرد است. شما عزیزان می‌توانید از طریق این صفحه، تغییرات قیمت میلگرد آجدار را به صورت روزانه رویت کنید. این صفحه توسط کارشناسان مربوطه همواره در حال آپدیت است.

  مشاهده جدول قیمت میلگرد

  در روش دیگر، شما عزیزان می‌توانید از طریق شماره‌گیری 02174486 با کارشناسان فروش فولادسل در تماس باشید. کارشناسان ما همواره آماده ارائه مشاوره رایگان به شما عزیزان خواهند بود. همچنین می‌توانید برای اطلاع از قیمت امروز میلگرد از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح الی 17 و پنجشنبه ها از ساعت 9 تا 13 تماس حاصل فرمایید.
  علاوه بر این دو روش، شما می‌توانید از طریق بخش استعلام قیمت در بالای همین صفحه، با ثبت سفارش خود، منتظر تماس کارشناسان ما باشید تا در اسرع وقت پاسخگوی شما در زمینه قیمت امروز میلگرد آجدار باشند.

  نمودار قیمت میلگرد امروز

  بررسی نمودار قیمت میلگرد پیش از ثبت سفارش خرید از اهمیت بسیاری برای خریداران و فعالان صنعت ساختمان و مهندسی فلزات برخوردار است. با استفاده از این نمودار و بررسی تغییرات قیمت میلگرد، می‌توانید در تصمیم‌گیری خرید، بهینه و آگاهانه عمل کنید. از سوی دیگر، بررسی این نوسانات قیمت و برخورداری از اطلاعات به‌روز و دقیق از تغییرات قیمت میلگرد در طی زمان، به شما کمک می‌کند تا بتوانید زمان مناسب برای خرید را انتخاب کنید.

  در واقع، بررسی نمودار قیمت میلگرد به مزایای زیر منجر می‌شود:

  • با تحلیل نمودار قیمت، در پایین‌ترین سطح قیمت میلگرد سفارش خرید ثبت کنید.
  • با مشاهده سابقه نوسانات قیمت در نمودار، تغییرات قیمت را پیش‌بینی کنید.
  • از وضعیت بازار آگاهی داشته و مطابق با آن تصمیمات مهم تجاری اتخاذ کنید.
  • با داشتن دسترسی به نمودار قیمت به‌روز، با اطمینان بیشتری به بازار وارد شوید.

  بنابراین، بررسی نمودار قیمت میلگرد به افراد امکان می‌دهد تا به‌طور هوشمندانه‌تری تصمیمات خود را در مورد خرید این محصول مهم بگیرند و بهره‌وری و سود خود را به حداکثر برسانند.

  نحوه محاسبه قیمت میلگرد

  محاسبه وزن میلگرد بسیار مهم و ضرور است، زیرا این محاسبه به مهندسین، معماران، و کارفرمایان در پروژه‌های ساختمانی کمک می‌کند تا مقدار دقیق میلگرد مورد نیاز برای ساخت و ساز را محاسبه کنند. این مسئله مهم، نه تنها در قیمت میلگرد و هزینه‌های سفارش آن تاثیر دارد، بلکه به دلیل اهمیت تعیین وزن استاندارد میلگرد و اطمینان از تطابق با استانداردهای مربوط به ساختمان‌سازی بسیار مهم است. برای محاسبه وزن میلگرد می‌توان از چندین روش مختلف استفاده کرد، اما یکی از ساده‌ترین و معمولی‌ترین روش‌ها استفاده از فرمول است. برای محاسبه وزن میلگرد با استفاده از فرمول، می‌توانید مراحل زیر را دنبال کنید:

  • شعاع بر حسب میلیمتر
  • چگالی فولاد در حدود 7.8 گرم بر سانتیمتر مکعب
  • محاسبه سطح مقطع

  فرمول محاسبه وزن میلگرد

  برای محاسبه وزن میلگرد با استفاده از فرمول بسیار ساده است و به شما اطلاعات دقیقی در مورد میلگرد مورد نیاز خواهد داد. این محاسبه می‌تواند به شما کمک کند تا مقدار میلگرد لازم را به صورت دقیق تر محاسبه کرده و مواد مورد نیاز را بهینه‌تر تدارک دهید.

  کارخانه های تولید کننده میلگرد

  کارخانه‌های تولید میلگرد در ایران نقش مهمی در تامین میلگرد برای پروژه‌های مختلف ایفا می‌کنند. این کارخانه‌ها تولیدات متنوعی ارائه می‌دهند که بر اساس استانداردها و نیازهای مشتریان تنظیم می‌شود. در اینجا به برخی از کارخانه‌های تولید کننده میلگرد در ایران اشاره می‌شود:

  • کارخانه ذوب آهن اصفهان
   این کارخانه میلگردهای با گواهینامه‌های Grade B500B و BS 4449:2005 تولید می‌کند. میلگردهای تولیدی دارای وزن بندیل متنوع با آرم ESCO هستند. مشتریانی که بیش از ۲۵ تن میلگرد از این کارخانه تهیه می‌کنند، نیاز به گواهینامه فنی دارند.
  • کارخانه کویر کاشان
   این کارخانه میلگردهای آجدار را در سه نوع A2، A3 و A4 تولید می‌کند. ویژگی مهم این کارخانه، تولید میلگرد A4 با خاصیت جوش‌پذیری و مشخصات مکانیکی مناسب است.
   کارخانه میانه
   میلگرد ساده و آجدار تولیدی این کارخانه مطابق با استاندارد DIN 1013 و DIN 488 در سایزهای مختلف تولید می‌شود.
  • کارخانه فولاد خراسان
   این کارخانه میلگردهای ساده، آجدار، مارپیچ و آجدار جناقی با استاندارد ملی شماره ۳۱۳۲ ایران تولید می‌کند.
  • کارخانه ظفر بناب
   این کارخانه میلگرد آجدار را در سایزهای ۸ تا ۳۲ در انواع A2 و A3 تولید می‌کند.
  • کارخانه آناهیتا گیلان
   این کارخانه میلگرد با سایزهای ۸ تا ۳۲ میلی‌متر، طبق استاندارد ملی ۳۱۳۲ ایران تولید می‌کند.

  از کجا میلگرد بخریم؟

  انتخاب روش خرید و تامین کننده برای خرید میلگرد، می‌تواند مهمترین تصمیم در پروژه‌های ساختمانی و صنعتی باشد. برای انتخاب مناسب‌ترین منبع تامین میلگرد، چندین گزینه در دسترس وجود دارد. این گزینه‌ها شامل خرید مستقیم از کارخانه‌های تولید میلگرد، انتخاب بنگاه‌های معتبر و یا انتخاب شرکت‌های بازرگانی معتبر به منظور دریافت مشاوره و ثبت سفارش خرید میلگرد است. هر یک از این روش‌ها دارای ویژگی‌ها و مزایای خود هستند. در ادامه به بررسی این روش‌های خرید میلگرد می‌پردازیم.

  خرید میلگرد از کارخانه

  یکی از گزینه‌های اصلی برای خرید میلگرد، مراجعه مستقیم به کارخانه‌های تولید کننده میلگرد است. این روش به مشتریان امکان می‌دهد تا به تعامل مستقیم با تولید کننده بپردازند و از میلگرد با کیفیت و با استانداردهای معتبر بهره‌مند شوند. کارخانه‌ها معمولا میلگردهای متنوعی را با انواع سایزها و ویژگی‌ها تولید می‌کنند. این روش به شما امکان می‌دهد تا بتوانید فراورده مورد نظر خود را به صورت سفارشی و مستقیما از کارخانه خریداری کنید.

  خرید میلگرد از بنگاه ها

  بنگاه‌ها و انبارهای فروش میلگرد به عنوان واسطه بین کارخانجات تولید کننده و مشتریان عمده نقش مهمی در تامین میلگرد ایفا می‌کنند. این مراکز واسط می‌توانند دسترسی به میلگرد با حجم بالا و شرایط بهتر برای خرید را برای مشتریان خود فراهم کنند و از پیچیدگی ثبت سفارش و مکاتبات با کارخانه تولید کننده آزاد سازد. با توجه به اینکه این بنگاه‌های میلگرد، اغلب به انواع مختلف میلگرد دسترسی دارند و از طریق مذاکره با تولید کننده می‌توانند قیمت میلگرد را به صورت رقابتی و یا با شرایط خرید متفاوت در اختیار مصرف کننده قرار دهند.

  خرید میلگرد از شرکت های بازرگانی

  یکی دیگر از روش‌های خرید میلگرد، استفاده از خدمات شرکت‌های بازرگانی، به عنوان واسطه‌های تجاری و توزیع‌کنندگان میلگرد عمده در بازار است. این شرکت‌ها می‌توانند میلگرد را از کارخانه‌ها یا بنگاه‌های مختلف تامین کرده و به صورت عمده یا خرد، به مشتریان عرضه کنند. بسیاری از شرکت‌های بازرگانی، با ارائه خدمات مشاوره، راهنمای خرید و یا ارائه لیست قیمت روزانه به مشتریان، تجربه خرید متفاوتی برای آنان فراهم می‌آورند. علاوه بر این، این مجموعه‌های بازرگانی معتبر از امکانات و تجهیزات انبارداری و حمل و نقل مناسب برای تامین و توزیع میلگرد بهره می‌برند.
  فولادسل به عنوان یکی از شرکت‌های بازرگانی و تامین‌کننده میلگرد با دو دهه سابقه فعالیت در بازار و تعهد به ارائه محصولات با کیفیت شناخته می‌شود. این شرکت به مشتریان خود گزینه‌های متنوعی از میلگرد با استانداردهای مختلف را ارائه می‌دهد و از امکانات انبارداری و توزیع بهره‌مند است. با استفاده از خدمات ارائه شده در فولادسل می‌توانید از بهترین قیمت میلگرد و یا پرداخت شرایطی و اقساطی سفارشات خود، برای پیشبرد پروژه‌های ساختمانی و یا صنعتی بهره‌برداری کنید.

  روش های خرید میلگرد از فولادسل

  با توجه به نوسانات قیمت و بازار آهن آلات، استفاده از خدمات شرکت‌های بازرگانی به منظور پرداخت شرایطی سفارشات خرید میلگرد، به شما امکان می‌دهد تا محصولات مورد نیاز خود را خریداری کرده و در بازه‌های زمانی معین پرداخت هزینه آن را انجام دهید. فولادسل به منظور سهولت در ثبت سفارشات، ارائه بهترین قیمت میلگرد آجدار و خدمات مناسب در خرید و فروش آهن آلات، روش‌های پرداخت متعدد برای شما فراهم آورده است. در ادامه به معرفی انواع روش‌های پرداخت در فولادسل خواهیم پرداخت.

  خرید نقدی میلگرد

  در خرید نقدی، مشتری مبلغ سفارش را به صورت نقدی یا از طریق حواله‌های بانکی پرداخت می‌کند. این روش، سرعت بالا و سادگی در انجام معاملات را به همراه دارد. با این حال، محدودیت‌های نقدینگی در خرید میلگرد آجدار می‌تواند مشکلاتی را برای خریداران ایجاد کند. به همین منظور استفاده از خدمات اقساطی و اعتباری از دیگر روش‌های کارآمد در پرداخت سفارشات آهن آلات است.

  خرید اعتباری (LC) میلگرد

  خرید اعتباری آهن آلات و میلگرد از طریق اعتبار اسنادی (LC) یک روش موثر برای سهولت در پرداخت و تضمین اطمینان از صحت مدارک است. در این روش، متقاضی با گشایش اعتبار نزد بانک، مبلغ سفارش را پرداخت و مدارک لازم را ارائه می‌دهد. بانک به عنوان ذینفع اعتبار، تضمین پرداخت مبلغ به فروشنده را ایفا می‌کند. این روش امکان اعتبارسنجی مدارک و بازرسی کالا را فراهم می‌آورد و برای هر دو طرف امکاناتی فراهم می‌کند.

  خرید چکی و اقساطی میلگرد

  روش خرید چکی آهن آلات نیز از میان روش‌های اعتباری است که به سهولت و سرعت خرید کمک می‌کند. در این روش، مشتری مبلغ سفارش را با استفاده از چک به فروشنده پرداخت می‌کند. این روش به دلیل سادگی مراحل و مدت زمان کوتاه‌تر نسبت به LC، یک گزینه مناسب است. با این حال، الزامات مختلفی دارد که با رعایت آنها می‌توان به خرید اعتباری آهن آلات ادامه داد. در روش خرید اقساطی میلگرد، به عنوان یک گزینه دیگر برای مدیریت بهینه بودجه و تسهیل در پرداخت است. مشتریان می‌توانند بر اساس شرایط و قیمت میلگرد آجدار توافق شده، مبلغ سفارش را به صورت اقساطی پرداخت کنند. این گزینه به مشتریان امکان می‌دهد با توجه به وضعیت مالی خود، بهترین روش پرداخت را انتخاب کنند.

  با توجه به اینکه هر یک از روش‌های فوق مزایا و محدودیت‌های خود را دارند، مشتریان می‌توانند بر اساس شرایط و نیازهای خود، بهترین گزینه را انتخاب کنند. در این مسیر، مشاوره از کارشناسان فولادسل می‌تواند به انتخاب مناسب کمک کند.

  قیمت روز میلگرد در بازار

  قیمت روز میلگرد در بازار به صورت لحظه‌ای تحت تاثیر عوامل گوناگونی قرار می‌گیرد. این عوامل شامل قیمت فلزات اولیه نظیر آهن، نورد، کربن و دیگر عوامل، نرخ تورم و ارزش پول، عرضه و تقاضا در بازار، وضعیت بازار از جمله فصل، رشد اقتصادی و میزان سفارشات صنعتی، و همچنین روش‌های تولید و فرآوری میلگرد می‌باشند. در صنعت ساختمان‌سازی، مصرف میلگرد برای تثبیت سازه‌های بتنی و فلزی حیاتی است. تغییرات در قیمت میلگرد آجدار می‌تواند تاثیر زیادی بر هزینه‌های ساختمان‌سازی داشته باشد.

  برای اطلاع از قیمت روز میلگرد آجدار، شما می‌توانید از روش‌های مختلفی مانند تماس تلفنی یا مراجعه به وب‌سایت فولادسل استفاده کنید. بررسی آخرین به‌روزرسانی‌ها و تغییرات قیمت میلگرد آجدار از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا میلگرد به صورت لحظه‌ای در بازار تغییر ممکن است و این اطلاعات به خریداران کمک می‌کند تا از بهترین قیمت بهره‌مند شوند. علاوه بر این، باید توجه داشته باشید که قیمت میلگرد از کارخانه‌های مختلف ممکن است متفاوت باشد، و این اختلافات ممکن است ناشی از سیاست‌های قیمت‌گذاری و تقاضا برای محصولات هر کارخانه باشد. در نهایت، باید دقت داشته باشید که برای خرید موفق میلگرد، بهره‌گیری از آخرین اطلاعات و قیمت روز میلگرد آجدار در بازار و درک دقیق از عوامل تاثیرگذار بر قیمت این فراورده فولادی، به شما کمک می‌کند تا تصمیمات هوشمندانه‌تری برای تامین میلگرد مورد نیاز متناسب با پروژه خود بگیرید.

  خرید میلگرد آجدار از فولادسل

  با خرید میلگرد آجدار از فولادسل می توانید از مزایا زیر برخوردار شوید:

  1. چک شدن محصول توسط واحد کنترل کیفیت (QC) در روز بارگیری
  2. اقدام به فروش اعتباری اسناد در فولادسل
  3. ارسال محصول توسط واحد باربری شرکت (پتروبار)
  4. مشاوره تخصصی رایگان در فولادسل
  5. امکان ارسال نمونه محصول یا گواهی محصول (Certificate)
  6. گشایش LC داخلی به ذینفعی شرکت که امکان استفاده از مزایای فروش اعتباری در بازه‌های زمانی یک تا شش ماه
  7. ارائه مناسب‎ترین قیمت میلگرد آجدار در فولادسل

  پرسش و پاسخ های پرتکرار در زمان خرید میلگرد

  در زمان خرید میلگرد، توجه و بررسی پرسش و پاسخ‌های پرتکرار می‌توانند به شما کمک زیادی کنند تا تصمیم‌گیری صحیح و مطمئنی در خرید این مقاطع فولادی داشته باشید. برای مثال یکی از پرسش‌های متداول این است که آیا میلگرد مورد نظر دارای گواهی کیفیت است یا خیر؟ این موضوع اهمیت بسیاری دارد، زیرا گواهی کیفیت نشان‌دهنده استانداردهای مشخصی است که میلگرد باید به آن تطابق داشته باشد. همچنین، اطلاع از ترکیبات عناصر به کار رفته در ساخت انواع میلگرد نیز از سوالات مهمی است که ممکن است برای شما پیش آمده باشد. این اطلاعات به شما کمک می‌کنند تا میلگرد مناسب برای نیازهای خاص پروژه خود را انتخاب کنید.

  همچنین، سوالاتی در مورد توان مقاومتی میلگرد نسبت به فشار و کشش میلگرد نیز متداول هستند. این مشخصات مهم برای ارزیابی قابلیت‌های مکانیکی میلگرد در شرایط کاری مختلف می‌باشند. در کل، با بررسی این سوالات و دریافت پاسخ‌های دقیق، می‌توانید اطمینان حاصل کنید و میلگرد آجدار مناسب را با توجه به نیازهای پروژه خود انتخاب نمایید.

  جمع بندی قیمت میلگرد آجدار

  اطلاع از قیمت روز میلگرد آجدار برای ثبت سفارش خرید این فراورده فولادی نقش مهمی در تامین نیازهای ساختمانی، صنعتی و خودروسازی بازی می‌کند. قیمت میلگرد به عنوان یکی از عوامل اساسی در تعیین هزینه‌های پروژه‌ها و تولیدات مختلف تأثیرگذار است. اطلاعات دقیق و به‌روز از این صفحه می‌تواند به مشتریان کمک کند تا تصمیمات بهتری در خصوص خرید میلگرد بر اساس نیازها و استانداردهای مورد نیاز خود بگیرند.

  با داشتن اطلاعات کامل از ویژگی‌ها، برندها، و قیمت‌های میلگرد، مشتریان قادر به انتخاب بهتری خواهند داشت. همچنین، توجه به نکات مهمی نظیر کیفیت، گواهی‌نامه‌ها، و خدمات پس از فروش می‌تواند در جلب اطمینان مشتریان نقش مهمی ایفا کند. در کل، استفاده از خدمات مشاوره و راهنمای خرید میلگرد آجدار به شما این امکان را میدهد تا با بهره‌مندی از یک منبع جامع و قابل اعتماد به قیمت روز میلگرد آجدار برای ثبت سفارش خرید این فراورده فولادی دسترسی داشته باشند.

  قیمت میلگرد با توجه به تمام مواردی که گفته شد روزانه و لحظه ای در حال تغییر می باشد. بنابراین مشتریان نیاز به یک مرجع اعلام کننده قیمت آهن آلات هستند تا با اطمینان خاطر خرید خود را انجام دهند. مجموعه فولادسل ارائه دهنده به روز ترین قیمت میلگرد آجدار و ساده می باشد. در این صفحه شما می توانید قیمت روز میلگرد آجدار و ساده را به صورت لحظه ای مشاهده کنید.

  در صورت وجود هرگونه سوال در مورد نرخ میلگرد و یا مشاوره رایگان ما می توانید در انتهای همین صفحه برای ما کامنت بگذارید و یا به مشاهده ویدیو قیمت میلگرد در یوتیوب بپردازید.

  نمایش بیشتر
  سوالات متداول
  روش محاسبه نرخ میلگرد چیست؟
  قیمت میلگرد به صورت کیلویی اعلام می‌شود، اما میلگرد به صورت شاخه ای یا بندیل نیز به فروش می‌رسد. به همین خاطر لازم است نحوه محاسبه وزن یک شاخه میلگرد را بدانید که فرمول آن ضرب وزن در قیمت هر کیلو است. روش‌های به دست آوردن وزن یک متر میلگرد می‌تواند بر اساس جدول اشتال میلگرد، بر اساس جدول وزنی کارخانه، با استفاده از جدول لیستوفر و یا با استفاده از فرمول باشد.
  تفاوت قیمت میلگرد کارخانه با بازار در چیست؟
  از جمله عواملی که باعث ایجاد اختلاف قیمت میلگرد در بازار و کارخانه می‌شود؛ شامل هزینه‌های مربوط به حمل و نقل، فاصله محل تحویل تا کارخانه، هزینه انبارداری و بیمه بوده که باعث افزایش قیمت تمام شده کارخانه خواهد شد. از سمت دیگر رقابت بین فروشندگان نیز در تغییرات قیمت در بازار بسیار موثر است.
  تفاوت قیمت میلگرد a2 و a3 در چیست؟
  گرید a3 نسبت به گرید a2 استحکام کششی بالاتری را در میلگرد ایجاد می‌کند که باعث افزایش مقاومت می‌شود. درنهایت قیمت این گرید طبعا بیشتر است.
  نحوه ثبت سفارش و خرید میلگرد از فولادسل چگونه است؟
  شما می‌توانید از طریق ثبت سفارش در سایت و یا تماس با واحد فروش فولادسل سفارش خود را ثبت کنید.
  نحوه پیگیری سفارش بعد از خرید میلگرد به چه شکل است؟
  کارشناس فروش تا زمان رسیدن بار به مقصد با شما در ارتباط خواهد بود و گزارش لحظه ای را می‌توانید از کارشناس مربوطه بگیرید.
  شرایط خرید اعتباری میلگرد از فولادسل به چه شکل است؟
  با توجه به کمبود نقدینگی و مشکلات مالی موجودی که بر سر راه تولیدکنندگان قرار گرفته، فروش اعتباری میلگرد یک راهکار کلیدی در راستای جبران کمبود نقدینگی به حساب می ‌آید. ال سی در حقیقت نوعی سند تعهد پرداختی است که از سمت بانک به ذینفع اعتبار داده می‌شود تا در ازای آن، کالاهای درخواستی را در مدت زمان مشخص به خریدار تحویل دهد.
  نحوه تسویه حساب و پرداخت هزینه در فولادسل به چه شکل است؟
  پرداخت می‌تواند به صورت نقدی، چکی و یا اعتباری صورت پذیرد.
  آیا تعرفه حمل و نقل برای هر شهر متفاوت می‌باشد؟
  بله تعرفه حمل و نقل برای شهرهای مختلف با هم تفاوت دارد. برای اطلاع از تعرفه حمل و نقل شهر مورد نظر با بخش پتروبار می‌توان ارتباط برقرار کرد.
  هزینه حمل و نقل را چگونه حساب کنیم؟
  هزینه حمل و نقل بر اساس کیلومتر و مسافت جاده، گازوئیل مصرفی و همچنین وزن بار محاسبه می‌شود.
  چرا از فولادسل خرید کنیم؟
  به دلایلی همچون مشاوره تخصصی رایگان، کنترل کیفیت، گواهی نامه محصول، ارائه نمونه محصول، ارائه فاکتور رسمی، ارسال مطمئن با پتروبار و همچنین ارائه قيمت روز ميلگرد در بهترین شرایط می‌توان خریدی امن را در فولادسل تجربه کرد.
  حداقل تعداد قابل سفارش میلگرد چقدر است؟
  جهت سهولت در ثبت سفارش میلگرد توسط شما شرایط متنوعی در اختیار دارید. شما می توانید حتی 1 شاخه از هر نوع و سایز میلگرد سفارش دهید و نیازی به خرید حداقل یک بندیل(2 تن) از یک سایز نیست. اما در صورتی که حداقل یک ظرفیت کامل(24 تن) سفارش دهید محصول شما مستقیم از کارخانه برایتان ارسال شده و در حالت کمتر از یک ظرفیت از نزدیکترین انبار فولادسل به محل پروژه شما ارسال می شود.
  نظر شما

  نظرات
  نظرات منتشر شده 33
  1. محمد قلایی
   ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ / ۱۷:۳۸

   سلام از لحاظ کیفیتی میلگرد نیشابور بهتره یا ذوب آهن؟

   1. فولادسل
    ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۴:۴۲

    آقای قلایی، هر دو کارخانه‌ای که نام بردید جز برترین تولیدکنندگان میلگرد هستند و قیمت میلگرد و کیفیتشان نزدیک به هم و رقابتی است.

  2. عاطفه محمدی
   ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ / ۱۷:۴۱

   شرایط خرید اعتباری میلگرد آجدار به چه شکله ؟ توی قیمت میلگرد تاثیری میزاره ؟

   1. فولادسل
    ۱۴ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۵:۳۳

    خانم محمدی، خرید میلگرد به 2 روش اعتباری قابل انجام است. خرید از طریق اعتبار اسنادی LC و خرید چکی. قیمت میلگرد در شرایط خرید نقدی ارزانتر از روش اقساطی می‌باشد.

  3. شیما
   ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ / ۱۷:۴۳

   خرید به صورت چکی هم دارید

   1. فولادسل
    ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ / ۱۷:۳۶

    بله. با مراجعه به صفحه https://fooladsell.com/lc/ می‌توانید از شرایط خرید میلگرد بصورت قسطی و اعتباری مطلع شوید.

  4. سوفیا رحیمی
   ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ / ۱۶:۲۴

   سلام برای خرید میلگرد به جز روش اعتباری روش دیگه ای ندارید که بتونیم بلند مدت پرداخت کنیم؟

   1. فولادسل
    ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ / ۱۷:۱۳

    بله خانم رحیمی، شما با ارائه چک هم می‌توانید خرید میلگرد خود را از فولادسل انجام دهید. جهت راهنمایی بیشتر با کارشناسان ما تماس بگیرید.

  5. شکیبایی
   ۷ شهریور ۱۴۰۲ / ۰۹:۴۲

   سلام میگلرد خریداری شده چه شرایطی برای نگهداری باید داشته باشه؟

  6. رحیم زاده
   ۷ شهریور ۱۴۰۲ / ۰۹:۴۷

   سلام قیمت میلگرد a3 سایز ۱۴ همدان چنده امروز؟

   1. فولادسل
    ۱۴ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۲:۲۹

    جناب رحیم زاده قیمت میلگرد بصورت روزانه در همین صفحه آپدیت می‌شود.

  7. کاظمی
   ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۱:۲۵

   سلام مهندس قیمت میلگرد به نظرتون از مهر افزایش پیدا میکنه؟

   1. فولادسل
    ۱۴ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۲:۰۵

    سلام. فاکتورهای زیادی وجود دارند که قیمت میلگرد را تعیین می‌کنند که خیلی از آنها قابل پیش‌بینی نیستند. امیدواریم قیمت میلگرد کاهشی باشد.

  8. حکیم زاده
   ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۱:۳۲

   سلام مهندس قیمت میلگرد از مهر افزایش پیدا میکنه؟

   1. فولادسل
    ۱۴ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۱:۰۱

    سلام دوست عزیز، قیمت میلگرد و سایر مقاطع فولادی وابسته به یک سری عوامل بیرونی است که قابل پیش بینی نیست. ولی امیدواریم قیمت میلگرد کاهش یابد تا صنعت ساختمان سازی رونق بیشتری پیدا کند.

  9. سلامی
   ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ / ۰۹:۰۷

   اقا درود قیمت میلگرد عاجدار امروز کاهشی بوده؟

   1. فولادسل
    ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۷:۲۹

    جناب سلامی امروز قیمت میلگرد آجدار ثبات داشت.

  10. نوروزی
   ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ / ۰۹:۲۲

   قیمت میلگرد آجدار گیلان چنده امروز؟ بندیلش چند تنه؟

   1. فولادسل
    ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ / ۰۹:۴۳

    جناب نوروزی، قیمت میلگرد حدود ساعت 11 مشخص می‌گردد. بندیل ها عمدتا بین 2 تا 5.5 تن است.

  11. مقربی
   ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۰:۳۱

   سلام هزینه ارسال بار برای اولین سفارش رایگانه؟

   1. فولادسل
    ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ / ۰۹:۳۳

    سلام جناب مقربی بله رایگان است.

  12. محمود زاده
   ۹ مهر ۱۴۰۲ / ۰۸:۵۵

   سلام مهندس من میخوام یه زمین بگیرم بسازم چقدر میلگرد احتیاج دارم میتونید راهنمایی کنید؟

   1. فولادسل
    ۹ مهر ۱۴۰۲ / ۰۹:۱۷

    جناب محمودزاده، فاکتورهای مختلفی از جمله سطح زیربنا، تعداد طبقه و روش ساخت دخیل هستند. با کارشناسان میلگرد فولادسل (02174486) تماس بگیرید تا شما را در مورد خرید میلگرد راهنمایی کنند.

  13. وحید
   ۱۲ مهر ۱۴۰۲ / ۰۸:۵۶

   درود حداقل میزان خرید چقدره؟

   1. فولادسل
    ۱۷ مهر ۱۴۰۲ / ۰۹:۱۵

    وحیدجان، حداقل سفارش خرید میلگرد یک ظرفیت (یک تریلی) است.

  14. رفیعی
   ۲ آبان ۱۴۰۲ / ۰۹:۱۱

   سلام مهندس من میلگرد ۱۴‌ گرید A3 میخوام کدوم برند رو پیشنهاد میدید؟

   1. فولادسل
    ۶ آبان ۱۴۰۲ / ۱۱:۲۵

    سلام وقت بخیر تمامی برندهایی که در فولادسل عرضه می‌شود دارای استانداردهای لازم هستند. فقط به این نکته توجه نمایید که قیمت میلگرد در اکثر کارخانجات شبیه به هم است ولی فاصله شما از کارخانه و هزینه باری که متقبل می‌شوید در قیمت تمام شده شما تاثیرگذار است پس بهتر است میلگرد کارخانه‌ای را انتخاب کنید که به شما نزدیکتر است.

  15. سلیمان
   ۱۳ آبان ۱۴۰۲ / ۱۴:۱۳

   سلام حتما باید میله گرد های سفارش شده یک بندیل از یک شماره مثلاً میله گرد شماره ۱۶ باشه یا به تعداد هم می‌دین تا یک سرویس کامل بشه

   1. فولادسل
    ۱۴ آبان ۱۴۰۲ / ۱۶:۴۰

    بله دوست عزیز مشکلی از این بابت نیست و انواع میلگرد هر تعداد که بخواهید (حتی یک شاخه) قابل سفارش است و محدودیتی از این بابت نیست تا شما مشتریان عزیز بتوانید مناسب‌ترین خرید را داشته باشید.

  16. سودابه
   ۲۴ آبان ۱۴۰۲ / ۱۵:۱۴

   ممنون از اطلاعات کاملتون عالی بود

   1. فولادسل
    ۲۷ آبان ۱۴۰۲ / ۱۲:۰۲

    کاربر گرامی خوشحالیم که مطالب درج شده در این صفحه برایتان مفید بود.

  17. نورعلی مقدم
   ۵ آذر ۱۴۰۲ / ۰۸:۵۹

   سلام خیلی ممنونم از اطلاعات خوبی که در مورد میلگرد توی این صفحه دادی واقعا کاربردی بود و تقریبا جواب تمام سوالاتمو گرفتم الان دقیقا میدونم باید چه سفارشی بدم فقط اگر از طریق سایت سفارش ثبت کنم هدیه یا تخفیف داره؟

  18. رافئی
   ۶ آذر ۱۴۰۲ / ۱۷:۵۹

   سلام وقت بخیر قربان قیمت میلگرد سایز ۸ کدوم کارخانه ارزان تر است؟

  مراحل سفارش محصول
  • افزودن به سبد خرید
   1
  • ورود به حساب کاربری
   2
  • بررسی کارشناس فروش
   3
  • تحویل پیش فاکتور
   4
  • کنترل کیفیت
   5
  • ارسال سفارش
   6