بنر دعوت به نمایشگاه متافو
قیمت ورق سیاه

عناوین اصلی صفحه

  علیرضا دوستی
  علی سنگنیان
  علیرضا حقوقی
  سودابه قرگز
  محسن صحرانورد
  اکرم سمیعی
  نادیا هاشمی
  الهه دوستی
  مهدیه هراتی
  معصومه رضوانی
  حسین حیدری راد

  فیلتر محصولات

  محاسبه وزن قیمت ورق سیاه

  نام محصول ضخامتابعادحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
  ورق سیاه برشی گیلان st37 ضخامت 2 میل عرض 1000 21رولکیلوگرمکارخانهگیلان 17,798
  ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه st37 ضخامت 2 میل عرض 1000 21رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 20,275
  ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه st37 ضخامت 2 میل عرض 1250 21.25رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 19,908
  ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 2 میل عرض 1000 21رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا 20,275
  ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 2 میل عرض 1250 21.25رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا 19,908
  ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 2 میل عرض 1500 21.5رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا تماس بگیرید
  ورق سیاه برشی نورد و لوله اهواز ST37 ضخامت 2 میل عرض 60 20.6رولکیلوگرمکارخانهنوردو لوله اهواز 18,257
  نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
  ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت 8 میل عرض 2000 82*6شیتکیلوگرمکارخانهاکسین 41,193
  ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت 10 میل عرض 2000 102*6شیتکیلوگرمکارخانهاکسین 22,661
  ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت 12 میل عرض 2000 122*6شیتکیلوگرمکارخانهاکسین 22,661
  ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت 15 میل عرض 2000 152*6شیتکیلوگرمکارخانهاکسین 24,037
  ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت 20 میل عرض 2000 202*6شیتکیلوگرمکارخانهاکسین 22,477
  ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت 25 میل عرض 2000 252*6شیتکیلوگرمکارخانهاکسین 22,477
  ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت 30 میل عرض 2000 302*6شیتکیلوگرمکارخانهاکسین 21,927
  ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت 35 میل عرض 2000 351.2*2شیتکیلوگرمکارخانهاکسین 21,927
  ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت 40 میل عرض 2000 401.2*2شیتکیلوگرمکارخانهاکسین 22,202
  ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت 45 میل عرض 2000 451.2*2شیتکیلوگرمکارخانهاکسین 21,468
  ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت 50 میل عرض 2000 501.2*2شیتکیلوگرمکارخانهاکسین 22,844
  ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت 60 میل عرض 2000 601.2*2شیتکیلوگرمکارخانهاکسین 22,844
  ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت 70 میل عرض 2000 701.2*2شیتکیلوگرمکارخانهاکسین 22,844
  ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت 80 میل عرض 2000 801.2*2شیتکیلوگرمکارخانهاکسین 22,844
  نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
  ورق سیاه فابریک گرمسار سمنان st37 ضخامت 10 میل عرض 1000 101*6شیتکیلوگرمکارخانهگرمسار سمنان 17,798
  ورق سیاه فابریک گرمسار سمنان st37 ضخامت 12 میل عرض 1000 121*6شیتکیلوگرمکارخانهگرمسار سمنان 17,798
  ورق سیاه فابریک گرمسار سمنان st37 ضخامت 15 میل عرض 1000 151*6شیتکیلوگرمکارخانهگرمسار سمنان 17,798
  نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
  ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 2 میل عرض 1000 21رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا 20,275
  ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 2 میل عرض 1250 21.25رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا 19,908
  ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 2 میل عرض 1500 21.5رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا تماس بگیرید
  ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 2.5 میل عرض 1000 2.51رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا 20,550
  ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 2.5 میل عرض 1250 2.51.25رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا 20,092
  ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 2.5 میل عرض 1500 2.51.5رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا تماس بگیرید
  ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 3 میل عرض 1000 31رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا 21,193
  ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 3 میل عرض 1250 31.25رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا 20,826
  ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 3 میل عرض 1500 31.5رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا 20,183
  ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 4 میل عرض 1000 41رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا 20,183
  ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 4 میل عرض 1250 41.25رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا 19,908
  ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 4 میل عرض 1500 41.5رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا 19,174
  ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 5 میل عرض 1000 51رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا تماس بگیرید
  ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 5 میل عرض 1250 51.25رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا تماس بگیرید
  ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 5 میل عرض 1500 51.5رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا 19,174
  ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 6 میل عرض 1000 61رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا تماس بگیرید
  ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 6 میل عرض 1250 61.25رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا تماس بگیرید
  ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 6 میل عرض 1500 61.5رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا 19,174
  ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 8 میل عرض 1000 81رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا تماس بگیرید
  ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 8 میل عرض 1250 81.25رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا تماس بگیرید
  ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 8 میل عرض 1500 81.5رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا 18,991
  ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 10 میل عرض 1000 101رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا تماس بگیرید
  ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 10 میل عرض 1250 101.25رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا تماس بگیرید
  ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 10 میل عرض 1500 101.5رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا 18,991
  ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 12 میل عرض 1000 121رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا تماس بگیرید
  ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 12 میل عرض 1250 121.25رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا تماس بگیرید
  ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 12 میل عرض 1500 121.5رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا 18,991
  ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 15 میل عرض 1000 151رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا تماس بگیرید
  ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 15 میل عرض 1250 151.25رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا 19,266
  ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 15 میل عرض 1500 151.5رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا 18,991
  نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
  ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه st37 ضخامت 2 میل عرض 1000 21رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 20,275
  ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه st37 ضخامت 2 میل عرض 1250 21.25رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 19,908
  ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه st37 ضخامت 3 میل عرض 1000 31رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 21,193
  ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه st37 ضخامت 3 میل عرض 1250 31.25رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 20,826
  ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه st37 ضخامت 3 میل عرض 1500 31.5رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 20,183
  ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه st37 ضخامت 4 میل عرض 1000 41رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 20,183
  ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه st37 ضخامت 4 میل عرض 1250 41.25رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 19,908
  ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه st37 ضخامت 4 میل عرض 1500 41.5رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 19,174
  ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه st37 ضخامت 5 میل عرض 1000 51رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه تماس بگیرید
  ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه st37 ضخامت 5 میل عرض 1250 51.25رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه تماس بگیرید
  ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه st37 ضخامت 5 میل عرض 1500 51.5رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 19,174
  ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه st37 ضخامت 6 میل عرض 1000 61رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه تماس بگیرید
  ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه st37 ضخامت 6 میل عرض 1250 61.25رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه تماس بگیرید
  ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه st37 ضخامت 6 میل عرض 1500 61.5رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 19,174
  ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه st37 ضخامت 8 میل عرض 1500 81.5رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 18,991
  ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه st37 ضخامت 10 میل عرض 1500 101.5رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 18,991
  ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه st37 ضخامت 12 میل عرض 1500 121.5رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 18,991
  ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه st37 ضخامت 15 میل عرض 1500 151.5رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 18,991
  ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه st37 ضخامت 1.8 میل عرض 1000 1.81رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه تماس بگیرید
  ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه st37 ضخامت 1.8 میل عرض 1250 1.81.25رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه تماس بگیرید
  ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه st37 ضخامت 2.5 میل عرض 1000 2.51رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 20,550
  ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه st37 ضخامت 2.5 میل عرض 1250 2.51.25رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 20,092
  ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه st37 ضخامت 3 میل عرض 1500*6000 31.5*6شیتکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 21,284
  ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه st37 ضخامت 4 میل عرض 1500*6000 41.5*6شیتکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه تماس بگیرید
  ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه st37 ضخامت 5 میل عرض 1500*6000 51.5*6شیتکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه تماس بگیرید
  ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه st37 ضخامت 6 میل عرض 1500*6000 61.5*6شیتکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 19,725
  ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه st37 ضخامت 8 میل عرض 1500*6000 81.5*6شیتکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 19,725
  ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه st37 ضخامت 10 میل عرض 1500*6000 101.5*6شیتکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 19,725
  ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه st37 ضخامت 12 میل عرض 1500*6000 121.5*6شیتکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 19,725
  ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه st37 ضخامت 15 میل عرض 1500*6000 151.5*6شیتکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 19,725
  نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
  ورق سیاه فابریک قائم اصفهان ST37 ضخامت 15 میل عرض 1000 151*6شیتکیلوگرمکارخانهقائم اصفهان 18,073
  ورق سیاه فابریک قائم اصفهان ST37 ضخامت 20 میل عرض 1000 201*6شیتکیلوگرمکارخانهقائم اصفهان 17,615
  ورق سیاه فابریک قائم اصفهان ST37 ضخامت 25 میل عرض 1000 251*6شیتکیلوگرمکارخانهقائم اصفهان 17,615
  ورق سیاه فابریک قائم اصفهان ST37 ضخامت 30 میل عرض 1000 301*6شیتکیلوگرمکارخانهقائم اصفهان 17,615

  قیمت ورق سیاه قطعات

  نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
  ورق سیاه فابریک قطعات st37 ضخامت 8 میل عرض 1200 81.2*6شیتکیلوگرمکارخانهقطعات 18,073
  ورق سیاه فابریک قطعات st37 ضخامت 10 میل عرض 1200 101.2*6شیتکیلوگرمکارخانهقطعات 18,073
  ورق سیاه فابریک قطعات st37 ضخامت 12 میل عرض 1200 121.2*6شیتکیلوگرمکارخانهقطعات 18,073
  ورق سیاه فابریک قطعات st37 ضخامت 15 میل عرض 1200 151.2*6شیتکیلوگرمکارخانهقطعات 18,073
  ورق سیاه فابریک قطعات st37 ضخامت 20 میل عرض 1200 201.2*6شیتکیلوگرمکارخانهقطعات 18,073
  نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
  ورق سیاه فابریک کاویان st37 ضخامت 8 میل عرض 1500 81.5*6شیتکیلوگرمکارخانهکاویان تماس بگیرید
  ورق سیاه فابریک کاویان st37 ضخامت 10 میل عرض 1500 101.5*6شیتکیلوگرمکارخانهکاویان تماس بگیرید
  ورق سیاه فابریک کاویان st37 ضخامت 12 میل عرض 1500 121.5*6شیتکیلوگرمکارخانهکاویان 19,541
  ورق سیاه فابریک کاویان st37 ضخامت 15 میل عرض 1500 151.5*6شیتکیلوگرمکارخانهکاویان 19,541
  ورق سیاه فابریک کاویان st37 ضخامت 20 میل عرض 1500 201.5*6شیتکیلوگرمکارخانهکاویان 19,541
  ورق سیاه فابریک کاویان st37 ضخامت 25 میل عرض 1500 251.5*6شیتکیلوگرمکارخانهکاویان 19,541
  ورق سیاه فابریک کاویان st37 ضخامت 30 میل عرض 1500 301.5*طولشیتکیلوگرمکارخانهکاویان 19,541
  ورق سیاه فابریک کاویان st37 ضخامت 40 میل عرض 1500 401.5*طولشیتکیلوگرمکارخانهکاویان 19,541

  قیمت ورق سیاه گیلان

  نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
  ورق سیاه برشی گیلان st37 ضخامت 6 میل عرض 1250 61.25رولکیلوگرمکارخانهگیلان 17,798
  ورق سیاه برشی گیلان st37 ضخامت 8 میل عرض 1250 81.25رولکیلوگرمکارخانهگیلان 17,798
  ورق سیاه برشی گیلان st37 ضخامت 10 میل عرض 1250 101.25رولکیلوگرمکارخانهگیلان 17,798
  ورق سیاه برشی گیلان st37 ضخامت 12 میل عرض 1250 121.25رولکیلوگرمکارخانهگیلان 17,798
  ورق سیاه برشی گیلان st37 ضخامت 15 میل عرض 1250 151.25رولکیلوگرمکارخانهگیلان 17,798
  ورق سیاه برشی گیلان st37 ضخامت 2 میل عرض 1000 21رولکیلوگرمکارخانهگیلان 17,798
  نام محصول ضخامتعرضحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
  ورق سیاه برشی نورد و لوله اهواز ST37 ضخامت 2 میل عرض 60 20.6رولکیلوگرمکارخانهنوردو لوله اهواز 18,257
  ورق سیاه برشی نورد و لوله اهواز ST37 ضخامت 2.3 میل عرض 60 2.30.6رولکیلوگرمکارخانهنوردو لوله اهواز 18,257
  ورق سیاه برشی نورد و لوله اهواز ST37 ضخامت 2.35 میل عرض 60 2.350.6رولکیلوگرمکارخانهنوردو لوله اهواز 18,257
  ورق سیاه برشی نورد و لوله اهواز ST37 ضخامت 2.5 میل عرض 60 2.50.6رولکیلوگرمکارخانهنوردو لوله اهواز 18,257
  ورق سیاه برشی نورد و لوله اهواز ST37 ضخامت 2.7 میل عرض 60 2.70.6رولکیلوگرمکارخانهنوردو لوله اهواز 18,257
  ورق سیاه برشی نورد و لوله اهواز ST37 ضخامت 2.85 میل عرض 60 2.850.6رولکیلوگرمکارخانهنوردو لوله اهواز 18,257
  ورق سیاه برشی نورد و لوله اهواز ST37 ضخامت 3 میل عرض 60 30.6رولکیلوگرمکارخانهنوردو لوله اهواز 18,257
  ورق سیاه برشی نورد و لوله اهواز ST37 ضخامت 3.5 میل عرض 60 3.50.6رولکیلوگرمکارخانهنوردو لوله اهواز 18,257
  ورق سیاه برشی نورد و لوله اهواز ST37 ضخامت 4 میل عرض 60 40.6رولکیلوگرمکارخانهنوردو لوله اهواز 18,257
  عناوین اصلی صفحه

   ورق سیاه با امکان فروش اعتباری (LC)
   ورق سیاه، محصولی است که طی فرایند نورد گرم تولید شده و به همین دلیل قیمت کمتری نسبت به موارد مشابه دارد. همین موضوع سبب شده تا تبدیل به گزینه‌ای مناسب برای تولید دستگاه‌های با ابعاد بزرگ شود. همچنین قیمت ورق سیاه عامل موثری در بازار فولاد است چرا که محصولی بسیار پرتقاضا است.

   مزایای خرید ورق سیاه از فولادسل

   اگر بارگیری از بنگاه‌های تهران انجام شود، واحد کنترل کیفیت (QC) کلیه محصولات را به‌طور کامل چک کرده و پس از تایید نهایی، بار مشتری ارسال خواهد شد.
   فولادسل تنها شرکت فولادی است که اقدام به فروش اعتبار اسنادی داخلی ریالی (LC) به صورت مدت‌دار و دیداری نموده است. مشترکین بانک‌های تجارت و صادرات از شرایط ویژه‌ای برخوردار هستند.
   واحد باربری شرکت (پتروبار)، پس از مذاکره با شرکت‌های باربری، معتمدترین باربری با کمترین قیمت، بیمه و سالم‌ترین ماشین‌ها را انتخاب می‌کند. سپس به تایید مشتری رسانده و در نهایت محصول را ارسال می‌کند.
   مشاوره تخصصی رایگان با مدیر فروش واحد
   امکان ارسال نمونه محصول یا گواهی محصول (Certificate)

   مشتریان محترم می‌توانند با مراجعه به کلیه بانک‌های سراسر کشور، نسبت به گشایش LC داخلی به ذینفعی فولادسل اقدام کنند. به این طریق می‌توانند از مزایای فروش اعتباری دربازه‌های زمانی یک تا شش ماه بهره‌مند شوند.
   فروش ورق سیاه به قیمت روز

   مشخصات کلیه محصولات از جمله نوع، سایز، حالت، استاندارد، جزئیات مکان بارگیری و تحویل (کارخانه، کارگاه یا بنگاه)، واحد، قیمت هر واحد، تاریخ و ساعت آخرین به‌روزسانی در لیست قیمت قابل مشاهده است
   اعتبار زمانی قیمت محصولات روی پیش‌فاکتورهای صادر شده قید می‌شود. جهت حصول اطمینان می‌توانید با کارشناسان فروش ما در ارتباط باشید
   در صورتی که محصول مورد نظر خود را پیدا نکردید و یا احتیاج به مشاوره بیشتر در زمینه خرید و فروش ورق سیاه داشتید، کارشناسان فولادسل با شماره تماس 02174486 پاسخگوی شما خواهند بود.

   ضخامت، اندازه و گریدهای ورق سیاه
   ضخامت ورق سیاه عرضه شده از 1 تا 100میلیمتر متغیر است که ورق سیاه 2میل بیشترین تقاضا را دارد. این ورق به صورت نازک بار یا ضخیم بار در دو رول برشی و فابریک (شیت برش خورده) تولید می‌شود. ابعاد و اندازه این ورق در بازار به صورت 6×1.5، 6×2، 12×2، 2×1 و 2.5×1.25 است.
   ورق سیاه یا ورق آهن، در صنایع مختلفی نظیر صنعت ساختمان، پتروشیمی، خودروسازی، تانکرسازی، مخازن تحت فشار، کشتی سازی و … کاربرد دارد. پرکاربردترین گریدهای مصرفی این ورق، ورق سیاه ST37، ST52، A283 گریدC، A516 گرید70، 17MN4، A537 CL1 و A537 CL2 است.
   ST37 در گروه ورق‌های کم کربن بوده و در مصارف ساختمانی و تولید پروفیل های ساختمانی بیشترین کاربرد را دارد.
   برخی از کارخانه‌های عرضه‌کننده ورق آهن عبارتند از:

   فولاد مبارکه
   فولاد کاویان
   فولاد اکسین خوزستان
   نبرد قطعات
   فولاد گیلان
   فولاد سمنان
   فولاد قائم اصفهان
   فولاد خرم آباد
   فولاد اراک
   کسری اراک
   نورد لوله اهواز
   چین
   روس
   اوکراین

   بارگیری این ورق در محل کارخانه یا انبار و بنگاه های تهران قابل انجام است.

   نظر شما

   مراحل سفارش محصول

   • افزودن به سبد خرید
    1
   • ورود به حساب کاربری
    2
   • بررسی کارشناس فروش
    3
   • تحویل پیش فاکتور
    4
   • کنترل کیفیت
    5
   • ارسال سفارش
    6

   قیمت ورق های فولادی