ورق سیاه
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران

محاسبه وزن ورق سیاه

قیمت ورق سیاه اکسین اهواز

نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت… 82*6شیتکیلوگرمکارخانهاکسین 35229
ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت… 102*6شیتکیلوگرمکارخانهاکسین 24954
ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت… 122*6شیتکیلوگرمکارخانهاکسین 24954
ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت… 152*6شیتکیلوگرمکارخانهاکسین 25321
ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت… 202*6شیتکیلوگرمکارخانهاکسین 23578
ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت… 252*6شیتکیلوگرمکارخانهاکسین 22844
ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت… 302*6شیتکیلوگرمکارخانهاکسین 22385
ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت… 351.2*2شیتکیلوگرمکارخانهاکسین 22385
ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت… 401.2*2شیتکیلوگرمکارخانهاکسین 22385
ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت… 451.2*2شیتکیلوگرمکارخانهاکسین 22661
ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت… 501.2*2شیتکیلوگرمکارخانهاکسین 22661
ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت… 601.2*2شیتکیلوگرمکارخانهاکسین 23761
ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت… 701.2*2شیتکیلوگرمکارخانهاکسین 22385
ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت… 801.2*2شیتکیلوگرمکارخانهاکسین 22385

قیمت ورق سیاه سمنان گرمسار

نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
ورق سیاه فابریک گرمسار سمنان st37… 101*6شیتکیلوگرمکارخانهگرمسار سمنان 16330
ورق سیاه فابریک گرمسار سمنان st37… 121*6شیتکیلوگرمکارخانهگرمسار سمنان 16330
ورق سیاه فابریک گرمسار سمنان st37… 151*6شیتکیلوگرمکارخانهگرمسار سمنان 16330

قیمت ورق سیاه فولاد سبا

نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت… 21رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا 18165
ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت… 21.25رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا 18073
ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت… 21.5رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا تماس بگیرید
ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت… 2.51رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا تماس بگیرید
ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت… 2.51.25رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا 17522
ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت… 2.51.5رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا تماس بگیرید
ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت… 31رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا تماس بگیرید
ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت… 31.25رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا 18440
ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت… 31.5رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا 17614
ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت… 41رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا تماس بگیرید
ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت… 41.25رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا 17431
ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت… 41.5رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا 17614
ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت… 51رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا تماس بگیرید
ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت… 51.25رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا 18257
ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت… 51.5رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا 17889
ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت… 61رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا 17614
ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت… 61.25رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا 17431
ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت… 61.5رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا تماس بگیرید
ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت… 81رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا تماس بگیرید
ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت… 81.25رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا 18257
ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت… 81.5رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا 17614
ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت… 101رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا تماس بگیرید
ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت… 101.25رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا 18073
ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت… 101.5رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا 17431
ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت… 121رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا تماس بگیرید
ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت… 121.25رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا 18073
ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت… 121.5رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا 17293
ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت… 151رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا تماس بگیرید
ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت… 151.25رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا 18073
ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت… 151.5رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا 17293

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان

نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه… 21رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 17798
ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه… 21.25رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 18073
ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه… 31رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 17890
ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه… 31.25رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 17890
ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه… 31.5رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 17890
ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه… 41رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 17890
ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه… 41.25رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 17890
ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه… 41.5رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 17890
ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه… 51رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 17982
ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه… 51.25رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 17982
ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه… 51.5رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 17982
ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه… 61رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 17890
ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه… 61.25رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 17890
ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه… 61.5رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 17890
ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه… 81.5رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 17890
ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه… 101.5رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 17706
ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه… 121.5رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 17706
ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه… 151.5رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 17706
ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه… 1.81رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه تماس بگیرید
ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه… 1.81.25رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه تماس بگیرید
ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه… 2.51رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه تماس بگیرید
ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه… 2.51.25رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه تماس بگیرید

قیمت ورق سیاه قائم اصفهان

نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
ورق سیاه فابریک قائم اصفهان ST37… 151*6شیتکیلوگرمکارخانهقائم اصفهان 19633
ورق سیاه فابریک قائم اصفهان ST37… 201*6شیتکیلوگرمکارخانهقائم اصفهان 19725
ورق سیاه فابریک قائم اصفهان ST37… 251*6شیتکیلوگرمکارخانهقائم اصفهان 19725
ورق سیاه فابریک قائم اصفهان ST37… 301*6شیتکیلوگرمکارخانهقائم اصفهان 19725

قیمت ورق سیاه قطعات

نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
ورق سیاه فابریک قطعات st37 ضخامت… 81.2*6شیتکیلوگرمکارخانهقطعات 17615
ورق سیاه فابریک قطعات st37 ضخامت… 101.2*6شیتکیلوگرمکارخانهقطعات 16789
ورق سیاه فابریک قطعات st37 ضخامت… 121.2*6شیتکیلوگرمکارخانهقطعات 16789
ورق سیاه فابریک قطعات st37 ضخامت… 151.2*6شیتکیلوگرمکارخانهقطعات 16789
ورق سیاه فابریک قطعات st37 ضخامت… 201.2*6شیتکیلوگرمکارخانهقطعات 16514

قیمت ورق سیاه کاویان اهواز

نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
ورق سیاه فابریک کاویان st37 ضخامت… 81.5*6شیتکیلوگرمکارخانهکاویان تماس بگیرید
ورق سیاه فابریک کاویان st37 ضخامت… 101.5*6شیتکیلوگرمکارخانهکاویان تماس بگیرید
ورق سیاه فابریک کاویان st37 ضخامت… 121.5*6شیتکیلوگرمکارخانهکاویان 20642
ورق سیاه فابریک کاویان st37 ضخامت… 151.5*6شیتکیلوگرمکارخانهکاویان 20917
ورق سیاه فابریک کاویان st37 ضخامت… 201.5*6شیتکیلوگرمکارخانهکاویان 21284
ورق سیاه فابریک کاویان st37 ضخامت… 251.5*6شیتکیلوگرمکارخانهکاویان 21284
ورق سیاه فابریک کاویان st37 ضخامت… 301.5*طولشیتکیلوگرمکارخانهکاویان 20917
ورق سیاه فابریک کاویان st37 ضخامت… 401.5*طولشیتکیلوگرمکارخانهکاویان 20917

قیمت ورق سیاه گیلان

نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
ورق سیاه برشی گیلان st37 ضخامت… 61.25رولکیلوگرمکارخانهگیلان 19266
ورق سیاه برشی گیلان st37 ضخامت… 81.25رولکیلوگرمکارخانهگیلان 19266
ورق سیاه برشی گیلان st37 ضخامت… 101.25رولکیلوگرمکارخانهگیلان 16789
ورق سیاه برشی گیلان st37 ضخامت… 121.25رولکیلوگرمکارخانهگیلان 16789
ورق سیاه برشی گیلان st37 ضخامت… 151.25رولکیلوگرمکارخانهگیلان 16789
ورق سیاه برشی گیلان st37 ضخامت… 21.25رولکیلوگرمکارخانهگیلان تماس بگیرید

قیمت ورق سیاه نورد و لوله اهواز

نام محصول ضخامتعرضحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
ورق سیاه برشی نورد و لوله… 20.6رولکیلوگرمکارخانهنوردو لوله اهواز تماس بگیرید
ورق سیاه برشی نورد و لوله… 2.30.6رولکیلوگرمکارخانهنوردو لوله اهواز 19266
ورق سیاه برشی نورد و لوله… 2.350.6رولکیلوگرمکارخانهنوردو لوله اهواز 18532
ورق سیاه برشی نورد و لوله… 2.50.6رولکیلوگرمکارخانهنوردو لوله اهواز 18486
ورق سیاه برشی نورد و لوله… 2.70.6رولکیلوگرمکارخانهنوردو لوله اهواز 18394
ورق سیاه برشی نورد و لوله… 2.850.6رولکیلوگرمکارخانهنوردو لوله اهواز 18394
ورق سیاه برشی نورد و لوله… 30.6رولکیلوگرمکارخانهنوردو لوله اهواز 18394
ورق سیاه برشی نورد و لوله… 3.50.6رولکیلوگرمکارخانهنوردو لوله اهواز 18394
ورق سیاه برشی نورد و لوله… 40.6رولکیلوگرمکارخانهنوردو لوله اهواز 18394

ورق سیاه محصولی است که در دمایی بیش از 930 درجه سانتی‌گراد (1700 درجه فارنهایت) تولید می‌شود و ویژگی‌های ظاهری، ابعادی، ترمودینامیک و آلیاژی خاصی دارد. همچنین نامی است که برای محصولات تولیدشده در نورد گرم مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تولیدات هنگامی که از چرخه خارج می‌شوند، به‌سرعت دچار اکسید آهن یا زنگ‌زدگی می‌شوند؛ به همین دلیل سطح بیرونی ورق، رنگی مات به خود می‌گیرد و همین موضوع، دلیل اصلی نام‌گذاری این ورق‌هاست.
فاکتور دیگری که در شناخت ورق‌های سیاه موثر است، در نظر گرفتن آلیاژ فولادی مصرفی در تولید این محصولات است؛ بر همین اساس دو ورق پرکاربرد ST37 و ST52 که در بخش‌های مختلفی از پروژه‌های صنعتی و ساختمانی کاربرد دارند، جزو آلیاژهای مصرفی در نورد گرم هستند.
ورق سیاه در طیف وسیعی از ابعاد یعنی ضخامت، طول و عرض تولید شده و به همین دلیل ستفاده از آن در بسیاری از صنایع آسان بوده و در نتیجه، پایه ساخت انواع قطعات فلزی قرار گرفته است.

مراحل سفارش محصول

 • افزودن به سبد خرید
  1
 • ورود به حساب کاربری
  2
 • بررسی کارشناس فروش
  3
 • تحویل پیش فاکتور
  4
 • کنترل کیفیت
  5
 • ارسال سفارش
  6