قیمت ورق سیاه

عناوین اصلی صفحه

  علیرضا دوستی
  علی سنگنیان
  علیرضا حقوقی
  سودابه قرگز
  محسن صحرانورد
  اکرم سمیعی
  نادیا هاشمی
  الهه دوستی
  مهدیه هراتی
  معصومه رضوانی
  عاطفه متین

  فیلتر محصولات

  محاسبه وزن قیمت ورق سیاه

  قیمت ورق سیاه 2 میلیمتر

  نام محصول ضخامتابعادحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
  ورق سیاه برشی گیلان st37 ضخامت 2 میل عرض 1000 21رولکیلوگرمکارخانهگیلان تماس بگیرید
  ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه st37 ضخامت 2 میل عرض 1000 21رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه تماس بگیرید
  ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه st37 ضخامت 2 میل عرض 1250 21.25رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه تماس بگیرید
  ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 2 میل عرض 1000 21رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا تماس بگیرید
  ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 2 میل عرض 1250 21.25رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا تماس بگیرید
  ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 2 میل عرض 1500 21.5رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا تماس بگیرید
  ورق سیاه برشی نورد و لوله اهواز ST37 ضخامت 2 میل عرض 60 20.6رولکیلوگرمکارخانهنوردو لوله اهواز 31,651
  نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
  ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت 8 میل عرض 2000 82*6شیتکیلوگرمکارخانهاکسین تماس بگیرید
  ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت 10 میل عرض 2000 102*6شیتکیلوگرمکارخانهاکسین 38,991
  ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت 12 میل عرض 2000 122*6شیتکیلوگرمکارخانهاکسین 35,780
  ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت 15 میل عرض 2000 152*6شیتکیلوگرمکارخانهاکسین 35,780
  ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت 20 میل عرض 2000 202*6شیتکیلوگرمکارخانهاکسین 30,734
  ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت 25 میل عرض 2000 252*6شیتکیلوگرمکارخانهاکسین 30,734
  ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت 30 میل عرض 2000 302*6شیتکیلوگرمکارخانهاکسین 30,734
  ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت 35 میل عرض 2000 351.2*2شیتکیلوگرمکارخانهاکسین 30,734
  ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت 40 میل عرض 2000 401.2*2شیتکیلوگرمکارخانهاکسین 30,734
  ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت 45 میل عرض 2000 451.2*2شیتکیلوگرمکارخانهاکسین 30,734
  ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت 50 میل عرض 2000 501.2*2شیتکیلوگرمکارخانهاکسین 30,734
  ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت 60 میل عرض 2000 601.2*2شیتکیلوگرمکارخانهاکسین 30,734
  ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت 70 میل عرض 2000 701.2*2شیتکیلوگرمکارخانهاکسین 30,734
  ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت 80 میل عرض 2000 801.2*2شیتکیلوگرمکارخانهاکسین 30,734
  نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
  ورق سیاه فابریک گرمسار سمنان st37 ضخامت 10 میل عرض 1000 101*6شیتکیلوگرمکارخانهگرمسار سمنان تماس بگیرید
  ورق سیاه فابریک گرمسار سمنان st37 ضخامت 12 میل عرض 1000 121*6شیتکیلوگرمکارخانهگرمسار سمنان 27,523
  ورق سیاه فابریک گرمسار سمنان st37 ضخامت 15 میل عرض 1000 151*6شیتکیلوگرمکارخانهگرمسار سمنان 30,275

  قیمت ورق سیاه فولاد سبا

  نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
  ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 2 میل عرض 1000 21رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا تماس بگیرید
  ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 2 میل عرض 1250 21.25رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا تماس بگیرید
  ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 2 میل عرض 1500 21.5رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا تماس بگیرید
  ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 2.5 میل عرض 1000 2.51رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا تماس بگیرید
  ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 2.5 میل عرض 1250 2.51.25رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا تماس بگیرید
  ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 2.5 میل عرض 1500 2.51.5رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا تماس بگیرید
  ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 3 میل عرض 1000 31رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا تماس بگیرید
  ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 3 میل عرض 1250 31.25رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا تماس بگیرید
  ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 3 میل عرض 1500 31.5رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا 34,404
  ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 4 میل عرض 1000 41رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا تماس بگیرید
  ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 4 میل عرض 1250 41.25رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا تماس بگیرید
  ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 4 میل عرض 1500 41.5رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا 34,404
  ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 5 میل عرض 1000 51رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا تماس بگیرید
  ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 5 میل عرض 1250 51.25رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا تماس بگیرید
  ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 5 میل عرض 1500 51.5رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا 34,404
  ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 6 میل عرض 1000 61رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا تماس بگیرید
  ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 6 میل عرض 1250 61.25رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا تماس بگیرید
  ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 6 میل عرض 1500 61.5رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا 34,404
  ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 8 میل عرض 1000 81رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا تماس بگیرید
  ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 8 میل عرض 1250 81.25رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا تماس بگیرید
  ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 8 میل عرض 1500 81.5رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا 34,404
  ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 10 میل عرض 1000 101رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا تماس بگیرید
  ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 10 میل عرض 1250 101.25رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا تماس بگیرید
  ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 10 میل عرض 1500 101.5رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا 34,404
  ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 12 میل عرض 1000 121رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا تماس بگیرید
  ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 12 میل عرض 1250 121.25رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا تماس بگیرید
  ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 12 میل عرض 1500 121.5رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا 34,404
  ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 15 میل عرض 1000 151رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا تماس بگیرید
  ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 15 میل عرض 1250 151.25رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا تماس بگیرید
  ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 15 میل عرض 1500 151.5رولکیلوگرمکارخانهفولاد سبا 34,404
  نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
  ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه st37 ضخامت 2 میل عرض 1000 21رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه تماس بگیرید
  ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه st37 ضخامت 2 میل عرض 1250 21.25رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه تماس بگیرید
  ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه st37 ضخامت 3 میل عرض 1000 31رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه تماس بگیرید
  ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه st37 ضخامت 3 میل عرض 1250 31.25رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه تماس بگیرید
  ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه st37 ضخامت 3 میل عرض 1500 31.5رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 34,404
  ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه st37 ضخامت 4 میل عرض 1000 41رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه تماس بگیرید
  ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه st37 ضخامت 4 میل عرض 1250 41.25رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه تماس بگیرید
  ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه st37 ضخامت 4 میل عرض 1500 41.5رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 34,404
  ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه st37 ضخامت 5 میل عرض 1000 51رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه تماس بگیرید
  ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه st37 ضخامت 5 میل عرض 1250 51.25رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه تماس بگیرید
  ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه st37 ضخامت 5 میل عرض 1500 51.5رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 34,404
  ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه st37 ضخامت 6 میل عرض 1000 61رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه تماس بگیرید
  ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه st37 ضخامت 6 میل عرض 1250 61.25رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه تماس بگیرید
  ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه st37 ضخامت 6 میل عرض 1500 61.5رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 34,404
  ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه st37 ضخامت 8 میل عرض 1500 81.5رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 34,404
  ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه st37 ضخامت 10 میل عرض 1500 101.5رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 34,404
  ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه st37 ضخامت 12 میل عرض 1500 121.5رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 34,404
  ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه st37 ضخامت 15 میل عرض 1500 151.5رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 34,404
  ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه st37 ضخامت 1.8 میل عرض 1000 1.81رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه تماس بگیرید
  ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه st37 ضخامت 1.8 میل عرض 1250 1.81.25رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه تماس بگیرید
  ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه st37 ضخامت 2.5 میل عرض 1000 2.51رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه تماس بگیرید
  ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه st37 ضخامت 2.5 میل عرض 1250 2.51.25رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه تماس بگیرید
  ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه st37 ضخامت 3 میل عرض 1500*6000 31.5*6شیتکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 34,862
  ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه st37 ضخامت 4 میل عرض 1500*6000 41.5*6شیتکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 34,862
  ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه st37 ضخامت 5 میل عرض 1500*6000 51.5*6شیتکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 34,862
  ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه st37 ضخامت 6 میل عرض 1500*6000 61.5*6شیتکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 34,862
  ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه st37 ضخامت 8 میل عرض 1500*6000 81.5*6شیتکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 34,862
  ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه st37 ضخامت 10 میل عرض 1500*6000 101.5*6شیتکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 34,862
  ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه st37 ضخامت 12 میل عرض 1500*6000 121.5*6شیتکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 34,862
  ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه st37 ضخامت 15 میل عرض 1500*6000 151.5*6شیتکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 34,862
  نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
  ورق سیاه فابریک قائم اصفهان ST37 ضخامت 15 میل عرض 1000 151*6شیتکیلوگرمکارخانهقائم اصفهان 26,606
  ورق سیاه فابریک قائم اصفهان ST37 ضخامت 20 میل عرض 1000 201*6شیتکیلوگرمکارخانهقائم اصفهان 26,606
  ورق سیاه فابریک قائم اصفهان ST37 ضخامت 25 میل عرض 1000 251*6شیتکیلوگرمکارخانهقائم اصفهان 26,606
  ورق سیاه فابریک قائم اصفهان ST37 ضخامت 30 میل عرض 1000 301*6شیتکیلوگرمکارخانهقائم اصفهان 26,606

  قیمت ورق سیاه قطعات

  نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
  ورق سیاه فابریک قطعات st37 ضخامت 8 میل عرض 1200 81.2*6شیتکیلوگرمکارخانهقطعات 32,569
  ورق سیاه فابریک قطعات st37 ضخامت 10 میل عرض 1200 101.2*6شیتکیلوگرمکارخانهقطعات 31,193
  ورق سیاه فابریک قطعات st37 ضخامت 12 میل عرض 1200 121.2*6شیتکیلوگرمکارخانهقطعات 31,193
  ورق سیاه فابریک قطعات st37 ضخامت 15 میل عرض 1200 151.2*6شیتکیلوگرمکارخانهقطعات 31,193
  ورق سیاه فابریک قطعات st37 ضخامت 20 میل عرض 1200 201.2*6شیتکیلوگرمکارخانهقطعات 31,193
  نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
  ورق سیاه فابریک کاویان st37 ضخامت 8 میل عرض 1500 81.5*6شیتکیلوگرمکارخانهکاویان تماس بگیرید
  ورق سیاه فابریک کاویان st37 ضخامت 10 میل عرض 1500 101.5*6شیتکیلوگرمکارخانهکاویان تماس بگیرید
  ورق سیاه فابریک کاویان st37 ضخامت 12 میل عرض 1500 121.5*6شیتکیلوگرمکارخانهکاویان تماس بگیرید
  ورق سیاه فابریک کاویان st37 ضخامت 15 میل عرض 1500 151.5*6شیتکیلوگرمکارخانهکاویان تماس بگیرید
  ورق سیاه فابریک کاویان st37 ضخامت 20 میل عرض 1500 201.5*6شیتکیلوگرمکارخانهکاویان 30,734
  ورق سیاه فابریک کاویان st37 ضخامت 25 میل عرض 1500 251.5*6شیتکیلوگرمکارخانهکاویان 30,734
  ورق سیاه فابریک کاویان st37 ضخامت 30 میل عرض 1500 301.5*طولشیتکیلوگرمکارخانهکاویان 31,193
  ورق سیاه فابریک کاویان st37 ضخامت 40 میل عرض 1500 401.5*طولشیتکیلوگرمکارخانهکاویان 30,734

  قیمت ورق سیاه گیلان

  نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
  ورق سیاه برشی گیلان st37 ضخامت 6 میل عرض 1250 61.25رولکیلوگرمکارخانهگیلان 31,651
  ورق سیاه برشی گیلان st37 ضخامت 8 میل عرض 1250 81.25رولکیلوگرمکارخانهگیلان 31,651
  ورق سیاه برشی گیلان st37 ضخامت 10 میل عرض 1250 101.25رولکیلوگرمکارخانهگیلان 31,651
  ورق سیاه برشی گیلان st37 ضخامت 12 میل عرض 1250 121.25رولکیلوگرمکارخانهگیلان 31,651
  ورق سیاه برشی گیلان st37 ضخامت 15 میل عرض 1250 151.25رولکیلوگرمکارخانهگیلان 31,651
  ورق سیاه برشی گیلان st37 ضخامت 2 میل عرض 1000 21رولکیلوگرمکارخانهگیلان تماس بگیرید
  نام محصول ضخامتعرضحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
  ورق سیاه برشی نورد و لوله اهواز ST37 ضخامت 2 میل عرض 60 20.6رولکیلوگرمکارخانهنوردو لوله اهواز 31,651
  ورق سیاه برشی نورد و لوله اهواز ST37 ضخامت 2.3 میل عرض 60 2.30.6رولکیلوگرمکارخانهنوردو لوله اهواز 31,651
  ورق سیاه برشی نورد و لوله اهواز ST37 ضخامت 2.35 میل عرض 60 2.350.6رولکیلوگرمکارخانهنوردو لوله اهواز 31,651
  ورق سیاه برشی نورد و لوله اهواز ST37 ضخامت 2.5 میل عرض 60 2.50.6رولکیلوگرمکارخانهنوردو لوله اهواز 31,193
  ورق سیاه برشی نورد و لوله اهواز ST37 ضخامت 2.7 میل عرض 60 2.70.6رولکیلوگرمکارخانهنوردو لوله اهواز 31,193
  ورق سیاه برشی نورد و لوله اهواز ST37 ضخامت 2.85 میل عرض 60 2.850.6رولکیلوگرمکارخانهنوردو لوله اهواز 31,193
  ورق سیاه برشی نورد و لوله اهواز ST37 ضخامت 3 میل عرض 60 30.6رولکیلوگرمکارخانهنوردو لوله اهواز 31,193
  ورق سیاه برشی نورد و لوله اهواز ST37 ضخامت 3.5 میل عرض 60 3.50.6رولکیلوگرمکارخانهنوردو لوله اهواز 31,193
  ورق سیاه برشی نورد و لوله اهواز ST37 ضخامت 4 میل عرض 60 40.6رولکیلوگرمکارخانهنوردو لوله اهواز 31,193
  عناوین اصلی صفحه

   قیمت ورق سیاه | خرید و فروش ورق گرم فولادی

   ورق سیاه یا همان ورق گرم ، محصولی است که طی فرایند نورد گرم تولید میشود. ورق سیاه یا ورق نورد گرم ، یکی از پرفروش ترین دسته های ورق فولادی محسوب میشود. اگر انواع ورق‌های سیاه را در بازار آهن جستجو کرده باشید، احتمالاً با قیمت‌های مختلفی مواجه شده‌اید. شاید برایتان سوال باشد که دلیل این تفاوت قیمت چیست و چه عواملی روی قیمت ورق سیاه اثر گذار هستند؟!

   ویدیوی معرفی ورق سیاه st37

   قیمت ورق سیاه امروز همراه با مزایای ویژه فولادسل

   1) فولادسل تنها شرکت فولادی است که اقدام به فروش اعتبار اسنادی داخلی ریالی (LC) به صورت مدت‌دار و دیداری نموده است. مشترکین بانک‌های تجارت و صادرات از شرایط ویژه‌ای برخوردار هستند.

   مشتریان محترم می‌توانند با مراجعه به کلیه بانک‌های سراسر کشور، نسبت به گشایش LC داخلی به ذینفعی فولادسل اقدام کنند. به این طریق می‌توانند از مزایای فروش اعتباری دربازه‌های زمانی یک تا شش ماه بهره‌مند شوند.

   2) اگر بارگیری از بنگاه‌های تهران انجام شود، واحد کنترل کیفیت (QC) محصولات ورق گرم را به‌طور کامل چک کرده و پس از تایید نهایی، بار مشتری ارسال خواهد شد.

   3) واحد باربری شرکت (پتروبار)، پس از مذاکره با شرکت‌های باربری، معتمدترین باربری با کمترین قیمت، بیمه و سالم‌ترین ماشین‌ها را انتخاب می‌کند. سپس به تایید مشتری رسانده و در نهایت محصول را ارسال می‌کند.

   4) مشاوره تخصصی رایگان با مدیر فروش واحد

   فولادسل، با ایجاد واحد مهندسی فروش و جذب کارشناسان متخصص تلاش کرده تا پیش از اینکه فروشنده محصول باشد مشاور خریداران برای انتخابی مناسب و هزینه مقرون به صرفه باشد.

   5) امکان ارسال نمونه محصول یا گواهی محصول (Certificate)

   ورق سیاه چیست

   ورق سیاه یا همان ورق گرم ، محصولی است که طی فرایند نورد گرم تولید شده است. در نورد گرم، ورق فولادی از بین دو غلتک که فاصله بین آنها اندکی کمتر از ضخامت فلز ورودی و خلاف جهت یکدیگر چرخانده می شوند عبور داده می شود. به دلیل بیشتر بودن سرعت چرخش غلتک ها از ریلی که فلز روی آن قرار دارد، اصطکاک بین غلتک و فلز موجب به جلو راندن فلز شده و طول آن را افزایش و ضخامت آن را کاهش می دهد.

   مقدار کم شدن ضخامت در طی نورد، بستگی به میزان اصطکاک بین غلتک و سطح فلز دارد. به نحوی که برای تغییر شکل زیاد غلتک ها به جای حرکت ماده روی آن می لغزند.

   ورق سیاه در دمایی بالا تر از 930 درجه ی سانتیگراد (1700 درجه فارنهایت) تحت عملیات نورد فشاری قرار گرفته و در اثر این عملیات، خاصیت فرم پذیری آن بهینه شده است.

   انواع ورق سیاه و بررسی قیمت ورق گرم

   ورق سیاه را می‌توان از حیث کاربرد، ترکیب مواد و ظاهر به انواع متفاوتی تقسیم ‌بندی کرد. مهمترین دسته ها عبارتند از:

   1. ورق سیاه رول شده، کویل یا کلاف
   2. ورق سیاه فابریک یا شیت
   3. ورق سیاه صنعتی st52
   4. ورق سیاه معمولی st37

   در ورق سیاه رول شده، ضخامت محصول بین 5/1 تا 15 میلیمتر است. عرض آن اندازه‌های ۱۰۰، ۱۲۵، ۱۵۰ و ۲۰۰ سانتی‌متر میباشد و طول آن در اندازه دلخواه ارایه میشود.

   ضخامت ورق سیاه فابریک، ۱۵ میلی‌متر به بالا می‌باشد. بعضی ابعاد مانند ۱۰۰۰*۲۰۰۰ و ۱۲۵۰*۲۵۰۰ و ۱۰۰۰*۶۰۰۰ و ۱۵۰۰*۶۰۰۰ و ۲۰۰۰*۶۰۰۰ و ۲۰۰۰*۱۲۰۰۰ پرکاربرد هستند.

   دوگرید معروف برای ورق سیاه صنعتی و معمولی، به ترتیب st52 و st37 هستند. ورق سیاه st37 به عنوان ورق سیاه معمولی با درصد کربن و متعاقبا سختی کمتر در صنایع با کاربرد سبک مانند ساختمان استفاده میشود.

   ST37 در گروه ورق‌های کم کربن بوده و در مصارف ساختمانی و تولید پروفیل های ساختمانی بیشترین کاربرد را دارد.

   ورق سیاهst52 به عنوان ورق سیاه صنعتی با درصد کربن بالاتر از ورق معمولی برای صنایع سنگین استفاده میشود.

   شرایط تامین و قیمت ورق سیاه برای هر دسته متفاوت است. مشخصات کلیه محصولات از جمله نوع، سایز، حالت، استاندارد، جزئیات مکان بارگیری و تحویل (کارخانه، کارگاه یا بنگاه)، واحد، قیمت هر واحد، تاریخ و ساعت آخرین به‌روزسانی در لیست قیمت قابل مشاهده است.

   اعتبار زمانی قیمت محصولات روی پیش‌فاکتورهای صادر شده قید می‌شود. جهت حصول اطمینان می‌توانید با کارشناسان فروش ما در ارتباط باشید.

   در صورتی که محصول مورد نظر خود را پیدا نکردید و یا احتیاج به مشاوره بیشتر در زمینه خرید و فروش ورق سیاه داشتید، کارشناسان فولادسل با شماره تماس 02174486 پاسخگوی شما خواهند بود.

   ضخامت، اندازه و گریدهای ورق سیاه

   ضخامت ورق سیاه عرضه شده از 1 تا 100میلیمتر متغیر است که ورق سیاه 2میل بیشترین تقاضا را دارد. این ورق به صورت نازک بار یا ضخیم بار در دو رول برشی و فابریک (شیت برش خورده) تولید می‌شود. ابعاد و اندازه این ورق در بازار به صورت 6×1.5، 6×2، 12×2، 2×1 و 2.5×1.25 است.

   کاربرد ورق سیاه

   ورق سیاه در صنایع گوناگون و برای تولید قطعات صنعتی و ساختمانی استفاده میگردد. مهمترین کاربردها عبارتند از:

   • صنعت خودرو برای ساخت رینگ و قطعات دیگر
   • لوازم ساختمانی مانند آبگرمکن
   • انواع پروفیل‌ و تیرآهن‌
   • تجهیزات کشاورزی
   • صنعت کشتی‌سازی برای مخازن
   • تانکرسازی و مخازن و لوله‌های نفتی
   • صنایع فلزی سنگین
   • گاردریل و تجهیزات ترافیکی
   • ورق پانچ تسمه

   برخی از کارخانه‌های عرضه‌کننده ورق آهنی عبارتند از:

   • کارخانه فولاد مبارکه اصفهان
   • کارخانه اکسین اهواز
   • کارخانه فولاد سبا
   • کارخانه کاویان اهواز
   • کارخانه نورد و لوله اهواز
   • کارخانه گیلان
   • کارخانه قائم اصفهان
   • کارخانه نورد و فولاد قطعات

   کشورهایی که از آنها ورق گرم فولادی، ارایه میشود:

   • چین
   • روس
   • اوکراین

   بارگیری این ورق در محل کارخانه یا انبار و بنگاه های تهران قابل انجام است.

   مهمترین دسته های ورق سیاه فولادسل

   1. ورق سیاه فولاد مبارکه
   2. ورق سیاه اکسین اهواز
   3. ورق سیاه کاویان اهواز
   4. ورق سیاه گیلان
   5. ورق سیاه سمنان
   6. ورق سیاه نورد و لوله اهواز
   7. ورق سیاه قطعات
   8. ورق سیاه قائم اصفهان

   نظر شما

   مراحل سفارش محصول

   • افزودن به سبد خرید
    1
   • ورود به حساب کاربری
    2
   • بررسی کارشناس فروش
    3
   • تحویل پیش فاکتور
    4
   • کنترل کیفیت
    5
   • ارسال سفارش
    6

   قیمت ورق های فولادی