فیلتر محصولات
آوا شامی پاک
علیرضا دوستی
علی سنگنیان
عاطفه متین
زهرا بیگلری
علیرضا حقوقی
سعید ایلخانی
اکرم سمیعی
الهه دوستی
محسن صحرانورد
نادیا هاشمی
مسعود دادور
امیر افراز سورانی
سودابه قرگز
محمدجواد نظری
محمد علی کارگر
سمیرا حبیب نژاد
مسعود شاه حسینی
محاسبه وزن ورق

قیمت ورق سیاه

قیمت ورق اکسین اهواز

نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت

ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت 8 میل عرض 2000

82*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 35,320

ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت 10 میل عرض 2000

102*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 32,110

ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت 12 میل عرض 2000

122*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 32,110

ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت 15 میل عرض 2000

152*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 31,190

ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت 20 میل عرض 2000

202*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 27,340

ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت 25 میل عرض 2000

252*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 26,240

ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت 30 میل عرض 2000

302*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 27,060

ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت 35 میل عرض 2000

3512*2شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 28,620

ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت 40 میل عرض 2000

4012*2شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 28,170

ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت 45 میل عرض 2000

4512*2شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 27,060

ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت 50 میل عرض 2000

5012*2شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 30,280

ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت 60 میل عرض 2000

6012*2شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 32,110

ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت 70 میل عرض 2000

7012*2شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 31,190

ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت 80 میل عرض 2000

8012*2شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 32,110

قیمت ورق سیاه 2 میلیمتر

نام محصول ضخامتابعادحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت

ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه st37 ضخامت 2 میل عرض 1000

21رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 32,290

ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه st37 ضخامت 2 میل عرض 1250

21.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 31,380

ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 2 میل عرض 1000

21رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد سبا تماس بگیرید

ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 2 میل عرض 1250

21.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد سبا تماس بگیرید

ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 2 میل عرض 1500

21.5رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد سبا تماس بگیرید

ورق سیاه برشی نورد و لوله اهواز ST37 ضخامت 2 میل عرض 60

20.6رولکیلوگرمانبار تهراننوردو لوله اهواز 29,360
نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت

ورق سیاه فابریک گرمسار سمنان st37 ضخامت 10 میل عرض 1000

101*6شیتکیلوگرمانبار تهرانگرمسار سمنان 23,030

ورق سیاه فابریک گرمسار سمنان st37 ضخامت 12 میل عرض 1000

121*6شیتکیلوگرمانبار تهرانگرمسار سمنان 23,030

ورق سیاه فابریک گرمسار سمنان st37 ضخامت 15 میل عرض 1000

151*6شیتکیلوگرمانبار تهرانگرمسار سمنان 23,030

قیمت ورق سیاه فولاد سبا

نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت

ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 2 میل عرض 1000

21رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد سبا تماس بگیرید

ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 2 میل عرض 1250

21.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد سبا تماس بگیرید

ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 2 میل عرض 1500

21.5رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد سبا تماس بگیرید

ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 2.5 میل عرض 1000

2.51رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد سبا تماس بگیرید

ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 2.5 میل عرض 1250

2.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد سبا تماس بگیرید

ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 2.5 میل عرض 1500

2.51.5رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد سبا تماس بگیرید

ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 3 میل عرض 1000

31رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد سبا تماس بگیرید

ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 3 میل عرض 1250

31.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد سبا تماس بگیرید

ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 3 میل عرض 1500

31.5رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد سبا 32,110

ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 4 میل عرض 1000

41رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد سبا تماس بگیرید

ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 4 میل عرض 1250

41.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد سبا تماس بگیرید

ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 4 میل عرض 1500

41.5رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد سبا 33,300

ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 5 میل عرض 1000

51رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد سبا تماس بگیرید

ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 5 میل عرض 1250

51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد سبا تماس بگیرید

ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 5 میل عرض 1500

51.5رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد سبا 31,830

ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 6 میل عرض 1000

61رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد سبا تماس بگیرید

ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 6 میل عرض 1250

61.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد سبا تماس بگیرید

ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 6 میل عرض 1500

61.5رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد سبا 31,470

ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 8 میل عرض 1000

81رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد سبا تماس بگیرید

ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 8 میل عرض 1250

81.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد سبا تماس بگیرید

ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 8 میل عرض 1500

81.5رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد سبا 31,470

ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 10 میل عرض 1000

101رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد سبا تماس بگیرید

ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 10 میل عرض 1250

101.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد سبا تماس بگیرید

ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 10 میل عرض 1500

101.5رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد سبا 31,470

ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 12 میل عرض 1000

121رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد سبا تماس بگیرید

ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 12 میل عرض 1250

121.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد سبا تماس بگیرید

ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 12 میل عرض 1500

121.5رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد سبا 314,680

ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 15 میل عرض 1000

151رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد سبا تماس بگیرید

ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 15 میل عرض 1250

151.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد سبا تماس بگیرید

ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت 15 میل عرض 1500

151.5رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد سبا 31,470
نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت

ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه st37 ضخامت 2 میل عرض 1000

21رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 32,290

ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه st37 ضخامت 2 میل عرض 1250

21.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 31,380

ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه st37 ضخامت 3 میل عرض 1000

31رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 31,190

ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه st37 ضخامت 3 میل عرض 1250

31.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 31,010

ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه st37 ضخامت 3 میل عرض 1500

31.5رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 30,730

ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه st37 ضخامت 4 میل عرض 1000

41رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 31,380

ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه st37 ضخامت 4 میل عرض 1250

41.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 30,730

ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه st37 ضخامت 4 میل عرض 1500

41.5رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 30,730

ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه st37 ضخامت 5 میل عرض 1000

51رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 31,650

ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه st37 ضخامت 5 میل عرض 1250

51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 30,730

ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه st37 ضخامت 5 میل عرض 1500

51.5رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 30,280

ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه st37 ضخامت 6 میل عرض 1000

61رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 31,650

ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه st37 ضخامت 6 میل عرض 1250

61.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 31,010

ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه st37 ضخامت 6 میل عرض 1500

61.5رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 30,280

ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه st37 ضخامت 8 میل عرض 1500

81.5رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 30,280

ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه st37 ضخامت 10 میل عرض 1500

101.5رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 30,280

ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه st37 ضخامت 12 میل عرض 1500

121.5رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 30,280

ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه st37 ضخامت 15 میل عرض 1500

151.5رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 30,280

ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه st37 ضخامت 1.8 میل عرض 1000

1.81رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 33,030

ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه st37 ضخامت 1.8 میل عرض 1250

1.81.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 33,030

ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه st37 ضخامت 2.5 میل عرض 1000

2.51رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 30,920

ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه st37 ضخامت 2.5 میل عرض 1250

2.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 30,730

ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه st37 ضخامت 3 میل عرض 1500*6000

31.5*6شیتکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 32,110

ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه st37 ضخامت 4 میل عرض 1500*6000

41.5*6شیتکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 32,480

ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه st37 ضخامت 5 میل عرض 1500*6000

51.5*6شیتکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 31,650

ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه st37 ضخامت 6 میل عرض 1500*6000

61.5*6شیتکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 31,470

ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه st37 ضخامت 8 میل عرض 1500*6000

81.5*6شیتکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 31,470

ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه st37 ضخامت 10 میل عرض 1500*6000

101.5*6شیتکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 31,470

ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه st37 ضخامت 12 میل عرض 1500*6000

121.5*6شیتکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 31,470

ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه st37 ضخامت 15 میل عرض 1500*6000

151.5*6شیتکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 31,470

قیمت ورق سیاه قائم اصفهان

نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت

ورق سیاه فابریک قائم اصفهان ST37 ضخامت 15 میل عرض 1000

151*6شیتکیلوگرمانبار تهرانقائم اصفهان 28,900

ورق سیاه فابریک قائم اصفهان ST37 ضخامت 20 میل عرض 1000

201*6شیتکیلوگرمانبار تهرانقائم اصفهان 28,900

ورق سیاه فابریک قائم اصفهان ST37 ضخامت 25 میل عرض 1000

251*6شیتکیلوگرمانبار تهرانقائم اصفهان 28,900

ورق سیاه فابریک قائم اصفهان ST37 ضخامت 30 میل عرض 1000

301*6شیتکیلوگرمانبار تهرانقائم اصفهان 28,900

قیمت ورق سیاه قطعات

نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت

ورق سیاه فابریک قطعات st37 ضخامت 8 میل عرض 1200

81.2*6شیتکیلوگرمانبار تهرانقطعات 27,340

ورق سیاه فابریک قطعات st37 ضخامت 10 میل عرض 1200

101.2*6شیتکیلوگرمانبار تهرانقطعات 27,060

ورق سیاه فابریک قطعات st37 ضخامت 12 میل عرض 1200

121.2*6شیتکیلوگرمانبار تهرانقطعات 27,060

ورق سیاه فابریک قطعات st37 ضخامت 15 میل عرض 1200

151.2*6شیتکیلوگرمانبار تهرانقطعات 27,060

ورق سیاه فابریک قطعات st37 ضخامت 20 میل عرض 1200

201.2*6شیتکیلوگرمانبار تهرانقطعات 27,060
نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت

ورق سیاه فابریک کاویان st37 ضخامت 15 میل عرض 1500

151.5*6شیتکیلوگرمانبار تهرانکاویان 26,420

ورق سیاه فابریک کاویان st37 ضخامت 20 میل عرض 1500

201.5*6شیتکیلوگرمانبار تهرانکاویان 25,960

ورق سیاه فابریک کاویان st37 ضخامت 25 میل عرض 1500

251.5*6شیتکیلوگرمانبار تهرانکاویان 25,960

ورق سیاه فابریک کاویان st37 ضخامت 30 میل عرض 1500

301.5*طولشیتکیلوگرمانبار تهرانکاویان 25,960

ورق سیاه فابریک کاویان st37 ضخامت 40 میل عرض 1500

401.5*طولشیتکیلوگرمانبار تهرانکاویان 25,960

قیمت ورق سیاه گیلان

نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت

ورق سیاه برشی گیلان st37 ضخامت 6 میل عرض 1250

61.25رولکیلوگرمانبار تهرانگیلان 27,610

ورق سیاه برشی گیلان st37 ضخامت 8 میل عرض 1250

81.25رولکیلوگرمانبار تهرانگیلان 27,610

ورق سیاه برشی گیلان st37 ضخامت 10 میل عرض 1250

101.25رولکیلوگرمانبار تهرانگیلان 27,610

ورق سیاه برشی گیلان st37 ضخامت 12 میل عرض 1250

121.25رولکیلوگرمانبار تهرانگیلان 27,610

ورق سیاه برشی گیلان st37 ضخامت 15 میل عرض 1250

151.25رولکیلوگرمانبار تهرانگیلان 27,610

ورق سیاه برشی گیلان st37 ضخامت 2 میل عرض 1250

21رولکیلوگرمانبار تهرانگیلان 29,630
نام محصول ضخامتعرضحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت

ورق سیاه برشی نورد و لوله اهواز ST37 ضخامت 2 میل عرض 60

20.6رولکیلوگرمانبار تهراننوردو لوله اهواز 29,360

ورق سیاه برشی نورد و لوله اهواز ST37 ضخامت 2.3 میل عرض 60

2.30.6رولکیلوگرمانبار تهراننوردو لوله اهواز 29,360

ورق سیاه برشی نورد و لوله اهواز ST37 ضخامت 2.35 میل عرض 60

2.350.6رولکیلوگرمانبار تهراننوردو لوله اهواز 29,360

ورق سیاه برشی نورد و لوله اهواز ST37 ضخامت 2.5 میل عرض 60

2.50.6رولکیلوگرمانبار تهراننوردو لوله اهواز 29,360

ورق سیاه برشی نورد و لوله اهواز ST37 ضخامت 2.7 میل عرض 60

2.70.6رولکیلوگرمانبار تهراننوردو لوله اهواز 29,170

ورق سیاه برشی نورد و لوله اهواز ST37 ضخامت 2.85 میل عرض 60

2.850.6رولکیلوگرمانبار تهراننوردو لوله اهواز 29,170

ورق سیاه برشی نورد و لوله اهواز ST37 ضخامت 3 میل عرض 60

30.6رولکیلوگرمانبار تهراننوردو لوله اهواز 29,170

ورق سیاه برشی نورد و لوله اهواز ST37 ضخامت 3.5 میل عرض 60

3.50.6رولکیلوگرمانبار تهراننوردو لوله اهواز 29,170

ورق سیاه برشی نورد و لوله اهواز ST37 ضخامت 4 میل عرض 60

40.6رولکیلوگرمانبار تهراننوردو لوله اهواز 29,170
مزیت های خرید از فولادسل
فهرست مطالب

  قیمت روز ورق آهن در بازار 

  به دلیل تنوع کاربرد، ورق سیاه یا ورق آهن به صورت کلاف رول شده و شیت در بازار ارائه می‌شود. قیمت ورق سیاه با توجه به عوامل مختلفی نظیر آلیاژ به کار رفته در تولید، برند و کارخانه تولید کننده، مقاومت ساختاری، استانداردهای تولید، نرخ روز فولاد (اسلب و تختال) و نوسانات ارز به صورت روزانه تغییر می‌کند. اگر قصد خرید ورق آهن را دارید، می‌توانید با مراجعه به جدول قیمت ورق سیاه در سایت فولادسل، از قیمت روز انواع ورق فولادی مطلع شوید. کارشناسان فولادسل با ارائه مشاوره و راهنمای خرید این محصول، در خرید ورق سیاه با قیمت بهینه و مناسب با کاربرد صنعتی مورد نظر شما تاثیرگذار خواهند بود.

  مشاوره تخصصی و راهنمای خرید ورق سیاه

  لیست قیمت ورق سیاه

  مشاوره تخصصی و راهنمای خرید ورق آهن به مشتریان امکان می‌دهد تا با اطمینان کامل و درک دقیق از نیازها و مشخصات پروژه‌های خود، بهترین انتخاب را در خرید این محصول داشته باشند. این نوع مشاوره‌ها توسط کارشناسان ماهر و دارای تجربه انجام می‌شود. استفاده از راهنمایی و مشاوره تخصصی کارشناسان فولادسل، به مشتریان کمک می‌کنند تا براساس کاربرد و نیاز خود، محصولی با کیفیت و قیمت مناسب را انتخاب کنند. این مشاوره‌ها، شامل راهنمایی‌هایی در مورد تحلیل بازار، رصد تغییرات قیمت ورق سیاه، انتخاب عرضه کنندگان معتبر، نحوه بارگیری و حمل نقل، مقایسه ویژگی‌ها و قیمت ورق آهن می‌شود. با تماس با شماره تلفن 74486-021 و بهره‌مندی از این نوع مشاوره تخصصی، می‌توانید با اطمینان بیشتری اقدام به خرید ورق سیاه کنید.

  ورق سیاه چیست؟

  ورق سیاه یک نوع محصول فولادی است که به صورت صفحه‌های تخت و مستطیلی با ضخامت‌های مختلف در دمای بالای 930 درجه سانتیگراد تحت نورد گرم و فشاری، تولید می‌شود. با استفاده از آلیاژهای مختلف، انواع ورق‌ها ساخته می‌شوند که در صنایع گوناگون مورد استفاده قرار می‌گیرند. این ورق به عنوان رایج‌ترین و پرکاربردترین محصول تولیدی صنایع فولاد شناخته می‌شود. قیمت ورق سیاه با توجه به انواع گرید و کارخانه تولید کننده آن از تنوع بالایی برخوردار است.

  ورق سیاه چیست

  انواع ورق سیاه

  ورق سیاه اغلب به صورت رول یا ورق‌های بریده شده در اندازه های استاندارد، تولید می‌شود. تنوع قیمت ورق سیاه با توجه به نوع و حالت ارائه و همچنین آلیاژ به کار رفته در آن مختلف است. ورق آهن از نظر حالت و گرید آلیاژ در دسته‌بندی‌های زیر تقسیم‌بندی می‌شوند.

  انواع ورق فولادی از نظر حالت:

  • ورق سیاه رول شده، کویل یا کلاف: ورق‌های تا ضخامت 15 میلیمتر با عرض 1.25، 1.5 و 2 متر است و طول آن در اندازه دلخواه
  • ورق سیاه فابریک یا شیت: ورق‌هایی با ضخامت بیشتر از 15 میلیمتر، برش خورده در ابعاد مشخص

  انواع ورق آهن از نظر گرید آلیاژ:

  • ورق سیاه صنعتی ST52: ورق صنعتی با درصد کربن بالاتر، برای استفاده در صنایع سنگین
  • ورق سیاه معمولی ST37: ورق کم کربن، انعطاف پذیری بالاتر، قابل استفاده در مصارف ساختمانی و تولید پروفیل ها
  • ورق سیاه A516GR70: برای تولید مخازن تحت فشار
  • ورق سیاه 17Mn4: قابل استفاده در صنایع برای تولید مخازن تحت دمای بالا

  برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص قیمت ورق سیاه و آشنایی با کاربردهای آن، می‌توانید از طریق شماره تلفن 74486-021 با کارشناسان فروش ما در ارتباط باشید.

  کاربرد ورق سیاه

  ورق فولادی به دلیل ویژگی‌های خاص و استحکام فیزیکی بالا، در صنایع مختلف و برای مصارف متنوع به کار می‌رود. برای خرید ورق آهن متناسب با کاربرد، باید به ویژگی های ورق توجه ویژه داشت. از کاربرد صنعتی ورق سیاه موارد زیر قابل ذکر هستند:

  • صنعت ساخت و ساز
  • صنعت خودروسازی
  • ساخت ماشین آلات صنعتی
  • صنایع برق و الکترونیک
  • انواع پروفیل‌ و تیرآهن‌
  • تولید تجهیزات کشاورزی
  • صنایع کشتی‌سازی
  • ساخت گاردریل و تجهیزات ترافیکی
  • تولید مخازن، لوله‌ها و تانکرهای نگهداری یا انتقال مشتقات نفتی

  انواع ورق سیاه

  فروش ورق سیاه توسط کارخانجات تولیدکننده

  با توجه به تنوع کیفیت، ساختار و قیمت ورق سیاه در کارخانجات مختلف، این نوع ورق را می‌توان با ویژگی‌های فیزیکی متنوع و با کیفیت به طور مستقیم از کارخانه خریداری کرد. از کارخانجات تولیدکننده ورق سیاه موارد زیر قابل ذکر هستند.

  • ورق سیاه فولاد مبارکه
  • ورق سیاه اکسین اهواز
  • ورق سیاه کاویان اهواز
  • ورق سیاه گیلان
  • ورق سیاه سمنان
  • ورق سیاه نورد و لوله اهواز
  • ورق سیاه قطعات
  • ورق سیاه قائم اصفهان
  • ورق سیاه خرم آباد

  مزایای خرید ورق سیاه از فولادسل

  فولادسل با ارائه خدمات متنوع، بهترین تجربه خرید ورق را در اختیار شما مشتریان گرامی قرار خواهد داد. خرید از فولادسل دارای مزایای زیادی است که به صورت خلاصه می‌توان به موارد زیر اشاره داشت:

  • فروش اعتباری و اقساطی آهن آلات و ورق های فولادی
  • کنترل کیفیت محصول QC
  • امکان ارائه نمونه و گواهی محصول
  • مشاوره تخصصی رایگان
  • ارائه فاکتور رسمی
  • واحد تخصصی حمل و نقل پتروبار

  فولادسل یکی از بهترین شرکت‌های فولادی است که با استفاده از اعتبار اسنادی داخلی ریالی (LC) اقدام به فروش ورق سیاه با بهترین قیمت ورق سیاه نموده است. مشتریان محترم می‌توانند با مراجعه به کلیه بانک‌های سراسر کشور، نسبت به گشایش LC اقدام کنند. به این طریق می‌توانند از مزایای فروش اعتباری دربازه‌های زمانی یک تا شش ماه بهره‌مند شوند. مشترکین بانک‌های تجارت و صادرات از شرایط ویژه‌ای برخوردار هستند. فروش اعتباری آهن آلات به شما امکان می‌دهد تا محصولات مورد نیاز خود را با قیمت مناسب و بر اساس شرایط مالی خود تهیه کرده و پرداخت را در بازه زمانی مشخصی انجام دهید.

  شما می‌توانید از فولادسل نمونه‌های محصولات مورد نظر خود را درخواست کنید. این نمونه‌ها به شما کمک می‌کنند تا قبل از خرید، کیفیت و مطابقت محصول را بررسی کنید. همچنین، فولادسل گواهی‌های مربوط به محصولات را نیز ارائه می‌دهد تا از مشخصات فنی و کیفیت محصولات مطلع شوید. در صورتی که بعد از خرید ورق آهن، بارگیری از بنگاه‌های تهران انجام شود، واحد کنترل کیفیت (QC) محصولات ورق گرم را به‌طور کامل چک کرده و پس از تایید نهایی، بار مشتری ارسال خواهد شد. واحد باربری شرکت (پتروبار)، پس از مذاکره با شرکت‌های باربری، با انتخاب معتمدترین باربری با کمترین قیمت و بیمه محصول، پس از تایید مشتری اقدام به ارسال سفارش می‌کند.

  نمایش بیشتر
  سوالات متداول
  چه عواملی در قیمت ورق سیاه موثر است؟
  به طور کلی نوسانات بازار، میزان عرضه و تقاضا و قیمت فولاد در بازار جهانی و داخلی تعیین کننده‌ی قیمت ورق سیاه است. از دیگر نظر ضخامت ورق فولادی، کارخانه سازنده و نحوه حمل ورق سیاه از دیگر موارد دارای اهمیت بر روی قیمت تمام شده‌ است.
  بهترین کارخانه تولید ورق سیاه کجاست؟
  قیمت ورق آهن در هر کارخانه، بسته به آلیاژ مصرفی در ساخت، کیفیت و ویژگی‌های خاصی که ارائه می‌دهند، متفاوت است. مشاوران فولادسل برای انتخاب بهترین کارخانه فروش ورق سیاه با توجه به نیاز و کاربری شما، مشاوره تخصصی ارائه می‌دهند، تا کارخانه مورد نظر برای خرید ورق آهن را انتخاب کنید.
  فروش ورق سیاه در فولادسل چگونه صورت می‌پذیرد؟
  پس از ارائه مشاوره تخصصی خرید و انتخاب بهترین کارخانه، کنترل کیفیت سفارش بر عهده فولادسل می‌باشد. کارشناسان این مجموعه با انتخاب بهترین باربری برای حمل و نقل و بیمه، در تمام مراحل همراه شما هستند تا از تحویل و کیفیت بار اطمینان حاصل کنند.
  انواع ورق سیاه در چه صنایعی مورد استفاده قرار میگیرند؟
  ورق سیاه به صورت خام برای مصارفی مانند ساخت و ساز، صنعت خودروسازی، صنایع دریایی، صنایع لوله‌سازی و بسیاری از صنایع دیگر استفاده می‌شود. همچنین، می‌تواند به صورت پوشش‌دهی شده با روکش‌های گالوانیزه مورد استفاده قرار بگیرد تا از خوردگی و زنگ زدگی جلوگیری کند.
  نظر شما

  نظرات
  نظرات منتشر شده 20
 • آرش موسوی

  ۱۲ تیر ۱۴۰۲ / ۱۳:۵۸

  بسیار عالی. برای خرید اعتباری چیکار میتونم بکنم ؟

  1. فولادسل
   ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ / ۱۷:۰۸

   آرش جان به صفحه فروش اعتباری https://fooladsell.com/lc/ مراجعه کن تا از شرایط خرید اقساطی ورق سیاه مطلع شوی. ضمنا می‌تونی با کارشناسان ما در فولادسل تماس بگیری تا شما را بطور کامل راهنمایی کنند.

 • محمد جمالی

  ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ / ۱۷:۱۷

  حداقل ضخامت ورق سیاه چنده؟

  1. فولادسل
   ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ / ۱۷:۱۰

   محمد عزیز بسته به کارخانه تولیدی دارد ولی بطور متوسط، کمترین ضخامت ورق سیاه 1.5 الی 1.8 میلیمتر است.

 • علی صادقی

  ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ / ۱۴:۴۶

  این هفته قیمت ورق سیاه کاهش پیدا میکنه؟

  1. فولادسل
   ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ / ۱۷:۲۵

   علی جان قیمت ورق سیاه وابسته به عوامل مختلفی از جمله میزان عرضه و تقاضا، قیمت ارز و وضعیت بورس فلزات است در نتیجه قابل پیش‌بینی نیست.

 • سعید یوسفی

  ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ / ۱۰:۳۹

  برش ورق سیاه رو خود کارخونه انجام میده؟

  1. فولادسل
   ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ / ۱۶:۴۷

   خیر. اگر ورق سیاه بصورت رول خریداری کنید، نیاز هست تا خودتان بعد از دریافت سفارش، آن را در ابعاد دلخواه برش دهید در غیر این صورت بهتر است سفارش ورق سیاه بصورت شیت بدهید. البته در جریان باشید که قیمت ورق سیاه شیت کمی گرانت است.

 • محمود

  ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ / ۱۶:۵۸

  از زمان ثبت سفارش چقدر طول میکشه تا ورق فولادی در محل تحویل داده بشه؟ خدمات ارسال ویژه یا اکسپرس هم دارید؟

  1. فولادسل
   ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ / ۱۶:۳۴

   بله خدمات ارسال سریع داریم و با توجه به فاصله شما با کارخانه، 1 الی 3 روز زمان می‌برد تا بار ورق سیاه به دستتان برسد.

 • مریم جلیلی

  ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ / ۱۶:۵۰

  اختلاف قیمت ورق سیاه شیت فابریک با سیاه رولی حدودا چقدره ؟

  1. فولادسل
   ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ / ۱۶:۲۱

   بستگی به نوسانات بازار دارد ولی حدودا قیمت ورق سیاه در حالت فابریک، کیلویی 500 الی 1000 تومان بیشتر است.

 • شهاب میرزایی

  ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ / ۱۷:۱۶

  از کجا میتونم جدولی یا داده های تغییرات قیمت هفتگی ورق سیاه رو داشته باشم؟

  1. فولادسل
   ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ / ۱۱:۰۰

   قیمت ورق سیاه تمامی کارخانجات بصورت لحظه‌ای در همین صفحه آپدیت می‌شود. برای مشاهده جدول تغییرات قیمت، می‌توانید روی محصول مورد نظرتان کلیک کنید تا نمودار تغییر قیمت را بررسی نمایید.

 • ایلیا حسنی

  ۴ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۱:۲۵

  آقا دمتون گرم خیلی برخورد کارشناساتون خوبه

  1. فولادسل
   ۸ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۴:۴۵

   ایلیای عزیز خیلی خرسندیم که از مجموعه ما راضی بودید.

 • معظمی زاده

  ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۶:۴۸

  سللام کدوم مدل ورق سیاه انعطاف پذیری بیشتری برای خم شدن و تحمل فشار مکانیکی داره؟

  1. فولادسل
   ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۷:۳۴

   به طور کلی ورق‌های سیاه کم کربن از انعطاف پذیری بیشتری برخوردارند.

 • میلانی

  ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۶:۴۹

  از بین کارخونه های تولید کننده کدومشون ورق سیاه رو با کیفیت و قیمت مناسب تری ارائه میدن؟

  1. فولادسل
   ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ / ۰۹:۳۷

   جناب میلانی قیمت ورق سیاه تمامی کارخانجاتی که در فولادسل ارائه می‌شوند کاملا مناسب و رقابتی بوده و همگی فاکتورهای کنترل کیفیت را دارا می‌باشند. پیشنهاد ما انتخاب کارخانه‌ای است که به محل پروژه شما نزدیک می‌باشد.

  مراحل سفارش محصول
  • افزودن به سبد خرید
   1
  • ورود به حساب کاربری
   2
  • بررسی کارشناس فروش
   3
  • تحویل پیش فاکتور
   4
  • کنترل کیفیت
   5
  • ارسال سفارش
   6