قیمت ورق ضد سایش دورستات
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران

فیلتر محصولات

محاسبه وزن قیمت ورق ضد سایش دورستات

قیمت ورق ضد سایش دورستات

نام محصول ضخامتگریدسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
ورق ضد سایش دورستات ضخامت 8… 84002*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 100,383
ورق ضد سایش دورستات ضخامت 10… 104002*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 100,383
ورق ضد سایش دورستات ضخامت 12… 124002*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات تماس بگیرید
ورق ضد سایش دورستات ضخامت 15… 154002*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات تماس بگیرید
ورق ضد سایش دورستات ضخامت 20… 204002*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات تماس بگیرید
ورق ضد سایش دورستات ضخامت 25… 254002*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات تماس بگیرید
ورق ضد سایش دورستات ضخامت 30… 304002*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات تماس بگیرید
ورق ضد سایش دورستات ضخامت 35… 354002*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات تماس بگیرید
ورق ضد سایش دورستات ضخامت 40… 404002*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات تماس بگیرید
ورق ضد سایش دورستات ضخامت 45… 454002*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 100,383
ورق ضد سایش دورستات ضخامت 50… 504002*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 100,383
ورق ضد سایش دورستات ضخامت 8… 84502*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 100,383
ورق ضد سایش دورستات ضخامت 10… 104502*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 100,383
ورق ضد سایش دورستات ضخامت 12… 124502*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات تماس بگیرید
ورق ضد سایش دورستات ضخامت 15… 154502*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 100,383
ورق ضد سایش دورستات ضخامت 20… 204502*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 100,383
ورق ضد سایش دورستات ضخامت 25… 254502*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات تماس بگیرید
ورق ضد سایش دورستات ضخامت 30… 304502*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 100,383
ورق ضد سایش دورستات ضخامت 35… 354502*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات تماس بگیرید
ورق ضد سایش دورستات ضخامت 40… 404502*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات تماس بگیرید
ورق ضد سایش دورستات ضخامت 45… 454502*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات تماس بگیرید
ورق ضد سایش دورستات ضخامت 50… 504502*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات تماس بگیرید
ورق ضد سایش دورستات ضخامت 8… 85002*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 100,383
ورق ضد سایش دورستات ضخامت 10… 105002*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 100,383
ورق ضد سایش دورستات ضخامت 12… 125002*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات تماس بگیرید
ورق ضد سایش دورستات ضخامت 15… 155002*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 100,383
ورق ضد سایش دورستات ضخامت 20… 205002*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 100,383
ورق ضد سایش دورستات ضخامت 25… 255002*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات تماس بگیرید
ورق ضد سایش دورستات ضخامت 30… 305002*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 100,383
ورق ضد سایش دورستات ضخامت 35… 355002*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات تماس بگیرید
ورق ضد سایش دورستات ضخامت 40… 405002*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات تماس بگیرید
ورق ضد سایش دورستات ضخامت 45… 455002*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات تماس بگیرید
ورق ضد سایش دورستات ضخامت 50… 505002*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات تماس بگیرید

نظر شما

مراحل سفارش محصول

 • افزودن به سبد خرید
  1
 • ورود به حساب کاربری
  2
 • بررسی کارشناس فروش
  3
 • تحویل پیش فاکتور
  4
 • کنترل کیفیت
  5
 • ارسال سفارش
  6