قیمت تیرآهن هاش بال پهن

عناوین اصلی صفحه

  علیرضا دوستی
  علی سنگنیان
  علیرضا حقوقی
  سودابه قرگز
  محسن صحرانورد
  اکرم سمیعی
  نادیا هاشمی
  الهه دوستی
  مهدیه هراتی
  معصومه رضوانی
  عاطفه متین

  فیلتر محصولات

  نام محصول سایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
  تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 12 12شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 66,055
  تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 14 14شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 33,945
  تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 16 16شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 35,780
  تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 18 18شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 34,862
  تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 20 20شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 36,697
  تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 22 22شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 68,807
  تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 24 24شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 68,807
  تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 26 26شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 68,807
  تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 28 28شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 68,807
  تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 30 30شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 68,807
  تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 32 32شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 75,229
  تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 34 34شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 75,229
  تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 36 36شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
  تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 40 40شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 75,229
  تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 45 45شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 75,229
  تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 50 50شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
  تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 55 55شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
  تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 60 60شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
  تیرآهن هاش بال پهن سبک ذوب آهن اصفهان سایز 10 10شاخهکیلوگرمانبار تهرانذوب آهن اصفهان 66,055
  تیرآهن هاش بال پهن سبک ذوب آهن اصفهان سایز 12 12شاخهکیلوگرمانبار تهرانذوب آهن اصفهان 66,055
  تیرآهن هاش بال پهن سبک ذوب آهن اصفهان سایز 14 14شاخهکیلوگرمانبار تهرانذوب آهن اصفهان 33,945
  تیرآهن هاش بال پهن سبک ذوب آهن اصفهان سایز 16 16شاخهکیلوگرمانبار تهرانذوب آهن اصفهان 35,780
  تیرآهن هاش بال پهن سبک ذوب آهن اصفهان سایز 18 18شاخهکیلوگرمانبار تهرانذوب آهن اصفهان 34,862
  تیرآهن هاش بال پهن سبک ذوب آهن اصفهان سایز 20 20شاخهکیلوگرمانبار تهرانذوب آهن اصفهان 36,697
  تیرآهن هاش بال پهن سبک فایکو سایز 14 14شاخهکیلوگرمانبار تهرانفایکو 33,945
  تیرآهن هاش بال پهن سبک فایکو سایز 16 16شاخهکیلوگرمانبار تهرانفایکو 33,945
  تیرآهن هاش بال پهن سبک فایکو سایز 18 18شاخهکیلوگرمانبار تهرانفایکو 34,862
  تیرآهن هاش بال پهن سبک فایکو سایز 20 20شاخهکیلوگرمانبار تهرانفایکو 36,697
  نام محصول سایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
  تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 10 10شاخهشاخهانبار تهراناروپایی 64,220
  تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 12 12شاخهشاخهانبار تهراناروپایی 66,055
  تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 14 14شاخهشاخهانبار تهراناروپایی 33,945
  تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 16 16شاخهشاخهانبار تهراناروپایی 28,440
  تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 18 18شاخهشاخهانبار تهراناروپایی 33,945
  تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 20 20شاخهشاخهانبار تهراناروپایی 38,532
  تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 22 22شاخهشاخهانبار تهراناروپایی 63,303
  تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 24 24شاخهشاخهانبار تهراناروپایی 68,807
  تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 26 26شاخهشاخهانبار تهراناروپایی 68,807
  تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 28 28شاخهشاخهانبار تهراناروپایی 68,807
  تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 30 30شاخهشاخهانبار تهراناروپایی 64,220
  تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 32 32شاخهشاخهانبار تهراناروپایی 75,229
  تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 34 34شاخهشاخهانبار تهراناروپایی 68,807
  تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 36 36شاخهشاخهانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
  تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 40 40شاخهشاخهانبار تهراناروپایی 75,229
  تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 45 45شاخهشاخهانبار تهراناروپایی 75,229
  تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 50 50شاخهشاخهانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
  تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 55 55شاخهشاخهانبار تهراناروپایی 75,229
  تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 60 60شاخهشاخهانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
  تیرآهن هاش بال پهن سنگین ذوب آهن اصفهان سایز 10 10شاخهشاخهانبار تهرانذوب آهن اصفهان 66,055
  تیرآهن هاش بال پهن سنگین ذوب آهن اصفهان سایز 12 12شاخهشاخهانبار تهرانذوب آهن اصفهان 66,055
  تیرآهن هاش بال پهن سنگین ذوب آهن اصفهان سایز 14 14شاخهشاخهانبار تهرانذوب آهن اصفهان 33,945
  تیرآهن هاش بال پهن سنگین ذوب آهن اصفهان سایز 16 16شاخهشاخهانبار تهرانذوب آهن اصفهان 28,440
  تیرآهن هاش بال پهن سنگین ذوب آهن اصفهان سایز 18 18شاخهشاخهانبار تهرانذوب آهن اصفهان 33,945
  تیرآهن هاش بال پهن سنگین ذوب آهن اصفهان سایز 20 20شاخهشاخهانبار تهرانذوب آهن اصفهان 38,532
  تیرآهن هاش بال پهن سنگین فایکو سایز 14 14شاخهشاخهانبار تهرانفایکو 33,945
  تیرآهن هاش بال پهن سنگین فایکو سایز 16 16شاخهشاخهانبار تهرانفایکو 28,440
  تیرآهن هاش بال پهن سنگین فایکو سایز 18 18شاخهشاخهانبار تهرانفایکو 33,945
  تیرآهن هاش بال پهن سنگین فایکو سایز 20 20شاخهشاخهانبار تهرانفایکو 38,532
  عناوین اصلی صفحه

   قیمت هاش

   قیمت هاش برای افرادی که روی سازه‌ های بزرگ مثل برج ‌ها، پل ‌ها و سدها کار می ‌کنند، اهمیت بسیاری دارد. زیرا این محصول برای افزایش مقاومت سازه مورد استفاده قرار می گیرد. قیمت روز تیرآهن هاش HEB مانند انواع مقاطع فولادی تحت تاثیر عوامل مختلفی است که در ادامه به بررسی آنها می پردازیم.

   مقاطع فولادی مانند میلگرد، نبشی و ناودانی جزو محصولاتی هستند که نوسان قیمت بسیاری را تجربه می‌ کنند. عوامل مختلفی روی لیست قیمت تیرآهن بال پهن تاثیر دارند، اما تاثیر آن ‌ها به گون ‌ای نیست که بتوان آن را پیشبینی کرد. شناخت این عوامل به پیشبینی نوسان ها به گونه ‌ای که نزدیک به واقعیت باشد،‌ کمک می ‌کند. در ادامه به عواملی که روی قیمت این محصولات تاثیر دارند، اشاره می ‌کنیم.

   • سبک، سنگین یا فوق سنگین بودن هاش
   • سایز محصول
   • قیمت روز آهن و فولاد
   • سفارشی بودن محصول یا مطابقت با استانداردهای بازار
   • هزینه حمل و نقل و سایر هزینه‌های جانبی

   خرید تیرآهن بال هاش

   فولادسل، نماینده فروش انواع تیرآهن بال پهن ، قیمت هاش را با شرایط ویژه، تحویل می دهد. همچنین شما میتوانید از امکان خرید با ضمانت نامه بانکی ال سی، بهره مند شوید. همین حالا برای دریافت مشاوره تخصصی و مناسب ترین قیمت هاش با شماره 02174486 تماس بگیرید. دپارتمان پشتیبانی مشتریان و واحد کنترل کیفیت، پاسخگوی اعتماد شما خواهند بود.

    

   مناسب ترین قیمت هاش را از فولادسل بخواهید.

   مزایای خرید از فولادسل

   1. فروش اعتباری آهن آلات با lc و سایر روشهای اعتباری: فولادسل این امکان را برای مشتریان خود فراهم نموده است. هر یک از مشتریان با مراجعه به کلیه بانک های سراسر کشور می توانند نسبت به گشایش LC داخلی به ذینفعی این شرکت، از مزایای فروش اعتباری در بازه های زمانی یک تا 6 ماه بهره مند گردند. همچنین سایر روش های اعتباری و خرید اقساطی، قابل توافق است.
   2. مشاوره تخصصی رایگان
   3. کنترل کیفیت QC
   4. گواهی محصول
   5. ارائه نمونه محصول
   6. ارایه فاکتور رسمی
   7. ارسال مطمئن با پتروبا

   مشخصات تیرآهن بال پهن

   هاش از مصالح ضروری در بسیاری از سازه ‌ها به خصوص در ساختمان ‌هایی با تعداد طبقات زیاد به حساب می ‌آید. هاش در استانداردهای مختلفی وجود دارد که از جمله می ‌توان به HEA و HEB اشاره کرد. این تیرآهن بال پهن، نقطه ضعف شکنندگی تیرآهن ‌های معمولی در طول زیاد را برطرف کرده است. بدون این مصالح شاید هیچکدام از ابر سازه ‌های ساخته شده وجود نداشتند.

   هاش یا همان تیرآهن بال پهن که در بازار با نماد H و IPB هم شناخته می شود، تیرآهنی است که طول بال هایش نسبت به تیرآهن معمولی بزرگتر می باشد. در حقیقت اندازه بال و ارتفاع تیرآهن تقریبا برابر است که کاربرد اصلی آن برای ستون های ساختمان می باشد. نوع هندسه هاش موجب استحکام بیشتر سازه در برابر بارهای وارده و ارتعاشات می گردد. در واقع هاش برای رفع محدودیت های تیرآهن معمولی طراحی شده است. بدین معنا که این تیرآهن در دو جهت عمود برهم مقاومت یکسانی از خود نشان می دهد

   تیرآهن بال پهن یا همان هاش، مطابق استاندارد اروپا و محصول کشور کره، ترکیه و ذوب آهن بر اساس استاندارد DIN1025 عرضه می ‌شود. تیرآهن بال پهنی که با گریدهای ST37 و ST44 تولید می ‌شوند به طور انبوه در سدسازی، برج سازی، پل سازی و صنایع مشابه مورد استفاده قرار می‌ گیرند.

   با توجه به نقش کلیدی هاش در ساخت ‌و سازهای عظیم مانند آسمان‌ خراش ‌ها و پل ‌ها، لیست قیمت تیرآهن هاش در تعیین هزینه ‌های نهایی پروژه ‌های عمرانی بزرگ اهمیت بالایی دارد. بنابراین دانستن قیمت هاش، برای کارفرمایان و فعالین صنایعی که از این محصول استفاده می کنند، اهمیت ویژه دارد. برای استعلام قیمت روز تیرآهن هاش به وب‌ سایت فولادسل مراجعه کنند.

   مناسب ترین قیمت هاش را از فولادسل بخواهید.

   نظر شما

   مراحل سفارش محصول

   • افزودن به سبد خرید
    1
   • ورود به حساب کاربری
    2
   • بررسی کارشناس فروش
    3
   • تحویل پیش فاکتور
    4
   • کنترل کیفیت
    5
   • ارسال سفارش
    6

   قیمت ورق های فولادی