فیلتر محصولات
آوا شامی پاک
علیرضا دوستی
علی سنگنیان
عاطفه متین
زهرا بیگلری
علیرضا حقوقی
سعید ایلخانی
اکرم سمیعی
الهه دوستی
محسن صحرانورد
نادیا هاشمی
مسعود دادور
امیر افراز سورانی
سودابه قرگز
محمدجواد نظری
محمد علی کارگر
سمیرا حبیب نژاد
مسعود شاه حسینی

قیمت هاش

نام محصول سایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت

تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 12

12شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 614,680

تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 14

14شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 302,750

تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 16

16شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 302,750

تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 18

18شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 302,750

تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 20

20شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 302,750

تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 22

22شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 633,030

تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 24

24شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 633,030

تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 26

26شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 633,030

تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 28

28شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 633,030

تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 30

30شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 642,200

تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 32

32شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 651,380

تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 34

34شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 651,380

تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 40

40شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 651,380

تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 36

36شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید

تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 45

45شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 651,380

تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 50

50شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید

تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 55

55شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید

تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 60

60شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید

تیرآهن هاش بال پهن سبک ذوب آهن اصفهان سایز 10

10شاخهکیلوگرمانبار تهرانذوب آهن اصفهان 614,680

تیرآهن هاش بال پهن سبک ذوب آهن اصفهان سایز 12

12شاخهکیلوگرمانبار تهرانذوب آهن اصفهان 614,680

تیرآهن هاش بال پهن سبک ذوب آهن اصفهان سایز 14

14شاخهکیلوگرمانبار تهرانذوب آهن اصفهان 302,750

تیرآهن هاش بال پهن سبک ذوب آهن اصفهان سایز 16

16شاخهکیلوگرمانبار تهرانذوب آهن اصفهان 302,750

تیرآهن هاش بال پهن سبک ذوب آهن اصفهان سایز 18

18شاخهکیلوگرمانبار تهرانذوب آهن اصفهان 302,750

تیرآهن هاش بال پهن سبک ذوب آهن اصفهان سایز 20

20شاخهکیلوگرمانبار تهرانذوب آهن اصفهان 302,750

تیرآهن هاش بال پهن سبک فایکو سایز 14

14شاخهکیلوگرمانبار تهرانفایکو 302,750

تیرآهن هاش بال پهن سبک فایکو سایز 16

16شاخهکیلوگرمانبار تهرانفایکو 302,750

تیرآهن هاش بال پهن سبک فایکو سایز 18

18شاخهکیلوگرمانبار تهرانفایکو 302,750

تیرآهن هاش بال پهن سبک فایکو سایز 20

20شاخهکیلوگرمانبار تهرانفایکو 302,750

قیمت تیرآهن هاش سنگین

نام محصول سایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت

تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 10

10شاخهشاخهانبار تهراناروپایی 614,680

تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 12

12شاخهشاخهانبار تهراناروپایی 614,680

تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 14

14شاخهشاخهانبار تهراناروپایی 302,750

تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 16

16شاخهشاخهانبار تهراناروپایی 302,750

تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 18

18شاخهشاخهانبار تهراناروپایی 302,750

تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 20

20شاخهشاخهانبار تهراناروپایی 334,860

تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 22

22شاخهشاخهانبار تهراناروپایی 633,030

تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 24

24شاخهشاخهانبار تهراناروپایی 633,030

تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 26

26شاخهشاخهانبار تهراناروپایی 633,030

تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 28

28شاخهشاخهانبار تهراناروپایی 633,030

تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 30

30شاخهشاخهانبار تهراناروپایی 642,200

تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 32

32شاخهشاخهانبار تهراناروپایی 651,380

تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 34

34شاخهشاخهانبار تهراناروپایی 651,380

تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 36

36شاخهشاخهانبار تهراناروپایی تماس بگیرید

تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 40

40شاخهشاخهانبار تهراناروپایی 651,380

تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 45

45شاخهشاخهانبار تهراناروپایی 660,550

تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 50

50شاخهشاخهانبار تهراناروپایی تماس بگیرید

تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 55

55شاخهشاخهانبار تهراناروپایی تماس بگیرید

تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 60

60شاخهشاخهانبار تهراناروپایی تماس بگیرید

تیرآهن هاش بال پهن سنگین ذوب آهن اصفهان سایز 10

10شاخهشاخهانبار تهرانذوب آهن اصفهان 614,680

تیرآهن هاش بال پهن سنگین ذوب آهن اصفهان سایز 12

12شاخهشاخهانبار تهرانذوب آهن اصفهان 614,680

تیرآهن هاش بال پهن سنگین ذوب آهن اصفهان سایز 14

14شاخهشاخهانبار تهرانذوب آهن اصفهان 302,750

تیرآهن هاش بال پهن سنگین ذوب آهن اصفهان سایز 16

16شاخهشاخهانبار تهرانذوب آهن اصفهان 302,750

تیرآهن هاش بال پهن سنگین ذوب آهن اصفهان سایز 18

18شاخهشاخهانبار تهرانذوب آهن اصفهان 302,750

تیرآهن هاش بال پهن سنگین ذوب آهن اصفهان سایز 20

20شاخهشاخهانبار تهرانذوب آهن اصفهان 339,450

تیرآهن هاش بال پهن سنگین فایکو سایز 14

14شاخهشاخهانبار تهرانفایکو 302,750

تیرآهن هاش بال پهن سنگین فایکو سایز 16

16شاخهشاخهانبار تهرانفایکو 302,750

تیرآهن هاش بال پهن سنگین فایکو سایز 18

18شاخهشاخهانبار تهرانفایکو 302,750

تیرآهن هاش بال پهن سنگین فایکو سایز 20

20شاخهشاخهانبار تهرانفایکو 339,450
مزیت های خرید از فولادسل
فهرست مطالب

  قیمت هاش امروز

  قیمت هاش امروز موضوع بسیار مهمی است که می تواند بر روی هزینه تمام شده پروژه شما تاثیر بگذارد. جالب است بدانید نرخ هاش به صورت روزانه دچار تغییر و تحولاتی می شود؛ به همین خاطر نیاز داریم تا از قیمت لحظه ای هاش مطلع شویم. در این صفحه از فولادسل به بررسی عوامل موثر بر قیمت روز هاش خواهیم پرداخت.

  عوامل موثر بر قیمت تیرآهن هاش

  تیرآهن هاش از جمله مقاطعی است که قیمت آن روزانه با نوسان مواجه می شود. عواملی وجود دارد که “قیمت هاش” امروز را با تغییر رو به رو می کند. آشنایی با عوامل تاثیرگذار بر قیمت هاش می تواند تا حد زیادی در پیش بینی قیمت تیرآهن هاش موثر باشد. در ادامه با این عوامل آشنا خواهیم شد.

  1. سایز محصول
   با توجه به وارداتی بودن هاش در برخی سایزها، نسبت به سایز مورد نظر، طبعا قیمت تیرآهن هاش تغییر خواهد یافت.
  2. سفارشی بودن هاش
   در صورتی که محصول را در سایز و وزن بالاتری به صورت سفارشی خریداری کنید، قیمت هاش امروز با توجه به آن افزایش خواهد یافت.
  3. سبک، سنگین و فوق سنگین بودن هاش
   هر چه محصول سفارشی شما از سبک به سمت فوق سنگین برود، قیمت تیرآهن هاش روند صعودی می گیرد.
  4. قیمت روز آهن و فولاد
   موضوع اجتناب ناپذیر قیمت روز آهن و فولاد، بر قیمت تیرآهن هاش تاثیر گذار است.
  5. هزینه حمل و نقل
   باید بدانید که از هر مجموعه ای که محصول را خریداری کنید، بار شما با هزینه ای ارسال می شود و این موضوع بر قیمت هاش امروز به صورت مستقیم تاثیر می گذارد.

  قیمت روز انواع هاش

  طبقه بندی برای تیرآهن هاش وجود دارد که به دو دسته سبک و سنگین تقسیم می شود. انتخاب نوع محصول بر روی قیمت روز انواع هاش تاثیر گذار است. البته نوع دیگری از هاش نیز وجود دارد که در ایران کاربرد کمتری دارد. این دسته هاش، فوق سنگین نام دارد که قیمت آن بیشتر از دو دسته فوق می باشد.

  قیمت تیرآهن هاش سبک

  به دلیل مقاومت خوب و همچنین مناسب بودن قیمت تیرآهن هاش سبک، می توان از آن در اجرای ستون های بلند در آسمان خراش ها استفاده کرد. شما می توانید برای استعلام قیمت هاش امروز سبک جداول موجود در بالای این صفحه را بررسی نمایید و یا با کارشناسان فولادسل با شماره 02174486 تماس حاصل نمایید. توجه داشته باشید که قیمت ها به صورت روزانه بروزرسانی می شوند؛ پس با خیال راحت قیمت ها را رویت کنید.

  قیمت تیرآهن هاش سنگین

  هاش ها در سایز و وزن مختلف به تولید می رسند. در آغاز باید نیاز صنعت خود را بشناسید و بدانید کدام محصول مورد نیاز شماست. اگر در این مسیر سردرگم شدید، نگران نباشید! از طریق تماس با مجموعه می توانید به صورت مستقیم با کارشناسان فولادسل ارتباط بگیرید و علاوه بر اطلاع از قیمت تیرآهن هاش سبک از مشاوره تخصصی رایگان نیز بهره مند شوید. در صورتی که نیاز به مشاوره نداشتید، می توانید قیمت هاش امروز سنگین را در بالا و در جداول مربوطه مشاهده نمایید.

  خرید تیرآهن بال پهن (هاش)

  برای خرید تیرآهن بال پهن (هاش) باید پس از بهره مندی از مشاوره، صنعت خود را بشناسید، سایز مورد نظر را انتخاب کرده و در آخر برند و قیمت را بدانید. توجه داشته باشید که باید قیمت هاش امروز را بررسی کنید. حال نوبت به خرید تیرآهن بال پهن می رسد. توجه داشته باشید که برای این کار باید از طریق مراکز معتبر اقدام نمایید. کارشناسان مراکز فروش معتبری مثل فولادسل همواره در کنار شما خواهند بود که بهترین انتخاب را داشته باشید. برای خرید تیرآهن بال پهن (هاش) روش های مختلفی وجود دارد که در ادامه به آن ها خواهیم پرداخت. پس با ما همراه بمانید.

  روش های خرید تیرآهن هاش

  روش های خرید تیراهن هاش در فولادسل به طرق مختلفی انجام می شود. شما می توانید خرید خود را به صورت مراجعه حضوری به مجموعه انجام دهید. اگر زمان این کار را ندارید، پیشنهاد ما تماس تلفنی با شماره های درج شده در سایت است. روش دیگری نیز وجود دارد و آن هم ثبت سفارش از طریق سایت بوده که با یک کلیک می توانید کار خرید تیرآهن هاش را انجام دهید. از هر روشی که اقدام کنید، هیچ تفاوتی ندارد، برای پرداخت می توانید به صورت نقدی و یا حتی اعتباری، خرید تیرآهن هاش را نهایی کنید. توجه داشته باشید که انتخاب هر کدام از روش ها تاثیری در قیمت هاش امروز ندارند.

  مزایا خرید هاش از فولادسل

  فولادسل به عنوان مرجع خرید هاش، ارائه دهنده خدمات متعددی به خریداران محترم است. فولادسل در تمامی مراحل انتخاب و خرید هاش در کنار مشتریان بوده و علاوه بر فروش هاش، ارائه دهنده بهترین مشاوره تخصصی خرید هاش نیز هست. از مزایای خرید هاش از فولادسل می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • اگر بارگیری از بنگاه‌های تهران انجام شود، واحد کنترل کیفیت (QC) هاش را به‌ طور کامل چک کرده و پس از تایید نهایی، بار مشتری ارسال خواهد شد.
  • فولادسل یکی از شرکت های فولادی بوده که اقدام به فروش اعتبار اسنادی داخلی ریالی (LC) به صورت مدت‌دار و دیداری کرده است. مشترکین بانک‌های تجارت و صادرات از شرایط ویژه‌ای برخوردار هستند.
  • واحد باربری شرکت (پتروبار)، پس از مذاکره با شرکت‌های باربری، معتمدترین باربری با کمترین قیمت، بیمه و سالم‌ترین ماشین‌ها را انتخاب می‌کند. سپس به تایید مشتری رسانده و در نهایت محصول را ارسال می‌کند.
  • مشاوره تخصصی رایگان با مدیر فروش واحد
  • امکان ارسال نمونه یا گواهی هاش (Certificate)
  • مشتریان محترم می‌توانند با مراجعه به کلیه بانک‌های سراسر کشور، نسبت به گشایش LC داخلی به ذینفعی فولادسل اقدام کنند. به این طریق می‌توانند از مزایای فروش اعتباری دربازه‌های زمانی یک تا شش ماه بهره‌مند شوند.
  • ارائه بهترین قیمت هاش امروز

  تیرآهن هاش چیست ؟

  در حقیقت تیرآهن هاش نوعی پروفیل نورد شده است که با طول 12 متر و سایز 100 تا 1000 به تولید می رسد و نسبت به تیرآهن های معمولی بال بلندتر و پهن تری دارد. علت نام گذاری این محصول نیز به همین خاطر است. شکلی شبیه به H داشته و ارتفاع و بال تا سایز 30 داشته و این موضوع استحکام هاش را تضمین می کند. قیمت هاش امروز به مواردی همچون نوع آهن، کیفیت و خلوص آن بستگی دارد.

  کاربرد تیرآهن بال پهن

  مقاومت بیشتر و تنش مکانیکی کمتر علت تولید تیرآهن های بال پهن یا همان هاش بوده که این موضوع دلیل بزرگ تر بودن سطح مقطع این محصول نیز هست. استحکام زیاد تیرآهن هاش آن را برای ساخت خرپا و تیر مناسب کرده است. کاربردهای این محصول در قیمت هاش امروز موثر بوده است. تیرآهن بال پهن کاربردهای دیگری در صنایع نیز دارد؛ از جمله:

  • صنعت کشتی سازی
  • صنعت پل سازی
  • صنعت ساخت و ساز
  • پالایشگاه
  • اسکله سازی
  • پل سازی
  • مشخصات فنی هاش
  • مشخصاتی که در ادامه خدمتتان عرض می کنیم بر قیمت هاش امروز تاثیرگذارند.
  • ارتفاع و عرض بال تیرآهن هاش تا سایز 30 با هم برابر است.
  • ضخامت جان هاش، از 6 تا 19 میلی‌متر می باشد.
  • ارتفاع جان منهای ارتفاع دو بال، از 80 تا 928 میلی‌متر می باشد.
  • ضخامت بال هاش، از 10 تا 36 میلی‌متر است.
  • وزن هر متر آن از 20.4 تا 314 کیلوگرم بر متر است.

  جمع بندی قیمت تیراهن هاش

  در این متن به بررسی قیمت هاش امروز و عوامل موثر بر قیمت تیرآهن بال پهن پرداختیم. شما عزیزان می توانید در صورت داشتن هرگونه تجربه مشابه، سوال و یا پیشنهادی آن را در قالب کامنت با ما و دیگر کاربران عزیز در میان بگذارید.

  نمایش بیشتر
  سوالات متداول
  هاش استاندارد اروپا چیست؟
  هاشی که علامت (ce) روی ان حک شده ودر کشورهای اروپا یی مشاهده و فروخته میشود
  آیا هاش خارجی در بازار ایران وجود دارد؟
  بله ( هاش ترک . کره . و اسپانیایی)
  تفاوت هاش سبک و سنگین در چیست؟
  این دو محصول از نظر شکل ظاهری و نوع بال عملکرد وهمچنین سایز باهم متفاوت هستن
  شیوه خرید تیرآهن هاش از فولادسل به چه صورت است؟
  شما عزیزان می توانید برای خرید هاش به سه طریق مراجعه حضوری، تماس تلفنی و ثبت سفارش از طریق سایت اقدام نمایید.
  آیا می توان قیمت هاش را پیش بینی کرد؟
  عواملی وجود دارد که بر روی قیمت نهایی هاش تاثیر می گذارند. در صورتی که بتوان هر یک از این عوامل را به صورت مجزا مورد بررسی قرار داد، آن گاه حدود قیمت را می توان پیشبینی کرد. البته این کار بسیار دشوار است. راه ساده، بررسی قیمت روز هاش در جداول بالا این صفحه می باشد.
  نظر شما

  مراحل سفارش محصول
  • افزودن به سبد خرید
   1
  • ورود به حساب کاربری
   2
  • بررسی کارشناس فروش
   3
  • تحویل پیش فاکتور
   4
  • کنترل کیفیت
   5
  • ارسال سفارش
   6