بنر دعوت به نمایشگاه متافو
قیمت تیرآهن هاش بال پهن

عناوین اصلی صفحه

  علیرضا دوستی
  علی سنگنیان
  علیرضا حقوقی
  سودابه قرگز
  محسن صحرانورد
  اکرم سمیعی
  نادیا هاشمی
  الهه دوستی
  مهدیه هراتی
  معصومه رضوانی
  حسین حیدری راد

  فیلتر محصولات

  نام محصول سایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
  تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 12 12شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 48,624
  تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 14 14شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 22,936
  تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 16 16شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 30,275
  تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 18 18شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 24,771
  تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 20 20شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 22,936
  تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 22 22شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 55,963
  تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 24 24شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 53,211
  تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 26 26شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 55,046
  تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 28 28شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 55,046
  تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 30 30شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 59,633
  تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 32 32شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
  تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 34 34شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
  تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 36 36شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 64,220
  تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 40 40شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
  تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 45 45شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 62,385
  تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 50 50شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی 62,385
  تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 55 55شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
  تیرآهن هاش بال پهن سبک اروپایی سایز 60 60شاخهکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
  تیرآهن هاش بال پهن سبک ذوب آهن اصفهان سایز 10 10شاخهکیلوگرمانبار تهرانذوب آهن اصفهان 49,541
  تیرآهن هاش بال پهن سبک ذوب آهن اصفهان سایز 12 12شاخهکیلوگرمانبار تهرانذوب آهن اصفهان 48,624
  تیرآهن هاش بال پهن سبک ذوب آهن اصفهان سایز 14 14شاخهکیلوگرمانبار تهرانذوب آهن اصفهان 22,936
  تیرآهن هاش بال پهن سبک ذوب آهن اصفهان سایز 16 16شاخهکیلوگرمانبار تهرانذوب آهن اصفهان 30,275
  تیرآهن هاش بال پهن سبک ذوب آهن اصفهان سایز 18 18شاخهکیلوگرمانبار تهرانذوب آهن اصفهان 24,771
  تیرآهن هاش بال پهن سبک ذوب آهن اصفهان سایز 20 20شاخهکیلوگرمانبار تهرانذوب آهن اصفهان 22,936
  تیرآهن هاش بال پهن سبک فایکو سایز 14 14شاخهکیلوگرمانبار تهرانفایکو 22,936
  تیرآهن هاش بال پهن سبک فایکو سایز 16 16شاخهکیلوگرمانبار تهرانفایکو 30,275
  تیرآهن هاش بال پهن سبک فایکو سایز 18 18شاخهکیلوگرمانبار تهرانفایکو 24,771
  تیرآهن هاش بال پهن سبک فایکو سایز 20 20شاخهکیلوگرمانبار تهرانفایکو 22,936
  نام محصول سایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
  تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 10 10شاخهشاخهانبار تهراناروپایی 48,624
  تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 12 12شاخهشاخهانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
  تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 14 14شاخهشاخهانبار تهراناروپایی 20,642
  تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 16 16شاخهشاخهانبار تهراناروپایی 20,642
  تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 18 18شاخهشاخهانبار تهراناروپایی 20,642
  تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 20 20شاخهشاخهانبار تهراناروپایی 23,853
  تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 22 22شاخهشاخهانبار تهراناروپایی 55,963
  تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 24 24شاخهشاخهانبار تهراناروپایی 48,624
  تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 26 26شاخهشاخهانبار تهراناروپایی 55,963
  تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 28 28شاخهشاخهانبار تهراناروپایی 54,128
  تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 30 30شاخهشاخهانبار تهراناروپایی 47,706
  تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 32 32شاخهشاخهانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
  تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 34 34شاخهشاخهانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
  تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 36 36شاخهشاخهانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
  تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 40 40شاخهشاخهانبار تهراناروپایی 59,633
  تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 45 45شاخهشاخهانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
  تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 50 50شاخهشاخهانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
  تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 55 55شاخهشاخهانبار تهراناروپایی 62,385
  تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 60 60شاخهشاخهانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
  تیرآهن هاش بال پهن سنگین ذوب آهن اصفهان سایز 10 10شاخهشاخهانبار تهرانذوب آهن اصفهان 48,624
  تیرآهن هاش بال پهن سنگین ذوب آهن اصفهان سایز 12 12شاخهشاخهانبار تهرانذوب آهن اصفهان 40,367
  تیرآهن هاش بال پهن سنگین ذوب آهن اصفهان سایز 14 14شاخهشاخهانبار تهرانذوب آهن اصفهان 20,642
  تیرآهن هاش بال پهن سنگین ذوب آهن اصفهان سایز 16 16شاخهشاخهانبار تهرانذوب آهن اصفهان 20,642
  تیرآهن هاش بال پهن سنگین ذوب آهن اصفهان سایز 18 18شاخهشاخهانبار تهرانذوب آهن اصفهان 20,642
  تیرآهن هاش بال پهن سنگین ذوب آهن اصفهان سایز 20 20شاخهشاخهانبار تهرانذوب آهن اصفهان 23,853
  تیرآهن هاش بال پهن سنگین فایکو سایز 14 14شاخهشاخهانبار تهرانفایکو 20,642
  تیرآهن هاش بال پهن سنگین فایکو سایز 16 16شاخهشاخهانبار تهرانفایکو 20,642
  تیرآهن هاش بال پهن سنگین فایکو سایز 18 18شاخهشاخهانبار تهرانفایکو 20,642
  تیرآهن هاش بال پهن سنگین فایکو سایز 20 20شاخهشاخهانبار تهرانفایکو 23,853
  عناوین اصلی صفحه

   نظر شما

   مراحل سفارش محصول

   • افزودن به سبد خرید
    1
   • ورود به حساب کاربری
    2
   • بررسی کارشناس فروش
    3
   • تحویل پیش فاکتور
    4
   • کنترل کیفیت
    5
   • ارسال سفارش
    6

   قیمت ورق های فولادی