فیلتر محصولات
آوا شامی پاک
علیرضا دوستی
علی سنگنیان
عاطفه متین
زهرا بیگلری
علیرضا حقوقی
سعید ایلخانی
اکرم سمیعی
الهه دوستی
محسن صحرانورد
نادیا هاشمی
مسعود دادور
امیر افراز سورانی
سودابه قرگز
محمدجواد نظری
محمد علی کارگر
سمیرا حبیب نژاد
مسعود شاه حسینی
محاسبه وزن ورق

قیمت پروفیل

قیمت پروفیل زد z

نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت

پروفیل زد 14 ضخامت 2.5 میل شش متری

2.5140شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

پروفیل زد 16 ضخامت 2.5 میل شش متری

2.5160شاخهکیلوگرمکارخانه 31,930

پروفیل زد 18 ضخامت 2.5 میل شش متری

2.5180شاخهکیلوگرمکارخانه 31,930

پروفیل زد 20 ضخامت 2.5 میل شش متری

2.5200شاخهکیلوگرمکارخانه 31,930

پروفیل زد 22 ضخامت 2.5 میل شش متری

2.5220شاخهکیلوگرمکارخانه 31,930

پروفیل زد 14 ضخامت 3 میل شش متری

3140شاخهکیلوگرمکارخانه 31,930

پروفیل زد 16 ضخامت 3 میل شش متری

3160شاخهکیلوگرمکارخانه 31,930

پروفیل زد 18 ضخامت 3 میل شش متری

3180شاخهکیلوگرمکارخانه 31,930

پروفیل زد 20 ضخامت 3 میل شش متری

3200شاخهکیلوگرمکارخانه 31,930

پروفیل زد 22 ضخامت 3 میل شش متری

3220شاخهکیلوگرمکارخانه 31,930

قیمت پروفیل ساختمانی

نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت

پروفیل ساختمانی ضخامت 2 میل ابعاد 10*20 شش متری

220*10شاخهکیلوگرمکارخانه 34,400

پروفیل ساختمانی ضخامت 2 میل ابعاد 30*20 شش متری

220*30شاخهکیلوگرمکارخانه 34,400

پروفیل ساختمانی ضخامت 2 میل ابعاد 30*30 شش متری

230*30شاخهکیلوگرمکارخانه 34,400

پروفیل ساختمانی ضخامت 2 میل ابعاد 40*20 شش متری

220*40شاخهکیلوگرمکارخانه 34,400

پروفیل ساختمانی ضخامت 2 میل ابعاد 40*40 شش متری

240*40شاخهکیلوگرمکارخانه 34,400

پروفیل ساختمانی ضخامت 2 میل ابعاد 40*80 شش متری

280*40شاخهکیلوگرمکارخانه 34,400

پروفیل ساختمانی ضخامت 2 میل ابعاد 50*30 شش متری

230*50شاخهکیلوگرمکارخانه 34,400

پروفیل ساختمانی ضخامت 2 میل ابعاد 60*30 شش متری

230*60شاخهکیلوگرمکارخانه 34,400

پروفیل ساختمانی ضخامت 2 میل ابعاد 60*60 شش متری

260*60شاخهکیلوگرمکارخانه 34,400

پروفیل ساختمانی ضخامت 2 میل ابعاد 80*80 شش متری

280*80شاخهکیلوگرمکارخانه 34,400

پروفیل ساختمانی ضخامت 2 میل 507 شش متری

2شاخهکیلوگرمکارخانه 34,400

پروفیل ساختمانی ضخامت 2 میل 508 شش متری

2شاخهکیلوگرمکارخانه 34,400

پروفیل ساختمانی ضخامت 2 میل 509 شش متری

2شاخهکیلوگرمکارخانه 34,400

پروفیل ساختمانی ضخامت 3 میل ابعاد 50*50 شش متری

350*50شاخهکیلوگرمکارخانه 34,400

پروفیل ساختمانی ضخامت 3 میل ابعاد 60*60 شش متری

360*60شاخهکیلوگرمکارخانه 34,400

پروفیل ساختمانی ضخامت 3 میل ابعاد 70*70 شش متری

370*70شاخهکیلوگرمکارخانه 34,400

پروفیل ساختمانی ضخامت 3 میل ابعاد 80*80 شش متری

380*80شاخهکیلوگرمکارخانه 34,400

پروفیل ساختمانی ضخامت 3 میل ابعاد 90*90 شش متری

390*90شاخهکیلوگرمکارخانه 34,400

پروفیل ساختمانی ضخامت 3 میل ابعاد 100*100 شش متری

3100*100شاخهکیلوگرمکارخانه 34,400

پروفیل ساختمانی ضخامت 3 میل ابعاد 120*120 دوازده متری

3120*120شاخهکیلوگرمکارخانه 34,400

پروفیل ساختمانی ضخامت 3 میل ابعاد 140*140 دوازده متری

3140*140شاخهکیلوگرمکارخانه 34,400

پروفیل ساختمانی ضخامت 2.5 میل ابعاد 40*40 شش متری

2.540*40شاخهکیلوگرمکارخانه 34,400

پروفیل ساختمانی ضخامت 2.5 میل ابعاد 30*50 شش متری

2.530*50شاخهکیلوگرمکارخانه 34,400

پروفیل ساختمانی ضخامت 2.5 میل ابعاد 50*50 شش متری

2.550*50شاخهکیلوگرمکارخانه 34,400

پروفیل ساختمانی ضخامت 2.5 میل ابعاد 60*30 شش متری

2.530*60شاخهکیلوگرمکارخانه 34,400

پروفیل ساختمانی ضخامت 2.5 میل ابعاد 60*60 شش متری

2.560*60شاخهکیلوگرمکارخانه 34,400

پروفیل ساختمانی ضخامت 2.5 میل ابعاد 70*70 شش متری

2.570*70شاخهکیلوگرمکارخانه 34,400

پروفیل ساختمانی ضخامت 2.5 میل ابعاد 80*90 شش متری

2.590*80شاخهکیلوگرمکارخانه 34,400

پروفیل ساختمانی ضخامت 2.5 میل ابعاد 80*40 شش متری

2.580*40شاخهکیلوگرمکارخانه 34,400

پروفیل ساختمانی ضخامت 2.5 میل ابعاد 90*90 شش متری

2.590*90شاخهکیلوگرمکارخانه 34,400

پروفیل ساختمانی ضخامت 2.5 میل ابعاد 100*100 شش متری

2.5100*100شاخهکیلوگرمکارخانه 34,400

پروفیل ساختمانی ضخامت 4 میل ابعاد 60*60 شش متری

460*60شاخهکیلوگرمکارخانه 34,400

پروفیل ساختمانی ضخامت 4 میل ابعاد 60*100 شش متری

4100*60شاخهکیلوگرمکارخانه 34,400

پروفیل ساختمانی ضخامت 4 میل ابعاد 70*70 شش متری

470*70شاخهکیلوگرمکارخانه 34,400

پروفیل ساختمانی ضخامت 4 میل ابعاد 80*40 شش متری

480*40شاخهکیلوگرمکارخانه 34,400

پروفیل ساختمانی ضخامت 4 میل ابعاد 80*60 شش متری

460*80شاخهکیلوگرمکارخانه 34,400

پروفیل ساختمانی ضخامت 4 میل ابعاد 90*90 شش متری

490*90شاخهکیلوگرمکارخانه 34,400

پروفیل ساختمانی ضخامت 4 میل ابعاد 50*100 شش متری

4100*50شاخهکیلوگرمکارخانه 34,400

پروفیل ساختمانی ضخامت 4 میل ابعاد 120*120 دوازده متری

4120*120شاخهکیلوگرمکارخانه 34,400

پروفیل ساختمانی ضخامت 4 میل ابعاد 140*140 دوازده متری

4140*140شاخهکیلوگرمکارخانه 34,400

قیمت پروفیل صنعتی

نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت

پروفیل صنعتی ضخامت 5 میل ابعاد 60*60 شش متری

560*60شاخهکیلوگرمکارخانه 37,610

پروفیل صنعتی ضخامت 5 میل ابعاد 70*70 شش متری

570*70شاخهکیلوگرمکارخانه 37,610

پروفیل صنعتی ضخامت 5 میل ابعاد 80*80 شش متری

580*80شاخهکیلوگرمکارخانه 37,610

پروفیل صنعتی ضخامت 5 میل ابعاد 80*40 شش متری

580*40شاخهکیلوگرمکارخانه 37,610

پروفیل صنعتی ضخامت 5 میل ابعاد 80*60 شش متری

560*80شاخهکیلوگرمکارخانه 37,610

پروفیل صنعتی ضخامت 5 میل ابعاد 100*100 شش متری

5100*100شاخهکیلوگرمکارخانه 37,610

پروفیل صنعتی ضخامت 5 میل ابعاد 120*120 دوازده متری

5120*120شاخهکیلوگرمکارخانه 37,610

پروفیل صنعتی ضخامت 5 میل ابعاد 140*140 دوازده متری

5140*140شاخهکیلوگرمکارخانه 37,610

پروفیل صنعتی ضخامت 5 میل ابعاد 160*160 شش متری

5160*160شاخهکیلوگرمکارخانه 37,610

پروفیل صنعتی ضخامت 5 میل ابعاد 180*180 دوازده متری

5180*180شاخهکیلوگرمکارخانه 37,610

پروفیل صنعتی ضخامت 5 میل ابعاد 200*100 دوازده متری

5100*200شاخهکیلوگرمکارخانه 37,610

پروفیل صنعتی ضخامت 6 میل ابعاد 300*300 شش متری

6300*300شاخهکیلوگرمکارخانه 38,530

پروفیل صنعتی ضخامت 6 میل ابعاد 300*300 دوازده متری

6300*300شاخهکیلوگرمکارخانه 38,530

پروفیل صنعتی ضخامت 6 میل ابعاد 200*200 شش متری

6200*200شاخهکیلوگرمکارخانه 38,530

پروفیل صنعتی ضخامت 6 میل ابعاد 200*200 دوازده متری

6200*200شاخهکیلوگرمکارخانه 38,530

پروفیل صنعتی ضخامت 6 میل ابعاد 180*180 شش متری

6180*180شاخهکیلوگرمکارخانه 38,530

پروفیل صنعتی ضخامت 6 میل ابعاد 180*180 دوازده متری

6180*180شاخهکیلوگرمکارخانه 38,530

پروفیل صنعتی ضخامت 6 میل ابعاد 160*160 شش متری

6160*160شاخهکیلوگرمکارخانه 38,530

پروفیل صنعتی ضخامت 6 میل ابعاد 150*150 دوازده متری

6150*150شاخهکیلوگرمکارخانه 38,530

پروفیل صنعتی ضخامت 6 میل ابعاد 140*140 دوازده متری

6140*140شاخهکیلوگرمکارخانه 38,530

پروفیل صنعتی ضخامت 6 میل ابعاد 70*70 شش متری

670*70شاخهکیلوگرمکارخانه 38,530

پروفیل صنعتی ضخامت 6 میل ابعاد 80*80 شش متری

680*80شاخهکیلوگرمکارخانه 38,530

پروفیل صنعتی ضخامت 6 میل ابعاد 100*100 شش متری

6100*100شاخهکیلوگرمکارخانه 38,530

پروفیل صنعتی ضخامت 8 میل ابعاد 300*300 دوازده متری

8300*300شاخهکیلوگرمکارخانه 41,280

پروفیل صنعتی ضخامت 8 میل ابعاد 300*300 شش متری

8300*300شاخهکیلوگرمکارخانه 41,280

پروفیل صنعتی ضخامت 8 میل ابعاد 200*200 شش متری

8200*200شاخهکیلوگرمکارخانه 41,280

پروفیل صنعتی ضخامت 8 میل ابعاد 200*200 دوازده متری

8200*200شاخهکیلوگرمکارخانه 41,280

پروفیل صنعتی ضخامت 8 میل ابعاد 180*180 دوازده متری

8180*180شاخهکیلوگرمکارخانه 41,280

پروفیل صنعتی ضخامت 8 میل ابعاد 180*180 شش متری

8180*180شاخهکیلوگرمکارخانه 41,280

پروفیل صنعتی ضخامت 8 میل ابعاد 150*150 شش متری

8150*150شاخهکیلوگرمکارخانه 41,280

پروفیل صنعتی ضخامت 8 میل ابعاد 140*140 دوازده متری

8140*140شاخهکیلوگرمکارخانه 41,280

پروفیل صنعتی ضخامت 8 میل ابعاد 140*140 شش متری

8140*140شاخهکیلوگرمکارخانه 41,280

پروفیل صنعتی ضخامت 8 میل ابعاد 160*160 دوازده متری

8160*160شاخهکیلوگرمکارخانه 41,280

پروفیل صنعتی ضخامت 8 میل ابعاد 80*80 شش متری

880*80شاخهکیلوگرمکارخانه 41,280

پروفیل صنعتی ضخامت 8 میل ابعاد 100*100 شش متری

8100*100شاخهکیلوگرمکارخانه 41,280

پروفیل صنعتی ضخامت 10 میل ابعاد 300*300 دوازده متری

10300*300شاخهکیلوگرمکارخانه 42,200

پروفیل صنعتی ضخامت 10 میل ابعاد 200*200 دوازده متری

10200*200شاخهکیلوگرمکارخانه 42,200

پروفیل صنعتی ضخامت 10 میل ابعاد 300*300 شش متری

10300*300شاخهکیلوگرمکارخانه 42,200

پروفیل صنعتی ضخامت 10 میل ابعاد 200*200 شش متری

10200*200شاخهکیلوگرمکارخانه 42,200

پروفیل صنعتی ضخامت 10 میل ابعاد 180*180 دوازده متری

10180*180شاخهکیلوگرمکارخانه 42,200

پروفیل صنعتی ضخامت 10 میل ابعاد 180*180 شش متری

10180*180شاخهکیلوگرمکارخانه 42,200

پروفیل صنعتی ضخامت 10 میل ابعاد 140*140 دوازده متری

10140*140شاخهکیلوگرمکارخانه 42,200

پروفیل صنعتی ضخامت 10 میل ابعاد 140*140 شش متری

10140*140شاخهکیلوگرمکارخانه 42,200

پروفیل صنعتی ضخامت 10 میل ابعاد 160*160 دوازده متری

10160*160شاخهکیلوگرمکارخانه 42,200

پروفیل صنعتی ضخامت 10 میل ابعاد 200*150 دوازده متری

10150*200شاخهکیلوگرمکارخانه 42,200

پروفیل صنعتی ضخامت 10 میل ابعاد 200*160 دوازده متری

10160*200شاخهکیلوگرمکارخانه 42,200

پروفیل صنعتی ضخامت 12 میل ابعاد 300*300 دوازده متری

12300*300شاخهکیلوگرمکارخانه 42,200

پروفیل صنعتی ضخامت 14 میل ابعاد 300*300 دوازده متری

14300*300شاخهکیلوگرمکارخانه 42,200

پروفیل صنعتی ضخامت 16 میل ابعاد 300*300 دوازده متری

16300*300شاخهکیلوگرمکارخانه 42,200

قیمت پروفیل گالوانیزه

نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت

پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 میل ابعاد 20*30 شش متری

220*30شاخهکیلوگرمکارخانه 51,380

پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 میل ابعاد 20*20 شش متری

220*20شاخهکیلوگرمکارخانه 51,380

پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 میل ابعاد 40*40 شش متری

240*40شاخهکیلوگرمکارخانه 51,380

پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 میل ابعاد 30*30 شش متری

230*30شاخهکیلوگرمکارخانه 51,380

پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 میل ابعاد 40*20 شش متری

220*40شاخهکیلوگرمکارخانه 51,380

پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 میل ابعاد 50*50 شش متری

250*50شاخهکیلوگرمکارخانه 51,380

پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 میل ابعاد 60*40 شش متری

240*60شاخهکیلوگرمکارخانه 51,380

پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 میل ابعاد 60*60 شش متری

260*60شاخهکیلوگرمکارخانه 51,380

پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 میل ابعاد 70*70 شش متری

270*70شاخهکیلوگرمکارخانه 51,380

پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 میل ابعاد 80*80 شش متری

280*80شاخهکیلوگرمکارخانه 51,380

پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 میل ابعاد 90*90 شش متری

290*90شاخهکیلوگرمکارخانه 51,380

پروفیل گالوانیزه ضخامت 2.5 میل ابعاد 30*30 شش متری

2.530*30شاخهکیلوگرمکارخانه 51,380

پروفیل گالوانیزه ضخامت 2.5 میل ابعاد 40*20 شش متری

2.520*40شاخهکیلوگرمکارخانه 51,380

پروفیل گالوانیزه ضخامت 2.5 میل ابعاد 40*40 شش متری

2.540*40شاخهکیلوگرمکارخانه 51,380

پروفیل گالوانیزه ضخامت 2.5 میل ابعاد 50*50 شش متری

2.550*50شاخهکیلوگرمکارخانه 51,380

پروفیل گالوانیزه ضخامت 2.5 میل ابعاد 50*30 شش متری

2.530*50شاخهکیلوگرمکارخانه 51,380

پروفیل گالوانیزه ضخامت 2.5 میل ابعاد 60*40 شش متری

2.540*60شاخهکیلوگرمکارخانه 51,380

پروفیل گالوانیزه ضخامت 2.5 میل ابعاد 60*60 شش متری

2.560*60شاخهکیلوگرمکارخانه 51,380

پروفیل گالوانیزه ضخامت 2.5 میل ابعاد 70*70 شش متری

2.570*70شاخهکیلوگرمکارخانه 51,380

پروفیل گالوانیزه ضخامت 2.5 میل ابعاد 80*80 شش متری

2.580*80شاخهکیلوگرمکارخانه 51,380

پروفیل گالوانیزه ضخامت 2.5 میل ابعاد 90*90 شش متری

2.590*90شاخهکیلوگرمکارخانه 51,380

پروفیل گالوانیزه ضخامت 2.5 میل ابعاد 80*40 شش متری

2.580*40شاخهکیلوگرمکارخانه 51,380

پروفیل گالوانیزه ضخامت 2.5 میل ابعاد 100*100 شش متری

2.5100*100شاخهکیلوگرمکارخانه 51,380

پروفیل گالوانیزه ضخامت 3 میل ابعاد 40*40 شش متری

340*40شاخهکیلوگرمکارخانه 51,380

پروفیل گالوانیزه ضخامت 3 میل ابعاد 50*50 شش متری

350*50شاخهکیلوگرمکارخانه 51,380

پروفیل گالوانیزه ضخامت 3 میل ابعاد 60*60 شش متری

360*60شاخهکیلوگرمکارخانه 51,380

پروفیل گالوانیزه ضخامت 3 میل ابعاد 60*120 شش متری

3120*60شاخهکیلوگرمکارخانه 51,380

پروفیل گالوانیزه ضخامت 3 میل ابعاد 70*70 شش متری

370*70شاخهکیلوگرمکارخانه 51,380

پروفیل گالوانیزه ضخامت 3 میل ابعاد 80*80 شش متری

380*80شاخهکیلوگرمکارخانه 51,380

پروفیل گالوانیزه ضخامت 3 میل ابعاد 80*40 شش متری

380*40شاخهکیلوگرمکارخانه 51,380

پروفیل گالوانیزه ضخامت 3 میل ابعاد 90*90 شش متری

390*90شاخهکیلوگرمکارخانه 51,380

پروفیل گالوانیزه ضخامت 3 میل ابعاد 100*100 شش متری

3100*100شاخهکیلوگرمکارخانه 51,380

پروفیل گالوانیزه ضخامت 4 میل ابعاد 40*40 شش متری

440*40شاخهکیلوگرمکارخانه 51,380

پروفیل گالوانیزه ضخامت 4 میل ابعاد 50*50 شش متری

450*50شاخهکیلوگرمکارخانه 51,380

پروفیل گالوانیزه ضخامت 4 میل ابعاد 60*60 شش متری

460*60شاخهکیلوگرمکارخانه 51,380

پروفیل گالوانیزه ضخامت 4 میل ابعاد 60*120 شش متری

4120*60شاخهکیلوگرمکارخانه 51,380

پروفیل گالوانیزه ضخامت 4 میل ابعاد 70*70 شش متری

470*70شاخهکیلوگرمکارخانه 51,380

پروفیل گالوانیزه ضخامت 4 میل ابعاد 80*80 شش متری

480*80شاخهکیلوگرمکارخانه 51,380

پروفیل گالوانیزه ضخامت 4 میل ابعاد 80*40 شش متری

480*40شاخهکیلوگرمکارخانه 51,380

پروفیل گالوانیزه ضخامت 4 میل ابعاد 90*90 شش متری

490*90شاخهکیلوگرمکارخانه 51,380

پروفیل گالوانیزه ضخامت 4 میل ابعاد 100*100 شش متری

4100*100شاخهکیلوگرمکارخانه 51,380
مزیت های خرید از فولادسل
فهرست مطالب

  قیمت قوطی

  پروفیل‌ها، از جمله مواد ساختمانی مهم در ساخت و ساز و تولیدات صنعتی هستند که در انواع مختلف و ابعاد گوناگون تولید می‌شوند. این مواد، عمدتاً از فلزاتی مانند آهن و فولاد ساخته می‌شوند و در بسیاری از پروژه‌های ساختمانی و صنعتی به کار می‌روند. قیمت قوطی آهن و پروفیل، موضوعی اساسی در ساخت و تولیدسازه‌ها است که به علت تأثیر قابل توجه آن بر هزینه‌ها و اقتصاد پروژه‌ها، مورد توجه و مطالعه مهندسان قرار دارد.

  قیمت پروفیل امروز

  فولادسل خدمات گسترده‌ای را برای مشتریان خود قرار داده است. یکی از مهمترین این خدمات، ارائه قیمت روز پروفیل است. تیم فولادسل از ابتدای موجود کردن محصولات قیمت آن را تعیین میکنند. با این حال تاثیر بعضی از عوامل مانند نرخ ارز همواره تغییرات آنی را بر روی قیمت پروفیل به دنبال دارند. از این رو قیمت محصولات فروشگاه در مدت زمان کوتاه ویرایش و بروزرسانی میشود.

  عوامل موثر بر قیمت پروفیل

  قیمت ورق فولادی، نوسانات بازار ارزی، و تغییرات قیمت قوطی آهن از عوامل تاثیرگذار بر قیمت پروفیل‌ها هستند که در ادامه به تحلیل هر یک از این عوامل می‌پردازیم:

  عامل اول موثر بر قیمت پروفیل قوطی: قیمت ورق فولادی

  قیمت ورق فولادی به عنوان ماده اصلی در تولید پروفیل‌ها در “قیمت پروفیل” موثر می باشد. افزایش قیمت ورق فولادی منجر به افزایش هزینه تولید پروفیل می‌شود که در نهایت به افزایش قیمت پروفیل آهن منجر می‌شود. تقاضا بالا برای ورق فولادی نیز می‌تواند افزایش قیمت قوطی را به دنبال داشته باشد. تغییرات در تکنولوژی تولید و بهبود‌ شرایط تولید ورق فولادی ممکن است تأثیر مثبتی بر کاهش قیمت پروفیل‌ها داشته باشد.

  عامل دوم موثر بر قیمت قوطی و پروفیل: نوسانات بازار ارزی

  اگر مواد اولیه پروفیل وارداتی باشند، نوسانات بازار ارزی می‌تواند در قیمت تأثیرگذار باشد. افزایش ارز ملی نسبت به ارز خارجی می‌تواند به افزایش هزینه واردات مواد اولیه و در نتیجه افزایش قیمت پروفیل‌ها منجر شود.

  عامل سوم موثر بر قیمت پروفیل و قوطی: تغییرات قیمت آهن

  آهن به عنوان یکی از مواد اصلی در تولید ورق فولادی و پروفیل‌ها تأثیر بسیار زیادی بر قیمت پروفیل‌ها دارد. افزایش قیمت آهن می‌تواند به افزایش قیمت ورق فولادی و در نهایت افزایش قیمت قوطی پروفیل منجر شود.

  قیمت انواع پروفیل قوطی

  در دنیای صنعت و ساختمان، انواع مختلفی از پروفیل‌ها وجود دارد که هر یک دارای ویژگی‌ها و کاربردهای خاص خود هستند. قیمت پروفیل آهن بسته به نوع آن تفاوت هایی دارد که تحت تأثیر عوامل گوناگونی قرار می‌گیرد. در ادامه قیمت انواع پروفیلها مورد بررسی قرار میگیرد.

  1. قیمت پروفیل باز

  پروفیل باز در واقع پروفیلی است که سطح مقطع آن بسته نیست و می‌تواند در اشکال متنوع و با ابعاد مختلف تولید شود. تعیین قیمت برای این محصول باید با توجه به عوامل تاثیر گذار بر قیمت قوطی آهن تعیین شود. به خصوص که قیمت این محصولات بر اثر برخی از عوامل به صورت روزانه تغییر میکند. مراجعه به قسمت استعلام سریع قیمت و برقراری ارتباط با مشاوران ما میتواند شما را برای کسب اطلاع دقیق پروفیل باز کمک کند.

  2. قیمت پروفیل بسته

  پروفیل‌ بسته نوعی پروفیل است که از نظر ساختار و کاربرد به انواع قوطی، لوله فولادی و پروفیل‌هاییو پی وی سی تقسیم می‌شوند. هر یک از این پروفیل‌ها دارای ویژگی‌ها و کاربردهای خاص خود هستند. تعیین قیمت این نوع پروفیلها با در نظر گرفتن بازار ارز و قیمت فولاد تعیین میشود. برای کسب اطلاعات دقیقتر در مورد قیمت این محصول میتوانید با شماره 02174486 تماس بگیرید.

  3. قیمت پروفیل صنعتی

  دو دسته از عوامل میتوانند قیمت پروفیل صنعتی را تعیین کنند. دسته اول عوامل کلان هستند که شامل تغییرات بازار آهن، نرخ ارز، قیمت مواد اولیه و میزان تقاضا می‌شوند. از عوامل جزئی‌تر نیز میتوان به کارخانه تولیدی، کیفیت، سایز، ضخامت و طول محصول اشاره کرد.

  4. پروفیل ساختمانی

  تعیین قیمت پروفیل ساختمانی با در نظر گرفتن عواملی مانند تغییرات بازار آهن، نرخ ارز، قیمت مواد اولیه و میزان تقاضا انجام میشود.

  5. پروفیل گالوانیزه

  جنس، وزن، ضخامت و برند تولید کننده مهمترین عواملی هستند که قیمت پروفیل گالوانیزه را تحت تاثیر قرار میدهند.

  6. پروفیل Z

  برای تعیین قیمت پروفیل زد عوامل مختلفی در نظر گرفته میشود. اما مهمترین این عوامل عبارتند از قیمت ورق فولادی، نوسانات بازار ارزی، تغییرات قیمت آهن و کارخانه تولید کننده آن است.

  روش‌های استعلام قیمت پروفیل

  فولادسل روشهای مختلفی را برای کسب اطلاع در مورد قیمت در فروشگاه قرار داده است. هر یک از این روشها با توجه به شرایطی که دارد می‌تواند بهترین راه برای شما باشد. در ادامه ویژگیهای هر روش را مطالعه کنید تا متوجه شوید کدام روش برای شما بهترین است.

  1. استعلام قیمت پروفیل آهن به صورت تلفنی

  یکی از راههای استعلام قیمت روز پروفیل قوطی، برقراری تماس تلفنی با مشاوران این گروه است. به این منظور مشتریان میتوانند با شماره 02174486 تماس بگیرند.

  2. استعلام قیمت قوطی آهن از طریق سایت

  علاوه بر تماس تلفنی امکان برقراری ارتباط با مشاوران ما از طریق دیگر روشها ممکن است. به طور مثال با کلیک بر دکمه قیمت به روز محصولات که در قسمت سمت چپ هدر قرار دارد میتوانید مطلع شوید که قیمت قوطی پروفیل امروز چقدر است.

  3. استعلام قیمت روز پروفیل از طریق درخواست تماس

  اگر سوالات شما تخصصی‌تر است و تصمیمتان در مورد خرید محصولات قطعی است و نیاز به برآورد قیمت نهایی دارید، می‌توانید از خدمات درخواست تماس استفاده کنید. به این منظور دکمهای در قسمت چپ هدر سایت قرار گرفته است که با کلیک بر آن یک فرم باز میشود. کافی است در این فرم اطلاعات شخصی مانند نام و نام خانوادگی و شماره تماس را وارد کنید. پس از آن نام محصول مورد نظر را بنویسید. درخواست تماس شما به همین راحتی ثبت میشود و مشاوران ما در اولین فرصت برای ارائه قیمت پروفیل و قوطی با شما تماس می‌گیرند.

  خرید پروفیل

  در فروشگاه فولادسل انواع محصولات فولادی موجود است. پروفیل یکی از مهمترین و پرکاربردترین محصولات، فولادی فولادسل است. این مقطعها در دو دسته بسته و باز قرار میگیرند و انواع مشتقات این محصولات در فروشگاه فولادسل به فروش میرسند. برای خرید این محصولات اولین اقدام انتخاب روش خرید است. در ادامه انواع روشهای موجود در فولادسل معرفی میشوند.

  روشهای خرید پروفیل

  سه روش برای خرید محصولات فولادسل وجود دارد. تیم فولادسل به منظور سهولت بخشی فرایند خرید این سه روش را برای مشتریان در نظر گرفته است. هریک از این روشها ویژگیهای خاص خود را دارند. به همین دلیل مشتری میتواند روشی را که با شرایطش مطابقت دارد را انتخاب کند.

  اول: خرید اعتباری یا (LC ) پروفیل

  خرید اعتباری پروفیل یک روش امن برای خرید است. این روش امنیت معامله را برای خریدار و فروشنده تضمین می‌کند. با صدور اعتبارنامه اسنادی توسط بانک، خریدار به پرداخت مبلغ مورد نیاز به فروشنده متعهد می‌شود و فروشنده نیز اطمینان دارد که پس از تحویل محصول به موقع و با شرایط معین، مبلغ را دریافت خواهد کرد. این روش به هر دو طرف امکان می‌دهد تا با اطمینان بیشتری خرید و فروش را انجام دهند.

  دوم: خرید چکی پروفیل

  خرید چکی یکی از روش‌های معمول در تجارت پروفیل و مواد ساختمانی است. در این روش، خریدار (معمولاً یک واحد صنعتی یا تجاری) یک چک به نام فروشنده صادر می‌کند. این چک حاوی مبلغ مورد نیاز برای خرید پروفیل آهن و اطلاعات مربوط به تاریخ پرداخت است.
  پس از صدور چک، خریدار آن را به فروشنده تحویل می‌دهد. فروشنده پروفیل پس از تحویل محصول، چک را به بانک خود ارائه می‌دهد. بانک فروشنده پس از تأیید و تطابق اطلاعات چک، مبلغ مورد نیاز را از حساب خریدار برداشت می‌کند و مبلغ را به حساب فروشنده واریز می‌کند.

  سوم: خرید نقدی پروفیل

  خرید نقدی پروفیل به معنای پرداخت مبلغ مورد نیاز برای خرید پروفیل به صورت نقدی است. در این روش هزینه در زمان خرید به صورت مستقیم و بدون واسطه پرداخت میشود. خرید نقدی پروفیل به خریدار امکان می‌دهد که به سرعت و بدون مراحل پیچیده‌ پروفیل مورد نیاز خود را تهیه کند.

  راهنمای خرید پروفیل

  بهتر است قبل از خرید پروفیل، از دانش یک متخصص بهره ببرید؛ زیرا پروفیلها انواع مختلفی دارند. هر یک از این مدلها طراحی و ویژگیهای مخصوص خود را دارند؛ به همین دلیل نمیتوان بدون در نظر گرفتن کاربرد مورد نظر، این پروفیلها را در ساخت و ساز به کار برد. به این منظور بهتر است نیازها و اهداف خود را با یک متخصص در میان بگذارید تا بهترین نوع پروفیل را با توجه به نیاز شما معرفی کند. مرحله بعدی استعلام قیمت محصول است. حتما قبل از ثبت سفارش استعلام قیمت را انجام دهید تا دچار مشکلاتی نظیر عدم مطابقت بودجه و هزینه خرید نشوید. پس از استعلام قیمت لازم است روش خرید را با توجه شرایط خود انتخاب کنید تا فرایند خرید برایتان راحت و بدون دردسر باشد.

  ‏مراحل خرید پروفیل از فولادسل

  برای خرید از فولادسل لازم است در سایت ثبت نام کنید. سپس با مشاوران ما ارتباط برقرار کنید و میزان و نوع محصولات را با آنها در میان بگذارید. در مرحله بعدی از طریق روش خرید انجام شده هزینه پروفیلها را پرداخت کنید. پس از پرداخت پروفیلها به شما تحویل داده میشوند.

  مزایای خرید پروفیل از فولادسل

  ۱- اگر بارگیری از بنگاه‌های تهران انجام شود واحد کنترل کیفیت ‎(QC)‏ پروفیل را به طور کامل چک کرده و پس از تایید نهایی، بار مشتری ارسال خواهد شد.
  ۲- فولادسل یکی از شرکت‌های فولادی بوده که اقدام به فروش اعتبار اسنادی داخلی ریالی ‎(LC)‏ به صورت مدت دار و دیداری کرده است. مشترکین بانک‌های تجارت و صادرات از شرایط ویژه‌ای برخوردار هستند.
  ۳- واحد باربری شرکت پتروبار پس از مذاکره با شرکت‌های باربری، معتمدترین باربری با کمترین قیمت، بیمه و سالم‌ترین ماشین‌ها را انتخاب می‌کند. سپس به تأیید مشتری رسانده و در نهایت پروفیل را ارسال می‌کند.
  ۴- مشاوره تخصصی رایگان با مدیر فروش واحد
  ۵- ارائه دهنده بهترین قیمت پروفیل
  ۶- امکان ارسال نمونه یا گواهی پروفیل‎(Certificate)‏
  ۷- مشتریان محترم می‌توانند با مراجعه به کلیه بانک‌های سراسر کشور، نسبت به گشایش ‎LC‏ داخلی به ذینفعی فولادسل اقدام کنند. به این طریق می‌توانند از مزایای فروش اعتباری در بازه‌های زمانی یک تا شش ماه بهره‌مند شوند.

  پروفیل چیست؟

  پروفیل، نوعی مقطع توخالی است که از جنس فلزاتی مثل آهن، آلومینیوم، استیل و… تولید می‌شود. این مقاطع فلزی توخالی، با شکل‌ها و ابعاد مختلف طراحی می‌شوند و در انواع صنایع و پروژه‌های ساختمانی و مهندسی مورد استفاده قرار می‌گیرند. به طور کلی، پروفیل‌ها برای ایجاد سازه‌های مختلف در سازههای انسانی به کار می‌روند و ویژگی‌های خاصی مثل استحکام و انعطاف‌پذیری دارند.

  انواع پروفیل

  پروفیل، مقطع فلزی است که در صنایع گوناگون به کار می‌رود. این محصولات با توجه به کارایی مختلف در انواع گوناگون تهیه میشوند. انواع پروفیلهای موجود در فروشگاه فولادسل عبارتند از:

  • پروفیل صنعتی
  • پروفیل ساختمانی
  • پروفیل گالوانیزه
  • پروفیل زد

  ‏مشخصات فنی پروفیل

  پروفیل‌هایی که در فروشگاه فولادسل به فروش میرسند در مدلهای Z، صنعتی، گالوانیزه و ساختمانی هستند. در ادامه مشخصات فنی هریک از این محصولات بررسی میشود.

  • پروفیل صنعتی
   در اصطلاح بازاری، پروفیل صنعتی به نام قوطی صنعتی نیز شناخته می‌شود. این پروفیل‌ها در اندازه‌های مختلفی با ابعاد میانگین از ۱۰۰*۱۰۰ تا ۴۰۰*۴۰۰ در بازار عرضه می‌شوند. ضخامت ورق‌های مورد استفاده در تولید پروفیل صنعتی سنگین معمولاً در محدوده ۵ تا ۱۵ میلی‌متر قرار دارد.
  • پروفیل Z
   این نوع پروفیل در سایزهای 140، 160، 180، 200 و 220 در فروشگاه فولادسل موجود است. برای تمام این سایزها دو ضخامت 2.5 و 3 وجود دارد.
  • پروفیل ساختمانی
   پروفیل‌های ساختمانی موجود در فولادسل دارای سایزهای 10×20، 30×30، 40×20، 40×40، 40×80، 50×30، 60×30، 60×60، 80×80، 50×50، 70×70، 90×90، 100×100، 120×120، 140×140، 8×090، 60×100، 80×60، 50×100 موجود هستند؛ همچنین سایز این محصولات از 2 تا 4 موجود است.

  پروفیل گالوانیزه

  ضخامت پروفیلهای گالوانیزه موجود در فولادسل از 2 شروع به 4 ختم می شود. میلگردهای با ضخامت 2 از سایز 30*20تا 90*90 هستند. سایز میلگردهای با ضخامت 2.5 از 30*30تا 100*100است. محصولات با ضخامت 3 سایزشان از 40*40تا 100*100 است. محصولات با ضخامت 4 سایزشان از 40*40تا 100*100است.

  کاربرد پروفیل

  پروفیل‌ها به عنوان مواد ساختمانی و صنعتی با کاربردهای متعدد در صنایع و پروژه‌های مختلف به کار می‌روند. در زیر به برخی از کاربردهای پروفیل‌ها اشاره می‌کنیم:

  • ساختمان و سازه‌ها
   پروفیل‌ها به عنوان عناصر اصلی در ساختمان‌ها و سازه‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. آنها به عنوان تیر و ستون‌، پشتیبان‌ دریچه‌ها و پنجره‌ها، و سیستم‌های فریمی مانند قاب‌های فلزی به کار می‌روند.
  • اتومبیل‌سازی
   پروفیل‌های فلزی در صنعت خودروسازی به عنوان بخش‌های اصلی مانند شاسی، قسمت‌های داخلی خودرو و اجزاء سازه‌ای استفاده می‌شوند.
  • صنایع دریایی
   در صنایع مانند ساخت کشتی و سازه‌های دریایی، پروفیل‌ها به عنوان اجزاء حیاتی استفاده می‌شوند. آنها در ساخت کابین‌ها، پل‌ها و سیستم‌های ناوبری مورد استفاده قرار می‌گیرند.
  • صنعت هوا و فضا
   در ساخت قطعات هواپیما و ماهواره‌ها نیز از پروفیل‌های فلزی استفاده میشود.
  • صنایع ماشین‌سازی
   پروفیل‌ها در تولید ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی به عنوان اجزاء سازه‌ای و پایه‌های حمل و نقل به کار می‌روند.

  درباره کارخانه تولید کننده پروفیل

  قوطی پروفیل یکی از پرکاربردترین محصولات در صنایع مختلف است. به همین دلیل کارخانه‌های زیادی در سراسر کشور در زمینه تولید انواع پروفیل فعالیت می‌کنند. در ادامه ده مورد از مهمترین کارخانه‌های تولید کننده پروفیل معرفی میشود.

  • شرکت لوله و پروفیل آریاوا
  • پروفیل کچو
  • پروفیل فولادی اصفهان
  • پروفیل فولادی اصفهان
  • فولاد گستر حداد کچو
  • به فلز سپاهان
  • شرکت آریا صنعت دلیجان
  • شرکت تولیدی خاور صنعت هما
  • نورد لوله و پروفیل اصفهان
  • شرکت جهان پروفیل پارس
  • شرکت پروفیل نیکان

  جمع بندی قیمت پروفیل آهن و قوطی

  قیمت پروفیل‌ها به عنوان یکی از عوامل اصلی تعیین هزینه‌ها و میزان سودآوری در صنایع مختلف بسیار حائز اهمیت است. تغییرات در این قیمت‌ها می‌تواند تأثیر مستقیمی بر پروژه‌های ساختمانی و توسعه صنایع داشته باشد. شناخت عوامل تاثیرگذار بر قیمت پروفیل و مدیریت هوشمندانه هزینه‌ها می‌تواند به بهبود عملکرد و پایداری صنایع و پروژه‌ها کمک کند.

  نمایش بیشتر
  سوالات متداول
  وزن پروفیل چگونه محاسبه می شود؟
  ضخامت *طول *عرض *چگالی اهن (8) مساوی= وزن قوطی
  پروفیل قوطی در چه ابعادی تولید می شود؟
  از ضخامت 2 میل 20*20 تا 10 میل 200*200
  تفاوت پروفیل اهوازی مبارکه با اهوازی در چیست؟
  پروفیل مبارکه تلورانس وزنی ندارد ولی پروفیل اهوازی دارای تلورانس وزنی است
  با چه روش‌هایی می‌توان از فولادسل پروفیل تهیه کرد؟
  روش چکی، اسنادی و نقدی سه روشی است که می‌توان با آنها از فولادسل پروفیل خرید.
  چه مدل‌هایی از پروفیل در فولادسل موجود است؟
  پروفیلهای صنعتی، ساختمانی، گالوانیزه و Z چهار نوع پروفیلی هستند که در فولادسل به فروش میرسند.
  آیا قیمت‌های تعیین شده در فولادسل با قیمتی که محصول به فروش می رسد برابر است؟
  بله، قیمت تمام محصولات فروشگاه کاملا بروز هستند و هر محصول با همان قیمت اعلام شده به فروش میرسد.
  آیا خرید چکی از فولادسل شرایط خاصی دارد؟
  خیر شرایط خاصی وجود ندارد. منتهی چکهایی که توسط کسی غیر از خریدار کشیده شده باشد برای معامله پذیرفته نیست.
  چطور می توان برای تماس با مشاوران فولادسل درخواست داد؟
  میتوانید به قسمت سمت چپ هدر سایت مراجعه کرده و با پر کردن فرم درخواست تماس دهید.
  نظر شما

  مراحل سفارش محصول
  • افزودن به سبد خرید
   1
  • ورود به حساب کاربری
   2
  • بررسی کارشناس فروش
   3
  • تحویل پیش فاکتور
   4
  • کنترل کیفیت
   5
  • ارسال سفارش
   6