فیلتر محصولات
محاسبه وزن ورق
خانم عاطفه متین
واحد فروش
خانم عاطفه متین
داخلی
108
021-74486
آقای متین سلطانی
واحد فروش
آقای متین سلطانی
داخلی
108
021-74486
آقای محسن صحرانورد
واحد خرید
آقای محسن صحرانورد
داخلی
108
021-74486
خانم الهه دوستی
واحد فروش
خانم الهه دوستی
داخلی
108
021-74486
آقای پاشا عقیلی
واحد فروش
آقای پاشا عقیلی
داخلی
108
021-74486
خانم نادیا هاشمی
واحد فروش
خانم نادیا هاشمی
داخلی
108
021-74486
آقای مجید شهشهانی
واحد فروش
آقای مجید شهشهانی
داخلی
108
021-74486
آقای آرین کیانمرز
واحد خرید
آقای آرین کیانمرز
داخلی
108
021-74486
آقای مسعود دادور
واحد فروش
آقای مسعود دادور
داخلی
108
021-74486
آقای غلامحسین رجبی
واحد خرید
آقای غلامحسین رجبی
داخلی
108
021-74486
آقای سعید ایلخانی
واحد خرید
آقای سعید ایلخانی
داخلی
108
021-74486
خانم شیرین ساریخانی
واحد فروش
خانم شیرین ساریخانی
داخلی
108
021-74486
آقای امیرافراز سورانی
واحد خرید
آقای امیرافراز سورانی
داخلی
108
021-74486
آقای مسعود شاه حسینی
واحد فروش
آقای مسعود شاه حسینی
داخلی
108
021-74486

قیمت پروفیل

قیمت پروفیل ساختمانی

قیمت پروفیل ساختمانی

بروزرسانی: 2 مرداد 1403
خروجی اکسل
محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
پروفیل ساختمانی ضخامت 2 میل ابعاد 10*20 220*106 مترکیلوگرمکارخانه 35,455 3,546
پروفیل ساختمانی ضخامت 2 میل ابعاد 30*20 220*306 مترکیلوگرمکارخانه 35,455 3,546
پروفیل ساختمانی ضخامت 2 میل ابعاد 30*30 230*306 مترکیلوگرمکارخانه 35,455 3,546
پروفیل ساختمانی ضخامت 2 میل ابعاد 40*20 220*406 مترکیلوگرمکارخانه 35,455 3,546
پروفیل ساختمانی ضخامت 2 میل ابعاد 40*40 240*406 مترکیلوگرمکارخانه 35,455 3,546
پروفیل ساختمانی ضخامت 2 میل ابعاد 40*80 280*406 مترکیلوگرمکارخانه 35,455 3,546
پروفیل ساختمانی ضخامت 2 میل ابعاد 50*30 230*506 مترکیلوگرمکارخانه 35,455 3,546
پروفیل ساختمانی ضخامت 2 میل ابعاد 60*30 230*606 مترکیلوگرمکارخانه 35,455 3,546
پروفیل ساختمانی ضخامت 2 میل ابعاد 60*60 260*606 مترکیلوگرمکارخانه 35,455 3,546
پروفیل ساختمانی ضخامت 2 میل ابعاد 80*80 280*806 مترکیلوگرمکارخانه 35,455 3,546
پروفیل ساختمانی ضخامت 2 میل 507 26 مترکیلوگرمکیلوگرمکارخانه 35,455 3,546
پروفیل ساختمانی ضخامت 2 میل 508 26 مترکیلوگرمکیلوگرمکارخانه 35,455 3,546
پروفیل ساختمانی ضخامت 2 میل 509 26 مترکیلوگرمکیلوگرمکارخانه 35,455 3,546
پروفیل ساختمانی ضخامت 3 میل ابعاد 50*50 350*506 مترکیلوگرمکارخانه 35,273 3,527
پروفیل ساختمانی ضخامت 3 میل ابعاد 60*60 360*606 مترکیلوگرمکارخانه 35,273 3,527
پروفیل ساختمانی ضخامت 3 میل ابعاد 70*70 370*706 مترکیلوگرمکارخانه 35,273 3,527
پروفیل ساختمانی ضخامت 3 میل ابعاد 80*80 380*806 مترکیلوگرمکارخانه 35,273 3,527
پروفیل ساختمانی ضخامت 3 میل ابعاد 90*90 390*906 مترکیلوگرمکارخانه 35,273 3,527
پروفیل ساختمانی ضخامت 3 میل ابعاد 100*100 3100*1006 مترکیلوگرمکارخانه 35,273 3,527
پروفیل ساختمانی ضخامت 3 میل ابعاد 120*120 3120*12012 مترکیلوگرمکارخانه 35,273 3,527
پروفیل ساختمانی ضخامت 3 میل ابعاد 140*140 3140*14012 مترکیلوگرمکارخانه 35,273 3,527
پروفیل ساختمانی ضخامت 2.5 میل ابعاد 40*40 2.540*406 مترکیلوگرمکارخانه 35,273 3,527
پروفیل ساختمانی ضخامت 2.5 میل ابعاد 30*50 2.530*506 مترکیلوگرمکارخانه 35,273 3,527
پروفیل ساختمانی ضخامت 2.5 میل ابعاد 50*50 2.550*506 مترکیلوگرمکارخانه 35,273 3,527
پروفیل ساختمانی ضخامت 2.5 میل ابعاد 60*30 2.530*606 مترکیلوگرمکارخانه 35,273 3,527
پروفیل ساختمانی ضخامت 2.5 میل ابعاد 60*60 2.560*606 مترکیلوگرمکارخانه 35,273 3,527
پروفیل ساختمانی ضخامت 2.5 میل ابعاد 70*70 2.570*706 مترکیلوگرمکارخانه 35,273 3,527
پروفیل ساختمانی ضخامت 2.5 میل ابعاد 80*90 2.590*806 مترکیلوگرمکارخانه 35,273 3,527
پروفیل ساختمانی ضخامت 2.5 میل ابعاد 80*40 2.580*406 مترکیلوگرمکارخانه 35,273 3,527
پروفیل ساختمانی ضخامت 2.5 میل ابعاد 90*90 2.590*906 مترکیلوگرمکارخانه 35,273 3,527
پروفیل ساختمانی ضخامت 2.5 میل ابعاد 100*100 2.5100*1006 مترکیلوگرمکارخانه 35,273 3,527
پروفیل ساختمانی ضخامت 4 میل ابعاد 60*60 460*606 مترکیلوگرمکارخانه 35,273 3,527
پروفیل ساختمانی ضخامت 4 میل ابعاد 60*100 4100*606 مترکیلوگرمکارخانه 35,273 3,527
پروفیل ساختمانی ضخامت 4 میل ابعاد 70*70 470*706 مترکیلوگرمکارخانه 35,273 3,527
پروفیل ساختمانی ضخامت 4 میل ابعاد 80*40 480*406 مترکیلوگرمکارخانه 35,273 3,527
پروفیل ساختمانی ضخامت 4 میل ابعاد 80*60 460*806 مترکیلوگرمکارخانه 35,273 3,527
پروفیل ساختمانی ضخامت 4 میل ابعاد 90*90 490*906 مترکیلوگرمکارخانه 35,273 3,527
پروفیل ساختمانی ضخامت 4 میل ابعاد 50*100 4100*506 مترکیلوگرمکارخانه 35,273 3,527
پروفیل ساختمانی ضخامت 4 میل ابعاد 120*120 4120*12012 مترکیلوگرمکارخانه 35,273 3,527
پروفیل ساختمانی ضخامت 4 میل ابعاد 140*140 4140*14012 مترکیلوگرمکارخانه 35,273 3,527
قیمت پروفیل صنعتی

قیمت پروفیل صنعتی

بروزرسانی: 2 مرداد 1403
خروجی اکسل
محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
پروفیل صنعتی ضخامت 5 میل ابعاد 60*60 560*606 مترکیلوگرمکارخانه 38,636 3,864
پروفیل صنعتی ضخامت 5 میل ابعاد 70*70 570*706 مترکیلوگرمکارخانه 38,636 3,864
پروفیل صنعتی ضخامت 5 میل ابعاد 80*80 580*806 مترکیلوگرمکارخانه 38,636 3,864
پروفیل صنعتی ضخامت 5 میل ابعاد 80*40 580*406 مترکیلوگرمکارخانه 38,636 3,864
پروفیل صنعتی ضخامت 5 میل ابعاد 80*60 560*806 مترکیلوگرمکارخانه 38,636 3,864
پروفیل صنعتی ضخامت 5 میل ابعاد 100*100 5100*1006 مترکیلوگرمکارخانه 38,636 3,864
پروفیل صنعتی ضخامت 5 میل ابعاد 120*120 5120*12012 مترکیلوگرمکارخانه 38,636 3,864
پروفیل صنعتی ضخامت 5 میل ابعاد 140*140 5140*14012 مترکیلوگرمکارخانه 38,636 3,864
پروفیل صنعتی ضخامت 5 میل ابعاد 160*160 5160*1606 مترکیلوگرمکارخانه 38,636 3,864
پروفیل صنعتی ضخامت 5 میل ابعاد 180*180 5180*18012 مترکیلوگرمکارخانه 38,636 3,864
پروفیل صنعتی ضخامت 5 میل ابعاد 200*100 5100*20012 مترکیلوگرمکارخانه 38,636 3,864
پروفیل صنعتی ضخامت 6 میل ابعاد 300*300 6300*3006 مترکیلوگرمکارخانه 38,636 3,864
پروفیل صنعتی ضخامت 6 میل ابعاد 300*300 6300*30012 مترکیلوگرمکارخانه 38,636 3,864
پروفیل صنعتی ضخامت 6 میل ابعاد 200*200 6200*2006 مترکیلوگرمکارخانه 38,636 3,864
پروفیل صنعتی ضخامت 6 میل ابعاد 200*200 6200*20012 مترکیلوگرمکارخانه 38,636 3,864
پروفیل صنعتی ضخامت 6 میل ابعاد 180*180 6180*1806 مترکیلوگرمکارخانه 38,636 3,864
پروفیل صنعتی ضخامت 6 میل ابعاد 180*180 6180*18012 مترکیلوگرمکارخانه 38,636 3,864
پروفیل صنعتی ضخامت 6 میل ابعاد 160*160 6160*1606 مترکیلوگرمکارخانه 38,636 3,864
پروفیل صنعتی ضخامت 6 میل ابعاد 150*150 6150*15012 مترکیلوگرمکارخانه 38,636 3,864
پروفیل صنعتی ضخامت 6 میل ابعاد 140*140 6140*14012 مترکیلوگرمکارخانه 38,636 3,864
پروفیل صنعتی ضخامت 6 میل ابعاد 70*70 670*706 مترکیلوگرمکارخانه 38,636 3,864
پروفیل صنعتی ضخامت 6 میل ابعاد 80*80 680*806 مترکیلوگرمکارخانه 38,636 3,864
پروفیل صنعتی ضخامت 6 میل ابعاد 100*100 6100*1006 مترکیلوگرمکارخانه 38,636 3,864
پروفیل صنعتی ضخامت 8 میل ابعاد 300*300 8300*30012 مترکیلوگرمکارخانه 40,909 4,091
پروفیل صنعتی ضخامت 8 میل ابعاد 300*300 8300*3006 مترکیلوگرمکارخانه 40,909 4,091
پروفیل صنعتی ضخامت 8 میل ابعاد 200*200 8200*2006 مترکیلوگرمکارخانه 40,909 4,091
پروفیل صنعتی ضخامت 8 میل ابعاد 200*200 8200*20012 مترکیلوگرمکارخانه 40,909 4,091
پروفیل صنعتی ضخامت 8 میل ابعاد 180*180 8180*18012 مترکیلوگرمکارخانه 40,909 4,091
پروفیل صنعتی ضخامت 8 میل ابعاد 180*180 8180*1806 مترکیلوگرمکارخانه 40,909 4,091
پروفیل صنعتی ضخامت 8 میل ابعاد 150*150 8150*1506 مترکیلوگرمکارخانه 40,909 4,091
پروفیل صنعتی ضخامت 8 میل ابعاد 140*140 8140*14012 مترکیلوگرمکارخانه 40,909 4,091
پروفیل صنعتی ضخامت 8 میل ابعاد 140*140 8140*1406 مترکیلوگرمکارخانه 40,909 4,091
پروفیل صنعتی ضخامت 8 میل ابعاد 160*160 8160*16012 مترکیلوگرمکارخانه 40,909 4,091
پروفیل صنعتی ضخامت 8 میل ابعاد 80*80 880*806 مترکیلوگرمکارخانه 40,909 4,091
پروفیل صنعتی ضخامت 8 میل ابعاد 100*100 8100*1006 مترکیلوگرمکارخانه 40,909 4,091
پروفیل صنعتی ضخامت 10 میل ابعاد 300*300 10300*30012 مترکیلوگرمکارخانه 40,909 4,091
پروفیل صنعتی ضخامت 10 میل ابعاد 200*200 10200*20012 مترکیلوگرمکارخانه 40,909 4,091
پروفیل صنعتی ضخامت 10 میل ابعاد 300*300 10300*3006 مترکیلوگرمکارخانه 40,909 4,091
پروفیل صنعتی ضخامت 10 میل ابعاد 200*200 10200*2006 مترکیلوگرمکارخانه 40,909 4,091
پروفیل صنعتی ضخامت 10 میل ابعاد 180*180 10180*18012 مترکیلوگرمکارخانه 40,909 4,091
پروفیل صنعتی ضخامت 10 میل ابعاد 180*180 10180*1806 مترکیلوگرمکارخانه 40,909 4,091
پروفیل صنعتی ضخامت 10 میل ابعاد 140*140 10140*14012 مترکیلوگرمکارخانه 40,909 4,091
پروفیل صنعتی ضخامت 10 میل ابعاد 140*140 10140*1406 مترکیلوگرمکارخانه 40,909 4,091
پروفیل صنعتی ضخامت 10 میل ابعاد 160*160 10160*16012 مترکیلوگرمکارخانه 40,909 4,091
پروفیل صنعتی ضخامت 10 میل ابعاد 200*150 10150*20012 مترکیلوگرمکارخانه 40,909 4,091
پروفیل صنعتی ضخامت 10 میل ابعاد 200*160 10160*20012 مترکیلوگرمکارخانه 40,909 4,091
پروفیل صنعتی ضخامت 12 میل ابعاد 300*300 12300*30012 مترکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید -
پروفیل صنعتی ضخامت 14 میل ابعاد 300*300 14300*30012 مترکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید -
پروفیل صنعتی ضخامت 16 میل ابعاد 300*300 16300*30012 مترکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید -
قیمت پروفیل گالوانیزه

قیمت پروفیل گالوانیزه

بروزرسانی: 2 مرداد 1403
خروجی اکسل
محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 میل ابعاد 20*30 220*306 مترکیلوگرمکارخانه 49,818 4,982
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 میل ابعاد 20*20 220*206 مترکیلوگرمکارخانه 49,818 4,982
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 میل ابعاد 40*40 240*406 مترکیلوگرمکارخانه 49,818 4,982
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 میل ابعاد 30*30 230*306 مترکیلوگرمکارخانه 49,818 4,982
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 میل ابعاد 40*20 220*406 مترکیلوگرمکارخانه 49,818 4,982
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 میل ابعاد 50*50 250*506 مترکیلوگرمکارخانه 49,818 4,982
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 میل ابعاد 60*40 240*606 مترکیلوگرمکارخانه 49,818 4,982
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 میل ابعاد 60*60 260*606 مترکیلوگرمکارخانه 49,818 4,982
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 میل ابعاد 70*70 270*706 مترکیلوگرمکارخانه 49,818 4,982
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 میل ابعاد 80*80 280*806 مترکیلوگرمکارخانه 49,818 4,982
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 میل ابعاد 90*90 290*906 مترکیلوگرمکارخانه 49,818 4,982
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2.5 میل ابعاد 30*30 2.530*306 مترکیلوگرمکارخانه 49,818 4,982
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2.5 میل ابعاد 40*20 2.520*406 مترکیلوگرمکارخانه 49,818 4,982
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2.5 میل ابعاد 40*40 2.540*406 مترکیلوگرمکارخانه 49,818 4,982
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2.5 میل ابعاد 50*50 2.550*506 مترکیلوگرمکارخانه 49,818 4,982
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2.5 میل ابعاد 50*30 2.530*506 مترکیلوگرمکارخانه 49,818 4,982
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2.5 میل ابعاد 60*40 2.540*606 مترکیلوگرمکارخانه 49,818 4,982
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2.5 میل ابعاد 60*60 2.560*606 مترکیلوگرمکارخانه 49,818 4,982
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2.5 میل ابعاد 70*70 2.570*706 مترکیلوگرمکارخانه 49,818 4,982
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2.5 میل ابعاد 80*80 2.580*806 مترکیلوگرمکارخانه 49,818 4,982
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2.5 میل ابعاد 90*90 2.590*906 مترکیلوگرمکارخانه 49,818 4,982
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2.5 میل ابعاد 80*40 2.580*406 مترکیلوگرمکارخانه 49,818 4,982
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2.5 میل ابعاد 100*100 2.5100*1006 مترکیلوگرمکارخانه 49,818 4,982
پروفیل گالوانیزه ضخامت 3 میل ابعاد 40*40 340*406 مترکیلوگرمکارخانه 49,818 4,982
پروفیل گالوانیزه ضخامت 3 میل ابعاد 50*50 350*506 مترکیلوگرمکارخانه 49,818 4,982
پروفیل گالوانیزه ضخامت 3 میل ابعاد 60*60 360*606 مترکیلوگرمکارخانه 49,818 4,982
پروفیل گالوانیزه ضخامت 3 میل ابعاد 60*120 3120*606 مترکیلوگرمکارخانه 49,818 4,982
پروفیل گالوانیزه ضخامت 3 میل ابعاد 70*70 370*706 مترکیلوگرمکارخانه 49,818 4,982
پروفیل گالوانیزه ضخامت 3 میل ابعاد 80*80 380*806 مترکیلوگرمکارخانه 49,818 4,982
پروفیل گالوانیزه ضخامت 3 میل ابعاد 80*40 380*406 مترکیلوگرمکارخانه 49,818 4,982
پروفیل گالوانیزه ضخامت 3 میل ابعاد 90*90 390*906 مترکیلوگرمکارخانه 49,818 4,982
پروفیل گالوانیزه ضخامت 3 میل ابعاد 100*100 3100*1006 مترکیلوگرمکارخانه 49,818 4,982
پروفیل گالوانیزه ضخامت 4 میل ابعاد 40*40 440*406 مترکیلوگرمکارخانه 49,818 4,982
پروفیل گالوانیزه ضخامت 4 میل ابعاد 50*50 450*506 مترکیلوگرمکارخانه 49,818 4,982
پروفیل گالوانیزه ضخامت 4 میل ابعاد 60*60 460*606 مترکیلوگرمکارخانه 49,818 4,982
پروفیل گالوانیزه ضخامت 4 میل ابعاد 60*120 4120*606 مترکیلوگرمکارخانه 49,818 4,982
پروفیل گالوانیزه ضخامت 4 میل ابعاد 70*70 470*706 مترکیلوگرمکارخانه 49,818 4,982
پروفیل گالوانیزه ضخامت 4 میل ابعاد 80*80 480*806 مترکیلوگرمکارخانه 49,818 4,982
پروفیل گالوانیزه ضخامت 4 میل ابعاد 80*40 480*406 مترکیلوگرمکارخانه 49,818 4,982
پروفیل گالوانیزه ضخامت 4 میل ابعاد 90*90 490*906 مترکیلوگرمکارخانه 49,818 4,982
پروفیل گالوانیزه ضخامت 4 میل ابعاد 100*100 4100*1006 مترکیلوگرمکارخانه 49,818 4,982
قیمت پروفیل زد z

قیمت پروفیل زد z

بروزرسانی: 2 مرداد 1403
خروجی اکسل
محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
پروفیل زد 14 ضخامت 2.5 میل 2.51406 مترکیلوگرمکارخانه 34,636 3,464
پروفیل زد 16 ضخامت 2.5 میل 2.51606 مترکیلوگرمکارخانه 34,636 3,464
پروفیل زد 18 ضخامت 2.5 میل 2.51806 مترکیلوگرمکارخانه 34,636 3,464
پروفیل زد 20 ضخامت 2.5 میل 2.52006 مترکیلوگرمکارخانه 34,636 3,464
پروفیل زد 22 ضخامت 2.5 میل 2.52206 مترکیلوگرمکارخانه 34,636 3,464
پروفیل زد 14 ضخامت 3 میل 31406 مترکیلوگرمکارخانه 34,636 3,464
پروفیل زد 16 ضخامت 3 میل 31606 مترکیلوگرمکارخانه 34,636 3,464
پروفیل زد 18 ضخامت 3 میل 31806 مترکیلوگرمکارخانه 34,636 3,464
پروفیل زد 20 ضخامت 3 میل 32006 مترکیلوگرمکارخانه 34,636 3,464
پروفیل زد 22 ضخامت 3 میل 32206 مترکیلوگرمکارخانه 34,636 3,464
مزیت های خرید از فولادسل

قیمت انواع پروفیل امروز در بازه 34860 تومان الی 46970 تومان بابت هر کیلوگرم بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد. همچنین در جداول زیر لیست قیمت روز پروفیل قوطی آورده شده که به صورت روزانه بروزرسانی می‌شوند. برای شناخت بهتر محصول پروفیل و انواع آن می‌توانید از ویدیو آن نیز دیدن کنید.

فهرست مطالب

  پروفیل‌ها، از جمله مواد ساختمانی مهم در ساخت و ساز و تولیدات صنعتی هستند که در انواع مختلف و ابعاد گوناگون تولید می‌شوند. این مقاطع، عمدتاً از فلزاتی مانند آهن و فولاد ساخته می‌شوند و در بسیاری از پروژه‌های ساختمانی و صنعتی به کار می‌روند. قیمت قوطی آهن و پروفیل، موضوعی اساسی در ساخت و تولید سازه‌ها است که به علت تأثیر قابل توجه آن بر هزینه‌ها و اقتصاد پروژه‌ها، مورد توجه و مطالعه مهندسان قرار دارد. از زیر مجموعه‌های پروفیل می‌توان به قوطی آهن، پروفیل ساختمانی، پروفیل صنعتی و پروفیل زد اشاره کرد که لیست قیمت تمامی آن‌ها در جداول بالا قرار داده شده است.

  درباره پروفیل

  پروفیل، نوعی مقطع توخالی است که از جنس فلزاتی مثل آهن، آلومینیوم، استیل و… تولید می‌شود. این مقاطع فلزی توخالی، با شکل‌ها و ابعاد مختلف طراحی می‌شوند و در انواع صنایع و پروژه‌های ساختمانی و مهندسی مورد استفاده قرار می‌گیرند. به طور کلی، پروفیل‌ها برای ایجاد سازه‌های مختلف در سازههای انسانی به کار می‌روند و ویژگی‌های خاصی مثل استحکام و انعطاف‌پذیری دارند.

  پروفیل ساختمانی

  پروفیل ساختمانی، یک مقطع فلزی توخالی است که از جنس فولاد یا مواد دیگر تولید می‌شود و دارای شکل و ساختار متفاوت است. این پروفیل‌ها به شکل‌های مختلفی تولید می‌شوند و برای مصارف متعدد در صنعت ساختمان و سازه‌سازی استفاده می‌شوند. از جمله پروفیل‌های ساختمانی معروف می‌توان به تیرآهن، تسمه، میلگرد، چهار پهلو، هاش، ناودانی، نبشی، پروفیل UPVC برای درب و پنجره‌ها، پروفیل کرکره برقی و پروفیل‌های لوله و قوطی اشاره کرد.

  برای خرید انواع تیرآهن بر روی لینک زیر کلیک کنید
  قیمت تیرآهن

  این پروفیل‌ها برای استفاده در سازه‌ها، تقویت ساختمان‌ها، سیستم‌های پنجره و درب، و مصارف مختلف دیگر در صنعت ساختمان تولید و استفاده می‌شوند. طراحی و ابعاد هر پروفیل ساختمانی به توجه به نیاز و کاربردهای خاص انجام می‌شود.

  قیمت پروفیل امروز

  فولادسل خدمات گسترده‌ای را برای مشتریان خود قرار داده است. یکی از مهمترین این خدمات، ارائه قیمت روز پروفیل است. تیم فولادسل از ابتدای موجود کردن محصولات قیمت آن را تعیین می‌کنند. با این حال تاثیر بعضی از عوامل مانند نرخ ارز همواره تغییرات آنی را بر روی قیمت پروفیل به دنبال دارند. از این رو قیمت محصولات فروشگاه در مدت زمان کوتاه ویرایش و بروزرسانی می‌شود.

  قیمت پروفیل ساختمانی امروز

  قیمت پروفیل ساختمانی امروز چقدر است؟ اطلاع از قیمت بروز پروفیل ساختمانی بسیار مهم است. این اطلاعات به مدیران پروژه‌ها امکان می‌دهد تا در فرآیند تخمین هزینه‌ها، انتخاب مواد ساختمانی و برنامه‌ریزی پروژه‌های خود به صورت بهینه عمل کنند؛ همچنین، با اطلاع از تغییرات قیمت‌ها و موجودی‌های بازار، می‌توانند تصمیمات استراتژیکی برای خرید پروفیل‌ها بگیرند. به طور کلی، داشتن اطلاعات بروز در مورد قیمت پروفیل‌ به تحقق اهداف مالی، بهره‌وری بیشتر و بالا بردن کیفیت در صنعت ساختمان کمک می‌کند و نقش مهمی در موفقیت پروژه‌های ساختمانی ایفا می‌کند. با توجه به اهمیت این مسئله سایت فولاد سل امکان اطلاع از قیمت بروز تمام محصولات را در اختیار مشتریان خود قرار داده است.

  قیمت پروفیل اصفهان

  کارخانه فولاد اصفهان با تولید یکی از بهترین و با کیفیت‌ترین پروقیل‌های فولادی، نقش مهمی در تامین پروفیل مورد نیاز بازار دارد. این مجموعه تولیدی با بهره‌مند از آخرین تکنولوژی‌های تولید و استانداردهای ملی و بین المللی، علاوه بر تامین نیاز بازار داخلی، حجم بالایی از صادرات این فراورده فولادی را بر عهده دارد.

  قیمت پروفیل اصفهان به صورت روزانه، در مبدا بر اساس فاکتورهای تولید و متغیرهای بازار تعیین شده و در اختیار خریداران قرار می‌گیرد. برای استعلام قیمت پروفیل اصفهان به صورت روزانه، می‌توانید از خدمات دریافت قیمت آنلاین شرکت‌های معتبر حوزه آهن استفاده کنید. همچنین بررسی نمودار تغییرات قیمت پروفیل، به شما امکان می‌دهد تا با تحلیل و بررسی قیمت‌ها قادر به تصمیم‌گیری زمان خرید پروفیل اصفهان باشید و از بهترین قیمت خرید بهره‌مند شوید.

  نمودار قیمت پروفیل

  در نمودار زیر می‌توانید نوسانات قیمت پروفیل را در بازه‌های زمانی یک ماه، سه ماه و شش ماه گذشته مشاهده کنید:

  عوامل موثر بر قیمت پروفیل

  قیمت ورق فولادی، نوسانات بازار ارزی، و تغییرات قیمت قوطی آهن از عوامل تاثیرگذار بر قیمت پروفیل‌ها هستند که در ادامه به تحلیل هر یک از این عوامل می‌پردازیم:

  1. قیمت ورق فولادی
   قیمت ورق فولادی به عنوان ماده اصلی در تولید پروفیل‌ها در “قیمت پروفیل” موثر می باشد. افزایش قیمت ورق فولادی منجر به افزایش هزینه تولید پروفیل می‌شود که در نهایت به افزایش قیمت پروفیل آهن منجر می‌شود. تقاضا بالا برای ورق فولادی نیز می‌تواند افزایش قیمت قوطی را به دنبال داشته باشد. تغییرات در تکنولوژی تولید و بهبود‌ شرایط تولید ورق فولادی ممکن است تأثیر مثبتی بر کاهش قیمت پروفیل‌ها داشته باشد.
  2. تغییرات بازار آهن
   تغییرات بازار آهن و فولاد به عنوان مهمترین عوامل تأثیرگذار بر قیمت پروفیل‌ ساختمانی در نظر گرفته می‌شوند. این تغییرات تأثیر مستقیمی بر هزینه‌های تولید و تامین پروفیل ساختمانی دارند. افزایش ناگهانی قیمت‌ آهن و فولاد معمولاً منجر به افزایش قیمت پروفیل‌ ساختمانی می‌شود و این امر می‌تواند به تأخیر در پروژه‌های ساختمانی و افزایش هزینه‌های آن‌ها منجر شود.
  3. نرخ ارز
   نرخ ارز یکی از عوامل مهمی است که بر قیمت پروفیل‌ ساختمانی تأثیر می‌گذارد. تغییرات در نرخ ارز می‌توانند تأثیر مستقیمی بر هزینه تولید و واردات مواد اولیه برای تولید پروفیل‌های ساختمانی داشته باشند. اگر نرخ ارز نسبت به واحد پولی محلی افزایش یابد، هزینه‌های واردات مواد اولیه از جمله فولاد و آهن افزایش می‌یابد. این افزایش هزینه‌ها به طور مستقیم می‌تواند به افزایش قیمت پروفیل‌ ساختمانی منجر شود.
   علاوه بر این، تغییرات نرخ ارز بر نرخ تورم و اقتصاد کلان نیز تاثیر می‌گذارند، دارند. افزایش نرخ ارز معمولاً به افزایش نرخ تورم و کاهش خرید می‌انجامد که می‌تواند به کاهش تقاضا برای مصارف ساختمانی و در نتیجه به کاهش قیمت پروفیل‌ ساختمانی منجر شود.

  برای کاهش قیمت روز پروفیل چه کنیم؟ 

  یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین عوامل برای خرید پروفیل، قیمت این فراورده فولادی است. به همین جهت مشتریان و صاحبان صنایع در جستجوی راهکارهایی برای کاهش قیمت پروفیل برای خرید هستند. این امر باعث شده تا در ادامه به بررسی برخی از عوامل بپردازیم که به شما در کاهش هزینه‌های خرید این فراورده فولادی کمک می‌کند.

  • تحقیق در بازار و مقایسه قیمت‌ها
  • ثبت سفارش خرید به صورت عمده
  • استفاده از تخفیف‌ها و پیشنهادها
  • انتخاب تامین کننده معتبر

  تحقیق و بررسی به عنوان مهمترین عامل تعیین بهترین و پایین‌ترین قیمت پروفیل در بازار، اولین موردی است که باید به آن توجه داشته باشید. بررسی و مقایسه قیمت پروفیل از تامین کنندگان مختلف به شما امکان می‌دهد تا بتوانید به بازه متنوعی از قیمت در بازار دسترسی داشته و نتیجه مطلوبی از انتخاب خود کسب کنید.

  نکته دیگری که به منظور کاهش هزینه و قیمت خرید پروفیل پیشنهاد می‌شود، ثبت سفارش خرید به صورت عمده است. از آنجایی که وزن بار نقش مهمی در سفارش دارد، خرید عمده، میتواند سفارش شما را شامل تخفیفات باربری کند و با یکبار خرید عمده هزینه بسیار کمتری نسبت به خرید در چند سفارش خرد پرداخت کنید.

  لازم است توجه داشته باشید در برخی بازه‌های زمانی، برخی شرکت‌های تامین کننده، تخفیف و پیشنهادهای ویژه‌ای برای خریداران در نظر می‌گیرند. استفاده از فرصت‌ها برای خرید می‌تواند به شما در کاهش قیمت روز پروفیل و مدیریت بهتر روی هزینه‌ها کمک بسزایی کند. البته در این بین نباید از اهمیت انتخاب تامین کننده معتبر غافل شد.

  استفاده از خدمات مشاوره و راهنمای خرید ارائه شده توسط یک مجموعه معتبر، نه تنها در کاهش قیمت پروفیل، بلکه در انتخاب بهینه و کسب نتیجه مطلوب نیز تاثیر بسیاری خواهد داشت. این مجموعه‌ها با شناخت انواع پروفیل، کارخانه‌های تولید کننده و استانداردهای ساخت، انتخاب پروفیل با کیفیت و قیمت مطلوب را تضمین می‌کنند.

  قیمت انواع پروفیل قوطی

  در دنیای صنعت و ساختمان، انواع مختلفی از پروفیل‌ها وجود دارد که هر یک دارای ویژگی‌ها و کاربردهای خاص خود هستند. قیمت پروفیل آهن بسته به نوع آن تفاوت‌هایی دارد که تحت تأثیر عوامل گوناگونی قرار می‌گیرد. در ادامه قیمت انواع پروفیل‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

  1. قیمت پروفیل باز

  پروفیل باز در واقع پروفیلی است که سطح مقطع آن بسته نیست و می‌تواند در اشکال متنوع و با ابعاد مختلف تولید شود. تعیین قیمت برای این محصول باید با توجه به عوامل تاثیر گذار بر قیمت قوطی آهن تعیین شود. عوامل موثر بر قیمت پروفیل ساختمانی باز شامل نرخ ارز، میزان عرضه و تقاضا و جنس مواد اولیه می‌شوند. تاثیر بعضی از این عوامل بیشتر و بعضی کمتر است. به طور کلی عوامل مربوط به مسائل اقتصادی تاثیرات بیشتری دارند. به خصوص که قیمت این محصولات بر اثر برخی از عوامل به صورت روزانه تغییر می‌کند. مراجعه به قسمت استعلام سریع قیمت و برقراری ارتباط با مشاوران ما می‌تواند شما را برای کسب اطلاع دقیق پروفیل باز کمک کند.

  پروفیل باز

  2. قیمت پروفیل بسته

  پروفیل‌ بسته نوعی پروفیل است که از نظر ساختار و کاربرد به انواع قوطی، لوله فولادی و پروفیل‌های یو پی وی سی تقسیم می‌شوند. پروفیل بسته با توجه به ویژگی های ساختش بیشتر در ساخت درب و پنجره‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. با این حال این محصول کاربردهای دیگری نیز دارد. قیمت فولاد و آهن و شرایط بازار ارز دو عامل اصلی در تعیین قیمت پروفیل ساختمانی بسته است. برای کسب اطلاعات دقیق‌تر در مورد قیمت این محصول می‌توانید با شماره 02174486 تماس بگیرید.

  پروفیل بسته

  3. قیمت پروفیل صنعتی

  دو دسته از عوامل می‌توانند قیمت پروفیل صنعتی را تعیین کنند. دسته اول عوامل کلان هستند که شامل تغییرات بازار آهن، نرخ ارز، قیمت مواد اولیه و میزان تقاضا می‌شوند. از عوامل جزئی‌تر نیز می‌توان به کارخانه تولیدی، کیفیت، سایز، ضخامت و طول محصول اشاره کرد.

  پروفیل صنعتی

  4. قیمت پروفیل ساختمانی

  تعیین قیمت پروفیل ساختمانی با در نظر گرفتن عواملی مانند تغییرات بازار آهن، نرخ ارز، قیمت مواد اولیه و میزان تقاضا انجام می‌شود. قیمت پروفیل ساختمانی یکی از مهمترین فاکتورها برای خرید این محصول است. پروفیل‌ ساختمانی از جمله ابزارهای بسیار مهم در صنعت ساختمان سازی محسوب می‌شود. این مواد، اسکلت اصلی بسیاری از سازه‌های مدرن را تشکیل می‌دهند و در ایجاد ساختمان‌هایی با استحکام، پایداری و عمر طولانی به کار می‌روند.

  شناخت دقیق و استفاده هوشمندانه از مواد ساختمانی امری بسیار مهم و ضروری است. پروفیل‌های ساختمانی به عنوان عناصر اصلی در ایجاد انواع سازه‌ها، از جمله ساختمان‌ها، پل‌ها و سیستم‌های حمل و نقل عمومی به کار می‌روند. این پروفیل‌ها به دلیل خصوصیات فیزیکی و مکانیکی منحصر به فرد خود، قابلیت‌های بی‌شماری را به سازه‌ها اضافه و عملکرد بهتری را فراهم می‌کنند.

  5. قیمت پروفیل گالوانیزه

  جنس، وزن، ضخامت و برند تولید کننده مهمترین عواملی هستند که قیمت پروفیل گالوانیزه را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

  پروفیل گالوانیزه.

  6. قیمت پروفیل Z

  برای تعیین قیمت پروفیل زد عوامل مختلفی در نظر گرفته می‌شود. اما مهمترین این عوامل عبارتند از قیمت ورق فولادی، نوسانات بازار ارزی، تغییرات قیمت آهن و کارخانه تولید کننده آن است.

  پروفیل زد

  قیمت انواع پروفیل بر اساس ابعاد

  با توجه به تولید پروفیل در انواع و ابعاد مختلف، توجه به برخی موارد می‌تواند به شما در خرید پروفیل با بهترین قیمت کمک کند. این قوطی‌ها در انواع زیر ارائه می‌شوند که در ادامه به بررسی قیمت آنها می‌پردازیم:

  • قوطی 2×2
  • قوطی 3×3
  • قوطی 4×8

  قیمت قوطی پروفیل 2*2

  قوطی پروفیل 2*2 با توجه به کاربری بالا در صنایع ساختمانی، از تنوع قیمت بالایی برخوردار است. قیمت این نوع پروفیل بر اساس ضخامت دیواره، میزان عرضه و تقاضا در بازار، نوسانات نرخ ارز و هزینه مواد اولیه تعیین می‌شود. علاوه بر این استانداردهای تولید و کیفیت به عنوان عوامل تاثیر گذار در قیمت قوطی 2*2 شناخته می‌شوند.

  قیمت قوطی 3*3

  قوطی پروفیل سایز 3*3 به عنوان یکی دیگر از انواع پروفیل‌های فولادی، از پرکاربردترین مقاطع در صنعت ساختمان سازی به شمار می‌آیند. قیمت پروفیل 3*3 به دلیل تقاضای بالا در بازار، نوسانات و تغییرات قیمتی بالایی دارد. علاوه بر میزان عرضه و تقاضا، کیفیت برند کارخانه تولید کننده و ضخامت این فراورده، در تعیین قیمت قوطی پروفیل 3*3 تاثیر گذار است. دقت داشته باشید که پیش از خرید قوطی 3*3، استفاده از خدمات مشاوره و راهنمای خرید کارشناسان مجموعه‌های بازرگانی فعال در حوزه آهن آلات، نقش مهمی در بهره‌مندی از بهترین قیمت قوطی 3×3 دارد.

  قیمت قوطی 4*8

  با توجه به ظاهر متفاوت قوطی 4*8، این نوع پروفیل با کاربردهای به خصوص در صنایع مواجه است. همین امر، تاثیر بسزایی در تفاوت قیمت قوطی 4*8 با سایر سایزهای قوطی پروفیل دارد. با این حال تفاوت در ضخامت تولید، نوسانات بازار ارز، عرضه و تقاضا و کیفیت تولید این فراورده فولادی، از دیگر عوامل موثر در تعیین قیمت قوطی پروفیل 4*8 به حساب می‌آید. 

  پروفیل ساختمانی

  روش‌های استعلام قیمت پروفیل

  فولادسل روش‌های مختلفی را برای کسب اطلاع در مورد قیمت در فروشگاه قرار داده است. هر یک از این روش‌ها با توجه به شرایطی که دارد می‌تواند بهترین راه برای شما باشد. در ادامه ویژگی‌های هر روش را مطالعه کنید تا متوجه شوید کدام روش برای شما بهترین است.

  1. استعلام قیمت پروفیل آهن به صورت تلفنی

  یکی از راه‌های استعلام قیمت روز پروفیل قوطی، برقراری تماس تلفنی با مشاوران این گروه است. به این منظور مشتریان می‌توانند با شماره 02174486 تماس بگیرند.

  2. استعلام قیمت قوطی آهن از طریق سایت

  علاوه بر تماس تلفنی امکان برقراری ارتباط با مشاوران ما از طریق دیگر روش‌ها ممکن است. به طور مثال با کلیک بر دکمه قیمت به روز محصولات که در قسمت سمت چپ هدر قرار دارد می‌توانید مطلع شوید که قیمت قوطی پروفیل امروز چقدر است.

  3. استعلام قیمت روز پروفیل از طریق درخواست تماس

  اگر سوالات شما تخصصی‌تر است و تصمیمتان در مورد خرید محصولات قطعی است و نیاز به برآورد قیمت نهایی دارید، می‌توانید از خدمات درخواست تماس استفاده کنید. به این منظور دکمه‌ای در قسمت چپ هدر سایت قرار گرفته است که با کلیک بر آن یک فرم باز می‌شود. کافی است در این فرم اطلاعات شخصی مانند نام و نام خانوادگی و شماره تماس را وارد کنید. پس از آن نام محصول مورد نظر را بنویسید. درخواست تماس شما به همین راحتی ثبت می‌شود و مشاوران ما در اولین فرصت برای ارائه قیمت پروفیل و قوطی با شما تماس می‌گیرند.

  انواع پروفیل

  پروفیل، مقطع فلزی است که در صنایع گوناگون به کار می‌رود. این محصولات با توجه به کارایی مختلف در انواع گوناگون تهیه می‌شوند. انواع پروفیل‌های موجود در فروشگاه فولادسل عبارتند از:

  • پروفیل صنعتی
  • پروفیل زد
  • پروفیل ساختمانی
  • پروفیل گالوانیزه

  انواع پروفیل ساختمانی

  پروفیل‌های ساختمانی دارای دو نوع باز و بسته هستند. در ادامه این مدل‌ها با توضیحات جداگانه معرفی می‌شوند.

  پروفیل باز ساختمانی

  پروفیل‌های باز، از جمله پروفیل‌های ساختمانی با شکل ظاهری خاص هستند که برای کاربردهای متنوع در صنعت ساختمان سازی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این پروفیل‌ها شامل تیرآهن، تسمه، میلگرد، چهارپهلو، هاش، ناودانی، و نبشی می‌شوند. هر کدام از این پروفیل‌ها دارای شکل و ابعاد خاصی هستند که برای اهداف مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. به عنوان مثال، تیرآهن برای سازه‌های فلزی و تسمه برای انتقال بارهای نقطه‌ای به کار می‌روند. این پروفیل‌ها با توجه به شکل و ویژگی‌های خود، در تقویت و استحکام‌بخشی به سازه‌ها و پروژه‌های ساختمانی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

  پروفیل بسته ساختمانی

  پروفیل‌های ساختمانی بسته، نوع خاصی از پروفیل‌ها هستند که به دلیل ویژگی‌ها و شکل ظاهری منحصربه‌فرد خود شناخته می‌شوند. این پروفیل‌ها از جنس‌های مختلف ساخته می‌شوند و برای اهداف متعددی در صنعت و ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرند. پروفیل‌های بسته شامل پروفیل‌های لوله و قوطی برای ساخت لوله‌ها و پروفیل UPVC برای درب و پنجره‌های PVC، پروفیل کرکره برقی برای کرکره‌های برقی استفاده می‌شوند. این پروفیل‌ها با توجه به شکل و ویژگی‌های خود، در تولید محصولات متنوع، افزایش استحکام و پایداری سازه‌ها و افزایش بهره‌وری در صنعت ساختمان نقش مهمی ایفا می‌کنند.

  ‏مشخصات فنی انواع پروفیل

  پروفیل‌هایی که در فروشگاه فولادسل به فروش می‎‌رسند در مدل‌های Z، صنعتی، گالوانیزه و ساختمانی هستند. در ادامه مشخصات فنی هریک از این محصولات بررسی می‌شود.

  • پروفیل صنعتی
   در اصطلاح بازاری، پروفیل صنعتی به نام قوطی صنعتی نیز شناخته می‌شود. این پروفیل‌ها در اندازه‌های مختلفی با ابعاد میانگین از ۱۰۰*۱۰۰ تا ۴۰۰*۴۰۰ در بازار عرضه می‌شوند. ضخامت ورق‌های مورد استفاده در تولید پروفیل صنعتی سنگین معمولاً در محدوده ۵ تا ۱۵ میلی‌متر قرار دارد.
  • پروفیل Z
   این نوع پروفیل در سایزهای 140، 160، 180، 200 و 220 در فروشگاه فولادسل موجود است. برای تمام این سایزها دو ضخامت 2.5 و 3 وجود دارد.
  • پروفیل ساختمانی
   پروفیل‌های ساختمانی موجود در فولادسل دار سایزهای 10×20، 30×30، 40×20، 40×40، 40×80، 50×30، 60×30، 60×60، 80×80، 50×50، 70×70، 90×90، 100×100، 120×120، 140×140، 8×090، 60×100، 80×60، 50×100 موجود هستند؛ همچنین سایز این محصولات از 2 تا 4 موجود است.
  • پروفیل گالوانیزه
   ضخامت پروفیل‌های گالوانیزه موجود در فولادسل از 2 شروع به 4 ختم می‌شود. میلگردهای با ضخامت 2 از سایز 30*20 تا 90*90 هستند. سایز میلگردهای با ضخامت 2.5 از 30*30 تا 100*100 است. محصولات با ضخامت 3 سایزشان از 40*40 تا 100*100 است. محصولات با ضخامت 4 سایزشان از 40*40 تا 100*100 است.
  برای خرید انواع میلگرد بر روی لینک زیر کلیک کنید
  قیمت میلگرد

  جدول ‏مشخصات فنی پروفیل ساختمانی

  با توجه به گستردگی کاربرد پروفیل ساختمانی، اطلاع از مشخصات فنی و ساختاری این فراورده به شما در انتخاب آن متناسب با نیاز کمک بسیاری می‌کند. علاوه بر این با توجه به اینکه وزن و ابعاد در تعیین قیمت پروفیل ساختمانی نقش تاثیر گذاری دارند، انتخاب محصول با آگاهی نسبت به این مشخصات فنی، در مدیریت هزینه‌های پروژه شما حائز اهمیت است.

  محصول حالت واحد سفارش سایز
  پروفیل سایز 2 شاخه کیلوگرم 10*20 تا 80*80
  پروفیل سایز 2.5 شاخه کیلوگرم 40*40تا 100*100
  پروفیل سایز 3 شاخه کیلوگرم 50*50 تا 140* 140
  پروفیل سایز 4 شاخه کیلوگرم 60*060 تا 140*140

  کاربرد پروفیل

  پروفیل‌ها به عنوان مواد ساختمانی و صنعتی با کاربردهای متعدد در صنایع و پروژه‌های مختلف به کار می‌روند. در زیر به برخی از کاربردهای پروفیل‌ها اشاره می‌کنیم:

  • ساختمان و سازه‌ها

   پروفیل‌های ساختمانی برای ساخت و تقویت سازه‌ها و ساختمان‌ها به کار می‌روند و کاربردهای متفاوت و گسترده‌ای دارند. تیرآهن‌ها به عنوان ستون‌ها و تیرهای پشتیبان از سازه‌ها در ساخت پل‌ها و سازه‌های عظیم کاربرد دارند. پروفیل‌های تسمه برای انتقال بارهای نقطه‌ای و توزیع بارها در ساختمان‌ها به کار می‌روند.

   میلگردها برای تقویت و افزایش استحکام مکانیکی سازه‌ها از جمله پل‌ها و سازه‌های فلزی استفاده می‌شوند. هاش‌ها به عنوان ستون‌ها و سپرها در ساختمان‌ها و پروژه‌های معمولی یا صنعتی به کار می‌روند. پروفیل‌های بسته مانند پروفیل UPVC برای ساخت درب و پنجره‌ها، پروفیل کرکره برقی برای کرکره‌های برقی و پروفیل‌های لوله و قوطی برای ساخت لوله‌ها و قوطی‌ها به کار می‌روند.

  • اتومبیل‌سازی
   پروفیل‌های فلزی در صنعت خودروسازی به عنوان بخش‌های اصلی مانند شاسی، قسمت‌های داخلی خودرو و اجزاء سازه‌ای استفاده می‌شوند.
  • صنایع دریایی
   در صنایع مانند ساخت کشتی و سازه‌های دریایی، پروفیل‌ها به عنوان اجزاء حیاتی استفاده می‌شوند. آن‌ها در ساخت کابین‌ها، پل‌ها و سیستم‌های ناوبری مورد استفاده قرار می‌گیرند.
  • صنعت هوا و فضا
   در ساخت قطعات هواپیما و ماهواره‌ها نیز از پروفیل‌های فلزی استفاده می‌شود.
  • صنایع ماشین‌سازی
   پروفیل‌ها در تولید ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی به عنوان اجزاء سازه‌ای و پایه‌های حمل و نقل به کار می‌روند.

  فرآیند تولید پروفیل

  در تولید انواع پروفیل صرفا از دو روش متداول نورد سرد و گرم استفاده می‌شود که در ادامه به معرفی و بررسی هر کدام از این دو روش می‌پردازیم:

  فرایند تولید پروفیل به روش نورد گرم

  در تولید پروفیل به روش نورد گرم، شمش فولادی به عنوان ماده اولیه، ابتدا به شکل لوله و سپس به شکل، پروفیل تولید می‌شود. لوله تولید شده در این روش، بعد از گذراندن فرایندهای جوش خوردن، تحت فشار قرار گرفته و به شکل پروفیل، در ابعاد مشخص برش خورده و بسته‌بندی می‌شود. فرایند نورد گرم در تولید پروفیل به روش غیر مستقیم نیز معروف است.

  تولید پروفیل با روش نورد سرد

  زمانی که فرایند تولید پروفیل با نورد سرد صورت می‌گیرد، از ورق‌های فولادی به شکل کلاف به عنوان ماده اولیه استفاده می‌شود. در این روش، کلاف ورق بعد از برش، با استفاده از غلتک صاف و مسطح شده و در دستگاه پرس به فرم مورد نظر تغییر شکل داده، به هم جوش خورده، برش و بسته بنده می‌شوند.

  کارخانه‌های تولید کننده پروفیل

  قوطی پروفیل یکی از پرکاربردترین محصولات در صنایع مختلف است. به همین دلیل کارخانه‌های زیادی در سراسر کشور در زمینه تولید انواع پروفیل فعالیت می‌کنند. در ادامه ده مورد از مهمترین کارخانه‌های تولید کننده پروفیل معرفی می‌شود.

  • شرکت لوله و پروفیل آریاوا
  • پروفیل کچو
  • پروفیل فولاد نیکان اصفهان
  • فولاد گستر حداد کچو
  • به فلز سپاهان
  • شرکت آریا صنعت دلیجان
  • شرکت تولیدی خاور صنعت هما
  • نورد لوله و پروفیل اصفهان
  • شرکت جهان پروفیل پارس
  • کارخانجات نورد پروفیل در ساوه
  • کارخانه لوله و پروفیل آپادانا در اصفهان
  • گروه صنعتی شرق تهران در تهران
  • شرکت صدرا پروفیل تهران
  • شرکت نورد لوله یاران تهران
  • شرکت لوله و پروفیل صابری در تهران

  خرید پروفیل ساختمانی

  در فروشگاه فولادسل انواع محصولات فولادی موجود است. پروفیل یکی از مهمترین و پرکاربردترین محصولات فولادسل است. این مقطع‌ در دو دسته بسته و باز قرار می‌گیرد و انواع مشتقات این محصول در فروشگاه فولادسل به فروش می‌رسد. در سایت فولادسل اطلاعات مربوط به تمام محصولات وجود دارد و به مشتری برای کسب اطلاعات دقیق در مورد محصول کمک می‌کند. همچنین امکان استعلام قیمت روز پروفیل ساختمانی قبل از خرید خدمت دیگری است که فرایند خرید را سرعت می‌بخشد. برای خرید این محصولات اولین اقدام انتخاب روش خرید است. در ادامه انواع روش‌های موجود در فولادسل معرفی می‌شوند، همچنین می‌توانید با تماس با شماره 02174486 خرید خود را انجام دهید.

  روش‌های خرید پروفیل

  سه روش برای خرید محصولات فولادسل وجود دارد. تیم فولادسل به منظور سهولت فرایند خرید، این سه روش را برای مشتریان در نظر گرفته است. هریک از این روش‌ها ویژگی‌های خاص خود را دارند. به همین دلیل مشتری می‌تواند روشی که با شرایطش مطابقت دارد را انتخاب کند.

  اینفوگرافی روش خرید پروفیل

  خرید اعتباری یا (LC) پروفیل

  خرید اعتباری پروفیل یک روش امن برای خرید است. این روش امنیت معامله را برای خریدار و فروشنده تضمین می‌کند. با صدور اعتبارنامه اسنادی توسط بانک، خریدار به پرداخت مبلغ مورد نیاز نسبت به فروشنده متعهد می‌شود و فروشنده نیز اطمینان دارد که پس از تحویل محصول به موقع و با شرایط معین، مبلغ را دریافت خواهد کرد. این روش به هر دو طرف امکان می‌دهد تا با اطمینان بیشتری خرید و فروش را انجام دهند.

  خرید چکی پروفیل

  خرید چکی یکی از روش‌های معمول در تجارت پروفیل و مواد ساختمانی است. در این روش، خریدار (معمولاً یک واحد صنعتی یا تجاری) یک چک به نام فروشنده صادر می‌کند. این چک حاوی مبلغ مورد نیاز برای خرید پروفیل آهن و اطلاعات مربوط به تاریخ پرداخت است.
  پس از صدور چک، خریدار آن را به فروشنده تحویل می‌دهد. فروشنده پروفیل پس از تحویل محصول، چک را به بانک خود ارائه می‌دهد. بانک فروشنده پس از تأیید و تطابق اطلاعات چک، مبلغ مورد نیاز را از حساب خریدار برداشت می‌کند و مبلغ را به حساب فروشنده واریز می‌کند.

  خرید نقدی پروفیل

  خرید نقدی پروفیل به معنای پرداخت مبلغ مورد نیاز برای خرید پروفیل به صورت نقدی است. در این روش هزینه در زمان خرید به صورت مستقیم و بدون واسطه پرداخت می‌شود. خرید نقدی پروفیل به خریدار امکان می‌دهد که به سرعت و بدون مراحل پیچیده‌ پروفیل مورد نیاز خود را تهیه کند.

  نکات و راهنمای خرید پروفیل

  بهتر است قبل از خرید پروفیل، از دانش یک متخصص بهره ببرید؛ زیرا پروفیل‌ها انواع مختلفی دارند. هر یک از این مدل‌ها طراحی و ویژگی‌های مخصوص خود را دارند؛ به همین دلیل نمیتوان بدون در نظر گرفتن کاربرد مورد نظر، این پروفیل‌ها را در ساخت و ساز به کار برد. به این منظور بهتر است نیازها و اهداف خود را با یک متخصص در میان بگذارید تا بهترین نوع پروفیل را با توجه به نیاز شما معرفی کند. مرحله بعدی استعلام قیمت محصول است. حتما قبل از ثبت سفارش استعلام قیمت را انجام دهید تا دچار مشکلاتی نظیر عدم مطابقت بودجه و هزینه خرید نشوید. پس از استعلام قیمت لازم است روش خرید را با توجه شرایط خود انتخاب کنید تا فرایند خرید برایتان راحت و بدون دردسر باشد.

  انواع پروفیل

  مراحل خرید پروفیل از فولادسل

  برای خرید از فولادسل لازم است در سایت ثبت نام کنید. سپس با مشاوران ما ارتباط برقرار کنید و میزان و نوع محصولات را با آن‌ها در میان بگذارید. در مرحله بعدی از طریق روش خرید انجام شده هزینه پروفیل‌ها را پرداخت کنید. پس از پرداخت، پروفیل‌ها به شما تحویل داده می‌شوند.

  مزایای خرید پروفیل از فولادسل

  ۱- اگر بارگیری از بنگاه‌های تهران انجام شود واحد کنترل کیفیت ‎(QC)‏ پروفیل را به طور کامل چک کرده و پس از تایید نهایی، بار مشتری ارسال خواهد شد.
  ۲- فولادسل یکی از شرکت‌های فولادی بوده که اقدام به فروش اعتبار اسنادی داخلی ریالی ‎(LC)‏ به صورت مدت دار و دیداری کرده است. مشترکین بانک‌های تجارت و صادرات از شرایط ویژه‌ای برخوردار هستند.
  ۳- واحد باربری شرکت پتروبار پس از مذاکره با شرکت‌های باربری، معتمدترین باربری با کمترین قیمت، بیمه و سالم‌ترین ماشین‌ها را انتخاب می‌کند. سپس به تأیید مشتری رسانده و در نهایت پروفیل را ارسال می‌کند.
  ۴- مشاوره تخصصی رایگان با مدیر واحد فروش
  ۵- ارائه دهنده بهترین قیمت پروفیل
  ۶- امکان ارسال نمونه یا گواهی پروفیل ‎(Certificate)‏
  ۷- مشتریان محترم می‌توانند با مراجعه به کلیه بانک‌های سراسر کشور، نسبت به گشایش ‎LC‏ داخلی به ذینفعی فولادسل اقدام کنند. به این طریق می‌توانند از مزایای فروش اعتباری در بازه‌های زمانی یک تا شش ماه بهره‌مند شوند.

  سخن پایانی

  قیمت پروفیل‌ها به عنوان یکی از عوامل اصلی تعیین هزینه‌ها و میزان سودآوری در صنایع مختلف بسیار حائز اهمیت است. تغییرات در این قیمت‌ها می‌تواند تأثیر مستقیمی بر پروژه‌های ساختمانی و توسعه صنایع داشته باشد. شناخت عوامل تاثیرگذار بر قیمت پروفیل و مدیریت هوشمندانه هزینه‌ها می‌تواند به بهبود عملکرد و پایداری صنایع و پروژه‌ها کمک کند.

  نمایش بیشتر
  سوالات متداول
  وزن پروفیل چگونه محاسبه می شود؟
  ضخامت *طول *عرض *چگالی اهن (8) مساوی= وزن قوطی
  پروفیل قوطی در چه ابعادی تولید می شود؟
  از ضخامت 2 میل 20*20 تا 10 میل 200*200
  تفاوت پروفیل اهوازی مبارکه با اهوازی در چیست؟
  پروفیل مبارکه تلورانس وزنی ندارد ولی پروفیل اهوازی دارای تلورانس وزنی است
  با چه روش‌هایی می‌توان از فولادسل پروفیل تهیه کرد؟
  روش چکی، اسنادی و نقدی سه روشی است که می‌توان با آنها از فولادسل پروفیل خرید.
  چه مدل‌هایی از پروفیل در فولادسل موجود است؟
  پروفیلهای صنعتی، ساختمانی، گالوانیزه و Z چهار نوع پروفیلی هستند که در فولادسل به فروش میرسند.
  آیا قیمت‌های تعیین شده در فولادسل با قیمتی که محصول به فروش می رسد برابر است؟
  بله، قیمت تمام محصولات فروشگاه کاملا بروز هستند و هر محصول با همان قیمت اعلام شده به فروش میرسد.
  آیا خرید چکی از فولادسل شرایط خاصی دارد؟
  خیر شرایط خاصی وجود ندارد. منتهی چکهایی که توسط کسی غیر از خریدار کشیده شده باشد برای معامله پذیرفته نیست.
  چطور می توان برای تماس با مشاوران فولادسل درخواست داد؟
  میتوانید به قسمت سمت چپ هدر سایت مراجعه کرده و با پر کردن فرم درخواست تماس دهید.
  نظر شما

  نظرات
  نظرات منتشر شده 22
  1. سودابه
   ۱۰ مهر ۱۴۰۲ / ۰۷:۴۴

   سلام چطوری نمونه محصول بگیرم ازتون؟

   1. فولادسل
    ۱۰ مهر ۱۴۰۲ / ۱۶:۵۱

    با کارشناسان متخصص فروش پروفیل فولادسل تماس بگیرید تا نمونه را برایتان ارسال کنند.

  2. موسوی
   ۲۲ مهر ۱۴۰۲ / ۰۹:۴۷

   سلام وقتتون بخیر قیمت پروفیل اعلامی توی سایت با قیمت نهایی یکیه یا تفاوت دارن؟

   1. فولادسل
    ۲۳ مهر ۱۴۰۲ / ۱۲:۱۷

    جناب موسوی قیمت پروفیل موجود در لیست بالا، همگی آپدیت هستند و بصورت لحظه‌ای بروزرسانی می‌شوند.

  3. مهراد پناهیان
   ۱۳ آبان ۱۴۰۲ / ۱۶:۱۳

   مهندس سلام این پروفیل ها سبک و سنگینشون رو چطور تشخیص بدیم از جداول؟

   1. فولادسل
    ۱۴ آبان ۱۴۰۲ / ۱۶:۱۷

    جناب پناهیان پروفیل سبک همان مبلی است که جدول آن تفکیک شده است. پروفیل سنگین نیز شامل پروفیل ساختمانی و صنعتی می‌شود که آنها هم جداولشان در این صفحه مجزاست.

  4. سلیمانی
   ۱۴ آبان ۱۴۰۲ / ۱۲:۵۶

   ممنون از شرکت خوبتون و کارشناس های فوق العادتون من برای یه پروژه ای نیاز به خرید قوطی داشتم خوشبختانه با راهنمایی های کارشناس شما تونستم انتخاب درست تری داشته باشم و از ضررم هم جلوگیری شد. واقعا ممنونم🙏🏻

   1. فولادسل
    ۱۴ آبان ۱۴۰۲ / ۱۴:۱۵

    جناب سلیمانی باعث خرسندی ماست که توانستیم بهترین انتخاب را برای شما داشته باشیم و از مجموعه فولادسل رضایت داشتید. امیدواریم در خریدهای بعدی‌تان نیز از فولادسل رضایت داشته باشید.

  5. نورالهی
   ۱۵ آبان ۱۴۰۲ / ۰۹:۴۰

   سلام و عرض ادب قوطی ۲*۲ انبار اصفهان دارید؟ قیمت لطفا

   1. فولادسل
    ۲۲ آبان ۱۴۰۲ / ۱۴:۰۰

    سلام. بله موجود است. لطفا فرم استعلام قیمت پروفیل را پر نمایید تا قیمت لحظه‌ای به شما اعلام شود.

  6. حسینی
   ۱۶ آبان ۱۴۰۲ / ۰۹:۱۸

   سلام خسته نباشید قیمت با ارزش افزوده قیمت نهایی محصول هشت یا موقع خرید باز بهش چیزی اضافه میشه؟

   1. فولادسل
    ۲۲ آبان ۱۴۰۲ / ۱۳:۴۵

    سلام. قیمت پروفیل با ارزش افزوده قیمت نهایی است.

  7. علی کارخانه
   ۲۱ آبان ۱۴۰۲ / ۱۲:۴۸

   سلام قیمت پروفیل آپدیته؟

   1. فولادسل
    ۲۲ آبان ۱۴۰۲ / ۱۱:۴۳

    سلام بله بصورت لحظه‌ای آپدیت می‌شود.

  8. علی گودرزی
   ۲۱ آبان ۱۴۰۲ / ۱۵:۳۵

   سلام خسته نباشین من برای ساخت پایه تخت میخوام پروفیل بگیرم ممنون میشم راهنمایی کنین که چه نوعی و چه سایزی باید بگیرم

   1. فولادسل
    ۲۲ آبان ۱۴۰۲ / ۱۱:۴۲

    سلام جناب گودرزی، پروفیل ها انواع مختلفی هم از نظر ظاهر (مربعی، بیضی، مستطیلی و دایره ای) و هم از نظر قطر و ضخامت دارد و همگی در ساخت مبلمان و تخت خواب قابل استفاده است. این بستگی به طراحی و دیزاین محصولات شما دارد که کدام پروفیل مناسبتر است.

  9. محمد امین میرزایی
   ۲۱ آبان ۱۴۰۲ / ۱۷:۲۱

   سلام، با توجه به جدول مشخصات فنی این صفحه، چطور میتونم سفارش خرید قوطی آهن و پروفیل رو با توجه به نیاز های پروژه ثبت کنم؟

   1. فولادسل
    ۲۲ آبان ۱۴۰۲ / ۱۱:۳۲

    جناب میرزایی عزیز، نیاز است تا اطلاعات بیشتری در مورد پروژه‌تان بدهید. می‌توانید با شماره 74486 تماس بگیرید تا شما را به کارشناس تخصصی پروفیل وصل کنند و بطور رایگان مشاوره ببینید و یا شماره تماس خود را در باکس استعلام قیمت پروفیل وارد کنید تا همکاران ما در سریعترین زمان ممکن به شما زنگ بزنند.

  10. محمد موسوی
   ۲۲ آبان ۱۴۰۲ / ۰۹:۳۲

   سلام وقت بخیر برای یه ساختمون ۴ طبقه ۴ واحدی پروفیل بخوایم واسه در و پنجره تقریبا قیمت قوطیاش چقدر میشه؟

   1. فولادسل
    ۲۲ آبان ۱۴۰۲ / ۱۱:۲۸

    جناب موسوی بستگی به متراژ ساختمان و تعداد و ابعاد پنجره‌ها دارد. با کارشناسان پروفیل فولادسل تماس بگیرید تا شما را راهنمایی کنند.

  11. علی عظیمی
   ۱۳ آذر ۱۴۰۲ / ۱۷:۲۱

   سلام وقت بخیر همه مقاطع جزو پروفیل ها به حساب میان درسته؟

   1. فولادسل
    ۲۰ آذر ۱۴۰۲ / ۱۷:۱۹

    سلام علی جان. پروفیل های بسته شامل قوطی و لوله و پروفیل‌های باز شامل نبشی و ناودانی و سپری می‌شود.