قیمت پروفیل قوطی
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران

فیلتر محصولات

محاسبه وزن قیمت پروفیل قوطی

قیمت پروفیل زد z

نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت خرید
پروفیل زد 14 ضخامت 2.5 میل شش متری 2.5140شاخهکیلوگرمکارخانه 17,798
پروفیل زد 16 ضخامت 2.5 میل شش متری 2.5160شاخهکیلوگرمکارخانه 17,798
پروفیل زد 18 ضخامت 2.5 میل شش متری 2.5180شاخهکیلوگرمکارخانه 17,798
پروفیل زد 20 ضخامت 2.5 میل شش متری 2.5200شاخهکیلوگرمکارخانه 17,798
پروفیل زد 22 ضخامت 2.5 میل شش متری 2.5220شاخهکیلوگرمکارخانه 17,798
پروفیل زد 14 ضخامت 3 میل شش متری 3140شاخهکیلوگرمکارخانه 17,798
پروفیل زد 16 ضخامت 3 میل شش متری 3160شاخهکیلوگرمکارخانه 17,798
پروفیل زد 18 ضخامت 3 میل شش متری 3180شاخهکیلوگرمکارخانه 17,798
پروفیل زد 20 ضخامت 3 میل شش متری 3200شاخهکیلوگرمکارخانه 17,798
پروفیل زد 22 ضخامت 3 میل شش متری 3220شاخهکیلوگرمکارخانه 17,798
نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت خرید
پروفیل ساختمانی ضخامت 2 میل ابعاد 10*20 شش متری 220*10شاخهکیلوگرمکارخانه 19,817
پروفیل ساختمانی ضخامت 2 میل ابعاد 30*20 شش متری 220*30شاخهکیلوگرمکارخانه 19,817
پروفیل ساختمانی ضخامت 2 میل ابعاد 30*30 شش متری 230*30شاخهکیلوگرمکارخانه 19,817
پروفیل ساختمانی ضخامت 2 میل ابعاد 40*20 شش متری 220*40شاخهکیلوگرمکارخانه 19,817
پروفیل ساختمانی ضخامت 2 میل ابعاد 40*40 شش متری 240*40شاخهکیلوگرمکارخانه 19,817
پروفیل ساختمانی ضخامت 2 میل ابعاد 40*80 شش متری 280*40شاخهکیلوگرمکارخانه 19,817
پروفیل ساختمانی ضخامت 2 میل ابعاد 50*30 شش متری 230*50شاخهکیلوگرمکارخانه 19,817
پروفیل ساختمانی ضخامت 2 میل ابعاد 60*30 شش متری 230*60شاخهکیلوگرمکارخانه 19,817
پروفیل ساختمانی ضخامت 2 میل ابعاد 60*60 شش متری 260*60شاخهکیلوگرمکارخانه 19,817
پروفیل ساختمانی ضخامت 2 میل ابعاد 80*80 شش متری 280*80شاخهکیلوگرمکارخانه 19,817
پروفیل ساختمانی ضخامت 2 میل 507 شش متری 2شاخهکیلوگرمکارخانه 19,817
پروفیل ساختمانی ضخامت 2 میل 508 شش متری 2شاخهکیلوگرمکارخانه 19,817
پروفیل ساختمانی ضخامت 2 میل 509 شش متری 2شاخهکیلوگرمکارخانه 19,817
پروفیل ساختمانی ضخامت 3 میل ابعاد 50*50 شش متری 350*50شاخهکیلوگرمکارخانه 19,541
پروفیل ساختمانی ضخامت 3 میل ابعاد 60*60 شش متری 360*60شاخهکیلوگرمکارخانه 19,541
پروفیل ساختمانی ضخامت 3 میل ابعاد 70*70 شش متری 370*70شاخهکیلوگرمکارخانه 19,541
پروفیل ساختمانی ضخامت 3 میل ابعاد 80*80 شش متری 380*80شاخهکیلوگرمکارخانه 19,541
پروفیل ساختمانی ضخامت 3 میل ابعاد 90*90 شش متری 390*90شاخهکیلوگرمکارخانه 19,541
پروفیل ساختمانی ضخامت 3 میل ابعاد 100*100 شش متری 3100*100شاخهکیلوگرمکارخانه 19,541
پروفیل ساختمانی ضخامت 3 میل ابعاد 120*120 دوازده متری 3120*120شاخهکیلوگرمکارخانه 19,541
پروفیل ساختمانی ضخامت 3 میل ابعاد 140*140 دوازده متری 3140*140شاخهکیلوگرمکارخانه 19,541
پروفیل ساختمانی ضخامت 2.5 میل ابعاد 40*40 شش متری 2.540*40شاخهکیلوگرمکارخانه 19,541
پروفیل ساختمانی ضخامت 2.5 میل ابعاد 30*50 شش متری 2.530*50شاخهکیلوگرمکارخانه 19,541
پروفیل ساختمانی ضخامت 2.5 میل ابعاد 50*50 شش متری 2.550*50شاخهکیلوگرمکارخانه 19,541
پروفیل ساختمانی ضخامت 2.5 میل ابعاد 60*30 شش متری 2.530*60شاخهکیلوگرمکارخانه 19,541
پروفیل ساختمانی ضخامت 2.5 میل ابعاد 60*60 شش متری 2.560*60شاخهکیلوگرمکارخانه 19,541
پروفیل ساختمانی ضخامت 2.5 میل ابعاد 70*70 شش متری 2.570*70شاخهکیلوگرمکارخانه 19,541
پروفیل ساختمانی ضخامت 2.5 میل ابعاد 80*90 شش متری 2.590*80شاخهکیلوگرمکارخانه 19,541
پروفیل ساختمانی ضخامت 2.5 میل ابعاد 80*40 شش متری 2.580*40شاخهکیلوگرمکارخانه 19,541
پروفیل ساختمانی ضخامت 2.5 میل ابعاد 90*90 شش متری 2.590*90شاخهکیلوگرمکارخانه 19,541
پروفیل ساختمانی ضخامت 2.5 میل ابعاد 100*100 شش متری 2.5100*100شاخهکیلوگرمکارخانه 19,541
پروفیل ساختمانی ضخامت 4 میل ابعاد 60*60 شش متری 460*60شاخهکیلوگرمکارخانه 20,092
پروفیل ساختمانی ضخامت 4 میل ابعاد 60*100 شش متری 4100*60شاخهکیلوگرمکارخانه 20,092
پروفیل ساختمانی ضخامت 4 میل ابعاد 70*70 شش متری 470*70شاخهکیلوگرمکارخانه 20,092
پروفیل ساختمانی ضخامت 4 میل ابعاد 80*40 شش متری 480*40شاخهکیلوگرمکارخانه 20,092
پروفیل ساختمانی ضخامت 4 میل ابعاد 80*60 شش متری 460*80شاخهکیلوگرمکارخانه 20,092
پروفیل ساختمانی ضخامت 4 میل ابعاد 90*90 شش متری 490*90شاخهکیلوگرمکارخانه 20,092
پروفیل ساختمانی ضخامت 4 میل ابعاد 50*100 شش متری 4100*50شاخهکیلوگرمکارخانه 20,092
پروفیل ساختمانی ضخامت 4 میل ابعاد 120*120 دوازده متری 4120*120شاخهکیلوگرمکارخانه 20,092
پروفیل ساختمانی ضخامت 4 میل ابعاد 140*140 دوازده متری 4140*140شاخهکیلوگرمکارخانه 20,092

قیمت پروفیل صنعتی

نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت خرید
پروفیل صنعتی ضخامت 5 میل ابعاد 60*60 شش متری 560*60شاخهکیلوگرمکارخانه 22,936
پروفیل صنعتی ضخامت 5 میل ابعاد 70*70 شش متری 570*70شاخهکیلوگرمکارخانه 22,936
پروفیل صنعتی ضخامت 5 میل ابعاد 80*80 شش متری 580*80شاخهکیلوگرمکارخانه 22,936
پروفیل صنعتی ضخامت 5 میل ابعاد 80*40 شش متری 580*40شاخهکیلوگرمکارخانه 22,936
پروفیل صنعتی ضخامت 5 میل ابعاد 80*60 شش متری 560*80شاخهکیلوگرمکارخانه 22,936
پروفیل صنعتی ضخامت 5 میل ابعاد 100*100 شش متری 5100*100شاخهکیلوگرمکارخانه 22,936
پروفیل صنعتی ضخامت 5 میل ابعاد 120*120 دوازده متری 5120*120شاخهکیلوگرمکارخانه 22,936
پروفیل صنعتی ضخامت 5 میل ابعاد 140*140 دوازده متری 5140*140شاخهکیلوگرمکارخانه 22,936
پروفیل صنعتی ضخامت 5 میل ابعاد 160*160 شش متری 5160*160شاخهکیلوگرمکارخانه 22,936
پروفیل صنعتی ضخامت 5 میل ابعاد 180*180 دوازده متری 5180*180شاخهکیلوگرمکارخانه 22,936
پروفیل صنعتی ضخامت 5 میل ابعاد 200*100 دوازده متری 5100*200شاخهکیلوگرمکارخانه 22,936
پروفیل صنعتی ضخامت 6 میل ابعاد 300*300 شش متری 6300*300شاخهکیلوگرمکارخانه 22,936
پروفیل صنعتی ضخامت 6 میل ابعاد 300*300 دوازده متری 6300*300شاخهکیلوگرمکارخانه 22,936
پروفیل صنعتی ضخامت 6 میل ابعاد 200*200 شش متری 6200*200شاخهکیلوگرمکارخانه 22,936
پروفیل صنعتی ضخامت 6 میل ابعاد 200*200 دوازده متری 6200*200شاخهکیلوگرمکارخانه 22,936
پروفیل صنعتی ضخامت 6 میل ابعاد 180*180 شش متری 6180*180شاخهکیلوگرمکارخانه 22,936
پروفیل صنعتی ضخامت 6 میل ابعاد 180*180 دوازده متری 6180*180شاخهکیلوگرمکارخانه 22,936
پروفیل صنعتی ضخامت 6 میل ابعاد 160*160 شش متری 6160*160شاخهکیلوگرمکارخانه 22,936
پروفیل صنعتی ضخامت 6 میل ابعاد 150*150 دوازده متری 6150*150شاخهکیلوگرمکارخانه 22,936
پروفیل صنعتی ضخامت 6 میل ابعاد 140*140 دوازده متری 6140*140شاخهکیلوگرمکارخانه 22,936
پروفیل صنعتی ضخامت 6 میل ابعاد 70*70 شش متری 670*70شاخهکیلوگرمکارخانه 22,936
پروفیل صنعتی ضخامت 6 میل ابعاد 80*80 شش متری 680*80شاخهکیلوگرمکارخانه 22,936
پروفیل صنعتی ضخامت 6 میل ابعاد 100*100 شش متری 6100*100شاخهکیلوگرمکارخانه 22,936
پروفیل صنعتی ضخامت 8 میل ابعاد 300*300 دوازده متری 8300*300شاخهکیلوگرمکارخانه 24,771
پروفیل صنعتی ضخامت 8 میل ابعاد 300*300 شش متری 8300*300شاخهکیلوگرمکارخانه 24,771
پروفیل صنعتی ضخامت 8 میل ابعاد 200*200 دوازده متری 8200*200شاخهکیلوگرمکارخانه 24,771
پروفیل صنعتی ضخامت 8 میل ابعاد 200*200 شش متری 8200*200شاخهکیلوگرمکارخانه 24,771
پروفیل صنعتی ضخامت 8 میل ابعاد 180*180 دوازده متری 8180*180شاخهکیلوگرمکارخانه 24,771
پروفیل صنعتی ضخامت 8 میل ابعاد 180*180 شش متری 8180*180شاخهکیلوگرمکارخانه 24,771
پروفیل صنعتی ضخامت 8 میل ابعاد 150*150 شش متری 8150*150شاخهکیلوگرمکارخانه 24,771
پروفیل صنعتی ضخامت 8 میل ابعاد 140*140 دوازده متری 8140*140شاخهکیلوگرمکارخانه 24,771
پروفیل صنعتی ضخامت 8 میل ابعاد 140*140 شش متری 8140*140شاخهکیلوگرمکارخانه 24,771
پروفیل صنعتی ضخامت 8 میل ابعاد 160*160 دوازده متری 8160*160شاخهکیلوگرمکارخانه 24,771
پروفیل صنعتی ضخامت 8 میل ابعاد 80*80 شش متری 880*80شاخهکیلوگرمکارخانه 24,771
پروفیل صنعتی ضخامت 8 میل ابعاد 100*100 شش متری 8100*100شاخهکیلوگرمکارخانه 24,771
پروفیل صنعتی ضخامت 10 میل ابعاد 300*300 دوازده متری 10300*300شاخهکیلوگرمکارخانه 26,606
پروفیل صنعتی ضخامت 10 میل ابعاد 300*300 شش متری 10300*300شاخهکیلوگرمکارخانه 26,606
پروفیل صنعتی ضخامت 10 میل ابعاد 200*200 دوازده متری 10200*200شاخهکیلوگرمکارخانه 26,606
پروفیل صنعتی ضخامت 10 میل ابعاد 200*200 شش متری 10200*200شاخهکیلوگرمکارخانه 26,606
پروفیل صنعتی ضخامت 10 میل ابعاد 180*180 دوازده متری 10180*180شاخهکیلوگرمکارخانه 26,606
پروفیل صنعتی ضخامت 10 میل ابعاد 180*180 شش متری 10180*180شاخهکیلوگرمکارخانه 26,606
پروفیل صنعتی ضخامت 10 میل ابعاد 140*140 دوازده متری 10140*140شاخهکیلوگرمکارخانه 26,606
پروفیل صنعتی ضخامت 10 میل ابعاد 140*140 شش متری 10140*140شاخهکیلوگرمکارخانه 26,606
پروفیل صنعتی ضخامت 10 میل ابعاد 160*160 دوازده متری 10160*160شاخهکیلوگرمکارخانه 26,606
پروفیل صنعتی ضخامت 10 میل ابعاد 200*150 دوازده متری 10150*200شاخهکیلوگرمکارخانه 26,606
پروفیل صنعتی ضخامت 10 میل ابعاد 200*160 دوازده متری 10160*200شاخهکیلوگرمکارخانه 26,606
پروفیل صنعتی ضخامت 12 میل ابعاد 300*300 دوازده متری 12300*300شاخهکیلوگرمکارخانه 26,055
پروفیل صنعتی ضخامت 14 میل ابعاد 300*300 دوازده متری 14300*300شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
پروفیل صنعتی ضخامت 16 میل ابعاد 300*300 دوازده متری 16300*300شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت خرید
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 میل ابعاد 20*20 شش متری 220*20شاخهکیلوگرمکارخانه 27,982
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 میل ابعاد 20*30 شش متری 220*30شاخهکیلوگرمکارخانه 27,982
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 میل ابعاد 30*30 شش متری 230*30شاخهکیلوگرمکارخانه 27,982
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 میل ابعاد 40*40 شش متری 240*40شاخهکیلوگرمکارخانه 27,982
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 میل ابعاد 40*20 شش متری 220*40شاخهکیلوگرمکارخانه 27,982
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 میل ابعاد 50*50 شش متری 250*50شاخهکیلوگرمکارخانه 27,982
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 میل ابعاد 60*40 شش متری 240*60شاخهکیلوگرمکارخانه 27,982
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 میل ابعاد 60*60 شش متری 260*60شاخهکیلوگرمکارخانه 27,982
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 میل ابعاد 70*70 شش متری 270*70شاخهکیلوگرمکارخانه 27,982
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 میل ابعاد 80*80 شش متری 280*80شاخهکیلوگرمکارخانه 27,982
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 میل ابعاد 90*90 شش متری 290*90شاخهکیلوگرمکارخانه 27,982
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2.5 میل ابعاد 30*30 شش متری 2.530*30شاخهکیلوگرمکارخانه 27,064
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2.5 میل ابعاد 40*20 شش متری 2.520*40شاخهکیلوگرمکارخانه 27,064
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2.5 میل ابعاد 40*40 شش متری 2.540*40شاخهکیلوگرمکارخانه 27,064
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2.5 میل ابعاد 50*50 شش متری 2.550*50شاخهکیلوگرمکارخانه 27,064
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2.5 میل ابعاد 50*30 شش متری 2.530*50شاخهکیلوگرمکارخانه 27,064
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2.5 میل ابعاد 60*40 شش متری 2.540*60شاخهکیلوگرمکارخانه 27,064
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2.5 میل ابعاد 60*60 شش متری 2.560*60شاخهکیلوگرمکارخانه 27,064
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2.5 میل ابعاد 70*70 شش متری 2.570*70شاخهکیلوگرمکارخانه 27,064
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2.5 میل ابعاد 80*80 شش متری 2.580*80شاخهکیلوگرمکارخانه 27,064
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2.5 میل ابعاد 90*90 شش متری 2.590*90شاخهکیلوگرمکارخانه 27,064
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2.5 میل ابعاد 100*100 شش متری 2.5100*100شاخهکیلوگرمکارخانه 27,064
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2.5 میل ابعاد 80*40 شش متری 2.580*40شاخهکیلوگرمکارخانه 27,064
پروفیل گالوانیزه ضخامت 3 میل ابعاد 40*40 شش متری 340*40شاخهکیلوگرمکارخانه 27,064
پروفیل گالوانیزه ضخامت 3 میل ابعاد 50*50 شش متری 350*50شاخهکیلوگرمکارخانه 27,064
پروفیل گالوانیزه ضخامت 3 میل ابعاد 60*60 شش متری 360*60شاخهکیلوگرمکارخانه 27,064
پروفیل گالوانیزه ضخامت 3 میل ابعاد 60*120 شش متری 3120*60شاخهکیلوگرمکارخانه 27,064
پروفیل گالوانیزه ضخامت 3 میل ابعاد 70*70 شش متری 370*70شاخهکیلوگرمکارخانه 27,064
پروفیل گالوانیزه ضخامت 3 میل ابعاد 80*80 شش متری 380*80شاخهکیلوگرمکارخانه 27,064
پروفیل گالوانیزه ضخامت 3 میل ابعاد 80*40 شش متری 380*40شاخهکیلوگرمکارخانه 27,064
پروفیل گالوانیزه ضخامت 3 میل ابعاد 90*90 شش متری 390*90شاخهکیلوگرمکارخانه 27,064
پروفیل گالوانیزه ضخامت 3 میل ابعاد 100*100 شش متری 3100*100شاخهکیلوگرمکارخانه 27,064
پروفیل گالوانیزه ضخامت 4 میل ابعاد 40*40 شش متری 440*40شاخهکیلوگرمکارخانه 26,606
پروفیل گالوانیزه ضخامت 4 میل ابعاد 50*50 شش متری 450*50شاخهکیلوگرمکارخانه 26,606
پروفیل گالوانیزه ضخامت 4 میل ابعاد 60*60 شش متری 460*60شاخهکیلوگرمکارخانه 26,606
پروفیل گالوانیزه ضخامت 4 میل ابعاد 60*120 شش متری 4120*60شاخهکیلوگرمکارخانه 26,606
پروفیل گالوانیزه ضخامت 4 میل ابعاد 70*70 شش متری 470*70شاخهکیلوگرمکارخانه 26,606
پروفیل گالوانیزه ضخامت 4 میل ابعاد 80*80 شش متری 480*80شاخهکیلوگرمکارخانه 26,606
پروفیل گالوانیزه ضخامت 4 میل ابعاد 80*40 شش متری 480*40شاخهکیلوگرمکارخانه 26,606
پروفیل گالوانیزه ضخامت 4 میل ابعاد 90*90 شش متری 490*90شاخهکیلوگرمکارخانه 26,606
پروفیل گالوانیزه ضخامت 4 میل ابعاد 100*100 شش متری 4100*100شاخهکیلوگرمکارخانه 26,606

نظر شما

مراحل سفارش محصول

 • افزودن به سبد خرید
  1
 • ورود به حساب کاربری
  2
 • بررسی کارشناس فروش
  3
 • تحویل پیش فاکتور
  4
 • کنترل کیفیت
  5
 • ارسال سفارش
  6