قیمت پروفیل قوطی

عناوین اصلی صفحه

  علیرضا دوستی
  علی سنگنیان
  علیرضا حقوقی
  سودابه قرگز
  محسن صحرانورد
  اکرم سمیعی
  نادیا هاشمی
  الهه دوستی
  مهدیه هراتی
  معصومه رضوانی
  عاطفه متین

  فیلتر محصولات

  محاسبه وزن قیمت پروفیل قوطی

  قیمت پروفیل زد z

  نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت خرید
  پروفیل زد 14 ضخامت 2.5 میل شش متری 2.5140شاخهکیلوگرمکارخانه 35,780
  پروفیل زد 16 ضخامت 2.5 میل شش متری 2.5160شاخهکیلوگرمکارخانه 35,780
  پروفیل زد 18 ضخامت 2.5 میل شش متری 2.5180شاخهکیلوگرمکارخانه 35,780
  پروفیل زد 20 ضخامت 2.5 میل شش متری 2.5200شاخهکیلوگرمکارخانه 35,780
  پروفیل زد 22 ضخامت 2.5 میل شش متری 2.5220شاخهکیلوگرمکارخانه 35,780
  پروفیل زد 14 ضخامت 3 میل شش متری 3140شاخهکیلوگرمکارخانه 35,780
  پروفیل زد 16 ضخامت 3 میل شش متری 3160شاخهکیلوگرمکارخانه 35,780
  پروفیل زد 18 ضخامت 3 میل شش متری 3180شاخهکیلوگرمکارخانه 35,780
  پروفیل زد 20 ضخامت 3 میل شش متری 3200شاخهکیلوگرمکارخانه 35,780
  پروفیل زد 22 ضخامت 3 میل شش متری 3220شاخهکیلوگرمکارخانه 35,780

  قیمت پروفیل ساختمانی

  نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت خرید
  پروفیل ساختمانی ضخامت 2 میل ابعاد 10*20 شش متری 220*10شاخهکیلوگرمکارخانه 35,780
  پروفیل ساختمانی ضخامت 2 میل ابعاد 30*20 شش متری 220*30شاخهکیلوگرمکارخانه 35,780
  پروفیل ساختمانی ضخامت 2 میل ابعاد 30*30 شش متری 230*30شاخهکیلوگرمکارخانه 35,780
  پروفیل ساختمانی ضخامت 2 میل ابعاد 40*20 شش متری 220*40شاخهکیلوگرمکارخانه 35,780
  پروفیل ساختمانی ضخامت 2 میل ابعاد 40*40 شش متری 240*40شاخهکیلوگرمکارخانه 35,780
  پروفیل ساختمانی ضخامت 2 میل ابعاد 40*80 شش متری 280*40شاخهکیلوگرمکارخانه 35,780
  پروفیل ساختمانی ضخامت 2 میل ابعاد 50*30 شش متری 230*50شاخهکیلوگرمکارخانه 35,780
  پروفیل ساختمانی ضخامت 2 میل ابعاد 60*30 شش متری 230*60شاخهکیلوگرمکارخانه 35,780
  پروفیل ساختمانی ضخامت 2 میل ابعاد 60*60 شش متری 260*60شاخهکیلوگرمکارخانه 35,780
  پروفیل ساختمانی ضخامت 2 میل ابعاد 80*80 شش متری 280*80شاخهکیلوگرمکارخانه 35,780
  پروفیل ساختمانی ضخامت 2 میل 507 شش متری 2شاخهکیلوگرمکارخانه 35,780
  پروفیل ساختمانی ضخامت 2 میل 508 شش متری 2شاخهکیلوگرمکارخانه 35,780
  پروفیل ساختمانی ضخامت 2 میل 509 شش متری 2شاخهکیلوگرمکارخانه 35,780
  پروفیل ساختمانی ضخامت 3 میل ابعاد 50*50 شش متری 350*50شاخهکیلوگرمکارخانه 35,780
  پروفیل ساختمانی ضخامت 3 میل ابعاد 60*60 شش متری 360*60شاخهکیلوگرمکارخانه 35,780
  پروفیل ساختمانی ضخامت 3 میل ابعاد 70*70 شش متری 370*70شاخهکیلوگرمکارخانه 35,780
  پروفیل ساختمانی ضخامت 3 میل ابعاد 80*80 شش متری 380*80شاخهکیلوگرمکارخانه 35,780
  پروفیل ساختمانی ضخامت 3 میل ابعاد 90*90 شش متری 390*90شاخهکیلوگرمکارخانه 35,780
  پروفیل ساختمانی ضخامت 3 میل ابعاد 100*100 شش متری 3100*100شاخهکیلوگرمکارخانه 35,780
  پروفیل ساختمانی ضخامت 3 میل ابعاد 120*120 دوازده متری 3120*120شاخهکیلوگرمکارخانه 35,780
  پروفیل ساختمانی ضخامت 3 میل ابعاد 140*140 دوازده متری 3140*140شاخهکیلوگرمکارخانه 35,780
  پروفیل ساختمانی ضخامت 2.5 میل ابعاد 40*40 شش متری 2.540*40شاخهکیلوگرمکارخانه 35,780
  پروفیل ساختمانی ضخامت 2.5 میل ابعاد 30*50 شش متری 2.530*50شاخهکیلوگرمکارخانه 35,780
  پروفیل ساختمانی ضخامت 2.5 میل ابعاد 50*50 شش متری 2.550*50شاخهکیلوگرمکارخانه 35,780
  پروفیل ساختمانی ضخامت 2.5 میل ابعاد 60*30 شش متری 2.530*60شاخهکیلوگرمکارخانه 35,780
  پروفیل ساختمانی ضخامت 2.5 میل ابعاد 60*60 شش متری 2.560*60شاخهکیلوگرمکارخانه 35,780
  پروفیل ساختمانی ضخامت 2.5 میل ابعاد 70*70 شش متری 2.570*70شاخهکیلوگرمکارخانه 35,780
  پروفیل ساختمانی ضخامت 2.5 میل ابعاد 80*90 شش متری 2.590*80شاخهکیلوگرمکارخانه 35,780
  پروفیل ساختمانی ضخامت 2.5 میل ابعاد 80*40 شش متری 2.580*40شاخهکیلوگرمکارخانه 35,780
  پروفیل ساختمانی ضخامت 2.5 میل ابعاد 90*90 شش متری 2.590*90شاخهکیلوگرمکارخانه 35,780
  پروفیل ساختمانی ضخامت 2.5 میل ابعاد 100*100 شش متری 2.5100*100شاخهکیلوگرمکارخانه 35,780
  پروفیل ساختمانی ضخامت 4 میل ابعاد 60*60 شش متری 460*60شاخهکیلوگرمکارخانه 37,615
  پروفیل ساختمانی ضخامت 4 میل ابعاد 60*100 شش متری 4100*60شاخهکیلوگرمکارخانه 37,615
  پروفیل ساختمانی ضخامت 4 میل ابعاد 70*70 شش متری 470*70شاخهکیلوگرمکارخانه 37,615
  پروفیل ساختمانی ضخامت 4 میل ابعاد 80*40 شش متری 480*40شاخهکیلوگرمکارخانه 37,615
  پروفیل ساختمانی ضخامت 4 میل ابعاد 80*60 شش متری 460*80شاخهکیلوگرمکارخانه 37,615
  پروفیل ساختمانی ضخامت 4 میل ابعاد 90*90 شش متری 490*90شاخهکیلوگرمکارخانه 37,615
  پروفیل ساختمانی ضخامت 4 میل ابعاد 50*100 شش متری 4100*50شاخهکیلوگرمکارخانه 37,615
  پروفیل ساختمانی ضخامت 4 میل ابعاد 120*120 دوازده متری 4120*120شاخهکیلوگرمکارخانه 37,615
  پروفیل ساختمانی ضخامت 4 میل ابعاد 140*140 دوازده متری 4140*140شاخهکیلوگرمکارخانه 37,615

  قیمت پروفیل صنعتی

  نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت خرید
  پروفیل صنعتی ضخامت 5 میل ابعاد 60*60 شش متری 560*60شاخهکیلوگرمکارخانه 40,367
  پروفیل صنعتی ضخامت 5 میل ابعاد 70*70 شش متری 570*70شاخهکیلوگرمکارخانه 40,367
  پروفیل صنعتی ضخامت 5 میل ابعاد 80*80 شش متری 580*80شاخهکیلوگرمکارخانه 40,367
  پروفیل صنعتی ضخامت 5 میل ابعاد 80*40 شش متری 580*40شاخهکیلوگرمکارخانه 40,367
  پروفیل صنعتی ضخامت 5 میل ابعاد 80*60 شش متری 560*80شاخهکیلوگرمکارخانه 40,367
  پروفیل صنعتی ضخامت 5 میل ابعاد 100*100 شش متری 5100*100شاخهکیلوگرمکارخانه 40,367
  پروفیل صنعتی ضخامت 5 میل ابعاد 120*120 دوازده متری 5120*120شاخهکیلوگرمکارخانه 40,367
  پروفیل صنعتی ضخامت 5 میل ابعاد 140*140 دوازده متری 5140*140شاخهکیلوگرمکارخانه 40,367
  پروفیل صنعتی ضخامت 5 میل ابعاد 160*160 شش متری 5160*160شاخهکیلوگرمکارخانه 40,367
  پروفیل صنعتی ضخامت 5 میل ابعاد 180*180 دوازده متری 5180*180شاخهکیلوگرمکارخانه 40,367
  پروفیل صنعتی ضخامت 5 میل ابعاد 200*100 دوازده متری 5100*200شاخهکیلوگرمکارخانه 40,367
  پروفیل صنعتی ضخامت 6 میل ابعاد 300*300 شش متری 6300*300شاخهکیلوگرمکارخانه 40,367
  پروفیل صنعتی ضخامت 6 میل ابعاد 300*300 دوازده متری 6300*300شاخهکیلوگرمکارخانه 40,367
  پروفیل صنعتی ضخامت 6 میل ابعاد 200*200 شش متری 6200*200شاخهکیلوگرمکارخانه 40,367
  پروفیل صنعتی ضخامت 6 میل ابعاد 200*200 دوازده متری 6200*200شاخهکیلوگرمکارخانه 40,367
  پروفیل صنعتی ضخامت 6 میل ابعاد 180*180 شش متری 6180*180شاخهکیلوگرمکارخانه 40,367
  پروفیل صنعتی ضخامت 6 میل ابعاد 180*180 دوازده متری 6180*180شاخهکیلوگرمکارخانه 40,367
  پروفیل صنعتی ضخامت 6 میل ابعاد 160*160 شش متری 6160*160شاخهکیلوگرمکارخانه 40,367
  پروفیل صنعتی ضخامت 6 میل ابعاد 150*150 دوازده متری 6150*150شاخهکیلوگرمکارخانه 40,367
  پروفیل صنعتی ضخامت 6 میل ابعاد 140*140 دوازده متری 6140*140شاخهکیلوگرمکارخانه 40,367
  پروفیل صنعتی ضخامت 6 میل ابعاد 70*70 شش متری 670*70شاخهکیلوگرمکارخانه 40,367
  پروفیل صنعتی ضخامت 6 میل ابعاد 80*80 شش متری 680*80شاخهکیلوگرمکارخانه 40,367
  پروفیل صنعتی ضخامت 6 میل ابعاد 100*100 شش متری 6100*100شاخهکیلوگرمکارخانه 40,367
  پروفیل صنعتی ضخامت 8 میل ابعاد 300*300 دوازده متری 8300*300شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  پروفیل صنعتی ضخامت 8 میل ابعاد 300*300 شش متری 8300*300شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  پروفیل صنعتی ضخامت 8 میل ابعاد 200*200 دوازده متری 8200*200شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  پروفیل صنعتی ضخامت 8 میل ابعاد 200*200 شش متری 8200*200شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  پروفیل صنعتی ضخامت 8 میل ابعاد 180*180 دوازده متری 8180*180شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  پروفیل صنعتی ضخامت 8 میل ابعاد 180*180 شش متری 8180*180شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  پروفیل صنعتی ضخامت 8 میل ابعاد 150*150 شش متری 8150*150شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  پروفیل صنعتی ضخامت 8 میل ابعاد 140*140 دوازده متری 8140*140شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  پروفیل صنعتی ضخامت 8 میل ابعاد 140*140 شش متری 8140*140شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  پروفیل صنعتی ضخامت 8 میل ابعاد 160*160 دوازده متری 8160*160شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  پروفیل صنعتی ضخامت 8 میل ابعاد 80*80 شش متری 880*80شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  پروفیل صنعتی ضخامت 8 میل ابعاد 100*100 شش متری 8100*100شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  پروفیل صنعتی ضخامت 10 میل ابعاد 300*300 دوازده متری 10300*300شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  پروفیل صنعتی ضخامت 10 میل ابعاد 300*300 شش متری 10300*300شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  پروفیل صنعتی ضخامت 10 میل ابعاد 200*200 دوازده متری 10200*200شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  پروفیل صنعتی ضخامت 10 میل ابعاد 200*200 شش متری 10200*200شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  پروفیل صنعتی ضخامت 10 میل ابعاد 180*180 دوازده متری 10180*180شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  پروفیل صنعتی ضخامت 10 میل ابعاد 180*180 شش متری 10180*180شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  پروفیل صنعتی ضخامت 10 میل ابعاد 140*140 دوازده متری 10140*140شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  پروفیل صنعتی ضخامت 10 میل ابعاد 140*140 شش متری 10140*140شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  پروفیل صنعتی ضخامت 10 میل ابعاد 160*160 دوازده متری 10160*160شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  پروفیل صنعتی ضخامت 10 میل ابعاد 200*150 دوازده متری 10150*200شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  پروفیل صنعتی ضخامت 10 میل ابعاد 200*160 دوازده متری 10160*200شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  پروفیل صنعتی ضخامت 12 میل ابعاد 300*300 دوازده متری 12300*300شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  پروفیل صنعتی ضخامت 14 میل ابعاد 300*300 دوازده متری 14300*300شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  پروفیل صنعتی ضخامت 16 میل ابعاد 300*300 دوازده متری 16300*300شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

  قیمت پروفیل گالوانیزه

  نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت خرید
  پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 میل ابعاد 20*20 شش متری 220*20شاخهکیلوگرمکارخانه 52,936
  پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 میل ابعاد 20*30 شش متری 220*30شاخهکیلوگرمکارخانه 52,936
  پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 میل ابعاد 30*30 شش متری 230*30شاخهکیلوگرمکارخانه 52,936
  پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 میل ابعاد 40*40 شش متری 240*40شاخهکیلوگرمکارخانه 52,936
  پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 میل ابعاد 40*20 شش متری 220*40شاخهکیلوگرمکارخانه 52,936
  پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 میل ابعاد 50*50 شش متری 250*50شاخهکیلوگرمکارخانه 52,936
  پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 میل ابعاد 60*40 شش متری 240*60شاخهکیلوگرمکارخانه 52,936
  پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 میل ابعاد 60*60 شش متری 260*60شاخهکیلوگرمکارخانه 52,936
  پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 میل ابعاد 70*70 شش متری 270*70شاخهکیلوگرمکارخانه 52,936
  پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 میل ابعاد 80*80 شش متری 280*80شاخهکیلوگرمکارخانه 52,936
  پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 میل ابعاد 90*90 شش متری 290*90شاخهکیلوگرمکارخانه 52,936
  پروفیل گالوانیزه ضخامت 2.5 میل ابعاد 30*30 شش متری 2.530*30شاخهکیلوگرمکارخانه 52,936
  پروفیل گالوانیزه ضخامت 2.5 میل ابعاد 40*20 شش متری 2.520*40شاخهکیلوگرمکارخانه 52,936
  پروفیل گالوانیزه ضخامت 2.5 میل ابعاد 40*40 شش متری 2.540*40شاخهکیلوگرمکارخانه 52,936
  پروفیل گالوانیزه ضخامت 2.5 میل ابعاد 50*50 شش متری 2.550*50شاخهکیلوگرمکارخانه 52,936
  پروفیل گالوانیزه ضخامت 2.5 میل ابعاد 50*30 شش متری 2.530*50شاخهکیلوگرمکارخانه 52,936
  پروفیل گالوانیزه ضخامت 2.5 میل ابعاد 60*40 شش متری 2.540*60شاخهکیلوگرمکارخانه 52,936
  پروفیل گالوانیزه ضخامت 2.5 میل ابعاد 60*60 شش متری 2.560*60شاخهکیلوگرمکارخانه 52,936
  پروفیل گالوانیزه ضخامت 2.5 میل ابعاد 70*70 شش متری 2.570*70شاخهکیلوگرمکارخانه 52,936
  پروفیل گالوانیزه ضخامت 2.5 میل ابعاد 80*80 شش متری 2.580*80شاخهکیلوگرمکارخانه 52,936
  پروفیل گالوانیزه ضخامت 2.5 میل ابعاد 90*90 شش متری 2.590*90شاخهکیلوگرمکارخانه 52,936
  پروفیل گالوانیزه ضخامت 2.5 میل ابعاد 100*100 شش متری 2.5100*100شاخهکیلوگرمکارخانه 52,936
  پروفیل گالوانیزه ضخامت 2.5 میل ابعاد 80*40 شش متری 2.580*40شاخهکیلوگرمکارخانه 52,936
  پروفیل گالوانیزه ضخامت 3 میل ابعاد 40*40 شش متری 340*40شاخهکیلوگرمکارخانه 52,936
  پروفیل گالوانیزه ضخامت 3 میل ابعاد 50*50 شش متری 350*50شاخهکیلوگرمکارخانه 52,936
  پروفیل گالوانیزه ضخامت 3 میل ابعاد 60*60 شش متری 360*60شاخهکیلوگرمکارخانه 52,936
  پروفیل گالوانیزه ضخامت 3 میل ابعاد 60*120 شش متری 3120*60شاخهکیلوگرمکارخانه 52,936
  پروفیل گالوانیزه ضخامت 3 میل ابعاد 70*70 شش متری 370*70شاخهکیلوگرمکارخانه 52,936
  پروفیل گالوانیزه ضخامت 3 میل ابعاد 80*80 شش متری 380*80شاخهکیلوگرمکارخانه 52,936
  پروفیل گالوانیزه ضخامت 3 میل ابعاد 80*40 شش متری 380*40شاخهکیلوگرمکارخانه 52,936
  پروفیل گالوانیزه ضخامت 3 میل ابعاد 90*90 شش متری 390*90شاخهکیلوگرمکارخانه 52,936
  پروفیل گالوانیزه ضخامت 3 میل ابعاد 100*100 شش متری 3100*100شاخهکیلوگرمکارخانه 52,936
  پروفیل گالوانیزه ضخامت 4 میل ابعاد 40*40 شش متری 440*40شاخهکیلوگرمکارخانه 52,936
  پروفیل گالوانیزه ضخامت 4 میل ابعاد 50*50 شش متری 450*50شاخهکیلوگرمکارخانه 52,936
  پروفیل گالوانیزه ضخامت 4 میل ابعاد 60*60 شش متری 460*60شاخهکیلوگرمکارخانه 52,936
  پروفیل گالوانیزه ضخامت 4 میل ابعاد 60*120 شش متری 4120*60شاخهکیلوگرمکارخانه 52,936
  پروفیل گالوانیزه ضخامت 4 میل ابعاد 70*70 شش متری 470*70شاخهکیلوگرمکارخانه 52,936
  پروفیل گالوانیزه ضخامت 4 میل ابعاد 80*80 شش متری 480*80شاخهکیلوگرمکارخانه 52,936
  پروفیل گالوانیزه ضخامت 4 میل ابعاد 80*40 شش متری 480*40شاخهکیلوگرمکارخانه 52,936
  پروفیل گالوانیزه ضخامت 4 میل ابعاد 90*90 شش متری 490*90شاخهکیلوگرمکارخانه 52,936
  پروفیل گالوانیزه ضخامت 4 میل ابعاد 100*100 شش متری 4100*100شاخهکیلوگرمکارخانه 52,936
  عناوین اصلی صفحه

   قیمت پروفیل قوطی

   عوامل زیادی بر روی قیمت قوطی تاثیرگذار است. اما از فاکتورهای مهم در قیمت‌ گذاری پروفیل قوطی می‌ توان به مواردی از جمله: قیمت ورق فولادی، نوسانات بازار ارزی، تغییرات قیمت آهن و همچنین کارخانه تولید کننده پروفیل اشاره کرد.

   پروفیل جزو مقاطع فلزی می باشد که در صنایع مختلفی کاربرد دارد. این مقاطع فولادی دارای مقطعی تو خالی هستند. به طور کلی به دو دسته پروفیل باز و بسته تقسیم می‌شوند. پروفیل باز شامل تیر آهن، نبشی، ناودانی و میلگرد بوده و پروفیل بسته شامل لوله و پروفیل Pvc می‌باشد. قوطی یک نوع از پروفیل می باشد که از جنس فولاد با مقاطع مربع یا مستطیل توخالی تولید می‌ شود. قیمت پروفیل قوطی به نوع آن نیز بسیار بستگی دارد.

    

   فروش پروفیل قوطی

   انواع پروفیل قوطی بر خلاف ظاهر ساده‌ ای که دارد بخش زیادی از هزینه ساخت سازه را به خود اختصاص می ‌دهد. به همین دلیل تغییرات قیمت پروفیل قوطی تاثیر زیادی بر بازارهای موازی از جمله مسکن و خودروسازی دارد.

   فولادسل، نماینده فروش انواع پروفیل ، پروفیل قوطی را با شرایط ویژه، تحویل می دهد. همچنین شما میتوانید از امکان خرید با ضمانت نامه بانکی ال سی، بهره مند شوید. بعضی فاکتورها به‌ صورت غیر مستقیم بر قیمت این محصول موثر است. نظیر نوسانات قیمت دلار و همچنین نوسانات قیمت آهن‌ آلات. همین حالا برای دریافت مشاوره تخصصی و مناسب ترین قیمت پروفیل قوطی با شماره 02174486 تماس بگیرید. دپارتمان پشتیبانی مشتریان و واحد کنترل کیفیت، پاسخگوی اعتماد شما خواهند بود.

    

   کاربرد پروفیل قوطی

   از جمله مصارف پروفیل می‌ توان به استفاده آن در ساختمان سازی، چهارچوب ‌ها، نرده ‌های فلزی، درب و پنجره اشاره کرد. انواع پروفیل در ضخامت‌ های مختلف، ابعاد متنوع و جنس های مختلف در فولادسل به فروش می‌سد.

   از پروفیل های سبک در صنایع خودرو سازی، ساخت اگزوز، لوازم خانگی، صندلی و مبلمان و ساخت دوچرخه استفاده می شود. وزن پروفیل قوطی هم به صورت مستقیم به ضخامت آن بستگی دارد. در نتیجه هرچه ضخامت پروفیل قوطی فلزی بیشتر باشد، وزن آن بیشتر شده و به تبع آن قیمت قطوی پروفیل هم بالاتر می‌رود.

   لازم به ذکر است که پروفیل‌ ها بر اساس نوع کاربرد در دو دسته‌ کلی ساختمانی و صنعتی قرار می ‌گیرند. پروفیل‌ هایی که به صورت گسترده در ساختمان ‌سازی مورد استفاده قرار می ‌گیرند به پروفیل ‌های ساختمانی معروف هستند. پروفیل صنعتی نیز در صنایع مختلف مانند صنایع نظامی، خودروسازی و… استفاده می ‌شود.

   نظر شما

   مراحل سفارش محصول

   • افزودن به سبد خرید
    1
   • ورود به حساب کاربری
    2
   • بررسی کارشناس فروش
    3
   • تحویل پیش فاکتور
    4
   • کنترل کیفیت
    5
   • ارسال سفارش
    6

   قیمت ورق های فولادی