بنر دعوت به نمایشگاه متافو
قیمت پروفیل قوطی

عناوین اصلی صفحه

  علیرضا دوستی
  علی سنگنیان
  علیرضا حقوقی
  سودابه قرگز
  محسن صحرانورد
  اکرم سمیعی
  نادیا هاشمی
  الهه دوستی
  مهدیه هراتی
  معصومه رضوانی
  حسین حیدری راد

  فیلتر محصولات

  محاسبه وزن قیمت پروفیل قوطی

  قیمت پروفیل زد z

  نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت خرید
  پروفیل زد 14 ضخامت 2.5 میل شش متری 2.5140شاخهکیلوگرمکارخانه 20,550
  پروفیل زد 16 ضخامت 2.5 میل شش متری 2.5160شاخهکیلوگرمکارخانه 20,550
  پروفیل زد 18 ضخامت 2.5 میل شش متری 2.5180شاخهکیلوگرمکارخانه 20,550
  پروفیل زد 20 ضخامت 2.5 میل شش متری 2.5200شاخهکیلوگرمکارخانه 20,550
  پروفیل زد 22 ضخامت 2.5 میل شش متری 2.5220شاخهکیلوگرمکارخانه 20,550
  پروفیل زد 14 ضخامت 3 میل شش متری 3140شاخهکیلوگرمکارخانه 20,550
  پروفیل زد 16 ضخامت 3 میل شش متری 3160شاخهکیلوگرمکارخانه 20,550
  پروفیل زد 18 ضخامت 3 میل شش متری 3180شاخهکیلوگرمکارخانه 20,550
  پروفیل زد 20 ضخامت 3 میل شش متری 3200شاخهکیلوگرمکارخانه 20,550
  پروفیل زد 22 ضخامت 3 میل شش متری 3220شاخهکیلوگرمکارخانه 20,550
  نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت خرید
  پروفیل ساختمانی ضخامت 2 میل ابعاد 10*20 شش متری 220*10شاخهکیلوگرمکارخانه 20,000
  پروفیل ساختمانی ضخامت 2 میل ابعاد 30*20 شش متری 220*30شاخهکیلوگرمکارخانه 20,000
  پروفیل ساختمانی ضخامت 2 میل ابعاد 30*30 شش متری 230*30شاخهکیلوگرمکارخانه 20,000
  پروفیل ساختمانی ضخامت 2 میل ابعاد 40*20 شش متری 220*40شاخهکیلوگرمکارخانه 20,000
  پروفیل ساختمانی ضخامت 2 میل ابعاد 40*40 شش متری 240*40شاخهکیلوگرمکارخانه 20,000
  پروفیل ساختمانی ضخامت 2 میل ابعاد 40*80 شش متری 280*40شاخهکیلوگرمکارخانه 20,000
  پروفیل ساختمانی ضخامت 2 میل ابعاد 50*30 شش متری 230*50شاخهکیلوگرمکارخانه 20,000
  پروفیل ساختمانی ضخامت 2 میل ابعاد 60*30 شش متری 230*60شاخهکیلوگرمکارخانه 20,000
  پروفیل ساختمانی ضخامت 2 میل ابعاد 60*60 شش متری 260*60شاخهکیلوگرمکارخانه 20,000
  پروفیل ساختمانی ضخامت 2 میل ابعاد 80*80 شش متری 280*80شاخهکیلوگرمکارخانه 20,000
  پروفیل ساختمانی ضخامت 2 میل 507 شش متری 2شاخهکیلوگرمکارخانه 20,000
  پروفیل ساختمانی ضخامت 2 میل 508 شش متری 2شاخهکیلوگرمکارخانه 20,000
  پروفیل ساختمانی ضخامت 2 میل 509 شش متری 2شاخهکیلوگرمکارخانه 20,000
  پروفیل ساختمانی ضخامت 3 میل ابعاد 50*50 شش متری 350*50شاخهکیلوگرمکارخانه 20,183
  پروفیل ساختمانی ضخامت 3 میل ابعاد 60*60 شش متری 360*60شاخهکیلوگرمکارخانه 20,183
  پروفیل ساختمانی ضخامت 3 میل ابعاد 70*70 شش متری 370*70شاخهکیلوگرمکارخانه 20,183
  پروفیل ساختمانی ضخامت 3 میل ابعاد 80*80 شش متری 380*80شاخهکیلوگرمکارخانه 20,183
  پروفیل ساختمانی ضخامت 3 میل ابعاد 90*90 شش متری 390*90شاخهکیلوگرمکارخانه 20,183
  پروفیل ساختمانی ضخامت 3 میل ابعاد 100*100 شش متری 3100*100شاخهکیلوگرمکارخانه 20,183
  پروفیل ساختمانی ضخامت 3 میل ابعاد 120*120 دوازده متری 3120*120شاخهکیلوگرمکارخانه 20,183
  پروفیل ساختمانی ضخامت 3 میل ابعاد 140*140 دوازده متری 3140*140شاخهکیلوگرمکارخانه 20,183
  پروفیل ساختمانی ضخامت 2.5 میل ابعاد 40*40 شش متری 2.540*40شاخهکیلوگرمکارخانه 20,000
  پروفیل ساختمانی ضخامت 2.5 میل ابعاد 30*50 شش متری 2.530*50شاخهکیلوگرمکارخانه 20,000
  پروفیل ساختمانی ضخامت 2.5 میل ابعاد 50*50 شش متری 2.550*50شاخهکیلوگرمکارخانه 20,000
  پروفیل ساختمانی ضخامت 2.5 میل ابعاد 60*30 شش متری 2.530*60شاخهکیلوگرمکارخانه 20,000
  پروفیل ساختمانی ضخامت 2.5 میل ابعاد 60*60 شش متری 2.560*60شاخهکیلوگرمکارخانه 20,000
  پروفیل ساختمانی ضخامت 2.5 میل ابعاد 70*70 شش متری 2.570*70شاخهکیلوگرمکارخانه 20,000
  پروفیل ساختمانی ضخامت 2.5 میل ابعاد 80*90 شش متری 2.590*80شاخهکیلوگرمکارخانه 20,000
  پروفیل ساختمانی ضخامت 2.5 میل ابعاد 80*40 شش متری 2.580*40شاخهکیلوگرمکارخانه 20,000
  پروفیل ساختمانی ضخامت 2.5 میل ابعاد 90*90 شش متری 2.590*90شاخهکیلوگرمکارخانه 20,000
  پروفیل ساختمانی ضخامت 2.5 میل ابعاد 100*100 شش متری 2.5100*100شاخهکیلوگرمکارخانه 20,000
  پروفیل ساختمانی ضخامت 4 میل ابعاد 60*60 شش متری 460*60شاخهکیلوگرمکارخانه 21,101
  پروفیل ساختمانی ضخامت 4 میل ابعاد 60*100 شش متری 4100*60شاخهکیلوگرمکارخانه 21,101
  پروفیل ساختمانی ضخامت 4 میل ابعاد 70*70 شش متری 470*70شاخهکیلوگرمکارخانه 21,101
  پروفیل ساختمانی ضخامت 4 میل ابعاد 80*40 شش متری 480*40شاخهکیلوگرمکارخانه 21,101
  پروفیل ساختمانی ضخامت 4 میل ابعاد 80*60 شش متری 460*80شاخهکیلوگرمکارخانه 21,101
  پروفیل ساختمانی ضخامت 4 میل ابعاد 90*90 شش متری 490*90شاخهکیلوگرمکارخانه 21,101
  پروفیل ساختمانی ضخامت 4 میل ابعاد 50*100 شش متری 4100*50شاخهکیلوگرمکارخانه 21,101
  پروفیل ساختمانی ضخامت 4 میل ابعاد 120*120 دوازده متری 4120*120شاخهکیلوگرمکارخانه 21,101
  پروفیل ساختمانی ضخامت 4 میل ابعاد 140*140 دوازده متری 4140*140شاخهکیلوگرمکارخانه 21,101

  قیمت پروفیل صنعتی

  نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت خرید
  پروفیل صنعتی ضخامت 5 میل ابعاد 60*60 شش متری 560*60شاخهکیلوگرمکارخانه 24,771
  پروفیل صنعتی ضخامت 5 میل ابعاد 70*70 شش متری 570*70شاخهکیلوگرمکارخانه 24,771
  پروفیل صنعتی ضخامت 5 میل ابعاد 80*80 شش متری 580*80شاخهکیلوگرمکارخانه 24,771
  پروفیل صنعتی ضخامت 5 میل ابعاد 80*40 شش متری 580*40شاخهکیلوگرمکارخانه 24,771
  پروفیل صنعتی ضخامت 5 میل ابعاد 80*60 شش متری 560*80شاخهکیلوگرمکارخانه 24,771
  پروفیل صنعتی ضخامت 5 میل ابعاد 100*100 شش متری 5100*100شاخهکیلوگرمکارخانه 24,771
  پروفیل صنعتی ضخامت 5 میل ابعاد 120*120 دوازده متری 5120*120شاخهکیلوگرمکارخانه 24,771
  پروفیل صنعتی ضخامت 5 میل ابعاد 140*140 دوازده متری 5140*140شاخهکیلوگرمکارخانه 24,771
  پروفیل صنعتی ضخامت 5 میل ابعاد 160*160 شش متری 5160*160شاخهکیلوگرمکارخانه 24,771
  پروفیل صنعتی ضخامت 5 میل ابعاد 180*180 دوازده متری 5180*180شاخهکیلوگرمکارخانه 24,771
  پروفیل صنعتی ضخامت 5 میل ابعاد 200*100 دوازده متری 5100*200شاخهکیلوگرمکارخانه 24,771
  پروفیل صنعتی ضخامت 6 میل ابعاد 300*300 شش متری 6300*300شاخهکیلوگرمکارخانه 25,413
  پروفیل صنعتی ضخامت 6 میل ابعاد 300*300 دوازده متری 6300*300شاخهکیلوگرمکارخانه 25,688
  پروفیل صنعتی ضخامت 6 میل ابعاد 200*200 شش متری 6200*200شاخهکیلوگرمکارخانه 25,688
  پروفیل صنعتی ضخامت 6 میل ابعاد 200*200 دوازده متری 6200*200شاخهکیلوگرمکارخانه 25,688
  پروفیل صنعتی ضخامت 6 میل ابعاد 180*180 شش متری 6180*180شاخهکیلوگرمکارخانه 25,688
  پروفیل صنعتی ضخامت 6 میل ابعاد 180*180 دوازده متری 6180*180شاخهکیلوگرمکارخانه 25,688
  پروفیل صنعتی ضخامت 6 میل ابعاد 160*160 شش متری 6160*160شاخهکیلوگرمکارخانه 25,688
  پروفیل صنعتی ضخامت 6 میل ابعاد 150*150 دوازده متری 6150*150شاخهکیلوگرمکارخانه 25,688
  پروفیل صنعتی ضخامت 6 میل ابعاد 140*140 دوازده متری 6140*140شاخهکیلوگرمکارخانه 25,688
  پروفیل صنعتی ضخامت 6 میل ابعاد 70*70 شش متری 670*70شاخهکیلوگرمکارخانه 25,688
  پروفیل صنعتی ضخامت 6 میل ابعاد 80*80 شش متری 680*80شاخهکیلوگرمکارخانه 25,688
  پروفیل صنعتی ضخامت 6 میل ابعاد 100*100 شش متری 6100*100شاخهکیلوگرمکارخانه 25,688
  پروفیل صنعتی ضخامت 8 میل ابعاد 300*300 دوازده متری 8300*300شاخهکیلوگرمکارخانه 27,064
  پروفیل صنعتی ضخامت 8 میل ابعاد 300*300 شش متری 8300*300شاخهکیلوگرمکارخانه 27,064
  پروفیل صنعتی ضخامت 8 میل ابعاد 200*200 دوازده متری 8200*200شاخهکیلوگرمکارخانه 27,064
  پروفیل صنعتی ضخامت 8 میل ابعاد 200*200 شش متری 8200*200شاخهکیلوگرمکارخانه 27,064
  پروفیل صنعتی ضخامت 8 میل ابعاد 180*180 دوازده متری 8180*180شاخهکیلوگرمکارخانه 27,064
  پروفیل صنعتی ضخامت 8 میل ابعاد 180*180 شش متری 8180*180شاخهکیلوگرمکارخانه 27,064
  پروفیل صنعتی ضخامت 8 میل ابعاد 150*150 شش متری 8150*150شاخهکیلوگرمکارخانه 27,064
  پروفیل صنعتی ضخامت 8 میل ابعاد 140*140 دوازده متری 8140*140شاخهکیلوگرمکارخانه 27,064
  پروفیل صنعتی ضخامت 8 میل ابعاد 140*140 شش متری 8140*140شاخهکیلوگرمکارخانه 27,064
  پروفیل صنعتی ضخامت 8 میل ابعاد 160*160 دوازده متری 8160*160شاخهکیلوگرمکارخانه 27,064
  پروفیل صنعتی ضخامت 8 میل ابعاد 80*80 شش متری 880*80شاخهکیلوگرمکارخانه 27,064
  پروفیل صنعتی ضخامت 8 میل ابعاد 100*100 شش متری 8100*100شاخهکیلوگرمکارخانه 27,064
  پروفیل صنعتی ضخامت 10 میل ابعاد 300*300 دوازده متری 10300*300شاخهکیلوگرمکارخانه 27,523
  پروفیل صنعتی ضخامت 10 میل ابعاد 300*300 شش متری 10300*300شاخهکیلوگرمکارخانه 27,523
  پروفیل صنعتی ضخامت 10 میل ابعاد 200*200 دوازده متری 10200*200شاخهکیلوگرمکارخانه 27,523
  پروفیل صنعتی ضخامت 10 میل ابعاد 200*200 شش متری 10200*200شاخهکیلوگرمکارخانه 27,523
  پروفیل صنعتی ضخامت 10 میل ابعاد 180*180 دوازده متری 10180*180شاخهکیلوگرمکارخانه 27,523
  پروفیل صنعتی ضخامت 10 میل ابعاد 180*180 شش متری 10180*180شاخهکیلوگرمکارخانه 27,523
  پروفیل صنعتی ضخامت 10 میل ابعاد 140*140 دوازده متری 10140*140شاخهکیلوگرمکارخانه 27,523
  پروفیل صنعتی ضخامت 10 میل ابعاد 140*140 شش متری 10140*140شاخهکیلوگرمکارخانه 27,523
  پروفیل صنعتی ضخامت 10 میل ابعاد 160*160 دوازده متری 10160*160شاخهکیلوگرمکارخانه 27,523
  پروفیل صنعتی ضخامت 10 میل ابعاد 200*150 دوازده متری 10150*200شاخهکیلوگرمکارخانه 27,523
  پروفیل صنعتی ضخامت 10 میل ابعاد 200*160 دوازده متری 10160*200شاخهکیلوگرمکارخانه 27,523
  پروفیل صنعتی ضخامت 12 میل ابعاد 300*300 دوازده متری 12300*300شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  پروفیل صنعتی ضخامت 14 میل ابعاد 300*300 دوازده متری 14300*300شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  پروفیل صنعتی ضخامت 16 میل ابعاد 300*300 دوازده متری 16300*300شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت خرید
  پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 میل ابعاد 20*20 شش متری 220*20شاخهکیلوگرمکارخانه 29,817
  پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 میل ابعاد 20*30 شش متری 220*30شاخهکیلوگرمکارخانه 29,817
  پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 میل ابعاد 30*30 شش متری 230*30شاخهکیلوگرمکارخانه 29,817
  پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 میل ابعاد 40*40 شش متری 240*40شاخهکیلوگرمکارخانه 29,817
  پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 میل ابعاد 40*20 شش متری 220*40شاخهکیلوگرمکارخانه 29,817
  پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 میل ابعاد 50*50 شش متری 250*50شاخهکیلوگرمکارخانه 29,817
  پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 میل ابعاد 60*40 شش متری 240*60شاخهکیلوگرمکارخانه 29,817
  پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 میل ابعاد 60*60 شش متری 260*60شاخهکیلوگرمکارخانه 29,817
  پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 میل ابعاد 70*70 شش متری 270*70شاخهکیلوگرمکارخانه 29,817
  پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 میل ابعاد 80*80 شش متری 280*80شاخهکیلوگرمکارخانه 29,817
  پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 میل ابعاد 90*90 شش متری 290*90شاخهکیلوگرمکارخانه 29,817
  پروفیل گالوانیزه ضخامت 2.5 میل ابعاد 30*30 شش متری 2.530*30شاخهکیلوگرمکارخانه 29,817
  پروفیل گالوانیزه ضخامت 2.5 میل ابعاد 40*20 شش متری 2.520*40شاخهکیلوگرمکارخانه 29,817
  پروفیل گالوانیزه ضخامت 2.5 میل ابعاد 40*40 شش متری 2.540*40شاخهکیلوگرمکارخانه 29,817
  پروفیل گالوانیزه ضخامت 2.5 میل ابعاد 50*50 شش متری 2.550*50شاخهکیلوگرمکارخانه 29,817
  پروفیل گالوانیزه ضخامت 2.5 میل ابعاد 50*30 شش متری 2.530*50شاخهکیلوگرمکارخانه 29,817
  پروفیل گالوانیزه ضخامت 2.5 میل ابعاد 60*40 شش متری 2.540*60شاخهکیلوگرمکارخانه 29,817
  پروفیل گالوانیزه ضخامت 2.5 میل ابعاد 60*60 شش متری 2.560*60شاخهکیلوگرمکارخانه 29,817
  پروفیل گالوانیزه ضخامت 2.5 میل ابعاد 70*70 شش متری 2.570*70شاخهکیلوگرمکارخانه 29,817
  پروفیل گالوانیزه ضخامت 2.5 میل ابعاد 80*80 شش متری 2.580*80شاخهکیلوگرمکارخانه 29,817
  پروفیل گالوانیزه ضخامت 2.5 میل ابعاد 90*90 شش متری 2.590*90شاخهکیلوگرمکارخانه 29,817
  پروفیل گالوانیزه ضخامت 2.5 میل ابعاد 100*100 شش متری 2.5100*100شاخهکیلوگرمکارخانه 29,817
  پروفیل گالوانیزه ضخامت 2.5 میل ابعاد 80*40 شش متری 2.580*40شاخهکیلوگرمکارخانه 29,817
  پروفیل گالوانیزه ضخامت 3 میل ابعاد 40*40 شش متری 340*40شاخهکیلوگرمکارخانه 29,633
  پروفیل گالوانیزه ضخامت 3 میل ابعاد 50*50 شش متری 350*50شاخهکیلوگرمکارخانه 29,633
  پروفیل گالوانیزه ضخامت 3 میل ابعاد 60*60 شش متری 360*60شاخهکیلوگرمکارخانه 29,633
  پروفیل گالوانیزه ضخامت 3 میل ابعاد 60*120 شش متری 3120*60شاخهکیلوگرمکارخانه 29,633
  پروفیل گالوانیزه ضخامت 3 میل ابعاد 70*70 شش متری 370*70شاخهکیلوگرمکارخانه 29,633
  پروفیل گالوانیزه ضخامت 3 میل ابعاد 80*80 شش متری 380*80شاخهکیلوگرمکارخانه 29,633
  پروفیل گالوانیزه ضخامت 3 میل ابعاد 80*40 شش متری 380*40شاخهکیلوگرمکارخانه 29,633
  پروفیل گالوانیزه ضخامت 3 میل ابعاد 90*90 شش متری 390*90شاخهکیلوگرمکارخانه 29,633
  پروفیل گالوانیزه ضخامت 3 میل ابعاد 100*100 شش متری 3100*100شاخهکیلوگرمکارخانه 29,633
  پروفیل گالوانیزه ضخامت 4 میل ابعاد 40*40 شش متری 440*40شاخهکیلوگرمکارخانه 29,633
  پروفیل گالوانیزه ضخامت 4 میل ابعاد 50*50 شش متری 450*50شاخهکیلوگرمکارخانه 29,633
  پروفیل گالوانیزه ضخامت 4 میل ابعاد 60*60 شش متری 460*60شاخهکیلوگرمکارخانه 29,633
  پروفیل گالوانیزه ضخامت 4 میل ابعاد 60*120 شش متری 4120*60شاخهکیلوگرمکارخانه 29,633
  پروفیل گالوانیزه ضخامت 4 میل ابعاد 70*70 شش متری 470*70شاخهکیلوگرمکارخانه 29,633
  پروفیل گالوانیزه ضخامت 4 میل ابعاد 80*80 شش متری 480*80شاخهکیلوگرمکارخانه 29,633
  پروفیل گالوانیزه ضخامت 4 میل ابعاد 80*40 شش متری 480*40شاخهکیلوگرمکارخانه 29,633
  پروفیل گالوانیزه ضخامت 4 میل ابعاد 90*90 شش متری 490*90شاخهکیلوگرمکارخانه 29,633
  پروفیل گالوانیزه ضخامت 4 میل ابعاد 100*100 شش متری 4100*100شاخهکیلوگرمکارخانه 29,633

  نظر شما

  مراحل سفارش محصول

  • افزودن به سبد خرید
   1
  • ورود به حساب کاربری
   2
  • بررسی کارشناس فروش
   3
  • تحویل پیش فاکتور
   4
  • کنترل کیفیت
   5
  • ارسال سفارش
   6

  قیمت ورق های فولادی