قیمت تیرآهن هاش سنگین (بال پهن سنگین)

دسته بندی محصولات

قیمت تیرآهن هاش سنگین (بال پهن سنگین)
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران

فیلتر محصولات

نام محصول سایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 10 10شاخهشاخهانبار تهراناروپایی 40,367
تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 12 12شاخهشاخهانبار تهراناروپایی 40,367
تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 14 14شاخهشاخهانبار تهراناروپایی 21,101
تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 16 16شاخهشاخهانبار تهراناروپایی 20,826
تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 18 18شاخهشاخهانبار تهراناروپایی 20,642
تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 20 20شاخهشاخهانبار تهراناروپایی 24,771
تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 22 22شاخهشاخهانبار تهراناروپایی 50,459
تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 24 24شاخهشاخهانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 26 26شاخهشاخهانبار تهراناروپایی 58,073
تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 28 28شاخهشاخهانبار تهراناروپایی 49,541
تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 30 30شاخهشاخهانبار تهراناروپایی 47,248
تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 32 32شاخهشاخهانبار تهراناروپایی 53,211
تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 34 34شاخهشاخهانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 36 36شاخهشاخهانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 40 40شاخهشاخهانبار تهراناروپایی 53,211
تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 45 45شاخهشاخهانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 50 50شاخهشاخهانبار تهراناروپایی 51,376
تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 55 55شاخهشاخهانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 60 60شاخهشاخهانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
نام محصول سایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
تیرآهن هاش بال پهن سنگین ذوب آهن اصفهان سایز 10 10شاخهشاخهانبار تهرانذوب آهن اصفهان 40,367
تیرآهن هاش بال پهن سنگین ذوب آهن اصفهان سایز 12 12شاخهشاخهانبار تهرانذوب آهن اصفهان 40,367
تیرآهن هاش بال پهن سنگین ذوب آهن اصفهان سایز 14 14شاخهشاخهانبار تهرانذوب آهن اصفهان 21,101
تیرآهن هاش بال پهن سنگین ذوب آهن اصفهان سایز 16 16شاخهشاخهانبار تهرانذوب آهن اصفهان 20,826
تیرآهن هاش بال پهن سنگین ذوب آهن اصفهان سایز 18 18شاخهشاخهانبار تهرانذوب آهن اصفهان 20,642
تیرآهن هاش بال پهن سنگین ذوب آهن اصفهان سایز 20 20شاخهشاخهانبار تهرانذوب آهن اصفهان 24,771
نام محصول سایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
تیرآهن هاش بال پهن سنگین فایکو سایز 14 14شاخهشاخهانبار تهرانفایکو 21,101
تیرآهن هاش بال پهن سنگین فایکو سایز 16 16شاخهشاخهانبار تهرانفایکو 20,826
تیرآهن هاش بال پهن سنگین فایکو سایز 18 18شاخهشاخهانبار تهرانفایکو 20,642
تیرآهن هاش بال پهن سنگین فایکو سایز 20 20شاخهشاخهانبار تهرانفایکو 24,771

نظر شما

مراحل سفارش محصول

 • افزودن به سبد خرید
  1
 • ورود به حساب کاربری
  2
 • بررسی کارشناس فروش
  3
 • تحویل پیش فاکتور
  4
 • کنترل کیفیت
  5
 • ارسال سفارش
  6