فیلتر محصولات
محاسبه وزن میلگرد
آقای متین سلطانی
واحد فروش
آقای متین سلطانی
داخلی
108
021-74486
خانم عاطفه متین
واحد فروش
خانم عاطفه متین
داخلی
108
021-74486
آقای پاشا عقیلی
واحد فروش
آقای پاشا عقیلی
داخلی
108
021-74486
آقای محسن صحرانورد
واحد خرید
آقای محسن صحرانورد
داخلی
108
021-74486
آقای مسعود دادور
واحد فروش
آقای مسعود دادور
داخلی
108
021-74486
آقای مجید شهشهانی
واحد فروش
آقای مجید شهشهانی
داخلی
108
021-74486
آقای آرین کیانمرز
واحد خرید
آقای آرین کیانمرز
داخلی
108
021-74486
خانم الهه دوستی
واحد فروش
خانم الهه دوستی
داخلی
108
021-74486
آقای مسعود شاه حسینی
واحد فروش
آقای مسعود شاه حسینی
داخلی
108
021-74486
آقای امیرافراز سورانی
واحد خرید
آقای امیرافراز سورانی
داخلی
108
021-74486
خانم شیرین ساریخانی
واحد فروش
خانم شیرین ساریخانی
داخلی
108
021-74486
آقای غلامحسین رجبی
واحد خرید
آقای غلامحسین رجبی
داخلی
108
021-74486
آقای سعید ایلخانی
واحد خرید
آقای سعید ایلخانی
داخلی
108
021-74486
خانم نادیا هاشمی
واحد فروش
خانم نادیا هاشمی
داخلی
108
021-74486

قیمت کلاف

قیمت میلگرد کلاف افق ابهر

قیمت میلگرد کلاف افق ابهر

بروزرسانی: 2 مرداد 1403
خروجی اکسل
محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
میلگرد کلاف ساده ابهر سایز 5.5 گرید RST34 5.5RST34سادهکیلوگرمکارخانه 27,818 2,782
میلگرد کلاف ساده ابهر سایز 6.5 گرید RST34 6.5RST34سادهکیلوگرمانبار تهران 27,727 2,773
میلگرد کلاف ساده ابهر سایز 5.5 گرید 3SP 5.53SPسادهکیلوگرمانبار تهران 26,636 2,664
میلگرد کلاف ساده ابهر سایز 6.5 گرید 3SP 6.53SPسادهکیلوگرمانبار تهران 26,636 2,664
میلگرد کلاف ساده ابهر سایز 5.5 گرید پرکربن 5.5پرکربنسادهکیلوگرمانبار تهران 34,545 3,455
میلگرد کلاف ساده ابهر سایز 6.5 گرید پرکربن 6.5پرکربنسادهکیلوگرمکارخانه 34,545 3,455
قیمت میلگرد کلاف امیرآباد

قیمت میلگرد کلاف امیرآباد

بروزرسانی: 2 مرداد 1403
خروجی اکسل
محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
میلگرد کلاف ساده امیرآباد سایز 5.5 گرید 3SP 5.53SPسادهکیلوگرمکارخانه 26,545 2,655
میلگرد کلاف ساده امیرآباد سایز 6.5 گرید 3SP 6.53SPسادهکیلوگرمکارخانه 26,545 2,655
میلگرد کلاف ساده امیرآباد سایز 5.5 گرید 5SP 5.55SPسادهکیلوگرمکارخانه 26,273 2,627
میلگرد کلاف ساده امیرآباد سایز 6.5 گرید 5SP 6.55SPسادهکیلوگرمکارخانه 26,273 2,627
میلگرد کلاف ساده امیرآباد سایز 5.5 گرید RST34 5.5RST34سادهکیلوگرمکارخانه 26,909 2,691
میلگرد کلاف ساده امیرآباد سایز 6.5 گرید RST34 6.5RST34سادهکیلوگرمکارخانه 26,909 2,691
میلگرد کلاف ساده امیرآباد سایز 5.5 گرید 1008 5.51008سادهکیلوگرمکارخانه 26,909 2,691
میلگرد کلاف ساده امیرآباد سایز 6.5 گرید 1008 6.51008سادهکیلوگرمکارخانه 26,909 2,691
میلگرد کلاف ساده امیرآباد سایز 5.5 گرید 1006 5.51006سادهکیلوگرمکارخانه 26,909 2,691
میلگرد کلاف ساده امیرآباد سایز 6.5 گرید 1006 6.51006سادهکیلوگرمکارخانه 26,909 2,691
قیمت میلگرد کلاف ذوب آهن

قیمت میلگرد کلاف ذوب آهن

بروزرسانی: 2 مرداد 1403
خروجی اکسل
محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
میلگرد کلاف ساده ذوب آهن سایز 5.5 گرید 1008 5.51008سادهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید -
میلگرد کلاف ساده ذوب آهن سایز 6.5 گرید 1008 6.51008سادهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید -
قیمت میلگرد کلاف ساده بستان آباد

قیمت میلگرد کلاف ساده بستان آباد

بروزرسانی: 2 مرداد 1403
خروجی اکسل
محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
میلگرد کلاف ساده بستان آباد سایز 5.5 گرید RST34 5.5RST34سادهکیلوگرمکارخانه 27,455 2,746
میلگرد کلاف ساده بستان آباد سایز 6.5 گرید RST34 6.5RST34سادهکیلوگرمکارخانه 27,364 2,736
میلگرد کلاف ساده بستان آباد سایز 5.5 گرید 3SP 5.53SPسادهکیلوگرمکارخانه 27,091 2,709
میلگرد کلاف ساده بستان آباد سایز 6.5 گرید 3SP 6.53SPسادهکیلوگرمکارخانه 27,000 2,700
میلگرد کلاف ساده بستان آباد سایز 5.5 گرید 1008 5.51008سادهکیلوگرمکارخانه 27,455 2,746
میلگرد کلاف ساده بستان آباد سایز 6.5 گرید 1008 6.51008سادهکیلوگرمکارخانه 27,364 2,736
میلگرد کلاف ساده بستان آباد سایز 5.5 گرید 1006 5.51006سادهکیلوگرمکارخانه 27,455 2,746
میلگرد کلاف ساده بستان آباد سایز 6.5 گرید 1006 6.51006سادهکیلوگرمکارخانه 27,364 2,736
قیمت میلگرد کلاف ساده فولاد نظنز

قیمت میلگرد کلاف ساده فولاد نظنز

بروزرسانی: 2 مرداد 1403
خروجی اکسل
محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
میلگرد کلاف ساده فولاد نطنز سایز 5.5 گرید 1008 5.51008سادهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید -
میلگرد کلاف ساده فولاد نطنز سایز 6.5 گرید 1008 6.51008سادهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید -
قیمت میلگرد کلاف یزد

قیمت میلگرد کلاف یزد

بروزرسانی: 2 مرداد 1403
خروجی اکسل
محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
میلگرد کلاف ساده یزد سایز 5.5 گرید 1008 5.51008سادهکیلوگرمکارخانه 26,727 2,673
میلگرد کلاف ساده یزد سایز 6.5 گرید 1008 6.51008سادهکیلوگرمکارخانه 26,545 2,655
میلگرد کلاف آجدار امیرآباد

میلگرد کلاف آجدار امیرآباد

بروزرسانی: 2 مرداد 1403
خروجی اکسل
محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
میلگرد کلاف آجدار امیرآباد A2 سایز 8 8A2آجدارکیلوگرمکارخانه 26,182 2,618
میلگرد کلاف آجدار امیرآباد A3 سایز 8 8A3آجدارکیلوگرمکارخانه 26,182 2,618
میلگرد کلاف آجدار امیرآباد A2 سایز 10 10A2آجدارکیلوگرمکارخانه 26,182 2,618
میلگرد کلاف آجدار امیرآباد A3 سایز 10 10A3آجدارکیلوگرمکارخانه 26,182 2,618
میلگرد کلاف آجدار کوثر اهواز

میلگرد کلاف آجدار کوثر اهواز

بروزرسانی: 2 مرداد 1403
خروجی اکسل
محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
میلگرد کلاف آجدار نورد کوثر اهواز A2 سایز 8 8A2آجدارکیلوگرمکارخانه 26,182 2,618
میلگرد کلاف آجدار نورد کوثر اهواز A3 سایز 8 8A3آجدارکیلوگرمکارخانه 26,182 2,618
میلگرد کلاف آجدار نورد کوثر اهواز A2 سایز 10 10A2آجدارکیلوگرمکارخانه 26,182 2,618
میلگرد کلاف آجدار نورد کوثر اهواز A3 سایز 10 10A3آجدارکیلوگرمکارخانه 26,182 2,618
میلگرد کلاف آجدار نورد کوثر اهواز A3 سایز 12 12A3آجدارکیلوگرمکارخانه 26,182 2,618
میلگرد کلاف آجدار کویر کاشان

میلگرد کلاف آجدار کویر کاشان

بروزرسانی: 2 مرداد 1403
خروجی اکسل
محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
میلگرد کلاف آجدار کویر کاشان A2 سایز 8 8A2آجدارکیلوگرمکارخانه 26,182 2,618
میلگرد کلاف آجدار کویر کاشان A3 سایز 8 8A3آجدارکیلوگرمکارخانه 26,182 2,618
میلگرد کلاف آجدار کویر کاشان A3 سایز 10 10A3آجدارکیلوگرمکارخانه 26,182 2,618
میلگرد کلاف آجدار کویر کاشان A2 سایز 10 10A2آجدارکیلوگرمکارخانه 26,182 2,618
میلگرد کلاف آجدار کویر کاشان A2 سایز 12 12A2آجدارکیلوگرمکارخانه 26,182 2,618
میلگرد کلاف آجدار کویر کاشان A3 سایز 12 12A3آجدارکیلوگرمکارخانه 26,182 2,618
میلگرد کلاف آجدار کویر کاشان A3 سایز 14 14A3آجدارکیلوگرمکارخانه 26,182 2,618
میلگرد کلاف آجدار کویر کاشان A2 سایز 14 14A2آجدارکیلوگرمکارخانه 26,182 2,618
میلگرد کلاف آجدار کویر کاشان A3 سایز 16 16A3آجدارکیلوگرمکارخانه 26,182 2,618
مزیت های خرید از فولادسل
فهرست مطالب

  میلگرد کلاف، به عنوان یکی از مهمترین اجزای ساخت و ساز و صنعت ساختمان، در ساختارهای فلزی و بتنی نقش حیاتی ایفا می‌کند. آگاهی از قیمت روز میلگرد کلاف و شناخت عوامل موثر در تعیین آن، برای تمامی افراد و شرکت‌های فعال در حوزه ساخت و ساز امری حیاتی است. در این صفحه، به بررسی این عوامل و اهمیت اطلاع از قیمت روز میلگرد کلاف پرداخته و به توضیحات فنی، مشخصات و نکات خرید این ماده ساختمانی مهم پرداخته خواهد شد. با استفاده از راهنمایی و مشاوره خرید، می‌توانید به بهترین شکل ممکن از میلگرد کلاف در پروژه‌های خود بهره‌مند شوید و تصمیمات مناسبی در زمینه خرید و استفاده از میلگرد کلاف داشته باشید.

  قیمت میلگرد کلاف

  قیمت میلگرد کلاف به عوامل مختلفی بستگی دارد. هر روز قیمت میلگرد کلاف از طرف کارخانه‌های مختلف به بازار مصرف اعلام می‌شود. کارخانه‌ها روزانه قیمت خود را به بازار اعلام کرده تا به واسطه نوسانات ایجاد شده در بازار، خریداران بتوانند خرید خود را انجام دهند. از این رو کارشناسان فولادسل نیز قیمت میلگرد کلاف ساده و آجدار را به صورت آنلاین و مجزای هر کارخانه، به صورت روزانه در جداول بالا آپدیت می‌کنند.

  قیمت میلگرد کلاف ساده

  عوامل موثر بر قیمت میلگرد کلاف

  قیمت میلگرد کلاف تحت تاثیر عوامل متعددی قرار می‌گیرد. در ادامه به برخی از این عوامل اشاره خواهیم کرد:

  • قیمت مواد اولیه در تولید میلگرد: قیمت مواد اولیه مانند خام‌های فلزی، به طور مستقیم بر روی قیمت میلگرد کلاف تاثیر می‌گذارد. نوسانات در قیمت‌های مواد اولیه، تغییراتی در هزینه‌های تولید ایجاد کرده و در نتیجه بر قیمت نهایی میلگرد تاثیرگذار می‌شود.
  • نرخ دلار و ارز: با توجه به این که بسیاری از مواد اولیه و تجهیزات مورد استفاده در صنعت میلگرد از خارج از کشور وارد می‌شوند، نرخ دلار و سایر ارزها بر قیمت میلگرد تاثیر دارد. نوسانات در نرخ ارز می‌تواند هزینه‌های واردات را تغییر داده و قیمت میلگرد را تحت تاثیر قرار دهد.
  • شاخص بورس: عملکرد بازار بورس و قیمت سهام شرکت‌های تولید کننده میلگرد نیز به عنوان یک عامل مهم در تعیین قیمت این محصول ارتباط دارد. نوسانات در شاخص بورس می‌تواند تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر روی قیمت میلگرد داشته باشد.
  • هزینه حمل و نقل: هزینه حمل و نقل مواد اولیه و محصولات نهایی به میزان قابل توجهی در تعیین قیمت میلگرد تاثیرگذار است. افزایش در هزینه حمل و نقل می‌تواند باعث افزایش قیمت نهایی محصول گردد.
  • تورم جهانی و تاثیر آن: تورم جهانی و تغییرات در اقتصاد جهانی نیز به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار در تعیین قیمت میلگرد مطرح است. تغییرات در سیاست‌های اقتصادی جهانی و تورم ممکن است تاثیر زیادی بر روی قیمت میلگرد کلاف داشته باشد.

  با مرور این عوامل، افراد و شرکت‌های فعال در صنعت میلگرد قادر خواهند بود تا تصمیمات بهتری در زمینه خرید و فروش این ماده ساختمانی اتخاذ کنند و از نوسانات بازار به بهترین شکل ممکن بهره‌مند شوند.

  نوسانات قیمت میلگرد کلاف ساده

  باید بدانید که عواملی وجود دارند که بر قیمت میلگرد کلاف ساده اثر می‌گذارند مانند ساده، سایز، کیفیت، برند تولید کننده، شرایط روز ارز، تحولات سیاسی و اقتصادی، مقدار عرضه و تقاضا.
  توجه داشته باشید که کیفیت ماده اولیه، اصول و استانداردی که هر کارخانه تولیدی برای ارائه کلاف میلگرد استفاده می‌کند، مستقیماً بر کیفیت محصول نهایی اثر‌گذار است.

  عوامل تاثیرگذار بر نوسانات قیمت میلگرد کلاف ساده

  روشهای استعلام قیمت میلگرد کلاف

  روش های مختلفی برای استعلام قیمت میلگرد کلاف ساده و آجدار وجود دارد. شما عزیزان می توانید از طریق یکی از روش های زیر نسبت به استعلام قیمت میلگرد کلاف اقدام نمایید:

  • تماس تلفنی: برای اطلاع از قیمت میلگرد کلاف آجدار، تنها کافی است از طریق شماره گیری 02174486 به صورت مستقیم با کارشناس فروش مجموعه تماس بگیرید و علاوه بر استعلام قیمت میلگرد کلاف ساده یا آجدار از مشاوره تخصصی رایگان نیز بهره مند شوید.
  • بررسی سایت: هر روز جداول موجود در بالای این صفحه توسط کارشناسان بروزرسانی می شود. پس با خیال راحت می تواند قیمت میلگرد کلاف آجدار و ساده را بررسی نمایید.
  • مراجعه به صفحه استعلام قیمت: در سایت فولادسل بخشی وجود دارد تحت عنوان استعلام قیمت، شما عزیزان می توانید با مراجعه به این صفحه و درج شماره تماس خود، منتظر تماس کارشناس مربوطه در اسرع وقت بمانید.

  میلگرد کلاف چیست؟

  میلگرد در سایز های پایین (تا 12mm) را می توان به راحتی خم کرد و شکل داد. پس برای حمل و نگهداری راحت تر این محصول، آن را به صورت کلاف در وزن 2 تن جمع می کنند. این میلگرد ها در دو نوع میلگرد کلاف ساده و میلگرد کلاف آجدار نام گذاری می شوند.

  میلگرد کلاف، مانند میلگردهای شاخه‌ای، در سایزهای مختلف و به دو شکل آجدار و ساده تولید می‌شود. این محصولات، به جای عرضه در شاخه‌های ۱۲ متری، طول بیشتری دارند و به صورت کلاف در هم پیچیده به بازار عرضه می‌شوند. میلگردهای کلاف با طول بیشتر از استاندارد، به ترتیب اندازه و استفاده‌های مختلف، در بازار موجود هستند. با وجود تفاوت در طول، سایر مشخصات فنی این میلگردها با میلگردهای متداول، شباهت دارند؛ از جمله مقاومت، استحکام و دیگر ویژگی‌های مکانیکی.

  میلگرد کلاف آجدار چیست؟

  میلگرد کلاف ساده

  میلگرد کلاف ساده یکی از انواع میلگردهای ساختمانی است که بدون هیچگونه پردازش و تغییرات زیاد در ساختار خود به بازار عرضه می‌شود. این نوع میلگرد، اغلب از آهن آجدار تولید می‌شود و معمولاً برای پروژه‌های ساختمانی متنوع مورد استفاده قرار می‌گیرد. میلگرد کلاف ساده به دلیل ساختار تولیدی نسبتاً ساده، قیمت مقرون به صرفه دارد و در کاربردهای گوناگونی مانند ساخت و سازهای عظیم یا تاسیسات صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نوع میلگرد، با استفاده از آهن آجدار تولید می‌شود و در سایزهای ۵.۵ تا ۸ (مفتول یا وایر) و ۱۰ تا ۱۲ میلی‌متر تولید می‌گردد. همچنین، با سفارش مشتریان، امکان تولید در اندازه‌های بزرگتر نیز وجود دارد. این میلگرد با نشان RST34 در بازار شناخته می‌شود و برای پروژه‌های متنوع ساختمانی به کار می‌رود.

  میلگرد کلاف آجدار

  میلگرد کلاف آجدار، نوعی از میلگردهای کلاف است که در تولید آن از مواد اولیه‌ای به نام آهن آجدار استفاده می‌شود. آهن آجدار، با ترکیب مخلوطی از آهن و کربن، به میلگرد خاصی که مقاومت و استحکام بالا دارد تبدیل می‌شود. میلگرد کلاف آجدار به دلیل ویژگی‌های مکانیکی برتر خود، معمولاً در پروژه‌هایی که به مقاومت بالا در برابر فشار و وزن نیاز دارند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این شکل میلگرد معمولاً در ساختمان‌های بلند، پل‌ها، یا سازه‌هایی که نیاز به مقاومت و استحکام خاص دارند، مورد ترجیح قرار می‌گیرد. این نوع میلگرد با استفاده از آهن آجدار و به مطابق با استانداردهای A2 و A3 تولید می‌شود. سایزهای مختلفی از این نوع میلگرد در بازار موجود است؛ اما سایزهای کوچک‌تر (۸ تا ۱۲ میلی‌متر) بیشترین کاربرد را دارند. این میلگرد با ویژگی‌های مکانیکی برتر، به عنوان یک انتخاب ایده‌آل برای پروژه‌هایی با نیاز به استحکام و مقاومت خاص مورد ترجیح قرار می‌گیرد.

  مشخصات فنی میلگرد کلاف آجدار

  اگر قصد خرید میلگرد کلاف آجدار را دارید، بهتر است در آغاز با مشخصات فنی و ویژگی های آن آشنایی پیدا کنید. محاسبه قطر این محصول بر اساس قطر مقطع دایره ای شکل شان صورت می گیرد. قطر تولیدی این محصول 8-10-12 میلی متر است. اما اگر شما به سایز بالاتری نیاز دارید، نگران نباشید! شما می توانید سایزهای بالاتر را سفارش دهید که البته این موضوع با افزایش قیمت میلگرد کلاف آجدار نیز همراه است.

  میلگرد کلاف

  کارخانه تولید کننده میلگرد کلاف

  کارخانجات تولید کننده میلگرد کلاف با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های پیشرفته و تجهیزات مدرن، به تولید این نوع میلگرد با کیفیت بالا می‌پردازند. این کارخانجات با استفاده از مواد اولیه مرغوب و استانداردهای مهندسی رعایت شده، محصولاتی با ویژگی‌های مکانیکی برتر و استحکام مناسب ارائه می‌دهند. فرآیند تولید دقیق و کنترل کیفیت مستمر در کارخانجات، تضمین می‌کند که کیفیت و قیمت میلگرد کلاف تولید شده، برای استفاده در پروژه‌های ساختمانی و صنعتی با کارایی بالا و مطمئنی به کار گرفته شوند. این واحدها علاوه بر تامین نیازهای بازار داخلی، میلگردهای کلاف با کیفیت خود را به بازارهای بین‌المللی نیز صادر می‌کنند و در تحولات پیشرفته صنعت ساختمانی و عمرانی دخیل و تاثیرگذار هستند.

  • کارخانه میلگرد کلاف یزد
  • کارخانه میلگرد کلاف ساده فولاد نطنز
  • کارخانه میلگرد کلاف ساده بستان آباد
  • کارخانه میلگرد کلاف ذوب آهن
  • کارخانه میلگرد کلاف امیرآباد
  • کارخانه میلگرد کلاف افق ابهر

  کارخانه میلگرد کلاف افق ابهر

  کارخانه فولاد نوردکاران افق ابهر با بهره‌گیری از جدیدترین تکنولوژی‌ها و استفاده از متدهای تولید روز دنیا، به تولید میلگرد با کیفیت بالا اختصاص یافته است. این کارخانه از استانداردهای ملی به شماره 6030 و 3132 بهره می‌برد و همچنین در تولید این محصول از استانداردهای بین‌المللی، از جمله استانداردهای روسیه نیز بهره‌مند است. محصولات این کارخانه با سایزها و استانداردهای متنوع، به بازار ارائه می‌شوند.

  قیمت میلگرد کلاف افق ابهر بر اساس سایز و استاندارد متغیر است و تحت تاثیر عواملی همچون تغییرات نرخ ارز، شاخص بورس، و هزینه‌های حمل و نقل قرار می‌گیرد. این محصول در دو سایز 5.5 و 6.5 تولید می‌شود و قابلیت تولید در سه استاندارد RST34، 3SP و پر کربن را داراست. میلگرد کلاف افق ابهر به دلیل کیفیت بالا و رعایت استانداردهای بین‌المللی و ملی، در صنایع مختلف از جمله ساختمان‌سازی، فنر سازی، و تولید پیچ و مهره مورد استفاده قرار می‌گیرد.

  کارخانه میلگرد کلاف ذوب آهن اصفهان

  کارخانه ذوب آهن اصفهان، به عنوان یکی از واحدهای بزرگ تولیدی میلگرد کلاف ذوب آهن در ایران، با تاریخچهٔ بلند و تکنولوژی‌های پیشرفته، نقش بسیار مهمی در تامین نیازهای صنعت و ساختمان‌سازی این کشور ایفا می‌کند. محصولات این کارخانه، از جمله میلگرد کلاف ذوب آهن، با گرید SAE 1008 تولید می‌شوند که نشان‌دهندهٔ کیفیت بالا و استانداردهای برتر است.

  میلگرد کلاف ذوب آهن با استفاده از فرآیند نورد گرم تولید شده و در انواع سایزها و وزن‌های مختلف از ۵.۵ تا ۱۶ میلی‌متر عرضه می‌گردد. این تنوع اندازه و وزن، به مشتریان این امکان را می‌دهد تا محصول مناسب برای پروژه‌ها و نیازهای خود را انتخاب کنند. کارخانه با وزن‌های مختلف از ۱۱ تا ۷۵ کیلوگرم، محصولات خود را عرضه می‌کند و این وزن‌ها نیز در تعیین قیمت و مشخصات فنی تاثیرگذار هستند.

  این محصول مهم، به دلیل استحکام بالا، انعطاف‌پذیری، مقاومت در برابر فشار و کشش، و مقاومت در برابر خوردگی، در پروژه‌های مختلف از جمله ساختمانی، صنعتی، و زیربنایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. به این ترتیب، کارخانه ذوب آهن اصفهان با تولید میلگرد کلاف ذوب آهن، به یکی از منابع اصلی تامین نیازهای صنعت و ساختمان‌سازی ایران تبدیل شده است.

  خرید میلگرد کلاف ذوب آهن

  کارخانه میلگرد کلاف امیرآباد

  کارخانه میلگرد کلاف امیرآباد یکی از واحدهای معتبر تولید میلگرد در ایران است که به تولید انواع میلگرد، از جمله میلگرد کلافی، میلگرد آجدار، و میلگرد ساده اختصاص یافته است. این کارخانه با تولید میلگردهای متنوع، به ویژه کلاف، در بازار ساختمانی و صنعتی نقش بسزایی ایفا می‌کند.

  محصولات کلاف این کارخانه در دو نوع A1 و A2 با سایزهای مختلف از 5.5 تا 16 تولید می‌شوند، که در نمره های 5.5 تا 8 به عنوان مفتول (وایر) شناخته می‌شوند. این میلگردها به صورت کلاف‌های درهم تنیده در دو حالت ساده و آجدار تولید و به بازار عرضه می‌گردند. آجدارها به صورت آج مارپیچی، جناغی و مرکب در دسترس هستند.

  کلاف ساده 10 فولاد امیرآباد، به عنوان یکی از نمونه‌های میلگرد شاخه‌ای، در ساخت تیرچه و خرپا به کار می‌رود تا سطح تماس و درگیری بتن را افزایش دهد و موجب افزایش استحکام سازه گردد. علاوه بر این، از این نوع میلگرد در ساخت انواع مصارف مانند سیم بکسل، سیم خاردار، زنجیر فلزی، میخ، پیچ، پرچ، سیم، الکترود جوشکاری، توری حصاری، فنس، فنر، و انواع مفتول صنعتی استفاده می‌شود. کارخانه میلگرد کلاف امیرآباد با تکیه بر تجربه و فناوری‌های پیشرفته، به عنوان یکی از تامین‌کنندگان اصلی درخواست‌های بازار ساختمانی و صنعتی با بهترین قیمت میلگرد کلاف آجدار و ساده در ایران شناخته می‌شود.

  کارخانه میلگرد کلاف بستان آباد

  کارخانه میلگرد کلاف بستان آباد، با افتتاح خط تولید کلاف و مفتول فولادی در بخش تیکمه داش در بهمن سال 1401، به یکی از واحدهای مهم و موفق در زمینه تولید محصولات فولادی در ایران تبدیل شد. این پروژه، که در 18 ماه به اجرا درآمد، منجر به ایجاد اشتغال برای 600 نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم شد. یکی از محصولات برجسته این کارخانه، میلگرد کلاف بستان آباد است که به دلیل کیفیت بالا و استفاده‌های گسترده‌ای که از آن می‌شود، در بازار به افزایش استفاده‌ها روی آورده است.

  میلگرد کلاف بستان آباد به عنوان یکی از محصولات اصلی این کارخانه، در مصارف مختلف به کار می‌رود. مصارف این محصول عبارتند از استفاده در ساختمانی برای ساخت تیرچه و خرپا، تولید سیم بکسل و زنجیر فلزی، صنایع الکترود سازی و جوشکاری و غیره. این محصول در سه سایز 5.5، 6.5 و 8 ارائه می‌شود و برای تولید میلگرد سایز 5.5 و 6.5 از استانداردهای 1006-1008، rst34 و 3sp استفاده می‌شود، در حالی که تولید سایز 8 تنها با دو استاندارد rst34 و 3sp صورت می‌گیرد. قیمت میلگرد کلاف بستان آباد با تنوع بالا نسبت به کیفیت و گریدهای 1008، 1006، rst34 و 3sp به دو صورت ساده و آجدار در بازار عرضه می‌شوند. با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های پیشرفته و رعایت استانداردهای کیفیت، محصولات کارخانه میلگرد کلاف بستان آباد از اعتبار و تقدیر بسیاری در بازار برخوردار هستند.

  خرید میلگرد کلاف ساده بستان آباد

  کارخانه میلگرد کلاف فولاد نطنز

  کارخانه میلگرد کلاف فولاد نطنز به تولید میلگردهای حرارتی با سایز 6.5 میلیمتری معروف است که در بازار به نام کلاف ساده و صنعتی شناخته می‌شود. این محصول توسط شرکت فولاد نطنز تولید می‌شود و به عنوان یکی از مهمترین مواد اولیه در صنایع ساختمانی و صنعتی، به خصوص برای تولید مفتول مورد استفاده قرار می‌گیرد.

  میلگرد حرارتی 6.5 فولاد نطنز (A1) با نام‌های دیگری نظیر کلاف کششی و کلاف ساده شناخته می‌شود. این محصول با سایز تولیدی از 5.5 تا 16 میلیمتر و با استفاده از شماره استاندارد ملی 6030 تولید می‌شود. علاوه بر استاندارد ملی، این محصول به استاندارد بین‌المللی روسیه GOST 3SP نیز تطابق دارد که نشان از کیفیت بالای آن است.

  قیمت میلگرد حرارتی 6.5 فولاد نطنز (A1) به صورت روزانه در بازار تعیین می‌شود. برای اطلاع از قیمت روز و اطلاعات دقیق‌تر، می‌توانید با کارشناسان فروش مجموعه تماس حاصل کنید. قیمت میلگرد در بازار به صورت لحظه‌ای و روزانه در سایت‌های مجموعه‌های بازرگانی به‌روزرسانی می‌شود. کارخانه میلگرد کلاف فولاد نطنز با رعایت استانداردهای کیفیت و تکنولوژی‌های پیشرفته، به تولید محصولات با کیفیت و قابل اعتماد مشغول است. این محصولات به عنوان یکی از اجزای اساسی در صنایع مختلف، به ویژه در صنایع ساختمانی و صنعتی، کاربردهای گسترده‌ای دارند.

  کارخانه میلگرد کلاف یزد

  کارخانه فولاد یزد با آغاز فعالیت از سال 1378، به عنوان یکی از واحدهای برجسته در تولید محصولات فولادی در ایران شناخته می‌شود. محصولات متنوع این کارخانه شامل تیرآهن، میلگرد، میلگرد آجدار، میلگرد ساده، تیرآهن و هاش، و میلگرد کلاف است. میلگرد کلاف یزد با دو سایز 5.5 و 6.5 میلیمتر ارائه می‌شود. این محصولات با گرید 1008 از شرکت فولاد سل تولید شده و به صورت کلاف به بازار عرضه می‌شوند. این میلگردها با توجه به ویژگی‌های فنی برجسته و کیفیت بالا، در پروژه‌های ساختمانی و عمرانی با تقاضای بسیار بالا مواجه هستند.

  میلگرد کلاف با سایز 5.5 و 6.5 میلیمتر، وزن معمولی حدود 2,200 کیلوگرم یا 2,200 تن دارد. این محصولات با گریدهای متنوع از جمله RST36، 1006، 1008، 3SP و غیره تولید می‌شوند. هر گرید از این میلگردها ویژگی‌های خاصی از جمله مقاومت، سختی، ضخامت و نوع آج دارد. برای مثال، گرید 1006 مناسب برای تولید میخ و گرید RST36 برای مفتول‌های نازک و نرم به‌کار می‌رود. این محصولات گسترده‌ای از کاربردها در صنایع مختلف دارند. از جمله کاربردهای این میلگردها می‌توان به ساخت سازه‌های ساختمانی، تولید خرپا و تیرچه، ساخت سیم بکسل و سیم‌خاردار، صنایع الکترود‌سازی، جوشکاری، تولید توری حصاری و فنس و فنر سازی اشاره کرد. قیمت میلگرد کلاف یزد به عواملی نظیر تغییرات در نرخ ارز، تقاضا و عرضه در بازار وابسته است. این محصولات به دلیل کیفیت بالا و کاربردهای گسترده، انتخاب اصلی در پروژه‌های مختلف ساختمانی محسوب می‌شوند.

  راهنمای خرید کلاف یزد

  کارخانه میلگرد کلاف نورد کوثر اهواز

  کارخانه نورد کوثر اهواز یکی از واحدهای برجسته تولید محصولات فولادی در ایران است. این کارخانه به تولید میلگرد کلاف از دو نوع کلاف آجدار و ساده معتبر و با کیفیت مطلوب مشغول است. میلگردها در این کارخانه تحت کشش از نورد گرم شمش حاصل می‌شوند. این محصولات با داشتن قطر داخلی 850 میلیمتر و وزن 22000 کیلوگرمی، در بازار به عنوان یکی از گزینه‌های محبوب معرفی شده‌اند. کارخانه نورد کوثر اهواز میلگردها را به دو نوع A2 و A3 تقسیم بندی می‌کند. این میلگردها با سایزهای 5.5 تا 16 میلیمتر تولید می‌شوند و در سایزهای 5.5 تا 8 میلیمتر به آنها سیم مفتول یا وایر نیز گفته می‌شود. شکل ظاهری میلگرد آجدار نیز به صورت آج مرکب، جناغی و مارپیچی است.

  کلاف‌های تولیدی این کارخانه به دلیل ویژگی‌های خود در صنایع مختلف به‌کار می‌روند. از جمله کاربردهای متداول میلگرد کلاف می‌توان به تولید سیم بکسل، سیم خاردار، میخ، پیچ، پرچ، الکترود جوشکاری، خرپا، تیرچه، مفتول صنعتی، فنس، و غیره اشاره کرد. برای دریافت قیمت روز میلگرد نورد کوثر اهواز می‌توانید به سایت فولادسل مراجعه کرده و در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، می‌توانید با کارشناسان و مشاوران فولادسل در ارتباط باشید.

  موارد کاربرد میلگرد کلاف

  میلگرد کلاف ساده با ساختار آهن آجدار خود، به دلیل قیمت مقرون به صرفه و مقاومت خوب در برابر خوردگی، در پروژه‌های ساختمانی با حجم بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نوع میلگرد، به ویژه در ساخت سازه‌های مسکونی، پل‌ها، و تاسیسات صنعتی که نیاز به مصالح مقرون به صرفه و با کیفیت دارند، انتخاب مناسبی محسوب می‌شود.

  از سوی دیگر، میلگرد کلاف آجدار با ویژگی‌های مکانیکی برتر، مقاومت بالا در برابر فشار و وزن، و استحکام مناسب، به عنوان یک ماده‌اولیه حیاتی در ساختمان‌ها و پروژه‌های مهندسی استفاده می‌شود. این نوع میلگرد، به ویژه در پروژه‌های بلند و دارای نیازهای خاص به استحکام و مقاومت بالا، مانند ساختمان‌های برجی، پل‌ها، و سازه‌های با وزن بارگذاری بالا، به کار می‌رود. به این ترتیب، انتخاب بین میلگرد کلاف ساده و آجدار، بسته به نیازهای خاص هر پروژه و استفاده مورد نظر، انجام می‌شود.

  کاربرد میلگرد کلاف

  کاربرد میلگرد کلاف ساده

  • ساخت انواع تیرهای سیمانی، دکل‌ها و سیم‌های برق برای انتقال جریان الکتریسیته
  • ساخت صنایع الکترود سازی و جوشکاری
  • افزایش استحکام فونداسیون
  • افزایش استحکام کششی بتن
  • افزایش مقاومت ستون‌ها
  • ساخت قطعات فلزی خودرو نظیر انواع سوپاپ و فنر
  • تولید قطعات فلزی کوچک نظیر پیچ ‌و مهره
  • اتصال و مقاوم‌سازی لوله‌ها و سایر اتصالات مربوط به شبکه‌های گاز در ساختمان‌ها
  • مقاوم‌سازی قسمت‌هایی از سازه که با بتن ساخته نشده‌اند مثل دیوارهای آجری

  کاربرد میلگرد کلاف آجدار

  • استحکام بلوک
  • افزایش استحکام سازه های بتنی
  • افزایش استحکام اتصالات گازی
  • استحکام ستون ها و دیوارهای آجری

  خرید میلگرد کلاف

  خرید کلاف ساده و یا حتی آجدار، باید بر اساس نیاز پروژه انتخاب شود تا بتواند بر اساس ویژگی‌های خود به نیاز پروژه پاسخ دهد.  سه مسئله در این میان مطرح است. یکی کیفیت محصول، یکی قیمت آن که می تواند قیمت تمام شده پروژه را تحت تاثیر قرار دهد و در آخر حمل و نقل میلگرد خریداری شده. خرید از یک مرکز معتبر همه این مسائل را حل می کند. با تفاوت در ساختار کشسانی این محصول، قیمت آن نیز دستخوش تغییر می‌شود. به همین خاطر بهتر است پیش از خرید کلاف ساده با کارشناس بخش فروش فولاد سول تماس بگیرید تا علاوه بر بهره‌مندی از مشاوره تخصصی، بهترین محصول را تهیه کنید. فولادسل مرکز فروش میلگرد کلاف با بهترین کیفیت و قیمت بوده که می تواند محصول خریداری شده را با بهترین باربری های موجود در سطح کشور درب محل پروژه به شما تحویل دهد.

  خرید میلگرد کلاف ساده از فولادسل

  روشهای خرید میلگرد کلاف

  روش های مختلفی برای خرید میلگرد کلاف آجدار و ساده وجود دارد. در فولادسل می توانید از طرق مختلف نسبت به خرید محصول مورد نظر اقدام نمایید.

  • خرید چکی میلگرد کلاف
  • خرید اعتباری میلگرد کلاف
  • خرید نقدی میلگرد کلاف

  نکات و راهنمای خرید میلگرد کلاف آجدار

  نکاتی وجود دارد که باید در زمان خرید میلگرد کلاف آجدار در نظر بگیرید. در ادامه با این نکات بیشتر آشنا خواهیم شد:

  • اول، شناسایی نیاز صنعت
   توجه داشته باشید که قبل از هر گونه اقدام برای خرید میلگرد کلاف آجدار باید نیاز صنعت خود را شناسایی کرده و سپس اقدام به خرید کنید. در این مسیر کارشناسان فولادسل شما را همراهی خواهند کرد.
  • دوم، سایز میلگرد
   توجه به سایز میلگرد سفارشی بسیار مهم است. برخی از سایزها را می توان به راحتی خرید؛ اما سایزهای بالاتر بر حسب سفارش مشتری تولید می شوند.
  • سوم، مسافت
   مسافت تاثیر زیادی در قیمت تمام شده میلگرد کلاف آجدار می گذارد. پس سعی کنید محصول را از مراکز نزدیک تر خریداری کنید.

  مزایای خرید میلگرد کلاف از فولادسل

  • تمامی محصولات را واحد کنترل کیفیت (QC) در روز بارگیری به‌طور کامل چک می‌کند و بعد از تایید نهایی، بار مشتری برایش ارسال می‌شود.
  • فولادسل تنها شرکت فولادی است که اقدام به فروش اعتبار اسنادی داخلی ریالی (LC) کرده آن هم به صورت مدت‌دار و دیداری. توجه داشته باشید که مشترکین بانک‌های تجارت و صادرات از شرایط بسیار ویژه‌ای برخوردارند.
  • واحد باربری شرکت (پتروبار)، پس از گفت و گو با شرکت‌های باربری، قابل اعتمادترین باربری که کمترین قیمت، بیمه و به‌روزترین و سالم‌ترین ماشین‌ها را در اختیار قرار می‌دهد، به تایید مشتری رسانده و سپس محصول ارسال می‌شود.
  • در فولادسل با مدیر فروش واحد به صورت رایگان مشاوره تخصصی انجام می‌گیرد.
  • امکان ارسال نمونه محصول یا گواهی محصول (Certificate) وجود خواهد داشت.
  • مشتریان محترم می‌توانند با مراجعه به تمامی بانک‌های سراسر کشور، نسبت به گشایش LC داخلی به ذینفعی این شرکت اقدام کنند. از این راه می‌توانند از مزایای فروش اعتباری دربازه‌های زمانی یک تا شش ماه استفاده کنند.
  • ارائه مناسب‎ترین قیمت میلگرد کلاف در فولادسل.

  مزایای خرید میلگرد کلاف ساده از فولادسل

  جمع بندی میلگرد کلاف آجدار

  در این متن درباره قیمت میلگرد کلاف آجدار، شیوه خرید میلگرد کلاف آجدار و همچنین بررسی کاربردها و مشخصات فنی این محصول پرداختیم. شما عزیزان می توانید در صورت داشتن هرگونه سوال، تجربه مشابهی از خرید و یا پیشنهادی، آن را با ما و دیگر کاربران در میان بگذارید.

  نمایش بیشتر
  سوالات متداول
  عوامل موثر بر قیمت میلگرد کلاف ساده را نام ببرید؟
  عوامل مختلفی نظیر شرایط روز بازار، تحولات سیاسی و اقتصادی، کیفیت کالا، سایز میلگرد، وزن کلاف، نرخ روز دلار و عرضه و تقاضا بر روی قیمت میلگرد ساده تاثیر می‌گذارد.
  کاربرد میلگرد کلاف ساده در کجاست؟
  از میلگرد کلاف ساده در صنایع مختلفی استفاده می‌کنند. مانند صنایع فنرسازی، صنایع ساختمانی و غیره.
  نظر شما

  نظرات
  نظرات منتشر شده 2
  1. سمیرا
   ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ / ۱۷:۴۴

   چه ساعتایی از روز میشه تماس گرفت؟

   1. فولادسل
    ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ / ۱۷:۲۹

    روزهای اداری از ساعت 9 الی 17 و پنجشنبه‌ها از ساعت 9 الی 13