قیمت میلگرد آجدار

نام محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت

میلگرد آجدار خلیج فارس A3 سایز 10 دوازده متری

10A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

میلگرد آجدار خلیج فارس A3 سایز 12 دوازده متری

12A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

میلگرد آجدار خلیج فارس A3 سایز 14 دوازده متری

14A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,100

میلگرد آجدار خلیج فارس A3 سایز 16 دوازده متری

16A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,100

میلگرد آجدار خلیج فارس A3 سایز 18 دوازده متری

18A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,100

میلگرد آجدار خلیج فارس A3 سایز 20 دوازده متری

20A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,100

میلگرد آجدار خلیج فارس A3 سایز 25 دوازده متری

25A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,100

میلگرد آجدار خلیج فارس A3 سایز 28 دوازده متری

28A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,100

میلگرد آجدار خلیج فارس A3 سایز 30 دوازده متری

30A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

قیمت میلگرد آریان فولاد

نام محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت

میلگرد آریان A2 سایز 10 دوازده متری

10A2شاخهکیلوگرمکارخانه 22,480

میلگرد آریان A3 سایز 10 دوازده متری

10A3شاخهکیلوگرمکارخانه 22,840

میلگرد آریان A2 سایز 12 دوازده متری

12A2شاخهکیلوگرمکارخانه 22,480

میلگرد آریان A3 سایز 12 دوازده متری

12A3شاخهکیلوگرمکارخانه 22,840

میلگرد آریان A3 سایز 14 دوازده متری

14A3شاخهکیلوگرمکارخانه 22,110

میلگرد آریان A3 سایز 16 دوازده متری

16A3شاخهکیلوگرمکارخانه 22,110

میلگرد آریان A3 سایز 18 دوازده متری

18A3شاخهکیلوگرمکارخانه 22,110

میلگرد آریان A3 سایز 20 دوازده متری

20A3شاخهکیلوگرمکارخانه 22,110

میلگرد آریان A3 سایز 22 دوازده متری

22A3شاخهکیلوگرمکارخانه 22,110

میلگرد آریان A3 سایز 25 دوازده متری

25A3شاخهکیلوگرمکارخانه 22,110

میلگرد آریان A3 سایز 28 دوازده متری

28A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

میلگرد آریان A3 سایز 32 دوازده متری

32A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان

نام محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت

میلگرد آناهیتا گیلان A2 سایز 8 دوازده متری

8A2شاخهکیلوگرمکارخانه 23,670

میلگرد آناهیتا گیلان A2 سایز 10 دوازده متری

10A2شاخهکیلوگرمکارخانه 23,390

میلگرد آناهیتا گیلان A3 سایز 10 دوازده متری

10A3شاخهکیلوگرمکارخانه 23,490

میلگرد آناهیتا گیلان A3 سایز 12 دوازده متری

12A3شاخهکیلوگرمکارخانه 23,490

میلگرد آناهیتا گیلان A3 سایز 14 دوازده متری

14A3شاخهکیلوگرمکارخانه 22,940

میلگرد آناهیتا گیلان A3 سایز 16 دوازده متری

16A3شاخهکیلوگرمکارخانه 22,940

میلگرد آناهیتا گیلان A3 سایز 18 دوازده متری

18A3شاخهکیلوگرمکارخانه 22,940

میلگرد آناهیتا گیلان A3 سایز 20 دوازده متری

20A3شاخهکیلوگرمکارخانه 22,940

میلگرد آناهیتا گیلان A3 سایز 22 دوازده متری

22A3شاخهکیلوگرمکارخانه 22,940

میلگرد آناهیتا گیلان A3 سایز 25 دوازده متری

25A3شاخهکیلوگرمکارخانه 23,390

میلگرد آناهیتا گیلان A3 سایز 28 دوازده متری

28A3شاخهکیلوگرمکارخانه 23,390

میلگرد آناهیتا گیلان A3 سایز 32 دوازده متری

32A3شاخهکیلوگرمکارخانه 23,390

قیمت میلگرد ابرکوه

نام محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت

میلگرد ابرکوه یزد A2 سایز 8 دوازده متری

8A2شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

میلگرد ابرکوه یزد A2 سایز 10 دوازده متری

10A2شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

میلگرد ابرکوه یزد A3 سایز 10 دوازده متری

10A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

میلگرد ابرکوه یزد A2 سایز 12 دوازده متری

12A2شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

میلگرد ابرکوه یزد A3 سایز 12 دوازده متری

12A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

میلگرد ابرکوه یزد A3 سایز 14 دوازده متری

14A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,280

میلگرد ابرکوه یزد A3 سایز 16 دوازده متری

16A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,280

میلگرد ابرکوه یزد A3 سایز 18 دوازده متری

18A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,280

میلگرد ابرکوه یزد A3 سایز 20 دوازده متری

20A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,280

میلگرد ابرکوه یزد A3 سایز 22 دوازده متری

22A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,280

میلگرد ابرکوه یزد A3 سایز 25 دوازده متری

25A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,280

میلگرد ابرکوه یزد A3 سایز 28 دوازده متری

28A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,280

میلگرد ابرکوه یزد A3 سایز 32 دوازده متری

32A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,280

قیمت میلگرد ابهر

نام محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت

میلگرد سیادن ابهر A2 سایز 8 دوازده متری

8A2شاخهکیلوگرمکارخانه 23,670

میلگرد سیادن ابهر A3 سایز 8 دوازده متری

8A3شاخهکیلوگرمکارخانه 23,850

میلگرد سیادن ابهر A3 سایز 10 دوازده متری

10A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,830

میلگرد سیادن ابهر A3 سایز 12 دوازده متری

12A3شاخهکیلوگرمکارخانه 22,750

میلگرد سیادن ابهر A2 سایز 12 دوازده متری

12A2شاخهکیلوگرمکارخانه 21,830

میلگرد سیادن ابهر A3 سایز 14 دوازده متری

14A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,560

میلگرد سیادن ابهر A3 سایز 16 دوازده متری

16A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,560

میلگرد سیادن ابهر A3 سایز 18 دوازده متری

18A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,560

میلگرد سیادن ابهر A3 سایز 20 دوازده متری

20A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,560

میلگرد سیادن ابهر A3 سایز 22 دوازده متری

22A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,560

میلگرد سیادن ابهر A3 سایز 25 دوازده متری

25A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,560

قیمت میلگرد اروند اهواز

نام محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت

میلگرد فولاد اروند A2 سایز 8 دوازده متری

8A2شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

میلگرد فولاد اروند A3 سایز 8 دوازده متری

8A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

میلگرد فولاد اروند A2 سایز 10 دوازده متری

10A2شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

میلگرد فولاد اروند A3 سایز 10 دوازده متری

10A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

میلگرد فولاد اروند A2 سایز 12 دوازده متری

12A2شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

میلگرد فولاد اروند A3 سایز 12 دوازده متری

12A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

میلگرد فولاد اروند A3 سایز 14 دوازده متری

14A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,280

میلگرد فولاد اروند A3 سایز 16 دوازده متری

16A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,280

میلگرد فولاد اروند A3 سایز 18 دوازده متری

18A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,280

میلگرد فولاد اروند A3 سایز 20 دوازده متری

20A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

میلگرد فولاد اروند A3 سایز 22 دوازده متری

22A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

میلگرد فولاد اروند A3 سایز 25 دوازده متری

25A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

میلگرد فولاد اروند A3 سایز 28 دوازده متری

28A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

میلگرد فولاد اروند A3 سایز 32 دوازده متری

32A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

قیمت میلگرد امیرکبیر خزر

نام محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت

میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A3 سایز 10 دوازده متری

10A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A3 سایز 12 دوازده متری

12A3شاخهکیلوگرمکارخانه 22,570

میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A3 سایز 14 دوازده متری

14A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,930

میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A3 سایز 16 دوازده متری

16A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,930

میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A3 سایز 18 دوازده متری

18A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,930

میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A3 سایز 20 دوازده متری

20A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,930

میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A3 سایز 22 دوازده متری

22A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,930

میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A3 سایز 25 دوازده متری

25A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,930

میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A3 سایز 28 دوازده متری

28A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,930

میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A3 سایز 32 دوازده متری

32A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,930

میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A3 سایز 8 دوازده متری

8A3شاخهکیلوگرمکارخانه 23,300

میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A2 سایز 8 دوازده متری

8A2شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A2 سایز 10 دوازده متری

10A2شاخهکیلوگرمکارخانه 22,570

میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A2 سایز 12 دوازده متری

12A2شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

قیمت میلگرد بافق یزد

نام محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت

میلگرد بافق یزد A3 سایز 8 دوازده متری

8A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,450

میلگرد بافق یزد A2 سایز 10 دوازده متری

10A2شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

میلگرد بافق یزد A3 سایز 10 دوازده متری

10A3شاخهکیلوگرمکارخانه 22,430

میلگرد بافق یزد A2 سایز 12 دوازده متری

12A2شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

میلگرد بافق یزد A3 سایز 12 دوازده متری

12A3شاخهکیلوگرمکارخانه 22,250

میلگرد بافق یزد A3 سایز 14 دوازده متری

14A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,700

میلگرد بافق یزد A3 سایز 16 دوازده متری

16A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,700

میلگرد بافق یزد A3 سایز 18 دوازده متری

18A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,510

میلگرد بافق یزد A3 سایز 20 دوازده متری

20A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,510

میلگرد بافق یزد A3 سایز 22 دوازده متری

22A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,510

میلگرد بافق یزد A3 سایز 25 دوازده متری

25A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,510

میلگرد بافق یزد A3 سایز 28 دوازده متری

28A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,510

میلگرد بافق یزد A3 سایز 32 دوازده متری

32A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,510
نام محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت

میلگرد پردیس آذربایجان A2 سایز 8 دوازده متری

8A2شاخهکیلوگرمکارخانه 23,210

میلگرد پردیس آذربایجان A2 سایز 10 دوازده متری

10A2شاخهکیلوگرمکارخانه 22,290

میلگرد پردیس آذربایجان A3 سایز 12 دوازده متری

12A3شاخهکیلوگرمکارخانه 23,030

میلگرد پردیس آذربایجان A3 سایز 14 دوازده متری

14A3شاخهکیلوگرمکارخانه 22,110

میلگرد پردیس آذربایجان A3 سایز 16 دوازده متری

16A3شاخهکیلوگرمکارخانه 22,110

میلگرد پردیس آذربایجان A3 سایز 18 دوازده متری

18A3شاخهکیلوگرمکارخانه 22,110

میلگرد پردیس آذربایجان A3 سایز 20 دوازده متری

20A3شاخهکیلوگرمکارخانه 22,110

میلگرد پردیس آذربایجان A3 سایز 22 دوازده متری

22A3شاخهکیلوگرمکارخانه 22,110

میلگرد پردیس آذربایجان A3 سایز 25 دوازده متری

25A3شاخهکیلوگرمکارخانه 22,110

میلگرد پردیس آذربایجان A3 سایز 28 دوازده متری

28A3شاخهکیلوگرمکارخانه 22,480

میلگرد پردیس آذربایجان A3 سایز 32 دوازده متری

32A3شاخهکیلوگرمکارخانه 22,480
نام محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت

میلگرد جهان فولاد سیرجان A3 سایز 12 دوازده متری

12A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

میلگرد جهان فولاد سیرجان A3 سایز 14 دوازده متری

14A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

میلگرد جهان فولاد سیرجان A3 سایز 16 دوازده متری

16A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

میلگرد جهان فولاد سیرجان A3 سایز 18 دوازده متری

18A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

میلگرد جهان فولاد سیرجان A3 سایز 20 دوازده متری

20A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

میلگرد جهان فولاد سیرجان A3 سایز 22 دوازده متری

22A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

میلگرد جهان فولاد سیرجان A3 سایز 25 دوازده متری

25A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

میلگرد جهان فولاد سیرجان A3 سایز 28 دوازده متری

28A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

میلگرد جهان فولاد سیرجان A3 سایز 32 دوازده متری

32A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
نام محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت

میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان A3 سایز 14 دوازده متری

14A3شاخهکیلوگرمکارخانه 22,940

میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان A3 سایز 16 دوازده متری

16A3شاخهکیلوگرمکارخانه 22,940

میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان A3 سایز 18 دوازده متری

18A3شاخهکیلوگرمکارخانه 22,940

میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان A3 سایز 20 دوازده متری

20A3شاخهکیلوگرمکارخانه 22,480

میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان A3 سایز 22 دوازده متری

22A3شاخهکیلوگرمکارخانه 22,390

میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان A3 سایز 25 دوازده متری

25A3شاخهکیلوگرمکارخانه 22,390

میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان A3 سایز 28 دوازده متری

28A3شاخهکیلوگرمکارخانه 22,200

میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان A3 سایز 32 دوازده متری

32A3شاخهکیلوگرمکارخانه 22,200

قیمت میلگرد راد همدان

نام محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت

میلگرد راد همدان A2 سایز 8 دوازده متری

8A2شاخهکیلوگرمکارخانه 24,400

میلگرد راد همدان A2 سایز 10 دوازده متری

10A2شاخهکیلوگرمکارخانه 24,120

میلگرد راد همدان A3 سایز 12 دوازده متری

12A3شاخهکیلوگرمکارخانه 23,760

میلگرد راد همدان A3 سایز 14 دوازده متری

14A3شاخهکیلوگرمکارخانه 23,480

میلگرد راد همدان A3 سایز 16 دوازده متری

16A3شاخهکیلوگرمکارخانه 23,480

میلگرد راد همدان A3 سایز 18 دوازده متری

18A3شاخهکیلوگرمکارخانه 23,480

میلگرد راد همدان A3 سایز 20 دوازده متری

20A3شاخهکیلوگرمکارخانه 23,480

میلگرد راد همدان A3 سایز 22 دوازده متری

22A3شاخهکیلوگرمکارخانه 23,480

میلگرد راد همدان A3 سایز 25 دوازده متری

25A3شاخهکیلوگرمکارخانه 23,530

میلگرد راد همدان A3 سایز 28 دوازده متری

28A3شاخهکیلوگرمکارخانه 23,530

قیمت میلگرد زاگرس شهرکرد

نام محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت

میلگرد زاگرس A3 سایز 10 دوازده متری

10A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

میلگرد زاگرس A3 سایز 12 دوازده متری

12A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

میلگرد زاگرس A3 سایز 14 دوازده متری

14A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,280

میلگرد زاگرس A3 سایز 16 دوازده متری

16A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,280

میلگرد زاگرس A3 سایز 18 دوازده متری

18A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,280

میلگرد زاگرس A3 سایز 20 دوازده متری

20A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,280

میلگرد زاگرس A3 سایز 22 دوازده متری

22A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,280

میلگرد زاگرس A3 سایز 25 دوازده متری

25A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,280

میلگرد زاگرس A3 سایز 28 دوازده متری

28A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,280

میلگرد زاگرس A3 سایز 32 دوازده متری

32A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,280

قیمت میلگرد سیرجان

نام محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت

میلگرد سیرجان A2 سایز 8 دوازده متری

8A2شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

میلگرد سیرجان A2 سایز 10 دوازده متری

10A2شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

میلگرد سیرجان A2 سایز 12 دوازده متری

12A2شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

میلگرد سیرجان A3 سایز 12 دوازده متری

12A3شاخهکیلوگرمکارخانه 22,200

میلگرد سیرجان A3 سایز 14 دوازده متری

14A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,280

میلگرد سیرجان A3 سایز 16 دوازده متری

16A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,280

میلگرد سیرجان A3 سایز 18 دوازده متری

18A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,100

میلگرد سیرجان A3 سایز 20 دوازده متری

20A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,100

میلگرد سیرجان A3 سایز 22 دوازده متری

22A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,100

میلگرد سیرجان A3 سایز 25 دوازده متری

25A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,100

میلگرد سیرجان A3 سایز 28 دوازده متری

28A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,100

قیمت میلگرد ظفر بناب

نام محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت

میلگرد بناب A2 سایز 8 دوازده متری

8A2شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

میلگرد بناب A3 سایز 8 دوازده متری

8A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

میلگرد بناب A2 سایز 10 دوازده متری

10A2شاخهکیلوگرمکارخانه 22,200

میلگرد بناب A3 سایز 10 دوازده متری

10A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

میلگرد بناب A2 سایز 12 دوازده متری

12A2شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

میلگرد بناب A3 سایز 12 دوازده متری

12A3شاخهکیلوگرمکارخانه 22,200

میلگرد بناب A3 سایز 14 دوازده متری

14A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,930

میلگرد بناب A3 سایز 16 دوازده متری

16A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,930

میلگرد بناب A3 سایز 18 دوازده متری

18A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,930

میلگرد بناب A3 سایز 20 دوازده متری

20A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,930

میلگرد بناب A3 سایز 22 دوازده متری

22A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,930

میلگرد بناب A3 سایز 25 دوازده متری

25A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,930

میلگرد بناب A3 سایز 28 دوازده متری

28A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,930

میلگرد بناب A3 سایز 32 دوازده متری

32A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,930
نام محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت

میلگرد گروه ملی A3 سایز 8 دوازده متری

8A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

میلگرد گروه ملی A3 سایز 10 دوازده متری

10A3شاخهکیلوگرمکارخانه 22,480

میلگرد گروه ملی A3 سایز 12 دوازده متری

12A3شاخهکیلوگرمکارخانه 22,020

میلگرد گروه ملی A3 سایز 14 دوازده متری

14A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,190

میلگرد گروه ملی A3 سایز 16 دوازده متری

16A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,190

میلگرد گروه ملی A3 سایز 18 دوازده متری

18A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,190

میلگرد گروه ملی A3 سایز 20 دوازده متری

20A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,190

میلگرد گروه ملی A3 سایز 22 دوازده متری

22A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,190

میلگرد گروه ملی A3 سایز 25 دوازده متری

25A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,190

میلگرد گروه ملی A3 سایز 28 دوازده متری

28A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,190

میلگرد گروه ملی A3 سایز 32 دوازده متری

32A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,190

قیمت میلگرد نورد سمنان

نام محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت

میلگرد نورد سمنان A3 سایز 8 دوازده متری

8A3شاخهکیلوگرمکارخانه 23,210

قیمت میلگرد نیشابور

نام محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت

میلگرد آجدار نیشابور A3 سایز 12 دوازده متری

12A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

میلگرد آجدار نیشابور A3 سایز 14 دوازده متری

14A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,830

میلگرد آجدار نیشابور A3 سایز 16 دوازده متری

16A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,830

میلگرد آجدار نیشابور A3 سایز 18 دوازده متری

18A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,830

میلگرد آجدار نیشابور A3 سایز 20 دوازده متری

20A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,830

میلگرد آجدار نیشابور A3 سایز 22 دوازده متری

22A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,830

میلگرد آجدار نیشابور A3 سایز 25 دوازده متری

25A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,830

میلگرد آجدار نیشابور A3 سایز 28 دوازده متری

28A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,830

میلگرد آجدار نیشابور A3 سایز 32 دوازده متری

32A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,830

میلگرد آجدار نیشابور A3 سایز 10 دوازده متری

10A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

قیمت میلگرد هیربد

نام محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت

میلگرد هیربد A2 سایز 8 دوازده متری

8A2شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

میلگرد هیربد A2 سایز 10 دوازده متری

10A2شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

میلگرد هیربد A3 سایز 10 دوازده متری

10A3شاخهکیلوگرمکارخانه 23,490

میلگرد هیربد A2 سایز 12 دوازده متری

12A2شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

میلگرد هیربد A3 سایز 12 دوازده متری

12A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,470

میلگرد هیربد A3 سایز 14 دوازده متری

14A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,280

میلگرد هیربد A3 سایز 16 دوازده متری

16A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,280

میلگرد هیربد A3 سایز 18 دوازده متری

18A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,280

میلگرد هیربد A3 سایز 20 دوازده متری

20A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,280

میلگرد هیربد A3 سایز 22 دوازده متری

22A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,280

میلگرد هیربد A3 سایز 25 دوازده متری

25A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,280

میلگرد هیربد A3 سایز 28 دوازده متری

28A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,280

میلگرد هیربد A3 سایز 32 دوازده متری

32A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,280
مزیت های خرید از فولادسل
فهرست مطالب

  قیمت میلگرد

  قیمت میلگرد و انواع متفاوت آن مانند قیمت میلگرد آجدار و ساده می تواند با توجه به عوامل گوناگونی متغیر باشد. همچنین قیمت میلگرد به صورت روزانه تغییر می کند به همین دلیل نیاز دارید تا از قیمت لحظه ای میلگرد مطلع باشید. قیمت امروز میلگرد را می توانید در لیست قیمت میلگرد آجدار در ابتدای همین صفحه مشاهده کنید. قیمت های اعلامی لحظه ای و روزانه می باشند به همین دلیل می توانید قیمت آنلاین میلگرد (گرد آهن) را از طریق این صفحه مطلع شوید. در ادامه این صفحه از فولادسل به بررسی دقیق تر عوامل موثر بر قیمت انواع میلگرد آجدار و ساده می پردازیم.

  پادکست سوالات متداول قیمت میلگرد

  عوامل تاثیر گذار بر قیمت میلگرد

  برای هر محصول تولید شده قیمتی در نظر گرفته می‌شود که می‌تواند با عوامل داخلی یا خارجی تحت تاثیر قرار بگیرد. قیمت میلگرد نیز از این قائده مستثنی نیست. “قیمت روز میلگرد” نسبت به روزهای قبل متفاوت است این موضوع تحت تاثیر عواملی رخ می‌دهد.

  1. میزان عرضه و تقاضا
   قیمت روز میلگرد با توجه به میزان تقاضا مشتریان و موجودی بازار می تواند متغیر باشد. قیمت میلگرد آجدار می تواند با توجه به میزان موجودی بازار و میزان تقاضا با قیمت میلگرد ساده متفاوت باشد.
  2. نرخ ارز و نوسانات آن
   نواسانات بازار ارز اعم از دلار و… نیز به دلیل تامین برخی مواد اولیه از کشور های خارجی می تواند بر قیمت روز میلگرد موثر باشد.
  3. قیمت مواد اولیه
   قیمت مواد اولیه رابطه مستقیم با قیمت لحظه ای میلگرد دارد چرا که برای تولید میلگرد وجود مواد اولیه ضروری می باشد.
  4. هزینه‌های حمل و نقل
   هزینه حمل و نقل میلگرد نسبت به نوع وسیله نقلیه، حجم بار و مسافت متفاوت است به همین دلیل نسبت به هرکدام از این موارد نرخ میلگرد خریداری شده می تواند متفاوت باشد.
  5. کارخانه تولید کننده
   در رابطه با قیمت آنلاین میلگرد، کارخانه ای که قصد استعلام قیمت از آن را داریم بسیار مهم است؛ قیمت کارخانه های مختلف تولید کننده میلگرد می تواند با یکدیگر متفاوت باشد.
  6. کاربرد مورد نیاز
   با توجه کاربرد مورد نیاز شما از میلگرد، نوع آن می تواند متفاوت باشد؛ با تغییر نوع میلگرد قیمت نیز تغییر پیدا می کند.

  فولادسل همواره ارائه دهنده قیمت میلگرد به صورت آنلاین و لحظه‌ای می‌باشد. همچنین کارشناسان فولادسل آماده ارائه مشاوره تخصصی رایگان خرید میلگرد به شما عزیزان هستند.

  انواع میلگرد و کاربردهای آن

  میلگرد محصولی است بسیار کارآمد که دارای سطح مقطعی گرد و طول متغییری می‌باشد و در صنعت، ساختمان‌سازی، سدسازی و… مورد استفاده قرار می‌گیرد که کاربرد آن برای بالا بردن استحکام کششی در بتن، آرماتوربندی، ساخت اسکلت ایستگاه‌ها و… است. این محصول به دو دسته کلی ساختمانی و صنعتی طبقه بندی می‌شود. همانطور که پیش‌تر هم خدمت‌تان عرض کردیم، دو نوع میلگرد ساختمانی و میلگرد صنعتی به تولید می‌رسند. نوع صنعتی آن در صنایع مختلف به کار می‌رود مانند انواع یاتاقان‌ها، گیربکس‌های صنعتی و غیره. اما میلگرد ساختمانی در صنعت ساختمان سازی به کار گرفته می‌شود. میلگرد ساختمانی دارای دو نوع میلگرد آجدار و میلگرد ساده می باشد؛ این محصول در سایزهای مختلفی ارائه می‌شود. از 5.5 تا 40 میلی متر (سایز،قطر) که سایزهای 36 به بالا به سفارش مشتری تولید می‌شوند. این محصول به صورت آج دار و ساده به تولید می‌رسد و کاربردهای متنوعی دارد.

  نام گرید حالت نوع سایز کاربرد
  میلگرد کلاف ساده 3SP 3SP کلاف ساده 5.5 صنایع مفتولی
  میلگرد کلاف ساده 5SP 5SP کلاف ساده 6.5 صنایع مفتولی
  میلگرد ساده A1 A1 کلاف، شاخه ساده 8،10،12 افزایش مقاومت، مصارف صنعتی، خاموت و …
  میلگرد آجدار A2 A2 کلاف، شاخه آجدار 8،10،12 ساختمان سازی،خاموت
  میلگرد آجدار A3 A3 شاخه آجدار 14،16،18،20،22
  25،28،32،36،40
  پروژه های عمرانی و ساختمانی، ایجاد تیر و ستون
  میلگرد آجدار A3 A3 کلاف آجدار 8،10،12 پروژه های عمرانی و ساختمانی، ایجاد تیر و ستون
  میلگرد آجدار A4 A4 شاخه آجدار 14،16،18،20،22
  25،28،32،36،40
  ساخت بتن مسلح، ساختمان سازی به جز قاب های چرخشی/خمشی و دیوار های برشی
  میلگرد آجدار A4 A4 کلاف آجدار 8،10،12 ساخت بتن مسلح، ساختمان سازی به جز قاب های چرخشی/خمشی و دیوار های برشی

  میلگرد ساده

  • اتصالات در صنعت ساخت و ساز
  • اتصالات در صنایع مختلف
  • قطعات صنعت ماشین سازی
  • اتصالات زیربنایی که در جاده‌ها و بزرگراه‌ها به کار می‌رود.

  میلگرد آجدار

  • برای تقویت سازه و مقاوم‌سازی در مقابل زلزله در سازه‌های فلزی

  میلگرد آجدار چیست؟

  میلگرد آجدار یکی از محصولات پر فروش ساختمانی می باشد که در پروژه های ساخت و ساز کاربرد دارد. این محصول (میلگرد آجدار) با ویژگی های منحصر به فرد خود، یکی از پر اهمیت ترین عناصر سازه‌ها به حساب می آید. انواع میلگرد آجدار به در انواع و سایز های متفاوتی به تولید می رسد که از جمله آنها می شود به انواع میلگرد های فولادی، مسطح و ضخامت‌دار اشاره کرد.

  ویژگی‌های فیزیکی میلگرد آجدار از جمله مقاومت در برابر فشار، کشش و خمش، طول عمر طولانی و امکان انعطاف‌پذیری در کاربردهای مختلف مانند ساخت سازه‌های بلند، پل‌ها و تأسیسات صنعتی است. همچنین، در ساخت دیوارهای تقسیمی، سقف‌ها و بناهای مسکونی نیز به کار می‌رود.

  برای استفاده بهینه از “میلگرد آجدار” در پروژه‌های ساختمانی، لازم است به نکات فنی و استانداردهای مربوط به انتخاب، نصب و نگهداری آن توجه کنید. با در نظر گرفتن این عوامل، امکان دستیابی به سازه‌های مقاوم و ایمن با استفاده از این مواد افزایش می‌یابد.

  در کل، “میلگرد آجدار” به عنوان یک عنصر اساسی در ساخت و ساز، نقش مهمی در افزایش مقاومت و پایداری سازه‌ها بازی می‌کند و مورد توجه متخصصان ساختمانی قرار دارد.

  همانطور که پیش‌تر خواندیم، میلگردها به منظور جبران ضعف مقاومت کششی بتن در برابر نیروهای وارد شده درون بتن به کار می‌روند و اقدام به مسلح کردن بتن می‌کنند. این محصول در دو نوع ساده و آجدار در بازار عرضه می‌شود. آجدار کردن میلگرد سبب افزایش چسبندگی آن داخل بتن می‌شود.

  منظور از آج، برجستگی هایی می‌باشد که بر روی میلگرد وجود دارد. این برجستگی‌ها به خاطر بالا بردن اتصال میلگرد به بتن، به وجود می‌آیند. میلگردها از نظر شکل آج نیز با یکدیگر متفاوت‌اند. سه نوع متداول میلگردهای آجدار به صورت گریدهای A2،A3 و A4 نامگذاری می‌شوند. میلگرد A3 بیشترین کاربرد را در صنعت ساخت و ساز دارد.
  نکته: قیمت انواع میلگرد بر اساس کاربردهای آن متفاوت خواهد بود.

  فرآیند تولید میلگرد آجدار

  اولین مرحله تولید میلگرد آجدار استخراج سنگ آهن است. سپس این سنگ راشسته و طی مراحلی به کنسانتره تبدیل می‌کنند. ( یک پرانتز! یکی از کارخانه‌های تولید میلگرد یعنی ذوب آهن اصفهان در این مرحله یعنی کنسانتره با تغلیظ مواد وارد مرحله آگلومره می‌شود و سپس مواد را در کوره بلند می‌ریزد و مذاب فولاد به دو دسته ریخته گری و میلگرد حاصل می‌شود. لازم به ذکر است که میلگرد این کارخانه در سطح استاندارد جهانی است اما روش تولید میلگرد با این روش منسوخ شده؛ چرا که انرژی زیادی مصرف می‌کند.) پس از مرحله کنسانتره و با طی کردن دو مرحله گندله و آهن اسفنجی، مواد وارد کوره‌های القایی و قوسی می‌شوند. حال با شمش فولاد و اسلب فولاد روبه‌رو هستیم که از اولی میلگرد و از دومی ورق حاصل می‌شود. شمش تولید شده وارد کوره شده و پیش گرم می‌شود و داغ وارد قسمت نورد خواهد شد. حال که شمش داغ و منعطف شده وارد غلطک‌هایی می‌شود که در چرخش‌اند و آن قدر چکش می‌خورد تا شکل آن گرد شود. بعد از گذشتن از غلطک‌های مختلف قطر محصول کمتر شده و به طول آن اضافه می‌شود. فرآیند آجدار شدن نیز در سایز مورد نظر شکل می‌گیرد.

  استعلام قیمت میلگرد آجدار

  در فولادسل شما عزیزان می‌توانید به صورت‌های مختلف از قیمت روز میلگرد آجدار مطلع شوید. یکی از این راه‌ها قیمت آنلاین میلگرد است. شما عزیزان می‌توانید قیمت میلگرد آجدار را در این صفحه رویت کنید. این صفحه توسط کارشناسان مربوطه همواره در حال آپدیت است.
  راه دیگر ارتباطی شما عزیزان با فولادسل از طریق شماره‌گیری 02174486 می‌باشد. کارشناسان ما همواره آماده ارائه مشاوره رایگان به شما عزیزان خواهند بود. همچنین می‌توانید برای اطلاع از قیمت امروز میلگرد از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح الی 17 و پنجشنبه ها از ساعت 9 تا 13 تماس حاصل فرمایید.
  در این بین راه دیگری برای ارتباط با بخش فروش میلگرد آجدار وجود دارد. با کامنت کردن سوال خود در قسمت پایین و ثبت نظر، کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگوی شما در زمینه قیمت امروز میلگرد آجدار خواهند بود.

  نکات مهم قبل از خرید میلگرد

  اگر به دنبال خرید میلگرد هستید، با توجه کردن به نکات مهمی که قبل از خرید میلگرد باید بدانید می‌توانید تجربه خرید بهتری را داشته باشید. خرید میلگرد نیازمند بررسی دقیق محصول و خصوصیات میلگرد انتخابی می‌باشد تا بتوانید درست ترین انتخاب را داشته باشید.

  شناخت انواع میلگرد

  یکی از نکات مهم در خرید میلگرد، شناخت انواع مختلف میلگرد و کاربردهای متفاوت آنهاست. انواع میلگرد شامل میلگرد ساختمانی و صنعتی، در دو نوع میلگرد آجدار و ساده می‌باشند. خرید میلگرد آجدار یکی از انتخاب‌های معمول در پروژه‌های ساختمانی است و از آن در ایجاد سازه‌ها و تقویت ساختمان‌ها استفاده می‌شود.

  مشخصات فنی میلگرد

  در هنگام خرید میلگرد، باید به مشخصات فنی آن دقت کنید. اطلاع از قطر، طول، و وزن میلگرد مورد نظرتان، امکان انتخاب بهتر را به شما می‌دهد. همچنین، مهم است که مطمئن شوید میلگرد از جنس با کیفیت تولید شده باشد، زیرا کیفیت میلگرد بر تحمل و پایداری سازه‌ها تاثیر دارد.

  محل پروژه

  افرادی که به دنبال خرید میلگرد هستند باید به این نکته بسیار مهم توجه ویژه‌ای داشته باشند که محل انجام پروژه آنها در کجا قرار دارد. چرا که یکی از عوامل موثر بر قیمت میلگرد، حمل و نقل آن است بنابراین اگر میلگرد مورد نیاز خود را از نزدیک ترین کارخانه تولید کننده به محل پروژه خود خریداری کنید، برای حمل و نقل میلگرد متحمل هزینه‌های کمتری نیز می شوید.

  مقدار مورد نیاز

  از نکات مهم دیگری که قبل از سفارش میلگرد بسیار مهم است، توجه و اطلاع از مقدار میلگرد مورد نیاز خود می‌باشد. اگر دقیقا بدانید برای پروژه خود به چه مقدار میلگرد احتیاج دارید، خرید راحت تری را تجربه خواهید کرد.

  انتخاب فروشنده مناسب

  در انتخاب فروشنده نیز دقت کنید. خرید میلگرد از فروشندگان معتبر و با سابقه می‌تواند اطمینان بیشتری به شما دهد. همچنین، به مقایسه قیمت‌ها و ارائه تخفیف‌های ممکن توسط فروشندگان بپردازید. اگر به دنبال خرید میلگرد آجدار هستید، ممکن است از تخفیف‌های ویژه خرید عمده بهره‌برده و به صرفه‌تر خرید کنید.

  در نهایت، خرید میلگرد یک مرحله مهم در پروژه‌های ساختمانی و صنعتی است. با رعایت نکات مهمی مانند شناخت انواع میلگرد، مشخصات فنی میلگرد، محل پروژه، مقدار مورد نیاز و انتخاب فروشنده مناسب، می‌توانید خریدی با کیفیت و به صرفه انجام دهید. خرید میلگرد آجدار یکی از انتخاب‌های عالی برای پروژه‌های ساختمانی است که نیازمند تقویت و استحکام بالا می‌باشند.

  با رعایت این نکات، می‌توانید خرید میلگرد را به یک تجربه موفق تبدیل کنید و از محصولات با کیفیت و با ارزش استفاده کنید.

  خرید میلگرد آجدار از فولادسل

  • چک شدن محصول توسط واحد کنترل کیفیت (QC) در روز بارگیری
  • اقدام به فروش اعتباری اسناد در فولادسل
  • ارسال محصول توسط واحد باربری شرکت (پتروبار)
  • مشاوره تخصصی رایگان در فولادسل
  • امکان ارسال نمونه محصول یا گواهی محصول (Certificate)
  • گشایش LC داخلی به ذینفعی شرکت که امکان استفاده از مزایای فروش اعتباری در بازه‌های زمانی یک تا شش ماه
  • ارائه مناسب‎ترین قیمت میلگرد آجدار در فولادسل

  جمع بندی قیمت میلگرد آجدار

  قیمت میلگرد با توجه به تمام مواردی که گفته شد روزانه و لحظه ای در حال تغییر می باشد. بنابراین مشتریان نیاز به یک مرجع اعلام کننده قیمت روز میلگرد هستند تا با اطمینان خاطر خرید خود را انجام دهند. مجموعه فولادسل ارائه دهنده به روز ترین قیمت میلگرد آجدار و ساده می باشد. در این صفحه شما می توانید قیمت روز میلگرد آجدار و ساده را به صورت لحظه ای مشاهده کنید.

  در صورت وجود هرگونه سوال در مورد نرخ میلگرد و یا مشاوره رایگان ما می توانید در انتهای همین صفحه برای ما کامنت بگذارید.

  نمایش بیشتر
  سوالات متداول
  روش محاسبه نرخ میلگرد چیست؟
  قیمت میلگرد به صورت کیلویی اعلام می‌شود، اما میلگرد به صورت شاخه ای یا بندیل نیز به فروش می‌رسد. به همین خاطر لازم است نحوه محاسبه وزن یک شاخه میلگرد را بدانید که فرمول آن ضرب وزن در قیمت هر کیلو است. روش‌های به دست آوردن وزن یک متر میلگرد می‌تواند بر اساس جدول اشتال میلگرد، بر اساس جدول وزنی کارخانه، با استفاده از جدول لیستوفر و یا با استفاده از فرمول باشد.
  تفاوت قیمت میلگرد کارخانه با بازار در چیست؟
  از جمله عواملی که باعث ایجاد اختلاف قیمت میلگرد در بازار و کارخانه می‌شود؛ شامل هزینه‌های مربوط به حمل و نقل، فاصله محل تحویل تا کارخانه، هزینه انبارداری و بیمه بوده که باعث افزایش قیمت تمام شده کارخانه خواهد شد. از سمت دیگر رقابت بین فروشندگان نیز در تغییرات قیمت در بازار بسیار موثر است.
  تفاوت قیمت میلگرد a2 و a3 در چیست؟
  گرید a3 نسبت به گرید a2 استحکام کششی بالاتری را در میلگرد ایجاد می‌کند که باعث افزایش مقاومت می‌شود. درنهایت قیمت این گرید طبعا بیشتر است.
  نحوه ثبت سفارش و خرید میلگرد از فولادسل چگونه است؟
  شما می‌توانید از طریق ثبت سفارش در سایت و یا تماس با واحد فروش فولادسل سفارش خود را ثبت کنید.
  نحوه پیگیری سفارش بعد از خرید میلگرد به چه شکل است؟
  کارشناس فروش تا زمان رسیدن بار به مقصد با شما در ارتباط خواهد بود و گزارش لحظه ای را می‌توانید از کارشناس مربوطه بگیرید.
  شرایط خرید اعتباری میلگرد از فولادسل به چه شکل است؟
  با توجه به کمبود نقدینگی و مشکلات مالی موجودی که بر سر راه تولیدکنندگان قرار گرفته، فروش اعتباری میلگرد یک راهکار کلیدی در راستای جبران کمبود نقدینگی به حساب می ‌آید. ال سی در حقیقت نوعی سند تعهد پرداختی است که از سمت بانک به ذینفع اعتبار داده می‌شود تا در ازای آن، کالاهای درخواستی را در مدت زمان مشخص به خریدار تحویل دهد.
  نحوه تسویه حساب و پرداخت هزینه در فولادسل به چه شکل است؟
  پرداخت می‌تواند به صورت نقدی، چکی و یا اعتباری صورت پذیرد.
  آیا تعرفه حمل و نقل برای هر شهر متفاوت می‌باشد؟
  بله تعرفه حمل و نقل برای شهرهای مختلف با هم تفاوت دارد. برای اطلاع از تعرفه حمل و نقل شهر مورد نظر با بخش پتروبار می‌توان ارتباط برقرار کرد.
  هزینه حمل و نقل را چگونه حساب کنیم؟
  هزینه حمل و نقل بر اساس کیلومتر و مسافت جاده، گازوئیل مصرفی و همچنین وزن بار محاسبه می‌شود.
  چرا از فولادسل خرید کنیم؟
  به دلایلی همچون مشاوره تخصصی رایگان، کنترل کیفیت، گواهی نامه محصول، ارائه نمونه محصول، ارائه فاکتور رسمی، ارسال مطمئن با پتروبار و همچنین ارائه قيمت روز ميلگرد در بهترین شرایط می‌توان خریدی امن را در فولادسل تجربه کرد.
  نظر شما

  نظرات
  نظرات منتشر شده 21
 • محمد قلایی

  ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ / ۱۷:۳۸

  سلام از لحاظ کیفیتی میلگرد نیشابور بهتره یا ذوب آهن؟

  1. فولادسل
   ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۴:۴۲

   آقای قلایی، هر دو کارخانه‌ای که نام بردید جز برترین تولیدکنندگان میلگرد هستند و قیمت میلگرد و کیفیتشان نزدیک به هم و رقابتی است.

 • عاطفه محمدی

  ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ / ۱۷:۴۱

  شرایط خرید اعتباری میلگرد آجدار به چه شکله ؟ توی قیمت میلگرد تاثیری میزاره ؟

  1. فولادسل
   ۱۴ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۵:۳۳

   خانم محمدی، خرید میلگرد به 2 روش اعتباری قابل انجام است. خرید از طریق اعتبار اسنادی LC و خرید چکی. قیمت میلگرد در شرایط خرید نقدی ارزانتر از روش اقساطی می‌باشد.

 • شیما

  ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ / ۱۷:۴۳

  خرید به صورت چکی هم دارید

  1. فولادسل
   ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ / ۱۷:۳۶

   بله. با مراجعه به صفحه https://fooladsell.com/lc/ می‌توانید از شرایط خرید میلگرد بصورت قسطی و اعتباری مطلع شوید.

 • سوفیا رحیمی

  ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ / ۱۶:۲۴

  سلام برای خرید میلگرد به جز روش اعتباری روش دیگه ای ندارید که بتونیم بلند مدت پرداخت کنیم؟

  1. فولادسل
   ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ / ۱۷:۱۳

   بله خانم رحیمی، شما با ارائه چک هم می‌توانید خرید میلگرد خود را از فولادسل انجام دهید. جهت راهنمایی بیشتر با کارشناسان ما تماس بگیرید.

 • شکیبایی

  ۷ شهریور ۱۴۰۲ / ۰۹:۴۲

  سلام میگلرد خریداری شده چه شرایطی برای نگهداری باید داشته باشه؟

 • رحیم زاده

  ۷ شهریور ۱۴۰۲ / ۰۹:۴۷

  سلام قیمت میلگرد a3 سایز ۱۴ همدان چنده امروز؟

  1. فولادسل
   ۱۴ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۲:۲۹

   جناب رحیم زاده قیمت میلگرد بصورت روزانه در همین صفحه آپدیت می‌شود.

 • کاظمی

  ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۱:۲۵

  سلام مهندس قیمت میلگرد به نظرتون از مهر افزایش پیدا میکنه؟

  1. فولادسل
   ۱۴ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۲:۰۵

   سلام. فاکتورهای زیادی وجود دارند که قیمت میلگرد را تعیین می‌کنند که خیلی از آنها قابل پیش‌بینی نیستند. امیدواریم قیمت میلگرد کاهشی باشد.

 • حکیم زاده

  ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۱:۳۲

  سلام مهندس قیمت میلگرد از مهر افزایش پیدا میکنه؟

  1. فولادسل
   ۱۴ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۱:۰۱

   سلام دوست عزیز، قیمت میلگرد و سایر مقاطع فولادی وابسته به یک سری عوامل بیرونی است که قابل پیش بینی نیست. ولی امیدواریم قیمت میلگرد کاهش یابد تا صنعت ساختمان سازی رونق بیشتری پیدا کند.

 • سلامی

  ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ / ۰۹:۰۷

  اقا درود قیمت میلگرد عاجدار امروز کاهشی بوده؟

  1. فولادسل
   ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۷:۲۹

   جناب سلامی امروز قیمت میلگرد آجدار ثبات داشت.

 • نوروزی

  ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ / ۰۹:۲۲

  قیمت میلگرد آجدار گیلان چنده امروز؟ بندیلش چند تنه؟

  1. فولادسل
   ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ / ۰۹:۴۳

   جناب نوروزی، قیمت میلگرد حدود ساعت 11 مشخص می‌گردد. بندیل ها عمدتا بین 2 تا 5.5 تن است.

 • مقربی

  ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۰:۳۱

  سلام هزینه ارسال بار برای اولین سفارش رایگانه؟

  1. فولادسل
   ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ / ۰۹:۳۳

   سلام جناب مقربی بله رایگان است.

  مراحل سفارش محصول
  • افزودن به سبد خرید
   1
  • ورود به حساب کاربری
   2
  • بررسی کارشناس فروش
   3
  • تحویل پیش فاکتور
   4
  • کنترل کیفیت
   5
  • ارسال سفارش
   6