فیلتر محصولات
محاسبه وزن میلگرد
آقای محسن صحرانورد
واحد خرید
آقای محسن صحرانورد
داخلی
108
021-74486
آقای سعید ایلخانی
واحد خرید
آقای سعید ایلخانی
داخلی
108
021-74486
آقای مسعود دادور
واحد فروش
آقای مسعود دادور
داخلی
108
021-74486
آقای آرین کیانمرز
واحد خرید
آقای آرین کیانمرز
داخلی
108
021-74486
خانم عاطفه متین
واحد فروش
خانم عاطفه متین
داخلی
108
021-74486
خانم نادیا هاشمی
واحد فروش
خانم نادیا هاشمی
داخلی
108
021-74486
آقای متین سلطانی
واحد فروش
آقای متین سلطانی
داخلی
108
021-74486
آقای پاشا عقیلی
واحد فروش
آقای پاشا عقیلی
داخلی
108
021-74486
آقای مسعود شاه حسینی
واحد فروش
آقای مسعود شاه حسینی
داخلی
108
021-74486
آقای غلامحسین رجبی
واحد خرید
آقای غلامحسین رجبی
داخلی
108
021-74486
خانم الهه دوستی
واحد فروش
خانم الهه دوستی
داخلی
108
021-74486
آقای مجید شهشهانی
واحد فروش
آقای مجید شهشهانی
داخلی
108
021-74486
خانم شیرین ساریخانی
واحد فروش
خانم شیرین ساریخانی
داخلی
108
021-74486
آقای امیرافراز سورانی
واحد خرید
آقای امیرافراز سورانی
داخلی
108
021-74486

قیمت میلگرد

قیمت میلگرد شاهین بناب

قیمت میلگرد شاهین بناب

بروزرسانی: 2 مرداد 1403
خروجی اکسل
محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
میلگرد شاهین بناب A2 سایز 8 8A2شاخهکیلوگرمکارخانه 24,000 2,400
میلگرد شاهین بناب A2 سایز 10 10A2شاخهکیلوگرمکارخانه 23,545 2,355
میلگرد شاهین بناب A3 سایز 10 10A3شاخهکیلوگرمکارخانه 23,636 2,364
میلگرد شاهین بناب A3 سایز 12 12A3شاخهکیلوگرمکارخانه 23,636 2,364
میلگرد شاهین بناب A3 سایز 14 14A3شاخهکیلوگرمکارخانه 23,364 2,336
میلگرد شاهین بناب A3 سایز 16 16A3شاخهکیلوگرمکارخانه 23,364 2,336
میلگرد شاهین بناب A3 سایز 18 18A3شاخهکیلوگرمکارخانه 23,364 2,336
میلگرد شاهین بناب A3 سایز 20 20A3شاخهکیلوگرمکارخانه 23,364 2,336
میلگرد شاهین بناب A3 سایز 22 22A3شاخهکیلوگرمکارخانه 23,364 2,336
میلگرد شاهین بناب A3 سایز 25 25A3شاخهکیلوگرمکارخانه 23,364 2,336
میلگرد شاهین بناب A3 سایز 28 28A3شاخهکیلوگرمکارخانه 23,364 2,336
میلگرد شاهین بناب A3 سایز 32 32A3شاخهکیلوگرمکارخانه 23,364 2,336
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان

قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان

بروزرسانی: 2 مرداد 1403
خروجی اکسل
محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
میلگرد جهان فولاد سیرجان A3 سایز 12 12A3شاخهکیلوگرمکارخانه 26,364 2,636
میلگرد جهان فولاد سیرجان A3 سایز 14 14A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,455 2,446
میلگرد جهان فولاد سیرجان A3 سایز 16 16A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,455 2,446
میلگرد جهان فولاد سیرجان A3 سایز 18 18A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,273 2,427
میلگرد جهان فولاد سیرجان A3 سایز 20 20A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,273 2,427
میلگرد جهان فولاد سیرجان A3 سایز 22 22A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,273 2,427
میلگرد جهان فولاد سیرجان A3 سایز 25 25A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,273 2,427
میلگرد جهان فولاد سیرجان A3 سایز 28 28A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,273 2,427
میلگرد جهان فولاد سیرجان A3 سایز 32 32A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,273 2,427
قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی: 2 مرداد 1403
خروجی اکسل
محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان A3 سایز 14 14A3شاخهکیلوگرمکارخانه 25,818 2,582
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان A3 سایز 16 16A3شاخهکیلوگرمکارخانه 25,727 2,573
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان A3 سایز 18 18A3شاخهکیلوگرمکارخانه 25,545 2,555
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان A3 سایز 20 20A3شاخهکیلوگرمکارخانه 25,727 2,573
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان A3 سایز 22 22A3شاخهکیلوگرمکارخانه 26,091 2,609
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان A3 سایز 25 25A3شاخهکیلوگرمکارخانه 25,909 2,591
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان A3 سایز 28 28A3شاخهکیلوگرمکارخانه 26,364 2,636
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان A3 سایز 32 32A3شاخهکیلوگرمکارخانه 25,909 2,591
قیمت میلگرد هیربد

قیمت میلگرد هیربد

بروزرسانی: 2 مرداد 1403
خروجی اکسل
محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
میلگرد هیربد A2 سایز 10 10A2شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید -
میلگرد هیربد A3 سایز 10 10A3شاخهکیلوگرمکارخانه 26,273 2,627
میلگرد هیربد A2 سایز 12 12A2شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید -
میلگرد هیربد A3 سایز 12 12A3شاخهکیلوگرمکارخانه 25,909 2,591
میلگرد هیربد A3 سایز 14 14A3شاخهکیلوگرمکارخانه 25,455 2,546
میلگرد هیربد A3 سایز 16 16A3شاخهکیلوگرمکارخانه 25,455 2,546
میلگرد هیربد A3 سایز 18 18A3شاخهکیلوگرمکارخانه 25,182 2,518
میلگرد هیربد A3 سایز 20 20A3شاخهکیلوگرمکارخانه 25,182 2,518
میلگرد هیربد A3 سایز 22 22A3شاخهکیلوگرمکارخانه 25,182 2,518
میلگرد هیربد A3 سایز 25 25A3شاخهکیلوگرمکارخانه 25,182 2,518
میلگرد هیربد A3 سایز 28 28A3شاخهکیلوگرمکارخانه 25,455 2,546
میلگرد هیربد A3 سایز 32 32A3شاخهکیلوگرمکارخانه 25,455 2,546
قیمت میلگرد میانه

قیمت میلگرد میانه

بروزرسانی: 2 مرداد 1403
خروجی اکسل
محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
میلگرد آجدار میانه A3 سایز 14 14A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,455 2,446
میلگرد آجدار میانه A3 سایز 16 16A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,455 2,446
میلگرد آجدار میانه A3 سایز 18 18A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,455 2,446
میلگرد آجدار میانه A3 سایز 20 20A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,455 2,446
میلگرد آجدار میانه A3 سایز 22 22A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,455 2,446
میلگرد آجدار میانه A3 سایز 25 25A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,455 2,446
میلگرد آجدار میانه A3 سایز 28 28A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,455 2,446
میلگرد آجدار میانه A3 سایز 32 32A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,455 2,446
قیمت میلگرد ابرکوه

قیمت میلگرد ابرکوه

بروزرسانی: 2 مرداد 1403
خروجی اکسل
محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
میلگرد ابرکوه یزد A3 سایز 10 10A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید -
میلگرد ابرکوه یزد A2 سایز 12 12A2شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید -
میلگرد ابرکوه یزد A3 سایز 12 12A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید -
میلگرد ابرکوه یزد A3 سایز 14 14A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,636 2,464
میلگرد ابرکوه یزد A3 سایز 16 16A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,636 2,464
میلگرد ابرکوه یزد A3 سایز 18 18A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,545 2,455
میلگرد ابرکوه یزد A3 سایز 20 20A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,545 2,455
میلگرد ابرکوه یزد A3 سایز 22 22A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,545 2,455
میلگرد ابرکوه یزد A3 سایز 25 25A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,545 2,455
میلگرد ابرکوه یزد A3 سایز 28 28A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,545 2,455
میلگرد ابرکوه یزد A3 سایز 32 32A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,545 2,455
قیمت میلگرد سیرجان

قیمت میلگرد سیرجان

بروزرسانی: 2 مرداد 1403
خروجی اکسل
محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
میلگرد سیرجان A2 سایز 10 10A2شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید -
میلگرد سیرجان A2 سایز 12 12A2شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید -
میلگرد سیرجان A3 سایز 12 12A3شاخهکیلوگرمکارخانه 26,000 2,600
میلگرد سیرجان A3 سایز 14 14A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,455 2,446
میلگرد سیرجان A3 سایز 16 16A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,455 2,446
میلگرد سیرجان A3 سایز 18 18A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,273 2,427
میلگرد سیرجان A3 سایز 20 20A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,273 2,427
میلگرد سیرجان A3 سایز 22 22A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,273 2,427
میلگرد سیرجان A3 سایز 25 25A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,273 2,427
میلگرد سیرجان A3 سایز 28 28A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,273 2,427
قیمت میلگرد گروه ملی اهواز

قیمت میلگرد گروه ملی اهواز

بروزرسانی: 2 مرداد 1403
خروجی اکسل
محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
میلگرد گروه ملی A3 سایز 10 10A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,636 2,464
میلگرد گروه ملی A3 سایز 12 12A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,455 2,446
میلگرد گروه ملی A3 سایز 14 14A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,000 2,400
میلگرد گروه ملی A3 سایز 16 16A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,000 2,400
میلگرد گروه ملی A3 سایز 18 18A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,000 2,400
میلگرد گروه ملی A3 سایز 20 20A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,000 2,400
میلگرد گروه ملی A3 سایز 22 22A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,000 2,400
میلگرد گروه ملی A3 سایز 25 25A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,000 2,400
میلگرد گروه ملی A3 سایز 28 28A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,000 2,400
میلگرد گروه ملی A3 سایز 32 32A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,000 2,400
قیمت میلگرد اروند اهواز

قیمت میلگرد اروند اهواز

بروزرسانی: 2 مرداد 1403
خروجی اکسل
محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
میلگرد فولاد اروند A3 سایز 10 10A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید -
میلگرد فولاد اروند A3 سایز 12 12A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید -
میلگرد فولاد اروند A3 سایز 14 14A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,364 2,436
میلگرد فولاد اروند A3 سایز 16 16A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,364 2,436
میلگرد فولاد اروند A3 سایز 18 18A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,364 2,436
میلگرد فولاد اروند A3 سایز 20 20A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,364 2,436
میلگرد فولاد اروند A3 سایز 22 22A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید -
میلگرد فولاد اروند A3 سایز 25 25A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید -
میلگرد فولاد اروند A3 سایز 28 28A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید -
میلگرد فولاد اروند A3 سایز 32 32A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید -
قیمت میلگرد آتیه خلیج فارس

قیمت میلگرد آتیه خلیج فارس

بروزرسانی: 2 مرداد 1403
خروجی اکسل
محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
میلگرد آجدار خلیج فارس A3 سایز 10 10A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید -
میلگرد آجدار خلیج فارس A3 سایز 12 12A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,545 2,455
میلگرد آجدار خلیج فارس A3 سایز 14 14A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,045 2,405
میلگرد آجدار خلیج فارس A3 سایز 16 16A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,045 2,405
میلگرد آجدار خلیج فارس A3 سایز 18 18A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,045 2,405
میلگرد آجدار خلیج فارس A3 سایز 20 20A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,045 2,405
میلگرد آجدار خلیج فارس A3 سایز 25 25A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,045 2,405
میلگرد آجدار خلیج فارس A3 سایز 28 28A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,045 2,405
میلگرد آجدار خلیج فارس A3 سایز 32 32A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,045 2,405
قیمت میلگرد ظفر بناب

قیمت میلگرد ظفر بناب

بروزرسانی: 2 مرداد 1403
خروجی اکسل
محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
میلگرد بناب A2 سایز 8 8A2شاخهکیلوگرمکارخانه 26,909 2,691
میلگرد بناب A2 سایز 10 10A2شاخهکیلوگرمکارخانه 26,545 2,655
میلگرد بناب A3 سایز 10 10A3شاخهکیلوگرمکارخانه 27,091 2,709
میلگرد بناب A3 سایز 12 12A3شاخهکیلوگرمکارخانه 26,545 2,655
میلگرد بناب A3 سایز 14 14A3شاخهکیلوگرمکارخانه 26,182 2,618
میلگرد بناب A3 سایز 16 16A3شاخهکیلوگرمکارخانه 26,182 2,618
میلگرد بناب A3 سایز 18 18A3شاخهکیلوگرمکارخانه 26,182 2,618
میلگرد بناب A3 سایز 20 20A3شاخهکیلوگرمکارخانه 26,182 2,618
میلگرد بناب A3 سایز 22 22A3شاخهکیلوگرمکارخانه 26,182 2,618
میلگرد بناب A3 سایز 25 25A3شاخهکیلوگرمکارخانه 26,182 2,618
میلگرد بناب A3 سایز 28 28A3شاخهکیلوگرمکارخانه 26,182 2,618
میلگرد بناب A3 سایز 32 32A3شاخهکیلوگرمکارخانه 25,455 2,546
قیمت میلگرد ابهر

قیمت میلگرد ابهر

بروزرسانی: 2 مرداد 1403
خروجی اکسل
محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
میلگرد سیادن ابهر A2 سایز 8 8A2شاخهکیلوگرمکارخانه 26,818 2,682
میلگرد سیادن ابهر A3 سایز 8 8A3شاخهکیلوگرمکارخانه 27,273 2,727
میلگرد سیادن ابهر A3 سایز 10 10A3شاخهکیلوگرمکارخانه 25,636 2,564
میلگرد سیادن ابهر A3 سایز 12 12A3شاخهکیلوگرمکارخانه 25,636 2,564
میلگرد سیادن ابهر A2 سایز 12 12A2شاخهکیلوگرمکارخانه 25,455 2,546
میلگرد سیادن ابهر A3 سایز 14 14A3شاخهکیلوگرمکارخانه 25,000 2,500
میلگرد سیادن ابهر A3 سایز 16 16A3شاخهکیلوگرمکارخانه 25,000 2,500
میلگرد سیادن ابهر A3 سایز 18 18A3شاخهکیلوگرمکارخانه 25,000 2,500
میلگرد سیادن ابهر A3 سایز 20 20A3شاخهکیلوگرمکارخانه 25,000 2,500
میلگرد سیادن ابهر A3 سایز 22 22A3شاخهکیلوگرمکارخانه 25,000 2,500
میلگرد سیادن ابهر A3 سایز 25 25A3شاخهکیلوگرمکارخانه 25,000 2,500
قیمت میلگرد بافق یزد

قیمت میلگرد بافق یزد

بروزرسانی: 2 مرداد 1403
خروجی اکسل
محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
میلگرد بافق یزد A3 سایز 8 8A3شاخهکیلوگرمکارخانه 28,136 2,814
میلگرد بافق یزد A3 سایز 10 10A3شاخهکیلوگرمکارخانه 26,227 2,623
میلگرد بافق یزد A3 سایز 12 12A3شاخهکیلوگرمکارخانه 25,500 2,550
میلگرد بافق یزد A3 سایز 14 14A3شاخهکیلوگرمکارخانه 25,273 2,527
میلگرد بافق یزد A3 سایز 16 16A3شاخهکیلوگرمکارخانه 25,273 2,527
میلگرد بافق یزد A3 سایز 18 18A3شاخهکیلوگرمکارخانه 25,091 2,509
میلگرد بافق یزد A3 سایز 20 20A3شاخهکیلوگرمکارخانه 25,091 2,509
میلگرد بافق یزد A3 سایز 22 22A3شاخهکیلوگرمکارخانه 25,091 2,509
میلگرد بافق یزد A3 سایز 25 25A3شاخهکیلوگرمکارخانه 25,091 2,509
میلگرد بافق یزد A3 سایز 28 28A3شاخهکیلوگرمکارخانه 25,091 2,509
میلگرد بافق یزد A3 سایز 32 32A3شاخهکیلوگرمکارخانه 25,318 2,532
قیمت میلگرد زاگرس شهرکرد

قیمت میلگرد زاگرس شهرکرد

بروزرسانی: 2 مرداد 1403
خروجی اکسل
محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
میلگرد زاگرس A3 سایز 10 10A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید -
میلگرد زاگرس A3 سایز 12 12A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید -
میلگرد زاگرس A3 سایز 14 14A3شاخهکیلوگرمکارخانه 25,273 2,527
میلگرد زاگرس A3 سایز 16 16A3شاخهکیلوگرمکارخانه 25,273 2,527
میلگرد زاگرس A3 سایز 18 18A3شاخهکیلوگرمکارخانه 25,273 2,527
میلگرد زاگرس A3 سایز 20 20A3شاخهکیلوگرمکارخانه 25,273 2,527
میلگرد زاگرس A3 سایز 22 22A3شاخهکیلوگرمکارخانه 25,273 2,527
میلگرد زاگرس A3 سایز 25 25A3شاخهکیلوگرمکارخانه 25,273 2,527
میلگرد زاگرس A3 سایز 28 28A3شاخهکیلوگرمکارخانه 25,273 2,527
میلگرد زاگرس A3 سایز 32 32A3شاخهکیلوگرمکارخانه 25,273 2,527
قیمت میلگرد امیرکبیر خزر

قیمت میلگرد امیرکبیر خزر

بروزرسانی: 2 مرداد 1403
خروجی اکسل
محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A3 سایز 10 10A3شاخهکیلوگرمکارخانه 26,545 2,655
میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A3 سایز 12 12A3شاخهکیلوگرمکارخانه 26,000 2,600
میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A3 سایز 14 14A3شاخهکیلوگرمکارخانه 25,545 2,555
میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A3 سایز 16 16A3شاخهکیلوگرمکارخانه 25,545 2,555
میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A3 سایز 18 18A3شاخهکیلوگرمکارخانه 25,545 2,555
میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A3 سایز 20 20A3شاخهکیلوگرمکارخانه 25,545 2,555
میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A3 سایز 22 22A3شاخهکیلوگرمکارخانه 25,545 2,555
میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A3 سایز 25 25A3شاخهکیلوگرمکارخانه 25,545 2,555
میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A3 سایز 28 28A3شاخهکیلوگرمکارخانه 25,636 2,564
میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A3 سایز 32 32A3شاخهکیلوگرمکارخانه 25,636 2,564
میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A3 سایز 8 8A3شاخهکیلوگرمکارخانه 27,091 2,709
میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A2 سایز 8 8A2شاخهکیلوگرمکارخانه 26,636 2,664
میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A2 سایز 10 10A2شاخهکیلوگرمکارخانه 26,182 2,618
میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A2 سایز 12 12A2شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید -
قیمت میلگرد آریان فولاد

قیمت میلگرد آریان فولاد

بروزرسانی: 2 مرداد 1403
خروجی اکسل
محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
میلگرد آریان A2 سایز 10 10A2شاخهکیلوگرمکارخانه 26,000 2,600
میلگرد آریان A3 سایز 10 10A3شاخهکیلوگرمکارخانه 26,000 2,600
میلگرد آریان A2 سایز 12 12A2شاخهکیلوگرمکارخانه 25,636 2,564
میلگرد آریان A3 سایز 12 12A3شاخهکیلوگرمکارخانه 25,727 2,573
میلگرد آریان A3 سایز 14 14A3شاخهکیلوگرمکارخانه 25,364 2,536
میلگرد آریان A3 سایز 16 16A3شاخهکیلوگرمکارخانه 25,364 2,536
میلگرد آریان A3 سایز 18 18A3شاخهکیلوگرمکارخانه 25,364 2,536
میلگرد آریان A3 سایز 20 20A3شاخهکیلوگرمکارخانه 25,364 2,536
میلگرد آریان A3 سایز 22 22A3شاخهکیلوگرمکارخانه 25,364 2,536
میلگرد آریان A3 سایز 25 25A3شاخهکیلوگرمکارخانه 25,364 2,536
میلگرد آریان A3 سایز 28 28A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید -
میلگرد آریان A3 سایز 32 32A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید -
قیمت میلگرد پردیس آذربایجان

قیمت میلگرد پردیس آذربایجان

بروزرسانی: 2 مرداد 1403
خروجی اکسل
محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
میلگرد پردیس آذربایجان A2 سایز 8 8A2شاخهکیلوگرمکارخانه 27,364 2,736
میلگرد پردیس آذربایجان A2 سایز 10 10A2شاخهکیلوگرمکارخانه 26,182 2,618
میلگرد پردیس آذربایجان A3 سایز 12 12A3شاخهکیلوگرمکارخانه 25,818 2,582
میلگرد پردیس آذربایجان A3 سایز 14 14A3شاخهکیلوگرمکارخانه 25,000 2,500
میلگرد پردیس آذربایجان A3 سایز 16 16A3شاخهکیلوگرمکارخانه 25,000 2,500
میلگرد پردیس آذربایجان A3 سایز 18 18A3شاخهکیلوگرمکارخانه 25,000 2,500
میلگرد پردیس آذربایجان A3 سایز 20 20A3شاخهکیلوگرمکارخانه 25,000 2,500
میلگرد پردیس آذربایجان A3 سایز 22 22A3شاخهکیلوگرمکارخانه 25,000 2,500
میلگرد پردیس آذربایجان A3 سایز 25 25A3شاخهکیلوگرمکارخانه 25,000 2,500
میلگرد پردیس آذربایجان A3 سایز 28 28A3شاخهکیلوگرمکارخانه 25,273 2,527
میلگرد پردیس آذربایجان A3 سایز 32 32A3شاخهکیلوگرمکارخانه 25,273 2,527
قیمت میلگرد نیشابور

قیمت میلگرد نیشابور

بروزرسانی: 2 مرداد 1403
خروجی اکسل
محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
میلگرد آجدار نیشابور A3 سایز 12 12A3شاخهکیلوگرمکارخانه 25,636 2,564
میلگرد آجدار نیشابور A3 سایز 14 14A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,636 2,464
میلگرد آجدار نیشابور A3 سایز 16 16A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,636 2,464
میلگرد آجدار نیشابور A3 سایز 18 18A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,636 2,464
میلگرد آجدار نیشابور A3 سایز 20 20A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,636 2,464
میلگرد آجدار نیشابور A3 سایز 22 22A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,636 2,464
میلگرد آجدار نیشابور A3 سایز 25 25A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,636 2,464
میلگرد آجدار نیشابور A3 سایز 28 28A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,636 2,464
میلگرد آجدار نیشابور A3 سایز 32 32A3شاخهکیلوگرمکارخانه 25,455 2,546
میلگرد آجدار نیشابور A3 سایز 10 10A3شاخهکیلوگرمکارخانه 27,091 2,709
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان

بروزرسانی: 2 مرداد 1403
خروجی اکسل
محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
میلگرد آناهیتا گیلان A2 سایز 8 8A2شاخهکیلوگرمکارخانه 26,727 2,673
میلگرد آناهیتا گیلان A2 سایز 10 10A2شاخهکیلوگرمکارخانه 26,545 2,655
میلگرد آناهیتا گیلان A3 سایز 10 10A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید -
میلگرد آناهیتا گیلان A3 سایز 12 12A3شاخهکیلوگرمکارخانه 26,545 2,655
میلگرد آناهیتا گیلان A3 سایز 14 14A3شاخهکیلوگرمکارخانه 26,000 2,600
میلگرد آناهیتا گیلان A3 سایز 16 16A3شاخهکیلوگرمکارخانه 26,000 2,600
میلگرد آناهیتا گیلان A3 سایز 18 18A3شاخهکیلوگرمکارخانه 26,000 2,600
میلگرد آناهیتا گیلان A3 سایز 20 20A3شاخهکیلوگرمکارخانه 26,000 2,600
میلگرد آناهیتا گیلان A3 سایز 22 22A3شاخهکیلوگرمکارخانه 26,000 2,600
میلگرد آناهیتا گیلان A3 سایز 25 25A3شاخهکیلوگرمکارخانه 26,364 2,636
میلگرد آناهیتا گیلان A3 سایز 28 28A3شاخهکیلوگرمکارخانه 26,364 2,636
میلگرد آناهیتا گیلان A3 سایز 32 32A3شاخهکیلوگرمکارخانه 26,364 2,636
قیمت میلگرد راد همدان

قیمت میلگرد راد همدان

بروزرسانی: 2 مرداد 1403
خروجی اکسل
محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
میلگرد راد همدان A2 سایز 8 8A2شاخهکیلوگرمکارخانه 29,195 2,920
میلگرد راد همدان A2 سایز 10 10A2شاخهکیلوگرمکارخانه 28,286 2,829
میلگرد راد همدان A3 سایز 12 12A3شاخهکیلوگرمکارخانه 27,650 2,765
میلگرد راد همدان A3 سایز 14 14A3شاخهکیلوگرمکارخانه 27,377 2,738
میلگرد راد همدان A3 سایز 16 16A3شاخهکیلوگرمکارخانه 27,377 2,738
میلگرد راد همدان A3 سایز 18 18A3شاخهکیلوگرمکارخانه 27,377 2,738
میلگرد راد همدان A3 سایز 20 20A3شاخهکیلوگرمکارخانه 27,377 2,738
میلگرد راد همدان A3 سایز 22 22A3شاخهکیلوگرمکارخانه 27,377 2,738
میلگرد راد همدان A3 سایز 25 25A3شاخهکیلوگرمکارخانه 27,423 2,742
میلگرد راد همدان A3 سایز 28 28A3شاخهکیلوگرمکارخانه 27,423 2,742
قیمت میلگرد نورد سمنان

قیمت میلگرد نورد سمنان

بروزرسانی: 2 مرداد 1403
خروجی اکسل
محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
میلگرد نورد سمنان A3 سایز 8 8A3شاخهکیلوگرمکارخانه 27,091 2,709
مزیت های خرید از فولادسل

قیمت میلگرد امروز در بازه 23,670 تومان الی 27,900 تومان بابت هر کیلوگرم بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد؛ در جداول بالا می‌توانید قیمت انواع میلگرد آجدار را از 20 کارخانه متفاوت در انواع گرید ها و سایز ها، مشاهده کنید و سفارش خود را به ثبت برسانید. برای اطلاعات بیشتر در خصوص محصول میلگرد، می‌توانید از ویدیو میلگرد نیز دیدن کنید.

فهرست مطالب

  میلگرد یا به لاتین (reinforcing bar) که به آن rebar نیز گفته می‌شود، یک مقطع دایره‌ای شکل تو پر است که اغلب در ساختمان‌سازی مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ از انواع آن می‌توان به میلگرد آجدار و ساده اشاره کرد که در گرید های A1,A2,A3,A4 به تولید می‌رسند. میلگرد یکی از اصلی‌ترین مصالح مورد نیاز در ساختمان‌سازی است؛ به همین دلیل قیمت میلگرد می‌تواند بر قیمت مسکن تاثیر مستقیم داشته باشد؛ در ادامه به بررسی قیمت روز میلگرد آجدار می‌پردازیم.

  در پادکست زیر به تعدادی از سوالات متداول شما عزیزان در خصوص قیمت و خرید میلگرد، پاسخ داده شده است.

  میلگرد آجدار چیست؟

  میلگرد آجدار یکی از محصولات پرفروش ساختمانی است که در پروژه‌های ساخت و ساز کاربرد دارد. این محصول (میلگرد آجدار) با ویژگی‌های منحصر به فرد خود، یکی از پراهمیت‌ترین عناصر سازه‌ها به حساب می‌آید. قیمت میلگرد آجدار بسته به نوع آن می‌تواند متفاوت باشد؛ انواع میلگرد آجدار در سایزها و متریال متفاوتی به تولید می‌رسد که از جمله آنها می‌شود به انواع میلگرد فولادی، مسطح و ضخامت‌دار اشاره کرد. از ویژگی‌های فیزیکی میلگرد آجدار می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

  • مقاومت در برابر فشار
  • کشش و خمش
  • طول عمر طولانی
  • امکان انعطاف‌پذیری در کاربردهای مختلف مانند ساخت سازه‌های بلند، پل‌ها و تاسیسات صنعتی
  • ساخت دیوارهای تقسیمی، سقف‌ها و بناهای مسکونی

  برای استفاده بهینه از میلگرد آجدار در پروژه‌های ساختمانی، لازم است به نکات فنی و استانداردهای مربوط به انتخاب، نصب و نگهداری میلگرد توجه کنید. با در نظر گرفتن این عوامل، امکان دستیابی به سازه‌های مقاوم و ایمن با استفاده از این مواد افزایش می‌یابد. در کل، “میلگرد آجدار” به عنوان یک عنصر اساسی در ساخت و ساز، نقش مهمی در افزایش مقاومت و پایداری سازه‌ها بازی می‌کند و مورد توجه متخصصان ساختمانی قرار دارد.

  مشخصات فنی میلگرد

  علاوه بر شکل ظاهری و هندسی، میلگردها مشخصات مکانیکی متفاوتی با هم دارند. با توجه به ساده یا آجدار بودن و مواد به کار رفته در تولید این فراورده فولادی، مشخصات مکانیکی از جمله مقاومت تسلیم و کششی این مقاطع فولادی تحت تاثیر قرار می‌گیرند. آشنایی با این مشخصات فنی و مکانیکی به شما امکان می‌دهد تا متناسب با نیازهای پروژه سفارش خود را ثبت کنید. این مشخصات شامل مواردی مانند استحکام کششی، تسلیم، ویژگی خمش، جوش پذیری و خستگی است.

  • استحکام کششی: حداکثر باری که میلگرد در هنگام قرار گرفتن در برابر فشار کشش از دو طرف پیش از خم یا شکسته شدن تحمل می‌کند.
  • استحکام تسلیم: مقدار فشاری که میلگرد قادر به تحمل است، پیش از آنکه در آن نقطه به طور دائم تغییر شکل دهد.
  • ازدیاد طول نسبی: معیاری برای اندازه‌گیری میزان افزایش طول میلگرد در لحظه گسیختگی، بعد از تنش تسلیم است و در مقاومت در برابر زلزله معیار مهمی است.
  • ویژگی خمشی: مقاومت میلگرد در برابر خم شدن، ترک و شکسته شدن یا پارگی را نشان می‌‎دهد.
  • ویژگی خستگی: هر تنش ممکن است باعث ایجاد ترک‌های ریز در بدنه میلگرد شود و در صورت ادامه دار بودن، می‌تواند به ترک‌های بزرگتر و نهایتا شکستن میلگرد بی‌انجامد.
  • ویژگی جوش‌پذیری: این ویژگی بر اساس میزان کربن موجود در ترکیب شیمیایی میلگرد تعیین می‌شود و هرجه این میزان کمتر باشد، فولاد نرم و شکل‌پذیرتر است.

  نحوه محاسبه وزن میلگرد

  از آنجایی که مقاطع فولادی از جمله میلگرد بر اساس وزن، خرید و فروش می‌شوند، داشتن اطلاعات دقیق در خصوص وزن میلگرد می‌تواند به شما در برآورد هزینه لازم برای پروژه کمک کند و مدیریت منابع مالی را برای شما آسان سازد. وزن میلگرد بر اساس مشخصه‌های مختلف از جمله قطر میلگرد و طول آن قابل محاسبه است. با این حال در بسیاری از موارد استفاده از جداول وزنی برای تعیین وزن نسبی میلگرد بهترین راه است. باید توجه داشته باشید که در برخی استانداردها، بر اساس مواد مورد استفاده در ساختار میلگرد، ممکن است تفاوت‌هایی در وزن میلگرد بر اساس این مشخصات ایجاد شود. شما می‌توانید از فرمول زیر برای محاسبه وزن میلگرد استفاده کنید:

  فرمول محاسبه وزن میلگرد

  شعاع به توان دو × طول × 3.14 × 7.8

  قیمت میلگرد آجدار

  قیمت میلگرد و انواع متفاوت آن مانند قیمت میلگرد آجدار و ساده می‌تواند با توجه به عوامل گوناگونی متغیر باشد. همچنین قیمت میلگرد به صورت روزانه تغییر می‌کند به همین دلیل نیاز دارید تا از قیمت لحظه‌ای میلگرد مطلع باشید. قیمت امروز میلگرد را می‌توانید در لیست قیمت میلگرد آجدار در ابتدای همین صفحه مشاهده کنید. قیمت‌های اعلامی لحظه‌ای و روزانه هستند به همین دلیل می‌توانید قیمت آنلاین میلگرد را از طریق این صفحه مطلع شوید. در ادامه این صفحه از فولادسل به بررسی دقیق‌تر عوامل موثر بر قیمت انواع میلگرد آجدار و ساده می‌پردازیم.
  قیمت میلگرد آجدار بسته به وزن نهایی آن دارد. جدول معرفی محصول میلگرد آجدار:

  نام محصول سایز گرید حالت واحد سفارش
  میلگرد آجدار 8 الی 32 (سایز های بالاتر سفارشی هستند) A2,A3,A4 شاخه کیلوگرم

  عوامل تاثیر گذار بر قیمت میلگرد

  برای هر محصول تولید شده قیمتی در نظر گرفته می‌شود که می‌تواند با عوامل داخلی یا خارجی تحت تاثیر قرار بگیرد. “قیمت میلگرد” نیز از این قاعده مستثنی نیست. قیمت روز میلگرد نسبت به روزهای قبل متفاوت است این موضوع تحت تاثیر عواملی رخ می‌دهد. در اینفوگرافی زیر می‌توانید این عوامل را مشاهده کنید:

  عوامل تاثیرگذار بر قیمت میلگرد

  میزان عرضه و تقاضای میلگرد

  قیمت روز میلگرد با توجه به میزان تقاضا مشتریان و موجودی بازار می‌تواند متغیر باشد. قیمت میلگرد آجدار می‌تواند با توجه به میزان موجودی بازار و میزان تقاضا با قیمت میلگرد ساده متفاوت باشد.

  نرخ ارز و نوسانات قیمت جهانی میلگرد

  نواسانات بازار ارز اعم از دلار و… نیز به دلیل تامین برخی مواد اولیه از کشورهای خارجی می‌تواند بر قیمت روز میلگرد موثر باشد. قیمت ارز بر قیمت جهانی میلگرد نیز موثر است و باعث تغییرات کلی در بازار خرید و فروش این محصول می‌شود.

  قیمت مواد اولیه برای تولید میلگرد

  تعیین قیمت میلگرد در کارخانه تولید کننده با توجه به قیمت مواد اولیه صورت می‌گیرد و به نوعی میتوان گفت، قیمت مواد اولیه رابطه مستقیم با قیمت لحظه‌ای میلگرد دارد چرا که برای تولید میلگرد وجود مواد اولیه ضروری است.

  هزینه‌های حمل و نقل میلگرد

  هزینه حمل و نقل میلگرد از کارخانه تا محل مورد نظر شما، نسبت به نوع وسیله نقلیه، حجم بار و مسافت متفاوت است، به همین دلیل نسبت به هرکدام از این موارد نرخ میلگرد خریداری شده می‌تواند متفاوت باشد.

  کارخانه تولید کننده موثر بر میلگرد

  در رابطه با قیمت آنلاین میلگرد، کارخانه‌ای که قصد استعلام قیمت از آن را داریم از اهمیت بالایی برخوردار است؛ قیمت میلگرد در کارخانه‌های مختلف تولید کننده این فراورده فولادی می‌تواند با یکدیگر متفاوت باشد.

  کاربرد مورد نیاز از میلگرد

  با توجه کاربرد مورد نیاز شما از میلگرد، نوع آن می‌تواند متفاوت باشد؛ با تغییر نوع میلگرد قیمت نیز تغییر پیدا می‌کند. فولادسل همواره ارائه دهنده قیمت میلگرد به صورت آنلاین و لحظه‌ای است. همچنین کارشناسان فولادسل آماده ارائه مشاوره تخصصی رایگان خرید میلگرد به شما عزیزان هستند.

  نمودار قیمت میلگرد امروز

  بررسی نمودار قیمت میلگرد پیش از ثبت سفارش خرید از اهمیت بسیاری برای خریداران و فعالان صنعت ساختمان و مهندسی فلزات برخوردار است. با استفاده از این نمودار و بررسی تغییرات قیمت میلگرد، می‌توانید در تصمیم‌گیری خرید، بهینه و آگاهانه عمل کنید. از سوی دیگر، بررسی این نوسانات قیمت و برخورداری از اطلاعات به‌روز و دقیق از تغییرات قیمت میلگرد در طی زمان، به شما کمک می‌کند تا بتوانید زمان مناسب برای خرید را انتخاب کنید.

  در واقع، بررسی نمودار قیمت میلگرد به مزایای زیر منجر می‌شود:

  • با تحلیل نمودار قیمت، در پایین‌ترین سطح قیمت میلگرد سفارش خرید ثبت کنید.
  • با مشاهده سابقه نوسانات قیمت در نمودار، تغییرات قیمت را پیش‌بینی کنید.
  • از وضعیت بازار آگاهی داشته و مطابق با آن تصمیمات مهم تجاری اتخاذ کنید.
  • با داشتن دسترسی به نمودار قیمت روز، با اطمینان بیشتری به بازار وارد شوید.

  بنابراین، بررسی نمودار قیمت میلگرد به افراد امکان می‌دهد تا به‌طور هوشمندانه‌تری تصمیمات خود را در مورد خرید این محصول مهم بگیرند و بهره‌وری و سود خود را به حداکثر برسانند.

  قیمت هر شاخه میلگرد

  قیمت هر شاخه میلگرد با توجه به موارد و عواملی نظیر ضخامت، طول و مواد اولیه به کار رفته در تولید میلگرد تعیین می‌شود. این موارد می‌تواند بر اساس موارد مختلفی از جمله نوسانات بازار ارز و آهن آلات، میزان عرضه و تقاضا در بازار و مواردی از این دست تعیین شود. بر این اساس تنوع قیمت هر شاخه میلگرد بر اساس مشخصات فیزیکی و فنی آن با توجه به استانداردهای تولید و مواردی از این دست تعیین می‌شود. این قیمت بر اساس آجدار یا ساده بودن میلگرد می‌تواند به شما در خرید مقطع مناسب و متناسب با پروژه مورد نظرتان کمک کند.

  قیمت میلگرد اصفهان

  با توجه به در نوسان بودن قیمت‌ها و متغیرهای تاثیرگذار در قیمت میلگرد اصفهان، استفاده از یک مرجع معتبر برای کسب اطلاعات درست و به روز در خصوص قیمت میلگرد اصفهان می‌تواند به شما در انتخاب زمان مناسب برای خرید این مقطع فولادی کمک کند. این شرکت‌های تامین کننده با ارائه لیست قیمت بر اساس سایز، ابعاد و دیگر مشخصات فنی و ظاهری، امکان خرید میلگرد از برندهای تولید کننده متفاوت را برای شما امکان پذیر می‌سازد.

  قیمت انواع میلگرد

  قیمت انواع میلگرد بسته به نوع انتخاب و و مورد نیاز شما می‌تواند متفاوت باشد. انواع میلگرد از نظر حالت به دو دسته آجدار و ساده، از نظر گرید به چهار دسته A1-4 و از نظر سایز از میلگرد سایز 8 تا 32 تقسیم می‌شوند.

  نام حالت نوع سایز کاربرد
  میلگرد کلاف ساده 3SP کلاف ساده 5.5 صنایع مفتولی
  میلگرد کلاف ساده 5SP کلاف ساده 6.5 صنایع مفتولی
  میلگرد ساده A1 کلاف، شاخه ساده 8,10,12 افزایش مقاومت، مصارف صنعتی، خاموت و …
  میلگرد آجدار A2 کلاف، شاخه آجدار 8,10,12 ساختمان سازی،خاموت
  میلگرد آجدار A3 شاخه آجدار 14,16,18,20,22

  25,28,32,36,40

  پروژه های عمرانی و ساختمانی، ایجاد تیر و ستون
  میلگرد آجدار A3 کلاف آجدار 8,10,12 پروژه های عمرانی و ساختمانی، ایجاد تیر و ستون
  میلگرد آجدار A4 شاخه آجدار 14,16,18,20,22

  25,28,32,36,40

  ساخت بتن مسلح، ساختمان سازی به جز قاب‌های چرخشی/خمشی و دیوارهای برشی
  میلگرد آجدار A4 کلاف آجدار 8,10,12 ساخت بتن مسلح، ساختمان سازی به جز قاب‌های چرخشی/خمشی و دیوارهای برشی

  قیمت انواع میلگرد بر اساس نوع

  قیمت انواع میلگرد بسته به نوع انتخاب و نیاز شما می‌تواند متفاوت باشد. انواع میلگرد از نظر حالت به دو دسته آجدار و ساده، از نظر گرید به چهار دسته A1-4 و از نظر سایز از میلگرد سایز 8 تا 40 تقسیم می‌شوند. از انواع میلگرد می‌توان به میلگرد آجدار، میلگرد آلیاژی، میلگرد ساده و میلگرد کلاف اشاره کرد. با توجه به تنوع فرایندهای تولید هریک از انواع میلگرد، قیمت انواع میلگرد بر اساس نوع در بازه‌های مختلف قرار می‌گیرد. قیمت میلگرد ساده و میگرد آجدار از جمله مواردی هستند که در بازار عرضه مواد ساختمانی تاثیرگذارند. در نتیجه، تصمیم گیری در مورد استفاده از هر یک از این دو نوع مواد ساختمانی باید با توجه به نیازها، بودجه و شرایط محیطی و کاربردی مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

  انواع میلگرد و کاربردهای آن

  1. قیمت میلگرد آجدار

  با توجه به پیچیدگی فرایند تولید میلگرد آجدار با روش‌های مختلف، قیمت میلگرد آجدار بسته به روش ساخت و بهره‌مندی از استانداردهای تولید، از تنوع بالایی برخوردار است و نسبت به سایر انواع میلگرد قیمت بالاتری دارد. خرید و استفاده از میلگرد آجدار، در شرایطی که نیاز به خواص فیزیکی و مکانیکی بالاست و می‌تواند در کیفیت سازه تاثیرگذار باشد. به همین دلیل، قیمت میگرد آجدار که از آهن‌آلات تقویت شده تولید می‌شود، معمولاً بیشتر از قیمت میلگرد ساده است. این افزایش قیمت به دلیل ویژگی‌های خاص میگرد آجدار اعم از مقاومت بالا و کیفیت بیشتر آن نسبت به میلگرد ساده است.

  میلگرد آجدار

  2. قیمت میلگرد ساده

  در بسیاری از موارد، قیمت میلگرد ساده به عنوان یکی از اجزای اصلی ساختمان‌سازی، به عنوان یک شاخص مهم در بازار ساخت و ساز در نظر گرفته می‌شود. این نوع میلگرد به دلیل پرکاربرد بودن در ساخت و ساز و استفاده گسترده در صنایع ساختمانی، در بازار معمولاً قابلیت دسترسی آسانی دارد. با این حال، با توجه به مناسب‌تر بودن قیمت میلگرد ساده نسبت به میلگرد آجدار، در پروژه‌هایی که نیاز به مقاومت بالا در سازه نیست و یا به دنبال کاهش هزینه هستند، معمولا از میلگرد ساده استفاده می‌شود.

  میلگرد ساده

  قیمت انواع میلگرد بر اساس گرید

  در ادامه به انواع گرید میلگرد و قیمت آن‌ها می‌پردازیم:

  میلگرد A1

  میلگرد A1 یکی از دسته‌های میلگردهای نرم و بدون آج است و با نام میلگرد ساده نیز شناخته می‌شود. این نوع میلگرد مطابق با آئین‌نامه‌ها و استانداردهای صنعتی دارای رده مقاومتی 240 یا F240 است که به ویژگی‌های آن اشاره می‌کند. میلگردهای A1 بدون هیچ‌گونه آج بر روی سطح خود تولید می‌شوند. تفاوت قیمت میلگرد A1 با سایر انواع این فراورده فولادی، به دلیل ویژگی‌های مکانیکی و فیزیکی خاص آن است. از میلگردهای گرید A1 به عنوان مهمترین گروه میلگردهای نرم برای آهنگری و جوشکاری استفاده می‌شود. از مهمترین دلایل انتخاب این میلگرد برای جوشکاری، میزان کربن پایین موجود در ترکیب شیمیایی آن است. همین ویژگی‌ها این نوع میلگرد را مناسب برای کاربردهای مختلف صنعتی و ساختمانی می‌کند.

  میلگرد A2

  میلگرد A2 یکی دیگر از دسته‌های میلگردهای نرم است که در برخی نقاط به عنوان نیمه سخت با آج ساده نیز شناخته می‌شود. این میلگردها از نظر طبقه‌بندی در رده S340 قرار می‌گیرند و با داشتن شکل آجدار به دست می‌آیند. آج در این میلگردها به صورت مارپیچ در امتداد محور طولی قرار دارد. از ویژگی‌های مهم این نوع میلگرد می‌توان به مقاومت بالاتر آن نسبت به میلگردهای A1 اشاره داشت. همین امر باعث تفاوت قیمت میلگرد A2 و میلگرد A1 می‌شود. این ویژگی میلگرد A2 را مناسب برای کاربردهایی مانند مصارف مرتبط با خاموت‌ها و کمرکش‌های دیواره‌های برشی می‌کند که نیاز به مقاومت بالا در برابر نیروهای برشی دارند. لازم به ذکر است که از نظر کارشناسان، جوشکاری روی میلگرد A2 توصیه نمی‌شود.

  میلگرد A3

  میلگرد A3 از انواع میلگرد آجدار و با آج‌هایی پیچیده و مارپیچ هستند. این نوع میلگرد در رده نیمه سخت قرار دارد و آج‌های آن به صورت جناقی یا هشتی شکل در امتداد محور طولی میلگرد قرار دارند. با توجه به این ویژگی، میلگرد A3 نسبت به میلگردهای A1 و A2 از مقاومت بالاتری برخوردار است. این نوع میلگرد به عنوان میلگرد خشک شناخته می‌شود. میلگرد A3 به عنوان مواد اصلی در سازه‌های ساختمانی و در تیرها و ستون‌ها برای استفاده در پروژه‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. کارخانجات مختلف در ایران، اندازه و تنوع بالایی از قیمت میلگرد A3 را ارائه می‌دهند.

  میلگرد A4

  میلگرد A4 به عنوان میلگرد رده S500 در آیین نامه، از انواع میلگردهای آجدار است و دارای شکل آج مرکب در محور طولی است که استفاده از آن در سالهای اخیر، در سازه‌ها افزایش یافته و مورد توجه طراحان و مهندسان سازه قرار گرفته است. از مزایای استفاده از میلگرد A4 در طراحی سازه‌ها، کاهش وزن مصرفی میلگرد است. همچنین، قیمت میلگرد A4 نسبت به میلگردهای A2 و A3 بیشتر است که بسته به اندازه و ابعاد میلگرد مورد استفاده تغییر می‌کند. میلگرد A4 به عنوان یک گزینه مناسب در سازه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و با توجه به ویژگی‌های خود، به سازه‌ها استحکام و سبکی می‌بخشد.

  انواع میلگرد بر اساس سایز

  انتخاب نوع و سایز مناسب میلگرد بر اساس نیازهای پروژه و استفاده در بخش‌های مختلف سازه، تأثیر زیادی بر استحکام و سازگاری ساختمان دارد. این محصول در اندازه‌ها و سایزهای مختلفی ارائه می‌شود که هرکدام برای کاربردهای خاص خود مناسب هستند. در این متن، به معرفی تقسیم بندی انواع مختلف میلگرد بر اساس سایز و کاربردهای آنها پرداخته خواهد شد. میلگرد در انواع سایزهای 8 تا 40 در بازار عرضه می‌شوند که با توجه به کاربرد گسترده میلگرد در سایزهای 12 تا 18 به عنوان پرفروش‌ترین انواع سایز میلگرد شناخته می‌شوند.

  میلگرد سایز 8

  قیمت میلگرد 8 یکی از مسائل مهم و حیاتی در صنعت ساخت و ساز است که همواره توجه سازندگان، مهندسان، و مشتریان را به خود جلب کرده است. این محصول در دو نوع میلگرد آجدار 8 و میلگرد ساده 8 تولید می‌شود. انتخاب نوع میلگرد بستگی به نیاز و استفاده موردنظر دارد. همچنین، قیمت میلگرد بر اساس گریدهای مختلفی چون A1، A2، A3، و A4 تعیین می‌شود؛ به طور کلی، با افزایش شماره گرید، قیمت میلگرد افزایش می‌یابد.

  در مورد قیمت میلگرد 8 آجدار، نوسانات نرخ ارز در بازار داخلی و خارجی اثرات زیادی را بر آن گذاشته و این قیمت همواره در حال آپدیت است. همچنین، قیمت میلگرد 8 ساده نیز تحت تاثیر عواملی همچون جنس، نوع، و متراژ قرار می‌گیرد. برای دسترسی به قیمت‌های به‌روز این محصولات، می‌توانید به این صفحه مراجعه کنید. علاوه بر قیمت و نوع، سطح کیفیت نیز یکی از نکات حائز اهمیت در تولید میلگرد 8 است. هر تولیدکننده دارای سطح کیفیت خاصی است که به عواملی از قبیل مواد اولیه، آزمایش‌های مکانیکی و شیمیایی دقیق، و فرآیند تولید وابسته است.

  در مورد بسته‌بندی، میلگرد 8 به صورت بندیل‌هایی با ظرفیت 2000 کیلوگرم عرضه می‌شود که بر روی آن‌ها اطلاعات مرتبط با محصول، ذکر شده است. برای کسب اطلاعات دقیق‌تر و به‌روزتر در خصوص قیمت میلگرد 8 و مشاوره بیشتر، توصیه می‌شود با کارشناسان فولادسل تماس حاصل نمایید.

  میلگرد سایز 10

  میلگرد از سایزهای پرکاربرد در صنایع ساختمانی به شمار می‌آید و قیمت میلگرد 10 یکی از این اندازه‌هاست که کاربرد گسترده‌ای در این صنعت دارد. این محصول به صورت میلگرد ساده و میلگرد آجدار تولید و به بازار عرضه می‌شود. نوع آجدار این میلگرد به صورت جناقی تولید می‌گردد.
  میلگرد 10 به دو دسته میلگرد ساده و میلگرد آجدار تقسیم می‌شود و تعیین قیمت آن توسط کارخانه تولید‌کننده صورت می‌گیرد. موارد متعددی برای تعیین قیمت این محصولات در نظر گرفته می‌شود، به عنوان مثال، آج موجود بر روی محصول. قیمت میلگرد آجدار 10 معمولاً گران‌تر از قیمت میلگرد ساده 10 است. میلگرد 10 در بسیاری از کاربردهای صنعت ساختمان سازی مورد استفاده قرار می‌گیرد، از جمله:

  • ساخت سقف کاذب
  • استفاده در ساخت سقف رابیتس
  • تولید پیچ و مهره
  • استفاده در ساخت سازه‌های کششی

  این محصول در دو نوع ساده و آجدار تولید می‌شود. قطر سطح مقطع آن 10 میلی‌متر است و همچنین در دسته میلگرد ساده 10 و میلگرد آجدار 10 عرضه می‌شود. استحکام این محصولات با توجه به نوع و کاربرد آن‌ها متفاوت است. قیمت میلگرد 10 از جمله مسائل مهم در حوزه ساخت و ساز است که می‌تواند هزینه‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. این قیمت به صورت روزانه متغیر است و برای اطلاع از آخرین تغییرات قیمت میلگرد 10، می‌توانید به جدول ابتدای این صفحه مراجعه کنید.

  میلگرد سایز 12

  میلگرد 12 به عنوان یک سایز رایج در صنعت ساختمانی شناخته می‌شود، که در دو نوع ساده و آجدار تولید و به بازار عرضه می‌شود. معمولا میلگرد آجدار 12 قیمت بالاتری نسبت به میلگرد 12 ساده دارد و دارای مقاومت کششی بیشتری است. کاربرد هر یک از این دو نوع میلگرد متفاوت است و انتخاب بین آنها بستگی به هدف و پروژه شما دارد که در ادامه به آن می‌پردازیم.

  میلگرد 12 ساده دارای سطح صاف و صیقلی است و به دلیل مقاومت کششی کمتری که دارد، برای استفاده در خمکاری، جوشکاری و آهنگری مورد استفاده قرار می‌گیرد. از طرف دیگر، میلگرد 12 آجدار که بر روی سطح آن آج‌هایی وجود دارد، در فونداسیون، ساخت تیرچه بتنی و ساختمان‌سازی به‌کار می‌رود.

  قیمت میلگرد 12 یک فاکتور تاثیرگذار بر هزینه تمام شده پروژه ساخت‌وساز است. این قیمت به صورت روزانه با تغییرات مختلف همراه است؛ از این رو، آگاهی از قیمت لحظه‌ای میلگرد 12 بسیار اهمیت دارد. در هنگام خرید میلگرد 12، نکاتی وجود دارد که باید به آن‌ها توجه نمایید. نکاتی از جمله: نوع میلگرد، انتخاب سایز مورد نظر، و بررسی مواردی همچون وزن، استاندارد و کیفیت آن.

  میلگرد سایز 14

  میلگرد سایز 14 یکی از پرکاربردترین اندازه‌های میلگردها در صنعت ساختمان‌سازی است. این محصول به دو نوع ساده و آجدار تولید می‌شود و در پروژه‌های ساختمانی به عنوان یک عنصر اساسی استفاده می‌شود. اطلاع از قیمت میلگرد 14 از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، و برای اطلاع از قیمت‌های هر یک از کارخانه‌های تولیدی نظیر ذوب آهن اصفهان، راد همدان، امیرکبیر خزر، سیرجان، فولاد اهواز و سایر کارخانه‌ها می‌توانید به جداول مربوطه در این صفحه مراجعه نمایید.

  میلگرد 14 به دو دسته ساده و آجدار تقسیم می‌شود و قیمت آن‌ها به علت فروش کیلویی، بسته به وزن نهایی محصول و مسافت حمل و نقل متفاوت است. این مسئله موجب متغیر بودن قیمت میلگرد 14 می‌شود. میلگرد 14 دارای قطر 14 میلیمتر است و در چهار گرید A1، A2، A3، A4 تولید می‌شود. این محصول در دو نوع ساده و آجدار در بازار عرضه می‌شود. قیمت میلگرد 14 ساده معمولاً کمتر از آجدار است. برای اطلاع از قیمت دقیق میلگرد 14 و دریافت مشاوره می‌توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید.

  در زمان خرید میلگرد 14، باید به مواردی همچون نوع میلگرد، سایز، استاندارد، کیفیت، و نکات حمل و نقل توجه کنید. همچنین، اطلاعاتی در مورد قیمت‌ها و شرایط پرداخت می‌تواند در انتخاب بهترین گزینه برای پروژه‌های شما موثر باشد.

  میلگرد سایز 16

  میلگرد 16 یکی از سایزهای پرکاربرد میلگردها در صنعت ساختمان است که جهت پی ریزی و افزایش مقاومت ساختمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. وزن تقریبی هر شاخه 12 متری این محصول حدود 19 کیلوگرم است. میلگرد 16 در انواع پروژه‌های ساختمانی مانند خاموت، اجرای ستون، اجرای تیر، فونداسیون، ستون سقف و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این میلگرد به دلیل ویژگی‌های مقاومتی و پرکاربردی که دارد، گزینه مناسبی برای پروژه‌های ساختمانی مختلف است.

  این محصول دارای قطر اسمی 16 میلیمتر بوده و در گریدهای مختلف A1، A2، A3، A4 تولید می‌شود. میلگرد 16 در دو نوع ساده و آجدار موجود است، که نوع ساده سبک‌تر و ارزان‌تر از نوع آجدار است. مقاومت این میلگرد نیز با توجه به کاربردهای مختلف آن متغیر است.

  میلگرد 16 به دو دسته میلگرد ساده 16 و میلگرد آجدار 16 تقسیم می‌شود. قیمت این محصولات توسط هر کارخانه به تفکیک میلگرد ساده و آجدار مشخص می‌شود. قیمت میلگرد آجدار 16 معمولاً بیشتر از قیمت میلگرد ساده 16 است. برای دریافت قیمت دقیق و اطلاعات بیشتر می‌توانید با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید. در زمان خرید میلگرد 16، نکات مهمی که باید به آنها توجه شود شامل شناخت برند تجاری کارخانه، انتخاب سایز مناسب، اطلاع از ویژگی‌ها و کیفیت محصول، انجام مقایسه قیمت‌ها و شرایط پرداخت است. این موارد به شما کمک می‌کنند تا بهترین گزینه را برای پروژه‌های خود انتخاب کنید.

  میلگرد سایز 18

  میلگرد 18 یکی از سایزهای پرکاربرد در صنایع عظیم و ساختمان‌سازی است که به دلیل ابعاد بزرگ و عملکرد برتر، مورد توجه مدیران صنایع و سازندگان قرار گرفته است. این محصول به صورت میلگرد آجدار 18 و میلگرد ساده 18 در بازار عرضه می‌شود. شیارهای موجود بر روی میلگرد 18 از لغزش بتن جلوگیری کرده و به افزایش مقاومت بتنی کمک می‌کند. میلگرد 18 در عملیات اصلی ساختمان‌سازی مورد استفاده قرار می‌گیرد و در پروژه‌هایی همچون اجرای تیر، اجرای ستون، اجرای فونداسیون، ساخت پل، ایستگاه بی آر تی، و مقاوم سازی سازه در مقابل زلزله از آن استفاده می‌شود.

  میلگرد 18 دارای قطر اسمی 18 میلیمتر است که با حرف d انگلیسی نمایش داده می‌شود. این محصول دارای سطح مقطع اسمی حدود 254 میلیمتر مربع و وزن تقریبی 2 کیلوگرم در هر متر طول است. مشخصات فنی این محصول اطمینان از کیفیت و انتخاب صحیح را فراهم می‌کند.

  میلگرد 18 به دو دسته میلگرد ساده 18 و میلگرد آجدار 18 تقسیم می‌شود. قیمت این محصولات توسط هر کارخانه مشخص می‌شود و قیمت میلگرد آجدار 18 ممکن است از قیمت میلگرد ساده 18 بیشتر باشد. برای اطلاعات بیشتر از جداول بالای صفحه استفاده کنید. در زمان خرید از مراکز معتبر خرید نمایید تا از کیفیت محصول اطمینان حاصل شود. قبل از سفارش، نیازهای صنعت خود را شناسایی و سپس سایز، طول و ضخامت مورد نیاز را تعیین کنید. در زمان تحویل بار، میلگردها را بررسی کنید تا اطمینان حاصل شود که محصول درست تحویل داده شده است.

  قیمت میلگرد سایزهای مختلف

  قیمت میلگرد برای سایزهای مختلف تنوع دارد و معمولا به تناسب ابعاد و وزن میلگرد تعیین می‌شود. در بازار محلی ایران، قیمت میلگرد برای سایزهای مختلف بر اساس عوامل مختلف، به شکل روزانه یا هفتگی تغییر می‌کند و متغیر است. در هنگام خرید انواع میلگرد، توجه به نکاتی که تاثیر مستقیمی بر قیمت میلگرد دارند از اهمیت بالایی برخوردار است. این عوامل شامل کیفیت میلگرد، آلیاژ و استانداردهای مربوط به آن می‌شوند. همچنین، وضعیت بازار و تغییرات در نرخ ارز نیز ممکن است تاثیرگذار باشند.

  قیمت میلگرد سایزهای 14، 16 و 18 که به عنوان پرکاربردترین و متداول‌ترین انواع میلگرد به حساب می‌آید، با توجه به کیفیت ساخت، برند کارخانه تولید کننده و کاربری آن در تولید، در بازه گسترده‌ای قرار می‌گیرد. استفاده از خدمات استعلام قیمت روزانه، بررسی و تحلیل عوامل موثر بر تغییرات قیمت میلگرد سایزهای مختلف، به شما در انتخاب زمان مناسب خرید و یا انتخاب تامین کننده مناسب و محصول با کیفیت متناسب با نیاز پروژه کمک می‌کند.

  بنابراین، برای دستیابی به قیمت دقیق میلگرد برای سایزهای مختلف و شرایط فعلی بازار، توصیه می‌شود با تامین‌کنندگان معتبر تماس بگیرید یا با بازارهای محلی در ارتباط باشید تا اطلاعات به‌روزی در خصوص قیمت‌ها و شرایط بازار دریافت کنید.

  استعلام قیمت میلگرد آجدار

  با توجه به اهمیت اطلاع از قیمت روزانه میلگرد برای ثبت سفارش خرید این فراورده فولادی، شما عزیزان می‌توانید از طریق فولادسل به صورت‌های مختلف از قیمت روز میلگرد آجدار مطلع شوید. یکی از این راه‌ها بررسی قیمت آنلاین میلگرد است. شما عزیزان می‌توانید از طریق این صفحه، تغییرات قیمت میلگرد آجدار را به صورت روزانه رویت کنید. این صفحه توسط کارشناسان مربوطه همواره در حال آپدیت است.

  مشاهده جدول قیمت میلگرد

  در روش دیگر، شما عزیزان می‌توانید از طریق شماره‌گیری 02174486 با کارشناسان فروش فولادسل در تماس باشید. کارشناسان ما همواره آماده ارائه مشاوره رایگان به شما عزیزان خواهند بود. همچنین می‌توانید برای اطلاع از قیمت امروز میلگرد از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح الی 17 و پنجشنبه ها از ساعت 9 تا 13 تماس حاصل فرمایید.
  علاوه بر این دو روش، شما می‌توانید از طریق بخش استعلام قیمت در بالای همین صفحه، با ثبت سفارش خود، منتظر تماس کارشناسان ما باشید تا در اسرع وقت پاسخگوی شما در زمینه قیمت امروز میلگرد آجدار باشند.

  نحوه محاسبه قیمت میلگرد

  محاسبه وزن میلگرد بسیار مهم و ضرور است، زیرا این محاسبه به مهندسین، معماران، و کارفرمایان در پروژه‌های ساختمانی کمک می‌کند تا مقدار دقیق میلگرد مورد نیاز برای ساخت و ساز را محاسبه کنند. این مسئله، نه تنها در قیمت میلگرد و هزینه‌های سفارش آن تاثیر دارد، بلکه به دلیل اهمیت تعیین وزن استاندارد میلگرد و اطمینان از تطابق با استانداردهای مربوط به ساختمان‌سازی بسیار مهم است. برای محاسبه وزن میلگرد می‌توان از چندین روش مختلف استفاده کرد، اما یکی از ساده‌ترین و معمولی‌ترین روش‌ها استفاده از فرمول است. برای محاسبه وزن میلگرد با استفاده از فرمول، می‌توانید مراحل زیر را دنبال کنید:

  • شعاع بر حسب میلیمتر
  • چگالی فولاد در حدود 7.8 گرم بر سانتیمتر مکعب
  • محاسبه سطح مقطع

  فرمول محاسبه وزن میلگرد

  محاسبه وزن میلگرد با استفاده از فرمول بسیار ساده است و به شما اطلاعات دقیقی در مورد میلگرد مورد نیاز خواهد داد. این محاسبه می‌تواند به شما کمک کند تا مقدار میلگرد لازم را به صورت دقیق‌تر محاسبه کرده و مواد اولیه مورد نیاز را بهینه‌تر تدارک دهید.

  مزایای استعلام قیمت آنلاین میلگرد

  بررسی قیمت‌ها و در دسترس بودن اطلاعات روزانه پیش از خرید انواع مقاطع فولادی، به شما در خرید میلگرد با بهترین قیمت و کیفیت کمک خواهد کرد. یکی از مهمترین مزایای استعلام قیمت آنلاین میلگرد، این است که با توجه به آپدیت روزانه قیمت‌ها، بررسی و تحلیل بازار را برای شما امکان‌پذیر می‌سازد. اهمیت بررسی قیمت میلگرد آجدار به صورت روزانه به جهت کاربرد گسترده این فراورده فولادی در صنعت ساختمان سازی و دیگر صنایع تولیدی در کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. بر این اساس، شرکت‌های ارائه دهنده خدمات مشاوره و راهنمای خرید میلگرد، امکان استعلام قیمت آنلاین میلگرد را از طریق وبسایت خود فراهم کرده‌اند تا دسترسی به اطلاعات به روز برای مشتریان سهولت پذیرد.

  کاربرد میلگرد آجدار

  استفاده از میلگرد آجدار در سازه‌های بتنی به منظور افزایش چسبندگی آن داخل بتن صورت می‌گیرد. منظور از آج، برجستگی هایی است که بر روی میلگرد وجود دارد. این برجستگی‌ها به منظور افزایش کیفیت اتصال میلگرد به بتن، به وجود می‌آیند. تولید آرماتور یکی از بزرگترین کاربردهای میلگرد آجدار به حساب می‌آید. در ساخت آرماتور بسته به مقاومت مورد نیاز در سازه، از میلگرد آجدار با سایزهای متفاوت استفاده می‌شود که با توجه به بودجه مورد نظر پروژه انتخاب و ثبت سفارش آن صورت می‌گیرد. میلگردها از نظر شکل آج نیز با یکدیگر متفاوت‌اند. قیمت انواع میلگرد با توجه به تفاوت ساختاری و کاربری از تنوع بالایی برخوردار است. سه نوع متداول میلگردهای آجدار به صورت گریدهای A2،A3 و A4 نامگذاری می‌شوند. میلگرد A3 بیشترین کاربرد را در صنعت ساخت و ساز به عنوان آرماتور دارد.

  فرآیند تولید میلگرد

  مراحل تولید میلگرد آجدار یک فرآیند پیچیده و مرتبط با صنعت فولادسازی است که به دقت اجرا می‌شود. این فرآیند با استخراج سنگ آهن آغاز می‌شود. سنگ آهن سپس شسته شده و به کنسانتره تبدیل می‌شود. در این مرحله، مواد خام تصفیه و تمیز می‌شوند تا به ترکیب شیمیایی مورد نظر برسند. سپس، شمش فولاد به مرحله نورد می‌رسد. در اینجا، مواد از پیش گرم شده و به داغ تبدیل می‌شوند. سپس داغ به طور متوالی از طریق غلطک‌های مختلف عبور می‌کند. این غلطک‌ها باعث کم شدن قطر محصول و افزایش طول آن می‌شوند.

  فرآیند تولید میلگرد آجدار

  فرآیند آجدار شدن همچنین در این مرحله انجام می‌شود تا میلگرد به اندازه مورد نظر در سایز مورد نظر تولید شود. این فرآیند پیچیده و حساس نیاز به دقت بالا دارد. در نهایت، محصول نهایی به صورت میلگرد آجدار با ویژگی‌های خاص خود تولید می‌شود. لازم به ذکر است، کارخانه ذوب آهن اصفهان برای تولید میلگرد، از روش آگلومره استفاده می‌کند. در این روش، مواد کنسانتره‌شده به کوره‌های بلند می‌رود. در داخل کوره، مواد با دمای بالا گرما داده می‌شوند تا به شکل مذاب فولاد تبدیل شوند. این مذاب فولاد به دو دسته شمش فولاد و اسلب فولاد تقسیم می‌شود.

  تولید میلگرد به روش نورد گرم

  در این روش، بیلت (کوبلت) به شکلی قالبی یا از طریق ریخته‌گری تولید می‌شود. سپس، بیلت‌ها تا دمای بالایی (حدود 1000-1100 درجه سانتیگراد) گرم می‌شوند و با عبور از بین غلتک‌ها طی فرایند نورد گرم، زیر فشار بالا قرار گرفته و تحت فشار تغییر شکل داده و به شکل به میلگرد نهایی می‌رسد. سپس، میلگردها به طول‌های استاندارد 6 یا 12 متر برش می‌خورند. هر یک روش‌های تولید میلگرد ویژگی‌های منحصر به فردی به محصول می‌دهند و آن را برای کاربردهای خاص مناسب می‌سازند. به همین جهت، باید توجه داشته باشید که یکی دیگر از عوامل موثر در قیمت میلگرد، نوع روش تولید این فراورده فولادی است.

  تولید میلگرد به روش نورد گرم

  تولید میلگرد به روش نورد سرد

  در این روش، مواد اولیه با دمای پایین فرایند نورد را طی می‌کنند تا میلگرد به شکل نهایی به دست آید. این فرآیند نیازمند تعداد بیشتری غلتک و فشار بالاتری است تا تغییر شکل به صورت مطلوب صورت پذیرد. میلگرد تولید شده با این روش شکل ظاهری بهتری و استحکام بالاتری دارد.

  تولید میلگرد به روش نورد سرد

  تولید میلگرد به روش میکروآلیاژی

  در این روش، مواد اولیه تقریباً مانند نورد گرم در دمای بالا نورد می‌شوند. با این تفاوت که به مواد اولیه آلیاژهایی مانند تیتانیوم، نیوبیوم و وانادیوم طی آن به فولاد اضافه می‌شود. این آلیاژها باعث افزایش استحکام و مقاومت میلگرد می‌شوند و میلگرد بهتری تولید می‌شود. قیمت میلگرد تولید شده با این فرایند معمولا بیشتر از سایر انواع میلگرد است.

  تولید میلگرد به روش ترمکس

  در تولید میلگرد با روش ترمکس، به صورت نورد گرم آماده شده و سپس دمای خارجی میلگرد با استفاده از آب یا روغن کاهش می‌یابد. در این روش، مواد اولیه با درصد کمی کربن در دمای پایین‌تر نورد می‌شوند. میلگرد تولید شده به این روش معمولا دارای مقاومت کششی بالایی است و قیمت کمتری دارد، اما مقاومت و استحکام کمتری نسبت به سایر میلگردها دارد.

  استانداردهای میلگرد

  با توجه به اینکه میلگردهای تولید شده در کارخانجات باید از استانداردهای بین المللی تولید برخوردار باشند تا بتوان از صادرات آنها استفاده کرد، بهره‌مندی از استانداردهای مهم بین المللی در ساختار آنها حائز اهمیت است. از مهمترین استانداردهای تولید میلگرد می‌توان به چهار استاندارد زیر اشاره داشت:

  • استاندارد ASTM A 615 آمریکا
  • استاندارد Gost 57/81 (بر اساس استانداردهای کشور روسیه)
  • استاندارد JIS G3112 (مطابق با معیارهای کشور ژاپن)
  • استاندارد DIN آلمان
  • اسناندارد بین المللی ISO
  • استانداردهای دیگر متناسب با کشورهای کانادا، استرالیا و چین

  تفاوت های استاندارد میلگرد روسی و ژاپنی در شکل آج ایجاد شده روی آن است. با متداول‌ترین استاندارد بین المللی در تولید میلگرد در ایران، استاندارد روسی است و انواع مختلف میلگرد A1 تا A3 طبق آن تولید می‌شوند. در تولید محصولات خاص میگرد آجدار مرکب، از استانداردهای ژاپن استفاده می‌شود.

  قیمت آرماتور

  آرماتور به عنوان یکی از مهمترین بخش‌های ساختمان سازی، که از میلگرد خام تولید می‌شود، شناخته شده است. اهمیت قیمت آرماتور در فرایند ساخت و ساز بسیار بالاست و می‌تواند به طور مستقیم بر نرخ نهایی ساختمان‌ها و پروژه‌های عمرانی تأثیرگذار باشد. بنابراین، در نظر گرفتن عواملی همچون قیمت فولاد، نوسانات در نرخ ارز، تقاضا و عرضه، و شرایط محیطی پروژه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. برای دستیابی به بهترین معامله و انتخاب محصولات با کیفیت، توصیه می‌شود با کارشناسان متخصص مشورت نموده و با مقایسه قیمت‌ها و شرایط مختلف بازار، تصمیمی اقتصادی برای خرید آرماتور اتخاذ نمایید.

  نحوه محاسبه قیمت آرماتور

  برای محاسبه قیمت آرماتور باید با عوامل موثر بر قیمت این سازه فولادی آشنایی داشته باشیم. محاسبه دقیق قیمت آرماتور می‌تواند به شما در مدیریت هزینه‌های پروژه کمک کرده و در کیفیت سازه نقش موثر ایفا کند. بر این اساس شناخت عوامل موثر بر قیمت آن به شما در محاسبه قیمت آرماتور کمک می‌کند.

  محاسبه نرخ آرماتور

  در محاسبه نرخ آرماتور، موارد و مشخصات فنی ساختاری آن از اصلی‌ترین عوامل به شمار می‌آیند. محاسبه وزن آرماتور، که بر اساس نوع، تعداد و مشخاصت فنی میلگرد مورد استفاده در ساخت آرماتور به کار می‌روند، یکی از مراحل محاسبه نرخ آرماتور است. به یاد داشته باشید قیمت میلگرد به عنوان ماده اولیه به کار رفته در تولید آرماتور، در محاسبه نرخ آن موثر خواهد بود. پس از تعیین وزن، می‌توان قیمت آرماتور را با ضرب کردن وزن در قیمت میلگرد، محاسبه کرد. به یاد داشته باشید هزینه‌های حمل و نقل و کارگری را نیز در محاسبات خود لحاظ کنید. اگر محاسبات نرخ آرماتور با دقت بالا صورت گیرد، هزینه‌های پروژه دقیق و مدیریت هزینه‌های پروژه به راحتی انجام می‌گیرد.

  عوامل موثر بر قیمت آرماتور

  قیمت آرماتور به عنوان یکی از مهمترین عوامل در صنعت ساخت و ساز، تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می‌گیرد که از جمله آنها می‌توان به وزن و سایز میلگرد، ابعاد چشمه، تعداد شبکه‌های آرماتور، متراژ پروژه، شرایط محیطی پروژه، تقاضا و عرضه، تغییر نرخ ارز و … اشاره کرد. از این رو، در تصمیم‌گیری در مورد خرید آرماتور، لازم است به این عوامل توجه کرد تا قیمت مناسب و با کیفیت مطلوبی را برای ساخت و سازها انتخاب کرد. علاوه بر این موارد به عنوان برخی از عوامل موثر بر قیمت آرماتور، عوامل زیر به عنوان مهمترین فاکتورهای موثر در قیمت آرماتور شناخته می‌شوند.

  • وزن و ابعاد میلگرد: با توجه به اینکه ماده اولیه مورد استفاده در ساخت آرماتور میلگرد است، وزن و ویژگی‌های میلگرد به عنوان اصلی‌ترین عامل موثر در قیمت آرماتور به شمار می‌آید.
  • نوع آرماتور: استفاده از میلگرد ساده یا آجدار، ابعاد چشمه و نوع سازه آرماتور به عنوان یکی دیگر از موارد موثر در قیمت سازه آرماتور است.
  • مشخصات فنی آرماتور: این مشخصات که شامل سختی، تنش تسلیم، تنش نهایی و طول آرماتور می‌شود، در کنار مشخصات فنی ویژه که مطابق با استانداردهای تولید تعیین می‌شوند، قیمت آرماتور را تحت تاثیر قرار می‌دهند.
  • نوسانات بازار: میزان عرضه و تقاضا مواد اولیه، عوامل اقتصادی و مواردی از این دست، همه با تاثیرگذاری در بازار آهن آلات و قیمت میلگرد آجدار یا ساده، در قیمت آرماتور نیز تاثیر گذاری مستقیم خواهند داشت.

  کارخانه‌های تولید کننده میلگرد

  کارخانه‌های تولید میلگرد در ایران نقش مهمی در تامین میلگرد برای پروژه‌های مختلف ایفا می‌کنند. این کارخانه‌ها تولیدات متنوعی ارائه می‌دهند که بر اساس استانداردها و نیازهای مشتریان تنظیم می‌شود. در اینجا به برخی از کارخانه‌های تولید کننده میلگرد در ایران اشاره می‌شود:

  • کارخانه میلگرد ذوب آهن اصفهان
   این کارخانه میلگردهای با گواهینامه‌های Grade B500B و BS 4449:2005 تولید می‌کند. میلگردهای تولیدی دارای وزن بندیل متنوع با آرم ESCO هستند. مشتریانی که بیش از ۲۵ تن میلگرد از این کارخانه تهیه می‌کنند، نیاز به گواهینامه فنی دارند.
  • کارخانه میلگرد کویر کاشان
   این کارخانه میلگردهای آجدار را در سه نوع A2، A3 و A4 تولید می‌کند. ویژگی مهم این کارخانه، تولید میلگرد A4 با خاصیت جوش‌پذیری و مشخصات مکانیکی مناسب است.
  • کارخانه میلگرد میانه
   میلگرد ساده و آجدار تولیدی این کارخانه مطابق با استاندارد DIN 1013 و DIN 488 در سایزهای مختلف تولید می‌شود.
  • کارخانه میلگرد فولاد خراسان
   این کارخانه میلگردهای ساده، آجدار، مارپیچ و آجدار جناقی با استاندارد ملی شماره ۳۱۳۲ ایران تولید می‌کند.
  • کارخانه میلگرد ظفر بناب
   این کارخانه میلگرد آجدار را در سایزهای ۸ تا ۳۲ در انواع A2 و A3 تولید می‌کند.
  • کارخانه میلگرد آناهیتا گیلان
   این کارخانه میلگرد با سایزهای ۸ تا ۳۲ میلی‌متر، طبق استاندارد ملی ۳۱۳۲ ایران تولید می‌کند.

  از کجا میلگرد بخریم؟

  انتخاب روش خرید و نوع تامین کننده برای خرید میلگرد، می‌تواند مهمترین تصمیم در پروژه‌های ساختمانی و صنعتی باشد. برای انتخاب مناسب‌ترین منبع تامین میلگرد، چندین گزینه در دسترس وجود دارد. این گزینه‌ها شامل خرید مستقیم از کارخانه‌های تولید میلگرد، انتخاب بنگاه‌های معتبر و یا انتخاب شرکت‌های بازرگانی معتبر به منظور دریافت مشاوره و ثبت سفارش خرید میلگرد است. هر یک از این روش‌ها دارای ویژگی‌ها و مزایای خود هستند.

  • خرید از کارخانجات تولید کننده
  • بنگاه‌های خرد و کلان آهن آلات
  • شرکت‌های بازرگانی ارائه دهنده خدمات خرید و فروش آهن

  قیمت میلگرد کارخانه در مقایسه با بنگاه‌ها

  کارخانجات تولید کننده به عنوان مبدا تولید مقاطع فولادی معمولا قیمت‌های بسیار مناسبی برای خریداران در نظر می‌گیرند. با این حال دشواری‌های فرایند ثبت سفارش و ارسال بار، باعث شده بسیاری از خریداران به استفاده از خدمات بنگاه‌های کوچکتر و یا شرکت‌های بازرگانی ارائه دهنده خدمات خرید و فروش آهن آلات روی آورند، در ادامه به بررسی روش‌های خرید میلگرد از کارخانه و بنگاه‌های آهن پرداختیم و عوامل موثر در تفاوت قیمت میلگرد در این مبادی فروش را بررسی می‌کنیم.

  خرید میلگرد از کارخانه

  یکی از گزینه‌های اصلی برای خرید میلگرد، مراجعه مستقیم به کارخانه‌های تولید کننده میلگرد است. این روش به مشتریان امکان می‌دهد تا به تعامل مستقیم با تولید کننده بپردازند و از میلگرد با کیفیت و با استانداردهای معتبر بهره‌مند شوند. کارخانه‌ها معمولا میلگردهای متنوعی را با انواع سایزها و ویژگی‌ها تولید می‌کنند. این روش به شما امکان می‌دهد تا بتوانید فراورده مورد نظر خود را به صورت سفارشی و مستقیما از کارخانه خریداری کنید.

  خرید میلگرد از بنگاه‌ها

  بنگاه‌ها و انبارهای توزیع میلگرد به عنوان میانجی‌ها بین کارخانه‌های تولید میلگرد و مشتریان عمده نقش اساسی در تامین این فراورده دارند. این مراکز واسطه می‌توانند فراهم کنندگان خود را به مقدار بالا و شرایط بهتر برای خرید هدایت کرده و از پیچیدگی ثبت سفارش و ارتباط با تولیدکننده مستقیماً آزاد کنند. با توجه به اینکه این بنگاه‌ها به انواع مختلف میلگرد دسترسی دارند، از طریق مذاکرات با تولیدکننده، می‌توانند قیمت را به شکل رقابتی یا با شرایط خرید متفاوت برای مصرف‌کننده فراهم کنند.

  خرید میلگرد از شرکت های بازرگانی

  یکی از روش‌های دیگر خرید میلگرد، استفاده از خدمات شرکت‌های بازرگانی به عنوان واسطه‌های تجاری و توزیع‌کنندگان میلگرد عمده در بازار است. این شرکت‌ها می‌توانند میلگرد را از کارخانه‌ها یا بنگاه‌های مختلف تأمین کرده و به صورت عمده یا خرد، به مشتریان عرضه کنند. بسیاری از این شرکت‌های بازرگانی، با ارائه خدمات مشاوره، راهنمای خرید و یا ارائه لیست قیمت روزانه به مشتریان، تجربه خرید متفاوتی برای آنان ایجاد می‌کنند. این شرکت‌های بازرگانی از امکانات انبارداری و حمل و نقل مناسب برای تأمین و توزیع میلگرد بهره می‌برند.
  شرکت فولادسل با بیش از دو دهه فعالیت در این عرصه، به عنوان یکی از شرکت‌های بازرگانی و تأمین‌کننده میلگرد با شهرت خوبی شناخته می‌شود. این شرکت گستره وسیعی از میلگردها با استانداردهای متنوع را ارائه می‌دهد و از امکانات انبارداری و توزیع بهره می‌برد. با بهره‌مندی از خدمات ارائه شده توسط فولادسل، می‌توانید از بهترین قیمت میلگرد و یا امکان پرداخت با شرایط و اقساطی برای سفارشات خود استفاده کنید و پروژه‌های ساختمانی یا صنعتی خود را بهترین شکل ممکن پیش ببرید.

  خرید میلگرد

  در فرآیند خرید میلگرد برای پروژه‌های ساختمانی و صنعتی، دریافت مشاوره و استفاده از راهنمای خرید این فراورده فولادی بسیار مهم است. یکی از اصول مهم در خرید انواع مقاطع فولادی برای این صنعت، تطابق دقیق مصالح با نیازهای پروژه و مناسب‌ترین قیمت میلگرد است. بدون داشتن اطلاعات کافی و استفاده از راهنمای خرید میلگرد، احتمال خرید محصول نامناسب و ناسازگار با پروژه بسیار بالا می‌رود. به همین منظور استفاده از خدمات مشاوره کارشناسان خبره و متخصصی که در این حوزه فعالیت دارند، می‌تواند به شما در راستای خرید میلگرد متناسب با نیازهای پروژه کمک کنند.

  راهنمای خرید میلگرد

  راهنمای خرید میلگرد

  همانطور که گفته شد، استفاده از راهنمای خرید میلگرد و دریافت خدمات مشاوره قبل از ثبت سفارش خرید می‌تواند به شما در راستای بهبود نتیجه پروژه، کاهش احتمالات عملکرد نامناسب، صرفه‌جویی در زمان و هزینه و افزایش بهره‌وری کمک کند. از این رو به عنوان یکی از مراحل پیش از خرید میلگرد آجدار، حتما با نکات خرید این فراورده فولادی آشنایی کامل کسب کنید و بعد از تعیین نیازهای خود طبق مشاوره تخصصی و راهنمای خرید انواع میلگرد، خرید بهینه، کیفیت و بهره‌مندی از بهترین قیمت میلگرد، سفارش خود را تضمین کنید.

  نکات مهم قبل از خرید میلگرد

  اگر قصد دارید در هنگام ثبت سفارش خرید از بهترین قیمت میلگرد بهره‌مند شوید، با توجه کردن به نکات مهمی که قبل از خرید میلگرد باید بدانید می‌توانید تجربه خرید بهتری را داشته باشید. خرید میلگرد نیازمند بررسی دقیق محصول و خصوصیات میلگرد انتخابی است تا بتوانید درست‌ترین انتخاب را داشته باشید. با توجه به اهمیت استفاده از میلگرد در پروژه‌های ساختمانی، خرید میلگرد مرحله‌ای مهم شناخته می‌شود. با رعایت نکاتی که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم می‌توانید خریدی با کیفیت و به صرفه انجام دهید.

  1. شناخت انواع میلگرد
   یکی از نکات مهم در خرید میلگرد، شناخت انواع مختلف میلگرد و کاربردهای متفاوت آنهاست. انواع میلگرد شامل میلگرد ساختمانی و صنعتی، در دو نوع میلگرد آجدار و ساده هستند. خرید میلگرد آجدار یکی از انتخاب‌های معمول در پروژه‌های ساختمانی است و از آن در ایجاد سازه‌ها و تقویت ساختمان‌ها استفاده می‌شود. با این حال، آشنایی با ویژگی‌ها و مشخصات فنی انواع میلگرد به شما در انتخاب مناسب‌ترین انواع میلگرد برای ثبت سفارش خرید کمک می‌کند.
  2. مشخصات فنی میلگرد
   در هنگام خرید میلگرد، باید به مشخصات فنی آن دقت کنید. اطلاع از قطر، طول، و وزن میلگرد مورد نظرتان، امکان انتخاب بهتر را به شما می‌دهد. این مشخصات و ویژگی‌ها نه تنها در قیمت میلگرد تاثیر دارد، بلکه در کیفیت و عملکرد آن در موفقیت پروژه نیز تاثیر گذار خواهد بود. همچنین، مهم است که مطمئن شوید میلگرد از جنس با کیفیت تولید شده باشد، زیرا کیفیت میلگرد بر تحمل و پایداری سازه‌ها تاثیر دارد.
  3. علامت اختصاری روی میلگرد
   توجه به علامت اختصاری میلگرد کارخانه‌ها به منظور شناسایی کارخانه‌های معتبر از غیرمعتبر حک شده، صورت می‌گیرد. این علامت‌ها بر روی محصولات میلگرد به عنوان نشانه‌ای از اصالت و کیفیت تولید و همچنین برای جلوگیری از ورود محصولات تقلبی به بازار استفاده می‌شوند. این تدابیر اخیراً به دلیل افزایش تعداد کارخانه‌های تولید فولادی در کشور و وجود محصولات تقلبی در بازار به‌ویژه برای خریداران بسیار اهمیت پیدا کرده است. به همین دلیل، کارخانه‌های معتبر معمولاً از علامت‌های حک شده روی محصولاتشان برای شناسایی و تأیید اصالت و کیفیت استفاده می‌کنند.
  4. محل پروژه
   افرادی که به دنبال خرید میلگرد هستند باید به این نکته بسیار مهم توجه ویژه‌ای داشته باشند که محل انجام پروژه آنها در کجا قرار دارد. چرا که یکی از عوامل موثر بر قیمت میلگرد، حمل و نقل آن است بنابراین اگر میلگرد مورد نیاز خود را از نزدیک ترین کارخانه تولید کننده به محل پروژه خود خریداری کنید، برای حمل و نقل میلگرد متحمل هزینه‌های کمتری نیز می‌شوید. علاوه بر هزینه حمل و نقل، خرید میلگرد با توجه به شرایط محیطی و ویژگی‌های مورد نیاز میلگرد برای بکارگیری آن در محیط از اهمیت بالایی برخوردار است.
  5. انتخاب کارخانه تولید کننده میلگرد
   برای انتخاب تولید کننده علاوه بر محل پروژه، شما باید به استانداردها و تکنولوژی‌های به کار رفته در تولید میلگرد توجه داشته باشید. با توجه به اینکه قیمت میلگرد آجدار و معمولی به کیفیت و استاندارد تولید آن بستگی دارد، باید در انتخاب آن نیازهای پروژه را مد نظر قرار دهید. همچنین توجه داشته باشید که هرچه کارخانه تولید کننده میلگرد به محل پروژه شما نزدیک‌تر باشد هزینه باربری کمتر می‌شود. اما مهم است با انواع استانداردهای کارخانه‌ها آشنا شوید و متوجه تفاوت کیفیت آن‌ها باشید. در تصویر زیر لیستی از برترین تولیدکنندگان میلگرد آجدار و ساده را می‌توانید مشاهده کنید.
   تولید کنندگان میلگرد ساده و آجدار در ایران
  6. مقدار مورد نیاز
   از نکات مهم دیگری که قبل از سفارش میلگرد بسیار مهم است و در قیمت میلگرد موثر است، توجه و اطلاع از مقدار میلگرد مورد نیاز است. اگر دقیقا بدانید برای پروژه خود به چه مقدار میلگرد احتیاج دارید، خرید راحت‌تری را تجربه خواهید کرد. این موضوع می‌تواند به شما در بهره‌مندی از تخفیف در خرید میلگرد کمک کند.
  7. انتخاب فروشنده مناسب
   یکی دیگر از موارد و نکات مهم در خرید میلگرد، انتخاب فروشنده و تامین کننده معتبر است. خرید میلگرد از شرکت‌های معتبر و با سابقه می‌تواند اطمینان بیشتری به شما دهد. همچنین، به مقایسه قیمت‌ها و ارائه تخفیف‌های ممکن توسط فروشندگان بپردازید. اگر به دنبال خرید میلگرد آجدار هستید، ممکن است از تخفیف‌های ویژه خرید عمده بهره‌برده و به صرفه‌تر خرید کنید.

  خرید میلگرد آجدار یکی از انتخاب‌های عالی برای پروژه‌های ساختمانی است که نیازمند تقویت و استحکام بالا هستند. با رعایت این نکات، می‌توانید خرید میلگرد را به یک تجربه موفق تبدیل کنید و از محصولات با کیفیت و با ارزش استفاده کنید.

  روش‌های خرید میلگرد از فولادسل

  با توجه به نوسانات قیمت و بازار آهن آلات، استفاده از خدمات شرکت‌های بازرگانی به منظور پرداخت شرایطی سفارشات خرید میلگرد، به شما امکان می‌دهد تا محصولات مورد نیاز خود را خریداری کرده و در بازه‌های زمانی معین پرداخت هزینه آن را انجام دهید. فولادسل به منظور سهولت در ثبت سفارشات، ارائه بهترین قیمت میلگرد آجدار و خدمات مناسب در خرید و فروش آهن آلات، روش‌های پرداخت متعدد برای شما فراهم آورده است. در ادامه به معرفی انواع روش‌های پرداخت در فولادسل خواهیم پرداخت.

  خرید نقدی میلگرد

  در خرید نقدی، مشتری مبلغ سفارش را به صورت نقدی یا از طریق حواله‌های بانکی پرداخت می‌کند. این روش، سرعت بالا و سادگی در انجام معاملات را به همراه دارد. با این حال، محدودیت‌های نقدینگی در خرید میلگرد آجدار می‌تواند مشکلاتی را برای خریداران ایجاد کند. به همین منظور استفاده از خدمات اقساطی و اعتباری از دیگر روش‌های کارآمد در پرداخت سفارشات آهن آلات است.

  خرید اعتباری (LC) میلگرد

  خرید اعتباری میلگرد از طریق اعتبار اسنادی (LC) یک روش کارآمد برای تسهیل در پرداخت و تضمین صحت مدارک است. در این روش، متقاضی با باز کردن اعتبار در بانک، مبلغ سفارش را پرداخت و مدارک مورد نیاز را ارائه می‌دهد. بانک به عنوان ذینفع اعتبار، پرداخت مبلغ به فروشنده را تضمین می‌کند. این روش امکان اعتبارسنجی مدارک و بازرسی کالا را فراهم می‌آورد و برای هر دو طرف امکاناتی فراهم می‌کند.

  خرید چکی و اقساطی میلگرد

  خرید چکی آهن آلات نیز یکی از روش‌های اعتباری است که به سرعت و سهولت در خرید کمک می‌کند. در این روش، مشتری مبلغ سفارش را با استفاده از چک به فروشنده پرداخت می‌کند. این روش به دلیل سادگی و مدت زمان کوتاه‌تر نسبت به LC، یک گزینه مناسب است. با این حال، الزامات خاصی دارد که با رعایت آن‌ها می‌توان به خرید اعتباری آهن آلات ادامه داد. در خرید اقساطی میلگرد، مشتریان می‌توانند بر اساس شرایط و قیمت میلگرد آجدار توافق شده، مبلغ سفارش را به صورت اقساطی پرداخت کنند. این گزینه به مشتریان این امکان را می‌دهد که با توجه به وضعیت مالی خود، بهترین روش پرداخت را انتخاب کنند.

  با توجه به مزایا و محدودیت‌های هر یک از این روش‌ها، مشتریان می‌توانند با توجه به نیازها و شرایط خود، بهترین گزینه را انتخاب کنند. در این مسیر، مشاوره با کارشناسان شرکت فولادسل می‌تواند به انتخاب مناسب کمک کند.

  بررسی قیمت روز میلگرد در بازار

  قیمت میلگرد در بازار به صورت فوری و لحظه‌ای تحت تأثیر عوامل متعددی قرار می‌گیرد. این عوامل شامل هزینه‌های فلزات اولیه مانند آهن، نورد، کربن و عوامل دیگر، نرخ تورم و ارزش پول، عرضه و تقاضا در بازار، شرایط بازار از جمله فصل، رشد اقتصادی و حجم سفارشات صنعتی، و همچنین تکنولوژی تولید و فرآوری میلگرد می‌باشند. در صنعت ساختمان‌سازی، استفاده از میلگرد برای تقویت سازه‌های بتنی و فلزی بسیار حیاتی است. تغییرات در قیمت میلگرد آجدار ممکن است تأثیر زیادی بر هزینه‌های پروژه‌های ساختمانی داشته باشد.

  برای دریافت اطلاعات درباره قیمت روز میلگرد آجدار، شما می‌توانید از روش‌های مختلفی مانند تماس تلفنی یا مراجعه به وب‌سایت فولادسل استفاده کنید. بررسی به‌روزرسانی‌ها و تغییرات جاری در قیمت میلگرد آجدار اهمیت بسیاری دارد، زیرا قیمت میلگرد به سرعت در بازار تغییر می‌کند و این اطلاعات به خریداران کمک می‌کند تا از بهترین قیمت استفاده کنند.

  همچنین، لازم است توجه داشت که قیمت میلگرد ممکن است در کارخانه‌های مختلف متفاوت باشد، و این اختلافات ممکن است ناشی از سیاست‌های قیمت‌گذاری و تقاضا برای محصولات هر کارخانه باشد. در نهایت، برای خرید هوشمندانه میلگرد، استفاده از آخرین اطلاعات و قیمت روز میلگرد آجدار در بازار و درک دقیق از عوامل تأثیرگذار بر قیمت این محصول فلزی، به شما کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری برای تأمین میلگرد مطابق با نیازهای پروژه خود اتخاذ کنید.

  خرید میلگرد آجدار از فولادسل

  با خرید میلگرد آجدار از فولادسل می‌توانید از مزایای زیر برخوردار شوید:

  1. چک شدن محصول توسط واحد کنترل کیفیت (QC) در روز بارگیری
  2. اقدام به فروش اعتباری اسناد در فولادسل
  3. ارسال محصول توسط واحد باربری شرکت (پتروبار)
  4. مشاوره تخصصی رایگان در فولادسل
  5. امکان ارسال نمونه محصول یا گواهی محصول (Certificate)
  6. گشایش LC داخلی به ذینفعی شرکت که امکان استفاده از مزایای فروش اعتباری در بازه‌های زمانی یک تا شش ماه
  7. ارائه مناسب‎ترین قیمت میلگرد آجدار در فولادسل

  حداقل میزان خرید میلگرد آجدار از فولادسل

  فولادسل برای سهولت خرید مشتریان، محدودیت‌های خرید میلگرد را حذف کرده تا بتوانید به راحتی و به میزان مورد نیاز، خرید خود را ثبت کنید. با این حال، از آنجایی که حمل و نقل میلگرد آجدار با تریلی انجام می‌شود و نرخ کرایه آن نیز بالاست، پیشنهاد می‌شود خرید در تناژهای پایین‌تر از نزدیک‌ترین بنگاه به محل پروژه انجام شود تا هزینه گزافی روی دست مصرف‌کننده نگذارد و هزینه‌ای مضاعف پرداخت نکند. به این ترتیب، مشتریان عزیز می‌توانند به صورت اقتصادی‌تر و با کاهش هزینه‌های حمل و نقل، میلگرد آجدار مورد نیاز خود را تهیه کنند و از این طریق به بهره‌وری بیشتری در پروژه‌های خود دست یابند.

  پرسش و پاسخ‌های متداول در زمان خرید میلگرد

  در حین فرآیند خرید میلگرد، بررسی و پیگیری پرسش‌ها و پاسخ‌های پرتکرار می‌تواند به شما کمک کند تا تصمیمات بهتری در انتخاب و خرید این محصول مهم صنعتی بگیرید. یکی از سوالات مهم ممکن است این باشد که آیا میلگرد مورد نظر دارای گواهی کیفیت است یا خیر؟ این موضوع اهمیت زیادی دارد، زیرا گواهی کیفیت نشانگر تطابق محصول با استانداردهای مشخص است. همچنین، سوالاتی در مورد ترکیبات عناصر مورد استفاده در ساخت میلگرد نیز متداول هستند که اطلاعات در این زمینه می‌تواند به شما در انتخاب میلگرد مناسب برای پروژه‌تان کمک کند.

  سوالات در رابطه با توان مقاومتی میلگرد نسبت به فشار و کشش نیز از اهمیت بالایی برخوردارند. این مشخصات مکانیکی به شما کمک می‌کنند تا عملکرد میلگرد در شرایط مختلف کاری را ارزیابی کرده و از تطابق آن با نیازهای پروژه خود اطمینان حاصل کنید. در مجموع، با پیگیری این سوالات و دریافت پاسخ‌های دقیق، می‌توانید اطمینان حاصل کنید و میلگرد آجدار مناسب را با توجه به نیازهای خاص پروژه‌تان انتخاب کنید.

  جمع‌بندی قیمت میلگرد آجدار

  اطلاع از قیمت روز میلگرد آجدار برای ثبت سفارش خرید این فراورده فولادی نقش مهمی در تامین نیازهای ساختمانی، صنعتی و خودروسازی بازی می‌کند. قیمت میلگرد به عنوان یکی از عوامل اساسی در تعیین هزینه‌های پروژه‌ها و تولیدات مختلف تأثیرگذار است. اطلاعات دقیق و به‌روز از این صفحه می‌تواند به مشتریان کمک کند تا تصمیمات بهتری در خصوص خرید میلگرد بر اساس نیازها و استانداردهای مورد نیاز خود بگیرند.

  با داشتن اطلاعات کامل از ویژگی‌ها، برندها، و قیمت‌های میلگرد، مشتریان قادر به انتخاب بهتری هستند. همچنین، توجه به نکات مهمی نظیر کیفیت، گواهی‌نامه‌ها، و خدمات پس از فروش می‌تواند در جلب اطمینان مشتریان نقش مهمی ایفا کند. در کل، استفاده از خدمات مشاوره و راهنمای خرید میلگرد آجدار به شما این امکان را می‌دهد تا با بهره‌مندی از یک منبع جامع و قابل اعتماد به قیمت روز میلگرد آجدار برای ثبت سفارش خرید این فراورده فولادی دسترسی داشته باشند.

  قیمت میلگرد با توجه به تمام مواردی که گفته شد روزانه و لحظه‌ای در حال تغییر است. بنابراین مشتریان نیاز به یک مرجع اعلام کننده قیمت آهن آلات هستند تا با اطمینان خاطر خرید خود را انجام دهند. مجموعه فولادسل ارائه دهنده بروزترین قیمت میلگرد آجدار و ساده است. در این صفحه شما می‌توانید قیمت روز میلگرد آجدار و ساده را به صورت لحظه‌ای مشاهده کنید.

  در صورت وجود هرگونه سوال در مورد نرخ میلگرد و یا مشاوره رایگان ما می‌توانید در انتهای همین صفحه برای ما کامنت بگذارید و یا به مشاهده ویدیو قیمت میلگرد در یوتیوب بپردازید.

  نمایش بیشتر
  سوالات متداول
  روش محاسبه نرخ میلگرد چیست؟
  قیمت میلگرد به صورت کیلویی اعلام می‌شود، اما میلگرد به صورت شاخه ای یا بندیل نیز به فروش می‌رسد. به همین خاطر لازم است نحوه محاسبه وزن یک شاخه میلگرد را بدانید که فرمول آن ضرب وزن در قیمت هر کیلو است. روش‌های به دست آوردن وزن یک متر میلگرد می‌تواند بر اساس جدول اشتال میلگرد، بر اساس جدول وزنی کارخانه، با استفاده از جدول لیستوفر و یا با استفاده از فرمول باشد.
  تفاوت قیمت میلگرد کارخانه با بازار در چیست؟
  از جمله عواملی که باعث ایجاد اختلاف قیمت میلگرد در بازار و کارخانه می‌شود؛ شامل هزینه‌های مربوط به حمل و نقل، فاصله محل تحویل تا کارخانه، هزینه انبارداری و بیمه بوده که باعث افزایش قیمت تمام شده کارخانه خواهد شد. از سمت دیگر رقابت بین فروشندگان نیز در تغییرات قیمت در بازار بسیار موثر است.
  تفاوت قیمت میلگرد a2 و a3 در چیست؟
  گرید a3 نسبت به گرید a2 استحکام کششی بالاتری را در میلگرد ایجاد می‌کند که باعث افزایش مقاومت می‌شود. درنهایت قیمت این گرید طبعا بیشتر است.
  نحوه ثبت سفارش و خرید میلگرد از فولادسل چگونه است؟
  شما می‌توانید از طریق ثبت سفارش در سایت و یا تماس با واحد فروش فولادسل سفارش خود را ثبت کنید.
  نحوه پیگیری سفارش بعد از خرید میلگرد به چه شکل است؟
  کارشناس فروش تا زمان رسیدن بار به مقصد با شما در ارتباط خواهد بود و گزارش لحظه ای را می‌توانید از کارشناس مربوطه بگیرید.
  شرایط خرید اعتباری میلگرد از فولادسل به چه شکل است؟
  با توجه به کمبود نقدینگی و مشکلات مالی موجودی که بر سر راه تولیدکنندگان قرار گرفته، فروش اعتباری میلگرد یک راهکار کلیدی در راستای جبران کمبود نقدینگی به حساب می ‌آید. ال سی در حقیقت نوعی سند تعهد پرداختی است که از سمت بانک به ذینفع اعتبار داده می‌شود تا در ازای آن، کالاهای درخواستی را در مدت زمان مشخص به خریدار تحویل دهد.
  نحوه تسویه حساب و پرداخت هزینه در فولادسل به چه شکل است؟
  پرداخت می‌تواند به صورت نقدی، چکی و یا اعتباری صورت پذیرد.
  آیا تعرفه حمل و نقل برای هر شهر متفاوت می‌باشد؟
  بله تعرفه حمل و نقل برای شهرهای مختلف با هم تفاوت دارد. برای اطلاع از تعرفه حمل و نقل شهر مورد نظر با بخش پتروبار می‌توان ارتباط برقرار کرد.
  هزینه حمل و نقل را چگونه حساب کنیم؟
  هزینه حمل و نقل بر اساس کیلومتر و مسافت جاده، گازوئیل مصرفی و همچنین وزن بار محاسبه می‌شود.
  چرا از فولادسل خرید کنیم؟
  به دلایلی همچون مشاوره تخصصی رایگان، کنترل کیفیت، گواهی نامه محصول، ارائه نمونه محصول، ارائه فاکتور رسمی، ارسال مطمئن با پتروبار و همچنین ارائه قيمت روز ميلگرد در بهترین شرایط می‌توان خریدی امن را در فولادسل تجربه کرد.
  حداقل تعداد قابل سفارش میلگرد چقدر است؟
  جهت سهولت در ثبت سفارش میلگرد توسط شما شرایط متنوعی در اختیار دارید. شما می توانید حتی 1 شاخه از هر نوع و سایز میلگرد سفارش دهید و نیازی به خرید حداقل یک بندیل(2 تن) از یک سایز نیست. اما در صورتی که حداقل یک ظرفیت کامل(24 تن) سفارش دهید محصول شما مستقیم از کارخانه برایتان ارسال شده و در حالت کمتر از یک ظرفیت از نزدیکترین انبار فولادسل به محل پروژه شما ارسال می شود.
  نظر شما

  نظرات
  نظرات منتشر شده 53
  1. محمد قلایی
   ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ / ۱۷:۳۸

   سلام از لحاظ کیفیتی میلگرد نیشابور بهتره یا ذوب آهن؟

   1. فولادسل
    ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۴:۴۲

    آقای قلایی، هر دو کارخانه‌ای که نام بردید جز برترین تولیدکنندگان میلگرد هستند و قیمت میلگرد و کیفیتشان نزدیک به هم و رقابتی است.

  2. عاطفه محمدی
   ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ / ۱۷:۴۱

   شرایط خرید اعتباری میلگرد آجدار به چه شکله ؟ توی قیمت میلگرد تاثیری میزاره ؟

   1. فولادسل
    ۱۴ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۵:۳۳

    خانم محمدی، خرید میلگرد به 2 روش اعتباری قابل انجام است. خرید از طریق اعتبار اسنادی LC و خرید چکی. قیمت میلگرد در شرایط خرید نقدی ارزانتر از روش اقساطی می‌باشد.

  3. شیما
   ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ / ۱۷:۴۳

   خرید به صورت چکی هم دارید

   1. فولادسل
    ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ / ۱۷:۳۶

    بله. با مراجعه به صفحه https://fooladsell.com/lc/ می‌توانید از شرایط خرید میلگرد بصورت قسطی و اعتباری مطلع شوید.

  4. سوفیا رحیمی
   ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ / ۱۶:۲۴

   سلام برای خرید میلگرد به جز روش اعتباری روش دیگه ای ندارید که بتونیم بلند مدت پرداخت کنیم؟

   1. فولادسل
    ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ / ۱۷:۱۳

    بله خانم رحیمی، شما با ارائه چک هم می‌توانید خرید میلگرد خود را از فولادسل انجام دهید. جهت راهنمایی بیشتر با کارشناسان ما تماس بگیرید.

  5. شکیبایی
   ۷ شهریور ۱۴۰۲ / ۰۹:۴۲

   سلام میگلرد خریداری شده چه شرایطی برای نگهداری باید داشته باشه؟

  6. رحیم زاده
   ۷ شهریور ۱۴۰۲ / ۰۹:۴۷

   سلام قیمت میلگرد a3 سایز ۱۴ همدان چنده امروز؟

   1. فولادسل
    ۱۴ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۲:۲۹

    جناب رحیم زاده قیمت میلگرد بصورت روزانه در همین صفحه آپدیت می‌شود.

  7. کاظمی
   ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۱:۲۵

   سلام مهندس قیمت میلگرد به نظرتون از مهر افزایش پیدا میکنه؟

   1. فولادسل
    ۱۴ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۲:۰۵

    سلام. فاکتورهای زیادی وجود دارند که قیمت میلگرد را تعیین می‌کنند که خیلی از آنها قابل پیش‌بینی نیستند. امیدواریم قیمت میلگرد کاهشی باشد.

  8. حکیم زاده
   ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۱:۳۲

   سلام مهندس قیمت میلگرد از مهر افزایش پیدا میکنه؟

   1. فولادسل
    ۱۴ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۱:۰۱

    سلام دوست عزیز، قیمت میلگرد و سایر مقاطع فولادی وابسته به یک سری عوامل بیرونی است که قابل پیش بینی نیست. ولی امیدواریم قیمت میلگرد کاهش یابد تا صنعت ساختمان سازی رونق بیشتری پیدا کند.

  9. سلامی
   ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ / ۰۹:۰۷

   اقا درود قیمت میلگرد عاجدار امروز کاهشی بوده؟

   1. فولادسل
    ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۷:۲۹

    جناب سلامی امروز قیمت میلگرد آجدار ثبات داشت.

  10. نوروزی
   ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ / ۰۹:۲۲

   قیمت میلگرد آجدار گیلان چنده امروز؟ بندیلش چند تنه؟

   1. فولادسل
    ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ / ۰۹:۴۳

    جناب نوروزی، قیمت میلگرد حدود ساعت 11 مشخص می‌گردد. بندیل ها عمدتا بین 2 تا 5.5 تن است.

  11. مقربی
   ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۰:۳۱

   سلام هزینه ارسال بار برای اولین سفارش رایگانه؟

   1. فولادسل
    ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ / ۰۹:۳۳

    سلام جناب مقربی بله رایگان است.

  12. محمود زاده
   ۹ مهر ۱۴۰۲ / ۰۸:۵۵

   سلام مهندس من میخوام یه زمین بگیرم بسازم چقدر میلگرد احتیاج دارم میتونید راهنمایی کنید؟

   1. فولادسل
    ۹ مهر ۱۴۰۲ / ۰۹:۱۷

    جناب محمودزاده، فاکتورهای مختلفی از جمله سطح زیربنا، تعداد طبقه و روش ساخت دخیل هستند. با کارشناسان میلگرد فولادسل (02174486) تماس بگیرید تا شما را در مورد خرید میلگرد راهنمایی کنند.

  13. وحید
   ۱۲ مهر ۱۴۰۲ / ۰۸:۵۶

   درود حداقل میزان خرید چقدره؟

   1. فولادسل
    ۱۷ مهر ۱۴۰۲ / ۰۹:۱۵

    وحیدجان، حداقل سفارش خرید میلگرد یک ظرفیت (یک تریلی) است.

  14. رفیعی
   ۲ آبان ۱۴۰۲ / ۰۹:۱۱

   سلام مهندس من میلگرد ۱۴‌ گرید A3 میخوام کدوم برند رو پیشنهاد میدید؟

   1. فولادسل
    ۶ آبان ۱۴۰۲ / ۱۱:۲۵

    سلام وقت بخیر تمامی برندهایی که در فولادسل عرضه می‌شود دارای استانداردهای لازم هستند. فقط به این نکته توجه نمایید که قیمت میلگرد در اکثر کارخانجات شبیه به هم است ولی فاصله شما از کارخانه و هزینه باری که متقبل می‌شوید در قیمت تمام شده شما تاثیرگذار است پس بهتر است میلگرد کارخانه‌ای را انتخاب کنید که به شما نزدیکتر است.

  15. سلیمان
   ۱۳ آبان ۱۴۰۲ / ۱۴:۱۳

   سلام حتما باید میله گرد های سفارش شده یک بندیل از یک شماره مثلاً میله گرد شماره ۱۶ باشه یا به تعداد هم می‌دین تا یک سرویس کامل بشه

   1. فولادسل
    ۱۴ آبان ۱۴۰۲ / ۱۶:۴۰

    بله دوست عزیز مشکلی از این بابت نیست و انواع میلگرد هر تعداد که بخواهید (حتی یک شاخه) قابل سفارش است و محدودیتی از این بابت نیست تا شما مشتریان عزیز بتوانید مناسب‌ترین خرید را داشته باشید.

  16. سودابه
   ۲۴ آبان ۱۴۰۲ / ۱۵:۱۴

   ممنون از اطلاعات کاملتون عالی بود

   1. فولادسل
    ۲۷ آبان ۱۴۰۲ / ۱۲:۰۲

    کاربر گرامی خوشحالیم که مطالب درج شده در این صفحه برایتان مفید بود.

  17. نورعلی مقدم
   ۵ آذر ۱۴۰۲ / ۰۸:۵۹

   سلام خیلی ممنونم از اطلاعات خوبی که در مورد میلگرد توی این صفحه دادی واقعا کاربردی بود و تقریبا جواب تمام سوالاتمو گرفتم الان دقیقا میدونم باید چه سفارشی بدم فقط اگر از طریق سایت سفارش ثبت کنم هدیه یا تخفیف داره؟

   1. فولادسل
    ۲۲ آذر ۱۴۰۲ / ۱۲:۵۷

    سلام دوست عزیز، خرسندیم بابت رضایت شما. بله در صورت ثبت نام در سایت می‌توانید مبلغ 1 میلیون تومان کد تخفیف دریافت نمایید.

  18. رافئی
   ۶ آذر ۱۴۰۲ / ۱۷:۵۹

   سلام وقت بخیر قربان قیمت میلگرد سایز ۸ کدوم کارخانه ارزان تر است؟

   1. فولادسل
    ۲۱ آذر ۱۴۰۲ / ۱۵:۴۶

    سلام جناب رافئی، قیمت میلگرد کارخانجات به فاکتورهای مختلفی (مواد اولیه، عرضه و تقاضا و...) بستگی دارد و بصورت روزانه تغییر می‌کند و همیشه یک کارخانخانه کمترین قیمت را ارائه نمی‌دهد.

  19. همایون فر
   ۸ آذر ۱۴۰۲ / ۱۷:۵۳

   سلام مهندس ارزون ترین میلگرد که کیفیت خوبی هم داشته باشه کدومه؟

   1. فولادسل
    ۱۸ آذر ۱۴۰۲ / ۱۶:۰۹

    سلام. در حال حاضر میلگرد سیرجان

  20. هدایتی
   ۱۲ آذر ۱۴۰۲ / ۰۹:۲۲

   سلام میلگرد آریان سایر ۱۴ میخواستم

   1. فولادسل
    ۲۱ آذر ۱۴۰۲ / ۱۵:۴۷

    سلام جناب هدایتی. بله موجود است در خدمتتون هستیم

  21. حسین
   ۱۲ آذر ۱۴۰۲ / ۱۶:۰۱

   سلام برای یک خانه مسکونی با زیر بنا ۱۵۰ متر چه مقدار میل گرد نیاز است ؟؟

   1. فولادسل
    ۱۸ آذر ۱۴۰۲ / ۱۵:۳۲

    سلام. به خیلی فاکتورها بستگی دارد

  22. قاسمی
   ۱۳ آذر ۱۴۰۲ / ۱۷:۱۹

   سلام کدوم میلگرد بین برند ها پر فروش تره؟

   1. فولادسل
    ۱۸ آذر ۱۴۰۲ / ۱۴:۰۱

    جناب قاسمی میلگرد اکثر کارخانجات از کیفیت یکسانی برخوردارند، اما میزان فروش کارخانه ذوب آهن و نیشابور به دلیل قدمت و سابقه طولانی تر، بیشتر است.

  23. سهیلا ولی پور
   ۱۴ آذر ۱۴۰۲ / ۱۴:۵۸

   سلام قیمت اعلامی شما برای امروز میلگرد آماده بارگیری هستش؟

   1. فولادسل
    ۱۸ آذر ۱۴۰۲ / ۱۳:۵۳

    سلام، قیمت میلگرد اعلامی در جداول بالا، قیمت تحویل از درب کارخانه است.

  24. آرین
   ۱۵ آذر ۱۴۰۲ / ۱۰:۴۳

   سلام وقت بخیر برای سفارش یک ظرفیت کامل میلگرد اماده بارگیری دارین؟

   1. فولادسل
    ۱۸ آذر ۱۴۰۲ / ۱۲:۳۱

    سلام بله همه سایزهای میلگرد در انبارهای فولادسل موجود و آماده بارگیری است.

  25. حیدر ببرولی
   ۱۹ آذر ۱۴۰۲ / ۱۴:۲۱

   سایت عالی دارید

   1. فولادسل
    ۲۱ آذر ۱۴۰۲ / ۱۵:۳۳

    سلام. خوشحالیم که از وبسایت ما راضی هستید.

  26. احمدیان
   ۲۰ آذر ۱۴۰۲ / ۰۸:۴۳

   سلام ظرفیت کامل میلگرد اهواز با تخفیف چقدر میشه؟

   1. فولادسل
    ۲۱ آذر ۱۴۰۲ / ۰۹:۰۹

    سلام جناب احمدیان بابت درخواستی که دارید ابتدا بین کارخانه های اروند اهواز و گروه ملی باید انتخاب کنید سپس با مشاوره رایگانی که با کارشناسان مجموعه ما انجام می دهید راهنمایی می شوید تا بتوانید خرید میلگرد خود را با بهترین قیمت بازار انجام دهید. برای ارتباط با کارشناسان ما با شماره 02174486 تماس بگیرید.

  27. میرزائی
   ۱۸ دی ۱۴۰۲ / ۱۵:۱۰

   سلام مهندس اگه ممکنه قیمت بار تریلی ازنمره ۸ تا ۱۶ برا ارسال به شهربناب اذربایجانشرقی را اعلام بفرمایید ؟ ضمنا خرید باچک حداکثر چند ماهه میسر میباشد. سپاس

   1. فولادسل
    ۱ اسفند ۱۴۰۲ / ۱۲:۱۲

    سلام جناب میرزایی. لطفا شماره خود را در فرم استعلام قیمت میلگرد بگذارید تا برایتان پیش فاکتور ارسال شود.