فیلتر محصولات
نادیا هاشمی
محسن صحرانورد
محمد علی کارگر
علی سنگنیان
محمدجواد نظری
الهه دوستی
اکرم سمیعی
آوا شامی پاک
امیر افراز سورانی
مسعود شاه حسینی
مسعود دادور
علیرضا حقوقی
علیرضا دوستی
سعید ایلخانی
سمیرا حبیب نژاد
عاطفه متین
سودابه قرگز
زهرا بیگلری
محاسبه وزن لوله درزدار

قیمت لوله درزدار

قیمت روز لوله درزدار

نام محصول استانداردضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت

لوله اسپیرال 28 اینچ ضخامت 10…

2810st37شاخهکیلوگرمکارخانه 38,200

لوله اسپیرال 36 اینچ ضخامت 10…

3610st37شاخهکیلوگرمکارخانه 38,200

لوله اسپیرال 48 اینچ ضخامت 12…

4812st37شاخهکیلوگرمکارخانه 38,200

لوله اسپیرال 56 اینچ ضخامت 12…

5612st37شاخهکیلوگرمکارخانه 38,200

لوله اسپیرال 64 اینچ ضخامت 15…

6415st37شاخهکیلوگرمکارخانه 38,200

لوله تست آب ½ اینچ ضخامت…

st372½شاخهکیلوگرمکارخانه 34,860

لوله تست آب ¾ اینچ ضخامت…

st372¾شاخهکیلوگرمکارخانه 34,860

لوله تست آب 1 اینچ ضخامت…

st372.51شاخهکیلوگرمکارخانه 34,860

لوله تست آب ¼ 1 اینچ…

st372.5¼ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 34,860

لوله تست آب ½ 1 اینچ…

st372.5½ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 34,860

لوله تست آب 2 اینچ ضخامت…

st372.52شاخهکیلوگرمکارخانه 34,860

لوله تست آب ½ 2 اینچ…

st372.5½ 2شاخهکیلوگرمکارخانه 34,860

لوله تست آب 3 اینچ ضخامت…

st372.53شاخهکیلوگرمکارخانه 34,860

لوله تست آب 4 اینچ ضخامت…

st372.54شاخهکیلوگرمکارخانه 34,860

لوله تست آب 5 اینچ ضخامت…

st3735شاخهکیلوگرمکارخانه 34,860

لوله تست آب 6 اینچ ضخامت…

st3736شاخهکیلوگرمکارخانه 34,860

لوله جدار چاهی 8 اینچ ضخامت…

st3738شاخهکیلوگرمکارخانه 35,050

لوله جدار چاهی 10 اینچ ضخامت…

st37410شاخهکیلوگرمکارخانه 35,050

لوله جدار چاهی 12 اینچ ضخامت…

st37412شاخهکیلوگرمکارخانه 35,050

لوله جدار چاهی 14 اینچ ضخامت…

st37414شاخهکیلوگرمکارخانه 35,050

لوله جدار چاهی 8 اینچ ضخامت…

st3748شاخهکیلوگرمکارخانه 35,050

لوله جدار چاهی 10 اینچ ضخامت…

st37510شاخهکیلوگرمکارخانه 35,050

لوله جدار چاهی 12 اینچ ضخامت…

st37512شاخهکیلوگرمکارخانه 35,050

لوله جدار چاهی 14 اینچ ضخامت…

st37514شاخهکیلوگرمکارخانه 35,050

لوله داربست اصفهان 14 کیلویی ضخامت…

½ 12st37شاخهکیلوگرمکارخانه 33,490

لوله داربست اصفهان 17.5 کیلویی ضخامت…

½ 12.5st37شاخهکیلوگرمکارخانه 32,570

لوله داربستی اصفهان 21 کیلویی ضخامت…

½ 13st37شاخهکیلوگرمکارخانه 32,570

لوله داربست جهان 14 کیلویی ضخامت…

½ 12st37شاخهکیلوگرمکارخانه 34,400

لوله داربست جهان 17.5 کیلویی ضخامت…

½ 12.5st37شاخهکیلوگرمکارخانه 33,490

لوله داربستی جهان 21 کیلویی ضخامت…

½ 13st37شاخهکیلوگرمکارخانه 33,490

لوله درزدار صنعتی ½ اینچ ضخامت…

½2st37شاخهکیلوگرمکارخانه 33,760

لوله درزدار صنعتی ¾ اینچ ضخامت…

¾2st37شاخهکیلوگرمکارخانه 33,760

لوله درزدار صنعتی 1 اینچ ضخامت…

12st37شاخهکیلوگرمکارخانه 33,760

لوله درزدار صنعتی ¼ 1 اینچ…

¼ 12st37شاخهکیلوگرمکارخانه 33,760

لوله درزدار صنعتی ½ 1 اینچ…

½ 12st37شاخهکیلوگرمکارخانه 33,760

لوله درزدار صنعتی 2 اینچ ضخامت…

22st37شاخهکیلوگرمکارخانه 33,760

لوله درزدار صنعتی ½ 2 اینچ…

½ 22st37شاخهکیلوگرمکارخانه 33,760

لوله درزدار صنعتی 3 اینچ ضخامت…

32st37شاخهکیلوگرمکارخانه 33,760

لوله درزدار صنعتی 4 اینچ ضخامت…

42st37شاخهکیلوگرمکارخانه 33,760

لوله داربست تهران شرق 14 کیلویی…

½ 12st37شاخهکیلوگرمکارخانه 34,400

لوله داربست صابری 21 کیلویی ضخامت…

½ 13st37شاخهکیلوگرمکارخانه 33,210

لوله داربست تهران شرق 21 کیلویی…

½ 13st37شاخهکیلوگرمکارخانه 33,490

لوله داربست صابری 17.5 کیلویی ضخامت…

½ 12.5st37شاخهکیلوگرمکارخانه 33,210

لوله داربست تهران شرق 17.75 کیلویی…

½ 12.5st37شاخهکیلوگرمکارخانه 33,490

لوله داربست صابری 14.5 کیلویی ضخامت…

½ 12st37شاخهکیلوگرمکارخانه 34,130

لوله داربست یاران 17.5 کیلویی ضخامت…

½ 12.5st37شاخهکیلوگرمکارخانه 33,030

لوله داربست یاران 14.5 کیلویی ضخامت…

½ 12st37شاخهکیلوگرمکارخانه 33,030

لوله اسپیرال 16 اینچ ضخامت 5…

165st37شاخهکیلوگرمکارخانه 38,200

لوله اسپیرال 18 اینچ ضخامت 5…

185st37شاخهکیلوگرمکارخانه 38,200

لوله اسپیرال 20 اینچ ضخامت 5…

205st37شاخهکیلوگرمکارخانه 38,200

لوله اسپیرال 24 اینچ ضخامت 5…

245st37شاخهکیلوگرمکارخانه 38,200

لوله اسپیرال 24 اینچ ضخامت 6…

246st37شاخهکیلوگرمکارخانه 38,200

لوله اسپیرال 32 اینچ ضخامت 8…

328st37شاخهکیلوگرمکارخانه 38,200

لوله اسپیرال 42 اینچ ضخامت 8…

428st37شاخهکیلوگرمکارخانه 38,200

لوله درزدار صنعتی 5 اینچ ضخامت…

52st37شاخهکیلوگرمکارخانه 33,760

لوله درزدار صنعتی ¼ 1 اینچ…

¼ 12.5st37شاخهکیلوگرمکارخانه 32,750

لوله درزدار صنعتی 1 اینچ ضخامت…

12.5st37شاخهکیلوگرمکارخانه 32,750

لوله درزدار صنعتی ¾ اینچ ضخامت…

¾2.5st37شاخهکیلوگرمکارخانه 32,750

لوله درزدار صنعتی ½ اینچ ضخامت…

½2.5st37شاخهکیلوگرمکارخانه 32,750

لوله درزدار صنعتی ½ اینچ ضخامت…

½3st37شاخهکیلوگرمکارخانه 32,750

لوله درزدار صنعتی 5 اینچ ضخامت…

52.5st37شاخهکیلوگرمکارخانه 32,750

لوله درزدار صنعتی 4 اینچ ضخامت…

42.5st37شاخهکیلوگرمکارخانه 32,750

لوله درزدار صنعتی 3 اینچ ضخامت…

32.5st37شاخهکیلوگرمکارخانه 32,750

لوله درزدار صنعتی 2 اینچ ضخامت…

22.5st37شاخهکیلوگرمکارخانه 32,750

لوله درزدار صنعتی ½ 1 اینچ…

½ 12.5st37شاخهکیلوگرمکارخانه 32,750

لوله درزدار صنعتی ½ 2 اینچ…

½ 22.5st37شاخهکیلوگرمکارخانه 32,750

لوله درزدار صنعتی 3 اینچ ضخامت…

33st37شاخهکیلوگرمکارخانه 32,750

لوله درزدار صنعتی ½ 2 اینچ…

½ 23st37شاخهکیلوگرمکارخانه 32,750

لوله درزدار صنعتی 2 اینچ ضخامت…

23st37شاخهکیلوگرمکارخانه 32,750

لوله درزدار صنعتی ½ 1 اینچ…

½ 13st37شاخهکیلوگرمکارخانه 32,750

لوله درزدار صنعتی ¼ 1 اینچ…

¼ 13st37شاخهکیلوگرمکارخانه 32,750

لوله درزدار صنعتی 1 اینچ ضخامت…

13st37شاخهکیلوگرمکارخانه 32,750

لوله درزدار صنعتی ¾ اینچ ضخامت…

¾3st37شاخهکیلوگرمکارخانه 32,750

لوله درزدار صنعتی 4 اینچ ضخامت…

43st37شاخهکیلوگرمکارخانه 32,750

لوله درزدار صنعتی 5 اینچ ضخامت…

53st37شاخهکیلوگرمکارخانه 32,750

لوله تست آب 1 اینچ ضخامت…

st3721شاخهکیلوگرمکارخانه 34,860

لوله تست آب ¼ 1 اینچ…

st373¼ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 34,860

لوله تست آب ½ 1 اینچ…

st373½ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 34,860

لوله تست آب 2 اینچ ضخامت…

st3732شاخهکیلوگرمکارخانه 34,860

لوله تست آب 2 اینچ ضخامت…

st3742شاخهکیلوگرمکارخانه 34,860

لوله تست آب ½ 2 اینچ…

st373½ 2شاخهکیلوگرمکارخانه 34,860

لوله تست آب ½ 2 اینچ…

st374½ 2شاخهکیلوگرمکارخانه 34,860
مزیت های خرید از فولادسل
فهرست مطالب

  لیست قیمت لوله درزدار سنگین و سبک

  لوله درزدار ( seam welding ) به لوله ای گفته می شود که با استفاده از خم کردن ورق های فولادی، فرم دهی و جوشکاری لبه های آن تولید میشود. این لوله ها برخلاف لوله بدون درز مانیسمان دارای خط جوش می باشند. روش تولید لوله درزدار به این صورت است که ابتدا ورق فولادی برش خورده و پس از نورد به شکل دایره در می آیند و در مرحله آخر درز به وجود آمده جوش داده می شود.

  با توجه به اختلاف لیست قیمت لوله درزدار سنگین و سبک در برندهای مختلف، آگاهی از میزان کیفیت هر یک از برندها و کاربرد آن‌ ها در جایگاه‌های مختلف، قبل از خرید، از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان فولادسل در تماس باشید.

  ویدیوی معرفی لوله درزدار

  قیمت لوله فلزی

  قیمت لوله با توجه به جنس و نوع محصول تولیدی، تنوع بسیار زیادی دارد. دسترسی به قیمت انواع لوله از جمله لوله مسی، مانیسمان، لوله اسپیرال ، داربستی، لوله جدار چاهی ، گالوانیزه، پلی اتیلن، لوله درز مستقیم و… از طریق وب سایت فولادسل امکان پذیر است.

  قیمت روز لوله ، برای خریداران این کالاهای فولادی اهمیت بالایی دارد. زیرا در تعیین بودجه نهایی پروژه‌های عمرانی تاثیرگذار است. از آنجاکه کارخانه های متعددی به تولید این محصول می پردازند، تعیین قیمت انواع لوله به عواملی مانند: ضخامت، قطر و برند وابسته است.

  مناسب ترین قیمت لوله درزدار را از فولادسل بخواهید.

  خرید لوله درزدار

  قیمت لوله درزدار یا لوله درز مستقیم، متناسب با برند، سایز و ضخامت های مختلف تعیین میشود. با توجه به اختلاف قیمت لوله درزدار بر مبنای برند و تولید کننده، آگاهی از میزان کیفیت هر یک از این برندها قبل از خرید، اهمیت ویژه دارد.

  کارشناسان فروش فولادسل متناسب با نیاز، شرایط و بودجه مشتریان، بهترین گزینه لوله درزدار را معرفی مینمایند. همچنین امکان خرید اعتباری انواع لوله درزدار مهیاست. فولادسل، تجربه یک خرید امن

  مزایای خرید از فولادسل

  1. فروش اعتباری آهن آلات با lc و سایر روشهای اعتباری: فولادسل این امکان را برای مشتریان خود فراهم نموده است. هر یک از مشتریان با مراجعه به کلیه بانک های سراسر کشور می توانند نسبت به گشایش LC داخلی به ذینفعی این شرکت، از مزایای فروش اعتباری در بازه های زمانی یک تا 6 ماه بهره مند گردند. همچنین سایر روش های اعتباری و خرید اقساطی، قابل توافق است.
  2. مشاوره تخصصی رایگان
  3. کنترل کیفیت QC
  4. گواهی محصول
  5. ارائه نمونه محصول
  6. ارایه فاکتور رسمی
  7. ارسال مطمئن با پتروبار

  مناسب ترین قیمت لوله درزدار را از فولادسل بخواهید.

  مشخصات لوله درزدار

  از لوله درزدار در لوله کشی گاز خانگی و صنعتی، ستون های برق تاسیسات ساختمانی، موتورخانه و گازرسانی ساختمان ها استفاده می شود.

  لوله درزدار، روش های تولید متفاوتی دارد که باتوجه به روش تولید آن نام گذاری می گردد. چنانچه در تولید، از روش جوش مستقیم استفاده گردد با نام لوله درز مستقیم (Straight Seam) شناخته می شوند و اگر از روش جوش مارپیچ استفاده شود تحت عنوان لوله درز مارپیچ یا اسپیرال (Spiral Seam) خوانده می شوند.

  لوله درزدار در دو گروه سبک و سنگین عرضه میشوند و در انواع لوله گاز، لوله تست آب و لوله api تولید میشوند.

  لوله درزدار با سایزهای مختلف، در ضخامت‌های بین 2 تا 6 میلی‌ متر، تامین می‌گردد. چنانچه قصد دارید از کیفیت لوله درزدار خریداری شده مطمئن شوید، پس از بارگیری محصول و مشخص شدن هیت نامبر (شماره ذوب) مربوط به هر لوله، ارسال گواهینامه برای مشتری از سوی شرکت فولادسل، امکان پذیر است.

  کاربرد لوله درزدار

  • خطوط انتقال آب
  • نفت
  • گاز پتروشیمی
  • پایه اسکله و پل
  • ستون ساختمان
  • نرده و مبل
  • کشتی سازی
  • معدن
  • تونل

  برای تولید لوله های درزدار باید ورق داری خواصی از قبیل: جوش پذیری بالا، نواقص نوردی و جدا نشدنی در فولاد باید حداقل مقدار را داشته باشد، سطح ورق صاف باشد وتاب و انحنای ورق باید حداقل باشد.

  مناسب ترین قیمت لوله درزدار را از فولادسل بخواهید.

  نمایش بیشتر
  نظر شما

  مراحل سفارش محصول
  • افزودن به سبد خرید
   1
  • ورود به حساب کاربری
   2
  • بررسی کارشناس فروش
   3
  • تحویل پیش فاکتور
   4
  • کنترل کیفیت
   5
  • ارسال سفارش
   6