لیست میلگرد کارخانجات
نام محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت خرید
میلگرد آجدار خلیج فارس A3 سایز 10 دوازده متری 10A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار خلیج فارس A3 سایز 12 دوازده متری 12A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار خلیج فارس A3 سایز 14 دوازده متری 14A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار خلیج فارس A3 سایز 16 دوازده متری 16A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار خلیج فارس A3 سایز 18 دوازده متری 18A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار خلیج فارس A3 سایز 20 دوازده متری 20A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار خلیج فارس A3 سایز 24 دوازده متری 24A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار خلیج فارس A3 سایز 26 دوازده متری 26A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار خلیج فارس A3 سایز 28 دوازده متری 28A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار خلیج فارس A2 سایز 10 دوازده متری 10A2شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار خلیج فارس A2 سایز 8 دوازده متری 8A2شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار خلیج فارس A3 سایز 8 دوازده متری 8A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار خلیج فارس A2 سایز 12 دوازده متری 12A2شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار خلیج فارس A3 سایز 30 دوازده متری 30A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
نام محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت خرید
میلگرد آریان A2 سایز 8 دوازده متری 8A2شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آریان A3 سایز 8 دوازده متری 8A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آریان A2 سایز 10 دوازده متری 10A2شاخهکیلوگرمکارخانه 23,578
میلگرد آریان A3 سایز 10 دوازده متری 10A3شاخهکیلوگرمکارخانه 23,853
میلگرد آریان A2 سایز 12 دوازده متری 12A2شاخهکیلوگرمکارخانه 23,578
میلگرد آریان A3 سایز 12 دوازده متری 12A3شاخهکیلوگرمکارخانه 23,853
میلگرد آریان A3 سایز 14 دوازده متری 14A3شاخهکیلوگرمکارخانه 23,028
میلگرد آریان A3 سایز 16 دوازده متری 16A3شاخهکیلوگرمکارخانه 23,028
میلگرد آریان A3 سایز 18 دوازده متری 18A3شاخهکیلوگرمکارخانه 23,028
میلگرد آریان A3 سایز 20 دوازده متری 20A3شاخهکیلوگرمکارخانه 23,028
میلگرد آریان A3 سایز 22 دوازده متری 22A3شاخهکیلوگرمکارخانه 23,028
میلگرد آریان A3 سایز 25 دوازده متری 25A3شاخهکیلوگرمکارخانه 23,028
میلگرد آریان A3 سایز 28 دوازده متری 28A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آریان A3 سایز 32 دوازده متری 32A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
نام محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت خرید
میلگرد آناهیتا گیلان A2 سایز 8 دوازده متری 8A2شاخهکیلوگرمکارخانه 25,229
میلگرد آناهیتا گیلان A3 سایز 8 دوازده متری 8A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آناهیتا گیلان A2 سایز 10 دوازده متری 10A2شاخهکیلوگرمکارخانه 25,046
میلگرد آناهیتا گیلان A3 سایز 10 دوازده متری 10A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آناهیتا گیلان A2 سایز 12 دوازده متری 12A2شاخهکیلوگرمکارخانه 27,064
میلگرد آناهیتا گیلان A3 سایز 12 دوازده متری 12A3شاخهکیلوگرمکارخانه 25,046
میلگرد آناهیتا گیلان A3 سایز 14 دوازده متری 14A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,495
میلگرد آناهیتا گیلان A3 سایز 16 دوازده متری 16A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,495
میلگرد آناهیتا گیلان A3 سایز 18 دوازده متری 18A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,495
میلگرد آناهیتا گیلان A3 سایز 20 دوازده متری 20A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,495
میلگرد آناهیتا گیلان A3 سایز 22 دوازده متری 22A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,495
میلگرد آناهیتا گیلان A3 سایز 25 دوازده متری 25A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,862
میلگرد آناهیتا گیلان A3 سایز 28 دوازده متری 28A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,862
میلگرد آناهیتا گیلان A3 سایز 32 دوازده متری 32A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,862

قیمت میلگرد ابرکوه یزد

نام محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت خرید
میلگرد ابرکوه یزد A2 سایز 8 دوازده متری 8A2شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد ابرکوه یزد A3 سایز 8 دوازده متری 8A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد ابرکوه یزد A2 سایز 10 دوازده متری 10A2شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد ابرکوه یزد A3 سایز 10 دوازده متری 10A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد ابرکوه یزد A2 سایز 12 دوازده متری 12A2شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد ابرکوه یزد A3 سایز 12 دوازده متری 12A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد ابرکوه یزد A3 سایز 14 دوازده متری 14A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,560
میلگرد ابرکوه یزد A3 سایز 16 دوازده متری 16A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,560
میلگرد ابرکوه یزد A3 سایز 18 دوازده متری 18A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,560
میلگرد ابرکوه یزد A3 سایز 20 دوازده متری 20A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,560
میلگرد ابرکوه یزد A3 سایز 22 دوازده متری 22A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,560
میلگرد ابرکوه یزد A3 سایز 25 دوازده متری 25A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد ابرکوه یزد A3 سایز 28 دوازده متری 28A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد ابرکوه یزد A3 سایز 32 دوازده متری 32A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,560

قیمت میلگرد اروند اهواز

نام محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت خرید
میلگرد فولاد اروند A2 سایز 8 دوازده متری 8A2شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد فولاد اروند A3 سایز 8 دوازده متری 8A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد فولاد اروند A2 سایز 10 دوازده متری 10A2شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد فولاد اروند A3 سایز 10 دوازده متری 10A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد فولاد اروند A2 سایز 12 دوازده متری 12A2شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد فولاد اروند A3 سایز 12 دوازده متری 12A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد فولاد اروند A3 سایز 14 دوازده متری 14A3شاخهکیلوگرمکارخانه 23,486
میلگرد فولاد اروند A3 سایز 16 دوازده متری 16A3شاخهکیلوگرمکارخانه 23,486
میلگرد فولاد اروند A3 سایز 18 دوازده متری 18A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد فولاد اروند A3 سایز 20 دوازده متری 20A3شاخهکیلوگرمکارخانه 23,486
میلگرد فولاد اروند A3 سایز 22 دوازده متری 22A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد فولاد اروند A3 سایز 25 دوازده متری 25A3شاخهکیلوگرمکارخانه 23,486
میلگرد فولاد اروند A3 سایز 28 دوازده متری 28A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد فولاد اروند A3 سایز 32 دوازده متری 32A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
نام محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت خرید
میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A3 سایز 10 دوازده متری 10A3شاخهکیلوگرمکارخانه 27,890
میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A3 سایز 12 دوازده متری 12A3شاخهکیلوگرمکارخانه 27,706
میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A3 سایز 14 دوازده متری 14A3شاخهکیلوگرمکارخانه 27,523
میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A3 سایز 16 دوازده متری 16A3شاخهکیلوگرمکارخانه 27,523
میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A3 سایز 18 دوازده متری 18A3شاخهکیلوگرمکارخانه 27,523
میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A3 سایز 20 دوازده متری 20A3شاخهکیلوگرمکارخانه 27,523
میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A3 سایز 22 دوازده متری 22A3شاخهکیلوگرمکارخانه 27,523
میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A3 سایز 25 دوازده متری 25A3شاخهکیلوگرمکارخانه 27,523
میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A3 سایز 28 دوازده متری 28A3شاخهکیلوگرمکارخانه 27,706
میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A3 سایز 32 دوازده متری 32A3شاخهکیلوگرمکارخانه 27,706
میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A3 سایز 8 دوازده متری 8A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A2 سایز 8 دوازده متری 8A2شاخهکیلوگرمکارخانه 28,073
میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A2 سایز 10 دوازده متری 10A2شاخهکیلوگرمکارخانه 27,706
میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A2 سایز 12 دوازده متری 12A2شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

قیمت میلگرد بافق یزد

نام محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت خرید
میلگرد بافق یزد A2 سایز 8 دوازده متری 8A2شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد بافق یزد A3 سایز 8 دوازده متری 8A3شاخهکیلوگرمکارخانه 30,275
میلگرد بافق یزد A2 سایز 10 دوازده متری 10A2شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد بافق یزد A3 سایز 10 دوازده متری 10A3شاخهکیلوگرمکارخانه 28,349
میلگرد بافق یزد A2 سایز 12 دوازده متری 12A2شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد بافق یزد A3 سایز 12 دوازده متری 12A3شاخهکیلوگرمکارخانه 28,165
میلگرد بافق یزد A3 سایز 14 دوازده متری 14A3شاخهکیلوگرمکارخانه 27,615
میلگرد بافق یزد A3 سایز 16 دوازده متری 16A3شاخهکیلوگرمکارخانه 27,615
میلگرد بافق یزد A3 سایز 18 دوازده متری 18A3شاخهکیلوگرمکارخانه 27,064
میلگرد بافق یزد A3 سایز 20 دوازده متری 20A3شاخهکیلوگرمکارخانه 27,064
میلگرد بافق یزد A3 سایز 22 دوازده متری 22A3شاخهکیلوگرمکارخانه 27,064
میلگرد بافق یزد A3 سایز 25 دوازده متری 25A3شاخهکیلوگرمکارخانه 27,064
میلگرد بافق یزد A3 سایز 28 دوازده متری 28A3شاخهکیلوگرمکارخانه 27,064
میلگرد بافق یزد A3 سایز 32 دوازده متری 32A3شاخهکیلوگرمکارخانه 27,064
نام محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت خرید
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان A3 سایز 14 دوازده متری 14A3شاخهکیلوگرمکارخانه 23,394
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان A3 سایز 16 دوازده متری 16A3شاخهکیلوگرمکارخانه 23,394
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان A3 سایز 18 دوازده متری 18A3شاخهکیلوگرمکارخانه 23,394
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان A3 سایز 20 دوازده متری 20A3شاخهکیلوگرمکارخانه 23,394
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان A3 سایز 22 دوازده متری 22A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,312
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان A3 سایز 25 دوازده متری 25A3شاخهکیلوگرمکارخانه 23,853
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان A3 سایز 28 دوازده متری 28A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان A3 سایز 32 دوازده متری 32A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,312
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان A2 سایز 8 دوازده متری 8A2شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان A3 سایز 8 دوازده متری 8A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان A2 سایز 10 دوازده متری 10A2شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان A3 سایز 10 دوازده متری 10A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان A2 سایز 12 دوازده متری 12A2شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
نام محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت خرید
میلگرد زاگرس A2 سایز 8 دوازده متری 8A2شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد زاگرس A3 سایز 8 دوازده متری 8A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد زاگرس A2 سایز 10 دوازده متری 10A2شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد زاگرس A3 سایز 10 دوازده متری 10A3شاخهکیلوگرمکارخانه 30,275
میلگرد زاگرس A2 سایز 12 دوازده متری 12A2شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد زاگرس A3 سایز 12 دوازده متری 12A3شاخهکیلوگرمکارخانه 28,624
میلگرد زاگرس A3 سایز 14 دوازده متری 14A3شاخهکیلوگرمکارخانه 27,523
میلگرد زاگرس A3 سایز 16 دوازده متری 16A3شاخهکیلوگرمکارخانه 27,523
میلگرد زاگرس A3 سایز 18 دوازده متری 18A3شاخهکیلوگرمکارخانه 27,523
میلگرد زاگرس A3 سایز 20 دوازده متری 20A3شاخهکیلوگرمکارخانه 27,523
میلگرد زاگرس A3 سایز 22 دوازده متری 22A3شاخهکیلوگرمکارخانه 27,523
میلگرد زاگرس A3 سایز 25 دوازده متری 25A3شاخهکیلوگرمکارخانه 27,523
میلگرد زاگرس A3 سایز 28 دوازده متری 28A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد زاگرس A3 سایز 32 دوازده متری 32A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
نام محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت خرید
میلگرد سیرجان A2 سایز 8 دوازده متری 8A2شاخهکیلوگرمکارخانه 29,358
میلگرد سیرجان A3 سایز 8 دوازده متری 8A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد سیرجان A2 سایز 10 دوازده متری 10A2شاخهکیلوگرمکارخانه 29,174
میلگرد سیرجان A3 سایز 10 دوازده متری 10A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد سیرجان A2 سایز 12 دوازده متری 12A2شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد سیرجان A3 سایز 12 دوازده متری 12A3شاخهکیلوگرمکارخانه 29,174
میلگرد سیرجان A3 سایز 14 دوازده متری 14A3شاخهکیلوگرمکارخانه 28,807
میلگرد سیرجان A3 سایز 16 دوازده متری 16A3شاخهکیلوگرمکارخانه 28,807
میلگرد سیرجان A3 سایز 18 دوازده متری 18A3شاخهکیلوگرمکارخانه 28,807
میلگرد سیرجان A3 سایز 20 دوازده متری 20A3شاخهکیلوگرمکارخانه 28,807
میلگرد سیرجان A3 سایز 22 دوازده متری 22A3شاخهکیلوگرمکارخانه 28,807
میلگرد سیرجان A3 سایز 25 دوازده متری 25A3شاخهکیلوگرمکارخانه 28,807
میلگرد سیرجان A3 سایز 28 دوازده متری 28A3شاخهکیلوگرمکارخانه 27,064
میلگرد سیرجان A3 سایز 32 دوازده متری 32A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

قیمت میلگرد ظفر بناب

نام محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت خرید
میلگرد بناب A2 سایز 8 دوازده متری 8A2شاخهکیلوگرمکارخانه 25,321
میلگرد بناب A3 سایز 8 دوازده متری 8A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد بناب A2 سایز 10 دوازده متری 10A2شاخهکیلوگرمکارخانه 29,174
میلگرد بناب A3 سایز 10 دوازده متری 10A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد بناب A2 سایز 12 دوازده متری 12A2شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد بناب A3 سایز 12 دوازده متری 12A3شاخهکیلوگرمکارخانه 29,174
میلگرد بناب A3 سایز 14 دوازده متری 14A3شاخهکیلوگرمکارخانه 28,807
میلگرد بناب A3 سایز 16 دوازده متری 16A3شاخهکیلوگرمکارخانه 28,807
میلگرد بناب A3 سایز 18 دوازده متری 18A3شاخهکیلوگرمکارخانه 28,807
میلگرد بناب A3 سایز 20 دوازده متری 20A3شاخهکیلوگرمکارخانه 28,807
میلگرد بناب A3 سایز 22 دوازده متری 22A3شاخهکیلوگرمکارخانه 28,807
میلگرد بناب A3 سایز 25 دوازده متری 25A3شاخهکیلوگرمکارخانه 28,807
میلگرد بناب A3 سایز 28 دوازده متری 28A3شاخهکیلوگرمکارخانه 28,073
میلگرد بناب A3 سایز 32 دوازده متری 32A3شاخهکیلوگرمکارخانه 28,073
نام محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت خرید
میلگرد گروه ملی A2 سایز 8 دوازده متری 8A2شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد گروه ملی A3 سایز 8 دوازده متری 8A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد گروه ملی A2 سایز 10 دوازده متری 10A2شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد گروه ملی A3 سایز 10 دوازده متری 10A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد گروه ملی A2 سایز 12 دوازده متری 12A2شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد گروه ملی A3 سایز 12 دوازده متری 12A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد گروه ملی A3 سایز 14 دوازده متری 14A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد گروه ملی A3 سایز 16 دوازده متری 16A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد گروه ملی A3 سایز 18 دوازده متری 18A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد گروه ملی A3 سایز 20 دوازده متری 20A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد گروه ملی A3 سایز 22 دوازده متری 22A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد گروه ملی A3 سایز 25 دوازده متری 25A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد گروه ملی A3 سایز 28 دوازده متری 28A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد گروه ملی A3 سایز 32 دوازده متری 32A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

قیمت میلگرد نیشابور

نام محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت خرید
میلگرد آجدار نیشابور A3 سایز 12 دوازده متری 12A3شاخهکیلوگرمکارخانه 23,853
میلگرد آجدار نیشابور A3 سایز 14 دوازده متری 14A3شاخهکیلوگرمکارخانه 22,477
میلگرد آجدار نیشابور A3 سایز 16 دوازده متری 16A3شاخهکیلوگرمکارخانه 22,477
میلگرد آجدار نیشابور A3 سایز 18 دوازده متری 18A3شاخهکیلوگرمکارخانه 22,477
میلگرد آجدار نیشابور A3 سایز 20 دوازده متری 20A3شاخهکیلوگرمکارخانه 22,477
میلگرد آجدار نیشابور A3 سایز 22 دوازده متری 22A3شاخهکیلوگرمکارخانه 22,477
میلگرد آجدار نیشابور A3 سایز 25 دوازده متری 25A3شاخهکیلوگرمکارخانه 22,477
میلگرد آجدار نیشابور A3 سایز 28 دوازده متری 28A3شاخهکیلوگرمکارخانه 22,477
میلگرد آجدار نیشابور A3 سایز 32 دوازده متری 32A3شاخهکیلوگرمکارخانه 22,752
میلگرد آجدار نیشابور A2 سایز 8 دوازده متری 8A2شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار نیشابور A3 سایز 8 دوازده متری 8A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار نیشابور A2 سایز 10 دوازده متری 10A2شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار نیشابور A3 سایز 10 دوازده متری 10A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار نیشابور A2 سایز 12 دوازده متری 10A2شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
نام محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت خرید
میلگرد هیربد A2 سایز 8 دوازده متری 8A2شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد هیربد A3 سایز 8 دوازده متری 8A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد هیربد A2 سایز 10 دوازده متری 10A2شاخهکیلوگرمکارخانه 23,761
میلگرد هیربد A3 سایز 10 دوازده متری 10A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد هیربد A2 سایز 12 دوازده متری 12A2شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد هیربد A3 سایز 12 دوازده متری 12A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد هیربد A3 سایز 14 دوازده متری 14A3شاخهکیلوگرمکارخانه 23,394
میلگرد هیربد A3 سایز 16 دوازده متری 16A3شاخهکیلوگرمکارخانه 23,394
میلگرد هیربد A3 سایز 18 دوازده متری 18A3شاخهکیلوگرمکارخانه 22,477
میلگرد هیربد A3 سایز 20 دوازده متری 20A3شاخهکیلوگرمکارخانه 22,477
میلگرد هیربد A3 سایز 22 دوازده متری 22A3شاخهکیلوگرمکارخانه 22,477
میلگرد هیربد A3 سایز 25 دوازده متری 25A3شاخهکیلوگرمکارخانه 22,477
میلگرد هیربد A3 سایز 28 دوازده متری 28A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
میلگرد هیربد A3 سایز 32 دوازده متری 32A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

نظر شما

مراحل سفارش محصول

 • افزودن به سبد خرید
  1
 • ورود به حساب کاربری
  2
 • بررسی کارشناس فروش
  3
 • تحویل پیش فاکتور
  4
 • کنترل کیفیت
  5
 • ارسال سفارش
  6

قیمت ورق های فولادی