بنر دعوت به نمایشگاه متافو
قیمت میلگرد

عناوین اصلی صفحه

  علیرضا دوستی
  علی سنگنیان
  علیرضا حقوقی
  سودابه قرگز
  محسن صحرانورد
  اکرم سمیعی
  نادیا هاشمی
  الهه دوستی
  مهدیه هراتی
  معصومه رضوانی
  حسین حیدری راد

  فیلتر محصولات

  قیمت میلگرد آجدار

  نام محصول سایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
  میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A3 سایز 10 دوازده متری 10شاخهکیلوگرمکارخانهامیرکبیر خزر 14,587
  میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A3 سایز 12 دوازده متری 12شاخهکیلوگرمکارخانهامیرکبیر خزر 14,587
  میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A3 سایز 14 دوازده متری 14شاخهکیلوگرمکارخانهامیرکبیر خزر 14,587
  میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A3 سایز 16 دوازده متری 16شاخهکیلوگرمکارخانهامیرکبیر خزر 14,587
  میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A3 سایز 18 دوازده متری 18شاخهکیلوگرمکارخانهامیرکبیر خزر 14,587
  میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A3 سایز 20 دوازده متری 20شاخهکیلوگرمکارخانهامیرکبیر خزر 14,587
  میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A3 سایز 22 دوازده متری 22شاخهکیلوگرمکارخانهامیرکبیر خزر 14,587
  میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A3 سایز 25 دوازده متری 25شاخهکیلوگرمکارخانهامیرکبیر خزر 14,587
  میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A3 سایز 28 دوازده متری 28شاخهکیلوگرمکارخانهامیرکبیر خزر 14,587
  میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A3 سایز 32 دوازده متری 32شاخهکیلوگرمکارخانهامیرکبیر خزر 14,587
  میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان A3 سایز 14 دوازده متری 14شاخهکیلوگرمکارخانهذوب آهن اصفهان 14,771
  میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان A3 سایز 16 دوازده متری 16شاخهکیلوگرمکارخانهذوب آهن اصفهان 15,229
  میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان A3 سایز 18 دوازده متری 18شاخهکیلوگرمکارخانهذوب آهن اصفهان 14,679
  میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان A3 سایز 20 دوازده متری 20شاخهکیلوگرمکارخانهذوب آهن اصفهان 15,138
  میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان A3 سایز 22 دوازده متری 22شاخهکیلوگرمکارخانهذوب آهن اصفهان 14,954
  میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان A3 سایز 25 دوازده متری 25شاخهکیلوگرمکارخانهذوب آهن اصفهان 15,138
  میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان A3 سایز 28 دوازده متری 28شاخهکیلوگرمکارخانهذوب آهن اصفهان 14,862
  میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان A3 سایز 32 دوازده متری 32شاخهکیلوگرمکارخانهذوب آهن اصفهان 15,138
  میلگرد آجدار فایکو A3 سایز 10 دوازده متری 10شاخهکیلوگرمکارخانهفایکو 15,413
  میلگرد آجدار فایکو A3 سایز 12 دوازده متری 12شاخهکیلوگرمکارخانهفایکو 15,321
  میلگرد آجدار فایکو A3 سایز 14 دوازده متری 14شاخهکیلوگرمکارخانهفایکو 14,587
  میلگرد آجدار فایکو A3 سایز 16 دوازده متری 16شاخهکیلوگرمکارخانهفایکو 14,587
  میلگرد آجدار فایکو A3 سایز 18 دوازده متری 18شاخهکیلوگرمکارخانهفایکو 14,587
  میلگرد آجدار فایکو A3 سایز 20 دوازده متری 20شاخهکیلوگرمکارخانهفایکو 14,587
  میلگرد آجدار فایکو A3 سایز 22 دوازده متری 22شاخهکیلوگرمکارخانهفایکو 14,587
  میلگرد آجدار فایکو A3 سایز 25 دوازده متری 25شاخهکیلوگرمکارخانهفایکو 14,587
  میلگرد آجدار فایکو A3 سایز 32 دوازده متری 32شاخهکیلوگرمکارخانهفایکو 14,771
  میلگرد آجدار نیشابور A3 سایز 12 دوازده متری 12شاخهکیلوگرمکارخانهنیشابور تماس بگیرید
  میلگرد آجدار نیشابور A3 سایز 14 دوازده متری 14شاخهکیلوگرمکارخانهنیشابور 14,862
  میلگرد آجدار نیشابور A3 سایز 16 دوازده متری 16شاخهکیلوگرمکارخانهنیشابور 14,862
  میلگرد آجدار نیشابور A3 سایز 18 دوازده متری 18شاخهکیلوگرمکارخانهنیشابور 14,862
  میلگرد آجدار نیشابور A3 سایز 20 دوازده متری 20شاخهکیلوگرمکارخانهنیشابور 14,862
  میلگرد آجدار نیشابور A3 سایز 22 دوازده متری 22شاخهکیلوگرمکارخانهنیشابور 14,862
  میلگرد آجدار نیشابور A3 سایز 25 دوازده متری 25شاخهکیلوگرمکارخانهنیشابور 14,862
  میلگرد آجدار نیشابور A3 سایز 28 دوازده متری 28شاخهکیلوگرمکارخانهنیشابور 14,862
  میلگرد آجدار نیشابور A3 سایز 32 دوازده متری 32شاخهکیلوگرمکارخانهنیشابور 14,862
  میلگرد آجدار خلیج فارس A3 سایز 10 دوازده متری 10شاخهکیلوگرمکارخانهخلیج فارس 14,220
  میلگرد آجدار خلیج فارس A3 سایز 12 دوازده متری 12شاخهکیلوگرمکارخانهخلیج فارس 14,220
  میلگرد آجدار خلیج فارس A3 سایز 14 دوازده متری 14شاخهکیلوگرمکارخانهخلیج فارس 14,220
  میلگرد آجدار خلیج فارس A3 سایز 16 دوازده متری 16شاخهکیلوگرمکارخانهخلیج فارس 14,220
  میلگرد آجدار خلیج فارس A3 سایز 18 دوازده متری 18شاخهکیلوگرمکارخانهخلیج فارس 14,220
  میلگرد آجدار خلیج فارس A3 سایز 20 دوازده متری 20شاخهکیلوگرمکارخانهخلیج فارس 14,220
  میلگرد آجدار خلیج فارس A3 سایز 24 دوازده متری 24شاخهکیلوگرمکارخانهخلیج فارس 14,220
  میلگرد آجدار خلیج فارس A3 سایز 26 دوازده متری 26شاخهکیلوگرمکارخانهخلیج فارس 14,220
  میلگرد آجدار خلیج فارس A3 سایز 28 دوازده متری 28شاخهکیلوگرمکارخانهخلیج فارس 14,220

  قیمت میلگرد آلیاژی

  نام محصول سایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
  میلگرد ساده آلیاژی سایز 12 دوازده متری 12شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد آلیاژی ایران 18,440
  میلگرد ساده آلیاژی سایز 14 دوازده متری 14شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد آلیاژی ایران 18,440
  میلگرد آلیاژی سایز 16 دوازده متری 16شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد آلیاژی ایران 18,440
  میلگرد آلیاژی سایز 18 دوازده متری 18شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد آلیاژی ایران 18,440
  میلگرد آلیاژی سایز 20 دوازده متری 20شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد آلیاژی ایران 18,440
  میلگرد ساده آلیاژی سایز 22 دوازده متری 22شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد آلیاژی ایران 18,440
  میلگرد آلیاژی سایز 25 دوازده متری 25شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد آلیاژی ایران 18,440
  میلگرد آلیاژی سایز 28 دوازده متری 28شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد آلیاژی ایران 18,440
  میلگرد آلیاژی سایز 32 دوازده متری 32شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد آلیاژی ایران 18,440

  قیمت میلگرد ساده

  نام محصول سایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
  میلگرد ساده فولاد کاوه تیکمه داش A1 سایز 8 دوازده متری 8شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد کاوه تیکمه داش 15,780
  میلگرد ساده فولاد کاوه تیکمه داش A1 سایز 10 دوازده متری 10شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد کاوه تیکمه داش 15,688
  میلگرد ساده فولاد کویر کاشان A1 سایز 12 دوازده متری 12شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان 20,734
  میلگرد ساده فولاد کویر کاشان A1 سایز 14 دوازده متری 14شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان 20,734
  میلگرد ساده فولاد کویر کاشان A1 سایز 16 دوازده متری 16شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان 20,734
  میلگرد ساده فولاد کویر کاشان A1 سایز 18 دوازده متری 18شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان 20,734
  میلگرد ساده فولاد کویر کاشان A1 سایز 20 دوازده متری 20شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان 20,734
  میلگرد ساده فولاد کویر کاشان A1 سایز 22 دوازده متری 22شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان 20,734
  میلگرد ساده فولاد کویر کاشان A1 سایز 25 دوازده متری 25شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان 20,734
  میلگرد ساده فولاد کویر کاشان A1 سایز 28 دوازده متری 28شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان 20,734
  میلگرد ساده فولاد کویر کاشان A1 سایز 30 دوازده متری 30شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان 20,734
  میلگرد ساده فولاد کویر کاشان A1 سایز 32 دوازده متری 32شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان 20,734
  میلگرد ساده فولاد کویر کاشان A1 سایز 36 دوازده متری 36شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان 20,734
  میلگرد ساده فولاد کویر کاشان A1 سایز 40 دوازده متری 40شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان 20,734
  میلگرد ساده نورد فولاد نوین متین A1 سایز 10 دوازده متری 10شاخهکیلوگرمکارخانهنورد فولاد نوین متین 18,440
  میلگرد ساده نورد فولاد نوین متین A1 سایز 12 دوازده متری 12شاخهکیلوگرمکارخانهنورد فولاد نوین متین 18,440
  میلگرد ساده نورد فولاد نوین متین A1 سایز 14 دوازده متری 14شاخهکیلوگرمکارخانهنورد فولاد نوین متین 18,440
  میلگرد ساده نورد فولاد نوین متین A1 سایز 16 دوازده متری 16شاخهکیلوگرمکارخانهنورد فولاد نوین متین 18,440
  میلگرد ساده نورد فولاد نوین متین A1 سایز 18 دوازده متری 18شاخهکیلوگرمکارخانهنورد فولاد نوین متین 18,440
  میلگرد ساده نورد فولاد نوین متین A1 سایز 20 دوازده متری 20شاخهکیلوگرمکارخانهنورد فولاد نوین متین 18,440
  میلگرد ساده نورد فولاد نوین متین A1 سایز 22 دوازده متری 22شاخهکیلوگرمکارخانهنورد فولاد نوین متین 18,440
  میلگرد ساده نورد فولاد نوین متین A1 سایز 25 دوازده متری 25شاخهکیلوگرمکارخانهنورد فولاد نوین متین 18,440
  میلگرد ساده نورد فولاد نوین متین A1 سایز 28 دوازده متری 28شاخهکیلوگرمکارخانهنورد فولاد نوین متین 18,440
  میلگرد ساده نورد فولاد نوین متین A1 سایز 32 دوازده متری 32شاخهکیلوگرمکارخانهنورد فولاد نوین متین 18,440
  نام محصول سایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
  میلگرد کلاف آجدار نورد کوثر اهواز A2 سایز 8 8کلافکیلوگرمکارخانهنورد کوثر اهواز تماس بگیرید
  میلگرد کلاف آجدار نورد کوثر اهواز A3 سایز 8 8کلافکیلوگرمکارخانهنورد کوثر اهواز تماس بگیرید
  میلگرد کلاف آجدار نورد کوثر اهواز A2 سایز 10 10کلافکیلوگرمکارخانهنورد کوثر اهواز تماس بگیرید
  میلگرد کلاف آجدار نورد کوثر اهواز A3 سایز 10 10کلافکیلوگرمکارخانهنورد کوثر اهواز تماس بگیرید
  میلگرد کلاف ساده فولاد الیگودرز A1 سایز 6.5 ساده 6.5کلافکیلوگرمکارخانهفولاد الیگودرز تماس بگیرید
  میلگرد کلاف ساده صنایع فولاد سازان امیر آباد A1 سایز 6.5 ساختمانی 6.5کلافکیلوگرمانبار تهرانصنایع فولادسازان امیرآباد 15,413
  میلگرد کلاف ساده صنایع فولاد سازان امیر آباد A1 سایز 6.5 کششی 6.5کلافکیلوگرمانبار تهرانصنایع فولادسازان امیرآباد 15,413
  میلگرد کلاف ساده صنایع فولاد سازان امیر آباد A1 سایز 8 ساختمانی 8کلافکیلوگرمانبار تهرانصنایع فولادسازان امیرآباد تماس بگیرید
  میلگرد کلاف ساده صنایع فولاد سازان امیر آباد A1 سایز 10 ساختمانی 10کلافکیلوگرمانبار تهرانصنایع فولادسازان امیرآباد تماس بگیرید
  میلگرد کلاف ساده فولاد کویر کاشان A1 سایز 5.5 ساده 5.5کلافکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان 15,413
  میلگرد کلاف ساده فولاد کویر کاشان A1 سایز 6 ساده 6کلافکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان 15,413
  میلگرد کلاف ساده فولاد کویر کاشان A1 سایز 6.5 ساده 6.5کلافکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان 15,413
  میلگرد کلاف ساده فولاد کویر کاشان A1 سایز 8 ساده 8کلافکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان 15,413
  میلگرد کلاف ساده فولاد کویر کاشان A1 سایز 10 ساده 10کلافکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان 15,413
  میلگرد کلاف ساده فولاد کویر کاشان A1 سایز 11 ساده 11کلافکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان 15,413
  میلگرد کلاف ساده فولاد کویر کاشان A1 سایز 12 ساده 12کلافکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان 15,413
  میلگرد کلاف ساده فولاد کویر کاشان A1 سایز 12.5 ساده 12.5کلافکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان 15,413
  میلگرد کلاف ساده فولاد کویر کاشان A1 سایز 13 ساده 13کلافکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان 15,413
  میلگرد کلاف ساده فولاد کویر کاشان A1 سایز 14 ساده 14کلافکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان 15,413
  میلگرد کلاف ساده فولاد کویر کاشان A1 سایز 16.5 ساده 16.5کلافکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان 15,413
  میلگرد کلاف ساده فولاد نطنز A1 سایز 6.5 ساده 6.5کلافکیلوگرمکارخانهفولاد نطنز تماس بگیرید

  نظر شما

  مراحل سفارش محصول

  • افزودن به سبد خرید
   1
  • ورود به حساب کاربری
   2
  • بررسی کارشناس فروش
   3
  • تحویل پیش فاکتور
   4
  • کنترل کیفیت
   5
  • ارسال سفارش
   6

  قیمت ورق های فولادی