قیمت میلگرد

عناوین اصلی صفحه

  علیرضا دوستی
  علی سنگنیان
  علیرضا حقوقی
  سودابه قرگز
  محسن صحرانورد
  اکرم سمیعی
  نادیا هاشمی
  الهه دوستی
  مهدیه هراتی
  معصومه رضوانی
  عاطفه متین

  فیلتر محصولات

  قیمت میلگرد آجدار

  نام محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت خرید
  میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A3 سایز 10 دوازده متری 10A3شاخهکیلوگرمکارخانه 27,890
  میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A3 سایز 12 دوازده متری 12A3شاخهکیلوگرمکارخانه 27,706
  میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A3 سایز 14 دوازده متری 14A3شاخهکیلوگرمکارخانه 27,523
  میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A3 سایز 16 دوازده متری 16A3شاخهکیلوگرمکارخانه 27,523
  میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A3 سایز 18 دوازده متری 18A3شاخهکیلوگرمکارخانه 27,523
  میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A3 سایز 20 دوازده متری 20A3شاخهکیلوگرمکارخانه 27,523
  میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A3 سایز 22 دوازده متری 22A3شاخهکیلوگرمکارخانه 27,523
  میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A3 سایز 25 دوازده متری 25A3شاخهکیلوگرمکارخانه 27,523
  میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A3 سایز 28 دوازده متری 28A3شاخهکیلوگرمکارخانه 27,706
  میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A3 سایز 32 دوازده متری 32A3شاخهکیلوگرمکارخانه 27,706
  میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان A3 سایز 14 دوازده متری 14A3شاخهکیلوگرمکارخانه 23,394
  میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان A3 سایز 16 دوازده متری 16A3شاخهکیلوگرمکارخانه 23,394
  میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان A3 سایز 18 دوازده متری 18A3شاخهکیلوگرمکارخانه 23,394
  میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان A3 سایز 20 دوازده متری 20A3شاخهکیلوگرمکارخانه 23,394
  میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان A3 سایز 22 دوازده متری 22A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,312
  میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان A3 سایز 25 دوازده متری 25A3شاخهکیلوگرمکارخانه 23,853
  میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان A3 سایز 28 دوازده متری 28A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان A3 سایز 32 دوازده متری 32A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,312
  میلگرد آجدار فایکو A3 سایز 10 دوازده متری 10شاخهکیلوگرمکارخانهفایکو تماس بگیرید
  میلگرد آجدار فایکو A3 سایز 12 دوازده متری 12شاخهکیلوگرمکارخانهفایکو تماس بگیرید
  میلگرد آجدار فایکو A3 سایز 14 دوازده متری 14شاخهکیلوگرمکارخانهفایکو تماس بگیرید
  میلگرد آجدار فایکو A3 سایز 16 دوازده متری 16شاخهکیلوگرمکارخانهفایکو تماس بگیرید
  میلگرد آجدار فایکو A3 سایز 18 دوازده متری 18شاخهکیلوگرمکارخانهفایکو تماس بگیرید
  میلگرد آجدار فایکو A3 سایز 20 دوازده متری 20شاخهکیلوگرمکارخانهفایکو تماس بگیرید
  میلگرد آجدار فایکو A3 سایز 22 دوازده متری 22شاخهکیلوگرمکارخانهفایکو تماس بگیرید
  میلگرد آجدار فایکو A3 سایز 25 دوازده متری 25شاخهکیلوگرمکارخانهفایکو تماس بگیرید
  میلگرد آجدار فایکو A3 سایز 32 دوازده متری 32شاخهکیلوگرمکارخانهفایکو تماس بگیرید
  میلگرد آجدار نیشابور A3 سایز 12 دوازده متری 12A3شاخهکیلوگرمکارخانه 23,853
  میلگرد آجدار نیشابور A3 سایز 14 دوازده متری 14A3شاخهکیلوگرمکارخانه 22,477
  میلگرد آجدار نیشابور A3 سایز 16 دوازده متری 16A3شاخهکیلوگرمکارخانه 22,477
  میلگرد آجدار نیشابور A3 سایز 18 دوازده متری 18A3شاخهکیلوگرمکارخانه 22,477
  میلگرد آجدار نیشابور A3 سایز 20 دوازده متری 20A3شاخهکیلوگرمکارخانه 22,477
  میلگرد آجدار نیشابور A3 سایز 22 دوازده متری 22A3شاخهکیلوگرمکارخانه 22,477
  میلگرد آجدار نیشابور A3 سایز 25 دوازده متری 25A3شاخهکیلوگرمکارخانه 22,477
  میلگرد آجدار نیشابور A3 سایز 28 دوازده متری 28A3شاخهکیلوگرمکارخانه 22,477
  میلگرد آجدار نیشابور A3 سایز 32 دوازده متری 32A3شاخهکیلوگرمکارخانه 22,752
  میلگرد آجدار خلیج فارس A3 سایز 10 دوازده متری 10A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد آجدار خلیج فارس A3 سایز 12 دوازده متری 12A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد آجدار خلیج فارس A3 سایز 14 دوازده متری 14A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد آجدار خلیج فارس A3 سایز 16 دوازده متری 16A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد آجدار خلیج فارس A3 سایز 18 دوازده متری 18A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد آجدار خلیج فارس A3 سایز 20 دوازده متری 20A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد آجدار خلیج فارس A3 سایز 24 دوازده متری 24A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد آجدار خلیج فارس A3 سایز 26 دوازده متری 26A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد آجدار خلیج فارس A3 سایز 28 دوازده متری 28A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان A2 سایز 8 دوازده متری 8A2شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان A3 سایز 8 دوازده متری 8A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان A2 سایز 10 دوازده متری 10A2شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان A3 سایز 10 دوازده متری 10A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان A2 سایز 12 دوازده متری 12A2شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد آجدار نیشابور A2 سایز 8 دوازده متری 8A2شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد آجدار نیشابور A3 سایز 8 دوازده متری 8A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد آجدار نیشابور A2 سایز 10 دوازده متری 10A2شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد آجدار نیشابور A3 سایز 10 دوازده متری 10A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد آجدار نیشابور A2 سایز 12 دوازده متری 10A2شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد آریان A2 سایز 8 دوازده متری 8A2شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد آریان A3 سایز 8 دوازده متری 8A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد آریان A2 سایز 10 دوازده متری 10A2شاخهکیلوگرمکارخانه 23,578
  میلگرد آریان A3 سایز 10 دوازده متری 10A3شاخهکیلوگرمکارخانه 23,853
  میلگرد آریان A2 سایز 12 دوازده متری 12A2شاخهکیلوگرمکارخانه 23,578
  میلگرد آریان A3 سایز 12 دوازده متری 12A3شاخهکیلوگرمکارخانه 23,853
  میلگرد آریان A3 سایز 14 دوازده متری 14A3شاخهکیلوگرمکارخانه 23,028
  میلگرد آریان A3 سایز 16 دوازده متری 16A3شاخهکیلوگرمکارخانه 23,028
  میلگرد آریان A3 سایز 18 دوازده متری 18A3شاخهکیلوگرمکارخانه 23,028
  میلگرد آریان A3 سایز 20 دوازده متری 20A3شاخهکیلوگرمکارخانه 23,028
  میلگرد آریان A3 سایز 22 دوازده متری 22A3شاخهکیلوگرمکارخانه 23,028
  میلگرد آریان A3 سایز 25 دوازده متری 25A3شاخهکیلوگرمکارخانه 23,028
  میلگرد آریان A3 سایز 28 دوازده متری 28A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد آریان A3 سایز 32 دوازده متری 32A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد سیرجان A2 سایز 8 دوازده متری 8A2شاخهکیلوگرمکارخانه 29,358
  میلگرد سیرجان A3 سایز 8 دوازده متری 8A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد سیرجان A2 سایز 10 دوازده متری 10A2شاخهکیلوگرمکارخانه 29,174
  میلگرد سیرجان A3 سایز 10 دوازده متری 10A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد سیرجان A2 سایز 12 دوازده متری 12A2شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد سیرجان A3 سایز 12 دوازده متری 12A3شاخهکیلوگرمکارخانه 29,174
  میلگرد سیرجان A3 سایز 14 دوازده متری 14A3شاخهکیلوگرمکارخانه 28,807
  میلگرد سیرجان A3 سایز 16 دوازده متری 16A3شاخهکیلوگرمکارخانه 28,807
  میلگرد سیرجان A3 سایز 18 دوازده متری 18A3شاخهکیلوگرمکارخانه 28,807
  میلگرد سیرجان A3 سایز 20 دوازده متری 20A3شاخهکیلوگرمکارخانه 28,807
  میلگرد سیرجان A3 سایز 22 دوازده متری 22A3شاخهکیلوگرمکارخانه 28,807
  میلگرد سیرجان A3 سایز 25 دوازده متری 25A3شاخهکیلوگرمکارخانه 28,807
  میلگرد سیرجان A3 سایز 28 دوازده متری 28A3شاخهکیلوگرمکارخانه 27,064
  میلگرد سیرجان A3 سایز 32 دوازده متری 32A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد آجدار خلیج فارس A2 سایز 10 دوازده متری 10A2شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد آجدار خلیج فارس A2 سایز 8 دوازده متری 8A2شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد آجدار خلیج فارس A3 سایز 8 دوازده متری 8A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد آجدار خلیج فارس A2 سایز 12 دوازده متری 12A2شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد آجدار خلیج فارس A3 سایز 30 دوازده متری 30A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد آناهیتا گیلان A2 سایز 8 دوازده متری 8A2شاخهکیلوگرمکارخانه 25,229
  میلگرد آناهیتا گیلان A3 سایز 8 دوازده متری 8A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد آناهیتا گیلان A2 سایز 10 دوازده متری 10A2شاخهکیلوگرمکارخانه 25,046
  میلگرد آناهیتا گیلان A3 سایز 10 دوازده متری 10A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد آناهیتا گیلان A2 سایز 12 دوازده متری 12A2شاخهکیلوگرمکارخانه 27,064
  میلگرد آناهیتا گیلان A3 سایز 12 دوازده متری 12A3شاخهکیلوگرمکارخانه 25,046
  میلگرد آناهیتا گیلان A3 سایز 14 دوازده متری 14A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,495
  میلگرد آناهیتا گیلان A3 سایز 16 دوازده متری 16A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,495
  میلگرد آناهیتا گیلان A3 سایز 18 دوازده متری 18A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,495
  میلگرد آناهیتا گیلان A3 سایز 20 دوازده متری 20A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,495
  میلگرد آناهیتا گیلان A3 سایز 22 دوازده متری 22A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,495
  میلگرد آناهیتا گیلان A3 سایز 25 دوازده متری 25A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,862
  میلگرد آناهیتا گیلان A3 سایز 28 دوازده متری 28A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,862
  میلگرد آناهیتا گیلان A3 سایز 32 دوازده متری 32A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,862
  میلگرد گروه ملی A2 سایز 8 دوازده متری 8A2شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد گروه ملی A3 سایز 8 دوازده متری 8A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد گروه ملی A2 سایز 10 دوازده متری 10A2شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد گروه ملی A3 سایز 10 دوازده متری 10A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد گروه ملی A2 سایز 12 دوازده متری 12A2شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد گروه ملی A3 سایز 12 دوازده متری 12A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد گروه ملی A3 سایز 14 دوازده متری 14A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد گروه ملی A3 سایز 16 دوازده متری 16A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد گروه ملی A3 سایز 18 دوازده متری 18A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد گروه ملی A3 سایز 20 دوازده متری 20A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد گروه ملی A3 سایز 22 دوازده متری 22A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد گروه ملی A3 سایز 25 دوازده متری 25A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد گروه ملی A3 سایز 28 دوازده متری 28A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد گروه ملی A3 سایز 32 دوازده متری 32A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد فولاد اروند A2 سایز 8 دوازده متری 8A2شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد فولاد اروند A3 سایز 8 دوازده متری 8A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد فولاد اروند A2 سایز 10 دوازده متری 10A2شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد فولاد اروند A3 سایز 10 دوازده متری 10A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد فولاد اروند A2 سایز 12 دوازده متری 12A2شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد فولاد اروند A3 سایز 12 دوازده متری 12A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد فولاد اروند A3 سایز 14 دوازده متری 14A3شاخهکیلوگرمکارخانه 23,486
  میلگرد فولاد اروند A3 سایز 16 دوازده متری 16A3شاخهکیلوگرمکارخانه 23,486
  میلگرد فولاد اروند A3 سایز 18 دوازده متری 18A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد فولاد اروند A3 سایز 20 دوازده متری 20A3شاخهکیلوگرمکارخانه 23,486
  میلگرد فولاد اروند A3 سایز 22 دوازده متری 22A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد فولاد اروند A3 سایز 25 دوازده متری 25A3شاخهکیلوگرمکارخانه 23,486
  میلگرد فولاد اروند A3 سایز 28 دوازده متری 28A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد فولاد اروند A3 سایز 32 دوازده متری 32A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد ابرکوه یزد A2 سایز 8 دوازده متری 8A2شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد ابرکوه یزد A3 سایز 8 دوازده متری 8A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد ابرکوه یزد A2 سایز 10 دوازده متری 10A2شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد ابرکوه یزد A3 سایز 10 دوازده متری 10A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد ابرکوه یزد A2 سایز 12 دوازده متری 12A2شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد ابرکوه یزد A3 سایز 12 دوازده متری 12A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد ابرکوه یزد A3 سایز 14 دوازده متری 14A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,560
  میلگرد ابرکوه یزد A3 سایز 16 دوازده متری 16A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,560
  میلگرد ابرکوه یزد A3 سایز 18 دوازده متری 18A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,560
  میلگرد ابرکوه یزد A3 سایز 20 دوازده متری 20A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,560
  میلگرد ابرکوه یزد A3 سایز 22 دوازده متری 22A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,560
  میلگرد ابرکوه یزد A3 سایز 25 دوازده متری 25A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد ابرکوه یزد A3 سایز 28 دوازده متری 28A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد ابرکوه یزد A3 سایز 32 دوازده متری 32A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,560
  میلگرد زاگرس A2 سایز 8 دوازده متری 8A2شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد زاگرس A3 سایز 8 دوازده متری 8A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد زاگرس A2 سایز 10 دوازده متری 10A2شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد زاگرس A3 سایز 10 دوازده متری 10A3شاخهکیلوگرمکارخانه 30,275
  میلگرد زاگرس A2 سایز 12 دوازده متری 12A2شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد زاگرس A3 سایز 12 دوازده متری 12A3شاخهکیلوگرمکارخانه 28,624
  میلگرد زاگرس A3 سایز 14 دوازده متری 14A3شاخهکیلوگرمکارخانه 27,523
  میلگرد زاگرس A3 سایز 16 دوازده متری 16A3شاخهکیلوگرمکارخانه 27,523
  میلگرد زاگرس A3 سایز 18 دوازده متری 18A3شاخهکیلوگرمکارخانه 27,523
  میلگرد زاگرس A3 سایز 20 دوازده متری 20A3شاخهکیلوگرمکارخانه 27,523
  میلگرد زاگرس A3 سایز 22 دوازده متری 22A3شاخهکیلوگرمکارخانه 27,523
  میلگرد زاگرس A3 سایز 25 دوازده متری 25A3شاخهکیلوگرمکارخانه 27,523
  میلگرد زاگرس A3 سایز 28 دوازده متری 28A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد زاگرس A3 سایز 32 دوازده متری 32A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A3 سایز 8 دوازده متری 8A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A2 سایز 8 دوازده متری 8A2شاخهکیلوگرمکارخانه 28,073
  میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A2 سایز 10 دوازده متری 10A2شاخهکیلوگرمکارخانه 27,706
  میلگرد آجدار امیرکبیر خزر A2 سایز 12 دوازده متری 12A2شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد بافق یزد A2 سایز 8 دوازده متری 8A2شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد بافق یزد A3 سایز 8 دوازده متری 8A3شاخهکیلوگرمکارخانه 30,275
  میلگرد بافق یزد A2 سایز 10 دوازده متری 10A2شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد بافق یزد A3 سایز 10 دوازده متری 10A3شاخهکیلوگرمکارخانه 28,349
  میلگرد بافق یزد A2 سایز 12 دوازده متری 12A2شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد بافق یزد A3 سایز 12 دوازده متری 12A3شاخهکیلوگرمکارخانه 28,165
  میلگرد بافق یزد A3 سایز 14 دوازده متری 14A3شاخهکیلوگرمکارخانه 27,615
  میلگرد بافق یزد A3 سایز 16 دوازده متری 16A3شاخهکیلوگرمکارخانه 27,615
  میلگرد بافق یزد A3 سایز 18 دوازده متری 18A3شاخهکیلوگرمکارخانه 27,064
  میلگرد بافق یزد A3 سایز 20 دوازده متری 20A3شاخهکیلوگرمکارخانه 27,064
  میلگرد بافق یزد A3 سایز 22 دوازده متری 22A3شاخهکیلوگرمکارخانه 27,064
  میلگرد بافق یزد A3 سایز 25 دوازده متری 25A3شاخهکیلوگرمکارخانه 27,064
  میلگرد بافق یزد A3 سایز 28 دوازده متری 28A3شاخهکیلوگرمکارخانه 27,064
  میلگرد بافق یزد A3 سایز 32 دوازده متری 32A3شاخهکیلوگرمکارخانه 27,064
  میلگرد بناب A2 سایز 8 دوازده متری 8A2شاخهکیلوگرمکارخانه 25,321
  میلگرد بناب A3 سایز 8 دوازده متری 8A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد بناب A2 سایز 10 دوازده متری 10A2شاخهکیلوگرمکارخانه 29,174
  میلگرد بناب A3 سایز 10 دوازده متری 10A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد بناب A2 سایز 12 دوازده متری 12A2شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد بناب A3 سایز 12 دوازده متری 12A3شاخهکیلوگرمکارخانه 29,174
  میلگرد بناب A3 سایز 14 دوازده متری 14A3شاخهکیلوگرمکارخانه 28,807
  میلگرد بناب A3 سایز 16 دوازده متری 16A3شاخهکیلوگرمکارخانه 28,807
  میلگرد بناب A3 سایز 18 دوازده متری 18A3شاخهکیلوگرمکارخانه 28,807
  میلگرد بناب A3 سایز 20 دوازده متری 20A3شاخهکیلوگرمکارخانه 28,807
  میلگرد بناب A3 سایز 22 دوازده متری 22A3شاخهکیلوگرمکارخانه 28,807
  میلگرد بناب A3 سایز 25 دوازده متری 25A3شاخهکیلوگرمکارخانه 28,807
  میلگرد بناب A3 سایز 28 دوازده متری 28A3شاخهکیلوگرمکارخانه 28,073
  میلگرد بناب A3 سایز 32 دوازده متری 32A3شاخهکیلوگرمکارخانه 28,073
  میلگرد هیربد A2 سایز 8 دوازده متری 8A2شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد هیربد A3 سایز 8 دوازده متری 8A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد هیربد A2 سایز 10 دوازده متری 10A2شاخهکیلوگرمکارخانه 23,761
  میلگرد هیربد A3 سایز 10 دوازده متری 10A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد هیربد A2 سایز 12 دوازده متری 12A2شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد هیربد A3 سایز 12 دوازده متری 12A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد هیربد A3 سایز 14 دوازده متری 14A3شاخهکیلوگرمکارخانه 23,394
  میلگرد هیربد A3 سایز 16 دوازده متری 16A3شاخهکیلوگرمکارخانه 23,394
  میلگرد هیربد A3 سایز 18 دوازده متری 18A3شاخهکیلوگرمکارخانه 22,477
  میلگرد هیربد A3 سایز 20 دوازده متری 20A3شاخهکیلوگرمکارخانه 22,477
  میلگرد هیربد A3 سایز 22 دوازده متری 22A3شاخهکیلوگرمکارخانه 22,477
  میلگرد هیربد A3 سایز 25 دوازده متری 25A3شاخهکیلوگرمکارخانه 22,477
  میلگرد هیربد A3 سایز 28 دوازده متری 28A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد هیربد A3 سایز 32 دوازده متری 32A3شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

  قیمت میلگرد آلیاژی

  نام محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت خرید
  میلگرد آلیاژی ck15 سایز 30 گرید 1.1141 301.1141شاخهکیلوگرمکارخانه 26,606
  میلگرد آلیاژی ck15 سایز 40 گرید 1.1141 401.1141شاخهکیلوگرمکارخانه 26,606
  میلگرد آلیاژی ck15 سایز 50 گرید 1.1141 501.1141شاخهکیلوگرمکارخانه 26,606
  میلگرد آلیاژی ck15 سایز 60 گرید 1.1141 601.1141شاخهکیلوگرمکارخانه 26,606
  میلگرد آلیاژی ck15 سایز 70 گرید 1.1141 701.1141شاخهکیلوگرمکارخانه 26,606
  میلگرد آلیاژی ck15 سایز 80 گرید 1.1141 801.1141شاخهکیلوگرمکارخانه 27,523
  میلگرد آلیاژی ck15 سایز 90 گرید 1.1141 901.1141شاخهکیلوگرمکارخانه 27,523
  میلگرد آلیاژی ck15 سایز 100 گرید 1.1141 1001.1141شاخهکیلوگرمکارخانه 27,523
  میلگرد آلیاژی ck15 سایز 110 گرید 1.1141 1101.1141شاخهکیلوگرمکارخانه 27,523
  میلگرد آلیاژی ck15 سایز 120 گرید 1.1141 1201.1141شاخهکیلوگرمکارخانه 27,523
  میلگرد آلیاژی ck15 سایز 200 گرید 1.1141 2001.1141شاخهکیلوگرمکارخانه 27,523
  میلگرد آلیاژی ck15 سایز 350 گرید 1.1141 3501.1141شاخهکیلوگرمکارخانه 28,899
  میلگرد آلیاژی ck45 سایز 20 گرید 1.1191 201.1191شاخهکیلوگرمکارخانه 31,193
  میلگرد آلیاژی ck45 سایز 30 گرید 1.1191 301.1191شاخهکیلوگرمکارخانه 31,193
  میلگرد آلیاژی ck45 سایز 40 گرید 1.1191 401.1191شاخهکیلوگرمکارخانه 31,193
  میلگرد آلیاژی ck45 سایز 50 گرید 1.1191 501.1191شاخهکیلوگرمکارخانه 31,193
  میلگرد آلیاژی ck45 سایز 60 گرید 1.1191 601.1191شاخهکیلوگرمکارخانه 31,193
  میلگرد آلیاژی ck45 سایز 90 گرید 1.1191 901.1191شاخهکیلوگرمکارخانه 33,945
  میلگرد آلیاژی ck45 سایز 120 گرید 1.1191 1201.1191شاخهکیلوگرمکارخانه 33,945
  میلگرد آلیاژی ck45 سایز 200 گرید 1.1191 2001.1191شاخهکیلوگرمکارخانه 34,862
  میلگرد آلیاژی ck45 سایز 20 گرید 1.9095 201.9095شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد آلیاژی ck45 سایز 30 گرید 1.9095 301.9095شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد آلیاژی ck45 سایز 90 گرید 1.9095 901.9095شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد آلیاژی ck45 سایز 200 گرید 1.9095 2001.9095شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد آلیاژی mo40 سایز 20 گرید 1.7225 201.7225شاخهکیلوگرمکارخانه 49,541
  میلگرد آلیاژی mo40 سایز 30 گرید 1.7225 301.7225شاخهکیلوگرمکارخانه 48,624
  میلگرد آلیاژی mo40 سایز 40 گرید 1.7225 401.7225شاخهکیلوگرمکارخانه 48,624
  میلگرد آلیاژی mo40 سایز 50 گرید 1.7225 501.7225شاخهکیلوگرمکارخانه 48,624
  میلگرد آلیاژی mo40 سایز 65 گرید 1.7225 651.7225شاخهکیلوگرمکارخانه 48,624
  میلگرد آلیاژی mo40 سایز 70 گرید 1.7225 701.7225شاخهکیلوگرمکارخانه 48,624
  میلگرد آلیاژی mo40 سایز 80 گرید 1.7225 801.7225شاخهکیلوگرمکارخانه 48,624
  میلگرد آلیاژی mo40 سایز 90 گرید 1.7225 901.7225شاخهکیلوگرمکارخانه 54,128
  میلگرد آلیاژی mo40 سایز 100 گرید 1.7225 1001.7225شاخهکیلوگرمکارخانه 54,128
  میلگرد آلیاژی mo40 سایز 120 گرید 1.7225 1201.7225شاخهکیلوگرمکارخانه 54,128
  میلگرد آلیاژی mo40 سایز 200 گرید 1.7225 2001.7225شاخهکیلوگرمکارخانه 54,128
  میلگرد آلیاژی mo40 سایز 350 گرید 1.7225 3501.7225شاخهکیلوگرمکارخانه 54,128
  میلگرد آلیاژی st52 سایز 20 گرید 1.0570 201.0570شاخهکیلوگرمکارخانه 40,367
  میلگرد آلیاژی st52 سایز 30 گرید 1.0570 301.0570شاخهکیلوگرمکارخانه 40,367
  میلگرد آلیاژی st52 سایز 40 گرید 1.0570 301.0570شاخهکیلوگرمکارخانه 40,367
  میلگرد آلیاژی st52 سایز 50 گرید 1.0570 501.0570شاخهکیلوگرمکارخانه 40,367
  میلگرد آلیاژی st52 سایز 60 گرید 1.0570 601.0570شاخهکیلوگرمکارخانه 40,367
  میلگرد آلیاژی st52 سایز 70 گرید 1.0570 701.0570شاخهکیلوگرمکارخانه 40,367
  میلگرد آلیاژی st52 سایز 80 گرید 1.0570 801.0570شاخهکیلوگرمکارخانه 40,367
  میلگرد آلیاژی st52 سایز 90 گرید 1.0570 901.0570شاخهکیلوگرمکارخانه 46,789
  میلگرد آلیاژی st52 سایز 100 گرید 1.0570 1001.0570شاخهکیلوگرمکارخانه 46,789
  میلگرد آلیاژی st52 سایز 110 گرید 1.0570 1101.0570شاخهکیلوگرمکارخانه 46,789
  میلگرد آلیاژی st52 سایز 150 گرید 1.0570 1501.0570شاخهکیلوگرمکارخانه 47,706
  میلگرد آلیاژی st52 سایز 280 گرید 1.0570 2801.0570شاخهکیلوگرمکارخانه 51,376
  میلگرد آلیاژی سمانته سایز 20 گرید 1.7131 201.7137شاخهکیلوگرمکارخانه 52,294
  میلگرد آلیاژی سمانته سایز 30 گرید 1.7131 301.7131شاخهکیلوگرمکارخانه 49,541
  میلگرد آلیاژی سمانته سایز 40 گرید 1.7131 401.7131شاخهکیلوگرمکارخانه 49,541
  میلگرد آلیاژی سمانته سایز 50 گرید 1.7131 501.7131شاخهکیلوگرمکارخانه 49,541
  میلگرد آلیاژی سمانته سایز 60 گرید 1.7131 601.7131شاخهکیلوگرمکارخانه 49,541
  میلگرد آلیاژی سمانته سایز 70 گرید 1.7131 701.7131شاخهکیلوگرمکارخانه 49,541
  میلگرد آلیاژی سمانته سایز 80 گرید 1.7131 801.7131شاخهکیلوگرمکارخانه 49,541
  میلگرد آلیاژی سمانته سایز 90 گرید 1.7131 901.7131شاخهکیلوگرمکارخانه 52,294
  میلگرد آلیاژی سمانته سایز 100 گرید 1.7131 1001.7131شاخهکیلوگرمکارخانه 52,294
  میلگرد آلیاژی سمانته سایز 110 گرید 1.7131 1101.7131شاخهکیلوگرمکارخانه 52,294
  میلگرد آلیاژی سمانته سایز 150 گرید 1.7131 1501.7131شاخهکیلوگرمکارخانه 55,046
  میلگرد آلیاژی سمانته سایز 500 گرید 1.7131 5001.7131شاخهکیلوگرمکارخانه 50,459

  قیمت میلگرد ساده

  نام محصول سایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
  میلگرد ساده فولاد کاوه تیکمه داش A1 سایز 8 دوازده متری 8شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد کاوه تیکمه داش تماس بگیرید
  میلگرد ساده فولاد کاوه تیکمه داش A1 سایز 10 دوازده متری 10شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد کاوه تیکمه داش تماس بگیرید
  میلگرد ساده فولاد کویر کاشان A1 سایز 12 دوازده متری 12شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان تماس بگیرید
  میلگرد ساده فولاد کویر کاشان A1 سایز 14 دوازده متری 14شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان تماس بگیرید
  میلگرد ساده فولاد کویر کاشان A1 سایز 16 دوازده متری 16شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان تماس بگیرید
  میلگرد ساده فولاد کویر کاشان A1 سایز 18 دوازده متری 18شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان تماس بگیرید
  میلگرد ساده فولاد کویر کاشان A1 سایز 20 دوازده متری 20شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان تماس بگیرید
  میلگرد ساده فولاد کویر کاشان A1 سایز 22 دوازده متری 22شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان تماس بگیرید
  میلگرد ساده فولاد کویر کاشان A1 سایز 25 دوازده متری 25شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان تماس بگیرید
  میلگرد ساده فولاد کویر کاشان A1 سایز 28 دوازده متری 28شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان تماس بگیرید
  میلگرد ساده فولاد کویر کاشان A1 سایز 30 دوازده متری 30شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان تماس بگیرید
  میلگرد ساده فولاد کویر کاشان A1 سایز 32 دوازده متری 32شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان تماس بگیرید
  میلگرد ساده فولاد کویر کاشان A1 سایز 36 دوازده متری 36شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان تماس بگیرید
  میلگرد ساده فولاد کویر کاشان A1 سایز 40 دوازده متری 40شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان تماس بگیرید
  میلگرد ساده نورد فولاد نوین متین A1 سایز 10 دوازده متری 10شاخهکیلوگرمکارخانهنورد فولاد نوین متین تماس بگیرید
  میلگرد ساده نورد فولاد نوین متین A1 سایز 12 دوازده متری 12شاخهکیلوگرمکارخانهنورد فولاد نوین متین تماس بگیرید
  میلگرد ساده نورد فولاد نوین متین A1 سایز 14 دوازده متری 14شاخهکیلوگرمکارخانهنورد فولاد نوین متین تماس بگیرید
  میلگرد ساده نورد فولاد نوین متین A1 سایز 16 دوازده متری 16شاخهکیلوگرمکارخانهنورد فولاد نوین متین تماس بگیرید
  میلگرد ساده نورد فولاد نوین متین A1 سایز 18 دوازده متری 18شاخهکیلوگرمکارخانهنورد فولاد نوین متین تماس بگیرید
  میلگرد ساده نورد فولاد نوین متین A1 سایز 20 دوازده متری 20شاخهکیلوگرمکارخانهنورد فولاد نوین متین تماس بگیرید
  میلگرد ساده نورد فولاد نوین متین A1 سایز 22 دوازده متری 22شاخهکیلوگرمکارخانهنورد فولاد نوین متین تماس بگیرید
  میلگرد ساده نورد فولاد نوین متین A1 سایز 25 دوازده متری 25شاخهکیلوگرمکارخانهنورد فولاد نوین متین تماس بگیرید
  میلگرد ساده نورد فولاد نوین متین A1 سایز 28 دوازده متری 28شاخهکیلوگرمکارخانهنورد فولاد نوین متین تماس بگیرید
  میلگرد ساده نورد فولاد نوین متین A1 سایز 32 دوازده متری 32شاخهکیلوگرمکارخانهنورد فولاد نوین متین تماس بگیرید
  نام محصول سایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
  میلگرد کلاف آجدار نورد کوثر اهواز A2 سایز 8 8کلافکیلوگرمکارخانهنورد کوثر اهواز تماس بگیرید
  میلگرد کلاف آجدار نورد کوثر اهواز A3 سایز 8 8کلافکیلوگرمکارخانهنورد کوثر اهواز تماس بگیرید
  میلگرد کلاف آجدار نورد کوثر اهواز A2 سایز 10 10کلافکیلوگرمکارخانهنورد کوثر اهواز تماس بگیرید
  میلگرد کلاف آجدار نورد کوثر اهواز A3 سایز 10 10کلافکیلوگرمکارخانهنورد کوثر اهواز تماس بگیرید
  میلگرد کلاف ساده فولاد الیگودرز A1 سایز 6.5 ساده 6.5کلافکیلوگرمکارخانهفولاد الیگودرز تماس بگیرید
  میلگرد کلاف ساده صنایع فولاد سازان امیر آباد A1 سایز 6.5 ساختمانی 6.5کلافکیلوگرمانبار تهرانصنایع فولادسازان امیرآباد تماس بگیرید
  میلگرد کلاف ساده صنایع فولاد سازان امیر آباد A1 سایز 6.5 کششی 6.5کلافکیلوگرمانبار تهرانصنایع فولادسازان امیرآباد تماس بگیرید
  میلگرد کلاف ساده صنایع فولاد سازان امیر آباد A1 سایز 8 ساختمانی 8کلافکیلوگرمانبار تهرانصنایع فولادسازان امیرآباد تماس بگیرید
  میلگرد کلاف ساده صنایع فولاد سازان امیر آباد A1 سایز 10 ساختمانی 10کلافکیلوگرمانبار تهرانصنایع فولادسازان امیرآباد تماس بگیرید
  میلگرد کلاف ساده فولاد کویر کاشان A1 سایز 5.5 ساده 5.5کلافکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان تماس بگیرید
  میلگرد کلاف ساده فولاد کویر کاشان A1 سایز 6 ساده 6کلافکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان تماس بگیرید
  میلگرد کلاف ساده فولاد کویر کاشان A1 سایز 6.5 ساده 6.5کلافکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان تماس بگیرید
  میلگرد کلاف ساده فولاد کویر کاشان A1 سایز 8 ساده 8کلافکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان تماس بگیرید
  میلگرد کلاف ساده فولاد کویر کاشان A1 سایز 10 ساده 10کلافکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان تماس بگیرید
  میلگرد کلاف ساده فولاد کویر کاشان A1 سایز 11 ساده 11کلافکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان تماس بگیرید
  میلگرد کلاف ساده فولاد کویر کاشان A1 سایز 12 ساده 12کلافکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان تماس بگیرید
  میلگرد کلاف ساده فولاد کویر کاشان A1 سایز 12.5 ساده 12.5کلافکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان تماس بگیرید
  میلگرد کلاف ساده فولاد کویر کاشان A1 سایز 13 ساده 13کلافکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان تماس بگیرید
  میلگرد کلاف ساده فولاد کویر کاشان A1 سایز 14 ساده 14کلافکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان تماس بگیرید
  میلگرد کلاف ساده فولاد کویر کاشان A1 سایز 16.5 ساده 16.5کلافکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان تماس بگیرید
  میلگرد کلاف ساده فولاد نطنز A1 سایز 6.5 ساده 6.5کلافکیلوگرمکارخانهفولاد نطنز تماس بگیرید
  عناوین اصلی صفحه

   قیمت میلگرد به روز

   شما چه اطلاعاتی از قیمت میلگرد، میلگرد آجدار و میلگرد ساده دارید؟ کاملا واضح است که قیمت میلگرد براساس نوع، کیفیت، ابعادو قطر آن متغیر میباشد. میلگرد مکمل بتن در صنعت ساخت و ساز است. تغییر قیمت میلگرد بر قیمت تمام شده بازار مسکن کاملا اثبات شده میباشد. شما میتوانید مناسب ترین قیمت میلگرد را از فولادسل دریافت کنید.

   ویدیوی معرفی میلگرد

   میلگرد چیست

   میلگرد نوعی میله فولادی است که در سایزهای متفاوتی ساخته می ‌شود و برای بتن‌ ریزی مورد استفاده قرار می‌ گیرد. در اکثر سازه های دست بشر از بتن به منظور استحکام استفاده بنا می شود. تمام افراد بتن را به عنوان یکی از قوی ترین مصالح با مقاومتی بالا در برابر نیروهای فشاری می شناسند، این ماده به قدری قوی است که برای شکستن آن نیروی بسیار زیادی نیاز می‌شود.

   در کنار این قدرت باورنکردنی، بتن دارای یک نقطه ضعف بزرگ است. بتن در برابر نیروهای کششی و چرخشی، مقاومت آنچنانی ندارد. به دلیل این نقطه ضعف، پای میلگرد در ساختمان سازی به میان آمد.

   هدف استفاده از میلگرد

   میلگردها با ترکیب آلیاژهای مختلف برای کاربردهای متنوع تولید می‌شود. میلگردهای آجدار یکی از معمول ترین انواع میلگرد هستند. وجود آج روی میلگرد کمک می‌کند این مقطع با استحکام بیشتری درون بتن قرار بگیرد و در نتیجه آن احتمال آسیب و شکستگی در سازه تا حد زیادی کاهش پیدا می‌کند. با توجه به این تعاریف میبینیم که میلگرد نقشی بسیار مهم در بتن ایفا می‌کند.

   بتن به تنهایی برای افزایش استحکام کاربردی ندارد و باید حتما به همراه میلگرد استفاده شود. استفاده از میلگرد در بتن باعث می‌شود سازه شما در برابر نیروی کششی مقاومت بالاتری پیدا کند. هدف از استفاده میلگرد در بتن، افزایش قدرت تقویت مصالح است. به طور کلی میلگرد وظیفه تقویت بتن را برعهده دارد.

   دلایل زیادی دارد که مهندسان عمران به دنبال افزایش مقاومت کششی سازه هستند. مهمترین دلیل افزایش مقاومت کششی، محافظت از سازه در برابر زلزله است. در زمان وقوع زلزله، استفاده از میلگرد در بتن جلوی ترک و شکستگی را خواهد گرفت. میلگرد همانند محافظ یک سازه عمل کرده و وظیفه مراقبت و ایجاد امینت برای ساکنین را بر عهده دارد.

   انواع میلگرد

   1. میلگرد ساده
   2. میلگرد آجدار
   3. میلگرد آلیاژی

   میلگرد ساده

   از میلگرد ساده در صنعت ساختمان‌سازی و بتن‌های آرمه استفاده می‌شود که می‌تواند مقاومت بتن‌ها را در برابر نیروهای کششی افزایش دهد. البته از این محصول هم در نماسازی ساختمان هم استفاده می‌شود. همچنین از این محصول در ساخت پیچ و مهره، میخ و همچنین ساخت برخی اتصالات استفاده می‌شود. یکی دیگر از کاربردهای میلگرد ساده یا A1، استفاده در سقف‌های تیرچه بلوک به عنوان میلگرد حرارتی میباشد.

   قیمت میلگرد ساده ، از جهتی تابع کارخانه تولید کننده، نوع، کیفیت و سایز تولیدیست. اما به لحاظ متغیرهای کلان، عواملی نظیر قیمت ارز، قیمت جهانی آهن، حجم تولیدی کارخانه ها و میزان تقاضا، بر قیمت میلگرد ساده موثرند.

   میلگرد آجدار

   منظور از آج، برجستگی هاییست که بر روی میلگرد قرار دارد. این برجستگی ها به منظور افزایش اتصال میلگرد به بتن، ایجاد میشود. میلگردها از نظر شکل آج نیز با هم تفاوت دارند. سه نوع متداول میلگردهای آجدار به صورت A2، A3 و A4 نامگذاری می شوند. میلگرد A3 بیشترین کاربرد را در ساختمان سازی دارد و عموما به عنوان میلگرد طولی مورد استفاده قرار می گیرد.

   قیمت میلگرد آجدار مانند سایر میلگردها از جهتی تابع کارخانه تولید کننده، کیفیت آن و سایز تولیدیست. اما به لحاظ متغیرهای کلان، عواملی نظیر قیمت ارز، قیمت جهانی آهن، حجم تولیدی کارخانه ها و میزان تقاضا، بر قیمت میلگرد آجدار تاثیر میگذارند.

   علامت اختصاری میلگرد به منظور تشخیص کارخانه‌ی تولیدکننده‌ی این محصول است که متشکل از حروف و اعداد بوده و شناسنامه‌ی کلی میلگردها محسوب می‌شود. میلگردهای آجدار با قطر 6 تا 50 میلی‌متر تولید می‌شوند.

   میلگرد آلیاژی

   قیمت میلگرد آلیاژی ، از جهتی تابع کارخانه تولید کننده، نوع، کیفیت و سایز تولیدیست. همچنین درصد استفاده از فلزات ترکیبی در آلیاژ میلگرد بر قیمت آن تاثیر میگذارد. به لحاظ متغیرهای کلان، عواملی نظیر قیمت ارز، قیمت جهانی آهن، حجم تولیدی کارخانه ها و میزان تقاضا، بر قیمت میلگرد آلیاژی موثرند.

   قیمت میلگرد آلیاژی، نقش مهمی در هزینه های یک پروژه دارد. بنابراین اطلاع از استانداردها، انواع و ویژگی های آن میتواند در انتخاب بهتر محصول، کمک نماید.

   در ساخت میلگردها از دو نوع فولاد آلیاژی یا غیرآلیاژی استفاده می‌شود. در بازار ایران سه نوع فولاد آلیاژی MO40، ST52 ،ST57 و CK45 بیشترین استفاده را دارند.

   در ترکیبات فولاد آلیاژی از آهن، کربن، نیکل، کروم، مولیبیدن، سیلیسیم، مس، منگنز و چند ماده دیگر استفاده می‌شود که با توجه به درصد استفاده از هر کدام، قیمت میلگرد آلیاژی متفاوت است.

   نظر شما

   مراحل سفارش محصول

   • افزودن به سبد خرید
    1
   • ورود به حساب کاربری
    2
   • بررسی کارشناس فروش
    3
   • تحویل پیش فاکتور
    4
   • کنترل کیفیت
    5
   • ارسال سفارش
    6

   قیمت ورق های فولادی