خانم سودابه قرگز
واحد فروش
خانم سودابه قرگز
داخلی
108
021-74486
آقای علیرضا دوستی
واحد فروش
آقای علیرضا دوستی
داخلی
108
021-74486
آقای محمدعلی کارگر
واحد فروش
آقای محمدعلی کارگر
داخلی
108
021-74486
خانم الهام سمیعی
واحد فروش
خانم الهام سمیعی
داخلی
108
021-74486
خانم الهه دوستی
واحد خرید
خانم الهه دوستی
داخلی
108
021-74486
خانم نیلوفر نعمتی
واحد فروش
خانم نیلوفر نعمتی
داخلی
108
021-74486
آقای مسعود شاه حسینی
واحد فروش
آقای مسعود شاه حسینی
داخلی
108
021-74486
آقای علی سنگنیان
واحد فروش
آقای علی سنگنیان
داخلی
108
021-74486
آقای مجید شهشهانی
واحد فروش
آقای مجید شهشهانی
داخلی
108
021-74486
آقای علیرضا حقوقی
واحد خرید
آقای علیرضا حقوقی
داخلی
108
021-74486
آقای آرین کیانمرز
واحد فروش
آقای آرین کیانمرز
داخلی
108
021-74486
خانم عاطفه متین
واحد فروش
خانم عاطفه متین
داخلی
108
021-74486
خانم نادیا هاشمی
واحد فروش
خانم نادیا هاشمی
داخلی
108
021-74486
آقای محسن صحرانورد
واحد خرید
آقای محسن صحرانورد
داخلی
108
021-74486
آقای سعید ایلخانی
واحد خرید
آقای سعید ایلخانی
داخلی
108
021-74486
آقای امیرافراز سورانی
واحد خرید
آقای امیرافراز سورانی
داخلی
108
021-74486

قیمت توری فلزی

قیمت توری پرسی

قیمت توری پرسی

بروزرسانی: 26 فروردین 1403
خروجی اکسل
محصول سایزضخامتابعادواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
توری پرسی 3 سایز 2*2 2*232*1کیلوگرمکارخانه 32,130 2,892
توری پرسی 3.5 سایز 2*2 2*23.52*1کیلوگرمکارخانه 32,130 2,892
توری پرسی 4 سایز 2*2 2*242*1کیلوگرمکارخانه 32,130 2,892
توری پرسی 4.5 سایز 2*2 2*24.52*1کیلوگرمکارخانه 32,130 2,892
توری پرسی 5 سایز 2*2 2*252*1کیلوگرمکارخانه 32,130 2,892
توری پرسی 3 سایز 3*3 3*332*1کیلوگرمکارخانه 32,130 2,892
توری پرسی 3.5 سایز 3*3 3*33.52*1کیلوگرمکارخانه 32,130 2,892
توری پرسی 4 سایز 3*3 3*342*1کیلوگرمکارخانه 32,130 2,892
توری پرسی 4.5 سایز 3*3 3*34.52*1کیلوگرمکارخانه 32,130 2,892
توری پرسی 5 سایز 3*3 3*352*1کیلوگرمکارخانه 32,130 2,892
توری پرسی 3 سایز 4*4 4*432*1کیلوگرمکارخانه 32,130 2,892
توری پرسی 3.5 سایز 4*4 4*43.52*1کیلوگرمکارخانه 32,130 2,892
توری پرسی 4 سایز 4*4 4*442*1کیلوگرمکارخانه 32,130 2,892
توری پرسی 4.5 سایز 4*4 4*44.52*1کیلوگرمکارخانه 32,130 2,892
توری پرسی 5 سایز 4*4 4*452*1کیلوگرمکارخانه 32,130 2,892
توری پرسی 3 سایز 5*5 5*532*1کیلوگرمکارخانه 32,130 2,892
توری پرسی 3.5 سایز 5*5 5*53.52*1کیلوگرمکارخانه 32,130 2,892
توری پرسی 4 سایز 5*5 5*542*1کیلوگرمکارخانه 32,130 2,892
توری پرسی 4.5 سایز 5*5 5*54.52*1کیلوگرمکارخانه 32,130 2,892
توری پرسی 5 سایز 5*5 5*552*1کیلوگرمکارخانه 32,130 2,892
قیمت فنس (توری حصاری)

قیمت فنس (توری حصاری)

بروزرسانی: 26 فروردین 1403
خروجی اکسل
محصول سایزمفتولطولواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
توری حصاری سایز 5.5*5.5 مفتول 2 5.5*5.52.015متر مربعکارخانه 37,100 3,339
توری حصاری سایز 5.5*5.5 مفتول 2.5 5.5*5.52.515متر مربعکارخانه 57,970 5,217
توری حصاری سایز 5.5*5.5 مفتول 3 5.5*5.53.015متر مربعکارخانه 83,470 7,512
توری حصاری سایز 5.5*5.5 مفتول 4 5.5*5.54.015متر مربعکارخانه 150,100 13,509
توری حصاری سایز 5.8*5.8 مفتول 2 5.8*5.82.015متر مربعکارخانه 35,180 3,166
توری حصاری سایز 5.8*5.8 مفتول 2.5 5.8*5.82.515متر مربعکارخانه 54,970 4,947
توری حصاری سایز 5.8*5.8 مفتول 3 5.8*5.83.015متر مربعکارخانه 79,160 7,124
توری حصاری سایز 5.8*5.8 مفتول 4 5.8*5.84.015متر مربعکارخانه 140,720 12,665
توری حصاری سایز 6.5*6.5 مفتول 2 6.5*6.52.015متر مربعکارخانه 31,390 2,825
توری حصاری سایز 6.5*6.5 مفتول 3.5 6.5*6.53.515متر مربعکارخانه 49,050 4,415
توری حصاری سایز 6.5*6.5 مفتول 3 6.5*6.53.015متر مربعکارخانه 70,630 6,357
توری حصاری سایز 6.5*6.5 مفتول 4 6.5*6.54.015متر مربعکارخانه 127,010 11,431
توری حصاری سایز 6.8*6.8 مفتول 2 6.8*6.82.015متر مربعکارخانه 30,010 2,701
توری حصاری سایز 6.8*6.8 مفتول 2.5 6.8*6.82.515متر مربعکارخانه 46,890 4,220
توری حصاری سایز 6.8*6.8 مفتول 3 6.8*6.83.015متر مربعکارخانه 67,520 6,077
توری حصاری سایز 6.8*6.8 مفتول 4 6.8*6.84.015متر مربعکارخانه 121,400 10,926
توری حصاری سایز 7.5*7.5 مفتول 2 7.5*7.52.015متر مربعکارخانه 27,210 2,449
توری حصاری سایز 7.5*7.5 مفتول 2.5 7.5*7.52.515متر مربعکارخانه 42,510 3,826
توری حصاری سایز 7.5*7.5 مفتول 3 7.5*7.53.015متر مربعکارخانه 61,210 5,509
توری حصاری سایز 7.5*7.5 مفتول 4 7.5*7.54.015متر مربعکارخانه 110,070 9,906
قیمت توری گابیون

قیمت توری گابیون

بروزرسانی: 26 فروردین 1403
خروجی اکسل
محصول سایزمفتولطولواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
توری گابیون سایز 6*8 مفتول 1.8 8*61.815کیلوگرمکارخانه 41,580 3,742
توری گابیون سایز 6*8 مفتول 2 8*62.015کیلوگرمکارخانه 38,340 3,451
توری گابیون سایز 6*8 مفتول 2.5 8*62.515کیلوگرمکارخانه 38,340 3,451
توری گابیون سایز 6*8 مفتول 3 8*63.015کیلوگرمکارخانه 38,340 3,451
توری گابیون سایز 8*10 مفتول 1.8 10*81.815کیلوگرمکارخانه 41,580 3,742
توری گابیون سایز 8*10 مفتول 2 10*82.015کیلوگرمکارخانه 38,340 3,451
توری گابیون سایز 8*10 مفتول 2.5 10*82.515کیلوگرمکارخانه 38,340 3,451
توری گابیون سایز 8*10 مفتول 3 10*83.015کیلوگرمکارخانه 38,340 3,451
قیمت توری مرغی

قیمت توری مرغی

بروزرسانی: 26 فروردین 1403
خروجی اکسل
محصول عرضطولوزنواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
توری مرغی عرض 120 وزن 5.5 کیلوگرم 120455.5رولکارخانه 288,000 25,920
توری مرغی عرض 120 وزن 7.5 کیلوگرم 120457.5رولکارخانه 382,500 34,425
توری مرغی عرض 120 وزن 8.8 کیلوگرم 120458.8رولکارخانه 463,500 41,715
قیمت توری فرنگی

قیمت توری فرنگی

بروزرسانی: 26 فروردین 1403
خروجی اکسل
محصول عرضطولوزنواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
توری فرنگی عرض 120 120206رولکارخانه 337,500 30,375
توری فرنگی عرض 150 150207رولکارخانه 373,500 33,615
توری فرنگی عرض 180 180208رولکارخانه 454,500 40,905
مزیت های خرید از فولادسل

توری فلزی به عنوان یک مصالح ساختمانی چند منظوره، در انواع پروژه‌های ساخت و ساز، حصارسازی، گابیون‌سازی و سایر فعالیت‌های صنعتی و تجاری استفاده می‌شود. عوامل مختلفی که بر قیمت توری فلزی تأثیر می‌گذارند شامل نوع توری (حصاری، پرسی، گابیون، مرغی یا فرنگی)، ضخامت، ابعاد و نوع فولاد مورد استفاده در تولید آن می‌شوند. در این صفحه، جدول قیمت امروز توری فلزی را بر اساس انواع مختلف و ابعاد متنوع آن در اختیار شما قرار دارد تا بتوانید محصول مورد نظر خود را بر اساس ساختار و با مقایسه قیمت، انتخاب و خریداری نمایید. جهت سفارش توری فلزی، می‌توانید از دکمه “ثبت سفارش” استفاده کنید یا از طریق شماره تلفن 02174486، سفارش خرید توری فلزی خود را ثبت نمایید.

فهرست مطالب

  توری فلزی، با تنوع بسیار در جنس، اندازه و کاربرد، یکی از محصولات کلیدی در بسیاری از پروژه‌های صنعتی، ساختمانی، کشاورزی و حتی هنری است و به دلیل تحمل وزن زیاد و دوام در برابر عوامل محیطی، گزینه‌ای مطمئن و پرکاربرد هستند. انتخاب درست و اقتصادی توری فلزی، به ویژه برای فعالان صنعت و ساختمان یکی از حیاتی‌ترین تصمیمات است و دسترسی به اطلاعات دقیق و کنونی قیمت روز توری فلزی اهمیت زیادی دارد. به‌روزرسانی مستمر قیمت‌ها در این صفحه، کمک می‌کند تا با آگاهی کامل از تحولات بازار، برنامه‌ریزی‌های مالی و لجستیک خود را تنظیم و بهینه کنند. این رویکرد همچنین فروشندگان را قادر می‌سازد تا در فضایی شفاف قیمت‌گذاری کنند و مناسبات تجاری سالم‌تر و موثرتری را فراهم آورند.

  قیمت روز توری فلزی

  اطلاع از قیمت روز توری فلزی یکی از عوامل حیاتی در صنعت ساختمان و سازه‌سازی است. داشتن دسترسی به اطلاعات به‌روز در زمینه قیمت توری فلزی، به مشتریان و صاحبان پروژه‌های ساختمانی این امکان را می‌دهد تا تصمیم‌گیری اطلاع‌بخش‌تر و بهینه‌تری در انتخاب محصولات داشته باشند. اهمیت این اطلاعات در جلب بهترین معامله، کاهش هزینه‌های احتمالی، و تضمین کیفیت مطلوب محصولات است. در نتیجه، داشتن دید کامل و جامع نسبت به عوامل تأثیرگذار بر قیمت توری فلزی، ابزاری قدرتمند برای مشتریان و صاحبان پروژه است تا در فرآیند خرید خود تصمیمات موفق‌تری را انتخاب کنند.

  انواع توری فلزی

  عوامل موثر در قیمت توری فلزی

  قیمت خرید توری فلزی بر اساس چند عامل اساسی تعیین می‌شود که به طور خلاصه می‌توان به آن‌ها اشاره کرد. از مهمترین عوامل تعیین قیمت توری فلزی نوع مواد اولیه و سیم مفتول فولادی استفاده شده در تولید آن است. انواع توری فلزی معمولا از سیم مفتول گالوانیزه تولید می‌شود که بسته به انواع مفتول گالوانیزه سرد و گرم، قیمت نهایی توری فلزی، تحت تاثیر قرار می‌گیرد. ابعاد و اندازه چشمه توری آهنی نیز به عنوان یکی دیگر از عوامل مؤثر در قیمت توری فلزی ریز بافت مطرح می‌شود. از آنجا که توری‌ها در اندازه‌ها و اشکال مختلف در بازار موجود هستند، توجه به مشخصات توری بسته به نیاز شما، می‌تواند تاثیر زیادی بر قیمت خرید توری فلزی داشته باشد. 

  ضخامت و اندازه توری نیز بر قیمت آن اثر می‌گذارند. توری‌های با چشمه کوچکتر و با ضخامت مفتول نازکتر، معمولا قیمت بیشتری دارند و همچنین ابعاد و اشکال خاص توری آهنی می‌توانند تأثیر زیادی بر قیمت داشته باشند. عوامل دیگری نیز به قیمت ورق توری فلزی اثر می‌گذارند، حجم و مقدار سفارش و حتی شرایط بازار آهن آلات و نوسانات ارز از جمله این موارد هستند. استفاده از خدمات شرکت‌های بازرگانی می‌تواند در خرید توری فلزی با قیمت مناسب تاثیر داشته باشد.

  توری فلزی

  توری فلزی یا فولادی حاصل بافته شدن سیم های مفتولی به یکدیگر یا پانچ کردن ورق فولادی بوده که به دلیل وزن سبک و استحکام بالا، در صنایع مختلفی به کار گرفته می شود. قیمت توری فلزی نیز بسته به جنس و کاربرد آن همواره دستخوش تغییرات است. از توری فلزی در بسیاری از زمینه‌ها استفاده می‌شود. به عنوان مثال ساختمان سازی، محوطه سازی، سوله سازی و حمل و نقل. اما مهم‌ترین و اولویت دارترین محل استفاده، بخش ساختمان است. ابعاد چشمه به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده قیمت توری فلزی ریز بافت، به فاصله بین رشته‌های سیم مفتول اطلاق می‌شود.

  انواع توری فلزی

  توری فلزی در انواع مختلف و کاربردهای متنوع طراحی و تولید می‌شود. این فراورده فولادی که از سیم مفتول فولادی یا ورق پانچ شده تولید می‌شود، با توجه به ساختار گوناگون، برای موارد مختلف بکارگیری می‌شود. توری آهنی مفتولی شامل انواع صنایع زیر می‌شوند:

  توری فلزی ریز بافت

  توری فلزی ریز بافت، در صنایع مختلفی از جمله ساختمان‌سازی، حصارکشی، مرزبندی، ساخت مجسمه و حفاظت مورد استفاده قرار می‌گیرد. ویژگی برجسته این توری‌ها، ساختار پایه‌شان از سیم‌های مفتولی است که با یکدیگر بافته می‌شوند. توری ریز بافت به عنوان مصنوعات چند منظوره با انواع اندازه‌ها و صفحه‌بندی‌ها عرضه می‌شوند. خرید توری فلزی ریز بافت به دلیل مقاومت بالا در برابر ساییدگی راهکار مناسبی برای رفع نیاز بسیاری از پروژه‌ها است. قیمت توری فلزی ریز بافت با توجه به نیاز مشتریان در بازار، از تنوعی بالایی برخوردار است و انتخاب توری فلزی ریز بافت مناسب برای هر پروژه امکان پذیر می‌سازد. اگر به دنبال توری آهنی با ساختار نازک و ریز بافت هستید، می‌توانید از مشاوره متخصصان شرکت‌های بازرگانی معتبر تماس بگیرید تا به شما در انتخاب و خرید موردنظرتان کمک کنند.

  کاربرد توری فلزی

  توری‌های فلزی انواع متعددی دارند که هر یک برای کاربردهای خاصی مناسب هستند. توری‌های پرسی در ساخت قطعات و دیواره‌ها، توری مرغی و فرنگی برای صنایع کشاورزی و دامپروری مورد استفاده قرار میگیرند. توری‌های گابیون یا توری حصاری به عنوان سیستم‌های حفاظتی در اماکن عمومی و حتی معادن مورد استفاده قرار می‌گیرند. توری‌های فولادی با اندازه‌های مختلف برای مصارف ساختمانی و ساخت سازه‌های فلزی و صنایع مختلفی از جمله صنعت کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرند. انتخاب نوع توری آهنی مناسب به وابستگی به نیاز و مصرف مورد نظر دارد و می‌تواند در پروژه‌های مختلف از مهندسی عمران و صنعتی تا ساختمانی و حتی در کارهای زیباسازی و طراحی مورد استفاده قرار گیرد.

  کاربرد توری فلزی

  استانداردهای رایج انواع توری فلزی

  سه نوع استاندارد رایج برای توری‌های فلزی وجود دارد:

  • استاندارد GOST روسیه
  • استاندارد ASTM آمریکا
  • استاندارد DIN آلمان

  خرید توری فلزی

  خرید توری فلزی یک فرایند مهم و کلیدی در ساختمان‌سازی، صنعت، و پروژه‌های مختلف است. این محصولات از جنس‌ها و اندازه‌های مختلفی تولید می‌شوند، به همین دلیل انتخاب نوع توری، در تعیین قیمت توری فلزی ریز بافت مناسب بسیار اهمیت دارد. برای خرید توری فلزی ابتدا باید نیازهای پروژه خود را دقیقا تعیین کنید. این شامل نوع توری (حصاری، گابیون، پرسی و …)، ابعاد و اندازه چشمه، ضخامت مفتول فلزی و خصوصیات مقاومتی توری آهنی می‌شود.

  سپس می‌توانید به تامین توری مراجعه کرده و از تامین‌کنندگان معتبر و مطمئن خرید نمایید. در انتخاب تامین‌کننده، به مواردی مانند کیفیت توری، قیمت، تحویل و پشتیبانی مراجعه کنید. همچنین اگر توری برای مصرف در شرایط خاصی مانند محیط‌های اسیدی یا شرایط آب و هوایی خاصی طراحی شده باشد، مطمئن شوید که مشخصات فنی آن با نیازهای پروژه شما هماهنگ است. فولادسل به عنوان یکی از شرکت‌های بازرگانی حوزه فولاد، آماده ارائه خدمات مشاوره، راهنمای خرید و فروش آهن آلات و امکان دسترسی به بهترین قیمت خرید توری فلزی به شما همراهان است.

  مزایای خرید توری فلزی از فولادسل

  فولادسل به عنوان یکی از فعالان حوزه آهن آلات، آماده ارائه خدمات مشاوره و تضمین خرید مقاطع فولادی با بهترین قیمت در بازار به شما است. از مهمترین مزایای خرید توری فلزی و سایر مقاطع فولادی می‌توان به موارد زیر اشاره داشت:

  • بهره‌مندی از امکان خرید و فروش اعتباری آهن آلات به روش LC
  • واحد کنترل کیفیت پس از تایید نهایی سفارش
  • ارائه خدمات مشاوره تخصصی خرید توری فلزی
  • ارسال گواهی و نمونه محصول
  • ارائه فاکتور رسمی به خریدار
  • مجهز به واحد تخصصی حمل و نقل پتروبار

  با توجه به تنوع توری آهنی، خرید توری فلزی مناسب و کاربردی برای پروژه مورد نظر شما، تضمین کننده نتیجه مطلوب در پروژه است. به همین منظور، استفاده از خدمات مشاوره و ثبت سفارش با بهترین قیمت توری فلزی، از مهمترین عوامل موثر در خرید توری فلزی مناسب با کاربری شما است. کارشناسان فولادسل آماده ارائه خدمات مشاوره تخصصی رایگان در حوزه آهن آلات و ثبت سفارش خرید مقاطع فولادی از کارخانجات تولیدی هستند. برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان خرید توری فلزی، از طریق شماره 02174486 با کارشناسان فروش فولادسل در تماس باشید.

  نمایش بیشتر
  سوالات متداول
  استانداردهای موجودی که بر قیمت توری فلزی تاثیر می‌گذارد کدام است؟
  عوامل مختلفی بر قیمت خرید توری فلزی تاثیر دارند. از جمله این موارد می‌توان به سه استاندارد جهانی GOST، ASTM و DIN در بازار ایران اشاره کرد که بر روی قیمت توری فلزی تاثیرگذار است.
  برای خرید توری فلزی از فولادسل چه باید کرد؟
  شما عزیزان می‌توانید با شماره‌های درج شده تماس گرفته و یا این که با درج شماره خود در قسمت استعلام قیمت منتظر تماس کارشناسان ما باشید و از مشاوره تخصصی رایگان بهره‌مند شوید.
  آیا خرید توری فلزی به صورت اعتباری امکان پذیر است؟
  از مهمترین خدماتی که فولادسل برای مشتریان خود امکان پذیر ساخته است، امکان خرید اعتباری انواع مقاطع فولادی از جمله خرید توری فلزی است. فولادسل خدمات پرداخت سفارش خرید توری فلزی به روش‌های اقساطی، چکی و اعتبار اسنادی فراهم می‌کند.
  نظر شما

  نظرات
  نظرات منتشر شده 14
  1. آهنگریان
   ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ / ۰۹:۵۰

   برای ملات بین دیوار و کاشی میشه از توری فلزی استفاده کرد؟

   1. فولادسل
    ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۰:۳۶

    بله دوست عزیز یکی از رایج‌ترین روش‌ها برای چسباندن کاشی به دیوار استفاده از توری فلزی است.

  2. مهران
   ۲۲ مهر ۱۴۰۲ / ۱۶:۵۹

   شما بین خرید توری فلزی با توری PVC کدوم رو پیشنهاد میدید؟

   1. فولادسل
    ۲۳ مهر ۱۴۰۲ / ۱۲:۱۴

    مهران جان کاملا بستگی به فضا و شرایطی که در آن می‌خواهید از توری استفاده کنید دارد. اما قطعا توری فلزی عمر و کیفیت به مراتب بالاتری دارید کمااینکه قیمت بالاتری هم دارد.

  3. پژمان حسینی
   ۷ آبان ۱۴۰۲ / ۱۷:۱۲

   واسه طراحی صحنه تئاتر یه مقدار توری فلزی لازم داریم، خرید توری فلزی در حجم پایین هم میتونم ثبت کنم؟

   1. فولادسل
    ۹ آبان ۱۴۰۲ / ۱۶:۱۰

    جناب حسینی بزرگوار، شماره تلفن خود را در فرم استعلام قیمت توری فلزی ثبت نمایید تا کارشناس فروش توری فلزی با شما تماس بگیرد و هماهنگی های لازم جهت دریافت مقدار توری مورد نیازتان را انجام دهد.

  4. ایمان ملکی
   ۲۰ آبان ۱۴۰۲ / ۱۷:۰۳

   برای تولید توری فلزی از کدوم مدل مفتول فولادی استفاده میشه؟

   1. فولادسل
    ۲۲ آبان ۱۴۰۲ / ۱۲:۴۵

    سلام، از مفتول کالوانیزه

  5. بنیامین
   ۲۷ آبان ۱۴۰۲ / ۱۲:۵۴

   از توری فلزی میشه داخل سقف هم استفاده کرد؟

   1. فولادسل
    ۲۷ آبان ۱۴۰۲ / ۱۳:۳۵

    دوست عزیز اگر منظورتان از سقف، استفاده در گچ‌کاری است که پاسخ خیر است، ولی برای ساخت سقف قفس حیوانات از توری فلزی استفاده می‌کنند.

  6. کرمی
   ۳۰ آبان ۱۴۰۲ / ۲۰:۴۸

   سلام کدوم نوع سیم مفتول مناسب کشاورزیه؟

   1. فولادسل
    ۱ آذر ۱۴۰۲ / ۱۳:۴۵

    جناب کرمی سلام، اگر به منظور نصب توری فلزی قصد خرید سیم مفتول دارید، میتوانید از سیم مفتول های گالوانیزه و یا سیم آرماتوربندی استفاده کنید.

  7. پژمان رضایی
   ۶ آذر ۱۴۰۲ / ۱۰:۱۵

   سلام، من سفارش خرید توری فلزی ثبت کرده بودم، الان لازمه سفارشم رو تغییر بدم. میشه راهنماییم کنید؟

   1. فولادسل
    ۲۲ آذر ۱۴۰۲ / ۱۲:۱۰

    سلام جناب رضایی، می‌توانید ثبت سفارش مجدد نمایید و یا با شماره 02174486 تماس بگیرید و این موضوع را به کارشناسان ما اطلاع دهید.

  مراحل سفارش محصول
  • افزودن به سبد خرید
   1
  • ورود به حساب کاربری
   2
  • بررسی کارشناس فروش
   3
  • تحویل پیش فاکتور
   4
  • کنترل کیفیت
   5
  • ارسال سفارش
   6