قیمت توری

قیمت توری پرسی

نام محصول سایزضخامتابعادواحد سفارشمحل تحویل قیمت خرید
توری پرسی 3 سایز 2*2 2*232*1کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
توری پرسی 3.5 سایز 2*2 2*23.52*1کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
توری پرسی 4 سایز 2*2 2*242*1کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
توری پرسی 4.5 سایز 2*2 2*24.52*1کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
توری پرسی 5 سایز 2*2 2*252*1کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
توری پرسی 3 سایز 3*3 3*332*1کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
توری پرسی 3.5 سایز 3*3 3*33.52*1کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
توری پرسی 4 سایز 3*3 3*342*1کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
توری پرسی 4.5 سایز 3*3 3*34.52*1کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
توری پرسی 5 سایز 3*3 3*352*1کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
توری پرسی 3 سایز 4*4 4*432*1کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
توری پرسی 3.5 سایز 4*4 4*43.52*1کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
توری پرسی 4 سایز 4*4 4*442*1کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
توری پرسی 4.5 سایز 4*4 4*44.52*1کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
توری پرسی 5 سایز 4*4 4*452*1کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
توری پرسی 3 سایز 5*5 5*532*1کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
توری پرسی 3.5 سایز 5*5 5*53.52*1کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
توری پرسی 4 سایز 5*5 5*542*1کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
توری پرسی 4.5 سایز 5*5 5*54.52*1کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
توری پرسی 5 سایز 5*5 5*552*1کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

قیمت توری حصاری(فنس)

نام محصول سایزمفتولطولواحد سفارشمحل تحویل قیمت خرید
توری حصاری سایز 5.5*5.5 مفتول 2 5.5*5.52.015متر مربعکارخانه تماس بگیرید
توری حصاری سایز 5.5*5.5 مفتول 2.5 5.5*5.52.515متر مربعکارخانه تماس بگیرید
توری حصاری سایز 5.5*5.5 مفتول 3 5.5*5.53.015کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
توری حصاری سایز 5.5*5.5 مفتول 4 5.5*5.54.015کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
توری حصاری سایز 5.8*5.8 مفتول 2 5.8*5.82.015متر مربعکارخانه تماس بگیرید
توری حصاری سایز 5.8*5.8 مفتول 2.5 5.8*5.82.515متر مربعکارخانه تماس بگیرید
توری حصاری سایز 5.8*5.8 مفتول 3 5.8*5.83.015کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
توری حصاری سایز 5.8*5.8 مفتول 4 5.8*5.84.015کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
توری حصاری سایز 6.5*6.5 مفتول 2 6.5*6.52.015متر مربعکارخانه تماس بگیرید
توری حصاری سایز 6.5*6.5 مفتول 3.5 6.5*6.53.515متر مربعکارخانه تماس بگیرید
توری حصاری سایز 6.5*6.5 مفتول 3 6.5*6.53.015کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
توری حصاری سایز 6.5*6.5 مفتول 4 6.5*6.54.015کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
توری حصاری سایز 6.8*6.8 مفتول 2 6.8*6.82.015متر مربعکارخانه تماس بگیرید
توری حصاری سایز 6.8*6.8 مفتول 2.5 6.8*6.82.515متر مربعکارخانه تماس بگیرید
توری حصاری سایز 6.8*6.8 مفتول 3 6.8*6.83.015کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
توری حصاری سایز 6.8*6.8 مفتول 4 6.8*6.84.015کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
توری حصاری سایز 7.5*7.5 مفتول 2 7.5*7.52.015متر مربعکارخانه تماس بگیرید
توری حصاری سایز 7.5*7.5 مفتول 2.5 7.5*7.52.515متر مربعکارخانه تماس بگیرید
توری حصاری سایز 7.5*7.5 مفتول 3 7.5*7.53.015کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
توری حصاری سایز 7.5*7.5 مفتول 4 7.5*7.54.015کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

قیمت توری فرنگی

نام محصول عرضطولوزنواحد سفارشمحل تحویل قیمت خرید
توری فرنگی عرض 120 120206رولکارخانه تماس بگیرید
توری فرنگی عرض 150 150207رولکارخانه تماس بگیرید
توری فرنگی عرض 180 180208رولکارخانه تماس بگیرید

قیمت توری گابیون

نام محصول سایزمفتولطولواحد سفارشمحل تحویل قیمت خرید
توری گابیون سایز 6*8 مفتول 1.8 8*61.815متر مربعکارخانه تماس بگیرید
توری گابیون سایز 6*8 مفتول 2 8*62.015متر مربعکارخانه تماس بگیرید
توری گابیون سایز 6*8 مفتول 2.5 8*62.515کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
توری گابیون سایز 6*8 مفتول 3 8*63.015کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
توری گابیون سایز 8*10 مفتول 1.8 10*81.815متر مربعکارخانه تماس بگیرید
توری گابیون سایز 8*10 مفتول 2 10*82.015متر مربعکارخانه تماس بگیرید
توری گابیون سایز 8*10 مفتول 2.5 10*82.515کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
توری گابیون سایز 8*10 مفتول 3 10*83.015کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

قیمت توری مرغی

نام محصول عرضطولوزنواحد سفارشمحل تحویل قیمت خرید
توری مرغی عرض 120 وزن 5.5 کیلوگرم 120455.5رولکارخانه تماس بگیرید
توری مرغی عرض 120 وزن 7.5 کیلوگرم 120457.5رولکارخانه تماس بگیرید
توری مرغی عرض 120 وزن 8.8 کیلوگرم 120458.8رولکارخانه تماس بگیرید

نظر شما

مراحل سفارش محصول

 • افزودن به سبد خرید
  1
 • ورود به حساب کاربری
  2
 • بررسی کارشناس فروش
  3
 • تحویل پیش فاکتور
  4
 • کنترل کیفیت
  5
 • ارسال سفارش
  6

قیمت ورق های فولادی