فیلتر محصولات
محاسبه وزن میلگرد
خانم الهه دوستی
واحد خرید
خانم الهه دوستی
داخلی
108
021-74486
آقای مجید شهشهانی
واحد فروش
آقای مجید شهشهانی
داخلی
108
021-74486
آقای محسن صحرانورد
واحد خرید
آقای محسن صحرانورد
داخلی
108
021-74486
آقای علی سنگنیان
واحد فروش
آقای علی سنگنیان
داخلی
108
021-74486
خانم الهام سمیعی
واحد فروش
خانم الهام سمیعی
داخلی
108
021-74486
آقای سعید ایلخانی
واحد خرید
آقای سعید ایلخانی
داخلی
108
021-74486
خانم نیلوفر نعمتی
واحد فروش
خانم نیلوفر نعمتی
داخلی
108
021-74486
خانم سودابه قرگز
واحد فروش
خانم سودابه قرگز
داخلی
108
021-74486
آقای مسعود شاه حسینی
واحد فروش
آقای مسعود شاه حسینی
داخلی
108
021-74486
خانم عاطفه متین
واحد فروش
خانم عاطفه متین
داخلی
108
021-74486
آقای محمدعلی کارگر
واحد فروش
آقای محمدعلی کارگر
داخلی
108
021-74486
آقای آرین کیانمرز
واحد فروش
آقای آرین کیانمرز
داخلی
108
021-74486
آقای امیرافراز سورانی
واحد خرید
آقای امیرافراز سورانی
داخلی
108
021-74486
خانم نادیا هاشمی
واحد فروش
خانم نادیا هاشمی
داخلی
108
021-74486
آقای علیرضا دوستی
واحد فروش
آقای علیرضا دوستی
داخلی
108
021-74486
آقای علیرضا حقوقی
واحد خرید
آقای علیرضا حقوقی
داخلی
108
021-74486

قیمت میلگرد آلیاژی

قیمت میلگرد mo40

قیمت میلگرد mo40

بروزرسانی: 27 فروردین 1403
خروجی اکسل
محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
میلگرد آلیاژی mo40 سایز 20 گرید 1.7225 201.7225شاخهکیلوگرمکارخانه 67,000 6,030
میلگرد آلیاژی mo40 سایز 30 گرید 1.7225 301.7225شاخهکیلوگرمکارخانه 70,000 6,300
میلگرد آلیاژی mo40 سایز 40 گرید 1.7225 401.7225شاخهکیلوگرمکارخانه 70,000 6,300
میلگرد آلیاژی mo40 سایز 50 گرید 1.7225 501.7225شاخهکیلوگرمکارخانه 70,000 6,300
میلگرد آلیاژی mo40 سایز 65 گرید 1.7225 651.7225شاخهکیلوگرمکارخانه 70,000 6,300
میلگرد آلیاژی mo40 سایز 70 گرید 1.7225 701.7225شاخهکیلوگرمکارخانه 70,000 6,300
میلگرد آلیاژی mo40 سایز 80 گرید 1.7225 801.7225شاخهکیلوگرمکارخانه 70,000 6,300
میلگرد آلیاژی mo40 سایز 90 گرید 1.7225 901.7225شاخهکیلوگرمکارخانه 71,000 6,390
میلگرد آلیاژی mo40 سایز 100 گرید 1.7225 1001.7225شاخهکیلوگرمکارخانه 71,000 6,390
میلگرد آلیاژی mo40 سایز 120 گرید 1.7225 1201.7225شاخهکیلوگرمکارخانه 71,000 6,390
میلگرد آلیاژی mo40 سایز 200 گرید 1.7225 2001.7225شاخهکیلوگرمکارخانه 71,000 6,390
میلگرد آلیاژی mo40 سایز 350 گرید 1.7225 3501.7225شاخهکیلوگرمکارخانه 75,000 6,750
قیمت میلگرد آلیاژی st52

قیمت میلگرد آلیاژی st52

بروزرسانی: 27 فروردین 1403
خروجی اکسل
محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
میلگرد آلیاژی st52 سایز 20 گرید 1.0570 201.057شاخهکیلوگرمکارخانه 45,000 4,050
میلگرد آلیاژی st52 سایز 30 گرید 1.0570 301.057شاخهکیلوگرمکارخانه 45,000 4,050
میلگرد آلیاژی st52 سایز 40 گرید 1.0570 301.057شاخهکیلوگرمکارخانه 45,000 4,050
میلگرد آلیاژی st52 سایز 50 گرید 1.0570 501.057شاخهکیلوگرمکارخانه 45,000 4,050
میلگرد آلیاژی st52 سایز 60 گرید 1.0570 601.057شاخهکیلوگرمکارخانه 45,000 4,050
میلگرد آلیاژی st52 سایز 70 گرید 1.0570 701.057شاخهکیلوگرمکارخانه 45,000 4,050
میلگرد آلیاژی st52 سایز 80 گرید 1.0570 801.057شاخهکیلوگرمکارخانه 45,000 4,050
میلگرد آلیاژی st52 سایز 90 گرید 1.0570 901.057شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید -
میلگرد آلیاژی st52 سایز 100 گرید 1.0570 1001.057شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید -
میلگرد آلیاژی st52 سایز 110 گرید 1.0570 1101.057شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید -
میلگرد آلیاژی st52 سایز 150 گرید 1.0570 1501.057شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید -
میلگرد آلیاژی st52 سایز 280 گرید 1.0570 2801.057شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید -
قیمت میلگرد سمانته

قیمت میلگرد سمانته

بروزرسانی: 27 فروردین 1403
خروجی اکسل
محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
میلگرد آلیاژی سمانته سایز 20 گرید 1.7131 201.7137شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید -
میلگرد آلیاژی سمانته سایز 30 گرید 1.7131 301.7131شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید -
میلگرد آلیاژی سمانته سایز 40 گرید 1.7131 401.7131شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید -
میلگرد آلیاژی سمانته سایز 50 گرید 1.7131 501.7131شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید -
میلگرد آلیاژی سمانته سایز 60 گرید 1.7131 601.7131شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید -
میلگرد آلیاژی سمانته سایز 70 گرید 1.7131 701.7131شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید -
میلگرد آلیاژی سمانته سایز 80 گرید 1.7131 801.7131شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید -
میلگرد آلیاژی سمانته سایز 90 گرید 1.7131 901.7131شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید -
میلگرد آلیاژی سمانته سایز 100 گرید 1.7131 1001.7131شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید -
میلگرد آلیاژی سمانته سایز 110 گرید 1.7131 1101.7131شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید -
میلگرد آلیاژی سمانته سایز 150 گرید 1.7131 1501.7131شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید -
میلگرد آلیاژی سمانته سایز 500 گرید 1.7131 5001.7131شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید -
میلگرد آلیاژی ck15

میلگرد آلیاژی ck15

بروزرسانی: 27 فروردین 1403
خروجی اکسل
محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
میلگرد آلیاژی ck15 سایز 30 گرید 1.1141 301.1141شاخهکیلوگرمکارخانه 35,000 3,150
میلگرد آلیاژی ck15 سایز 40 گرید 1.1141 401.1141شاخهکیلوگرمکارخانه 35,000 3,150
میلگرد آلیاژی ck15 سایز 50 گرید 1.1141 501.1141شاخهکیلوگرمکارخانه 35,000 3,150
میلگرد آلیاژی ck15 سایز 60 گرید 1.1141 601.1141شاخهکیلوگرمکارخانه 35,000 3,150
میلگرد آلیاژی ck15 سایز 70 گرید 1.1141 701.1141شاخهکیلوگرمکارخانه 35,000 3,150
میلگرد آلیاژی ck15 سایز 80 گرید 1.1141 801.1141شاخهکیلوگرمکارخانه 35,000 3,150
میلگرد آلیاژی ck15 سایز 90 گرید 1.1141 901.1141شاخهکیلوگرمکارخانه 35,000 3,150
میلگرد آلیاژی ck15 سایز 100 گرید 1.1141 1001.1141شاخهکیلوگرمکارخانه 35,000 3,150
میلگرد آلیاژی ck15 سایز 110 گرید 1.1141 1101.1141شاخهکیلوگرمکارخانه 40,000 3,600
میلگرد آلیاژی ck15 سایز 120 گرید 1.1141 1201.1141شاخهکیلوگرمکارخانه 40,000 3,600
میلگرد آلیاژی ck15 سایز 200 گرید 1.1141 2001.1141شاخهکیلوگرمکارخانه 40,000 3,600
میلگرد آلیاژی ck15 سایز 350 گرید 1.1141 3501.1141شاخهکیلوگرمکارخانه 40,000 3,600
میلگرد آلیاژی ck45

میلگرد آلیاژی ck45

بروزرسانی: 27 فروردین 1403
خروجی اکسل
محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
میلگرد آلیاژی ck45 سایز 20 گرید 1.1191 201.1191شاخهکیلوگرمکارخانه 39,000 3,510
میلگرد آلیاژی ck45 سایز 30 گرید 1.1191 301.1191شاخهکیلوگرمکارخانه 37,000 3,330
میلگرد آلیاژی ck45 سایز 40 گرید 1.1191 401.1191شاخهکیلوگرمکارخانه 37,000 3,330
میلگرد آلیاژی ck45 سایز 50 گرید 1.1191 501.1191شاخهکیلوگرمکارخانه 37,000 3,330
میلگرد آلیاژی ck45 سایز 60 گرید 1.1191 601.1191شاخهکیلوگرمکارخانه 37,000 3,330
میلگرد آلیاژی ck45 سایز 90 گرید 1.1191 901.1191شاخهکیلوگرمکارخانه 42,000 3,780
میلگرد آلیاژی ck45 سایز 120 گرید 1.1191 1201.1191شاخهکیلوگرمکارخانه 42,000 3,780
میلگرد آلیاژی ck45 سایز 200 گرید 1.1191 2001.1191شاخهکیلوگرمکارخانه 49,000 4,410
میلگرد آلیاژی ck45 سایز 20 گرید 1.9095 201.9095شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید -
میلگرد آلیاژی ck45 سایز 30 گرید 1.9095 301.9095شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید -
میلگرد آلیاژی ck45 سایز 90 گرید 1.9095 901.9095شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید -
میلگرد آلیاژی ck45 سایز 200 گرید 1.9095 2001.9095شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید -
مزیت های خرید از فولادسل

قیمت میلگرد آلیاژی به عنوان یکی از متداول ترین انواع فولادهای آلیاژی از فاکتور های مهم برای خرید می‌باشد. در جداول زیر لیست قیمت روز انواع میلگرد آلیاژی mo40، st52، ck15، ck45 و سمانته بهمراه مشخصات دقیق آنها آورده شده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص فولاد آلیاژی می‌توانید از ویدیو این صفحه نیز دیدن کنید.

فهرست مطالب

  قیمت روز میلگرد آلیاژی

  قیمت میلگرد آلیاژی از جمله مواردی می باشد که خریداران این محصول به بررسی روزانه قیمت آن نیاز دارند. قیمت روز میلگرد آلیاژی یا قیمت گرد st37 به صورت لحظه ای در این صفحه بروزرسانی می شود. برای خرید میلگرد آلیاژی یا خرید میل‌گرد st37 می توانید مشخصات محصول مورد نیاز خود را در جداول بالا مشاهده کنید. در ادامه به بررسی عوامل موثر بر قیمت میلگرد آلیاژی و معرفی این محصول می پردازیم.

  عوامل موثر بر قیمت میلگرد آلیاژی

  قیمت میلگرد آلیاژی را بر اساس موارد مختلفی تعیین می‌کنند. از جمله این موارد می‌توان به کارخانه تولید کننده، نوع، کیفیت و سایز تولیدی اشاره کرد. علاوه بر موارد گفته شده درصد استفاده از آلیاژ ترکیبی در آلیاژ میلگرد نیز روی قیمت میلگرد آلیاژی تاثیر می‌گذارد. عوامل تاثیرگذار دیگری بر قیمت میلگرد نیز در این متغیرهای کلان، عواملی نظیر قیمت ارز، قیمت جهانی آهن، حجم تولیدی کارخانه ها و میزان تقاضا موثرند.

  برای خرید انواع میلگرد بر روی لینک زیر کلیک کنید
  قیمت میلگرد

  قیمت میلگرد آلیاژی، نقش مهمی در هزینه‌های یک پروژه دارد. بنابراین اطلاع از استانداردها، انواع و ویژگی های آن می‌تواند در انتخاب بهتر محصول، کمک کننده باشد.

  عوامل موثر بر قیمت میلگرد آلیاژی

  معرفی انواع میلگرد آلیاژی

  پرمصرف‌ترین میلگردهای آلیاژی در صنعت عبارتند از:

  • میلگرد ST37

   میلگرد آلیاژی st37 جزو پر مصرف ترین انواع میلگرد آلیاژی می باشد. قیمت میلگرد آلیاژی st37 تحت تاثیر عوامل مختلفی که پیش تر به آن پرداختیم نوساناتی را تجربه می کند. میلگرد آلیاژی st37 که به آن میل‌گرد st37 نیز می گویند، کاربردهای بسیاری در زمینه صنعت دارد که به همین دلیل مورد استقبال قرار گرفته. برای خرید گرد st37 می توانید به راحتی از طریق داول بالا قیمت انواع گرد st37 را مشاهده کرده و با تماس با خط ویژه 02174486 از مشاوره رایگان برخرودار شوید و سفارش خود را به ثبت برسانید.

  • ST52
  • CK45
  • MO40
  • VCN150
  • خوش تراش
  • فولاد زنگ نزن

  میلگردهای صنعتی را بر اساس کاربردشان در صنایع مختلف می‌توان به گروه‌های زیر تقسیم بندی کرد:

  • فولادهای کربنی
  • عملیات حرارتی
  • ابزار گرمکار
  • ابزار سردکار
  • سمانته
  • فولاد فنر
  • فولاد تندبر
  • اتومات و نیمه اتومات
  • ابزار کربنی
  • فولاد منگنزی
  • فولاد نسوز
  • قالب پلاستیک

  کاربردهای میلگرد آلیاژی

  برای تولید میلگرد ها از دو نوع فولاد آلیاژی یا غیر آلیاژی استفاده می‌شود. در بازار ایران سه نوع فولاد آلیاژی بیشترین کاربرد را دارند.
  MO40 از دسته فولادهای کم کربن بوده و قیمت و انعطاف پذیری بالاتری دارد. از این دسته در دنده فرمان، چرخ دنده، میله‌های اتصال، پیچ‌های مقاوم و محورهای ماشین استفاده می‌کنند.

  ST52 از این دسته در صنایع به وفور استفاده می‌کنند که دلیل این موضوع قابلیت جوشکاری، شکل پذیری و ماشین کاری بالای آن است. دلیل مقاومت بالای این مدل در برابر خمش و پیچش در صنایع ماشین سازی سنگین، ریل سازی و غیره به کار می‌رود. این محصول در شاخه‌های 6 تا 12 متری موجود بوده و در قطرهای 20 تا 800 میلیمتر تولید و روانه بازار می‌شود.

  ST37 یا میلگرد آهنی از کمترین مقدار آلیاژ برخوردار است. این فولاد در ساخت لباس شویی، یخچال، بدنه ماشین و تولید دستگاه‌های صنعتی به کار می‌رود.

  میلگرد آلیاژی CK45 که در صنعت ساختمان سازی کاربرد دارد. از این نوع در خطوط نقل و انتقال نفت و گاز و مایع فشار بالا استفاده می‌کنند و علت آن هم این است که کربن آن پایین و مقاومت پذیری بالا در مقابل ضربه و اصطکاک دارد.

  علاوه بر موارد گفته شده در بالا میلگرد آلیاژی ck15 و میلگرد آلیاژی سمانته نیز از محبوبیت نسبتا بالایی برخوردار است.

  کاربردهای میلگرد آلیاژی

  ترکیبات میلگرد آلیاژی

  در ترکیبات فولاد آلیاژی از آهن، کربن، نیکل، کروم، مولیبدن، سیلیسیوم، مس، منگنز و چند ماده دیگر استفاده می‌شود که با توجه به درصد استفاده از هر کدام، قیمت میلگرد آلیاژی تفاوت دارد.
  همچنین میلگردهای اتومات و نیمه اتومات یا همان خوش تراش درصد بالایی از سرب و گوگرد دارند که این سرب باعث می‌شود تا قابلیت ماشین کاری و تراش بهتری داشته باشند.
  فولاد زنگ نزن نیز همان فولادی است که درصد بالایی کروم و نیکل دارد و همین موضوع باعث ضد زنگ شدن آن می‌شود.

  خرید میلگرد آلیاژی از فولادسل

  اگر قصد خرید میلگرد آلیاژی را دارید، می‌توانید با کارشناسان ما در فولادسل تماس بگیرید. فولادسل با بیش از یک دهه فعالیت در زمینه خرید و فروش میلگرد آلیاژی و دیگر مقاطع فولادی و همکاری با صدها کارخانه، سازمان و شرکت معتبر، رضایت مشتریان را در اولویت‌ کاری خود قرار می‌دهد. همچنین امکان خرید اعتباری میلگرد با ضمانت نامه بانکی lc نیز دز مجموعه فراهم است.
  شرکت پترو سازه ساحل با نام تجاری فولادسل، انواع میلگرد آلیاژی را از کارخانه های معتبر، با گواهی اصالت محصول ارائه می‌نماید. شما عزیزان می‌توانید برای اطلاع از قیمت میلگرد آلیاژی st52 و قیمت میلگرد آلیاژی mo40 با شماره 02174486 تماس بگیرید.

  خرید میلگرد آلیاژی از فولادسل

  مزایای خرید میلگرد آلیاژی از فولادسل

  • تمامی محصولات توسط واحد کنترل کیفیت (QC) در روز بارگیری به‌ طور کامل چک شده و بعد از تایید نهایی، بار مشتری ارسال خواهد شد.
  • فولادسل تنها شرکت فولادی است که اقدام به فروش اعتبار اسنادی داخلی ریالی (LC) نموده آن هم به شکل مدت‌دار و دیداری. توجه داشته باشید که مشترکین بانک‌های تجارت و صادرات از شرایط بسیار ویژه‌ای برخوردارند.
  • واحد باربری شرکت (پتروبار)، بعد از گفت و گو با شرکت‌های باربری، قابل اعتمادترین باربری که کمترین قیمت، بیمه و به‌روزترین و سالم‌ترین ماشین‌ها را در اختیار قرار می‌دهد، به تایید مشتری رسانده و سپس محصول خدمت مشتری ارسال می‌شود.
  • در فولادسل پیش از خرید هر محصول با مدیر فروش واحد به صورت رایگان مشاوره تخصصی انجام می‌شود.
  • امکان ارسال نمونه محصول یا گواهی محصول (Certificate) وجود دارد.
  • مشتریان محترم می‌توانند با مراجعه به همه بانک‌های سراسر کشور، نسبت به گشایش LC  داخلی به ذینفعی این شرکت اقدام نمایند. از این طریق می‌توانند از مزایای فروش اعتباری دربازه‌های زمانی یک تا شش ماه استفاده کنند.
  • ارائه مناسب‎‌ترین قیمت میلگرد ساده در فولادسل.
  نمایش بیشتر
  سوالات متداول
  عوامل موثر بر قیمت میلگرد آلیاژی چیست؟
  عوامل مختلفی همچون کارخانه تولید کننده، نوع، کیفیت و سایز تولیدی بر روی قیمت میلگرد آلیاژی تاثیر می‌گذارد.
  کاربرد میلگرد آلیاژی در کدام صنایع است؟
  صنایع مهمی از این نوع میلگرد استفاده می‌کنند همچون ماشین سازی، پتروشیمی، ساختمان سازی، خطوط انتقال گاز، قطعات ماشین‌های سنگین و ریل سازی و ساخت یخچال و لوازم خانگی.
  برای اطلاع از قیمت میلگرد آلومینیوم و قیمت میلگرد فولاد آلیاژی یزد چه باید کرد؟
  شما عزیزان می‌توانید از طریق شماره‌های درج شده در سایت و یا ثبت شماره خود در بخش استعلام قیمت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.
  نظر شما

  مراحل سفارش محصول
  • افزودن به سبد خرید
   1
  • ورود به حساب کاربری
   2
  • بررسی کارشناس فروش
   3
  • تحویل پیش فاکتور
   4
  • کنترل کیفیت
   5
  • ارسال سفارش
   6