فیلتر محصولات
آوا شامی پاک
علیرضا دوستی
علی سنگنیان
عاطفه متین
زهرا بیگلری
علیرضا حقوقی
سعید ایلخانی
اکرم سمیعی
الهه دوستی
محسن صحرانورد
نادیا هاشمی
مسعود دادور
امیر افراز سورانی
سودابه قرگز
محمدجواد نظری
محمد علی کارگر
سمیرا حبیب نژاد
مسعود شاه حسینی
محاسبه وزن میلگرد

قیمت میلگرد آلیاژی

قیمت میلگرد آلیاژی mo40

نام محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت

میلگرد آلیاژی mo40 سایز 20 گرید 1.7225

201.7225شاخهکیلوگرمکارخانه 69,000

میلگرد آلیاژی mo40 سایز 30 گرید 1.7225

301.7225شاخهکیلوگرمکارخانه 71,000

میلگرد آلیاژی mo40 سایز 40 گرید 1.7225

401.7225شاخهکیلوگرمکارخانه 71,000

میلگرد آلیاژی mo40 سایز 50 گرید 1.7225

501.7225شاخهکیلوگرمکارخانه 71,000

میلگرد آلیاژی mo40 سایز 65 گرید 1.7225

651.7225شاخهکیلوگرمکارخانه 71,000

میلگرد آلیاژی mo40 سایز 70 گرید 1.7225

701.7225شاخهکیلوگرمکارخانه 71,000

میلگرد آلیاژی mo40 سایز 80 گرید 1.7225

801.7225شاخهکیلوگرمکارخانه 71,000

میلگرد آلیاژی mo40 سایز 90 گرید 1.7225

901.7225شاخهکیلوگرمکارخانه 72,000

میلگرد آلیاژی mo40 سایز 100 گرید 1.7225

1001.7225شاخهکیلوگرمکارخانه 72,000

میلگرد آلیاژی mo40 سایز 120 گرید 1.7225

1201.7225شاخهکیلوگرمکارخانه 72,000

میلگرد آلیاژی mo40 سایز 200 گرید 1.7225

2001.7225شاخهکیلوگرمکارخانه 72,000

میلگرد آلیاژی mo40 سایز 350 گرید 1.7225

3501.7225شاخهکیلوگرمکارخانه 76,000

قیمت میلگرد آلیاژی st52

نام محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت

میلگرد آلیاژی st52 سایز 20 گرید 1.0570

201.0570شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

میلگرد آلیاژی st52 سایز 30 گرید 1.0570

301.0570شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

میلگرد آلیاژی st52 سایز 40 گرید 1.0570

301.0570شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

میلگرد آلیاژی st52 سایز 50 گرید 1.0570

501.0570شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

میلگرد آلیاژی st52 سایز 60 گرید 1.0570

601.0570شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

میلگرد آلیاژی st52 سایز 70 گرید 1.0570

701.0570شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

میلگرد آلیاژی st52 سایز 80 گرید 1.0570

801.0570شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

میلگرد آلیاژی st52 سایز 90 گرید 1.0570

901.0570شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

میلگرد آلیاژی st52 سایز 100 گرید 1.0570

1001.0570شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

میلگرد آلیاژی st52 سایز 110 گرید 1.0570

1101.0570شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

میلگرد آلیاژی st52 سایز 150 گرید 1.0570

1501.0570شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

میلگرد آلیاژی st52 سایز 280 گرید 1.0570

2801.0570شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

قیمت میلگرد آلیاژی سمانته

نام محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت

میلگرد آلیاژی سمانته سایز 20 گرید 1.7131

201.7137شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

میلگرد آلیاژی سمانته سایز 30 گرید 1.7131

301.7131شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

میلگرد آلیاژی سمانته سایز 40 گرید 1.7131

401.7131شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

میلگرد آلیاژی سمانته سایز 50 گرید 1.7131

501.7131شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

میلگرد آلیاژی سمانته سایز 60 گرید 1.7131

601.7131شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

میلگرد آلیاژی سمانته سایز 70 گرید 1.7131

701.7131شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

میلگرد آلیاژی سمانته سایز 80 گرید 1.7131

801.7131شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

میلگرد آلیاژی سمانته سایز 90 گرید 1.7131

901.7131شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

میلگرد آلیاژی سمانته سایز 100 گرید 1.7131

1001.7131شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

میلگرد آلیاژی سمانته سایز 110 گرید 1.7131

1101.7131شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

میلگرد آلیاژی سمانته سایز 150 گرید 1.7131

1501.7131شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

میلگرد آلیاژی سمانته سایز 500 گرید 1.7131

5001.7131شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

میلگرد آلیاژی ck15

نام محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت

میلگرد آلیاژی ck15 سایز 30 گرید 1.1141

301.1141شاخهکیلوگرمکارخانه 37,000

میلگرد آلیاژی ck15 سایز 40 گرید 1.1141

401.1141شاخهکیلوگرمکارخانه 37,000

میلگرد آلیاژی ck15 سایز 50 گرید 1.1141

501.1141شاخهکیلوگرمکارخانه 37,000

میلگرد آلیاژی ck15 سایز 60 گرید 1.1141

601.1141شاخهکیلوگرمکارخانه 37,000

میلگرد آلیاژی ck15 سایز 70 گرید 1.1141

701.1141شاخهکیلوگرمکارخانه 37,000

میلگرد آلیاژی ck15 سایز 80 گرید 1.1141

801.1141شاخهکیلوگرمکارخانه 37,000

میلگرد آلیاژی ck15 سایز 90 گرید 1.1141

901.1141شاخهکیلوگرمکارخانه 37,000

میلگرد آلیاژی ck15 سایز 100 گرید 1.1141

1001.1141شاخهکیلوگرمکارخانه 37,000

میلگرد آلیاژی ck15 سایز 110 گرید 1.1141

1101.1141شاخهکیلوگرمکارخانه 42,000

میلگرد آلیاژی ck15 سایز 120 گرید 1.1141

1201.1141شاخهکیلوگرمکارخانه 42,000

میلگرد آلیاژی ck15 سایز 200 گرید 1.1141

2001.1141شاخهکیلوگرمکارخانه 42,000

میلگرد آلیاژی ck15 سایز 350 گرید 1.1141

3501.1141شاخهکیلوگرمکارخانه 42,000

میلگرد آلیاژی ck45

نام محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت

میلگرد آلیاژی ck45 سایز 20 گرید 1.1191

201.1191شاخهکیلوگرمکارخانه 41,000

میلگرد آلیاژی ck45 سایز 30 گرید 1.1191

301.1191شاخهکیلوگرمکارخانه 38,000

میلگرد آلیاژی ck45 سایز 40 گرید 1.1191

401.1191شاخهکیلوگرمکارخانه 38,000

میلگرد آلیاژی ck45 سایز 50 گرید 1.1191

501.1191شاخهکیلوگرمکارخانه 38,000

میلگرد آلیاژی ck45 سایز 60 گرید 1.1191

601.1191شاخهکیلوگرمکارخانه 38,000

میلگرد آلیاژی ck45 سایز 90 گرید 1.1191

901.1191شاخهکیلوگرمکارخانه 43,000

میلگرد آلیاژی ck45 سایز 120 گرید 1.1191

1201.1191شاخهکیلوگرمکارخانه 43,000

میلگرد آلیاژی ck45 سایز 200 گرید 1.1191

2001.1191شاخهکیلوگرمکارخانه 50,000

میلگرد آلیاژی ck45 سایز 20 گرید 1.9095

201.9095شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

میلگرد آلیاژی ck45 سایز 30 گرید 1.9095

301.9095شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

میلگرد آلیاژی ck45 سایز 90 گرید 1.9095

901.9095شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

میلگرد آلیاژی ck45 سایز 200 گرید 1.9095

2001.9095شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
مزیت های خرید از فولادسل
فهرست مطالب

  قیمت روز میلگرد آلیاژی

  قیمت میلگرد آلیاژی را بر اساس موارد مختلفی تعیین می‌کنند. از جمله این موارد می‌توان به کارخانه تولید کننده، نوع، کیفیت و سایز تولیدی اشاره کرد. علاوه بر موارد گفته شده درصد استفاده از آلیاژ ترکیبی در آلیاژ میلگرد نیز روی قیمت میلگرد آلیاژی تاثیر می‌گذارد. عوامل تاثیرگذار دیگری بر قیمت انواع میلگرد نیز در این متغیرهای کلان، عواملی نظیر قیمت ارز، قیمت جهانی آهن، حجم تولیدی کارخانه ها و میزان تقاضا موثرند.

  قیمت میلگرد آلیاژی، نقش مهمی در هزینه‌های یک پروژه دارد. بنابراین اطلاع از استانداردها، انواع و ویژگی های آن می‌تواند در انتخاب بهتر محصول، کمک کننده باشد.

  معرفی انواع میلگرد آلیاژی

  میلگردهای صنعتی را بر اساس کاربردشان در صنایع مختلف می‌توان به گروه‌های زیر تقسیم بندی کرد:

  • فولادهای کربنی
  • عملیات حرارتی
  • ابزار گرمکار
  • ابزار سردکار
  • سمانته
  • فولاد فنر
  • فولاد تندبر
  • اتومات و نیمه اتومات
  • ابزار کربنی
  • فولاد منگنزی
  • فولاد نسوز
  • قالب پلاستیک

  پرمصرف‌ترین میلگردهای آلیاژی در صنعت عبارتند از:

  • ST37
  • ST5
  • CK45
  • MO40
  • VCN150
  • خوش تراش
  • فولاد زنگ نزن

  کاربردهای میلگرد آلیاژی

  برای تولید میلگرد ها از دو نوع فولاد آلیاژی یا غیر آلیاژی استفاده می‌شود. در بازار ایران سه نوع فولاد آلیاژی بیشترین کاربرد را دارند.
  MO40 از دسته فولادهای کم کربن بوده و قیمت و انعطاف پذیری بالاتری دارد. از این دسته در دنده فرمان، چرخ دنده، میله‌های اتصال، پیچ‌های مقاوم و محورهای ماشین استفاده می‌کنند.

  ST52 از این دسته در صنایع به وفور استفاده می‌کنند که دلیل این موضوع قابلیت جوشکاری، شکل پذیری و ماشین کاری بالای آن است. دلیل مقاومت بالای این مدل در برابر خمش و پیچش در صنایع ماشین سازی سنگین، ریل سازی و غیره به کار می‌رود. این محصول در شاخه‌های 6 تا 12 متری موجود بوده و در قطرهای 20 تا 800 میلیمتر تولید و روانه بازار می‌شود.

  ST37 یا میلگرد آهنی از کمترین مقدار آلیاژ برخوردار است. این فولاد در ساخت لباس شویی، یخچال، بدنه ماشین و تولید دستگاه‌های صنعتی به کار می‌رود.

  میلگرد آلیاژی CK45 که در صنعت ساختمان سازی کاربرد دارد. از این نوع در خطوط نقل و انتقال نفت و گاز و مایع فشار بالا استفاده می‌کنند و علت آن هم این است که کربن آن پایین و مقاومت پذیری بالا در مقابل ضربه و اصطکاک دارد.

  علاوه بر موارد گفته شده در بالا میلگرد آلیاژی ck15 و میلگرد آلیاژی سمانته نیز از محبوبیت نسبتا بالایی برخوردار است.

  ترکیبات میلگرد آلیاژی

  در ترکیبات فولاد آلیاژی از آهن، کربن، نیکل، کروم، مولیبدن، سیلیسیوم، مس، منگنز و چند ماده دیگر استفاده می‌شود که با توجه به درصد استفاده از هر کدام، قیمت میلگرد آلیاژی تفاوت دارد.
  همچنین میلگردهای اتومات و نیمه اتومات یا همان خوش تراش درصد بالایی از سرب و گوگرد دارند که این سرب باعث می‌شود تا قابلیت ماشین کاری و تراش بهتری داشته باشند.
  فولاد زنگ نزن نیز همان فولادی است که درصد بالایی کروم و نیکل دارد و همین موضوع باعث ضد زنگ شدن آن می‌شود.

  خرید میلگرد آلیاژی از فولادسل

  اگر قصد خرید میلگرد آلیاژی را دارید، می‌توانید با کارشناسان ما در فولادسل تماس بگیرید. فولادسل با بیش از یک دهه فعالیت در زمینه خرید و فروش میلگرد آلیاژی و دیگر مقاطع فولادی و همکاری با صدها کارخانه، سازمان و شرکت معتبر، رضایت مشتریان را در اولویت‌ کاری خود قرار می‌دهد. همچنین امکان خرید اعتباری میلگرد با ضمانت نامه بانکی lc نیز دز مجموعه فراهم است.
  شرکت پترو سازه ساحل با نام تجاری فولادسل، انواع میلگرد آلیاژی را از کارخانه های معتبر، با گواهی اصالت محصول ارائه می‌نماید. شما عزیزان می‌توانید برای اطلاع از قیمت میلگرد آلیاژی st52 و قیمت میلگرد آلیاژی mo40 با شماره 02174486 تماس بگیرید.

  مزایای خرید میلگرد آلیاژی از فولادسل

  • تمامی محصولات توسط واحد کنترل کیفیت (QC) در روز بارگیری به‌ طور کامل چک شده و بعد از تایید نهایی، بار مشتری ارسال خواهد شد.
  • فولادسل تنها شرکت فولادی است که اقدام به فروش اعتبار اسنادی داخلی ریالی (LC) نموده آن هم به شکل مدت‌دار و دیداری. توجه داشته باشید که مشترکین بانک‌های تجارت و صادرات از شرایط بسیار ویژه‌ای برخوردارند.
  • واحد باربری شرکت (پتروبار)، بعد از گفت و گو با شرکت‌های باربری، قابل اعتمادترین باربری که کمترین قیمت، بیمه و به‌روزترین و سالم‌ترین ماشین‌ها را در اختیار قرار می‌دهد، به تایید مشتری رسانده و سپس محصول خدمت مشتری ارسال می‌شود.
  • در فولادسل پیش از خرید هر محصول با مدیر فروش واحد به صورت رایگان مشاوره تخصصی انجام می‌شود.
  • امکان ارسال نمونه محصول یا گواهی محصول (Certificate) وجود دارد.
  • مشتریان محترم می‌توانند با مراجعه به همه بانک‌های سراسر کشور، نسبت به گشایش LC  داخلی به ذینفعی این شرکت اقدام نمایند. از این طریق می‌توانند از مزایای فروش اعتباری دربازه‌های زمانی یک تا شش ماه استفاده کنند.
  • ارائه مناسب‎‌ترین قیمت میلگرد ساده در فولادسل.
  نمایش بیشتر
  سوالات متداول
  عوامل موثر بر قیمت میلگرد آلیاژی چیست؟
  عوامل مختلفی همچون کارخانه تولید کننده، نوع، کیفیت و سایز تولیدی بر روی قیمت میلگرد آلیاژی تاثیر می‌گذارد.
  کاربرد میلگرد آلیاژی در کدام صنایع است؟
  صنایع مهمی از این نوع میلگرد استفاده می‌کنند همچون ماشین سازی، پتروشیمی، ساختمان سازی، خطوط انتقال گاز، قطعات ماشین‌های سنگین و ریل سازی و ساخت یخچال و لوازم خانگی.
  برای اطلاع از قیمت میلگرد آلومینیوم و قیمت میلگرد فولاد آلیاژی یزد چه باید کرد؟
  شما عزیزان می‌توانید از طریق شماره‌های درج شده در سایت و یا ثبت شماره خود در بخش استعلام قیمت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.
  نظر شما

  مراحل سفارش محصول
  • افزودن به سبد خرید
   1
  • ورود به حساب کاربری
   2
  • بررسی کارشناس فروش
   3
  • تحویل پیش فاکتور
   4
  • کنترل کیفیت
   5
  • ارسال سفارش
   6