قیمت میلگرد آلیاژی

عناوین اصلی صفحه

  علیرضا دوستی
  علی سنگنیان
  علیرضا حقوقی
  سودابه قرگز
  محسن صحرانورد
  اکرم سمیعی
  نادیا هاشمی
  الهه دوستی
  مهدیه هراتی
  معصومه رضوانی
  عاطفه متین

  فیلتر محصولات

  محاسبه وزن میلگرد

  میلگرد آلیاژی ck15

  نام محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت خرید
  میلگرد آلیاژی ck15 سایز 30 گرید 1.1141 301.1141شاخهکیلوگرمکارخانه 26,606
  میلگرد آلیاژی ck15 سایز 40 گرید 1.1141 401.1141شاخهکیلوگرمکارخانه 26,606
  میلگرد آلیاژی ck15 سایز 50 گرید 1.1141 501.1141شاخهکیلوگرمکارخانه 26,606
  میلگرد آلیاژی ck15 سایز 60 گرید 1.1141 601.1141شاخهکیلوگرمکارخانه 26,606
  میلگرد آلیاژی ck15 سایز 70 گرید 1.1141 701.1141شاخهکیلوگرمکارخانه 26,606
  میلگرد آلیاژی ck15 سایز 80 گرید 1.1141 801.1141شاخهکیلوگرمکارخانه 27,523
  میلگرد آلیاژی ck15 سایز 90 گرید 1.1141 901.1141شاخهکیلوگرمکارخانه 27,523
  میلگرد آلیاژی ck15 سایز 100 گرید 1.1141 1001.1141شاخهکیلوگرمکارخانه 27,523
  میلگرد آلیاژی ck15 سایز 110 گرید 1.1141 1101.1141شاخهکیلوگرمکارخانه 27,523
  میلگرد آلیاژی ck15 سایز 120 گرید 1.1141 1201.1141شاخهکیلوگرمکارخانه 27,523
  میلگرد آلیاژی ck15 سایز 200 گرید 1.1141 2001.1141شاخهکیلوگرمکارخانه 27,523
  میلگرد آلیاژی ck15 سایز 350 گرید 1.1141 3501.1141شاخهکیلوگرمکارخانه 28,899

  میلگرد آلیاژی ck45

  نام محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت خرید
  میلگرد آلیاژی ck45 سایز 20 گرید 1.1191 201.1191شاخهکیلوگرمکارخانه 31,193
  میلگرد آلیاژی ck45 سایز 30 گرید 1.1191 301.1191شاخهکیلوگرمکارخانه 31,193
  میلگرد آلیاژی ck45 سایز 40 گرید 1.1191 401.1191شاخهکیلوگرمکارخانه 31,193
  میلگرد آلیاژی ck45 سایز 50 گرید 1.1191 501.1191شاخهکیلوگرمکارخانه 31,193
  میلگرد آلیاژی ck45 سایز 60 گرید 1.1191 601.1191شاخهکیلوگرمکارخانه 31,193
  میلگرد آلیاژی ck45 سایز 90 گرید 1.1191 901.1191شاخهکیلوگرمکارخانه 33,945
  میلگرد آلیاژی ck45 سایز 120 گرید 1.1191 1201.1191شاخهکیلوگرمکارخانه 33,945
  میلگرد آلیاژی ck45 سایز 200 گرید 1.1191 2001.1191شاخهکیلوگرمکارخانه 34,862
  میلگرد آلیاژی ck45 سایز 20 گرید 1.9095 201.9095شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد آلیاژی ck45 سایز 30 گرید 1.9095 301.9095شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد آلیاژی ck45 سایز 90 گرید 1.9095 901.9095شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  میلگرد آلیاژی ck45 سایز 200 گرید 1.9095 2001.9095شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

  میلگرد آلیاژی mo40

  نام محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت خرید
  میلگرد آلیاژی mo40 سایز 20 گرید 1.7225 201.7225شاخهکیلوگرمکارخانه 49,541
  میلگرد آلیاژی mo40 سایز 30 گرید 1.7225 301.7225شاخهکیلوگرمکارخانه 48,624
  میلگرد آلیاژی mo40 سایز 40 گرید 1.7225 401.7225شاخهکیلوگرمکارخانه 48,624
  میلگرد آلیاژی mo40 سایز 50 گرید 1.7225 501.7225شاخهکیلوگرمکارخانه 48,624
  میلگرد آلیاژی mo40 سایز 65 گرید 1.7225 651.7225شاخهکیلوگرمکارخانه 48,624
  میلگرد آلیاژی mo40 سایز 70 گرید 1.7225 701.7225شاخهکیلوگرمکارخانه 48,624
  میلگرد آلیاژی mo40 سایز 80 گرید 1.7225 801.7225شاخهکیلوگرمکارخانه 48,624
  میلگرد آلیاژی mo40 سایز 90 گرید 1.7225 901.7225شاخهکیلوگرمکارخانه 54,128
  میلگرد آلیاژی mo40 سایز 100 گرید 1.7225 1001.7225شاخهکیلوگرمکارخانه 54,128
  میلگرد آلیاژی mo40 سایز 120 گرید 1.7225 1201.7225شاخهکیلوگرمکارخانه 54,128
  میلگرد آلیاژی mo40 سایز 200 گرید 1.7225 2001.7225شاخهکیلوگرمکارخانه 54,128
  میلگرد آلیاژی mo40 سایز 350 گرید 1.7225 3501.7225شاخهکیلوگرمکارخانه 54,128

  میلگرد آلیاژی st52

  نام محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت خرید
  میلگرد آلیاژی st52 سایز 20 گرید 1.0570 201.0570شاخهکیلوگرمکارخانه 40,367
  میلگرد آلیاژی st52 سایز 30 گرید 1.0570 301.0570شاخهکیلوگرمکارخانه 40,367
  میلگرد آلیاژی st52 سایز 40 گرید 1.0570 301.0570شاخهکیلوگرمکارخانه 40,367
  میلگرد آلیاژی st52 سایز 50 گرید 1.0570 501.0570شاخهکیلوگرمکارخانه 40,367
  میلگرد آلیاژی st52 سایز 60 گرید 1.0570 601.0570شاخهکیلوگرمکارخانه 40,367
  میلگرد آلیاژی st52 سایز 70 گرید 1.0570 701.0570شاخهکیلوگرمکارخانه 40,367
  میلگرد آلیاژی st52 سایز 80 گرید 1.0570 801.0570شاخهکیلوگرمکارخانه 40,367
  میلگرد آلیاژی st52 سایز 90 گرید 1.0570 901.0570شاخهکیلوگرمکارخانه 46,789
  میلگرد آلیاژی st52 سایز 100 گرید 1.0570 1001.0570شاخهکیلوگرمکارخانه 46,789
  میلگرد آلیاژی st52 سایز 110 گرید 1.0570 1101.0570شاخهکیلوگرمکارخانه 46,789
  میلگرد آلیاژی st52 سایز 150 گرید 1.0570 1501.0570شاخهکیلوگرمکارخانه 47,706
  میلگرد آلیاژی st52 سایز 280 گرید 1.0570 2801.0570شاخهکیلوگرمکارخانه 51,376

  میلگرد آلیاژی سمانته

  نام محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت خرید
  میلگرد آلیاژی سمانته سایز 20 گرید 1.7131 201.7137شاخهکیلوگرمکارخانه 52,294
  میلگرد آلیاژی سمانته سایز 30 گرید 1.7131 301.7131شاخهکیلوگرمکارخانه 49,541
  میلگرد آلیاژی سمانته سایز 40 گرید 1.7131 401.7131شاخهکیلوگرمکارخانه 49,541
  میلگرد آلیاژی سمانته سایز 50 گرید 1.7131 501.7131شاخهکیلوگرمکارخانه 49,541
  میلگرد آلیاژی سمانته سایز 60 گرید 1.7131 601.7131شاخهکیلوگرمکارخانه 49,541
  میلگرد آلیاژی سمانته سایز 70 گرید 1.7131 701.7131شاخهکیلوگرمکارخانه 49,541
  میلگرد آلیاژی سمانته سایز 80 گرید 1.7131 801.7131شاخهکیلوگرمکارخانه 49,541
  میلگرد آلیاژی سمانته سایز 90 گرید 1.7131 901.7131شاخهکیلوگرمکارخانه 52,294
  میلگرد آلیاژی سمانته سایز 100 گرید 1.7131 1001.7131شاخهکیلوگرمکارخانه 52,294
  میلگرد آلیاژی سمانته سایز 110 گرید 1.7131 1101.7131شاخهکیلوگرمکارخانه 52,294
  میلگرد آلیاژی سمانته سایز 150 گرید 1.7131 1501.7131شاخهکیلوگرمکارخانه 55,046
  میلگرد آلیاژی سمانته سایز 500 گرید 1.7131 5001.7131شاخهکیلوگرمکارخانه 50,459
  عناوین اصلی صفحه

   قیمت میلگرد آلیاژی ، از جهتی تابع کارخانه تولید کننده، نوع، کیفیت و سایز تولیدیست. همچنین درصد استفاده از فلزات ترکیبی در آلیاژ میلگرد بر قیمت آن تاثیر میگذارد. به لحاظ متغیرهای کلان، عواملی نظیر قیمت ارز، قیمت جهانی آهن، حجم تولیدی کارخانه ها و میزان تقاضا، بر قیمت میلگرد آلیاژی موثرند.

   ویدیوی معرفی میلگرد آلیاژی

   قیمت میلگرد آلیاژی، نقش مهمی در هزینه های یک پروژه دارد. بنابراین اطلاع از استانداردها، انواع و ویژگی های آن میتواند در انتخاب بهتر محصول، کمک نماید.

   در ساخت میلگردها از دو نوع فولاد آلیاژی یا غیرآلیاژی استفاده می‌شود. در بازار ایران سه نوع فولاد آلیاژی MO40، ST52 ،ST57 و CK45 بیشترین استفاده را دارند.

   در ترکیبات فولاد آلیاژی از آهن، کربن، نیکل، کروم، مولیبیدن، سیلیسیم، مس، منگنز و چند ماده دیگر استفاده می‌شود که با توجه به درصد استفاده از هر کدام، قیمت میلگرد آلیاژی متفاوت است.

   کاربردهای میلگرد آلیاژی

   1. استفاده در صنایع خودروسازی، کشتی سازی، ساختمان سازی و پتروشیمی
   2. خطوط انتقال گاز و مایع فشار بالا، مخازن تحت فشار و همچنین مخازن ذخیره‌سازی
   3. ماشین سازی، ساخت قطعات خودروهای سنگین و همچنین ریل سازی
   4. ساخت محورهای خودرو، غلتک‌های صنایع فولاد، چرخ دنده، دنده فرمان، پیچ‌های مقاوم و میله‌های اتصال
   5. ساخت لوازم خانگی مانند یخچال و ماشین لباسشویی

   چنانچه قصد خرید میلگرد آلیاژی را دارید، با فولادسل تماس بگیرید. فولادسل با بیش از یک دهه فعالیت در خرید و فروش ورق ها و مقاطع فولادی و همکاری با صدها کارخانه، سازمان و شرکت معتبر، به رضایت مشتریان اهمیت ویژه ای میدهد. همچنین امکان خرید اعتباری میلگرد با ضمانت نامه بانکی lc فراهم است.
   شرکت پترو سازه ساحل با نام تجاری فولادسل، انواع میلگرد آلیاژی را از کارخانه های معتبر ، با گواهی اصالت محصول ارایه مینماید.

   همین الان برای دریافت مشاوره تخصصی و مناسب ترین قیمت میلگرد آلیاژی با شماره 02174486 تماس بگیرید.
   فولادسل، تجربه خرید امن

   نظر شما

   مراحل سفارش محصول

   • افزودن به سبد خرید
    1
   • ورود به حساب کاربری
    2
   • بررسی کارشناس فروش
    3
   • تحویل پیش فاکتور
    4
   • کنترل کیفیت
    5
   • ارسال سفارش
    6

   قیمت ورق های فولادی