میلگرد ساده
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران

محاسبه وزن میلگرد

فولاد کاوه تیکمه داش

نام محصول سایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
میلگرد ساده فولاد کاوه تیکمه داش… 8شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد کاوه تیکمه داش 12500
میلگرد ساده فولاد کاوه تیکمه داش… 10شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد کاوه تیکمه داش 24500

فولاد کویر کاشان

نام محصول سایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
میلگرد ساده فولاد کویر کاشان A1… 12شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان 12500
میلگرد ساده فولاد کویر کاشان A1… 14شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان 24500
میلگرد ساده فولاد کویر کاشان A1… 16شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان 420000
میلگرد ساده فولاد کویر کاشان A1… 18شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان 420000
میلگرد ساده فولاد کویر کاشان A1… 20شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان 420000
میلگرد ساده فولاد کویر کاشان A1… 22شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان 420000
میلگرد ساده فولاد کویر کاشان A1… 25شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان 420000
میلگرد ساده فولاد کویر کاشان A1… 28شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان 420000
میلگرد ساده فولاد کویر کاشان A1… 30شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان 420000
میلگرد ساده فولاد کویر کاشان A1… 32شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان 420000
میلگرد ساده فولاد کویر کاشان A1… 36شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان 420000
میلگرد ساده فولاد کویر کاشان A1… 40شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان 420000

نورد فولاد نوین متین

نام محصول سایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
میلگرد ساده نورد فولاد نوین متین… 10شاخهکیلوگرمکارخانهنورد فولاد نوین متین 12500
میلگرد ساده نورد فولاد نوین متین… 12شاخهکیلوگرمکارخانهنورد فولاد نوین متین 24500
میلگرد ساده نورد فولاد نوین متین… 14شاخهکیلوگرمکارخانهنورد فولاد نوین متین 420000
میلگرد ساده نورد فولاد نوین متین… 16شاخهکیلوگرمکارخانهنورد فولاد نوین متین 420000
میلگرد ساده نورد فولاد نوین متین… 18شاخهکیلوگرمکارخانهنورد فولاد نوین متین 420000
میلگرد ساده نورد فولاد نوین متین… 20شاخهکیلوگرمکارخانهنورد فولاد نوین متین 420000
میلگرد ساده نورد فولاد نوین متین… 22شاخهکیلوگرمکارخانهنورد فولاد نوین متین 420000
میلگرد ساده نورد فولاد نوین متین… 25شاخهکیلوگرمکارخانهنورد فولاد نوین متین 420000
میلگرد ساده نورد فولاد نوین متین… 28شاخهکیلوگرمکارخانهنورد فولاد نوین متین 420000
میلگرد ساده نورد فولاد نوین متین… 32شاخهکیلوگرمکارخانهنورد فولاد نوین متین 420000

مراحل سفارش محصول

 • افزودن به سبد خرید
  1
 • ورود به حساب کاربری
  2
 • بررسی کارشناس فروش
  3
 • تحویل پیش فاکتور
  4
 • کنترل کیفیت
  5
 • ارسال سفارش
  6