قیمت ورق آلیاژی

عناوین اصلی صفحه

  علیرضا دوستی
  علی سنگنیان
  علیرضا حقوقی
  سودابه قرگز
  محسن صحرانورد
  اکرم سمیعی
  نادیا هاشمی
  الهه دوستی
  مهدیه هراتی
  معصومه رضوانی
  عاطفه متین

  فیلتر محصولات

  محاسبه وزن قیمت ورق آلیاژی

  نام محصول ضخامتسایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
  ورق آلیاژی فابریک اکسین ST52 ضخامت 15 میل عرض 2000 152*6ST52شیتکیلوگرمکارخانهاکسین 38,991
  ورق آلیاژی فابریک اکسین ST52 ضخامت 20 میل عرض 2000 202*6ST52شیتکیلوگرمکارخانهاکسین 35,321
  ورق آلیاژی فابریک اکسین ST52 ضخامت 25 میل عرض 2000 252*6ST52شیتکیلوگرمکارخانهاکسین 35,321
  ورق آلیاژی فابریک اکسین ST52 ضخامت 30 میل عرض 2000 302*6ST52شیتکیلوگرمکارخانهاکسین 35,321
  ورق آلیاژی فابریک اکسین ST52 ضخامت 40 میل عرض 2000 402*6ST52شیتکیلوگرمکارخانهاکسین 35,321
  ورق آلیاژی فابریک اکسین ST52 ضخامت 50 میل عرض 2000 502*6ST52شیتکیلوگرمکارخانهاکسین 35,321
  ورق آلیاژی فابریک اکسین CK45 ضخامت 10 میل عرض 2000 102*6CK45شیتکیلوگرمکارخانهاکسین 53,303
  ورق آلیاژی فابریک اکسین CK45 ضخامت 12 میل عرض 2000 122*6CK45شیتکیلوگرمکارخانهاکسین 53,303
  ورق آلیاژی فابریک اکسین CK45 ضخامت 15 میل عرض 2000 152*6CK45شیتکیلوگرمکارخانهاکسین 53,303
  ورق آلیاژی فابریک اکسین CK45 ضخامت 20 میل عرض 2000 202*6CK45شیتکیلوگرمکارخانهاکسین 53,303
  ورق آلیاژی فابریک اکسین CK45 ضخامت 25 میل عرض 2000 252*6CK45شیتکیلوگرمکارخانهاکسین 53,303
  ورق آلیاژی فابریک اکسین CK45 ضخامت 30 میل عرض 2000 302*6CK45شیتکیلوگرمکارخانهاکسین 53,303

  قیمت ورق آلیاژی خرم آباد

  نام محصول ضخامتسایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
  ورق آلیاژی فابریک خرم آباد ST52 ضخامت 15 میل عرض 1250 151.25*6ST52شیتکیلوگرمکارخانهخرم آباد 34,862
  ورق آلیاژی فابریک خرم آباد ST52 ضخامت 20 میل عرض 1250 201.25*6ST52شیتکیلوگرمکارخانهخرم آباد 34,862
  ورق آلیاژی فابریک خرم آباد ST52 ضخامت 25 میل عرض 1250 251.25*6ST52شیتکیلوگرمکارخانهخرم آباد 34,862
  ورق آلیاژی فابریک خرم آباد ST52 ضخامت 30 میل عرض 1250 301.25*6ST52شیتکیلوگرمکارخانهخرم آباد 34,862
  نام محصول ضخامتابعادگریدحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
  ورق آلیاژی برشی فولاد مبارکه ST52 ضخامت 6 میل عرض 1500 61.5*6ST52شیتکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 36,055
  ورق آلیاژی برشی فولاد مبارکه ST52 ضخامت 8 میل عرض 1500 81.5*6ST52شیتکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 36,055
  ورق آلیاژی برشی فولاد مبارکه ST52 ضخامت 10 میل عرض 1500 101.5*6ST52شیتکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 36,055
  ورق آلیاژی برشی فولاد مبارکه ST52 ضخامت 12 میل عرض 1500 121.5*6ST52شیتکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 36,055
  ورق آلیاژی برشی فولاد مبارکه ST52 ضخامت 15 میل عرض 1500 151.5*6ST52شیتکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 36,055
  ورق آلیاژی برشی فولاد مبارکه A283Gr-C ضخامت 6 میل عرض 1500 61.5A283Gr-Cرولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 33,945
  ورق آلیاژی برشی فولاد مبارکه A283Gr-C ضخامت 8 میل عرض 1500 81.5A283Gr-Cرولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 33,945
  ورق آلیاژی برشی فولاد مبارکه A283Gr-C ضخامت 10 میل عرض 1500 101.5A283Gr-Cرولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 33,945
  ورق آلیاژی برشی فولاد مبارکه A283Gr-C ضخامت 12 میل عرض 1500 121.5A283Gr-Cرولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 33,945
  ورق آلیاژی برشی فولاد مبارکه A283Gr-C ضخامت 15 میل عرض 1500 151.5A283Gr-Cرولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 34,404
  ورق آلیاژی برشی فولاد مبارکه A516 gr-70 ضخامت 6 میل عرض 1500 61.5A516 gr-70رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 36,606
  ورق آلیاژی برشی فولاد مبارکه A516 gr-70 ضخامت 8 میل عرض 1500 81.5A516 gr-70رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 36,606
  ورق آلیاژی برشی فولاد مبارکه A516 gr-70 ضخامت 10 میل عرض 1500 101.5A516 gr-70رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 36,606
  ورق آلیاژی برشی فولاد مبارکه A516 gr-70 ضخامت 12 میل عرض 1500 121.5A516 gr-70رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 36,606
  ورق آلیاژی برشی فولاد مبارکه A516 gr-70 ضخامت 15 میل عرض 1500 151.5A516 gr-70رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 36,606
  ورق آلیاژی فابریک فولاد مبارکه 17MN4 ضخامت 6 میل عرض 1500 61.5*617MN4شیتکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 37,064
  ورق آلیاژی فابریک فولاد مبارکه 17MN4 ضخامت 8 میل عرض 1500 81.5*617MN4شیتکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 37,064
  ورق آلیاژی فابریک فولاد مبارکه 17MN4 ضخامت 10 میل عرض 1500 101.5*617MN4شیتکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 37,064
  ورق آلیاژی فابریک فولاد مبارکه 17MN4 ضخامت 12 میل عرض 1500 121.5*617MN4شیتکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 37,064
  ورق آلیاژی فابریک فولاد مبارکه 17MN4 ضخامت 15 میل عرض 1500 151.5*617MN4شیتکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 37,064

  قیمت ورق آلیاژی قطعات

  نام محصول ضخامتسایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
  ورق آلیاژی فابریک قطعات ST52 ضخامت 8 میل عرض 1200 81.2*6ST52شیتکیلوگرمکارخانهقطعات 36,697
  ورق آلیاژی فابریک قطعات ST52 ضخامت 10 میل عرض 1200 101.2*6ST52شیتکیلوگرمکارخانهقطعات 34,862
  ورق آلیاژی فابریک قطعات ST52 ضخامت 12 میل عرض 1200 121.2*6ST52شیتکیلوگرمکارخانهقطعات 34,862
  ورق آلیاژی فابریک قطعات ST52 ضخامت 15 میل عرض 1200 151.2*6ST52شیتکیلوگرمکارخانهقطعات 34,862
  ورق آلیاژی فابریک قطعات ST52 ضخامت 20 میل عرض 1200 201.2*6ST52شیتکیلوگرمکارخانهقطعات 34,862
  ورق آلیاژی فابریک قطعات ST52 ضخامت 25 میل عرض 1200 251.2*6ST52شیتکیلوگرمکارخانهقطعات 34,862
  ورق آلیاژی فابریک قطعات ST52 ضخامت 30 میل عرض 1200 301.2*6ST52شیتکیلوگرمکارخانهقطعات 34,862

  قیمت ورق آلیاژی کره

  نام محصول ضخامتسایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
  ورق آلیاژی فابریک کره ST52 ضخامت 8 میل عرض 2000 82*6ST52شیتکیلوگرمانبار تهرانکره تماس بگیرید
  ورق آلیاژی فابریک کره ST52 ضخامت 10 میل عرض 2000 102*6ST52شیتکیلوگرمانبار تهرانکره تماس بگیرید
  ورق آلیاژی فابریک کره ST52 ضخامت 12 میل عرض 2000 122*6ST52شیتکیلوگرمانبار تهرانکره تماس بگیرید
  ورق آلیاژی فابریک کره ST52 ضخامت 15 میل عرض 2000 152*6ST52شیتکیلوگرمانبار تهرانکره تماس بگیرید
  ورق آلیاژی فابریک کره ST52 ضخامت 20 میل عرض 2000 202*6ST52شیتکیلوگرمانبار تهرانکره تماس بگیرید
  ورق آلیاژی فابریک کره ST52 ضخامت 25 میل عرض 2000 252*6ST52شیتکیلوگرمانبار تهرانکره تماس بگیرید
  ورق آلیاژی فابریک کره ST52 ضخامت 30 میل عرض 2000 302*6ST52شیتکیلوگرمانبار تهرانکره تماس بگیرید
  ورق آلیاژی فابریک کره ST52 ضخامت 35 میل عرض 2000 352*6ST52شیتکیلوگرمانبار تهرانکره تماس بگیرید
  ورق آلیاژی فابریک کره ST52 ضخامت 40 میل عرض 2000 402*6ST52شیتکیلوگرمانبار تهرانکره تماس بگیرید
  ورق آلیاژی فابریک کره ST52 ضخامت 45 میل عرض 2000 452*6ST52شیتکیلوگرمانبار تهرانکره تماس بگیرید
  ورق آلیاژی فابریک کره ST52 ضخامت 50 میل عرض 2000 502*6ST52شیتکیلوگرمانبار تهرانکره تماس بگیرید
  ورق آلیاژی فابریک کره ST52 ضخامت 60 میل عرض 2000 602*6ST52شیتکیلوگرمانبار تهرانکره تماس بگیرید
  ورق آلیاژی فابریک کره ST52 ضخامت 70 میل عرض 2000 702*6ST52شیتکیلوگرمانبار تهرانکره تماس بگیرید
  ورق آلیاژی فابریک کره ST52 ضخامت 80 میل عرض 2000 802*6ST52شیتکیلوگرمانبار تهرانکره تماس بگیرید

  قیمت ورق ضد سایش

  نام محصول ضخامتگریدسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
  ورق ضد سایش اکسین ضخامت 8 میل عرض 2000 84002*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 100,917
  ورق ضد سایش اکسین ضخامت 10 میل عرض 2000 104002*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 100,917
  ورق ضد سایش اکسین ضخامت 12 میل عرض 2000 124002*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 100,917
  ورق ضد سایش اکسین ضخامت 15 میل عرض 2000 154002*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 100,917
  ورق ضد سایش اکسین ضخامت 20 میل عرض 2000 204002*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 100,917
  ورق ضد سایش اکسین ضخامت 25 میل عرض 2000 254002*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 100,917
  ورق ضد سایش اکسین ضخامت 30 میل عرض 2000 304002*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 100,917
  ورق ضد سایش اکسین ضخامت 35 میل عرض 2000 354002*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 100,917
  ورق ضد سایش اکسین ضخامت 40 میل عرض 2000 404002*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 100,917
  ورق ضد سایش اکسین ضخامت 45 میل عرض 2000 454002*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 100,917
  ورق ضد سایش اکسین ضخامت 50 میل عرض 2000 504002*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 100,917
  ورق ضد سایش اکسین ضخامت 8 میل عرض 2000 84502*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 100,917
  ورق ضد سایش اکسین ضخامت 10 میل عرض 2000 104502*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 100,917
  ورق ضد سایش اکسین ضخامت 12 میل عرض 2000 124502*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 100,917
  ورق ضد سایش اکسین ضخامت 15 میل عرض 2000 154502*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 100,917
  ورق ضد سایش اکسین ضخامت 20 میل عرض 2000 204502*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 100,917
  ورق ضد سایش اکسین ضخامت 25 میل عرض 2000 254502*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 100,917
  ورق ضد سایش اکسین ضخامت 30 میل عرض 2000 304502*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 100,917
  ورق ضد سایش اکسین ضخامت 35 میل عرض 2000 354502*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 100,917
  ورق ضد سایش اکسین ضخامت 40 میل عرض 2000 404502*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 100,917
  ورق ضد سایش اکسین ضخامت 45 میل عرض 2000 454502*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 100,917
  ورق ضد سایش اکسین ضخامت 50 میل عرض 2000 504502*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 100,917
  ورق ضد سایش اکسین ضخامت 8 میل عرض 2000 85002*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 100,917
  ورق ضد سایش اکسین ضخامت 10 میل عرض 2000 105002*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 100,917
  ورق ضد سایش اکسین ضخامت 12 میل عرض 2000 125002*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 100,917
  ورق ضد سایش اکسین ضخامت 15 میل عرض 2000 155002*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 100,917
  ورق ضد سایش اکسین ضخامت 20 میل عرض 2000 205002*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 100,917
  ورق ضد سایش اکسین ضخامت 25 میل عرض 2000 255002*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 100,917
  ورق ضد سایش اکسین ضخامت 30 میل عرض 2000 305002*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 100,917
  ورق ضد سایش اکسین ضخامت 35 میل عرض 2000 355002*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 100,917
  ورق ضد سایش اکسین ضخامت 40 میل عرض 2000 405002*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 100,917
  ورق ضد سایش اکسین ضخامت 45 میل عرض 2000 455002*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 100,917
  ورق ضد سایش اکسین ضخامت 50 میل عرض 2000 505002*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 100,917
  ورق ضد سایش دورستات ضخامت 8 میل عرض 2000 84002*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 155,963
  ورق ضد سایش دورستات ضخامت 10 میل عرض 2000 104002*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 155,963
  ورق ضد سایش دورستات ضخامت 12 میل عرض 2000 124002*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 155,963
  ورق ضد سایش دورستات ضخامت 15 میل عرض 2000 154002*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 155,963
  ورق ضد سایش دورستات ضخامت 20 میل عرض 2000 204002*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 155,963
  ورق ضد سایش دورستات ضخامت 25 میل عرض 2000 254002*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 155,963
  ورق ضد سایش دورستات ضخامت 30 میل عرض 2000 304002*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 155,963
  ورق ضد سایش دورستات ضخامت 35 میل عرض 2000 354002*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 155,963
  ورق ضد سایش دورستات ضخامت 40 میل عرض 2000 404002*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 155,963
  ورق ضد سایش دورستات ضخامت 45 میل عرض 2000 454002*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 155,963
  ورق ضد سایش دورستات ضخامت 50 میل عرض 2000 504002*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 155,963
  ورق ضد سایش دورستات ضخامت 8 میل عرض 2000 84502*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 155,963
  ورق ضد سایش دورستات ضخامت 10 میل عرض 2000 104502*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 155,963
  ورق ضد سایش دورستات ضخامت 12 میل عرض 2000 124502*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 155,963
  ورق ضد سایش دورستات ضخامت 15 میل عرض 2000 154502*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 155,963
  ورق ضد سایش دورستات ضخامت 20 میل عرض 2000 204502*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 155,963
  ورق ضد سایش دورستات ضخامت 25 میل عرض 2000 254502*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 155,963
  ورق ضد سایش دورستات ضخامت 30 میل عرض 2000 304502*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 155,963
  ورق ضد سایش دورستات ضخامت 35 میل عرض 2000 354502*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 155,963
  ورق ضد سایش دورستات ضخامت 40 میل عرض 2000 404502*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 155,963
  ورق ضد سایش دورستات ضخامت 45 میل عرض 2000 454502*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 155,963
  ورق ضد سایش دورستات ضخامت 50 میل عرض 2000 504502*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 155,963
  ورق ضد سایش دورستات ضخامت 8 میل عرض 2000 85002*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 155,963
  ورق ضد سایش دورستات ضخامت 10 میل عرض 2000 105002*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 155,963
  ورق ضد سایش دورستات ضخامت 12 میل عرض 2000 125002*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 155,963
  ورق ضد سایش دورستات ضخامت 15 میل عرض 2000 155002*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 155,963
  ورق ضد سایش دورستات ضخامت 20 میل عرض 2000 205002*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 155,963
  ورق ضد سایش دورستات ضخامت 25 میل عرض 2000 255002*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 155,963
  ورق ضد سایش دورستات ضخامت 30 میل عرض 2000 305002*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 155,963
  ورق ضد سایش دورستات ضخامت 35 میل عرض 2000 355002*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 155,963
  ورق ضد سایش دورستات ضخامت 40 میل عرض 2000 405002*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 155,963
  ورق ضد سایش دورستات ضخامت 45 میل عرض 2000 455002*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 155,963
  ورق ضد سایش دورستات ضخامت 50 میل عرض 2000 505002*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 155,963
  ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 8 میل عرض 2000 84002*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 155,963
  ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 10 میل عرض 2000 104002*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 155,963
  ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 12 میل عرض 2000 124002*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 155,963
  ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 15 میل عرض 2000 154002*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 155,963
  ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 20 میل عرض 2000 204002*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 155,963
  ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 25 میل عرض 2000 254002*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 155,963
  ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 30 میل عرض 2000 304002*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 155,963
  ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 35 میل عرض 2000 354002*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 155,963
  ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 40 میل عرض 2000 404002*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 155,963
  ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 45 میل عرض 2000 454002*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 155,963
  ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 50 میل عرض 2000 504002*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 155,963
  ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 8 میل عرض 2000 84502*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 155,963
  ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 10 میل عرض 2000 104502*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 155,963
  ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 12 میل عرض 2000 124502*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 155,963
  ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 15 میل عرض 2000 154502*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 155,963
  ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 20 میل عرض 2000 204502*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 155,963
  ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 25 میل عرض 2000 254502*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 155,963
  ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 30 میل عرض 2000 304502*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 155,963
  ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 35 میل عرض 2000 354502*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 155,963
  ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 40 میل عرض 2000 404502*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 155,963
  ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 45 میل عرض 2000 454502*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 155,963
  ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 50 میل عرض 2000 504502*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 155,963
  ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 8 میل عرض 2000 85002*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 155,963
  ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 10 میل عرض 2000 105002*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 155,963
  ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 12 میل عرض 2000 125002*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 155,963
  ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 15 میل عرض 2000 155002*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 155,963
  ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 20 میل عرض 2000 205002*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 155,963
  ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 25 میل عرض 2000 255002*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 155,963
  ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 30 میل عرض 2000 305002*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 155,963
  ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 35 میل عرض 2000 355002*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 155,963
  ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 40 میل عرض 2000 405002*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 155,963
  ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 45 میل عرض 2000 455002*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 155,963
  ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 50 میل عرض 2000 505002*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 155,963
  عناوین اصلی صفحه

   قیمت ورق آلیاژی | قیمت فولاد آلیاژی

   قیمت ورق آلیاژی از جهتی تابع کارخانه تولید کننده، کیفیت آن، سایز، حالت و محل تحویل آن است. اما به لحاظ متغیرهای کلان، عواملی نظیر قیمت ارز، قیمت جهانی آهن، حجم تولیدی کارخانه ها و میزان تقاضا، بر قیمت روز ورق آلیاژی تاثیر میگذارند.

   چنانچه قصد خرید ورق آلیاژی را دارید، با فولادسل تماس بگیرید. فولادسل با بیش از یک دهه فعالیت در خرید و فروش ورق ها و مقاطع فولادی و همکاری با صدها کارخانه، سازمان و شرکت معتبر، به رضایت مشتریان اهمیت ویژه ای میدهد. همچنین امکان خرید اعتباری ورق فولادی بصورت ضمانت نامه بانکی lc فراهم است.

   ویدیوی معرفی ورق آلیاژی

   شرکت پترو سازه ساحل با نام تجاری فولادسل، انواع ورق آلیاژی را از کارخانه های معتبر ، با گواهی اصالت محصول ارایه مینماید.
   همین الان برای دریافت مشاوره تخصصی و مناسب ترین قیمت فولاد آلیاژی با شماره 02174486 تماس بگیرید.

   قیمت ورق آلیاژی و فولاد آلیاژی

   اگر انواع ورق‌های آلیاژی را در بازار آهن جستجو کرده باشید، احتمالاً با قیمت‌های مختلفی مواجه شده‌اید. شاید برایتان سوال باشد که دلیل این تفاوت قیمت چیست و چه عواملی روی قیمت ورق های فولادی اثر گذار هستند؟

   برای رفع دغدغه خرید ورق آلیاژی ، در ابتدا باید با انواع مختلف این محصول آشنا شوید. چرا که گریدهای مختلف فولاد آلیاژی ، کاربردهای مختلفی دارند و شما برای خرید، ابتدا باید نیاز صنعت خود را به خوبی بدانید و سپس با آگاهی نسبت به کاربردهای انواع ورق آهن آلیاژی ، تصمیم گیری نمایید.

   ورق آلیاژی چیست

   کم پیش می‌آید که عناصر فلزی به تنهایی در ساخت یک قطعه به کار روند. چرا که این عنصرها اگر به عناصر دیگری نپیوندند، استحکام فیزیکی، مقاومت کششی و تنشی و مشخصات مکانیکی و فنی بسیار ضعیفی دارند. بنابراین دانشمندان یک راه‌حل جایگزین که همان ترکیب چند عنصر با یکدیگر است را به‌کار گرفتند و آلیاژ شکل گرفت.

   آلیاژ به معنای «ترکیب کردن» است؛ ترکیب یک فلز با حداقل یک فلز یا نافلز دیگر، منجر به تولید یک محصول آلیاژی می‌شود. با این توضیحات تعریف ورق آلیاژی ، روشن میشود. ورق الیاژی یکی از مقاطع فولادی است که با استفاده از عناصر متنوعی از جمله آهن، کربن، کروم، منگنز و … ساخته می‌شود.
   فرآیند آلیاژ، برای افزایش مقاومت و استحکام، یا به طور کلی به منظور تقویت برخی خواص در فلزات انجام می‌شود. از این رو 90 درصد محصولاتی که به طور روزانه با آنها سر و کار داریم، فلز خالص نیستند و در واقع آلیاژی از چند فلز هستند.

   در بازار آهن، ورق آلیاژی به صورت‌های رول (کویل یا حلقه) و یا شیت (برش خورده) تولید و عرضه می‌شود.

   ورق آلیاژی قیمت

   کاربرد ورق آلیاژی

   ورق‌های آلیاژی در صنعت، پرکاربردند و هر جایی که به استحکام و مقاومت بالا نیاز است و یا فشار و دما بالاست و می‌خواهیم از خوردگی، سایش و زنگ‌زدگی در امان باشیم از انها استفاده میکنیم نظیر:

   • ساخت مخازن حمل سوخت
   • ساخت مخازن کم فشار و پر فشار
   • ساخت قطعات مختلف صنعتی
   • لوله‌کشی یا ساخت خطوط لوله‌ی انتقال
   • سازه‌های پل
   • سازه‌های دریایی
   • ساخت خودرو و ماشین‌سازی
   • ساخت توربین‌های بادی
   • صنایع غذایی
   • صنایع پزشکی

   انواع ورق آلیاژی

   به طور کلی ورق‌ های آلیاژی به 4 دسته ورق‌های بر پایه فولاد، ورق‌های آلیاژی استنلس‌استیل، ورق‌های آلیاژی فولاد و کربن و سایر ورق‌های آلیاژی بر پایه عناصر فلزی به‌جز فولاد و کربن تقسیم می‌شوند و کاربردهای بسیاری در صنعت دارند.

   انواع ورق فولادی آلیاژی فولادسل به لحاظ کارخانجات تولیدی

   1. ورق آلیاژی فولاد مبارکه اصفهان
   2. ورق آلیاژی اکسین اهواز
   3. ورق آلیاژی قطعات
   4. ورق آلیاژی خرم آباد
   5. ورق آلیاژی کره

   اقسام ورق آلیاژی فولادسل به لحاظ نوع

   1. ورق ck45
   2. ورق st52
   3. ورق a516
   4. ورق a283
   5. ورق mn4
   6. ورق ضد سایش

   خرید و فروش ورق آلیاژی

   برای دریافت مشاوره تخصصی و قیمت روز ورق آلیاژی و قیمت ورق آهن آلیاژی با فولادسل تماس بگیرید. دپارتمان پشتیبانی مشتریان، پاسخگوی اعتماد شما خواهند بود.

   فولادسل ، تامین کننده معتبر انواع ورق فولادی ، مقاطع فولادی و آهن آلات

   در بازار فولاد و آهن تامین کنندگان بسیاری حضور دارند که در این بازار با یکدیگر رقابت می‌کنند. در چنین شرایطی تصمیم‌گیری برای خرید، کمی سخت به نظر می‌رسد. اما کافیست ویژگی‌های یک تامین کننده معتبر و با تجربه را بشناسید. در این صورت با مطابقت این استانداردها با هر تامین‌کننده، می‌توانید بهترین شرکت برای خرید ورق آلیاژی در بازار را بشناسید و خرید ارزنده ای را تجربه نمایید.

   اگر بخواهیم لیستی از این فاکتورها در اختیار شما قرار دهیم، باید به موارد زیر اشاره کنیم:

   • مشاوره تخصصی رایگان
   • فروش اقساطی آهن آلات ، فروش اعتباری و LC
   • کنترل کیفیت QC
   • گواهی محصول
   • ارایه نمونه محصول
   • مشاوره تخصصی رایگان
   • ارایه فاکتور رسمی

   چنانچه در ردیف صنایعی هستید که از ورق‌های آلیاژی استفاده می‌کنید، یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های شما خرید ورق آلیاژی از یک تامین کننده معتبر است. شرکت فولادسل که در هلدینگ پترو سازه ساحل فعالیت مینماید، به واسطه سال‌ها تجربه در حوزه فولاد و آهن و نیز عضویت در اتحادیه آهن و فولاد کشور، یکی از معتبرترین تامین‌کنندگان آهن آلات و ورق های فولادی در بازار است.

   فولادسل، ضمن تامین بخش بزرگی از نیاز بازار آهن، تامین کننده اصلی تجهیزات پالایشگاه­ها و سکوهای نفتی نیز می‌باشد و از این رو یک مرجع و مرکز مناسب برای خرید انواع ورق آلیاژی در تهران و سراسر کشور است. فولادسل که از سال 1389 فعالیت خود را آغاز نموده است، معیارهای تامین کننده حرفه ای را دارد.

   نظر شما

   مراحل سفارش محصول

   • افزودن به سبد خرید
    1
   • ورود به حساب کاربری
    2
   • بررسی کارشناس فروش
    3
   • تحویل پیش فاکتور
    4
   • کنترل کیفیت
    5
   • ارسال سفارش
    6

   قیمت ورق های فولادی