قیمت ورق آلیاژی
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران

محاسبه وزن قیمت ورق آلیاژی

قیمت ورق آلیاژی اکسین اهواز

نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
ورق آلیاژی فابریک اکسین ST52 ضخامت… 152*6شیتکیلوگرمکارخانهاکسین 12500
ورق آلیاژی فابریک اکسین ST52 ضخامت… 202*6شیتکیلوگرمکارخانهاکسین 12500
ورق آلیاژی فابریک اکسین ST52 ضخامت… 252*6شیتکیلوگرمکارخانهاکسین 12500
ورق آلیاژی فابریک اکسین ST52 ضخامت… 302*6شیتکیلوگرمکارخانهاکسین 12500
ورق آلیاژی فابریک اکسین ST52 ضخامت… 402*6شیتکیلوگرمکارخانهاکسین 12500
ورق آلیاژی فابریک اکسین ST52 ضخامت… 502*6شیتکیلوگرمکارخانهاکسین 12500
ورق آلیاژی فابریک اکسین CK45 ضخامت… 102*6شیتکیلوگرمکارخانهاکسین 12500
ورق آلیاژی فابریک اکسین CK45 ضخامت… 122*6شیتکیلوگرمکارخانهاکسین 12500
ورق آلیاژی فابریک اکسین CK45 ضخامت… 152*6شیتکیلوگرمکارخانهاکسین 12500
ورق آلیاژی فابریک اکسین CK45 ضخامت… 202*6شیتکیلوگرمکارخانهاکسین 12500
ورق آلیاژی فابریک اکسین CK45 ضخامت… 252*6شیتکیلوگرمکارخانهاکسین 12500
ورق آلیاژی فابریک اکسین CK45 ضخامت… 302*6شیتکیلوگرمکارخانهاکسین 12500

قیمت ورق آلیاژی خرم آباد

نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
ورق آلیاژی فابریک خرم آباد ST52… 151.25*6شیتکیلوگرمکارخانهخرم آباد 12500
ورق آلیاژی فابریک خرم آباد ST52… 201.25*6شیتکیلوگرمکارخانهخرم آباد 24500
ورق آلیاژی فابریک خرم آباد ST52… 251.25*6شیتکیلوگرمکارخانهخرم آباد 420000
ورق آلیاژی فابریک خرم آباد ST52… 301.25*6شیتکیلوگرمکارخانهخرم آباد 420000

قیمت ورق آلیاژی فولاد مبارکه اصفهان

نام محصول ضخامتابعادحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
ورق آلیاژی برشی فولاد مبارکه ST52… 61.5*6شیتکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 12500
ورق آلیاژی برشی فولاد مبارکه ST52… 81.5*6شیتکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 24500
ورق آلیاژی برشی فولاد مبارکه ST52… 101.5*6شیتکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 420000
ورق آلیاژی برشی فولاد مبارکه ST52… 121.5*6شیتکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 420000
ورق آلیاژی برشی فولاد مبارکه ST52… 151.5*6شیتکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 420000
ورق آلیاژی برشی فولاد مبارکه A283Gr-C… 61.5رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 420000
ورق آلیاژی برشی فولاد مبارکه A283Gr-C… 81.5رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 420000
ورق آلیاژی برشی فولاد مبارکه A283Gr-C… 101.5رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 420000
ورق آلیاژی برشی فولاد مبارکه A283Gr-C… 121.5رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 420000
ورق آلیاژی برشی فولاد مبارکه A283Gr-C… 151.5رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 420000
ورق آلیاژی برشی فولاد مبارکه A516… 61.5رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 420000
ورق آلیاژی برشی فولاد مبارکه A516… 81.5رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 420000
ورق آلیاژی برشی فولاد مبارکه A516… 101.5رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 420000
ورق آلیاژی برشی فولاد مبارکه A516… 121.5رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 420000
ورق آلیاژی برشی فولاد مبارکه A516… 151.5رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 420000
ورق آلیاژی فابریک فولاد مبارکه 17MN4… 61.5*6شیتکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 420000
ورق آلیاژی فابریک فولاد مبارکه 17MN4… 81.5*6شیتکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 420000
ورق آلیاژی فابریک فولاد مبارکه 17MN4… 101.5*6شیتکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 420000
ورق آلیاژی فابریک فولاد مبارکه 17MN4… 121.5*6شیتکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 420000
ورق آلیاژی فابریک فولاد مبارکه 17MN4… 151.5*6شیتکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 420000

قیمت ورق آلیاژی قطعات

نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
ورق آلیاژی فابریک قطعات ST52 ضخامت… 81.2*6شیتکیلوگرمکارخانهقطعات 12500
ورق آلیاژی فابریک قطعات ST52 ضخامت… 101.2*6شیتکیلوگرمکارخانهقطعات 24500
ورق آلیاژی فابریک قطعات ST52 ضخامت… 121.2*6شیتکیلوگرمکارخانهقطعات 420000
ورق آلیاژی فابریک قطعات ST52 ضخامت… 151.2*6شیتکیلوگرمکارخانهقطعات 420000
ورق آلیاژی فابریک قطعات ST52 ضخامت… 201.2*6شیتکیلوگرمکارخانهقطعات 420000
ورق آلیاژی فابریک قطعات ST52 ضخامت… 251.2*6شیتکیلوگرمکارخانهقطعات 420000
ورق آلیاژی فابریک قطعات ST52 ضخامت… 301.2*6شیتکیلوگرمکارخانهقطعات 420000

قیمت ورق آلیاژی کره

نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
ورق آلیاژی فابریک کره ST52 ضخامت… 82*6شیتکیلوگرمانبار تهرانکره 12500
ورق آلیاژی فابریک کره ST52 ضخامت… 102*6شیتکیلوگرمانبار تهرانکره 24500
ورق آلیاژی فابریک کره ST52 ضخامت… 122*6شیتکیلوگرمانبار تهرانکره 420000
ورق آلیاژی فابریک کره ST52 ضخامت… 152*6شیتکیلوگرمانبار تهرانکره 420000
ورق آلیاژی فابریک کره ST52 ضخامت… 202*6شیتکیلوگرمانبار تهرانکره 420000
ورق آلیاژی فابریک کره ST52 ضخامت… 252*6شیتکیلوگرمانبار تهرانکره 420000
ورق آلیاژی فابریک کره ST52 ضخامت… 302*6شیتکیلوگرمانبار تهرانکره 420000
ورق آلیاژی فابریک کره ST52 ضخامت… 352*6شیتکیلوگرمانبار تهرانکره 420000
ورق آلیاژی فابریک کره ST52 ضخامت… 402*6شیتکیلوگرمانبار تهرانکره 420000
ورق آلیاژی فابریک کره ST52 ضخامت… 452*6شیتکیلوگرمانبار تهرانکره 420000
ورق آلیاژی فابریک کره ST52 ضخامت… 502*6شیتکیلوگرمانبار تهرانکره 420000
ورق آلیاژی فابریک کره ST52 ضخامت… 602*6شیتکیلوگرمانبار تهرانکره 420000
ورق آلیاژی فابریک کره ST52 ضخامت… 702*6شیتکیلوگرمانبار تهرانکره 420000
ورق آلیاژی فابریک کره ST52 ضخامت… 802*6شیتکیلوگرمانبار تهرانکره 420000

هاردوکس

نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
ورق ضد سایش فابریک هاردوکس ضخامت… 102*6رولکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 12500
ورق ضد سایش فابریک هاردوکس ضخامت… 122*6رولکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 24500
ورق ضد سایش فابریک هاردوکس ضخامت… 152*6رولکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 420000
ورق ضد سایش فابریک هاردوکس ضخامت… 202*6رولکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 420000
ورق ضد سایش فابریک هاردوکس ضخامت… 252*6رولکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 420000

ورق‌های آلیاژی، ورق‌هایی هستند که از ترکیب چند عنصر فلزی ساخته می‌شوند و علاوه بر عناصر اصلی نظیر آلومینیوم یا آهن، ترکیبات دیگری نیز در خود دارند.
کم پیش می‌آید که عناصر فلزی به تنهایی در ساخت یک قطعه به کار روند. چرا که این عنصرها اگر به عناصر دیگری نپیوندند، استحکام فیزیکی، مقاومت کششی و تنشی و مشخصات مکانیکی و فنی بسیار ضعیفی دارند. بنابراین دانشمندان یک راه‌حل جایگزین که همان ترکیب چند عنصر با یکدیگر است را به‌کار گرفتند و آلیاژ شکل گرفت.
به طور کلی ورق‌های آلیاژی به 4 دسته ورق‌های آلیاژی بر پایه فولاد، ورق‌های آلیاژی استنلس‌استیل، ورق‌های آلیاژی فولاد و کربن و سایر ورق‌های آلیاژی بر پایه عناصر فلزی به‌جز فولاد و کربن تقسیم می‌شوند و کاربردهای بسیاری در صنعت دارند.

مراحل سفارش محصول

 • افزودن به سبد خرید
  1
 • ورود به حساب کاربری
  2
 • بررسی کارشناس فروش
  3
 • تحویل پیش فاکتور
  4
 • کنترل کیفیت
  5
 • ارسال سفارش
  6