بنر دعوت به نمایشگاه متافو
قیمت ورق آلیاژی

عناوین اصلی صفحه

  علیرضا دوستی
  علی سنگنیان
  علیرضا حقوقی
  سودابه قرگز
  محسن صحرانورد
  اکرم سمیعی
  نادیا هاشمی
  الهه دوستی
  مهدیه هراتی
  معصومه رضوانی
  حسین حیدری راد

  فیلتر محصولات

  محاسبه وزن قیمت ورق آلیاژی

  نام محصول ضخامتسایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
  ورق آلیاژی فابریک اکسین ST52 ضخامت 15 میل عرض 2000 152*6ST52شیتکیلوگرمکارخانهاکسین 24,679
  ورق آلیاژی فابریک اکسین ST52 ضخامت 20 میل عرض 2000 202*6ST52شیتکیلوگرمکارخانهاکسین 25,505
  ورق آلیاژی فابریک اکسین ST52 ضخامت 25 میل عرض 2000 252*6ST52شیتکیلوگرمکارخانهاکسین 25,505
  ورق آلیاژی فابریک اکسین ST52 ضخامت 30 میل عرض 2000 302*6ST52شیتکیلوگرمکارخانهاکسین 25,505
  ورق آلیاژی فابریک اکسین ST52 ضخامت 40 میل عرض 2000 402*6ST52شیتکیلوگرمکارخانهاکسین 27,156
  ورق آلیاژی فابریک اکسین ST52 ضخامت 50 میل عرض 2000 502*6ST52شیتکیلوگرمکارخانهاکسین 25,413
  ورق آلیاژی فابریک اکسین CK45 ضخامت 10 میل عرض 2000 102*6CK45شیتکیلوگرمکارخانهاکسین 42,110
  ورق آلیاژی فابریک اکسین CK45 ضخامت 12 میل عرض 2000 122*6CK45شیتکیلوگرمکارخانهاکسین 40,183
  ورق آلیاژی فابریک اکسین CK45 ضخامت 15 میل عرض 2000 152*6CK45شیتکیلوگرمکارخانهاکسین 40,183
  ورق آلیاژی فابریک اکسین CK45 ضخامت 20 میل عرض 2000 202*6CK45شیتکیلوگرمکارخانهاکسین 39,266
  ورق آلیاژی فابریک اکسین CK45 ضخامت 25 میل عرض 2000 252*6CK45شیتکیلوگرمکارخانهاکسین 39,083
  ورق آلیاژی فابریک اکسین CK45 ضخامت 30 میل عرض 2000 302*6CK45شیتکیلوگرمکارخانهاکسین 38,349
  نام محصول ضخامتسایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
  ورق آلیاژی فابریک خرم آباد ST52 ضخامت 15 میل عرض 1250 151.25*6ST52شیتکیلوگرمکارخانهخرم آباد تماس بگیرید
  ورق آلیاژی فابریک خرم آباد ST52 ضخامت 20 میل عرض 1250 201.25*6ST52شیتکیلوگرمکارخانهخرم آباد تماس بگیرید
  ورق آلیاژی فابریک خرم آباد ST52 ضخامت 25 میل عرض 1250 251.25*6ST52شیتکیلوگرمکارخانهخرم آباد تماس بگیرید
  ورق آلیاژی فابریک خرم آباد ST52 ضخامت 30 میل عرض 1250 301.25*6ST52شیتکیلوگرمکارخانهخرم آباد تماس بگیرید
  نام محصول ضخامتابعادگریدحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
  ورق آلیاژی برشی فولاد مبارکه ST52 ضخامت 6 میل عرض 1500 61.5*6ST52شیتکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 22,477
  ورق آلیاژی برشی فولاد مبارکه ST52 ضخامت 8 میل عرض 1500 81.5*6ST52شیتکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 22,477
  ورق آلیاژی برشی فولاد مبارکه ST52 ضخامت 10 میل عرض 1500 101.5*6ST52شیتکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 22,477
  ورق آلیاژی برشی فولاد مبارکه ST52 ضخامت 12 میل عرض 1500 121.5*6ST52شیتکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 23,303
  ورق آلیاژی برشی فولاد مبارکه ST52 ضخامت 15 میل عرض 1500 151.5*6ST52شیتکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 23,211
  ورق آلیاژی برشی فولاد مبارکه A283Gr-C ضخامت 6 میل عرض 1500 61.5A283Gr-Cرولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 19,633
  ورق آلیاژی برشی فولاد مبارکه A283Gr-C ضخامت 8 میل عرض 1500 81.5A283Gr-Cرولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 19,266
  ورق آلیاژی برشی فولاد مبارکه A283Gr-C ضخامت 10 میل عرض 1500 101.5A283Gr-Cرولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 19,266
  ورق آلیاژی برشی فولاد مبارکه A283Gr-C ضخامت 12 میل عرض 1500 121.5A283Gr-Cرولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 19,266
  ورق آلیاژی برشی فولاد مبارکه A283Gr-C ضخامت 15 میل عرض 1500 151.5A283Gr-Cرولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه تماس بگیرید
  ورق آلیاژی برشی فولاد مبارکه A516 gr-70 ضخامت 6 میل عرض 1500 61.5A516 gr-70رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 22,752
  ورق آلیاژی برشی فولاد مبارکه A516 gr-70 ضخامت 8 میل عرض 1500 81.5A516 gr-70رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 22,752
  ورق آلیاژی برشی فولاد مبارکه A516 gr-70 ضخامت 10 میل عرض 1500 101.5A516 gr-70رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 22,752
  ورق آلیاژی برشی فولاد مبارکه A516 gr-70 ضخامت 12 میل عرض 1500 121.5A516 gr-70رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 23,578
  ورق آلیاژی برشی فولاد مبارکه A516 gr-70 ضخامت 15 میل عرض 1500 151.5A516 gr-70رولکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 23,670
  ورق آلیاژی فابریک فولاد مبارکه 17MN4 ضخامت 6 میل عرض 1500 61.5*617MN4شیتکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 23,303
  ورق آلیاژی فابریک فولاد مبارکه 17MN4 ضخامت 8 میل عرض 1500 81.5*617MN4شیتکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 23,303
  ورق آلیاژی فابریک فولاد مبارکه 17MN4 ضخامت 10 میل عرض 1500 101.5*617MN4شیتکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 23,303
  ورق آلیاژی فابریک فولاد مبارکه 17MN4 ضخامت 12 میل عرض 1500 121.5*617MN4شیتکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 23,945
  ورق آلیاژی فابریک فولاد مبارکه 17MN4 ضخامت 15 میل عرض 1500 151.5*617MN4شیتکیلوگرمکارخانهفولاد مبارکه 23,945
  نام محصول ضخامتسایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
  ورق آلیاژی فابریک قطعات ST52 ضخامت 8 میل عرض 1200 81.2*6ST52شیتکیلوگرمکارخانهقطعات تماس بگیرید
  ورق آلیاژی فابریک قطعات ST52 ضخامت 10 میل عرض 1200 101.2*6ST52شیتکیلوگرمکارخانهقطعات تماس بگیرید
  ورق آلیاژی فابریک قطعات ST52 ضخامت 12 میل عرض 1200 121.2*6ST52شیتکیلوگرمکارخانهقطعات تماس بگیرید
  ورق آلیاژی فابریک قطعات ST52 ضخامت 15 میل عرض 1200 151.2*6ST52شیتکیلوگرمکارخانهقطعات تماس بگیرید
  ورق آلیاژی فابریک قطعات ST52 ضخامت 20 میل عرض 1200 201.2*6ST52شیتکیلوگرمکارخانهقطعات تماس بگیرید
  ورق آلیاژی فابریک قطعات ST52 ضخامت 25 میل عرض 1200 251.2*6ST52شیتکیلوگرمکارخانهقطعات تماس بگیرید
  ورق آلیاژی فابریک قطعات ST52 ضخامت 30 میل عرض 1200 301.2*6ST52شیتکیلوگرمکارخانهقطعات تماس بگیرید

  قیمت ورق آلیاژی کره

  نام محصول ضخامتسایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
  ورق آلیاژی فابریک کره ST52 ضخامت 8 میل عرض 2000 82*6ST52شیتکیلوگرمانبار تهرانکره تماس بگیرید
  ورق آلیاژی فابریک کره ST52 ضخامت 10 میل عرض 2000 102*6ST52شیتکیلوگرمانبار تهرانکره تماس بگیرید
  ورق آلیاژی فابریک کره ST52 ضخامت 12 میل عرض 2000 122*6ST52شیتکیلوگرمانبار تهرانکره تماس بگیرید
  ورق آلیاژی فابریک کره ST52 ضخامت 15 میل عرض 2000 152*6ST52شیتکیلوگرمانبار تهرانکره تماس بگیرید
  ورق آلیاژی فابریک کره ST52 ضخامت 20 میل عرض 2000 202*6ST52شیتکیلوگرمانبار تهرانکره تماس بگیرید
  ورق آلیاژی فابریک کره ST52 ضخامت 25 میل عرض 2000 252*6ST52شیتکیلوگرمانبار تهرانکره تماس بگیرید
  ورق آلیاژی فابریک کره ST52 ضخامت 30 میل عرض 2000 302*6ST52شیتکیلوگرمانبار تهرانکره تماس بگیرید
  ورق آلیاژی فابریک کره ST52 ضخامت 35 میل عرض 2000 352*6ST52شیتکیلوگرمانبار تهرانکره تماس بگیرید
  ورق آلیاژی فابریک کره ST52 ضخامت 40 میل عرض 2000 402*6ST52شیتکیلوگرمانبار تهرانکره تماس بگیرید
  ورق آلیاژی فابریک کره ST52 ضخامت 45 میل عرض 2000 452*6ST52شیتکیلوگرمانبار تهرانکره تماس بگیرید
  ورق آلیاژی فابریک کره ST52 ضخامت 50 میل عرض 2000 502*6ST52شیتکیلوگرمانبار تهرانکره تماس بگیرید
  ورق آلیاژی فابریک کره ST52 ضخامت 60 میل عرض 2000 602*6ST52شیتکیلوگرمانبار تهرانکره تماس بگیرید
  ورق آلیاژی فابریک کره ST52 ضخامت 70 میل عرض 2000 702*6ST52شیتکیلوگرمانبار تهرانکره تماس بگیرید
  ورق آلیاژی فابریک کره ST52 ضخامت 80 میل عرض 2000 802*6ST52شیتکیلوگرمانبار تهرانکره تماس بگیرید

  قیمت ورق ضد سایش

  نام محصول ضخامتگریدسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
  ورق ضد سایش اکسین ضخامت 8 میل عرض 2000 84002*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 73,394
  ورق ضد سایش اکسین ضخامت 10 میل عرض 2000 104002*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 73,394
  ورق ضد سایش اکسین ضخامت 12 میل عرض 2000 124002*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 73,394
  ورق ضد سایش اکسین ضخامت 15 میل عرض 2000 154002*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 73,394
  ورق ضد سایش اکسین ضخامت 20 میل عرض 2000 204002*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 73,394
  ورق ضد سایش اکسین ضخامت 25 میل عرض 2000 254002*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 73,394
  ورق ضد سایش اکسین ضخامت 30 میل عرض 2000 304002*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 73,394
  ورق ضد سایش اکسین ضخامت 35 میل عرض 2000 354002*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 73,394
  ورق ضد سایش اکسین ضخامت 40 میل عرض 2000 404002*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 73,394
  ورق ضد سایش اکسین ضخامت 45 میل عرض 2000 454002*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 73,394
  ورق ضد سایش اکسین ضخامت 50 میل عرض 2000 504002*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 73,394
  ورق ضد سایش اکسین ضخامت 8 میل عرض 2000 84502*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 73,394
  ورق ضد سایش اکسین ضخامت 10 میل عرض 2000 104502*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 73,394
  ورق ضد سایش اکسین ضخامت 12 میل عرض 2000 124502*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 73,394
  ورق ضد سایش اکسین ضخامت 15 میل عرض 2000 154502*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 73,394
  ورق ضد سایش اکسین ضخامت 20 میل عرض 2000 204502*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 73,394
  ورق ضد سایش اکسین ضخامت 25 میل عرض 2000 254502*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 73,394
  ورق ضد سایش اکسین ضخامت 30 میل عرض 2000 304502*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 73,394
  ورق ضد سایش اکسین ضخامت 35 میل عرض 2000 354502*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 73,394
  ورق ضد سایش اکسین ضخامت 40 میل عرض 2000 404502*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 73,394
  ورق ضد سایش اکسین ضخامت 45 میل عرض 2000 454502*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 73,394
  ورق ضد سایش اکسین ضخامت 50 میل عرض 2000 504502*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 73,394
  ورق ضد سایش اکسین ضخامت 8 میل عرض 2000 85002*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 73,394
  ورق ضد سایش اکسین ضخامت 10 میل عرض 2000 105002*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 73,394
  ورق ضد سایش اکسین ضخامت 12 میل عرض 2000 125002*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 73,394
  ورق ضد سایش اکسین ضخامت 15 میل عرض 2000 155002*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 73,394
  ورق ضد سایش اکسین ضخامت 20 میل عرض 2000 205002*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 73,394
  ورق ضد سایش اکسین ضخامت 25 میل عرض 2000 255002*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 73,394
  ورق ضد سایش اکسین ضخامت 30 میل عرض 2000 305002*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 73,394
  ورق ضد سایش اکسین ضخامت 35 میل عرض 2000 355002*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 73,394
  ورق ضد سایش اکسین ضخامت 40 میل عرض 2000 405002*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 73,394
  ورق ضد سایش اکسین ضخامت 45 میل عرض 2000 455002*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 73,394
  ورق ضد سایش اکسین ضخامت 50 میل عرض 2000 505002*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 73,394
  ورق ضد سایش دورستات ضخامت 8 میل عرض 2000 84002*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 100,917
  ورق ضد سایش دورستات ضخامت 10 میل عرض 2000 104002*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 100,917
  ورق ضد سایش دورستات ضخامت 12 میل عرض 2000 124002*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 100,917
  ورق ضد سایش دورستات ضخامت 15 میل عرض 2000 154002*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 100,917
  ورق ضد سایش دورستات ضخامت 20 میل عرض 2000 204002*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 100,917
  ورق ضد سایش دورستات ضخامت 25 میل عرض 2000 254002*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 100,917
  ورق ضد سایش دورستات ضخامت 30 میل عرض 2000 304002*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 100,917
  ورق ضد سایش دورستات ضخامت 35 میل عرض 2000 354002*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 100,917
  ورق ضد سایش دورستات ضخامت 40 میل عرض 2000 404002*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 100,917
  ورق ضد سایش دورستات ضخامت 45 میل عرض 2000 454002*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 100,917
  ورق ضد سایش دورستات ضخامت 50 میل عرض 2000 504002*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 100,917
  ورق ضد سایش دورستات ضخامت 8 میل عرض 2000 84502*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 100,917
  ورق ضد سایش دورستات ضخامت 10 میل عرض 2000 104502*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 100,917
  ورق ضد سایش دورستات ضخامت 12 میل عرض 2000 124502*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 100,917
  ورق ضد سایش دورستات ضخامت 15 میل عرض 2000 154502*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 100,917
  ورق ضد سایش دورستات ضخامت 20 میل عرض 2000 204502*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 100,917
  ورق ضد سایش دورستات ضخامت 25 میل عرض 2000 254502*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 100,917
  ورق ضد سایش دورستات ضخامت 30 میل عرض 2000 304502*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 100,917
  ورق ضد سایش دورستات ضخامت 35 میل عرض 2000 354502*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 100,917
  ورق ضد سایش دورستات ضخامت 40 میل عرض 2000 404502*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 100,917
  ورق ضد سایش دورستات ضخامت 45 میل عرض 2000 454502*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 100,917
  ورق ضد سایش دورستات ضخامت 50 میل عرض 2000 504502*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 100,917
  ورق ضد سایش دورستات ضخامت 8 میل عرض 2000 85002*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 100,917
  ورق ضد سایش دورستات ضخامت 10 میل عرض 2000 105002*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 100,917
  ورق ضد سایش دورستات ضخامت 12 میل عرض 2000 125002*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 100,917
  ورق ضد سایش دورستات ضخامت 15 میل عرض 2000 155002*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 100,917
  ورق ضد سایش دورستات ضخامت 20 میل عرض 2000 205002*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 100,917
  ورق ضد سایش دورستات ضخامت 25 میل عرض 2000 255002*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 100,917
  ورق ضد سایش دورستات ضخامت 30 میل عرض 2000 305002*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 100,917
  ورق ضد سایش دورستات ضخامت 35 میل عرض 2000 355002*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 100,917
  ورق ضد سایش دورستات ضخامت 40 میل عرض 2000 405002*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 100,917
  ورق ضد سایش دورستات ضخامت 45 میل عرض 2000 455002*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 100,917
  ورق ضد سایش دورستات ضخامت 50 میل عرض 2000 505002*6شیتکیلوگرمانبار تهراندورستات 100,917
  ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 8 میل عرض 2000 84002*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 96,330
  ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 10 میل عرض 2000 104002*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 96,330
  ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 12 میل عرض 2000 124002*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 96,330
  ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 15 میل عرض 2000 154002*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 96,330
  ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 20 میل عرض 2000 204002*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 96,330
  ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 25 میل عرض 2000 254002*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 96,330
  ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 30 میل عرض 2000 304002*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 96,330
  ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 35 میل عرض 2000 354002*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 96,330
  ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 40 میل عرض 2000 404002*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 96,330
  ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 45 میل عرض 2000 454002*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 96,330
  ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 50 میل عرض 2000 504002*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 96,330
  ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 8 میل عرض 2000 84502*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 96,330
  ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 10 میل عرض 2000 104502*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 96,330
  ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 12 میل عرض 2000 124502*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 96,330
  ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 15 میل عرض 2000 154502*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 96,330
  ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 20 میل عرض 2000 204502*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 96,330
  ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 25 میل عرض 2000 254502*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 96,330
  ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 30 میل عرض 2000 304502*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 96,330
  ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 35 میل عرض 2000 354502*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 96,330
  ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 40 میل عرض 2000 404502*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 96,330
  ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 45 میل عرض 2000 454502*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 96,330
  ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 50 میل عرض 2000 504502*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 96,330
  ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 8 میل عرض 2000 85002*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 96,330
  ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 10 میل عرض 2000 105002*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 96,330
  ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 12 میل عرض 2000 125002*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 96,330
  ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 15 میل عرض 2000 155002*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 96,330
  ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 20 میل عرض 2000 205002*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 96,330
  ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 25 میل عرض 2000 255002*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 96,330
  ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 30 میل عرض 2000 305002*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 96,330
  ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 35 میل عرض 2000 355002*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 96,330
  ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 40 میل عرض 2000 405002*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 96,330
  ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 45 میل عرض 2000 455002*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 96,330
  ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 50 میل عرض 2000 505002*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 96,330
  عناوین اصلی صفحه

   قیمت ورق آلیاژی | قیمت فولاد آلیاژی

   قیمت ورق آلیاژی از جهتی تابع کارخانه تولید کننده، کیفیت آن، سایز، حالت و محل تحویل آن است. اما به لحاظ متغیرهای کلان، عواملی نظیر قیمت ارز، قیمت جهانی آهن، حجم تولیدی کارخانه ها و میزان تقاضا، بر قیمت روز ورق آلیاژی تاثیر میگذارند.

   چنانچه قصد خرید ورق آلیاژی را دارید، با فولادسل تماس بگیرید. فولادسل با بیش از یک دهه فعالیت در خرید و فروش ورق ها و مقاطع فولادی و همکاری با صدها کارخانه، سازمان و شرکت معتبر، به رضایت مشتریان اهمیت ویژه ای میدهد. همچنین امکان خرید اعتباری ورق فولادی بصورت ضمانت نامه بانکی lc فراهم است.

   ویدیوی معرفی ورق آلیاژی

   شرکت پترو سازه ساحل با نام تجاری فولادسل، انواع ورق آلیاژی را از کارخانه های معتبر ، با گواهی اصالت محصول ارایه مینماید.
   همین الان برای دریافت مشاوره تخصصی و مناسب ترین قیمت فولاد آلیاژی با شماره 02174486 تماس بگیرید.

   ورق آلیاژی چیست

   کم پیش می‌آید که عناصر فلزی به تنهایی در ساخت یک قطعه به کار روند. چرا که این عنصرها اگر به عناصر دیگری نپیوندند، استحکام فیزیکی، مقاومت کششی و تنشی و مشخصات مکانیکی و فنی بسیار ضعیفی دارند. بنابراین دانشمندان یک راه‌حل جایگزین که همان ترکیب چند عنصر با یکدیگر است را به‌کار گرفتند و آلیاژ شکل گرفت.

   آلیاژ به معنای «ترکیب کردن» است؛ ترکیب یک فلز با حداقل یک فلز یا نافلز دیگر، منجر به تولید یک محصول آلیاژی می‌شود. با این توضیحات تعریف ورق آلیاژی ، روشن میشود. ورق الیاژی یکی از مقاطع فولادی است که با استفاده از عناصر متنوعی از جمله آهن، کربن، کروم، منگنز و … ساخته می‌شود.
   فرآیند آلیاژ، برای افزایش مقاومت و استحکام، یا به طور کلی به منظور تقویت برخی خواص در فلزات انجام می‌شود. از این رو 90 درصد محصولاتی که به طور روزانه با آنها سر و کار داریم، فلز خالص نیستند و در واقع آلیاژی از چند فلز هستند.

   در بازار آهن، ورق آلیاژی به صورت‌های رول (کویل یا حلقه) و یا شیت (برش خورده) تولید و عرضه می‌شود.

   کاربرد ورق آلیاژی

   ورق‌های آلیاژی در صنعت، پرکاربردند و هر جایی که به استحکام و مقاومت بالا نیاز است و یا فشار و دما بالاست و می‌خواهیم از خوردگی، سایش و زنگ‌زدگی در امان باشیم از انها استفاده میکنیم نظیر:

   • ساخت ابزارآلات مختلف، مخازن تحت فشار و انواع مخازن حرارتی
   • صنعت نفت
   • صنایع مختلف مثل صنایع غذایی، هواپیماسازی، قطعه‌سازی، شهرسازی، پل‌سازی و راه‌سازی
   • ساخت کشتی
   • ساخت پالایشگاه
   • پتروشیمی‌ و صنعت داروسازی

   انواع ورق آلیاژی

   به طور کلی ورق‌های آلیاژی به 4 دسته ورق‌های بر پایه فولاد، ورق‌های آلیاژی استنلس‌استیل، ورق‌های آلیاژی فولاد و کربن و سایر ورق‌های آلیاژی بر پایه عناصر فلزی به‌جز فولاد و کربن تقسیم می‌شوند و کاربردهای بسیاری در صنعت دارند.

   انواع ورق آلیاژی فولادسل به لحاظ کارخانجات تولیدی

   1. ورق آلیاژی فولاد مبارکه اصفهان
   2. ورق آلیاژی اکسین اهواز
   3. ورق آلیاژی قطعات
   4. ورق آلیاژی خرم آباد
   5. ورق آلیاژی کره

   اقسام ورق آلیاژی فولادسل به لحاظ نوع

   1. ورق آلیاژی ck45
   2. ورق آلیاژی st52
   3. ورق آلیاژی a516
   4. ورق آلیاژی a283
   5. ورق آلیاژی mn4
   6. ورق آلیاژی ضد سایش

   برای دریافت مشاوره تخصصی و قیمت روز ورق آلیاژی و قیمت ورق آهن آلیاژی با فولادسل تماس بگیرید. دپارتمان پشتیبانی مشتریان، پاسخگوی اعتماد شما خواهند بود.

   نظر شما

   مراحل سفارش محصول

   • افزودن به سبد خرید
    1
   • ورود به حساب کاربری
    2
   • بررسی کارشناس فروش
    3
   • تحویل پیش فاکتور
    4
   • کنترل کیفیت
    5
   • ارسال سفارش
    6

   قیمت ورق های فولادی