بنر دعوت به نمایشگاه متافو
قیمت ورق رنگی گالوانیزه

عناوین اصلی صفحه

  علیرضا دوستی
  علی سنگنیان
  علیرضا حقوقی
  سودابه قرگز
  محسن صحرانورد
  اکرم سمیعی
  نادیا هاشمی
  الهه دوستی
  مهدیه هراتی
  معصومه رضوانی
  حسین حیدری راد

  فیلتر محصولات

  محاسبه وزن قیمت ورق رنگی گالوانیزه

  قیمت ورق رنگی چینی

  نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
  ورق رنگی چین قرمز3000 ضخامت 0.18 عرض 1000 0.181رولکیلوگرمانبار تهرانچین تماس بگیرید
  ورق رنگی چین قرمز3000 ضخامت 0.25 عرض 1000 0.251رولکیلوگرمانبار تهرانچین 39,908
  ورق رنگی چین قرمز3000 ضخامت 0.3 عرض 1000 0.31رولکیلوگرمانبار تهرانچین تماس بگیرید
  ورق رنگی چین قرمز3000 ضخامت 0.45 عرض 1250 0.451.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین تماس بگیرید
  ورق رنگی چین قرمز3000 ضخامت 0.48 عرض 1000 0.481رولکیلوگرمانبار تهرانچین 36,055
  ورق رنگی چین قرمز3000 ضخامت 0.48 عرض 1250 0.481.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 33,945
  ورق رنگی چین آبی 5015 ضخامت 0.45 عرض 1250 0.451.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین تماس بگیرید
  ورق رنگی چین آبی 5015 ضخامت 0.48 عرض 1000 0.481رولکیلوگرمانبار تهرانچین 33,945
  ورق رنگی چین آبی 5015 ضخامت 0.48 عرض 1250 0.481.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 33,945
  ورق رنگی چین سفید 9016 ضخامت 0.18 عرض 1000 0.181رولکیلوگرمانبار تهرانچین تماس بگیرید
  ورق رنگی چین سفید 9016 ضخامت 0.3 عرض 1000 0.31رولکیلوگرمانبار تهرانچین 29,908
  ورق رنگی چین سفید 9016 ضخامت 0.45 عرض 1250 0.451.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین تماس بگیرید
  ورق رنگی چین سفید 9016 ضخامت 0.48 عرض 1000 0.481رولکیلوگرمانبار تهرانچین 35,872
  ورق رنگی چین سفید 9016 ضخامت 0.48 عرض 1250 0.481.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 33,945
  ورق رنگی چین نارنجی 2004 ضخامت 0.25 عرض 1000 0.251رولکیلوگرمانبار تهرانچین 37,615
  ورق رنگی چین نارنجی 2004 ضخامت 0.35 عرض 1000 0.351رولکیلوگرمانبار تهرانچین 36,239
  ورق رنگی چین نارنجی 2004 ضخامت 0.45 عرض 1250 0.451.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین تماس بگیرید
  ورق رنگی چین نارنجی 2004 ضخامت 0.48 عرض 1000 0.481رولکیلوگرمانبار تهرانچین 33,945
  ورق رنگی چین نارنجی 2004 ضخامت 0.48 عرض 1250 0.481.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 33,945
  ورق رنگی چین سفال 8004 ضخامت 0.48 عرض 1000 0.481رولکیلوگرمانبار تهرانچین 33,945
  ورق رنگی چین سفال 8004 ضخامت 0.48 عرض 1250 0.481.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 33,945
  ورق رنگی چین قهوه ای سوخته 8017 ضخامت 0.48 عرض 1000 0.481رولکیلوگرمانبار تهرانچین 33,945
  ورق رنگی چین قهوه ای سوخته 8017 ضخامت 0.48 عرض 1250 0.481.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 33,945

  قیمت ورق رنگی سمنان

  نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
  ورق رنگی سمنان قرمز3000 ضخامت 0.48 عرض 1250 0.481.25رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان تماس بگیرید
  ورق رنگی سمنان آبی 5015 ضخامت 0.48 عرض 1250 0.481.25رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان تماس بگیرید
  ورق رنگی سمنان سفید 9016 ضخامت 0.48 عرض 1250 0.481.25رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان تماس بگیرید
  ورق رنگی سمنان نارنجی 2004 ضخامت 0.48 عرض 1250 0.481.25رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان تماس بگیرید
  نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
  ورق رنگی فولاد بهمن قرمز3000 ضخامت 0.48 عرض 1250 0.481.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد بهمن 35,046
  ورق رنگی فولاد بهمن قرمز3000 ضخامت 0.6 عرض 1250 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد بهمن 35,505
  ورق رنگی فولاد بهمن قرمز3000 ضخامت 0.7 عرض 1250 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد بهمن 35,505
  ورق رنگی فولاد بهمن آبی 5015 ضخامت 0.48 عرض 1250 0.481.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد بهمن 35,046
  ورق رنگی فولاد بهمن آبی 5015 ضخامت 0.6 عرض 1250 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد بهمن 35,505
  ورق رنگی فولاد بهمن آبی 5015 ضخامت 0.7 عرض 1250 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد بهمن 35,505
  ورق رنگی فولاد بهمن سفید 9016 ضخامت 0.48 عرض 1250 0.481.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد بهمن 35,046
  ورق رنگی فولاد بهمن سفید 9016 ضخامت 0.6 عرض 1250 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد بهمن 35,505
  ورق رنگی فولاد بهمن سفید 9016 ضخامت 0.7 عرض 1250 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد بهمن 35,505
  ورق رنگی فولاد بهمن نارنجی 2004 ضخامت 0.48 عرض 1250 0.481.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد بهمن 35,046
  ورق رنگی فولاد بهمن نارنجی 2004 ضخامت 0.6 عرض 1250 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد بهمن 35,505
  ورق رنگی فولاد بهمن نارنجی 2004 ضخامت 0.7 عرض 1250 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد بهمن 35,505
  نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
  ورق رنگی فولاد مبارکه قرمز3000 ضخامت 0.5 عرض 1250 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 35,780
  ورق رنگی فولاد مبارکه آبی 5015 ضخامت 0.5 عرض 1250 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 36,697
  ورق رنگی فولاد مبارکه سفید 9016 ضخامت 0.5 عرض 1250 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 37,706
  ورق رنگی فولاد مبارکه نارنجی 2004 ضخامت 0.5 عرض 1250 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 35,780
  ورق رنگی فولاد مبارکه سفال 8004 ضخامت 0.5 عرض 1250 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 35,963
  ورق رنگی فولاد مبارکه قهوه ای سوخته 8017 ضخامت 0.5 عرض 1250 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 35,780
  ورق رنگی فولاد مبارکه سبز 6024 ضخامت 0.5 عرض 1250 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 35,963
  ورق رنگی فولاد مبارکه کرم 1015 ضخامت 0.5 عرض 1250 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 37,615
  ورق رنگی فولاد مبارکه سفید 9016 ضخامت 0.4 عرض 1070 0.41رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
  ورق رنگی فولاد مبارکه سفید 9016 ضخامت 0.4 عرض 1250 0.41.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
  ورق رنگی فولاد مبارکه نارنجی 2004 ضخامت 0.45 عرض 1250 0.451.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
  ورق رنگی فولاد مبارکه نارنجی 2004 ضخامت 0.47 عرض 1250 0.471.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
  ورق رنگی فولاد مبارکه خاکستری 7040 ضخامت 0.48 عرض 1250 0.481.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
  ورق رنگی فولاد مبارکه خاکستری 7040 ضخامت 0.48 عرض 1240 0.481.24رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه تماس بگیرید
  ورق رنگی فولاد مبارکه سیلور 830M ضخامت 0.5 عرض 680 0.50.68رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه تماس بگیرید
  ورق رنگی فولاد مبارکه سفید 9016 ضخامت 0.6 عرض 1080 0.61.08رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه تماس بگیرید
  ورق رنگی فولاد مبارکه سفید 9016 ضخامت 0.38 عرض 1070 0.381.07رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه تماس بگیرید
  نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
  ورق رنگی هفت الماس سفال 8004 ضخامت 0.48 عرض 1250 0.481.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس تماس بگیرید
  ورق رنگی هفت الماس قهوه ای سوخته 8017 ضخامت 0.48 عرض 1250 0.481.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 34,862
  ورق رنگی هفت الماس نارنجی 2004 ضخامت 0.48 عرض 1250 0.481.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 34,862
  ورق رنگی هفت الماس سفید 9016 ضخامت 0.48 عرض 1250 0.481.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 36,789
  ورق رنگی هفت الماس آبی 5015 ضخامت 0.48 عرض 1250 0.481.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 35,780
  ورق رنگی هفت الماس آبی 5015 ضخامت 0.6 عرض 1250 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس تماس بگیرید
  ورق رنگی هفت الماس قرمز3000 ضخامت 0.48 عرض 1250 0.481.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 34,862
  عناوین اصلی صفحه

   قیمت ورق رنگی گالوانیزه
   ورق رنگی محصولی است که از ورق‌ های گالوانیزه و برای مصارف مختلفی در صنعت تولید می‌شود. در ادامه لیست قیمت ورق‌ رنگی از کارخانه‌های هفت الماس، فولاد مبارکه اصفهان، فولاد بهمن و ورق رنگی چینی ارائه شده است. این ورق ‌های رنگی گالوانیزه در 15رنگ الکترواستاتیک نظیر آبی، قهوه‌ای سوخته، قرمز، نارنجی، سفید و … عرضه می‌شوند.
    
   مزایای خرید ورق رنگی از فولادسل

   در روز بارگیری، واحد کنترل کیفیت (QC) کلیه محصولات را به‌طور کامل چک کرده و پس از تایید نهایی، بار مشتری ارسال خواهد شد.
   فولادسل تنها شرکت فولادی است که اقدام به فروش اعتبار اسنادی داخلی ریالی (LC) به صورت مدت‌دار و دیداری نموده است. مشترکین بانک‌های تجارت و صادرات از شرایط ویژه‌ای برخوردار هستند.
   واحد باربری شرکت (پتروبار)، پس از مذاکره با شرکت‌های باربری، قابل اعتمادترین باربری که کمترین قیمت، بیمه و به‌روزترین و سالم‌ترین ماشین‌ها را در اختیار قرار می‌دهد، به تایید مشتری رسانده و سپس محصول را حمل کند.
   مشاوره تخصصی رایگان با مدیر فروش واحد
   امکان ارسال نمونه محصول یا گواهی محصول (Certificate)

   مشتریان محترم می‌توانند با مراجعه به کلیه بانک‌های سراسر کشور، نسبت به گشایش LC داخلی به ذینفعی این شرکت اقدام کنند. به این طریق می‌توانند از مزایای فروش اعتباری دربازه‌های زمانی یک تا شش ماه بهره‌مند شوند.
    
   فروش ورق گالوانیزه رنگی با قیمت مناسب روز

   مشخصات کلیه محصولات از جمله نوع، سایز، حالت، استاندارد، جزئیات مکان بارگیری و تحویل (کارخانه، کارگاه یا بنگاه)، واحد، قیمت هر واحد، تاریخ و ساعت آخرین به‌روزسانی در لیست قیمت قابل مشاهده است.
   اعتبار زمانی قیمت محصولات روی پیش‌فاکتورهای صادر شده قید می‌شود و جهت حصول اطمینان، می‌توانید با کارشناسان فروش ما در ارتباط باشید.
   در صورتی که محصول مورد نظر خود را پیدا نکردید و یا احتیاج به مشاوره بیشتر در زمینه خرید و فروش ورق های رنگی داشتید، کارشناسان فولادسل با شماره تماس 02174486 پاسخگوی شما خواهند بود.

   ضخامت ورق گالوانیزه رنگی با توجه کاربرد آن بین 0.20 تا 0.70 میلی‌متر متغیر است. کاربردهای شناخته شده‌ای همچون:

   ساخت انواع لوازم‌خانگی مانند انواع آب‌گرم‌کن و رادیاتور
   تولید بدنه فلزی خارجی بسیاری از دستگاه‌های صنعتی یا دستگاه‌های کاربری عمومی مانند انواع کیس کامپیوتر
   در بخش‌های مختلفی از پروژه‌های ساختمانی نظیر پوشش‌ سقف و دیوارهای سوله، پارکینگ، شیروانی، سایه‌بان، انبار و کارگاه‌ها

   ورق‌ رول رنگی بر مبنای نوع فرمینگ یا طرح بدنه به مدل‌های مختلفی مانند ذوزنقه‌ای، ژنوا (جنوا)، شادولاین، کرکره‌ای (ورق شیروانی)، سینوسی و سفال پالرمو تقسیم می‌شوند. وزن این ورق‌ها نیز متفاوت بوده که می‌توانید آن را در قسمت جدول وزنی مشاهده نمایید.
   تحویل به صورت رول و بارگیری در محل کارخانه، انبار، بنگاه تهران، بندرعباس یا بندر امام قابل انجام است.

   نظر شما

   مراحل سفارش محصول

   • افزودن به سبد خرید
    1
   • ورود به حساب کاربری
    2
   • بررسی کارشناس فروش
    3
   • تحویل پیش فاکتور
    4
   • کنترل کیفیت
    5
   • ارسال سفارش
    6

   قیمت ورق های فولادی