فیلتر محصولات
محاسبه وزن ورق
خانم الهه دوستی
واحد فروش
خانم الهه دوستی
داخلی
108
021-74486
آقای سعید ایلخانی
واحد خرید
آقای سعید ایلخانی
داخلی
108
021-74486
آقای غلامحسین رجبی
واحد خرید
آقای غلامحسین رجبی
داخلی
108
021-74486
آقای امیرافراز سورانی
واحد خرید
آقای امیرافراز سورانی
داخلی
108
021-74486
آقای متین سلطانی
واحد فروش
آقای متین سلطانی
داخلی
108
021-74486
آقای مجید شهشهانی
واحد فروش
آقای مجید شهشهانی
داخلی
108
021-74486
خانم عاطفه متین
واحد فروش
خانم عاطفه متین
داخلی
108
021-74486
آقای مسعود دادور
واحد فروش
آقای مسعود دادور
داخلی
108
021-74486
آقای محسن صحرانورد
واحد خرید
آقای محسن صحرانورد
داخلی
108
021-74486
آقای مسعود شاه حسینی
واحد فروش
آقای مسعود شاه حسینی
داخلی
108
021-74486
خانم نادیا هاشمی
واحد فروش
خانم نادیا هاشمی
داخلی
108
021-74486
خانم شیرین ساریخانی
واحد فروش
خانم شیرین ساریخانی
داخلی
108
021-74486
آقای آرین کیانمرز
واحد خرید
آقای آرین کیانمرز
داخلی
108
021-74486
آقای پاشا عقیلی
واحد فروش
آقای پاشا عقیلی
داخلی
108
021-74486

قیمت ورق رنگی

قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه

قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه

بروزرسانی: 2 مرداد 1403
خروجی اکسل
محصول ضخامتسایزرنگحالتمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
ورق رنگی فولاد مبارکه قرمز3000 ضخامت 0.5 عرض 1250 0.51.25قرمزرولانبار تهران تماس بگیرید -
ورق رنگی فولاد مبارکه آبی 5015 ضخامت 0.5 عرض 1250 0.51.25آبیرولانبار تهران 45,727 4,573
ورق رنگی فولاد مبارکه سفید 9016 ضخامت 0.5 عرض 1250 0.51.25سفیدرولانبار تهران 45,727 4,573
ورق رنگی فولاد مبارکه نارنجی 2004 ضخامت 0.5 عرض 1250 0.51.25نارنجیرولانبار تهران 45,727 4,573
ورق رنگی فولاد مبارکه سفال 8004 ضخامت 0.5 عرض 1250 0.51.25سفالرولانبار تهران 45,727 4,573
ورق رنگی فولاد مبارکه قهوه ای سوخته 8017 ضخامت 0.5 عرض 1250 0.51.25قهوه ای سوختهرولانبار تهران 45,727 4,573
ورق رنگی فولاد مبارکه سبز 6024 ضخامت 0.5 عرض 1250 0.51.25سبزرولانبار تهران 45,727 4,573
ورق رنگی فولاد مبارکه کرم 1015 ضخامت 0.5 عرض 1250 0.51.25کرمرولانبار تهران 45,727 4,573
قیمت ورق رنگی فولاد بهمن

قیمت ورق رنگی فولاد بهمن

بروزرسانی: 2 مرداد 1403
خروجی اکسل
محصول ضخامتسایزرنگحالتمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
ورق رنگی فولاد بهمن قرمز3000 ضخامت 0.48 عرض 1250 0.481.25قرمزرولانبار تهران تماس بگیرید -
ورق رنگی فولاد بهمن قرمز3000 ضخامت 0.6 عرض 1250 0.61.25قرمزرولانبار تهران 49,080 4,908
ورق رنگی فولاد بهمن قرمز3000 ضخامت 0.7 عرض 1250 0.71.25قرمزرولانبار تهران 49,080 4,908
ورق رنگی فولاد بهمن آبی 5015 ضخامت 0.48 عرض 1250 0.481.25آبیرولانبار تهران تماس بگیرید -
ورق رنگی فولاد بهمن آبی 5015 ضخامت 0.6 عرض 1250 0.61.25آبیرولانبار تهران تماس بگیرید -
ورق رنگی فولاد بهمن آبی 5015 ضخامت 0.7 عرض 1250 0.71.25آبیرولانبار تهران تماس بگیرید -
ورق رنگی فولاد بهمن سفید 9016 ضخامت 0.48 عرض 1250 0.481.25سفیدرولانبار تهران تماس بگیرید -
ورق رنگی فولاد بهمن سفید 9016 ضخامت 0.6 عرض 1250 0.61.25سفیدرولانبار تهران تماس بگیرید -
ورق رنگی فولاد بهمن سفید 9016 ضخامت 0.7 عرض 1250 0.71.25سفیدرولانبار تهران تماس بگیرید -
ورق رنگی فولاد بهمن نارنجی 2004 ضخامت 0.48 عرض 1250 0.481.25نارنجیرولانبار تهران تماس بگیرید -
ورق رنگی فولاد بهمن نارنجی 2004 ضخامت 0.6 عرض 1250 0.61.25نارنجیرولانبار تهران 49,080 4,908
ورق رنگی فولاد بهمن نارنجی 2004 ضخامت 0.7 عرض 1250 0.71.25نارنجیرولانبار تهران 49,080 4,908
قیمت ورق رنگی هفت الماس

قیمت ورق رنگی هفت الماس

بروزرسانی: 2 مرداد 1403
خروجی اکسل
محصول ضخامتسایزرنگحالتمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
ورق رنگی هفت الماس سفال 8004 ضخامت 0.48 عرض 1250 0.481.25سفالرولانبار تهران تماس بگیرید -
ورق رنگی هفت الماس قهوه ای سوخته 8017 ضخامت 0.48 عرض 1250 0.481.25قهوه ای سوختهرولانبار تهران تماس بگیرید -
ورق رنگی هفت الماس نارنجی 2004 ضخامت 0.48 عرض 1250 0.481.25نارنجیرولانبار تهران تماس بگیرید -
ورق رنگی هفت الماس سفید 9016 ضخامت 0.48 عرض 1250 0.481.25سفیدرولانبار تهران 43,545 4,355
ورق رنگی هفت الماس آبی 5015 ضخامت 0.48 عرض 1250 0.481.25آبیرولانبار تهران تماس بگیرید -
ورق رنگی هفت الماس آبی 5015 ضخامت 0.6 عرض 1250 0.61.25آبیرولانبار تهران تماس بگیرید -
ورق رنگی هفت الماس قرمز3000 ضخامت 0.48 عرض 1250 0.481.25قرمزرولانبار تهران تماس بگیرید -
قیمت ورق رنگی چینی

قیمت ورق رنگی چینی

بروزرسانی: 2 مرداد 1403
خروجی اکسل
محصول ضخامتسایزرنگحالتمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
ورق رنگی چین قرمز3000 ضخامت 0.25 عرض 1000 0.251قرمزرولانبار تهران تماس بگیرید -
ورق رنگی چین قرمز3000 ضخامت 0.18 عرض 1000 0.181قرمزرولانبار تهران تماس بگیرید -
ورق رنگی چین قرمز3000 ضخامت 0.3 عرض 1000 0.31قرمزرولانبار تهران تماس بگیرید -
ورق رنگی چین قرمز3000 ضخامت 0.45 عرض 1250 0.451.25قرمزرولانبار تهران تماس بگیرید -
ورق رنگی چین قرمز3000 ضخامت 0.48 عرض 1000 0.481قرمزرولانبار تهران 45,410 4,541
ورق رنگی چین قرمز3000 ضخامت 0.48 عرض 1250 0.481.25قرمزرولانبار تهران 43,455 4,346
ورق رنگی چین آبی 5015 ضخامت 0.45 عرض 1250 0.451.25آبیرولانبار تهران تماس بگیرید -
ورق رنگی چین آبی 5015 ضخامت 0.48 عرض 1000 0.481آبیرولانبار تهران 45,410 4,541
ورق رنگی چین آبی 5015 ضخامت 0.48 عرض 1250 0.481.25آبیرولانبار تهران 43,455 4,346
ورق رنگی چین سفید 9016 ضخامت 0.18 عرض 1000 0.181سفیدرولانبار تهران تماس بگیرید -
ورق رنگی چین سفید 9016 ضخامت 0.3 عرض 1000 0.31سفیدرولانبار تهران تماس بگیرید -
ورق رنگی چین سفید 9016 ضخامت 0.45 عرض 1250 0.451.25سفیدرولانبار تهران تماس بگیرید -
ورق رنگی چین سفید 9016 ضخامت 0.48 عرض 1000 0.481سفیدرولانبار تهران 45,410 4,541
ورق رنگی چین سفید 9016 ضخامت 0.48 عرض 1250 0.481.25سفیدرولانبار تهران 43,455 4,346
ورق رنگی چین نارنجی 2004 ضخامت 0.25 عرض 1000 0.251نارنجیرولانبار تهران تماس بگیرید -
ورق رنگی چین نارنجی 2004 ضخامت 0.35 عرض 1000 0.351نارنجیرولانبار تهران تماس بگیرید -
ورق رنگی چین نارنجی 2004 ضخامت 0.45 عرض 1250 0.451.25نارنجیرولانبار تهران تماس بگیرید -
ورق رنگی چین نارنجی 2004 ضخامت 0.48 عرض 1000 0.481نارنجیرولانبار تهران 45,410 4,541
ورق رنگی چین نارنجی 2004 ضخامت 0.48 عرض 1250 0.481.25نارنجیرولانبار تهران 43,455 4,346
ورق رنگی چین سفال 8004 ضخامت 0.48 عرض 1000 0.481سفالرولانبار تهران 48,170 4,817
ورق رنگی چین سفال 8004 ضخامت 0.48 عرض 1250 0.481.25سفالرولانبار تهران 43,455 4,346
ورق رنگی چین قهوه ای سوخته 8017 ضخامت 0.48 عرض 1000 0.481قهوه ای سوختهرولانبار تهران 48,170 4,817
ورق رنگی چین قهوه ای سوخته 8017 ضخامت 0.48 عرض 1250 0.481.25قهوه ای سوختهرولانبار تهران 43,455 4,346
قیمت ورق رنگی سمنان

قیمت ورق رنگی سمنان

بروزرسانی: 2 مرداد 1403
خروجی اکسل
محصول ضخامتسایزرنگحالتمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
ورق رنگی سمنان قرمز3000 ضخامت 0.48 عرض 1250 0.481.25قرمزرولانبار تهران 43,455 4,346
ورق رنگی سمنان آبی 5015 ضخامت 0.48 عرض 1250 0.481.25آبیرولانبار تهران تماس بگیرید -
ورق رنگی سمنان سفید 9016 ضخامت 0.48 عرض 1250 0.481.25سفیدرولانبار تهران تماس بگیرید -
ورق رنگی سمنان نارنجی 2004 ضخامت 0.48 عرض 1250 0.481.25نارنجیرولانبار تهران تماس بگیرید -
مزیت های خرید از فولادسل

ورق رنگی به عنوان یکی از انواع ورق گالوانیزه پوشیده شده با روکش رنگی، از جمله پرکاربردترین ورق‌های فولادی به شمار می‌آید. قیمت ورق رنگی تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می‌گیرد که شناخت این عوامل برای خریداران بسیار حائز اهمیت است. در ادامه، ما به معرفی ویژگی‌ها و عوامل موثر بر قیمت ورق رنگی می‌پردازیم تا به شما در انتخاب بهترین ورق رنگی متناسب با کاربری کمک کنیم. جداول زیر حاوی اطلاعات قیمت امروز این محصول از کارخانه‌های معتبر چون فولاد مبارکه اصفهان، بهمن، هفت الماس و سایر کارخانه‌ها هستند که به صورت آنلاین و لحظه‌ای قابل مشاهده می‌باشند. شما می‌توانید از بخش ثبت سفارش، با بهترین قیمت ورق رنگی سفارش خرید خود را با اطمینان ثبت کنید.

فهرست مطالب

  ورق رنگی به عنوان یکی از انواع ورق فلزی، که با روکش رنگی پوشیده شده است از جمله پرکاربردترین ورق‌های فولادی به شمار می‌آید. قیمت ورق رنگی تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می‌گیرد. شناخت ویژگی‌ها، انواع و مشخصات فنی این نوع ورق فولادی به شما در انتخاب بهترین و مناسب‌ترین آن برای کاربری مورد نظر، کمک شایانی می‌کند. در ادامه به معرفی ویژگی‌ها و عوامل موثر بر قیمت ورق رنگی می‌پردازیم.

  درباره ورق رنگی

  ورق رنگی گالوانیزه، یک فراورده فولادی با ویژگی‌های منحصر به فرد است که با استفاده از فرایند گالوانیزاسیون و رنگ‌های مقاوم در برابر زنگ‌زدگی و شرایط جوی بهبود یافته است. ویژگی اصلی این فراورده، مقاومت آن در برابر زنگ‌زدگی، خوردگی و آسیب‌های مکانیکی است که آن را برای استفاده در محیط‌هایی با شرایط آب و هوایی نامساعد و محل‌هایی با تماس مکرر با آب و رطوبت مناسب می‌سازد.

  به نقل از سایت en.wikipedia.org تعریف ورق رنگی به شرح زیر است:

  what is ppgi sheet?

  PPGI is pre-painted galvanised iron, also known as pre-coated steel, coil coated steel, color coated steel etc., The term is an extension of GI which is a traditional abbreviation for Galvanized Iron.

  ترجمه متن:

  PPGI یک آهن گالوانیزه از پیش رنگ شده است که به عنوان فولاد پیش روکش شده، فولاد روکش شده کویل، فولاد با پوشش رنگی و غیره نیز شناخته می‌شود. این اصطلاح پسوندی GI یک مخفف سنتی برای آهن گالوانیزه است.

  ورق رنگی گالوانیزه در ساختمان‌های صنعتی و تجاری، کارخانه‌ها، انبارها، کارگاه‌ها، نمای ساختمان‌ها و همچنین در ساخت ظروف و اشیاء خانگی مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین به دلیل ظاهر زیبا و پوشش‌های رنگی مناسب، از این ورق‌ها در تولید تابلوهای تبلیغاتی، تابلوهای راهنما و لوگوها نیز استفاده می‌شود.

  مشخصات فنی ورق های رنگی

  یکی از مهمترین عوامل موثر در قیمت ورق رنگی، مشخصات فنی و ویژگی‌های ساختاری آن است. با توجه به اینکه گستردگی کاربری ورق رنگی فولادی، تنوع رنگی بالایی از این فراورده فولادی در بازار ارائه می‌شود.علاوه بر این، کیفیت، رعایت استانداردهای تولید، ضخامت و ابعاد آن، از فاکتورهای موثر بر قیمت ورق رنگی به حساب می‌آید. باید توجه داشته باشید که پوشش گالوانیزه انواع مختلفی دارد که به عنوان مشخصات فنی این ورق‌ها شناخته می‌شوند. این پوشش میتواند با استفاده از فلز روی خالص، آبکاری روی و آهن، آلومینیوم و روی (گالوالوم) 55 درصد، آلومینیوم زینک (گالفام) 5 درصد و یا پوشش آلومینیوم خالص صورت گیرد.

  قیمت ورق رنگی امروز

  ظاهر زیبا و متنوع این ورق‌ها، آنها را به انتخابی ایده‌آل برای مصارف تبلیغاتی و زیباسازی ساختمان‌ها و اشیاء خانگی تبدیل می‌کند که در قیمت ورق رنگی تاثیرگذار است. تنوع کاربری، بهره‌مندی از ویژگی‌های ورق‌های گالوانیزه، نظیر مقاومت در برابر زنگ‌زدگی و بازدهی بالا، در کنار پوشش‌های رنگی محافظتی، از جمله موارد موثر در قیمت ورق رنگی گالوانیزه در بازار آهن آلات است.

  پیش از هرگونه اقدامی برای خرید محصول، در ابتدا باید نیاز پروژه خود را شناسایی کنید و سپس انواع مختلف و قیمت ورق گالوانیزه رنگی شیروانی را مورد بررسی قرار دهید. در این صفحه لیست قیمت ورق رنگی از کارخانه‌های فولاد مبارکه اصفهان، فولاد بهمن، هفت الماس و ورق رنگی چینی قرار دارد که هر روز توسط کارشناسان ما به روز رسانی می‌شود. این ورق‌ها را می‌توانید در رنگ‌های متنوع مانند قرمز، نارنجی، قهوه‌ای سوخته، آبی، سفید و غیره پیدا کنید.

  برای خرید انواع ورق گالوانیزه بر روی لینک زیر کلیک کنید
  قیمت ورق گالوانیزه

  عوامل موثر در قیمت ورق گالوانیزه رنگی

  قیمت ورق رنگی به موارد مختلفی بستگی دارد مانند رنگ به کار گرفته شده در محصول و غیره. در رابطه با خرید ورق رنگی باید خدمت‌تان عرض کنیم که در سایت یک سری رنگ به صورت پیش فرض وجود دارد که شما می‌توانید از طریق مراجعه به صفحه راهنمای انتخاب کد رنگی که در ابتدای لیست قیمت همین صفحه به آن اشاره شده آن‌ها را مشاهده کنید. برخی دیگر هم به صورت سفارشی به دست مشتری خواهد رسید.

  قیمت ورق رنگی

  در واقع نوعی ورق فلزی وجود دارد که با پوشش رنگ الکترواستاتیک پوشانده شده است که به آن‌ ورق گالوانیزه رنگی یا پیش رنگ گفته می‌‎شود. در واقع تنوع رنگی این محصول بسیار بالا بوده و در پانزده رنگ متفاوت می‌توان آن‌ها را پیدا کرد. از نظر ضخامت نیز این ورق‌ها بین 0.18 الی 0.7 میلی‌متر با توجه به کارایی‌شان متفاوت‌اند و در سقف سوله‌ها و شیروانی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

  جالب است بدانید که اصطلاح کد رنگ در بازار، رال رنگ بوده که در زمان خرید توسط مشتری و خریدار اعلام می‌شود. قیمت روز ورق شیروانی رنگی با توجه به گستردگی کاربری این نوع ورق و ویژگی‌های آن، از تنوع بالایی برخوردار است.

  نمودار قیمت ورق رنگی

  قیمت ورق روغنی، مانند سایر محصولات تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می‌گیرد. نمودار قیمت ورق روغنی معمولاً نشان دهنده تغییرات قیمت در طول زمان است. برای بررسی نمودار قیمت ورق روغنی و پیش‌بینی قیمت‌های آینده، تحلیل‌های مربوط به بازار و شرایط اقتصادی جهانی اهمیت دارد. استفاده از این نمودار و تحلیل‌های مربوطه می‌تواند به شما کمک کند تا تصمیمات بهتری در خصوص خرید و فروش ورق روغنی بگیرید و ریسک‌های مربوط به تغییرات قیمت را کاهش دهید.

  قیمت ورق گالوانیزه رنگی اصفهان

  فولاد مبارکه اصفهان به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان انواع فراورده‌های فولادی، با تولید ورق گالوانیزه رنگی سهم بزرگی در تامین نیاز این فراورده فولادی در بازار دارد. قیمت ورق گالوانیزه رنگی اصفهان بر اساس وزن فراورده و با توجه به فاکتورهای متعددی از جمله ضخامت ورق و عرض ساخت آن مشخص می‌شود. علاوه بر این عوامل، موارد دیگری همچون، ضخامت لایه رنگ، کیفیت تولید و نوسانات بازار ارز نیز در تعیین قیمت هر متر مربع ورق گالوانیزه رنگی اصفهان موثر واقع می‌شوند.

  قیمت انواع ورق رنگی

  تنوع قیمت ورق رنگی بر اساس ساختار و ویژگی‌های این فراورده فولادی تعیین می‌شود. همانطور که پیش از این اشاره کردیم، قیمت انواع ورق رنگی بر اساس حجم تقاضا، نوع کاربری، کیفیت ساخت و کارخانه تولید کننده تعیین می‌شود. مهمترین نکته در تنوع قیمت انواع ورق رنگی، امکان خرید محصول متناسب با نیاز و بودجه مورد نظر است. ورق رنگی سیابان، ورق رنگی شیروانی و دیگر انواع ورق از متداول‌ترین انواع ورق رنگی هستند که به دلیل ساختار متفاوت از تنوع قیمت بالایی برخوردارند و در ادامه به معرفی آنها می‌پردازیم.

  قیمت ورق شیروانی

  همانطور که گفته شد، تنوع استفاده از ورق رنگی باعث ساخت این ورق برای کاربرد در سقف سازه‌ها شد. تنوع رنگ و قیمت انواع ورق شیروانی یا ورق سقف رنگی، با توجه به کاربری از مقاومت بالایی در برابر رطوبت برخوردار است، در بازار ارائه می‌شود. قیمت ورق سایبان یا شیروانی با توجه به ضخامت، کیفیت و استاندارد تولید در کنار برند و کارخانه تولید کننده آن تعیین می‌شود. باید توجه داشته باشید که لیست قیمت ورق شیروانی گالوانیزه ارائه شده توسط شرکت‌های بازرگانی آهن آلات شامل مالیات نیز شده و می‌تواند افزایش نسبی قیمت را به دنبال داشته باشد. علاوه بر موارد ذکر شده، قیمت ورق شیروانی رنگی یا ورق سقفی رنگی بر اساس فرمینگ آن نیز می‌تواند دستخوش تغییرات جزئی شود.

  قیمت ورق رنگی شیروانی 6 متری

  قیمت ورق رنگی شیروانی 6 متری متغیر است و به عوامل مختلفی نظیر ضخامت، عرض ورق، هزینه تولید، هزینه خرید مواد اولیه، دستمزد کارگر، هزینه دستگاه‌های تولید، عرضه و تقاضا، قیمت ارز و شرایط بازار بستگی دارد. این نوسانات ممکن است باعث تغییرات در قیمت ورق گالوانیزه 6 متری شیروانی شود. با این حال، از آنجایی که قیمت هر متر سقف شیروانی توسط کارخانه تعیین می‌شود، خرید مستقیم از کارخانه می‌تواند به میزانی صرفه‌جویی را فراهم آورده و از نوسانات بازار کاسته شود. برای اطلاعات دقیق‌تر درباره قیمت ورق رنگی شیروانی 6 متری، بهتر است با فروشندگان و تامین کنندگان محصول تماس بگیرید.

  ورق شیروانی 6 متری به عنوان یک ورق گالوانیزه، به دلیل مقاومت بالا در برابر عوامل مختلف، از جمله زنگ زدگی و خوردگی، از تنوع کاربری بالایی برخوردار است. این محصول که به صورت رول و شیت طرحدار در بازار عرضه می‌شود، با داشتن پوشش‌های رنگی متنوع و متناسب با نیازهای خریداران، از محبوبیت و تقاضای بالایی برخوردار است.

  انواع مختلف ورق شیروانی

  ورق رنگی شیروانی در انواع مختلفی بر اساس مواد اولیه به کار رفته در ساختار آن در بازار توزیع می‌شوند. از مهمترین انواع ورق شیروانی می‌توان به ورق شیروانی رنگی، ورق شیروانی گالوانیزه، ورق شیروانی یا ورق سقفی فولادی و ورق شیروانی آلومینیومی اشاره کرد. ورق‌های شیروانی گالوانیزه که طی فرایند گالوانیزاسیون آماده‌سازی می‌شوند، پس از اجرای فرمینگ، در بازار عرضه می‌شوند و از مقاومت بالایی در برابر زنگ‌زدگی برخوردارند. همین امر استفاده از آن در شرایط آب و هوایی مرطوب را امکان‌پذیر می‌سازد. علاوه بر این وزن پایین ورق شیروانی گالوانیزه، استفاده از آن را به جای انواع شیروانی چوب یا سفال مقرون به صرفه و محبوب‌تر می‌سازد.

  نوع دیگر ورق شیروانی، ورق شیروانی رنگی هستند که با لایه نازکی از رنگ کوره‌ای پوشیده می‌شوند و علاوه بر داشتن مقاومت بالا در برابر خوردگی، از زیبایی بصری بالاتری برخوردارند. از این نوع ورق شیروانی به دلیل مقاومت بالا در برابر عواملی نظیر فرسایش، زنگ‌زدگی و خوردگی در شرایط آب و هوایی مختلف استفاده می‌شود.

  جدول مشخصات ورق رنگی

  جدول مشخصات ورق رنگی شامل اطلاعات گوناگونی از جمله ضخامت ورق، انواع رنگ و پوشش‌ها، ابعاد و نوع ورق رنگی است. اطلاعات در این جداول به مهندسان، تولیدکنندگان، و فعالان در صنایع ساختمانی این امکان را می‌دهد تا بهترین تصمیمات را در انتخاب و استفاده از ورق‌های رنگی بر اساس نیازهای پروژه‌های خود بگیرند. این جدول به عنوان یک راهنمای جامع بازار ورق‌های رنگی عمل و فرآیند تصمیم‌گیری را بهبود می‌بخشند.

  مشخصات عمومی رول ورق رنگی گالوانیزه
  عرض ورق
  (میلیمتر)
  ضخامت ورق
  (میلیمتر)
  قطر داخلی
  (میلیمتر)
  حداکثر حداقل حداکثر حداقل
  1280 720 1.25 0.20 508
  مشخصات عمومی ورق رنگی گالوانیزه
  عرض ورق
  (میلیمتر)
  ضخامت ورق
  (میلیمتر)
  طول
  (میلیمتر)
  حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل
  1280 450 1.25 0.20 6000 550
  مشخصات عمومی فرمینگ ورق رنگی
  نوع فرم دهی عرض ورق
  (میلیمتر)
  ضخامت ورق
  (میلیمتر)
  طول
  (میلیمتر)
  حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل
  ذوزنقه 885 773 1.25 0.35 14000 1500
  سینوسی 1185 930

  وزن ورق رنگی 

  وزن ورق‌های رنگی متفاوت است و بستگی به اندازه و ضخامت ورق دارد. برای محاسبه وزن این انواع ورق‌ها، می‌توان از یک فرمول محاسبه وزن استفاده کرد. از این فرمول می‌توان برای محاسبه وزن ورق‌های رنگی با اندازه‌ها و ضخامت‌های مختلف استفاده نمود. این روش به شما کمک می‌کند تا به صورت دقیق و تا حد زیادی بهینه، وزن ورق‌های مورد نظر خود را محاسبه کنید. بهترین راه برای به دست آوردن وزن استاندارد ورق گالوانیزه رنگی استفاده از فرمول زیر است:

  وزن = طول × عرض × ضخامت × چگالی ورق

  با استفاده از این فرمول، می‌توانید وزن ورق رنگی را برای هر متر مربع آن محاسبه کنید. به عنوان مثال، وزن هر متر مربع ورق رنگی گالوانیزه با ضخامت 30 میلیمتر، در حدود 2360 گرم است.

  انواع فرمینگ ورق رنگی

  فرمینگ ورق رنگی به فرایند تغییر شکل دادن ورق رنگی به شکل‌ها و اشکال مختلف با استفاده از ماشین‌آلات مناسب اطلاق می‌شود. در این فرآیند، ورق‌های رنگی با ابعاد و ضخامت مشخص به ماشین‌ها منتقل می‌شوند و تحت فشار و گرما به شکل‌های مختلف خم می‌شوند. این عملیات به منظور تولید محصولات با شکل و طرح‌های متنوع مورد استفاده قرار می‌گیرد و به دلیل پوشش رنگی محافظتی ویژه‌ای که بر روی ورق‌ها وجود دارد، از دیدگاه ظاهری نیز جذابیت دارد. فرمینگ ورق رنگی برای صنایع ساختمانی، تبلیغاتی، خودروسازی و دکوراسیون منزل استفاده می‌شود.

  • ورق رنگی سینوسی (کرکره‌ای)
  • ورق رنگی طرح شادولاین
  • ورق رنگی طرح ذوزنقه‌ای
  • ورق رنگی طرح سفال پالرمو
  • ورق رنگی طرح دامپا

  اینفوگرافی ورق رنگی

  کاربرد ورق رنگی

  همانطور که گفتیم ورق رنگی در صنایع و موارد متنوعی کاربرد دارد. از مهمترین کاربردهای این محصول میتوان به مواردی نظیر صنعت حمل و نقل برای تولید انواع کانتینر، اتاقک خودرو و ماشین‌های سنگین، صنایع فلزی برای ساخت کابینت، لوازم اداری، پارتیشن و قطعات کامپیوتری، صنعت ساختمان‌سازی به منظور تولید انواع سقف، انبار، سوله و نمای داخلی و خارجی ساختمان و یا صنعت تولید لوازم خانگی و تولید بدنه یخچال، اجاق گاز، ماشین لباسشویی و دیگر ملزومات خانگی استفاده می‌شوند. همچنین از این محصول به منظور پوششی برای ساختمان و ویلا نیز کاربرد دارد.

  مزایای ورق رنگی

  بر اساس توضیحاتی که نسبت به این ورق فولادی ارائه شد، با توجه به قیمت ورق رنگی گالوانیزه، به دلیل ایجاد مقاومت در برابر خوردگی و پوشش رنگ، مزایای ذیل حاصل می‌شود:

  • نصب سریع و آسان ورق رنگی
  • مقاومت بالا در برابر آب و رطوبت
  • وزن سبک
  • زیبایی و قیمت مناسب محصول
  • مقاومت و ایمنی بالا در برابر زلزله
  • یکپارچگی ورق و عمر مفید محصول
  • عدم تغییر رنگ محصول

  مراحل تولید ورق رنگی

  فرایند تولید ورق رنگی شامل مراحل زیر می‌شود. لازم به ذکر است کیفیت ورق اولیه استفاده شده در ساخت این نوع ورق در کیفیت نهایی ورق رنگی تولید شده و قیمت ورق گالوانیزه رنگی تاثیرگذار است.

  • چربی زدایی و پاکسازی
  • فرایند شست و شو و کروماته کردن
  • اعمال رنگ الکترواستاتیک

  رنگ آمیزی در ورق رنگی چگونه است؟

  رنگ آمیزی ورق رنگی به منظور ارتقا زیبایی و مقاومت ورق گالوانیزه صورت می‌گیرد. البته در برخی موارد از این روش به منظور پوشاندن جای جوشکاری هم استفاده می‌شود. چالش‎های مختلفی از جمله صاف و صیقلی نبودن ورق و نداشتن چسبندگی بالا روبروی این فرایند قرار دارد. به همین منظور از روش‌های مختلفی برای این کار استفاده می‌شود.

  در ابتدا پس تمیز کردن کامل سطح ورق گالوانیزه، یک لایه پرایمر به عنوان پوشش اولیه روی آن اعمال می‌شود. این لایه باعث افزایش چسبندگی سطح ورق می‌شود. بعد از اعمال پرایمر، می‌توان از روش‌های مختلف برای رنگ آمیزی ورق رنگی گالوانیزه استفاده کرد. دقت داشته باشید که در طی این فرایند از رنگ‌های مخصوص استفاده می‌شود. در پایان یک لایه نهایی به عنوان تاپ کات به منظور پوشاندن و تقویت لایه رنگ روی ورق صورت می‌گیرد.

  راهنمای خرید ورق رنگی

  برای خرید ورق رنگی با قیمت مناسب، می‌توانید از راهنمای زیر استفاده کنید:

  • انتخاب نوع ورق رنگی: ورق رنگی در انواع مختلفی مانند ورق فولادی رنگی، ورق آلومینیومی رنگی و ورق PVC رنگی وجود دارد. برای انتخاب نوع مناسب، نیازمندی‌ها و استفاده مورد نظر خود را در نظر بگیرید.
  • انتخاب ضخامت ورق: ضخامت ورق رنگی نیز می‌تواند متفاوت باشد. برای انتخاب ضخامت مناسب، نیازمندی‌های پروژه خود را در نظر بگیرید. ورق با ضخامت بیشتر، مقاومت بیشتری دارد.
  • انتخاب رنگ و پوشش: ورق رنگی در رنگ‌های مختلفی موجود است. همچنین، برخی از ورق‌ها دارای پوشش‌های مختلفی مانند ضد خش، ضد زنگ و ضدآب هستند. برای انتخاب رنگ و پوشش مناسب، سلیقه و نیازهای خود را در نظر بگیرید.
  • انتخاب اندازه ورق: ورق رنگی در اندازه‌های مختلفی موجود است. برای انتخاب اندازه مناسب، نیازمندی‌های پروژه خود را در نظر بگیرید. همچنین، ممکن است نیاز به برش ورق داشته باشید.
  • انتخاب تامین کننده: برای خرید ورق رنگی، بهتر است از تامین کنندگان معتبر و با تجربه استفاده کنید. بررسی نظرات و تجربیات دیگران نیز می‌تواند به شما در انتخاب مناسب کمک کند.
  • مقایسه کیفیت و قیمت ورق رنگی: قبل از خرید، قیمت‌های مختلف فروشندگان را مقایسه کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا بهترین قیمت را برای ورق رنگی پیدا کنید. همچنین، تخفیفات و پیشنهادهای ویژه را نیز در نظر بگیرید. همچنین، هنگام خرید ورق رنگی، به کیفیت محصول توجه کنید. ورق با کیفیت بالا، مقاومت و عمر طولانی‌تری دارد و از نظر ظاهری نیز جذاب‌تر است. بررسی نظرات و تجربیات دیگران نیز می‌تواند به شما در انتخاب محصول مناسب کمک کند.

  مهمترین نکته در خرید ورق رنگی، انتخاب محصولی با کیفیت و مطابق با نیازهای پروژه شماست. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره دقیق‌تر، می‌توانید با فروشگاه‌های مختلف تماس بگیرید.

  خرید ورق گالوانیزه رنگی با قیمت مناسب روز

  از آنجا که ضخامت ورق به طور مستقیم در قیمت ورق گالوانیزه رنگی و کاربرد آن تاثیر دارد، این محصول در ضخامت‌های مختلف بین 0.20 تا 0.70 میلی‌متر به بازار ارائه می‌گردد. دریافت مشاوره، راهنمای خرید و اطلاع از قیمت ورق رنگی می‌تواند به شما در خرید مطمئن این فراورده فولادی کمک کنند. شرکت بازرگانی فولادسل به عنوان یکی از بزرگترین مجموعه های فعال در حوزه فولاد، مزایا و امکانات منحصر به فردی در اختیار شما خریداران قرار می‌دهد. لازم به ذکر است که تحویل ورق گالوانیزه خریداری شده، به صورت رول و بارگیری در محل کارخانه، انبار، بنگاه تهران، بندرعباس یا بندر امام قابل انجام است.

  کاربرد ورق رنگی

  مزایای خرید ورق رنگی گالوانیزه از فولادسل

  • بارگیری از بنگاه‌های تهران با تایید QC انجام می‌شود و بعد از تایید نهایی، بار برای مشتری ارسال می‌شود.
  • امکان خرید اعتبار اسنادی داخلی (LC) با شرایط ویژه برای مشترکین بانک‌های تجارت و صادرات وجود دارد.
  • واحد باربری شرکت، با مذاکره و انتخاب معتمدترین باربری با کمترین قیمت و بیمه و سالم‌ترین ماشین‌ها، محصولات را برای مشتریان ارسال می‌کند.
  • هنگام خرید، مشاوره تخصصی رایگان با مدیر فروش واحد فراهم است.
  • امکان ارسال نمونه محصول یا گواهی محصول (Certificate) وجود دارد.
  • مشتریان می‌توانند با مراجعه به تمامی بانک‌های کشور، LC داخلی را به نفع فولادسل گشایش دهند و از مزایای فروش اعتباری در بازه‌های زمانی یک تا شش ماهه بهره‌مند شوند.
  • فولادسل بهترین قیمت ورق رنگی گالوانیزه را ارائه می‌دهد.

  معتبرترین برندهای ورق گالوانیزه رنگی در بازار ایران

  قیمت ورق گالوانیزه رنگی

  ورق رنگی فولاد مبارکه اصفهان، ورق رنگی هفت الماس، ورق رنگی سمنان، ورق رنگی فولاد بهمن همچنین ورق رنگی چینی، مهمترین ورق وارداتی در این دسته محسوب می‌شوند. فولادسل مرجع قیمت ورق رنگی با مناسب‌ترین شرایط تحویل همانطور که فهمیدیم در بازار ایران و جهان انواع مختلفی از ورق‌های رنگی وجود دارد که با توجه به کاربردهای مختلفی که دارد مورد استفاده قرار می‌گیرد. شما عزیزان می‌توانید از طریق شماره‌های موجود در سایت با کارشناسان فولادسل تماس بگیرید و از تجربه یک خرید امن لذت ببرید.

  نمایش بیشتر
  سوالات متداول
  عوامل تاثیرگذار در قیمت ورق رنگی چیست؟
  عواملی مانند ضخامت، نوع رنگ، مواد مورد استفاده و نوسانات بازار ارز بر روی قیمت ورق رنگی تاثیر می‎گذارند.
  چگونه می‌توان نسبت به خرید ورق رنگی از فولادسل اقدام کرد؟
  شما عزیزان می‌توانید از طریق تماس با شماره‌های درج شده تماس بگیرید و یا قیمت را در این صفحه چک نمایید.
  نظر شما

  نظرات
  نظرات منتشر شده 16
  1. میعاد
   ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ / ۱۷:۱۹

   سلام میخواستم بدونم برای ثبت سفارش حداقل حجم خرید چقدر هست؟

   1. فولادسل
    ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ / ۱۴:۴۸

    سلام دوست عزیز. بصورت معمول، حداقل حجم خرید 1 تن می‌باشد ولی برای رفاه حال مشتریان، در حجم پایینتر هم ارسال سفارش داریم.

  2. هومن صدقی
   ۶ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۳:۴۳

   برای شیروانی باید ورق رنگی بگیرم ؟

  3. سلیمی
   ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۶:۲۷

   ورق رنگی چندتا فرم داره؟

   1. فولادسل
    ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ / ۰۹:۳۵

    جناب سلیمی ورق رنگی 6 فرم متفاوت دارد که همگی در همین صفحه معرفی شده‌اند.

  4. omid
   ۱۸ مهر ۱۴۰۲ / ۱۷:۳۰

   میخوام بدونم از ورق رنگی میشه به عنوان نمای دیوار تو شهرای شمالی استفاده کرد؟

   1. فولادسل
    ۱۹ مهر ۱۴۰۲ / ۱۲:۴۸

    امید جان از فنی قابل انجام است ولی باید ببینید با توجه به اینکه قیمت ورق رنگی نسبت به سایر مصالحی که در ساخت دیوار به کار می‌رود بالاتر است آیا برایتان توجیح اقتصادی دارد یا خیر.

  5. حسام
   ۱۴ آبان ۱۴۰۲ / ۱۷:۱۹

   برای خرید ورق رنگی ساده و بدون طرح از چه طریقی باید سفارش ثبت کنم؟

   1. فولادسل
    ۲۲ آبان ۱۴۰۲ / ۱۲:۴۴

    سلام. می‌توانید از طریق ارسال فرم استعلام قیمت ورق رنگی سفارش خود را ثبت نمایید.

  6. امید تیرداد
   ۱۶ آبان ۱۴۰۲ / ۱۵:۵۷

   سلام، من اگه طرح خاصی رو روی ورق رنگی بخوام اجرا کنم چطور باید سفارش خودمو ثبت کنم؟

   1. فولادسل
    ۲۲ آبان ۱۴۰۲ / ۱۲:۵۷

    کاربر گرامی کافیست از طریق فرم استعلام قیمت ورق رنگی، طرح مورد نظر خود را اعلام کنید.

  7. امیرعلی
   ۲۷ آبان ۱۴۰۲ / ۱۶:۳۹

   برای تولید ورق رنگی از ورق بگیر استفاده میشه یا نگیر؟

   1. فولادسل
    ۲۸ آبان ۱۴۰۲ / ۱۳:۵۱

    سلام، ورق رنگی از ورق روی اندود تولید می‌شود. ولی اصطلاح بگیر و نگیر مربوط به ورق استیل می‎‌باشد و ارتباطی به ورق رنگی ندارد.

  8. هاشم پور
   ۱۱ آذر ۱۴۰۲ / ۱۷:۰۳

   چطور سفارش خرید ورق رنگی برای شیروانی ساختمان در شمال و مقاوم در برابر باران ثبت کنم؟

   1. فولادسل
    ۲۱ آذر ۱۴۰۲ / ۱۵:۵۰

    جناب هاشم پور عزیز، اگر با موبایل داخل سایت هستید، پایین هر محصول دکمه ثبت سفارش قرار داده شده است و اگر با کامپیوتر یا لپ تاپ هستید، دکمه ثبت سفارش در سایدبار (بخش کناری صفحه) وجود دارد و به راحتی و در کمتر از 30 ثانیه می‌توانید سفارش خود را ثبت نمایید.

  9. حسنی
   ۱۹ آذر ۱۴۰۲ / ۱۲:۳۷

   سلام ورق رنگی برای سقف حدود ۳۰۰ متر مربع چند کیلو میشود؟