قیمت ورق رنگی گالوانیزه

عناوین اصلی صفحه

  علیرضا دوستی
  علی سنگنیان
  علیرضا حقوقی
  سودابه قرگز
  محسن صحرانورد
  اکرم سمیعی
  نادیا هاشمی
  الهه دوستی
  مهدیه هراتی
  معصومه رضوانی
  عاطفه متین

  فیلتر محصولات

  محاسبه وزن قیمت ورق رنگی گالوانیزه

  قیمت ورق رنگی چینی

  نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
  ورق رنگی چین قرمز3000 ضخامت 0.18 عرض 1000 0.181رولکیلوگرمانبار تهرانچین تماس بگیرید
  ورق رنگی چین قرمز3000 ضخامت 0.25 عرض 1000 0.251رولکیلوگرمانبار تهرانچین تماس بگیرید
  ورق رنگی چین قرمز3000 ضخامت 0.3 عرض 1000 0.31رولکیلوگرمانبار تهرانچین تماس بگیرید
  ورق رنگی چین قرمز3000 ضخامت 0.45 عرض 1250 0.451.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین تماس بگیرید
  ورق رنگی چین قرمز3000 ضخامت 0.48 عرض 1000 0.481رولکیلوگرمانبار تهرانچین 59,450
  ورق رنگی چین قرمز3000 ضخامت 0.48 عرض 1250 0.481.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 61,284
  ورق رنگی چین آبی 5015 ضخامت 0.45 عرض 1250 0.451.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین تماس بگیرید
  ورق رنگی چین آبی 5015 ضخامت 0.48 عرض 1000 0.481رولکیلوگرمانبار تهرانچین 56,972
  ورق رنگی چین آبی 5015 ضخامت 0.48 عرض 1250 0.481.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 58,807
  ورق رنگی چین سفید 9016 ضخامت 0.18 عرض 1000 0.181رولکیلوگرمانبار تهرانچین تماس بگیرید
  ورق رنگی چین سفید 9016 ضخامت 0.3 عرض 1000 0.31رولکیلوگرمانبار تهرانچین 64,037
  ورق رنگی چین سفید 9016 ضخامت 0.45 عرض 1250 0.451.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین تماس بگیرید
  ورق رنگی چین سفید 9016 ضخامت 0.48 عرض 1000 0.481رولکیلوگرمانبار تهرانچین 61,284
  ورق رنگی چین سفید 9016 ضخامت 0.48 عرض 1250 0.481.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 63,119
  ورق رنگی چین نارنجی 2004 ضخامت 0.25 عرض 1000 0.251رولکیلوگرمانبار تهرانچین تماس بگیرید
  ورق رنگی چین نارنجی 2004 ضخامت 0.35 عرض 1000 0.351رولکیلوگرمانبار تهرانچین 59,725
  ورق رنگی چین نارنجی 2004 ضخامت 0.45 عرض 1250 0.451.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین تماس بگیرید
  ورق رنگی چین نارنجی 2004 ضخامت 0.48 عرض 1000 0.481رولکیلوگرمانبار تهرانچین 56,972
  ورق رنگی چین نارنجی 2004 ضخامت 0.48 عرض 1250 0.481.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 58,807
  ورق رنگی چین سفال 8004 ضخامت 0.48 عرض 1000 0.481رولکیلوگرمانبار تهرانچین 57,615
  ورق رنگی چین سفال 8004 ضخامت 0.48 عرض 1250 0.481.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 59,450
  ورق رنگی چین قهوه ای سوخته 8017 ضخامت 0.48 عرض 1000 0.481رولکیلوگرمانبار تهرانچین 58,257
  ورق رنگی چین قهوه ای سوخته 8017 ضخامت 0.48 عرض 1250 0.481.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 60,092

  قیمت ورق رنگی سمنان

  نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
  ورق رنگی سمنان قرمز3000 ضخامت 0.48 عرض 1250 0.481.25رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان تماس بگیرید
  ورق رنگی سمنان آبی 5015 ضخامت 0.48 عرض 1250 0.481.25رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان تماس بگیرید
  ورق رنگی سمنان سفید 9016 ضخامت 0.48 عرض 1250 0.481.25رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان تماس بگیرید
  ورق رنگی سمنان نارنجی 2004 ضخامت 0.48 عرض 1250 0.481.25رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان تماس بگیرید

  قیمت ورق رنگی فولاد بهمن

  نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
  ورق رنگی فولاد بهمن قرمز3000 ضخامت 0.48 عرض 1250 0.481.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد بهمن 60,550
  ورق رنگی فولاد بهمن قرمز3000 ضخامت 0.6 عرض 1250 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد بهمن 61,468
  ورق رنگی فولاد بهمن قرمز3000 ضخامت 0.7 عرض 1250 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد بهمن 61,468
  ورق رنگی فولاد بهمن آبی 5015 ضخامت 0.48 عرض 1250 0.481.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد بهمن 60,550
  ورق رنگی فولاد بهمن آبی 5015 ضخامت 0.6 عرض 1250 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد بهمن 61,468
  ورق رنگی فولاد بهمن آبی 5015 ضخامت 0.7 عرض 1250 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد بهمن 61,468
  ورق رنگی فولاد بهمن سفید 9016 ضخامت 0.48 عرض 1250 0.481.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد بهمن 60,550
  ورق رنگی فولاد بهمن سفید 9016 ضخامت 0.6 عرض 1250 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد بهمن 61,468
  ورق رنگی فولاد بهمن سفید 9016 ضخامت 0.7 عرض 1250 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد بهمن 61,468
  ورق رنگی فولاد بهمن نارنجی 2004 ضخامت 0.48 عرض 1250 0.481.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد بهمن 60,550
  ورق رنگی فولاد بهمن نارنجی 2004 ضخامت 0.6 عرض 1250 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد بهمن 61,468
  ورق رنگی فولاد بهمن نارنجی 2004 ضخامت 0.7 عرض 1250 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد بهمن 61,468
  نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
  ورق رنگی فولاد مبارکه قرمز3000 ضخامت 0.5 عرض 1250 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 62,202
  ورق رنگی فولاد مبارکه آبی 5015 ضخامت 0.5 عرض 1250 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 59,725
  ورق رنگی فولاد مبارکه سفید 9016 ضخامت 0.5 عرض 1250 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 64,037
  ورق رنگی فولاد مبارکه نارنجی 2004 ضخامت 0.5 عرض 1250 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 59,725
  ورق رنگی فولاد مبارکه سفال 8004 ضخامت 0.5 عرض 1250 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 60,367
  ورق رنگی فولاد مبارکه قهوه ای سوخته 8017 ضخامت 0.5 عرض 1250 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 61,009
  ورق رنگی فولاد مبارکه سبز 6024 ضخامت 0.5 عرض 1250 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 59,174
  ورق رنگی فولاد مبارکه کرم 1015 ضخامت 0.5 عرض 1250 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه تماس بگیرید
  ورق رنگی فولاد مبارکه سفید 9016 ضخامت 0.4 عرض 1070 0.41رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
  ورق رنگی فولاد مبارکه سفید 9016 ضخامت 0.4 عرض 1250 0.41.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
  ورق رنگی فولاد مبارکه نارنجی 2004 ضخامت 0.45 عرض 1250 0.451.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
  ورق رنگی فولاد مبارکه نارنجی 2004 ضخامت 0.47 عرض 1250 0.471.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
  ورق رنگی فولاد مبارکه خاکستری 7040 ضخامت 0.48 عرض 1250 0.481.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
  ورق رنگی فولاد مبارکه خاکستری 7040 ضخامت 0.48 عرض 1240 0.481.24رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه تماس بگیرید
  ورق رنگی فولاد مبارکه سیلور 830M ضخامت 0.5 عرض 680 0.50.68رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه تماس بگیرید
  ورق رنگی فولاد مبارکه سفید 9016 ضخامت 0.6 عرض 1080 0.61.08رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه تماس بگیرید
  ورق رنگی فولاد مبارکه سفید 9016 ضخامت 0.38 عرض 1070 0.381.07رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه تماس بگیرید

  قیمت ورق رنگی هفت الماس

  نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
  ورق رنگی هفت الماس سفال 8004 ضخامت 0.48 عرض 1250 0.481.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس تماس بگیرید
  ورق رنگی هفت الماس قهوه ای سوخته 8017 ضخامت 0.48 عرض 1250 0.481.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 60,092
  ورق رنگی هفت الماس نارنجی 2004 ضخامت 0.48 عرض 1250 0.481.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 58,807
  ورق رنگی هفت الماس سفید 9016 ضخامت 0.48 عرض 1250 0.481.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 63,119
  ورق رنگی هفت الماس آبی 5015 ضخامت 0.48 عرض 1250 0.481.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 58,807
  ورق رنگی هفت الماس آبی 5015 ضخامت 0.6 عرض 1250 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس تماس بگیرید
  ورق رنگی هفت الماس قرمز3000 ضخامت 0.48 عرض 1250 0.481.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 61,284
  عناوین اصلی صفحه

   قیمت ورق رنگی گالوانیزه | بررسی شرایط خرید و فروش ورق رنگی

   برای رفع دغدغه خرید ورق رنگی و دریافت مناسب ترین قیمت ورق رنگی گالوانیزه ، در ابتدا باید با انواع مختلف این محصول آشنا شوید. برای خرید، ابتدا باید نیاز صنعت خود را به خوبی بدانید و سپس با آگاهی نسبت به کاربرد انواع ورق گالوانیزه رنگی ، تصمیم گیری نمایید.

   ورق رنگی محصولی است که از ورق‌ های گالوانیزه و برای مصارف مختلفی در صنعت تولید می‌شود. در این صفحه، لیست قیمت ورق‌ رنگی از کارخانه‌های هفت الماس، فولاد مبارکه اصفهان، هفت الماس، فولاد بهمن و ورق رنگی چینی ارائه شده است. این ورق ‌های رنگی گالوانیزه در 15رنگ الکترواستاتیک نظیر آبی، قهوه‌ای سوخته، قرمز، نارنجی، سفید و … عرضه می‌شوند.

   ویدیوی معرفی ورق رنگی گالوانیزه

   مزایای خرید ورق رنگی از فولادسل

   1. در روز بارگیری، واحد کنترل کیفیت (QC) کلیه محصولات را به‌طور کامل چک کرده و پس از تایید نهایی، بار مشتری ارسال خواهد شد.
   2. فولادسل تنها شرکت فولادی است که اقدام به فروش اعتبار اسنادی داخلی ریالی (LC) به صورت مدت‌دار و دیداری نموده است. مشترکین بانک‌های تجارت و صادرات از شرایط ویژه‌ای برخوردار هستند.
   3. واحد باربری شرکت (پتروبار)، پس از مذاکره با شرکت‌های باربری، قابل اعتمادترین باربری که کمترین قیمت، بیمه و به‌روزترین و سالم‌ترین ماشین‌ها را در اختیار قرار می‌دهد، به تایید مشتری رسانده و سپس محصول را حمل کند.
   4. مشاوره تخصصی رایگان با مدیر فروش واحد
   5. امکان ارسال نمونه محصول یا گواهی محصول (Certificate)
   6. مشتریان محترم می‌توانند با مراجعه به کلیه بانک‌های سراسر کشور، نسبت به گشایش LC داخلی به ذینفعی این شرکت اقدام کنند. به این طریق می‌توانند از مزایای فروش اعتباری دربازه‌های زمانی یک تا شش ماه بهره‌مند شوند.
   7. ارایه مناسب ترین قیمت ورق رنگی گالوانیزه

   قیمت ورق گالوانیزه رنگی

   فروش ورق گالوانیزه رنگی با قیمت مناسب روز

   اگر انواع ورق‌های گالوانیزه رنگی را در بازار آهن آلات جستجو کرده باشید، احتمالاً با قیمت‌های مختلفی مواجه شده‌اید. شاید برایتان سوال باشد که دلیل این تفاوت قیمت چیست و چه عواملی روی قیمت ورق رنگی موثر هستند؟
   در پاسخ به این سوال باید بگوییم قیمت ورق رنگی، تحت تاثیر عوامل مختلفی همچون گرید، ضخامت ورق، نوع ورق و برند تولید کننده آن است. علاوه بر موارد گفته شده، در سالهای اخیر، نوسانات قیمت ارز همواره بر قیمت انواع ورق فولادی، موثر بوده است.

   مشخصات کلیه محصولات از جمله نوع، سایز، حالت، استاندارد، جزئیات مکان بارگیری و تحویل (کارخانه، کارگاه یا بنگاه)، واحد، قیمت هر واحد، تاریخ و ساعت آخرین به‌روزسانی در لیست قیمت قابل مشاهده است.

   اعتبار زمانی قیمت محصولات روی پیش‌فاکتورهای صادر شده قید می‌شود و جهت حصول اطمینان، می‌توانید با کارشناسان فروش ما در ارتباط باشید.

   در صورتی که محصول مورد نظر خود را پیدا نکردید و یا احتیاج به مشاوره بیشتر در زمینه خرید و فروش ورق های رنگی داشتید، کارشناسان فولادسل با شماره تماس 02174486 پاسخگوی شما خواهند بود.

   ضخامت ورق گالوانیزه رنگی با توجه کاربرد آن بین 0.20 تا 0.70 میلی‌متر متغیر است.

   تحویل به صورت رول و بارگیری در محل کارخانه، انبار، بنگاه تهران، بندرعباس یا بندر امام قابل انجام است.

   خرید و فروش ورق رنگی تهران

   ورق رنگی چیست

   ورق رنگی از جنس گالوانیزه می باشد، که با لایه ای از رنگ مخصوص، روی سطح ورق پوشانده شده میشود. این پوشش در طی یک پروسه ای به نام الکترواستاتیک انجام میشود. تنوع در رنگ، شکل و خواص مطلوب ورق‌های رنگی سبب کاربرد فراوان آن‌ها در صنایعی نظیر خودروسازی، لوازم خانگی و سقف شیروانی شده است.
   ورق فولادی رنگی، دارای رنگ‌های متنوع است که به آن رئال یا رال میگویند. این ورق‌ها علاوه بر برخورداری از خواص مقاوم به خوردگی ورق‌های گالوانیزه ، از ظاهری جذاب نیز بهره می‌برند. ورق‌های رنگی در 15 رنگ استاندارد و در ضخامت‌های 0.16 تا 1 میلی‌متر تولید می‌شوند. همچنین، ضخامت رنگ در این نوع ورق‌ها بین 20 تا 25 میکرون متغیر است.
   ورق گالوانیزه که ورق رنگی از آن تولید می‌شود، خود نوعی ورق سیاه است که بر روی آن پوشش روی اعمال‌شده است. در نتیجه، ورق رنگی هم به‌طور غیرمستقیم به ورق سیاه برمی‌گردد. بر این اساس بعضی به آن ورق گالوانیزه رنگی یا ورق رنگی گالوانیزه و بعضی به آن ورق سیاه رنگی میگویند.

   مزایای ورق رنگی

   بر اساس توضیحاتی که نسبت به این ورق فولادی ارایه شد، به دلیل ایجاد مقاومت در برابر خوردگی و پوشش رنگ، مزایای ذیل حاصل میشود:

   • نصب سریع و آسان ورق رنگی
   • زیبایی و قیمت مناسب محصول
   • وزن سبک ورق و ایمنی بالا در مقابل زلزله
   • عدم تغییر رنگ ورق در برابر شرایط آب و هوایی
   • مقاومت بالا در برابر آب و رطوبت
   • یکپارچگی ورق و عمر مفید محصول

   مراحل تولید ورق رنگی

   1. فرآیند چربی زدایی و پاک سازی ورق گالوانیزه
   2. فرآیند شست و شو و کروماته کردن
   3. اعمال رنگ الکترواستاتیک

   انواع ورق رنگی

   ورق‌های رنگی در 15 رنگ متفاوت عرضه می‌شوند. اما طبقه‌بندی آن‌ها بر اساس شکل ظاهری و نوع سطح مقطع عرضی ورق انجام می‌شود. بر این اساس، انواع ورق‌های رنگی شامل موارد زیر می‌شوند:

   • ورق رنگی سینوسی (کرکره ای)
   • ورق‌ رنگی کرکره ‌ای یا ورق شیروانی
   • ورق رنگی طرح شادولاین
   • ورق رنگی طرح ذوزنقه ای
   • ورق رنگی طرح سفال پالرمو
   • ورق رنگی طرح طرح ژنوا

   کاربرد ورق رنگی

   • صنعت خودروسازی به عنوان مواد اولیه
   • ساخت صنایع فلزی مانند تولید بدنه رایانه، ساخت کابینت و …
   • تولید لوازم خانگی مانند لباس شویی، ظرف شویی، ، آبگرمکن و …
   • ساخت و ساز نمای داخلی و خارجی سوله ها و بدنه انبار، سقف شیروانی
   • صنایع حمل و نقل و ساخت کانتینر
   • ساخت نمای دکوراتیو، سردخانه ها، کارگاه ها و …

   معتبرترین برندهای ورق گالوانیزه رنگی در بازار ایران

   1) ورق رنگی فولاد مبارکه اصفهان

   2) ورق رنگی هفت الماس

   3) ورق رنگی سمنان

   4) ورق رنگی فولاد بهمن

   همچنین ورق رنگی چینی ، مهمترین ورق وارداتی در این دسته محسوب میشود.

   فولادسل مرجع قیمت ورق رنگی با مناسب ترین شرایط تحویل

   نظر شما

   مراحل سفارش محصول

   • افزودن به سبد خرید
    1
   • ورود به حساب کاربری
    2
   • بررسی کارشناس فروش
    3
   • تحویل پیش فاکتور
    4
   • کنترل کیفیت
    5
   • ارسال سفارش
    6

   قیمت ورق های فولادی