فیلتر محصولات
آوا شامی پاک
علیرضا دوستی
علی سنگنیان
عاطفه متین
زهرا بیگلری
علیرضا حقوقی
سعید ایلخانی
اکرم سمیعی
الهه دوستی
محسن صحرانورد
نادیا هاشمی
مسعود دادور
امیر افراز سورانی
سودابه قرگز
محمدجواد نظری
محمد علی کارگر
سمیرا حبیب نژاد
مسعود شاه حسینی
محاسبه وزن ورق

قیمت ورق رنگی

قیمت ورق رنگی چینی

نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت

ورق رنگی چین قرمز3000 ضخامت 0.25 عرض 1000

0.251رولکیلوگرمانبار تهرانچین تماس بگیرید

ورق رنگی چین قرمز3000 ضخامت 0.18 عرض 1000

0.181رولکیلوگرمانبار تهرانچین تماس بگیرید

ورق رنگی چین قرمز3000 ضخامت 0.3 عرض 1000

0.31رولکیلوگرمانبار تهرانچین 53,670

ورق رنگی چین قرمز3000 ضخامت 0.45 عرض 1250

0.451.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 45,410

ورق رنگی چین قرمز3000 ضخامت 0.48 عرض 1000

0.481رولکیلوگرمانبار تهرانچین 44,500

ورق رنگی چین قرمز3000 ضخامت 0.48 عرض 1250

0.481.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 44,500

ورق رنگی چین آبی 5015 ضخامت 0.45 عرض 1250

0.451.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 45,410

ورق رنگی چین آبی 5015 ضخامت 0.48 عرض 1000

0.481رولکیلوگرمانبار تهرانچین 44,500

ورق رنگی چین آبی 5015 ضخامت 0.48 عرض 1250

0.481.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 44,500

ورق رنگی چین سفید 9016 ضخامت 0.18 عرض 1000

0.181رولکیلوگرمانبار تهرانچین تماس بگیرید

ورق رنگی چین سفید 9016 ضخامت 0.3 عرض 1000

0.31رولکیلوگرمانبار تهرانچین 53,670

ورق رنگی چین سفید 9016 ضخامت 0.45 عرض 1250

0.451.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 45,410

ورق رنگی چین سفید 9016 ضخامت 0.48 عرض 1000

0.481رولکیلوگرمانبار تهرانچین 45,410

ورق رنگی چین سفید 9016 ضخامت 0.48 عرض 1250

0.481.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 45,410

ورق رنگی چین نارنجی 2004 ضخامت 0.25 عرض 1000

0.251رولکیلوگرمانبار تهرانچین تماس بگیرید

ورق رنگی چین نارنجی 2004 ضخامت 0.35 عرض 1000

0.351رولکیلوگرمانبار تهرانچین 49,080

ورق رنگی چین نارنجی 2004 ضخامت 0.45 عرض 1250

0.451.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 45,410

ورق رنگی چین نارنجی 2004 ضخامت 0.48 عرض 1000

0.481رولکیلوگرمانبار تهرانچین 44,500

ورق رنگی چین نارنجی 2004 ضخامت 0.48 عرض 1250

0.481.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 44,500

ورق رنگی چین سفال 8004 ضخامت 0.48 عرض 1000

0.481رولکیلوگرمانبار تهرانچین 47,250

ورق رنگی چین سفال 8004 ضخامت 0.48 عرض 1250

0.481.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 47,250

ورق رنگی چین قهوه ای سوخته 8017 ضخامت 0.48 عرض 1000

0.481رولکیلوگرمانبار تهرانچین 47,710

ورق رنگی چین قهوه ای سوخته 8017 ضخامت 0.48 عرض 1250

0.481.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 47,710

قیمت ورق رنگی سمنان

نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت

ورق رنگی سمنان قرمز3000 ضخامت 0.48 عرض 1250

0.481.25رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان 44,500

ورق رنگی سمنان آبی 5015 ضخامت 0.48 عرض 1250

0.481.25رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان 44,500

ورق رنگی سمنان سفید 9016 ضخامت 0.48 عرض 1250

0.481.25رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان 44,500

ورق رنگی سمنان نارنجی 2004 ضخامت 0.48 عرض 1250

0.481.25رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان 44,500

قیمت ورق رنگی فولاد بهمن

نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت

ورق رنگی فولاد بهمن قرمز3000 ضخامت 0.48 عرض 1250

0.481.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد بهمن 44,500

ورق رنگی فولاد بهمن قرمز3000 ضخامت 0.6 عرض 1250

0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد بهمن 48,620

ورق رنگی فولاد بهمن قرمز3000 ضخامت 0.7 عرض 1250

0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد بهمن 50,000

ورق رنگی فولاد بهمن آبی 5015 ضخامت 0.48 عرض 1250

0.481.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد بهمن 44,500

ورق رنگی فولاد بهمن آبی 5015 ضخامت 0.6 عرض 1250

0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد بهمن 48,620

ورق رنگی فولاد بهمن آبی 5015 ضخامت 0.7 عرض 1250

0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد بهمن 50,000

ورق رنگی فولاد بهمن سفید 9016 ضخامت 0.48 عرض 1250

0.481.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد بهمن 44,500

ورق رنگی فولاد بهمن سفید 9016 ضخامت 0.6 عرض 1250

0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد بهمن 48,620

ورق رنگی فولاد بهمن سفید 9016 ضخامت 0.7 عرض 1250

0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد بهمن 50,000

ورق رنگی فولاد بهمن نارنجی 2004 ضخامت 0.48 عرض 1250

0.481.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد بهمن 44,500

ورق رنگی فولاد بهمن نارنجی 2004 ضخامت 0.6 عرض 1250

0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد بهمن 48,620

ورق رنگی فولاد بهمن نارنجی 2004 ضخامت 0.7 عرض 1250

0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد بهمن 50,000
نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت

ورق رنگی فولاد مبارکه قرمز3000 ضخامت 0.5 عرض 1250

0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 48,440

ورق رنگی فولاد مبارکه آبی 5015 ضخامت 0.5 عرض 1250

0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 48,440

ورق رنگی فولاد مبارکه سفید 9016 ضخامت 0.5 عرض 1250

0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 48,440

ورق رنگی فولاد مبارکه نارنجی 2004 ضخامت 0.5 عرض 1250

0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 48,440

ورق رنگی فولاد مبارکه سفال 8004 ضخامت 0.5 عرض 1250

0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 50,000

ورق رنگی فولاد مبارکه قهوه ای سوخته 8017 ضخامت 0.5 عرض 1250

0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 53,670

ورق رنگی فولاد مبارکه سبز 6024 ضخامت 0.5 عرض 1250

0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 53,670

ورق رنگی فولاد مبارکه کرم 1015 ضخامت 0.5 عرض 1250

0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 53,670

ورق رنگی فولاد مبارکه سفید 9016 ضخامت 0.4 عرض 1070

0.41رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید

ورق رنگی فولاد مبارکه سفید 9016 ضخامت 0.4 عرض 1250

0.41.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید

ورق رنگی فولاد مبارکه نارنجی 2004 ضخامت 0.45 عرض 1250

0.451.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید

ورق رنگی فولاد مبارکه نارنجی 2004 ضخامت 0.47 عرض 1250

0.471.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید

ورق رنگی فولاد مبارکه خاکستری 7040 ضخامت 0.48 عرض 1250

0.481.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید

ورق رنگی فولاد مبارکه خاکستری 7040 ضخامت 0.48 عرض 1240

0.481.24رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه تماس بگیرید

ورق رنگی فولاد مبارکه سیلور 830M ضخامت 0.5 عرض 680

0.50.68رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه تماس بگیرید

ورق رنگی فولاد مبارکه سفید 9016 ضخامت 0.6 عرض 1080

0.61.08رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه تماس بگیرید

ورق رنگی فولاد مبارکه سفید 9016 ضخامت 0.38 عرض 1070

0.381.07رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه تماس بگیرید

قیمت ورق رنگی هفت الماس

نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت

ورق رنگی هفت الماس سفال 8004 ضخامت 0.48 عرض 1250

0.481.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 48,170

ورق رنگی هفت الماس قهوه ای سوخته 8017 ضخامت 0.48 عرض 1250

0.481.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 48,170

ورق رنگی هفت الماس نارنجی 2004 ضخامت 0.48 عرض 1250

0.481.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 44,500

ورق رنگی هفت الماس سفید 9016 ضخامت 0.48 عرض 1250

0.481.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 44,500

ورق رنگی هفت الماس آبی 5015 ضخامت 0.48 عرض 1250

0.481.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 44,500

ورق رنگی هفت الماس آبی 5015 ضخامت 0.6 عرض 1250

0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 47,710

ورق رنگی هفت الماس قرمز3000 ضخامت 0.48 عرض 1250

0.481.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 44,500
مزیت های خرید از فولادسل
فهرست مطالب

  قیمت ورق رنگی گالوانیزه

  ظاهر زیبا و متنوع این ورق‌ها، آنها را به انتخاب ایده‌آل برای مصارف تبلیغاتی و زیباسازی ساختمان‌ها و اشیاء خانگی می‌کند که در قیمت ورق رنگی تاثیرگذار است. تنوع کاربری، بهره مندی از ویژگی های ورق‌های گالوانیزه، نظیر مقاومت در برابر زنگ‌زدگی و بازدهی بالا، در کنار پوشش‌های رنگی محافظتی، از جمله موارد موثر در قیمت ورق رنگی گالوانیزه در بازار آهن آلات است.

  پیش از هرگونه اقدامی برای خرید محصول، در ابتدا باید نیاز صنعت خود را شناسایی کنید و سپس انواع مختلف و قیمت ورق گالوانیزه رنگی را مورد بررسی قرار دهید. از این ورق‌ها در صنایع مختلف استفاده می‌کنند. در این صفحه لیست قیمت ورق رنگی از کارخانه‌های فولاد مبارکه اصفهان، فولاد بهمن، هفت الماس و ورق رنگی چینی قرار دارد که هر روز توسط کارشناسان به روز رسانی می‌شود. این ورق‌ها را می‌توانید در رنگ‌های متنوع پیدا کنید مانند قرمز، نارنجی، قهوه‌ای سوخته، آبی، سفید و غیره پیدا کنید. 

  قیمت ورق رنگی

  عوامل موثر در قیمت ورق گالوانیزه رنگی چیست؟

  قیمت ورق رنگی به موارد مختلفی بستگی دارد مانند رنگ به کار گرفته شده در محصول. درباره خرید ورق رنگی باید خدمت‌تان عرض کنیم که در سایت یک سری رنگ به صورت پیش فرض وجود دارد که شما می‌توانید از طریق مراجعه به صفحه راهنمای انتخاب کد رنگی که در ابتدای لیست قیمت همین صفحه به آن اشاره شده آن‌ها را مشاهده کنید. برخی دیگر هم به صورت سفارشی به دست مشتری خواهد رسید.

  در واقع نوعی ورق فلزی وجود دارد که با پوشش رنگ الکترواستاتیک پوشانده شده است که به آن‌ ورق گالوانیزه رنگی یا پیش رنگ گفته می‎شود. در واقع تنوع رنگی این محصول بسیار بالا بوده و در پانزده رنگ متفاوت می‌توان آن‌ها را پیدا کرد. از نظر ضخامت نیز این ورق‌ها بین 0.18 الی 0.7 میلی‌متر با توجه به کارایی‌شان متفاوت‌اند و در سقف سوله‌ها و شیروانی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. جالب است بدانید که اصطلاح کد رنگ در بازار، رال رنگ بوده که در زمان خرید توسط مشتری و خریدار اعلام می‌شود. قیمت ورق رنگی شیروانی با توجه به گستردگی کاربری این نوع ورق رنگی گالوانیزه و ویژگی های آن، از تنوع بالایی برخوردار است.

  ورق رنگی گالوانیزه

  ورق رنگی گالوانیزه، یک فراورده فولادی با ویژگی‌های منحصر به فرد است که با استفاده از فرایند گالوانیزاسیون و رنگ‌های مقاوم در برابر زنگ‌زدگی و شرایط جوی بهبود یافته است. ویژگی اصلی این فراورده، مقاومت آن در برابر زنگ‌زدگی، خوردگی و آسیب‌های مکانیکی است که آن را برای استفاده در محیط‌هایی با شرایط آب و هوایی نامساعد و محل‌هایی با تماس مکرر با آب و رطوبت مناسب می‌سازد. ورق رنگی گالوانیزه در ساختمان‌های صنعتی و تجاری، کارخانه‌ها، انبارها، کارگاه‌ها، نمای ساختمان‌ها و همچنین در ساخت ظروف و اشیاء خانگی مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین به دلیل ظاهر زیبا و پوشش‌های رنگی مناسب، از این ورق‌ها در تولید تابلوهای تبلیغاتی، تابلوهای راهنما، تابلوهای تبلیغاتی، و لوگوها نیز استفاده می‌شود.

  مزایای ورق رنگی

  بر اساس توضیحاتی که نسبت به این ورق فولادی ارائه شد، با توجه به قیمت ورق رنگی گالوانیزه، به دلیل ایجاد مقاومت در برابر خوردگی و پوشش رنگ، مزایای ذیل حاصل می‌شود:

  • نصب سریع و آسان ورق رنگی
  • مقاومت بالا در برابر آب و رطوبت
  • سبکی وزن
  • زیبایی و قیمت مناسب محصول
  • مقاومت و ایمنی بالا در برابر زلزله
  • یکپارچگی ورق و عمر مفید محصول
  • عدم تغییر رنگ محصول

  مراحل تولید ورق رنگی

  فرایند تولید ورق رنگی شامل مراحل زیر میشود. لازم به ذکر است کیفیت ورق اولیه استفاده شده در ساخت این نوع ورق در کیفیت نهایی ورق رنگی تولید شده و قیمت ورق گالوانیزه رنگی تاثیرگذار است.

  • چربی زدایی و پاکسازی
  • فرایند شست و شو و کروماته کردن
  • اعمال رنگ الکترواستاتیک

  انواع فرمینگ ورق رنگی

  فرمینگ ورق رنگی به فرایند تغییر شکل دادن ورق رنگی به شکل‌ها و اشکال مختلف با استفاده از ماشین‌آلات مناسب اطلاق می‌شود. در این فرآیند، ورق‌های رنگی با ابعاد و ضخامت مشخص به ماشین‌ها منتقل می‌شوند و تحت فشار و گرما به شکل‌های مختلف خم می‌شوند. این عملیات به منظور تولید محصولات با شکل و طرح‌های متنوع مورد استفاده قرار می‌گیرد و به دلیل پوشش رنگی محافظتی ویژه‌ای که بر روی ورق‌ها وجود دارد، از دیدگاه ظاهری نیز جذابیت دارد. فرمینگ ورق رنگی برای صنایع ساختمانی، تبلیغاتی، خودروسازی و دکوراسیون منزل استفاده می‌شود.

  • ورق رنگی سینوسی (کرکره ای)
  • ورق‌ رنگی کرکره ‌ای یا ورق شیروانی
  • ورق رنگی طرح شادولاین
  • ورق رنگی طرح ذوزنقه ای
  • ورق رنگی طرح سفال پالرمو
  • ورق رنگی طرح طرح ژنوا

  کاربرد ورق رنگی

  همانطور که فهمیدیم از این محصول در صنایعی مانند حمل و نقل، ماشین سازی، صنایع فلزی و یا صنعت تولید لوازم خانگی استفاده می‌کنند. همچنین از این محصول به منظور پوششی برای ساختمان و ویلا نیز کاربرد دارد.

  کاربرد ورق رنگی

  خرید ورق گالوانیزه رنگی با قیمت مناسب روز

  از آنجا که ضخامت ورق به طور مستقیم در قیمت ورق گالوانیزه رنگی و کاربرد آن تاثیر دارد، این محصول در ضخامت های مختلف بین 0.20 تا 0.70 میلی‌متر به بازار ارائه میگردد. دریافت مشاوره، راهنمای خرید و اطلاع از قیمت ورق رنگی میتواند به شما در خرید مطمئن این فراورده فولادی کمک کنند. شرکت بازرگانی فولادسل به عنوان یکی از بزرگترین مجموعه های فعال در حوزه فولاد، مزایا و امکانات منحصر به فردی در اختیار شما خریداران قرار میدهد. لازم به ذکر است که تحویل ورق گالوانیزه خریداری شده، به صورت رول و بارگیری در محل کارخانه، انبار، بنگاه تهران، بندرعباس یا بندر امام قابل انجام است.

  مزایای خرید ورق رنگی گالوانیزه از فولادسل

  • بارگیری از بنگاه‌های تهران با تایید QC انجام می‌شود و بعد از تایید نهایی، بار به مشتری ارسال می‌شود.
  • امکان خرید اعتبار اسنادی داخلی (LC) با شرایط ویژه برای مشترکین بانک‌های تجارت و صادرات وجود دارد.
  • واحد باربری شرکت، با مذاکره و انتخاب معتمدترین باربری با کمترین قیمت و بیمه و سالم‌ترین ماشین‌ها، محصولات را برای مشتریان ارسال می‌کند.
  • هنگام خرید، مشاوره تخصصی رایگان با مدیر فروش واحد فراهم است.
  • امکان ارسال نمونه محصول یا گواهی محصول (Certificate) وجود دارد.
  • مشتریان می‌توانند با مراجعه به تمامی بانک‌های کشور، LC داخلی را به نفع فولادسل گشایش دهند و از مزایای فروش اعتباری در بازه‌های زمانی یک تا شش ماه بهره‌مند شوند.
  • فولادسل بهترین قیمت ورق رنگی گالوانیزه را ارائه می‌دهد.

  قیمت ورق گالوانیزه رنگی

  معتبرترین برندهای ورق گالوانیزه رنگی در بازار ایران

  ورق رنگی فولاد مبارکه اصفهان، ورق رنگی هفت الماس، ورق رنگی سمنان، ورق رنگی فولاد بهمن همچنین ورق رنگی چینی، مهمترین ورق وارداتی در این دسته محسوب می‌شوند. فولادسل مرجع قیمت ورق رنگی با مناسب ترین شرایط تحویل همانطور که فهمیدیم در بازار ایران و جهان انواع مختلفی از ورق‌های رنگی وجود دارد که با توجه به کاربردهای مختلفی که دارد مورد استفاده قرار می‌گیرد. شما عزیزان می‌توانید از طریق شماره‌های موجود در سایت با کارشناسان فولادسل تماس بگیرید و از تجربه خریدی امن لذت ببرید.

  نمایش بیشتر
  سوالات متداول
  عوامل تاثیرگذار در قیمت ورق رنگی چیست؟
  عواملی مانند ضخامت، نوع رنگ، مواد مورد استفاده و نوسانات بازار ارز بر روی قیمت ورق رنگی تاثیر می‎گذارند.
  چگونه می‌توان نسبت به خرید ورق رنگی از فولادسل اقدام کرد؟
  شما عزیزان می‌توانید از طریق تماس با شماره‌های درج شده تماس بگیرید و یا قیمت را در این صفحه چک نمایید.
  نظر شما

  نظرات
  نظرات منتشر شده 5
 • میعاد

  ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ / ۱۷:۱۹

  سلام میخواستم بدونم برای ثبت سفارش حداقل حجم خرید چقدر هست؟

  1. فولادسل
   ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ / ۱۴:۴۸

   سلام دوست عزیز. بصورت معمول، حداقل حجم خرید 1 تن می‌باشد ولی برای رفاه حال مشتریان، در حجم پایینتر هم ارسال سفارش داریم.

 • هومن صدقی

  ۶ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۳:۴۳

  برای شیروانی باید ورق رنگی بگیرم ؟

 • سلیمی

  ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۶:۲۷

  ورق رنگی چندتا فرم داره؟

  1. فولادسل
   ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ / ۰۹:۳۵

   جناب سلیمی ورق رنگی 6 فرم متفاوت دارد که همگی در همین صفحه معرفی شده‌اند.

  مراحل سفارش محصول
  • افزودن به سبد خرید
   1
  • ورود به حساب کاربری
   2
  • بررسی کارشناس فروش
   3
  • تحویل پیش فاکتور
   4
  • کنترل کیفیت
   5
  • ارسال سفارش
   6