فیلتر محصولات
آوا شامی پاک
علیرضا دوستی
علی سنگنیان
عاطفه متین
زهرا بیگلری
علیرضا حقوقی
سعید ایلخانی
اکرم سمیعی
الهه دوستی
محسن صحرانورد
نادیا هاشمی
مسعود دادور
امیر افراز سورانی
سودابه قرگز
محمدجواد نظری
محمد علی کارگر
سمیرا حبیب نژاد
مسعود شاه حسینی
محاسبه وزن ورق

قیمت ورق روغنی

قیمت ورق روغنی st13

نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازندهگرید قیمت

ورق روغنی فولاد مبارکه st13 ضخامت 0.4 عرض 1000

0.41رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst13 تماس بگیرید

ورق روغنی فولاد مبارکه st13 ضخامت 0.4 عرض 1250

0.41.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst13 تماس بگیرید

ورق روغنی فولاد مبارکه st13 ضخامت 0.5 عرض 1000

0.51رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst13 تماس بگیرید

ورق روغنی فولاد مبارکه st13 ضخامت 0.5 عرض 1250

0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst13 تماس بگیرید

ورق روغنی فولاد مبارکه st13 ضخامت 0.6 عرض 1000

0.61رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst13 تماس بگیرید

ورق روغنی فولاد مبارکه st13 ضخامت 0.6 عرض 1250

0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst13 تماس بگیرید

ورق روغنی فولاد مبارکه st13 ضخامت 0.7 عرض 1000

0.71رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst13 تماس بگیرید

ورق روغنی فولاد مبارکه st13 ضخامت 0.7 عرض 1250

0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst13 تماس بگیرید

قیمت ورق روغنی st14

نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازندهگرید قیمت

ورق روغنی فولاد مبارکه st14 ضخامت 0.5 عرض 1000

0.51رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst14 42,020

ورق روغنی فولاد مبارکه st14 ضخامت 0.5 عرض 1250

0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst14 42,020

ورق روغنی فولاد مبارکه st14 ضخامت 0.7 عرض 1000

0.71رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst14 40,370

ورق روغنی فولاد مبارکه st14 ضخامت 0.7 عرض 1250

0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst14 40,370

ورق روغنی فولاد مبارکه st14 ضخامت 1.5 عرض 1000

1.51رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst14 39,450

ورق روغنی فولاد مبارکه st14 ضخامت 1.5 عرض 1250

1.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst14 39,450

ورق روغنی فولاد مبارکه st14 ضخامت 3 عرض 1000

31رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst14 50,460

قیمت ورق روغنی st37

نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازندهگرید قیمت

ورق روغنی فولاد غرب ST37 ضخامت 0.4 عرض 1000

0.41رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید

ورق روغنی ST37 فولاد غرب ضخامت 0.4 عرض 1250

0.41.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید

ورق روغنی فولاد غرب ST37 ضخامت 0.5 عرض 1000

0.51رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید

ورق روغنی ST37 فولاد غرب ضخامت 0.5 عرض 1250

0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید

ورق روغنی فولاد غرب ST37 ضخامت 0.6 عرض 1000

0.61رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید

ورق روغنی ST37 فولاد غرب ضخامت 0.6 عرض 1250

0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید

ورق روغنی فولاد غرب ST37 ضخامت 0.7 عرض 1000

0.71رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید

ورق روغنی ST37 فولاد غرب ضخامت 0.7 عرض 1250

0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید

ورق روغنی فولاد غرب ST37 ضخامت 0.8 عرض 1000

0.81رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید

ورق روغنی ST37 فولاد غرب ضخامت 0.8 عرض 1250

0.81.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید

ورق روغنی فولاد غرب ST37 ضخامت 0.9 عرض 1000

0.91رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید

ورق روغنی ST37 فولاد غرب ضخامت 0.9 عرض 1250

0.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید

ورق روغنی فولاد غرب ST37 ضخامت 1 عرض 1000

11رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید

ورق روغنی ST37 فولاد غرب ضخامت 1 عرض 1250

11.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید

ورق روغنی فولاد غرب ST37 ضخامت 1.25 عرض 1000

1.251رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید

ورق روغنی ST37 فولاد غرب ضخامت 1.25 عرض 1250

1.251.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید

ورق روغنی فولاد غرب ST37 ضخامت 1.5 عرض 1000

1.51رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید

ورق روغنی ST37 فولاد غرب ضخامت 1.5 عرض 1250

1.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید

ورق روغنی فولاد غرب ST37 ضخامت 2 عرض 1000

21رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید

ورق روغنی ST37 فولاد غرب ضخامت 2 عرض 1250

21.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید

ورق روغنی فولاد غرب ST37 ضخامت 2.5 عرض 1000

2.51رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید

ورق روغنی ST37 فولاد غرب ضخامت 2.5 عرض 1250

2.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید

قیمت ورق روغنی اصفهان

نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازندهگرید قیمت

ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 0.4 عرض 1000

0.41رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst12 43,030

ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 0.4 عرض 1250

0.41.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst12 43,030

ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 0.5 عرض 1000

0.51رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst12 41,100

ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 0.5 عرض 1250

0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst12 40,830

ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 0.6 عرض 1000

0.61رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst12 40,180

ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 0.6 عرض 1250

0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst12 39,910

ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 0.7 عرض 1000

0.71رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst12 39,630

ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 0.7 عرض 1250

0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst12 39,450

ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 0.8 عرض 1000

0.81رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst12 38,350

ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 0.8 عرض 1250

0.81.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst12 38,070

ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 0.9 عرض 1250

0.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst12 38,070

ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 0.9 عرض 1000

0.91رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst12 38,350

ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 1 عرض 1000

11رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst12 38,170

ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 1 عرض 1250

11.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst12 38,170

ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 1.25 عرض 1000

1.251رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst12 38,170

ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 1.25 عرض 1250

1.251.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst12 38,170

ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 1.5 عرض 1000

1.51رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst12 38,530

ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 1.5 عرض 1250

1.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst12 38,810

ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 2 عرض 1000

21رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst12 38,990

ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 2 عرض 1250

21.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst12 38,990

ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 2.5 عرض 1000

2.51رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst12 42,200

ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 2.5 عرض 1250

2.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst12 42,200

ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 3 عرض 1000

31رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst12 48,620

ورق روغنی فولاد مبارکه st14 ضخامت 0.5 عرض 1000

0.51رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst14 42,020

ورق روغنی فولاد مبارکه st14 ضخامت 0.5 عرض 1250

0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst14 42,020

ورق روغنی فولاد مبارکه st14 ضخامت 0.7 عرض 1000

0.71رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst14 40,370

ورق روغنی فولاد مبارکه st14 ضخامت 0.7 عرض 1250

0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst14 40,370

ورق روغنی فولاد مبارکه st14 ضخامت 1.5 عرض 1000

1.51رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst14 39,450

ورق روغنی فولاد مبارکه st14 ضخامت 1.5 عرض 1250

1.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst14 39,450

ورق روغنی فولاد مبارکه st14 ضخامت 3 عرض 1000

31رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst14 50,460

ورق روغنی فولاد مبارکه st13 ضخامت 0.4 عرض 1000

0.41رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst13 تماس بگیرید

ورق روغنی فولاد مبارکه st13 ضخامت 0.4 عرض 1250

0.41.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst13 تماس بگیرید

ورق روغنی فولاد مبارکه st13 ضخامت 0.5 عرض 1000

0.51رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst13 تماس بگیرید

ورق روغنی فولاد مبارکه st13 ضخامت 0.5 عرض 1250

0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst13 تماس بگیرید

ورق روغنی فولاد مبارکه st13 ضخامت 0.6 عرض 1000

0.61رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst13 تماس بگیرید

ورق روغنی فولاد مبارکه st13 ضخامت 0.6 عرض 1250

0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst13 تماس بگیرید

ورق روغنی فولاد مبارکه st13 ضخامت 0.7 عرض 1000

0.71رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst13 تماس بگیرید

ورق روغنی فولاد مبارکه st13 ضخامت 0.7 عرض 1250

0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst13 تماس بگیرید

قیمت ورق روغنی چینی

نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازندهگرید قیمت

ورق روغنی چین st12 ضخامت 0.5 عرض 1000

0.51رولکیلوگرمانبار تهرانچینst12 38,990

ورق روغنی چین st12 ضخامت 0.5 عرض 1250

0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانچینst12 38,530

ورق روغنی چین st12 ضخامت 0.6 عرض 1000

0.61رولکیلوگرمانبار تهرانچینst12 38,530

ورق روغنی چین st12 ضخامت 0.6 عرض 1250

0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانچینst12 38,170

ورق روغنی چین st12 ضخامت 0.9 عرض 1250

0.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانچینst12 36,240

ورق روغنی چین st12 ضخامت 1 عرض 1250

11.25رولکیلوگرمانبار تهرانچینst12 36,420

قیمت ورق روغنی فولاد غرب

نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازندهگرید قیمت

ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 0.3 عرض 1000

0.31رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربst12 46,790

ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 0.3 عرض 1250

0.31.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربst12 46,790

ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 0.5 عرض 1000

0.51رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربst12 40,180

ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 0.5 عرض 1250

0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربst12 39,910

ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 0.6 عرض 1000

0.61رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربst12 38,530

ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 0.6 عرض 1250

0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربst12 38,530

ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 0.7 عرض 1000

0.71رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربst12 38,530

ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 0.7 عرض 1250

0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربst12 38,530

ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 0.8 عرض 1000

0.81رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربst12 37,250

ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 0.8 عرض 1250

0.81.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربst12 37,060

ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت0.9 عرض 1000

0.91رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربst12 37,250

ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 0.9 عرض 1250

0.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربst12 37,060

ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 1 عرض 1000

11رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربst12 35,780

ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 1 عرض 1250

11.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربst12 35,780

ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 1.25 عرض 1000

1.251رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربst12 35,780

ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 1.25 عرض 1250

1.251.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربst12 35,780

ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 1.5 عرض 1000

1.51رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربst12 36,240

ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 1.5 عرض 1250

1.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربst12 36,240

ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 2 عرض 1000

21رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربst12 37,610

ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 2 عرض 1250

21.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربst12 37,610

ورق روغنی فولاد غرب sscs ضخامت 0.3 عرض 1000

0.31رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربsscs 45,870

ورق روغنی فولاد غرب sscs ضخامت 0.3 عرض 1250

0.31.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربsscs 45,870

ورق روغنی فولاد غرب sscs ضخامت 0.5 عرض 1000

0.51رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربsscs 38,990

ورق روغنی فولاد غرب sscs ضخامت 0.5 عرض 1250

0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربsscs 38,990

ورق روغنی فولاد غرب sscs ضخامت 0.6 عرض 1000

0.61رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربsscs 37,610

ورق روغنی فولاد غرب sscs ضخامت 0.6 عرض 1250

0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربsscs 37,610

ورق روغنی فولاد غرب sscs ضخامت 0.7 عرض 1000

0.71رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربsscs 37,610

ورق روغنی فولاد غرب sscs ضخامت 0.7 عرض 1250

0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربsscs 37,610

ورق روغنی فولاد غرب sscs ضخامت 0.8 عرض 1000

0.81رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربsscs 36,240

ورق روغنی فولاد غرب sscs ضخامت 0.8 عرض 1250

0.81.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربsscs 36,240

ورق روغنی فولاد غرب sscs ضخامت 0.9 عرض 1000

0.91رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربsscs 35,780

ورق روغنی فولاد غرب sscs ضخامت 0.9 عرض 1250

0.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربsscs 35,780

ورق روغنی فولاد غرب sscs ضخامت 1 عرض 1000

11رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربsscs 35,320

ورق روغنی فولاد غرب sscs ضخامت 1 عرض 1250

11.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربsscs 35,320

ورق روغنی فولاد غرب sscs ضخامت 1.25 عرض 1000

1.251رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربsscs 35,320

ورق روغنی فولاد غرب sscs ضخامت 1.25 عرض 1250

1.251.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربsscs 35,320

ورق روغنی فولاد غرب sscs ضخامت 1.5 عرض 1000

1.51رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربsscs 35,320

ورق روغنی فولاد غرب sscs ضخامت 1.5 عرض 1250

1.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربsscs 35,320

ورق روغنی فولاد غرب sscs ضخامت 2 عرض 1000

21رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربsscs 36,240

ورق روغنی فولاد غرب sscs ضخامت 2 عرض 1250

21.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربsscs 36,240

ورق روغنی فولاد غرب ST37 ضخامت 0.4 عرض 1000

0.41رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید

ورق روغنی ST37 فولاد غرب ضخامت 0.4 عرض 1250

0.41.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید

ورق روغنی فولاد غرب ST37 ضخامت 0.5 عرض 1000

0.51رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید

ورق روغنی ST37 فولاد غرب ضخامت 0.5 عرض 1250

0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید

ورق روغنی فولاد غرب ST37 ضخامت 0.6 عرض 1000

0.61رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید

ورق روغنی ST37 فولاد غرب ضخامت 0.6 عرض 1250

0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید

ورق روغنی فولاد غرب ST37 ضخامت 0.7 عرض 1000

0.71رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید

ورق روغنی ST37 فولاد غرب ضخامت 0.7 عرض 1250

0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید

ورق روغنی فولاد غرب ST37 ضخامت 0.8 عرض 1000

0.81رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید

ورق روغنی ST37 فولاد غرب ضخامت 0.8 عرض 1250

0.81.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید

ورق روغنی فولاد غرب ST37 ضخامت 0.9 عرض 1000

0.91رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید

ورق روغنی ST37 فولاد غرب ضخامت 0.9 عرض 1250

0.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید

ورق روغنی فولاد غرب ST37 ضخامت 1 عرض 1000

11رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید

ورق روغنی ST37 فولاد غرب ضخامت 1 عرض 1250

11.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید

ورق روغنی فولاد غرب ST37 ضخامت 1.25 عرض 1000

1.251رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید

ورق روغنی ST37 فولاد غرب ضخامت 1.25 عرض 1250

1.251.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید

ورق روغنی فولاد غرب ST37 ضخامت 1.5 عرض 1000

1.51رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید

ورق روغنی ST37 فولاد غرب ضخامت 1.5 عرض 1250

1.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید

ورق روغنی فولاد غرب ST37 ضخامت 2 عرض 1000

21رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید

ورق روغنی ST37 فولاد غرب ضخامت 2 عرض 1250

21.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید

ورق روغنی فولاد غرب ST37 ضخامت 2.5 عرض 1000

2.51رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید

ورق روغنی ST37 فولاد غرب ضخامت 2.5 عرض 1250

2.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید

قیمت ورق روغنی گیلان

نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازندهگرید قیمت

ورق روغنی گیلان st12 ضخامت 0.8 عرض 1000

0.81رولکیلوگرمانبار تهرانگیلانst12 تماس بگیرید

ورق روغنی گیلان st12 ضخامت 0.8 عرض 1250

0.81.25رولکیلوگرمانبار تهرانگیلانst12 تماس بگیرید

ورق روغنی گیلان st12 ضخامت 0.9 عرض 1000

0.91رولکیلوگرمانبار تهرانگیلانst12 تماس بگیرید

ورق روغنی گیلان st12 ضخامت 0.9 عرض 1250

0.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانگیلانst12 تماس بگیرید

ورق روغنی گیلان st12 ضخامت 1 عرض 1000

11رولکیلوگرمانبار تهرانگیلانst12 تماس بگیرید

ورق روغنی گیلان st12 ضخامت 1 عرض 1250

11.25رولکیلوگرمانبار تهرانگیلانst12 تماس بگیرید

ورق روغنی گیلان st12 ضخامت 1.20 عرض 1000

1.21رولکیلوگرمانبار تهرانگیلانst12 تماس بگیرید

ورق روغنی گیلان st12 ضخامت 1.20 عرض 1250

1.21.25رولکیلوگرمانبار تهرانگیلانst12 تماس بگیرید

ورق روغنی گیلان st12 ضخامت 1.25 عرض 1000

1.251رولکیلوگرمانبار تهرانگیلانst12 تماس بگیرید

ورق روغنی گیلان st12 ضخامت 1.25 عرض 1250

1.251.25رولکیلوگرمانبار تهرانگیلانst12 تماس بگیرید

قیمت ورق روغنی هفت الماس

نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازندهگرید قیمت

ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.3 عرض1000

0.31رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماسst12 46,790

ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.3 عرض 1250

0.31.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماسst12 46,790

ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.4 عرض 1000

0.41رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماسst12 42,110

ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.4 عرض 1250

0.41.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماسst12 42,110

ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.5 عرض 1000

0.51رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماسst12 40,000

ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.5 عرض 1250

0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماسst12 39,630

ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.6 عرض 1000

0.61رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماسst12 39,270

ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.6 عرض 1250

0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماسst12 39,080

ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.7 عرض 1000

0.71رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماسst12 38,530

ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.7 عرض 1250

0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماسst12 38,530

ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.8 عرض 1000

0.81رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماسst12 37,430

ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.8 عرض 1250

0.81.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماسst12 37,250

ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.9 عرض 1000

0.91رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماسst12 37,250

ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.9 عرض 1250

0.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماسst12 37,250

ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 1 عرض 1000

11رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماسst12 37,250

ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 1 عرض 1250

11.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماسst12 37,250

ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 1.25 عرض 1000

1.251رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماسst12 37,250

ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 1.25 عرض 1250

1.251.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماسst12 36,880

ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 1.5 عرض 1000

1.51رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماسst12 37,610

ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 1.5 عرض 1250

1.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماسst12 37,610

ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 2 عرض 1000

21رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماسst12 37,610

ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 2 عرض 1250

21.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماسst12 37,610
مزیت های خرید از فولادسل
فهرست مطالب

  قیمت ورق روغنی

  ورق روغنی چیست؟ عوامل موثر بر قیمت ورق روغنی کدام‌اند؟ نوع دیگری از ورق‌های فولادی که تولید آن به روش سرد صورت می‌گیرد، ورق روغنی یا ورق سرد نام دارد که از آن در صنایع متفاوتی استفاده می‌کنند. علت این نام‌گذاری بدان جهت است که در مرحله نورد سرد، این ورق‌ها به روانساز آغشته می‌شوند. ورق روغنی یک فراورده فولادی است که با پوشش روغنی تولید می‌شود و به منظور جلوگیری از زنگ‌زدگی و خوردگی در محیط‌های مرطوب و خیابان‌های پر از نمک و اسیدها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این فراورده دارای ویژگی‌های منحصر به فردی است که شامل مقاومت در برابر خوردگی، افزایش عمر مفید محصول و استحکام بالا در برابر شرایط محیطی می‌باشد. قیمت ورق روغنی از مهمترین فراورده‌های فولادی است که در صنایع مختلف به کار می‌رود.

  این محصول که از ورق سیاه تولید می‌شود، با روش‌ها اسکین پاس، سطح صاف‌تر، یکنواخت‌تر و باکیفیت‌تر پیدا میکند تا طی فرایند گالوانیزه‌سازی تا به ورق گالوانیزه تبدیل شود. استفاده از ورق روغنی در صنایع مختلف از جمله صنعت خودروسازی، صنعت ساختمانی، صنعت دریایی و صنعت نفت و گاز به دلیل ویژگی‌های منحصر به فرد آن بسیار رایج است. با توجه به کیفیت و عملکرد مطلوب ورق روغنی، تلاش ما برای ارائه بهترین محصولات و قیمت‌های رقابتی ادامه دارد تا نیازهای شما را به بهترین شکل ممکن برآورده کنیم.

  عوامل موثر در قیمت ورق روغنی

  قیمت روز ورق روغنی به واسطه عوامل مختلفی تعیین می‌شود. از جمله این عوامل می‌توان به نوع و کیفیت فولاد مورد استفاده، ضخامت و اندازه ورق، میزان پوشش روغنی بر روی سطح ورق، شرایط بازار و نوسانات قیمت‌ها، هزینه‌های تولید و حمل و نقل، هزینه‌های زیست‌محیطی و تولید پسماندها، و نیازهای بازار اشاره کرد. موارد زیر از جمله اصلی ترین موارد تاثیر گذاری هستند که با توجه به ویژگی های ساختاری ورق، باعث تغییرات در قیمت ورق روغنی میشوند:

  1. انواع ورق روغنی

  از دیگر عوامل تاثیرگذار بر قیمت ورق روغنی، انتخاب نوع آن است. برای اینکه این محصولات را دسته بندی کنند از عناصر موجود در آن‌ها کمک می‌گیرند. در ادامه با آن‌ها بیشتر آشنا خواهیم شد.

  • ورق روغنی معمولی st12

  که از ویژگی‌های مثبت خم‌کاری آسان و انقضای بالای 18 ماه برخوردار است و از محبوب‌ترین انواع ورق‌های روغنی در صنعت محسوب می‌شود که در سازه‌های ساختمانی و صنعتی به کار می‌رود.

  • ورق روغنی نیمه کشش st13

  این ورق قابلیت خم شدن تا 90 درجه و امکان جوشکاری را دارد و تاریخ انقضای آن تا 8 ماه است. این نوع ورق روغنی برای سازه‌های صنعتی و غیرصنعتی با پرسکاری در عمق کم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

  • ورق روغنی فوق کشش st14

  به عنوان منعطف‌ترین نوع از این دسته بندی شناخته می‌شود و می‌تواند به صورت کامل خم شود. تاریخ انقضای آن 6 ماه است و به دلیل ویژگی انعطاف‌پذیری‌اش، در کاربردهای با پرسکاری عمیق استفاده می‌شود. از جمله کاربردهای آن می‌توان به فیلترهای اتومبیل اشاره کرد.

  • ورق روغنی sscs
  • ورق روغنی st37

  منظور از عناصر استفاده شده، کربن، منگنز، سیلیسیم، فسفر، گوگرد، کروم و …. است.

  تولید ورق‌های روغنی با خصوصیاتی نظیر لعاب پذیری (ورق روغنی EK2) و مقاوم در برابر سایش (ورق روغنی QStE) کاربرد های این محصولا صنعتی در مواردی مانند تولید صفحه اجاق گاز، بخاری و گرمکن و یا ساخت قطعات زیرین خودرو امکان پذیر میسازد.

  عوامل موثر بر قیمت ورق روغنی

  2. تاثیر شیت یا رول در قیمت ورق روغنی

  تاثیر بسته بندی ورق در حالت رول یا شیت در قیمت ورق روغنی امروز با توجه به ابعاد و وزن محصول، از جوانب مهم در تعیین هزینه‌های تولید و توزیع آن است. در واقع، انتخاب حالت رول یا شیت براساس ابعاد و وزن محصول تأثیر زیادی بر هزینه‌های تولید و همچنین حمل و نقل دارد. ورق‌های روغنی به صورت رول با ابعاد بزرگتر و وزن سبک‌تر تولید می‌شوند که این موضوع می‌تواند هزینه‌های تولید و حمل و نقل را کاهش دهد. همچنین، ورق‌های روغنی به صورت شیت با ابعاد کوچکتر و وزن سنگین‌تر نیاز به بسته‌بندی و حمل‌ونقل دقیق‌تر دارند که باعث افزایش هزینه‌ها میشود.

  3. ضخامت و ابعاد ورق روغنی

  ورق سرد به صورت رول یا شیت فابریک در ابعاد 1×2 متر (1000× 2000 میلی متر) یا 1.25×2.5 متر (1250×2500 میلی متر) به صورت برش خورده به بازار عرضه می‌شود. این ورق ها با توجه به عرض ساخت ورق روغنی 1، 1.25 و 1.5 و ضخامت بین 0.25 الی 3 میل از پرکاربردترین انواع ورق روغنی به شمار می آیند. قیمت ورق روغنی با ضخامت نازک‌تر تا 60 درصد میل و ضخیم‌تر از 2 میل افزایش می‌یابد. علاوه بر موارد گفته شده، برای خرید و فروش ورق روغنی باید به تاریخ انقضای محصول نیز توجه کنید. بعضی از آن‌ها 6، برخی 8 و مواردی تا 18 ماه تاریخ انقضا دارند. بی توجهی به این مورد باعث پاره شدن ورق در زمان عملیات پرس را به همراه دارد.

  4. کارخانه ها و برندهای عرضه‌ کننده ورق سرد

   • ورق روغنی فولاد مبارکه
   • ورق روغنی فولاد غرب
   • ورق روغنی هفت الماس
   • ورق روغنی گیلان
   • شرکت صنایع آهن و فولاد درخشان اراک
   • ورق روغنی کاشان
   • ورق روغنی خارجی (چین و روس)

  شرکت های بازرگانی و حمل و نقل، امکان بارگیری ورق‌های سرد از انبارهای کارخانه، بندر انزلی، بندرعباس، بندر امام، بندر نوشهر و انبارهای تهران را فراهم می‌کنند. این کارخانجات تولیدی همچنین خدماتی نظیر رول بر، رول به رول، نواربری، پانچ، فرمینگ و برش ساده را نیز ارائه می‌دهد.

  مواردی که در تعیین قیمت ورق روغنی انواع کارخانجات تأثیرگذارند، شامل استفاده از فولاد با کیفیت بالا و بهره‌گیری از تکنولوژی‌های پیشرفته در تولید و پوشش دهی روغنی هستند که با افزایش هزینه‌های تولید، قیمت نهایی را تحت تاثیر قرار می دهند. علاوه بر این، تقاضا و عرضه در بازار نیز می‌تواند قیمت را دستخوش تغییرات کند. بنابراین، در تعیین قیمت ورق روغنی، عوامل اقتصادی و فنی باید به‌ درستی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرند.

  ورق روغنی

  کاربرد ورق روغنی

  برای بالا بردن دقت در ابعاد، ورق‌های سیاه وارد نورد سرد می‌شوند. بنابراین ورق نورد سرد، دارای ضخامت کمتر و ابعاد دقیق‌تری نسبت به ورق‌ سیاه هستند و همین دلیل کاربرد آن در بسیاری از پروژه‌های حساس می‌باشد. همین موضوع بر قیمت ورق روغنی تاثیر خواهد گذاشت. از جمله این پروژه‌ها عبارتند از:

  • لوازم خانگی 
  • محصولات فولادی لوله و پروفیل
  • مبلمان فلزی اداری و غیراداری بودن آن
  • تولید انواع ماشین‌های سبک‌ و سنگین
  • انواع سازه‌های ساختمانی و صنعتی
  • فیلترها و قطعات زیرین و بدنه خودرو
  • تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

  خرید ورق روغنی

  توجه به این نکته که در زمان خرید ورق روغنی باید به ضخامت و عرض آن دقت کرد بسیار حائز اهمیت است. همچنین باید اشاره کرد که این ورق‌ها را به صورت کیلویی یا رول خریداری می‌کنند. شما عزیزان می‌توانید برای خرید ورق روغنی از طریق شماره‌های درج شده در سایت تماس بگیرید تا کارشناسان مجموعه با مشاوره رایگان شما را در مسیر خریدی بهتر هدایت کنند.

  مزایای خرید ورق روغنی از فولادسل 

  از اصلی ترین مزایای خرید ورق روغنی، از طریق فولادسل میتوان به موارد زیر اشاره داشت:

  • بارگیری از بنگاه‌های تهران با کنترل کیفیت و تایید نهایی انجام می‌شود.
  • امکان خرید اعتبار اسنادی داخلی ریالی (LC) به صورت مدت‌دار و دیداری در فولادسل وجود دارد.
  • انتخاب معتمدترین باربری با کمترین قیمت و ماشین‌های بیمه شده توسط واحد باربری شرکت (پتروبار) انجام می‌شود.
  • مشاوره تخصصی رایگان با مدیر فروش واحد در زمان خرید امکان‌پذیر است.
  • امکان ارسال نمونه محصول یا گواهی محصول (Certificate) در فولادسل فراهم است.
  • ارائه‌دهنده بهترین قیمت ورق روغنی در بازار.

  قیمت ورق روغنی

   برای اطلاع از قیمت روزانه این محصول، می‌توانید از روش‌های مختلفی استفاده کنید. یکی از روش‌های معمول برای استعلام قیمت روزانه ورق روغنی، تماس تلفنی با مشاورین و کارشناسان فولادسل است. همچنین، می‌توانید با مراجعه به سایت‌ فولادسل، قیمت‌ ورق روغنی به صورت روزانه مشاهده کنید. به منظور اطلاع از قیمت ورق روغنی می‌توانید با کارشناسان فولادسل از طریق تلفن 02174486 در تماس باشید و از مشاوره تخصصی و رایگان مجموعه بهره‌مند شوید. همچنین شما عزیزان می‌تواند با مراجعه به صفحه استعلام قیمت و درج شماره تماس خود، منتظر تماس کارشناسان ما باشید.

  نمایش بیشتر
  سوالات متداول
  عوامل تاثیرگذار بر قیمت ورق روغنی کدام‌اند؟
  عواملی مانند ضخامت، ابعاد، سایز، برند تولید کننده بر روی قیمت ورق روغنی تاثیر می‌گذارند.
  برای خرید ورق روغنی از فولادسل چه باید کرد؟
  شما عزیزان می‌توانید از طریق تماس با شماره‌های درج شده، چک کردن این صفحه و یا از طریق صفحه استعلام قیمت و درج شماره خود منتظر تماس کارشناسان ما باشید تا به روزترین قیمت ورق روغنی را به شما اعلام کنند و شما بتوانید از تجربه یک خرید عالی لذت ببرید.
  نظر شما

  نظرات
  نظرات منتشر شده 4
 • حسین صابر

  ۴ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۷:۱۵

  فرق ورق روغنی با ورق استیل چیه؟ جفتشون سطح شفاف و صیغلی دارن میخواستم بدونم چه تفاوتی دارن با هم

  1. فولادسل
   ۸ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۴:۵۲

   حسین جان هر دو این ورق‌ها از کیفیت بسیار بالا و سطحی یکدست برخوردارند ولی ورق استیل در واقع استیل ضد زنگ است که آلیاژی از آهن محسوب می‌شود که عنصر کروم به آن اضافه شده است ولی ورق روغنی ورقی است که طی فرایند نورد سرد تهیه می‌شود.

 • رضا یزدانی

  ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۶:۳۵

  بخاری از ورق روغنی ساخته میشه ؟

  1. فولادسل
   ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ / ۰۹:۲۳

   بله رضا جان. یکی از کاربردهای اصلی ورق روغنی در تولید بخاری و سایر لوازم خانگی است.

  مراحل سفارش محصول
  • افزودن به سبد خرید
   1
  • ورود به حساب کاربری
   2
  • بررسی کارشناس فروش
   3
  • تحویل پیش فاکتور
   4
  • کنترل کیفیت
   5
  • ارسال سفارش
   6