فیلتر محصولات
محاسبه وزن ورق
آقای مسعود شاه حسینی
واحد فروش
آقای مسعود شاه حسینی
داخلی
108
021-74486
آقای سعید ایلخانی
واحد خرید
آقای سعید ایلخانی
داخلی
108
021-74486
خانم الهه دوستی
واحد فروش
خانم الهه دوستی
داخلی
108
021-74486
آقای غلامحسین رجبی
واحد خرید
آقای غلامحسین رجبی
داخلی
108
021-74486
آقای پاشا عقیلی
واحد فروش
آقای پاشا عقیلی
داخلی
108
021-74486
آقای مجید شهشهانی
واحد فروش
آقای مجید شهشهانی
داخلی
108
021-74486
آقای امیرافراز سورانی
واحد خرید
آقای امیرافراز سورانی
داخلی
108
021-74486
آقای مسعود دادور
واحد فروش
آقای مسعود دادور
داخلی
108
021-74486
خانم شیرین ساریخانی
واحد فروش
خانم شیرین ساریخانی
داخلی
108
021-74486
آقای آرین کیانمرز
واحد خرید
آقای آرین کیانمرز
داخلی
108
021-74486
آقای محسن صحرانورد
واحد خرید
آقای محسن صحرانورد
داخلی
108
021-74486
خانم نادیا هاشمی
واحد فروش
خانم نادیا هاشمی
داخلی
108
021-74486
خانم عاطفه متین
واحد فروش
خانم عاطفه متین
داخلی
108
021-74486
آقای متین سلطانی
واحد فروش
آقای متین سلطانی
داخلی
108
021-74486

قیمت ورق روغنی

قیمت ورق روغنی st12

قیمت ورق روغنی st12

بروزرسانی: 2 مرداد 1403
خروجی اکسل
محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلگرید قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
ورق روغنی چین st12 ضخامت 0.5 عرض 1000 0.51رولکیلوگرمانبار تهرانst12 41,636 4,164
ورق روغنی چین st12 ضخامت 0.5 عرض 1250 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 41,636 4,164
ورق روغنی چین st12 ضخامت 0.6 عرض 1000 0.61رولکیلوگرمانبار تهرانst12 40,273 4,027
ورق روغنی چین st12 ضخامت 0.6 عرض 1250 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 39,545 3,955
ورق روغنی چین st12 ضخامت 0.9 عرض 1250 0.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 40,364 4,036
ورق روغنی چین st12 ضخامت 1 عرض 1250 11.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 39,273 3,927
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 0.3 عرض 1000 0.31رولکیلوگرمانبار تهرانst12 43,545 4,355
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 0.3 عرض 1250 0.31.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 تماس بگیرید -
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 0.5 عرض 1000 0.51رولکیلوگرمانبار تهرانst12 40,727 4,073
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 0.5 عرض 1250 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 40,727 4,073
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 0.6 عرض 1000 0.61رولکیلوگرمانبار تهرانst12 39,000 3,900
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 0.6 عرض 1250 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 39,000 3,900
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 0.7 عرض 1000 0.71رولکیلوگرمانبار تهرانst12 38,818 3,882
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 0.7 عرض 1250 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 38,818 3,882
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 0.8 عرض 1000 0.81رولکیلوگرمانبار تهرانst12 38,909 3,891
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 0.8 عرض 1250 0.81.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 38,909 3,891
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت0.9 عرض 1000 0.91رولکیلوگرمانبار تهرانst12 38,909 3,891
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 0.9 عرض 1250 0.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 38,909 3,891
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 1 عرض 1000 11رولکیلوگرمانبار تهرانst12 38,909 3,891
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 1 عرض 1250 11.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 38,909 3,891
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 1.25 عرض 1000 1.251رولکیلوگرمانبار تهرانst12 39,273 3,927
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 1.25 عرض 1250 1.251.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 39,273 3,927
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 1.5 عرض 1000 1.51رولکیلوگرمانبار تهرانst12 39,364 3,936
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 1.5 عرض 1250 1.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 39,364 3,936
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 2 عرض 1000 21رولکیلوگرمانبار تهرانst12 39,455 3,946
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 2 عرض 1250 21.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 39,455 3,946
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 0.4 عرض 1000 0.41رولکیلوگرمانبار تهرانst12 تماس بگیرید -
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 0.4 عرض 1250 0.41.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 تماس بگیرید -
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 0.5 عرض 1000 0.51رولکیلوگرمانبار تهرانst12 42,909 4,291
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 0.5 عرض 1250 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 42,909 4,291
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 0.6 عرض 1000 0.61رولکیلوگرمانبار تهرانst12 42,000 4,200
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 0.6 عرض 1250 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 42,000 4,200
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 0.7 عرض 1000 0.71رولکیلوگرمانبار تهرانst12 40,636 4,064
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 0.7 عرض 1250 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 40,636 4,064
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 0.8 عرض 1000 0.81رولکیلوگرمانبار تهرانst12 41,727 4,173
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 0.8 عرض 1250 0.81.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 40,909 4,091
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 0.9 عرض 1250 0.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 40,636 4,064
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 0.9 عرض 1000 0.91رولکیلوگرمانبار تهرانst12 40,636 4,064
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 1 عرض 1000 11رولکیلوگرمانبار تهرانst12 40,909 4,091
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 1 عرض 1250 11.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 40,909 4,091
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 1.25 عرض 1000 1.251رولکیلوگرمانبار تهرانst12 40,636 4,064
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 1.25 عرض 1250 1.251.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 40,636 4,064
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 1.5 عرض 1000 1.51رولکیلوگرمانبار تهرانst12 40,636 4,064
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 1.5 عرض 1250 1.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 40,636 4,064
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 2 عرض 1000 21رولکیلوگرمانبار تهرانst12 40,909 4,091
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 2 عرض 1250 21.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 40,909 4,091
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 2.5 عرض 1000 2.51رولکیلوگرمانبار تهرانst12 تماس بگیرید -
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 2.5 عرض 1250 2.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 تماس بگیرید -
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 3 عرض 1000 31رولکیلوگرمانبار تهرانst12 تماس بگیرید -
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.3 عرض1000 0.31رولکیلوگرمانبار تهرانst12 تماس بگیرید -
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.3 عرض 1250 0.31.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 تماس بگیرید -
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.4 عرض 1000 0.41رولکیلوگرمانبار تهرانst12 43,545 4,355
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.4 عرض 1250 0.41.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 43,545 4,355
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.5 عرض 1000 0.51رولکیلوگرمانبار تهرانst12 40,636 4,064
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.5 عرض 1250 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 40,636 4,064
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.6 عرض 1000 0.61رولکیلوگرمانبار تهرانst12 38,909 3,891
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.6 عرض 1250 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 39,000 3,900
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.7 عرض 1000 0.71رولکیلوگرمانبار تهرانst12 38,818 3,882
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.7 عرض 1250 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 38,818 3,882
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.8 عرض 1000 0.81رولکیلوگرمانبار تهرانst12 38,909 3,891
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.8 عرض 1250 0.81.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 38,909 3,891
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.9 عرض 1000 0.91رولکیلوگرمانبار تهرانst12 38,909 3,891
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.9 عرض 1250 0.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 38,909 3,891
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 1 عرض 1000 11رولکیلوگرمانبار تهرانst12 38,909 3,891
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 1 عرض 1250 11.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 38,909 3,891
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 1.25 عرض 1000 1.251رولکیلوگرمانبار تهرانst12 39,000 3,900
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 1.25 عرض 1250 1.251.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 39,000 3,900
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 1.5 عرض 1000 1.51رولکیلوگرمانبار تهرانst12 39,182 3,918
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 1.5 عرض 1250 1.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 39,182 3,918
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 2 عرض 1000 21رولکیلوگرمانبار تهرانst12 39,364 3,936
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 2 عرض 1250 21.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 39,364 3,936
قیمت ورق روغنی st14

قیمت ورق روغنی st14

بروزرسانی: 2 مرداد 1403
خروجی اکسل
محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلگرید قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
ورق روغنی فولاد مبارکه st14 ضخامت 0.5 عرض 1000 0.51رولکیلوگرمانبار تهرانst14 تماس بگیرید -
ورق روغنی فولاد مبارکه st14 ضخامت 0.5 عرض 1250 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانst14 تماس بگیرید -
ورق روغنی فولاد مبارکه st14 ضخامت 0.7 عرض 1000 0.71رولکیلوگرمانبار تهرانst14 تماس بگیرید -
ورق روغنی فولاد مبارکه st14 ضخامت 0.7 عرض 1250 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانst14 تماس بگیرید -
ورق روغنی فولاد مبارکه st14 ضخامت 1.5 عرض 1000 1.51رولکیلوگرمانبار تهرانst14 تماس بگیرید -
ورق روغنی فولاد مبارکه st14 ضخامت 1.5 عرض 1250 1.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانst14 تماس بگیرید -
ورق روغنی فولاد مبارکه st14 ضخامت 3 عرض 1000 31رولکیلوگرمانبار تهرانst14 50,640 5,064
قیمت ورق روغنی اصفهان

قیمت ورق روغنی اصفهان

بروزرسانی: 2 مرداد 1403
خروجی اکسل
محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلگرید قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 0.4 عرض 1000 0.41رولکیلوگرمانبار تهرانst12 تماس بگیرید -
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 0.4 عرض 1250 0.41.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 تماس بگیرید -
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 0.5 عرض 1000 0.51رولکیلوگرمانبار تهرانst12 42,909 4,291
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 0.5 عرض 1250 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 42,909 4,291
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 0.6 عرض 1000 0.61رولکیلوگرمانبار تهرانst12 42,000 4,200
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 0.6 عرض 1250 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 42,000 4,200
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 0.7 عرض 1000 0.71رولکیلوگرمانبار تهرانst12 40,636 4,064
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 0.7 عرض 1250 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 40,636 4,064
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 0.8 عرض 1000 0.81رولکیلوگرمانبار تهرانst12 41,727 4,173
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 0.8 عرض 1250 0.81.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 40,909 4,091
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 0.9 عرض 1000 0.91رولکیلوگرمانبار تهرانst12 40,636 4,064
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 0.9 عرض 1250 0.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 40,636 4,064
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 1 عرض 1000 11رولکیلوگرمانبار تهرانst12 40,909 4,091
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 1 عرض 1250 11.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 40,909 4,091
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 1.25 عرض 1000 1.251رولکیلوگرمانبار تهرانst12 40,636 4,064
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 1.25 عرض 1250 1.251.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 40,636 4,064
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 1.5 عرض 1000 1.51رولکیلوگرمانبار تهرانst12 40,636 4,064
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 1.5 عرض 1250 1.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 40,636 4,064
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 2 عرض 1000 21رولکیلوگرمانبار تهرانst12 40,909 4,091
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 2 عرض 1250 21.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 40,909 4,091
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 2.5 عرض 1000 2.51رولکیلوگرمانبار تهرانst12 تماس بگیرید -
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 2.5 عرض 1250 2.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 تماس بگیرید -
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 3 عرض 1000 31رولکیلوگرمانبار تهرانst12 تماس بگیرید -
ورق روغنی فولاد مبارکه st14 ضخامت 0.5 عرض 1000 0.51رولکیلوگرمانبار تهرانst14 تماس بگیرید -
ورق روغنی فولاد مبارکه st14 ضخامت 0.5 عرض 1250 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانst14 تماس بگیرید -
ورق روغنی فولاد مبارکه st14 ضخامت 0.7 عرض 1000 0.71رولکیلوگرمانبار تهرانst14 تماس بگیرید -
ورق روغنی فولاد مبارکه st14 ضخامت 0.7 عرض 1250 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانst14 تماس بگیرید -
ورق روغنی فولاد مبارکه st14 ضخامت 1.5 عرض 1000 1.51رولکیلوگرمانبار تهرانst14 تماس بگیرید -
ورق روغنی فولاد مبارکه st14 ضخامت 1.5 عرض 1250 1.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانst14 تماس بگیرید -
ورق روغنی فولاد مبارکه st14 ضخامت 3 عرض 1000 31رولکیلوگرمانبار تهرانst14 50,640 5,064
قیمت ورق روغنی چینی

قیمت ورق روغنی چینی

بروزرسانی: 2 مرداد 1403
خروجی اکسل
محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلگرید قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
ورق روغنی چین st12 ضخامت 0.5 عرض 1000 0.51رولکیلوگرمانبار تهرانst12 41,636 4,164
ورق روغنی چین st12 ضخامت 0.5 عرض 1250 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 41,636 4,164
ورق روغنی چین st12 ضخامت 0.6 عرض 1000 0.61رولکیلوگرمانبار تهرانst12 40,273 4,027
ورق روغنی چین st12 ضخامت 0.6 عرض 1250 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 39,545 3,955
ورق روغنی چین st12 ضخامت 0.9 عرض 1250 0.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 40,364 4,036
ورق روغنی چین st12 ضخامت 1 عرض 1250 11.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 39,273 3,927
قیمت ورق روغنی فولاد غرب

قیمت ورق روغنی فولاد غرب

بروزرسانی: 2 مرداد 1403
خروجی اکسل
محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلگرید قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 0.3 عرض 1000 0.31رولکیلوگرمانبار تهرانst12 43,545 4,355
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 0.3 عرض 1250 0.31.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 تماس بگیرید -
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 0.5 عرض 1000 0.51رولکیلوگرمانبار تهرانst12 40,727 4,073
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 0.5 عرض 1250 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 40,727 4,073
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 0.6 عرض 1000 0.61رولکیلوگرمانبار تهرانst12 39,000 3,900
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 0.6 عرض 1250 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 39,000 3,900
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 0.7 عرض 1000 0.71رولکیلوگرمانبار تهرانst12 38,818 3,882
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 0.7 عرض 1250 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 38,818 3,882
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 0.8 عرض 1000 0.81رولکیلوگرمانبار تهرانst12 38,909 3,891
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 0.8 عرض 1250 0.81.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 38,909 3,891
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت0.9 عرض 1000 0.91رولکیلوگرمانبار تهرانst12 38,909 3,891
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 0.9 عرض 1250 0.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 38,909 3,891
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 1 عرض 1000 11رولکیلوگرمانبار تهرانst12 38,909 3,891
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 1 عرض 1250 11.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 38,909 3,891
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 1.25 عرض 1000 1.251رولکیلوگرمانبار تهرانst12 39,273 3,927
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 1.25 عرض 1250 1.251.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 39,273 3,927
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 1.5 عرض 1000 1.51رولکیلوگرمانبار تهرانst12 39,364 3,936
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 1.5 عرض 1250 1.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 39,364 3,936
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 2 عرض 1000 21رولکیلوگرمانبار تهرانst12 39,455 3,946
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 2 عرض 1250 21.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 39,455 3,946
ورق روغنی فولاد غرب sscs ضخامت 0.8 عرض 1000 0.81رولکیلوگرمانبار تهرانsscs تماس بگیرید -
ورق روغنی فولاد غرب sscs ضخامت 0.8 عرض 1250 0.81.25رولکیلوگرمانبار تهرانsscs تماس بگیرید -
ورق روغنی فولاد غرب sscs ضخامت 0.9 عرض 1000 0.91رولکیلوگرمانبار تهرانsscs تماس بگیرید -
ورق روغنی فولاد غرب sscs ضخامت 0.9 عرض 1250 0.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانsscs تماس بگیرید -
ورق روغنی فولاد غرب sscs ضخامت 1 عرض 1000 11رولکیلوگرمانبار تهرانsscs تماس بگیرید -
ورق روغنی فولاد غرب sscs ضخامت 1 عرض 1250 11.25رولکیلوگرمانبار تهرانsscs تماس بگیرید -
ورق روغنی فولاد غرب sscs ضخامت 1.25 عرض 1000 1.251رولکیلوگرمانبار تهرانsscs تماس بگیرید -
ورق روغنی فولاد غرب sscs ضخامت 1.25 عرض 1250 1.251.25رولکیلوگرمانبار تهرانsscs تماس بگیرید -
ورق روغنی فولاد غرب sscs ضخامت 1.5 عرض 1000 1.51رولکیلوگرمانبار تهرانsscs تماس بگیرید -
ورق روغنی فولاد غرب sscs ضخامت 1.5 عرض 1250 1.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانsscs تماس بگیرید -
قیمت ورق روغنی هفت الماس

قیمت ورق روغنی هفت الماس

بروزرسانی: 2 مرداد 1403
خروجی اکسل
محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلگرید قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.3 عرض1000 0.31رولکیلوگرمانبار تهرانst12 تماس بگیرید -
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.3 عرض 1250 0.31.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 تماس بگیرید -
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.4 عرض 1000 0.41رولکیلوگرمانبار تهرانst12 43,545 4,355
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.4 عرض 1250 0.41.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 43,545 4,355
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.5 عرض 1000 0.51رولکیلوگرمانبار تهرانst12 40,636 4,064
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.5 عرض 1250 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 40,636 4,064
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.6 عرض 1000 0.61رولکیلوگرمانبار تهرانst12 38,909 3,891
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.6 عرض 1250 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 39,000 3,900
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.7 عرض 1000 0.71رولکیلوگرمانبار تهرانst12 38,818 3,882
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.7 عرض 1250 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 38,818 3,882
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.8 عرض 1000 0.81رولکیلوگرمانبار تهرانst12 38,909 3,891
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.8 عرض 1250 0.81.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 38,909 3,891
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.9 عرض 1000 0.91رولکیلوگرمانبار تهرانst12 38,909 3,891
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.9 عرض 1250 0.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 38,909 3,891
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 1 عرض 1000 11رولکیلوگرمانبار تهرانst12 38,909 3,891
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 1 عرض 1250 11.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 38,909 3,891
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 1.25 عرض 1000 1.251رولکیلوگرمانبار تهرانst12 39,000 3,900
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 1.25 عرض 1250 1.251.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 39,000 3,900
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 1.5 عرض 1000 1.51رولکیلوگرمانبار تهرانst12 39,182 3,918
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 1.5 عرض 1250 1.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 39,182 3,918
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 2 عرض 1000 21رولکیلوگرمانبار تهرانst12 39,364 3,936
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 2 عرض 1250 21.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 39,364 3,936
مزیت های خرید از فولادسل

ورق روغنی یکی از محصولات برجسته در رده ورق‌های سرد محسوب می‌شود که از طریق فرآیند نورد سرد تولید می‌شود. در این صفحه، به معرفی مشخصات و خصوصیات ورق روغنی می‌پردازیم و عوامل موثر بر قیمت این فراورده را بررسی می‌کنیم. قیمت امروز ورق روغنی از کارخانه‌های ذوب آهن اصفهان، فولاد غرب و هفت الماس نیز در انواع St12 و St14 در جدول زیر به روزرسانی شده است. با استفاده از اطلاعات این جداول می‌توانید محصول مورد نظر را از بخش ثبت سفارش، سفارش خرید خود را ثبت کنید.

فهرست مطالب

  ورق روغنی، یک نوع ورق فولادی است که از طریق فرآیند نورد سرد تولید می‌شود و به علت شکل ظاهری و آغشتگی به روانساز در مرحله نورد سرد، به عنوان ورق روغنی شناخته می‌شود. این محصول به عنوان یکی از اصلی‌ترین محصولات در رده ورق‌های سرد محسوب می‌شود و با مقاومت بالاتری نسبت به ورق گرم برخوردار است.

  ورق روغنی به دلیل این ویژگی‌ها و خواص منحصر به فرد خود، در صنایع مختلف از جمله صنایع خودروسازی، الکترونیکی، و تولید اجزاء لوازم خانگی کاربردهای بسیاری دارد. در ادامه، به معرفی مشخصات و عوامل موثر بر قیمت این فراورده پرداخته و جزئیات بیشتری را در خصوص اهمیت و کاربردهای وسیع ورق روغنی بررسی خواهیم کرد.

  ورق روغنی چیست؟

  ورق روغنی یکی از انواع ورق‌های فولادی است که توسط نورد سرد تولید می‌شود و در دسته ورق‌های سرد قرار دارد. این نوع ورق به دلیل خواص منحصر به فرد خود و کاربردهای گسترده‌ای که دارد، جایگاه ویژه‌ای در صنایع مختلف به‌ویژه صنایع خودروسازی، الکترونیکی و تولید اجزاء لوازم خانگی دارد.

  به نقل از سایت alliancesteel.net تعریف ورق روغنی به شرح زیر است:

  what is Cold Rolled Steel Sheet?

  Cold rolled steel is rolled at room temperature and then rolled again below its recrystallization temperature. This process enables better control over finished product shape, thickness, dimensions, and a more consistent finish.

  ترجمه متن:

  ورق روغنی در دمای اتاق، نورد می‌شود و سپس یک بار دیگر زیر دمای تبلور مجددش نورد می‌شود. این فرآیند امکان کنترل بهتر بر روی شکل محصول نهایی، ضخامت، ابعاد و پرداخت یکدست‌تر را فراهم می‌سازد.

  تولید ورق روغنی نسبت به ورق گرم به دلیل تفاوت دمای کاری، با شیوه دیگری از فرآیند نورد تولید می‌شود. این محصول که از ورق سیاه تولید می‌شود، با روش‌ها اسکین پاس، سطح صاف‌تر، یکنواخت‌تر و باکیفیت‌تر پیدا میکند. استفاده از ورق روغنی در صنایع مختلف از جمله صنعت خودروسازی، صنعت ساختمانی، صنعت دریایی و صنعت نفت و گاز به دلیل ویژگی‌های منحصر به فرد آن بسیار رایج است. با توجه به کیفیت و عملکرد مطلوب ورق روغنی، تلاش ما برای ارائه بهترین محصولات و قیمت‌های رقابتی ادامه دارد تا نیازهای شما را به بهترین شکل ممکن برآورده کنیم.

  ویژگی‌ها و مشخصات فنی ورق روغنی

  ورق روغنی با ترکیبی از ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی خود، به عنوان یک ماده محبوب در صنایع مختلف برای استفاده در پروژه‌های مختلف مورد توجه قرار می‌گیرد.

  • جنس ورق

  ورق روغنی از جنس فولاد است که طی نورد سرد تهیه می‌شود. این نوع جنس با فرایند نورد سرد خاص، خواص مکانیکی و شکل‌پذیری مطلوبی را به ورق روغنی می‌دهد.

  • استانداردها

  ورق روغنی بر اساس استانداردهای جهانی معتبر مانند ASTM A1008، BS EN 10130 و JIS G3141 تولید می‌شود. این استانداردها به تضمین کیفیت و تطابق با استانداردهای بین‌المللی کمک می‌کنند.

  • ویژگی‌های فیزیکی

  ورق روغنی دارای ویژگی‌های فیزیکی خاصی است که شامل ضخامت، عرض و طول مشخص می‌شود. اندازه‌های معمولی ورق روغنی شامل ضخامت‌های مختلف مانند 3 تا 30 میلیمتر و ابعاد مختلف مانند 100 تا 125 سانتیمتر است.

  • ویژگی‌های مکانیکی

  ورق روغنی دارای ویژگی‌های مکانیکی اهمیت‌پذیری است. این ویژگی‌ها شامل مقاومت کششی و استحکام خمشی می‌شوند که به عنوان مؤلفه‌های اساسی در ارزیابی عملکرد و کاربردهای مختلف ورق روغنی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این ویژگی‌ها ممکن است بر اساس استانداردها و نوع جنس تولید کننده متفاوت باشند.

  قیمت ورق روغنی امروز

  ورق روغنی چیست؟ عوامل موثر بر قیمت ورق روغنی کدام‌اند؟ نوع دیگری از ورق‌های فولادی که تولید آن به روش سرد صورت می‌گیرد، ورق روغنی یا ورق سرد نام دارد که از آن در صنایع متفاوتی استفاده می‌کنند. علت این نام‌گذاری بدان جهت است که در مرحله نورد سرد، این ورق‌ها به روانساز آغشته می‌شوند.

  قیمت ورق روغنی به عنوان یک فراورده فولادی که با پوشش روغنی طی فرایند نورد سرد تولید می‌شود، با توجه به ویژگی‌هایی نظیر مقاومت در برابر زنگ‌زدگی و خوردگی است که آن را برای کاربرد در محیط‌های مرطوب و خیابان‌های پر از نمک و اسیدها مناسب می‌سازد. با توجه به این ویژگی‌های منحصر به فرد ساختاری، کیفیت، افزایش عمر مفید محصول و استحکام بالا در برابر شرایط محیطی به طور مستقیم در قیمت ورق آهن روغنی مورد استفاده در صنایع مختلف، تاثیرگذار است.

  برای خرید انواع ورق سیاه بر روی لینک زیر کلیک کنید
  قیمت ورق سیاه

  عوامل موثر در قیمت ورق روغنی

  قیمت روز ورق روغنی به واسطه عوامل مختلفی تعیین می‌شود. از جمله این عوامل می‌توان به نوع و کیفیت فولاد مورد استفاده، ضخامت و اندازه ورق، میزان پوشش روغنی بر روی سطح ورق، شرایط بازار و نوسانات قیمت‌ها، هزینه‌های تولید و حمل و نقل، هزینه‌های زیست‌محیطی و تولید پسماندها، و نیازهای بازار اشاره کرد. موارد زیر از جمله اصلی‌ترین موارد تاثیر گذار بر قیمت این محصول هستند و با توجه به ویژگی‌های ساختاری ورق، باعث تغییرات در قیمت ورق روغنی می‌شوند:

  انواع ورق روغنی

  از دیگر عوامل تاثیرگذار بر قیمت ورق روغنی، انتخاب نوع آن است. برای اینکه این محصولات را دسته بندی کنند از عناصر موجود در آن‌ها کمک می‌گیرند. ورق روغنی را می‌توان در انواع ورق روغنی معمولی، ورق روغنی نیمه کشش و ورق روغنی فوق کشش دسته بندی کرد که در ادامه با آن‌ها بیشتر آشنا خواهیم شد. باید توجه داشته باشید که قیمت انواع ورق روغنی بر اساس وزن، گرید و ساختار آن تعیین می‌شود.

  • ورق روغنی معمولی st12

  ورق روغنی معمولی با گرید st12 که از ویژگی‌های مثبت خم‌کاری آسان و انقضای بالای 18 ماه برخوردار است و از محبوب‌ترین انواع ورق‌های روغنی در صنعت محسوب می‌شود که در سازه‌های ساختمانی و صنعتی به کار می‌رود. با توجه به ویژگی‌های ساختاری، ورق ورغن معمولی در برابر خوردگی و سایش از مقاومت بالایی برخوردار بوده و در ضخامت‌های 0.5 تا 2 میل تولید می‌شود. از این نوع ورق روغنی به دلیل برخورداری از درصد کربن بالا در ساختار، اغلب در صنایع خودروسازی، ساخت قطعات الکترونیکی و صنایع غذایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

  • ورق روغنی نیمه کشش st13

  این ورق قابلیت خم شدن تا 90 درجه و امکان جوشکاری را دارد و تاریخ انقضای آن تا 8 ماه است. ورق روغنی نیمه کشش با گرید st13 برای سازه‌های صنعتی و غیرصنعتی با پرسکاری در عمق کم مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه به قابلیت شکل‌دهی و تولید قطعات با پیچیدگی ساختاری، از ورق روغنی نیمه کشش، در صنایع ساختمانی، خودرو سازی و بسته بندی استفاده می‌شود. با توجه به درصد کمتر کربن، این ورق روغنی از استحکام ساختاری کمتری نسبت به گرید St12 برخوردار است.

  • ورق روغنی فوق کشش st14

  ورق روغنی فوق کشش یا st14 که به عنوان منعطف‌ترین نوع از این دسته بندی شناخته می‌شود و می‌تواند به صورت کامل خم شود. تاریخ انقضای آن 6 ماه است و به دلیل ویژگی انعطاف‌پذیری‌اش، در کاربردهای با پرسکاری عمیق استفاده می‌شود. از جمله کاربردهای ورق روغنی فوق کشش می‌توان به فیلترهای اتومبیل اشاره کرد. با توجه به قابلیت جوشکاری و ساختاردهی بالا ورق روغنی فوق کشش، از آن در صنایع مختلف مهندسی و ساختمانی استفاده می‌شود.

  تولید ورق‌های روغنی با خصوصیاتی نظیر لعاب پذیری (ورق روغنی EK2) و مقاوم در برابر سایش (ورق روغنی QStE) کاربرد های این محصولا صنعتی در مواردی مانند تولید صفحه اجاق گاز، بخاری و گرمکن و یا ساخت قطعات زیرین خودرو امکان پذیر میسازد.

  انواع استانداردهای ورق روغنی

  2. تاثیر شیت یا رول در قیمت ورق روغنی

  بسته بندی ورق در حالت رول یا شیت در قیمت ورق روغنی امروز با توجه به ابعاد و وزن محصول، از جوانب مهم در تعیین هزینه‌های تولید و توزیع آن است. در واقع، انتخاب حالت رول یا شیت براساس ابعاد و وزن محصول تأثیر زیادی بر هزینه‌های تولید و همچنین حمل و نقل دارد.

  ورق‌های روغنی به صورت رول با ابعاد بزرگتر و وزن سبک‌تر تولید می‌شوند که این موضوع می‌تواند هزینه‌های تولید و حمل و نقل را کاهش دهد. همچنین، ورق‌های روغنی به صورت شیت با ابعاد کوچکتر و وزن سنگین‌تر نیاز به بسته‌بندی و حمل‌ونقل دقیق‌تر دارند که باعث افزایش هزینه‌ها می‌شود.

  3. ضخامت و ابعاد ورق روغنی

  ورق سرد به صورت رول یا شیت فابریک در ابعاد 1×2 متر (1000× 2000 میلی متر) یا 1.25×2.5 متر (1250×2500 میلی متر) به صورت برش خورده به بازار عرضه می‌شود. این ورق‌ها با توجه به عرض ساخت 1، 1.25 و 1.5 و ضخامت بین 0.25 الی 3 میل از پرکاربردترین انواع ورق روغنی به شمار می‌آیند.

  قیمت ورق روغنی شیت یا رول با ضخامت نازک‌تر تا 60 درصد میل و ضخیم‌تر از 2 میل افزایش می‌یابد. علاوه بر موارد گفته شده، برای خرید و فروش ورق روغنی باید به تاریخ انقضای محصول نیز توجه کنید. بعضی از آن‌ها 6، برخی 8 و مواردی تا 18 ماه تاریخ انقضا دارند. بی توجهی به این مورد باعث پاره شدن ورق در زمان عملیات پرس می‌شود.

  4. کارخانه‌ها و برندهای عرضه‌ کننده ورق سرد

  شرکت‌های بازرگانی و حمل و نقل، امکان بارگیری ورق‌های سرد از انبارهای کارخانه، بندر انزلی، بندرعباس، بندر امام، بندر نوشهر و انبارهای تهران را فراهم می‌کنند. این کارخانجات تولیدی همچنین خدماتی نظیر رول بر، رول به رول، نواربری، پانچ، فرمینگ و برش ساده را نیز ارائه می‌دهد.

  مواردی که در تعیین قیمت ورق روغنی انواع کارخانجات تأثیرگذارند، شامل استفاده از فولاد با کیفیت بالا و بهره‌گیری از تکنولوژی‌های پیشرفته در تولید و پوشش دهی روغنی هستند که با افزایش هزینه‌های تولید، قیمت نهایی را تحت تاثیر قرار می دهند. علاوه بر این، عرضه و تقاضا در بازار نیز می‌تواند قیمت را دستخوش تغییرات کند. بنابراین، در تعیین قیمت ورق روغنی، عوامل اقتصادی و فنی باید به‌ درستی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرند.

  نمودار قیمت ورق روغنی

  نمودار قیمت ورق روغنی به روز یک ابزار مفید در بررسی تغییرات قیمت ورق روغنی در طول زمان است. این نمودار، تغییرات قیمت ورق آهن روغنی را به صورت گرافیکی نشان می‌دهد و امکان مقایسه قیمت‌ها در طول بازه‌های زمانی مختلف را فراهم می‌کند. با استفاده از این نمودار، می‌توان الگوهای قیمتی را تشخیص و روند عمومی قیمت را مورد بررسی قرار داد.

  قیمت ورق روغنی کیلویی

  قیمت ورق روغنی، به طور عمده بر اساس قیمت هر کیلوگرم این محصول محاسبه می‌شود. برای تعیین قیمت نهایی، ابتدا وزن موردنیاز ورق برای پروژه مشخص می‌شود. سپس این وزن در قیمت هر کیلوگرم ورق روغنی ضرب شده تا قیمت کل محاسبه گردد. معمولاً کارخانجات تولیدکننده ورق روغنی، قیمت‌های خود را بر اساس استانداردها و ابعاد مختلف محصول ارائه می‌دهند.

  به عنوان مثال، جدول بالا شامل قیمت‌های کیلویی ورق روغنی از کارخانجات معتبر از جمله فولاد مبارکه برای ابعاد مختلف است. این قیمت‌ها به عنوان یک معیار اساسی در انتخاب و خرید ورق روغنی برای پروژه‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

  محاسبه وزن ورق روغنی

  با توجه به اینکه خرید ورق روغنی به صورت کیلویی صورت می‌گیرد، اطلاع از وزن دقیق ورق و نحوه محاسبه وزن ورق روغنی از اهمیت بالایی برخوردار است. همانطور که پیش از این اشاره کردیم، ورق روغنی به دو صورت رول و شیت در اختیار مصرف کننده قرار می‌گیرد. استفاده از جدول وزنی یکی از راه‌های اطلاع از وزن ورق روغنی است، اما به طور معمول با استفاده از فرمول زیر می‌توان وزن ورق روغنی را محاسبه کرد. لازم به ذکر است در فرمول محاسبه وزن ورق روغنی طول ورق به طور معمول 2 و 2.5 در نظر گرفته می‌شود.

  طول (متر) × عرض (متر) × ضخامت (میلیمتر) × 7.85 = وزن ورق روغنی

  عوامل موثر بر قیمت ورق روغنی

  قیمت ورق روغنی در ضخامت‌های مختلف

  ورق روغنی با ضخامت 0.3 تا 3 میلی‌متر تولید می‌شود و به صورت رولی در عرض‌های 100 و 125 سانتی‌متر در بازار قابل ارائه است. این ورق‌ها به دسته‌بندی شیت و فابریک با اندازه‌های مختلف تقسیم می‌شوند. ضخامت ورق روغنی یکی از عوامل مهمی است که بر قیمت آن تأثیر می‌گذارد. مصارف متنوع ورق روغنی با انواع ضخامت‌های مختلف، این محصول را به یک گزینه مناسب برای پروژه‌های مختلف در بازار تبدیل می‌کند.

  هر سایز از ورق روغنی، شامل ویژگی‌های مختلفی مانند مقاومت مکانیکی، وزن، و قابلیت فرآیند‌های تولیدی است. ضخامت ورق یک میل به عنوان یکی از سایزهای پرمصرف این محصول در بازار تلقی می‌شود و قیمت آن به عوامل مختلفی مانند کیفیت و برند تولیدی بستگی دارد. بر این اساس قیمت ورق روغنی 70 صدم یا ورق روغنی 1.5 میل نیز با تغییر ابعاد طول و عرض، وزن تغیین می‌شود.

  ورق روغنی 3 میل به عنوان یکی از پرطرفدارترین انواع ورق روغنی محسوب می‌شود و قیمت آن بستگی به متغیرهای مانند ابعاد، برند، و شرایط بازار دارد. اطلاع از قیمت روز ورق روغنی این ضخامت‌ها از کارخانجات تولیدکننده امکان‌پذیر است و مهم‌ترین عامل در تصمیم‌گیری برای خرید این محصول است.

  قیمت ورق روغنی 3 میل

  همانطور که اشاره کردیم، ورق روغنی در ضخامت‌های مختلف به بازار عرضه می‌شوند. قیمت ورق روغنی 3 میل با توجه به عواملی نظیر طول و عرض ورق، استاندارد تولید، مشخصات فنی، کیفیت مواد اولیه، گرید و عوامل خارجی نظیر نوسانات نرخ ارز و حجم عرضه و تقاضا بستگی دارد. شما می‌توانید به منظور بهره‌مندی از بهترین قیمت ورق روغنی 3 میل، از خدمات مشاوره و راهنمای خرید شرکت‌های بازرگانی حوزه آهن آلات استفاده کنید.

  قیمت ورق روغنی 2 میل

  با استفاده از فرایند نورد سرد و کاهش ضخامت ورق روغنی تا 2 میل، کاربردهای متنوعی را امکان‌پذیر می‌سازد. باید توجه داشته باشید که قیمت ورق روغنی 2 میل نیز، بر اساس وزن آن و وابسته به طول و عرض ورق تعیین می‌شود. قیمت ورق روغنی 2 میل علاوه بر طول و عرض به عوامل داخلی نظیر برند تولید کننده، کیفیت مواد اولیه و عوامل خارجی از جمله شرایط اقتصادی، حجم عرضه و تقاضا و نوسانات بازار ارز و آهن آلات وابستگی دارد.

  چند روش کاهش قیمت ورق روغنی

  ورق روغنی به عنوان یک نوع ورق سرد با انعطاف و مقاومت بالا شناخته می‌شود. با این حال، بدلیل فرایند تولید زمان‌بر و ویژگی‌های خاص، قیمت ورق سرد معمولا بالاتر از ورق‌های سیاه است. برخی از مصرف‌کنندگان به دنبال راهکارهایی جهت کاهش هزینه خرید ورق روغنی می‌گردند. در ادامه، چند روش برای خرید به‌صرفه با بهترین قیمت ورق سرد روغنی یا محصولات فولادی دیگر ارائه شده است.

  • خرید به صورت عمده: این روش به مشتریان این امکان را می‌دهد که با تأمین‌کنندگان معتبر تماس بگیرند و قیمت را به صورت عمده مذاکره کنند، که می‌تواند منجر به کاهش چشمگیر قیمت ورق روغنی شود.
  • مقایسه قیمت ورق آهن روغنی: برای افزایش بهره‌وری مصرف‌کننده، مقایسه قیمت ورق روغنی به روز از چند فروشگاه مواد ساختمانی مختلف می‌تواند به انتخاب بهترین گزینه و کاهش قیمت منجر شود.
  • جستجو در فروشگاه‌های با قیمت مناسب: جستجو در اینترنت به مصرف‌کنندگان این امکان را می‌دهد تا در فروشگاه‌هایی با قیمت مناسب و تخفیفات متعدد خرید انجام دهند.
  • انتخاب کیفیت مناسب: انتخاب ورق روغنی با کیفیت مناسب می‌تواند قیمت را به طور کلی کاهش دهد و در عین حال، هزینه نگهداری و تعمیر کمتری داشته باشد.
  • استفاده از تخفیف مناسبتی: استفاده از تخفیفات مناسبتی ارائه شده در برخی فروشگاه‌های مواد ساختمانی، به مصرف‌کنندگان این امکان را می‌دهد تا در زمان‌های خاصی که تخفیفات برگزار می‌شود، از قیمت مناسب‌تری برخوردار شوند.
  • انتخاب حالت: قیمت ورق روغنی شیت یا رول شده با توجه به تفاوت وزنی، از تنوع بالایی برخوردار است. به همین منظور انتخاب حالت، در قیمت ورق روغنی شیت و رول تاثیرگذار است.

  با این روش‌ها، مصرف‌کنندگان می‌توانند قیمت ورق روغنی را کاهش دهند و از این فرصت برای خرید بهینه‌تر و هوشمندانه‌تر استفاده کنند.

  ورق روغنی

  فرایند تولید ورق روغنی

  برای تولید ورق روغنی، از ورق اسید شویی استفاده می‌شود تا آلودگی‌های ورق سیاه از آن زدوده شوند. این ورق که با تکنولوژی نورد سرد تولید می‌شوند، تحت فشار و کشش، ضخامت آن کاهش یافته و سطحی یکدست و صاف پیدا می‌کند. در مرحله آنیل‌کاری، سطح ورق با روغن پوشانده شده و در کوره مخصوص قرار داده می‌شود که باعث افزایش انعطاف‌پذیری ورق می‌شود. پس از آن در کوره مخصوص قرار می‌گیرد تا به صورت کویل درآید.

  در مرحله آخر، با یک نورد سرد سطحی، سطح ورق یکنواخت و صیقلی می‌شود. استفاده از نورد سرد در تولید ورق روغنی باعث بهبود کیفیت ظاهری محصول و استفاده بیشتر آن در کاربردهایی که ورق ظاهر جسم را تشکیل می‌دهد می‌شود. تولید ورق روغنی به دو صورت رول و فابریک انجام می‌شود و ابعاد رایج آن معمولاً 1*2 و 1.25*2.5 متر است.

  تولید ورق روغنی

  استانداردهای تولید ورق روغنی

  تولید ورق روغنی بر اساس استانداردهای جهانی انجام می‌شود، از جمله استانداردهای EN10130، JIS3141، ASTM1008، EN 10139، و استانداردهای ملی ایران مانند INSO 5723 و INSO 5722. این استانداردها نقش مهمی در تضمین کیفیت ورق روغنی بازی می‌کنند. دقت در انتخاب و اسیدشویی با کیفیت بالا از مراحل مهم تولید ورق روغنی است که بر کیفیت و سفیدی نهایی سطح ورق تأثیر می‌گذارد و به این ترتیب از زنگ زدگی جلوگیری می‌شود.

  این نوع ورق فولادی معمولا با استانداردهای ST14 و ST12 نام‌گذاری و تولید می‌شود. این استانداردها بخشی از استانداردهای DIN آلمان هستند و نشان‌دهنده خصوصیات و کیفیت ورق روغنی است. علامت ST از کلمه “Stahl” به معنای “فولاد” در آلمانی گرفته شده و با اعداد مختلفی همچون ST14 و ST12 ترکیب می‌شود. ورق‌های روغنی بر اساس کیفیت به دو دسته تقسیم‌بندی می‌شوند: ورق روغنی با کیفیت معمولی و ورق روغنی با کیفیت کششی.

  نوع اول ورق روغنی با کیفیت معمولی، بدون ترک‌خوردگی و با سطح صاف است و معمولاً با استاندارد فولاد ST12 ساخته می‌شود. این نوع فولاد دارای خواص جوش‌پذیری خوبی است.

  در نوع دوم، ورق روغنی با کیفیت کششی با استفاده از فولاد‌های خاص با نام‌های ST13 و ST14 ساخته می‌شود. فولاد ST13 برای افزایش قابلیت کشش و شکل‌دهی به ورق استفاده می‌شود، در حالی که فولاد ST14 در پروسه‌های خاصی چون اکسیژن زدایی توسط آلومینیوم استفاده می‌شود. از این دسته از ورق‌ها برای کاربردهای خاصی مانند ساخت وسایل خانگی استفاده می‌شود.

  استاندارد وزنی ورق روغنی

  جداول وزنی ورق روغنی شامل اطلاعاتی هستند که به طور دقیق و جامع وزن و ابعاد مختلف ورق را برای ضخامت‌ها و سایزهای مختلف مورد بررسی قرار می‌دهد. این جدول به کاربران کمک می‌کنند تا با دقت بیشتری ورق‌های روغنی مورد نیاز خود را انتخاب کنند. همچنین، با مراجعه به جدول وزنی می‌توانید با اطلاع از وزن هر مترمربع یا وزن کل ورق بر اساس ابعاد مشخص شده در آن، قیمت ورق روغنی را تخمین بزنید. این اطلاعات حیاتی در صنعت‌های مختلف از جمله ساختمانی، خودروسازی و صنایع نفت و گاز به عنوان راهنمایی ارزشمند برای تصمیم‌گیری در خرید و استفاده از ورق‌های روغنی به شمار می‌آیند.

  طول (متر) عرض (متر) ضخامت (میلی متر) وزن (کیلوگرم)
  1 2 1 0.5 8
  2 2 1 0.6 10
  3 2 1 0.7 11
  4 2 1 0.8 13
  5 2 1 0.9 14
  6 2 1 1 16
  7 2 1 1.25 20
  8 2 1 1.5 24
  9 2.5 1.25 0.5 13
  10 2.5 1.25 1.25 31
  11 2.5 1.25 1.5 38

  راهنمای خرید ورق روغنی

  برای خرید ورق روغنی، می‌توانید به فروشگاه‌های متخصص در فروش مواد فلزی مراجعه کنید. در این فروشگاه‌ها، معمولاً ورق‌های روغنی با انواع ابعاد و ویژگی‌ها عرضه می‌شود. همچنین، این فروشگاه‌ها ممکن است خدمات مشاوره فنی نیز ارائه دهند تا به شما کمک کنند ورق مناسب بر اساس نیازهایتان را انتخاب کنید.

  پلتفرم‌های آنلاین نیز یک گزینه خوب برای خرید ورق روغنی هستند. در اینجا، می‌توانید از طریق وبسایت‌ها یا اپلیکیشن‌های مختلف موجود در اینترنت، ورق روغنی را به صورت آنلاین سفارش دهید. در این صورت، معمولاً باید اطلاعاتی نظیر ابعاد، ضخامت، تعداد، و مقدار مورد نظرتان را وارد کنید. قبل از خرید ورق روغنی، بهتر است با کارشناسان فنی یا متخصصان در این زمینه تماس بگیرید. آنها می‌توانند شما را در انتخاب ورق مناسب برای نیازهای خاصتان راهنمایی کنند. اطلاعاتی چون نوع کاربری (مثل صنعت خودروسازی یا ساختمان‌سازی)، شرایط محیطی و توانایی‌های مکانیکی مورد نظر می‌تواند در این انتخاب مفید باشد.

  در نهایت، اگر از خدمات آنلاین استفاده می‌کنید، حتماً از قیمت‌ها و شرایط فروش مختلف فروشندگان مختلف مطلع باشید و ‌آن‌ها را مقایسه کنید تا بهترین معامله را انجام دهید.

  کاربرد ورق روغنی

  برای بالا بردن دقت در ابعاد، ورق‌های سیاه وارد نورد سرد می‌شوند. بنابراین ورق نورد سرد، دارای ضخامت کمتر و ابعاد دقیق‌تری نسبت به ورق‌ سیاه هستند و همین دلیل کاربرد آن در بسیاری از پروژه‌های حساس است. همین موضوع بر قیمت ورق روغنی تاثیر خواهد گذاشت. از جمله این پروژه‌ها عبارتند از:

  • لوازم خانگی 
  • محصولات فولادی لوله و پروفیل
  • مبلمان فلزی اداری و غیراداری بودن آن
  • تولید انواع ماشین‌های سبک‌ و سنگین
  • انواع سازه‌های ساختمانی و صنعتی
  • فیلترها و قطعات زیرین و بدنه خودرو
  • تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

  موارد کاربرد ورق روغنی

  مزایای استفاده از ورق روغنی

  استفاده از ورق روغنی دارای مزایای متعددی است. در زیر به برخی از این مزایا اشاره می‌کنم:

  • ظاهر زیبا: ورق روغنی دارای ظاهری براق و زیباست که در کاربردهایی که ظاهر محصول مهم است، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • استحکام بالا: این ورق‌ها دارای استحکام بالایی هستند و به راحتی دچار آسیب نمی‌شوند.
  • مقاومت بیشتر: مقاومت ورق روغنی در برابر زنگ‌زدگی و خوردگی، آن را به یک گزینه مناسب برای برخی شرایط تبدیل می‌کند.
  • تحمل وزن مناسب: به دلیل خاصیت فلزی، ورق‌های روغنی می‌توانند وزن بالایی را تحمل کنند.
  • مقاومت بالا در برابر فشار: این ورق‌ها دارای مقاومت خوبی در برابر فشار هستند و در مواردی که نیاز به تحمل فشار وزنی است، مناسب هستند.
  • تولید انبوه و سریع: فرآیند تولید ورق‌های روغنی به سادگی و سرعت انجام می‌شود، که این امر به تولید انبوه این ورق‌ها کمک کرده و زمان تولید را کاهش می‌دهد.
  • قیمت مناسب و مقرون‌به‌صرفه: ورق‌های روغنی، با ویژگی‌ها و کاربردهایی که دارد، از نظر قیمت مناسب و مقرون‌به‌صرفه محسوب می‌شوند.
  • سطح یکنواخت و صیقلی: ورق‌های روغنی سطح یکنواخت و صیقلی دارند که برای آب‌کاری و رنگ‌کاری مناسب هستند.
  • عدم تغییرات زیاد در اثر انقباض و انبساط: این ورق‌ها به دلیل عدم تغییرات زیاد در اندازه در اثر انقباض و انبساط، برای برخی کاربردها بسیار مناسب هستند.

  با استفاده از این مزایا، می‌توان ویژگی‌های منحصر به فرد و مزایای ورق روغنی را به‌خوبی برجسته کرد.

  خرید ورق روغنی

  توجه به این نکته که در زمان خرید ورق روغنی باید به ضخامت و عرض آن دقت کرد بسیار حائز اهمیت است. همچنین باید اشاره کرد که این ورق‌ها را به صورت کیلویی یا رول خریداری می‌کنند. شما عزیزان می‌توانید برای خرید ورق روغنی از طریق شماره‌های درج شده در سایت تماس بگیرید تا کارشناسان مجموعه با مشاوره رایگان شما را در مسیر خریدی بهتر هدایت کنند.

  خرید ورق روغنی

  نکات مهم هنگام خرید ورق روغنی

  هنگام خرید ورق روغنی، برخی نکات مهم را در نظر داشته باشید:

  • کیفیت ورق روغنی: از کیفیت ورق روغنی اطمینان حاصل کنید. ورق روغنی باید با کیفیت بالا و مناسب جهت استفاده‌های گوناگون باشد.
  • ضخامت ورق روغنی: ضخامت ورق روغنی نیز مهم است. ورق روغنی با ضخامت مناسب بهترین عملکرد را در طول استفاده خواهد داشت.
  • مقاومت در برابر حرارت: ورق روغنی باید مقاومت مناسبی در برابر حرارت داشته باشد. این ویژگی مهم است زیرا ورق روغنی در تماس با مواد گرم قرار می‌گیرد.
  • سایز ورق روغنی: سایز ورق روغنی نیز مهم است. از بین سایزهای مختلف باید از سایز متناسب با پروژه خود استفاده کنید.
  • قیمت ورق روغنی: اطلاع از قیمت ورق روغنی به روز نیز اهمیت دارد. قیمت را با کیفیت و ویژگی‌های دیگر مقایسه کنید تا بهترین انتخاب را داشته باشید.

  از طریق بررسی موارد فوق و مقایسه ورق‌های مختلف، می‌توانید یک ورق روغنی با کیفیت و مناسب برای نیازهای خود پیدا کنید.

  مزایای خرید ورق روغنی از فولادسل 

  از اصلی‌ترین مزایای خرید ورق روغنی، از طریق فولادسل می‌توان به موارد زیر اشاره داشت:

  • بارگیری از بنگاه‌های تهران با کنترل کیفیت و تایید نهایی انجام می‌شود.
  • امکان خرید اعتبار اسنادی داخلی ریالی (LC) به صورت مدت‌دار و دیداری در فولادسل وجود دارد.
  • انتخاب معتمدترین باربری با کمترین قیمت و ماشین‌های بیمه شده توسط واحد باربری شرکت (پتروبار) انجام می‌شود.
  • مشاوره تخصصی رایگان با مدیر فروش واحد در زمان خرید امکان‌پذیر است.
  • امکان ارسال نمونه محصول یا گواهی محصول (Certificate) در فولادسل فراهم است.
  • ارائه‌دهنده بهترین قیمت ورق روغنی در بازار.

  قیمت ورق روغنی

   برای اطلاع از قیمت روزانه این محصول، می‌توانید از روش‌های مختلفی استفاده کنید. یکی از روش‌های معمول برای استعلام قیمت روزانه ورق روغنی، تماس تلفنی با مشاورین و کارشناسان فولادسل است. همچنین، می‌توانید با مراجعه به سایت‌ فولادسل، قیمت‌ ورق روغنی به صورت روزانه مشاهده کنید. به منظور اطلاع از قیمت ورق روغنی، قیمت ورق سیاه و دیگر محصولات می‌توانید با کارشناسان فولادسل از طریق تلفن 02174486 در تماس باشید و از مشاوره تخصصی و رایگان مجموعه بهره‌مند شوید. همچنین شما عزیزان می‌تواند با مراجعه به صفحه استعلام قیمت و درج شماره تماس خود، منتظر تماس کارشناسان ما باشید.

  نمایش بیشتر
  سوالات متداول
  عوامل تاثیرگذار بر قیمت ورق روغنی کدام‌اند؟
  عواملی مانند ضخامت، ابعاد، سایز، برند تولید کننده بر روی قیمت ورق روغنی تاثیر می‌گذارند.
  برای خرید ورق روغنی از فولادسل چه باید کرد؟
  شما عزیزان می‌توانید از طریق تماس با شماره‌های درج شده، چک کردن این صفحه و یا از طریق صفحه استعلام قیمت و درج شماره خود منتظر تماس کارشناسان ما باشید تا به روزترین قیمت ورق روغنی را به شما اعلام کنند و شما بتوانید از تجربه یک خرید عالی لذت ببرید.
  نظر شما

  نظرات
  نظرات منتشر شده 12
  1. حسین صابر
   ۴ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۷:۱۵

   فرق ورق روغنی با ورق استیل چیه؟ جفتشون سطح شفاف و صیغلی دارن میخواستم بدونم چه تفاوتی دارن با هم

   1. فولادسل
    ۸ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۴:۵۲

    حسین جان هر دو این ورق‌ها از کیفیت بسیار بالا و سطحی یکدست برخوردارند ولی ورق استیل در واقع استیل ضد زنگ است که آلیاژی از آهن محسوب می‌شود که عنصر کروم به آن اضافه شده است ولی ورق روغنی ورقی است که طی فرایند نورد سرد تهیه می‌شود.

  2. رضا یزدانی
   ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۶:۳۵

   بخاری از ورق روغنی ساخته میشه ؟

   1. فولادسل
    ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ / ۰۹:۲۳

    بله رضا جان. یکی از کاربردهای اصلی ورق روغنی در تولید بخاری و سایر لوازم خانگی است.

  3. فرشچی
   ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۵:۵۰

   تفاوت قیمت ورق روغنی رول و شیت چقدر هست؟

   1. فولادسل
    ۱ مهر ۱۴۰۲ / ۱۶:۵۸

    جناب فرشچی عزیز، بسته به کارخانه تولیدی متفاوت است اما بطور میانگین قیمت ورق روغنی در حالت شیت بین هزار تا 2هزار تومان (در هر کیلوگرم) گرانتر از رول درمی‌آید.

  4. بابک
   ۷ آبان ۱۴۰۲ / ۱۵:۰۳

   سلام لیست قیمت ورق روغنی آپدیته؟

   1. فولادسل
    ۹ آبان ۱۴۰۲ / ۱۴:۲۲

    سلام دوست عزیز بله تمامی قیمت‌های ورق روغنی موجود در جداول این صفحه بروز می‌باشد.

  5. علیپور
   ۲۳ آبان ۱۴۰۲ / ۱۷:۲۹

   سلام من یک سری اطلاعات در مورد ورق روغنی برای کاربردهای صنعتی نیاز دارم، چطور می‌تونم راهنمایی بگیرم؟

   1. فولادسل
    ۲۷ آبان ۱۴۰۲ / ۱۲:۵۴

    سلام جناب علی پور. با شماره 02174486 تماس بگیرید.

  6. سید مهدی
   ۲۵ آذر ۱۴۰۲ / ۱۵:۰۷

   سلام وقت بخیر میخواستم بدونم ورق روغنی ۵/ با عرض کمتر از یک متر که بلحاظ قیمتی و رقابتی مناسب تر باشه موجود دارید؟

   1. فولادسل
    ۱۱ دی ۱۴۰۲ / ۱۶:۲۲

    سلام دوست عزیز، کمترین عرض ورق روغنی در بازار 1 متر است.