قیمت ورق روغنی

عناوین اصلی صفحه

  علیرضا دوستی
  علی سنگنیان
  علیرضا حقوقی
  سودابه قرگز
  محسن صحرانورد
  اکرم سمیعی
  نادیا هاشمی
  الهه دوستی
  مهدیه هراتی
  معصومه رضوانی
  عاطفه متین

  فیلتر محصولات

  محاسبه وزن قیمت ورق روغنی

  قیمت ورق روغنی st13

  نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازندهگرید قیمت خرید
  ورق روغنی فولاد مبارکه st13 ضخامت 0.4 عرض 1000 0.41رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst13 تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد مبارکه st13 ضخامت 0.4 عرض 1250 0.41.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst13 تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد مبارکه st13 ضخامت 0.5 عرض 1000 0.51رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst13 تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد مبارکه st13 ضخامت 0.5 عرض 1250 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst13 تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد مبارکه st13 ضخامت 0.6 عرض 1000 0.61رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst13 تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد مبارکه st13 ضخامت 0.6 عرض 1250 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst13 تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد مبارکه st13 ضخامت 0.7 عرض 1000 0.71رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst13 تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد مبارکه st13 ضخامت 0.7 عرض 1250 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst13 تماس بگیرید

  قیمت ورق روغنی st14

  نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازندهگرید قیمت خرید
  ورق روغنی فولاد مبارکه st14 ضخامت 0.5 عرض 1000 0.51رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst14 تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد مبارکه st14 ضخامت 0.5 عرض 1250 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst14 تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد مبارکه st14 ضخامت 0.7 عرض 1000 0.71رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst14 تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد مبارکه st14 ضخامت 0.7 عرض 1250 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst14 تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد مبارکه st14 ضخامت 1.5 عرض 1000 1.51رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst14 تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد مبارکه st14 ضخامت 1.5 عرض 1250 1.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst14 تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد مبارکه st14 ضخامت 3 عرض 1000 31رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst14 تماس بگیرید

  قیمت ورق روغنی st37

  نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازندهگرید قیمت خرید
  ورق روغنی فولاد غرب ST37 ضخامت 0.4 عرض 1000 0.41رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید
  ورق روغنی ST37 فولاد غرب ضخامت 0.4 عرض 1250 0.41.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد غرب ST37 ضخامت 0.5 عرض 1000 0.51رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید
  ورق روغنی ST37 فولاد غرب ضخامت 0.5 عرض 1250 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد غرب ST37 ضخامت 0.6 عرض 1000 0.61رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید
  ورق روغنی ST37 فولاد غرب ضخامت 0.6 عرض 1250 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد غرب ST37 ضخامت 0.7 عرض 1000 0.71رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید
  ورق روغنی ST37 فولاد غرب ضخامت 0.7 عرض 1250 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد غرب ST37 ضخامت 0.8 عرض 1000 0.81رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید
  ورق روغنی ST37 فولاد غرب ضخامت 0.8 عرض 1250 0.81.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد غرب ST37 ضخامت 0.9 عرض 1000 0.91رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید
  ورق روغنی ST37 فولاد غرب ضخامت 0.9 عرض 1250 0.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد غرب ST37 ضخامت 1 عرض 1000 11رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید
  ورق روغنی ST37 فولاد غرب ضخامت 1 عرض 1250 11.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد غرب ST37 ضخامت 1.25 عرض 1000 1.251رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید
  ورق روغنی ST37 فولاد غرب ضخامت 1.25 عرض 1250 1.251.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد غرب ST37 ضخامت 1.5 عرض 1000 1.51رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید
  ورق روغنی ST37 فولاد غرب ضخامت 1.5 عرض 1250 1.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد غرب ST37 ضخامت 2 عرض 1000 21رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید
  ورق روغنی ST37 فولاد غرب ضخامت 2 عرض 1250 21.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد غرب ST37 ضخامت 2.5 عرض 1000 2.51رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید
  ورق روغنی ST37 فولاد غرب ضخامت 2.5 عرض 1250 2.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید

  قیمت ورق روغنی چینی

  نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازندهگرید قیمت خرید
  ورق روغنی چین st12 ضخامت 0.5 عرض 1000 0.51رولکیلوگرمانبار تهرانچینst12 51,376
  ورق روغنی چین st12 ضخامت 0.5 عرض 1250 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانچینst12 51,376
  ورق روغنی چین st12 ضخامت 0.6 عرض 1000 0.61رولکیلوگرمانبار تهرانچینst12 51,468
  ورق روغنی چین st12 ضخامت 0.6 عرض 1250 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانچینst12 51,651
  ورق روغنی چین st12 ضخامت 0.9 عرض 1250 0.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانچینst12 46,789
  ورق روغنی چین st12 ضخامت 1 عرض 1250 11.25رولکیلوگرمانبار تهرانچینst12 48,624

  قیمت ورق روغنی فولاد غرب

  نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازندهگرید قیمت خرید
  ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 0.3 عرض 1000 0.31رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربst12 تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 0.3 عرض 1250 0.31.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربst12 تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 0.5 عرض 1000 0.51رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربst12 51,376
  ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 0.5 عرض 1250 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربst12 تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 0.6 عرض 1000 0.61رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربst12 تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 0.6 عرض 1250 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربst12 تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 0.7 عرض 1000 0.71رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربst12 تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 0.7 عرض 1250 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربst12 46,330
  ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 0.8 عرض 1000 0.81رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربst12 تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 0.8 عرض 1250 0.81.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربst12 46,789
  ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت0.9 عرض 1000 0.91رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربst12 تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 0.9 عرض 1250 0.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربst12 46,789
  ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 1 عرض 1000 11رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربst12 47,798
  ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 1 عرض 1250 11.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربst12 48,624
  ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 1.25 عرض 1000 1.251رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربst12 تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 1.25 عرض 1250 1.251.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربst12 48,899
  ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 1.5 عرض 1000 1.51رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربst12 50,092
  ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 1.5 عرض 1250 1.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربst12 50,092
  ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 2 عرض 1000 21رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربst12 تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 2 عرض 1250 21.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربst12 تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد غرب sscs ضخامت 0.3 عرض 1000 0.31رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربsscs تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد غرب sscs ضخامت 0.3 عرض 1250 0.31.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربsscs تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد غرب sscs ضخامت 0.5 عرض 1000 0.51رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربsscs تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد غرب sscs ضخامت 0.5 عرض 1250 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربsscs تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد غرب sscs ضخامت 0.6 عرض 1000 0.61رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربsscs تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد غرب sscs ضخامت 0.6 عرض 1250 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربsscs تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد غرب sscs ضخامت 0.7 عرض 1000 0.71رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربsscs تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد غرب sscs ضخامت 0.7 عرض 1250 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربsscs تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد غرب sscs ضخامت 0.8 عرض 1000 0.81رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربsscs تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد غرب sscs ضخامت 0.8 عرض 1250 0.81.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربsscs تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد غرب sscs ضخامت 0.9 عرض 1000 0.91رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربsscs تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد غرب sscs ضخامت 0.9 عرض 1250 0.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربsscs تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد غرب sscs ضخامت 1 عرض 1000 11رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربsscs تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد غرب sscs ضخامت 1 عرض 1250 11.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربsscs تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد غرب sscs ضخامت 1.25 عرض 1000 1.251رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربsscs تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد غرب sscs ضخامت 1.25 عرض 1250 1.251.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربsscs تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد غرب sscs ضخامت 1.5 عرض 1000 1.51رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربsscs تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد غرب sscs ضخامت 1.5 عرض 1250 1.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربsscs تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد غرب sscs ضخامت 2 عرض 1000 21رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربsscs تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد غرب sscs ضخامت 2 عرض 1250 21.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربsscs تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد غرب ST37 ضخامت 0.4 عرض 1000 0.41رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید
  ورق روغنی ST37 فولاد غرب ضخامت 0.4 عرض 1250 0.41.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد غرب ST37 ضخامت 0.5 عرض 1000 0.51رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید
  ورق روغنی ST37 فولاد غرب ضخامت 0.5 عرض 1250 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد غرب ST37 ضخامت 0.6 عرض 1000 0.61رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید
  ورق روغنی ST37 فولاد غرب ضخامت 0.6 عرض 1250 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد غرب ST37 ضخامت 0.7 عرض 1000 0.71رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید
  ورق روغنی ST37 فولاد غرب ضخامت 0.7 عرض 1250 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد غرب ST37 ضخامت 0.8 عرض 1000 0.81رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید
  ورق روغنی ST37 فولاد غرب ضخامت 0.8 عرض 1250 0.81.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد غرب ST37 ضخامت 0.9 عرض 1000 0.91رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید
  ورق روغنی ST37 فولاد غرب ضخامت 0.9 عرض 1250 0.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد غرب ST37 ضخامت 1 عرض 1000 11رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید
  ورق روغنی ST37 فولاد غرب ضخامت 1 عرض 1250 11.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد غرب ST37 ضخامت 1.25 عرض 1000 1.251رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید
  ورق روغنی ST37 فولاد غرب ضخامت 1.25 عرض 1250 1.251.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد غرب ST37 ضخامت 1.5 عرض 1000 1.51رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید
  ورق روغنی ST37 فولاد غرب ضخامت 1.5 عرض 1250 1.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد غرب ST37 ضخامت 2 عرض 1000 21رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید
  ورق روغنی ST37 فولاد غرب ضخامت 2 عرض 1250 21.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد غرب ST37 ضخامت 2.5 عرض 1000 2.51رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید
  ورق روغنی ST37 فولاد غرب ضخامت 2.5 عرض 1250 2.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید
  نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازندهگرید قیمت خرید
  ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 0.4 عرض 1000 0.41رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst12 تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 0.4 عرض 1250 0.41.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst12 تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 0.5 عرض 1000 0.51رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst12 52,294
  ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 0.5 عرض 1250 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst12 52,294
  ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 0.6 عرض 1000 0.61رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst12 52,385
  ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 0.6 عرض 1250 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst12 52,569
  ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 0.7 عرض 1000 0.71رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst12 47,706
  ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 0.7 عرض 1250 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst12 47,248
  ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 0.8 عرض 1000 0.81رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst12 47,706
  ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 0.8 عرض 1250 0.81.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst12 47,706
  ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 0.9 عرض 1000 0.91رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst12 47,706
  ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 0.9 عرض 1250 0.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst12 47,706
  ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 1 عرض 1000 11رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst12 48,899
  ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 1 عرض 1250 11.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst12 49,541
  ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 1.25 عرض 1000 1.251رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst12 48,716
  ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 1.25 عرض 1250 1.251.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst12 49,541
  ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 1.5 عرض 1000 1.51رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst12 51,009
  ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 1.5 عرض 1250 1.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst12 51,009
  ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 2 عرض 1000 21رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst12 49,358
  ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 2 عرض 1250 21.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst12 49,358
  ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 2.5 عرض 1000 2.51رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst12 50,917
  ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 2.5 عرض 1250 2.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst12 50,917
  ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 3 عرض 1000 31رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst12 50,917
  ورق روغنی فولاد مبارکه st14 ضخامت 0.5 عرض 1000 0.51رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst14 تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد مبارکه st14 ضخامت 0.5 عرض 1250 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst14 تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد مبارکه st14 ضخامت 0.7 عرض 1000 0.71رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst14 تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد مبارکه st14 ضخامت 0.7 عرض 1250 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst14 تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد مبارکه st14 ضخامت 1.5 عرض 1000 1.51رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst14 تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد مبارکه st14 ضخامت 1.5 عرض 1250 1.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst14 تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد مبارکه st14 ضخامت 3 عرض 1000 31رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst14 تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد مبارکه st13 ضخامت 0.4 عرض 1000 0.41رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst13 تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد مبارکه st13 ضخامت 0.4 عرض 1250 0.41.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst13 تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد مبارکه st13 ضخامت 0.5 عرض 1000 0.51رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst13 تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد مبارکه st13 ضخامت 0.5 عرض 1250 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst13 تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد مبارکه st13 ضخامت 0.6 عرض 1000 0.61رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst13 تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد مبارکه st13 ضخامت 0.6 عرض 1250 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst13 تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد مبارکه st13 ضخامت 0.7 عرض 1000 0.71رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst13 تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد مبارکه st13 ضخامت 0.7 عرض 1250 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst13 تماس بگیرید

  قیمت ورق روغنی گیلان

  نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازندهگرید قیمت خرید
  ورق روغنی گیلان st12 ضخامت 0.8 عرض 1000 0.81رولکیلوگرمانبار تهرانگیلانst12 تماس بگیرید
  ورق روغنی گیلان st12 ضخامت 0.8 عرض 1250 0.81.25رولکیلوگرمانبار تهرانگیلانst12 تماس بگیرید
  ورق روغنی گیلان st12 ضخامت 0.9 عرض 1000 0.91رولکیلوگرمانبار تهرانگیلانst12 تماس بگیرید
  ورق روغنی گیلان st12 ضخامت 0.9 عرض 1250 0.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانگیلانst12 تماس بگیرید
  ورق روغنی گیلان st12 ضخامت 1 عرض 1000 11رولکیلوگرمانبار تهرانگیلانst12 تماس بگیرید
  ورق روغنی گیلان st12 ضخامت 1 عرض 1250 11.25رولکیلوگرمانبار تهرانگیلانst12 تماس بگیرید
  ورق روغنی گیلان st12 ضخامت 1.20 عرض 1000 1.21رولکیلوگرمانبار تهرانگیلانst12 تماس بگیرید
  ورق روغنی گیلان st12 ضخامت 1.20 عرض 1250 1.21.25رولکیلوگرمانبار تهرانگیلانst12 تماس بگیرید
  ورق روغنی گیلان st12 ضخامت 1.25 عرض 1000 1.251رولکیلوگرمانبار تهرانگیلانst12 تماس بگیرید
  ورق روغنی گیلان st12 ضخامت 1.25 عرض 1250 1.251.25رولکیلوگرمانبار تهرانگیلانst12 تماس بگیرید

  قیمت ورق روغنی هفت الماس

  نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازندهگرید قیمت خرید
  ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.3 عرض1000 0.31رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماسst12 تماس بگیرید
  ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.3 عرض 1250 0.31.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماسst12 تماس بگیرید
  ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.4 عرض 1000 0.41رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماسst12 54,128
  ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.4 عرض 1250 0.41.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماسst12 تماس بگیرید
  ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.5 عرض 1000 0.51رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماسst12 51,376
  ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.5 عرض 1250 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماسst12 51,376
  ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.6 عرض 1000 0.61رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماسst12 51,468
  ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.6 عرض 1250 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماسst12 51,651
  ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.7 عرض 1000 0.71رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماسst12 46,789
  ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.7 عرض 1250 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماسst12 46,330
  ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.8 عرض 1000 0.81رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماسst12 46,789
  ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.8 عرض 1250 0.81.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماسst12 46,789
  ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.9 عرض 1000 0.91رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماسst12 46,789
  ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.9 عرض 1250 0.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماسst12 46,789
  ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 1 عرض 1000 11رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماسst12 47,798
  ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 1 عرض 1250 11.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماسst12 48,624
  ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 1.25 عرض 1000 1.251رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماسst12 47,706
  ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 1.25 عرض 1250 1.251.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماسst12 48,899
  ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 1.5 عرض 1000 1.51رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماسst12 50,092
  ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 1.5 عرض 1250 1.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماسst12 50,092
  ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 2 عرض 1000 21رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماسst12 48,440
  ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 2 عرض 1250 21.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماسst12 48,440
  عناوین اصلی صفحه

   قیمت ورق روغنی امروز | بررسی خرید و فروش ورق سرد

   ورق روغنی یا ورق سرد، به ورق‌هایی می‌گویند که از نورد سرد خارج می‌شوند. در این صفحه قیمت ورق روغنی با انواع برند داخلی و وارداتی و در انواع گریدهای کششی و فوق کششی، به روز رسانی میشود. ورق‌های نورد سرد در ابعاد و ضخامت‌های مختلف به صورت رول، شیت و فابریک، قابل عرضه است. انواع خدمات برش، فرمینگ، نواربری و پانچ طبق سفارش شما انجام می‌شود. فولادسل تلاش میکند بهترین قیمت ورق روغنی و بهترین شرایط عرضه برای مشتریان را فراهم سازد.

   ویدیوی معرفی ورق روغنی

   ورق روغنی فولادسل ، مزایای خرید

   1. اگر بارگیری از بنگاه‌های تهران انجام شود، واحد کنترل کیفیت (QC) کلیه محصولات را به‌طور کامل چک کرده و پس از تایید نهایی، بار مشتری ارسال خواهد شد.
   2. فولادسل تنها شرکت فولادی است که اقدام به فروش اعتبار اسنادی داخلی ریالی (LC) به صورت مدت‌دار و دیداری نموده است. مشترکین بانک‌های تجارت و صادرات از شرایط ویژه‌ای برخوردار هستند.
   3. واحد باربری شرکت (پتروبار)، پس از مذاکره با شرکت‌های باربری، معتمدترین باربری با کمترین قیمت، بیمه و سالم‌ترین ماشین‌ها را انتخاب می‌کند. سپس به تایید مشتری رسانده و در نهایت محصول را ارسال می‌کند.
   4. مشاوره تخصصی رایگان با مدیر فروش واحد
   5. امکان ارسال نمونه محصول یا گواهی محصول (Certificate)
   6. مشتریان محترم می‌توانند با مراجعه به کلیه بانک‌های سراسر کشور، نسبت به گشایش LC داخلی به ذینفعی فولادسل اقدام کنند. به این طریق می‌توانند از مزایای فروش اعتباری دربازه‌های زمانی یک تا شش ماه بهره‌مند شوند.

   ورق روغنی چیست

   ورق روغنی (Cold Rolled steel Sheet)، از انواع ورق فولادی محسوب میشود که در طی فرآیند نورد سرد تولید می‌گردد. به همین دلیل به آن ورق سرد یا ورق نورد سرد هم میگویند. این محصولات، سطح صاف و یکنواختی دارند و شکل پذیری و مقاومت در برابر کشش، از جمله مهم‌ترین خواص مکانیکی آن‌هاست.

   ورق روغنی یکی از انواع ورق های کاربردی و ضدزنگ است که در صنایع مختلف برای ساخت محصولاتی مانند خودرو، ساختمان، لوازم خانگی و … مورد استفاده قرار می‌گیرد.

   ورق سیاه مواد اولیه تولید ورق های روغنی است. به همین دلیل است که بعضی به آنها ورق سیاه روغنی میگویند. ورق های روغنی طی عملیات حرارتی نورد سرد، خواص مکانیکیشان تغییر کرده و نسبت به ورق های سیاه شکل پذیرتر می‌شوند. علاوه بر این، مقاومت در برابر کشش آن‌ها ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.

   از سوی دیگر، عملیات حرارتی باعث میگردد که سطح ورق صاف‌تر، یکنواخت‌تر و باکیفیت‌تر شود. همین کیفیت سطحی ورق‌های سرد، آن‌ها را تبدیل به بهترین مواد اولیه برای ساخت ورق‌های گالوانیزه و ورق های رنگی کرده است.

   انواع ورق روغنی

   ورق‌های روغنی، بر اساس عناصر به کار رفته در آن‌ها و همینطور عملیات حرارتی صورت گرفته برای ساخت ورق، به چهار دسته زیر طبقه بندی می‌کنند.

   1. ورق روغنی معمولی st12
   2. ورق روغنی نیمه کشش st13
   3. ورق روغنی فوق کشش st14
   4. ورق روغنی st37

   ورق روغنی قیمت

   منظور از عناصر استفاده شده، کربن، منگنز، سیلیسیوم، فسفر، گوگرد، کروم و …. میباشد.

   ورق های روغنی با خصوصیت های دیگری مانند لعاب پذیری(ورق روغنی EK2) و مقاوم در برابر سایش(ورق روغنی QStE) نیز تولید میگردند. از جمله کاربردهای ورق روغنی EK2 استفاده در ساخت صفحه اجاق گازها است. برای ساخت قطعات زیرین اتومبیل که نیاز به مقاومت در برابر سایش دارند از ورق روغنی QStE استفاده می شود.

   ورق st12

   میتوان این نوع ورق‌ را که به ورق های کششی معروف هستند، تا ۴۵ درجه خم کرد. از مزیت‌های این نوع ورق روغنی، می‌توان به تاریخ انقضای بالای آن که تا ۱۸ ماه است، اشاره کرد. ورق st12 ، پرکاربردترین ورق روغنی محسوب میشودو برای انواع سازه ساختمانی یا صنعتی استفاده میگردد.

   ورق st13

   این محصول که به آن ورق نیمه کششی یا نیمه کشسانی هم می‌گویند، تا ۹۰ درجه می‌تواند خم شود. تاریخ انقضای آن حداکثر ۸ ماه است. این ورق قابلیت جوشکاری خوبی دارد. از این نوع از ورق در سازه های صنعتی و غیرصنعتی با پرسکاری در عمق کم، استفاده میشود.

   ورق st14

   این ورق ساختاری انعطاف پذیرتر نسبت به ورق های روغنی دیگر دارد و می‌تواند به طور کامل تا شود. همچنین تاریخ انقضای آن ۸ ماه است. به دلیل ویژگی انعطاف پذیری در کاربردهای با پرسکاری عمیق به کار گرفته می شود. همچنین بیشترین کاربرد را در صنایع خودروسازی دارد. به عنوان مثال فیلترهای اتومبیل از جنس ورق روغنی st14 ساخته می شوند.

   کاربرد ورق روغنی

   همانطور که گفته شد ورق‌های سیاه برای افزایش دقت ابعادی وارد نورد سرد می‌شوند. بنابراین ورق نورد سرد، ضخامت کمتر و ابعاد دقیق‌تری نسبت به ورق‌ سیاه دارند و همین دلیل کاربرد آن را در بسیاری از پروژه‌های حساس رایج‌تر کرده است.

   همچنین ظاهر درخشان و براق این ورق، آن را تبدیل به انتخاب مناسبی برای استفاده در پروژه‌های تزئینی و بیرونی بسیاری از لوازم‌خانگی، تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی کرده است. در چنین مصارفی، ورق‌ های روغنی طی فرایند گالوانیزاسیون، در برابر رطوبت و آب نیز مقاوم می‌شوند. در مجموع میتوان کاربرد ورق های نورد سرد را این گونه دسته بندی کرد:

   • تولید لوازم‌خانگی نظیر ماشین لباس‌شویی، یخچال، بخاری، اجاق گاز
   • مبلمان فلزی (اداری و غیراداری)
   • تولید انواع خودرو‌های سبک‌ و سنگین
   • لوازم خودرو نظیر فیلترها و قطعات زیرین اتوموبیل
   • تولیدات فولادی نظیر لوله و پروفیل ساختمانی و صنعتی
   • انواع سازه های ساختمانی و صنعتی
   • تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

   قیمت ورق روغنی شیت و رول

   مشخصات کلیه محصولات از جمله نوع، سایز، حالت، استاندارد، جزئیات مکان بارگیری و تحویل (کارخانه، کارگاه یا بنگاه)، واحد، قیمت هر واحد، تاریخ و ساعت آخرین به‌روزسانی در لیست این صفحه، قابل مشاهده است.

   اعتبار زمانی قیمت محصولات روی پیش‌فاکتورهای صادر شده قید می‌شود. جهت حصول اطمینان می‌توانید با کارشناسان فروش ما در ارتباط باشید.

   در صورتی که محصول مورد نظر خود را پیدا نکردید و یا احتیاج به مشاوره بیشتر در زمینه خرید و فروش این ورق داشتید، کارشناسان فولادسل با شماره تماس 02174486 پاسخگوی شما خواهند بود.

   هنگام خرید و فروش ورق روغنی، مخصوصاً برای کاربردهایی که نیاز به پرس دارند، توجه به تاریخ انقضای ورق روغنی مورد نظرتان مهم است. همانطور که گفته شد، ورق های روغنی st12 به مدت 18 ماه و ورق های روغنی st13 و st14 تا 6 و 8 ماه پس از تاریخ تولیدشان ساختار اولیه شان را حفظ می کنند. بی توجهی به این تاریخ مصرف ممکن است پاره شدن ورق حین عملیات پرس را به همراه داشته باشد.

   فروش و خرید ورق روغنی

   ضخامت و ابعاد ورق روغنی

   ضخامت ورق روغنی از 0.25 تا 3 میل بوده و عرض استاندارد آن 1000 یا 1250 میلی متر است. ورق سرد به صورت رول یا شیت فابریک در ابعاد 1×2 متر (1000× 2000 میلی متر) یا 1.25×2.5 متر (1250×2500 میلی متر) عرضه می‌شود. یکی از پرطرفدارترین انواع ورق روغنی، ورق روغنی 3 میل است.

   کارخانه ها و برندهای عرضه‌ کننده ورق سرد

   بارگیری ورق سرد توسط واحد پتروبار فولادسل از انبار کارخانه، بندر انزلی، بندرعباس، بندر امام، بندر نوشهر یا بنگاه ها و انبارهای تهران قابل انجام است. همچنین خدماتی نظیر رول بر، رول به رول، نواربری، پانچ، فرمینگ و برش ساده توسط فولادسل انجام می‌شود.

   فولادسل تجربه یک خرید امن

   نظر شما

   مراحل سفارش محصول

   • افزودن به سبد خرید
    1
   • ورود به حساب کاربری
    2
   • بررسی کارشناس فروش
    3
   • تحویل پیش فاکتور
    4
   • کنترل کیفیت
    5
   • ارسال سفارش
    6

   قیمت ورق های فولادی