بنر دعوت به نمایشگاه متافو
قیمت ورق روغنی

عناوین اصلی صفحه

  علیرضا دوستی
  علی سنگنیان
  علیرضا حقوقی
  سودابه قرگز
  محسن صحرانورد
  اکرم سمیعی
  نادیا هاشمی
  الهه دوستی
  مهدیه هراتی
  معصومه رضوانی
  حسین حیدری راد

  فیلتر محصولات

  محاسبه وزن قیمت ورق روغنی

  قیمت ورق روغنی st13

  نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازندهگرید قیمت خرید
  ورق روغنی فولاد مبارکه st13 ضخامت 0.4 عرض 1000 0.41رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst13 تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد مبارکه st13 ضخامت 0.4 عرض 1250 0.41.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst13 تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد مبارکه st13 ضخامت 0.5 عرض 1000 0.51رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst13 29,450
  ورق روغنی فولاد مبارکه st13 ضخامت 0.5 عرض 1250 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst13 29,725
  ورق روغنی فولاد مبارکه st13 ضخامت 0.6 عرض 1000 0.61رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst13 تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد مبارکه st13 ضخامت 0.6 عرض 1250 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst13 تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد مبارکه st13 ضخامت 0.7 عرض 1000 0.71رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst13 29,450
  ورق روغنی فولاد مبارکه st13 ضخامت 0.7 عرض 1250 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst13 29,450

  قیمت ورق روغنی st14

  نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازندهگرید قیمت خرید
  ورق روغنی فولاد مبارکه st14 ضخامت 0.5 عرض 1000 0.51رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst14 29,633
  ورق روغنی فولاد مبارکه st14 ضخامت 0.5 عرض 1250 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst14 29,908
  ورق روغنی فولاد مبارکه st14 ضخامت 0.7 عرض 1000 0.71رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst14 27,798
  ورق روغنی فولاد مبارکه st14 ضخامت 0.7 عرض 1250 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst14 27,798
  ورق روغنی فولاد مبارکه st14 ضخامت 1.5 عرض 1000 1.51رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst14 27,798
  ورق روغنی فولاد مبارکه st14 ضخامت 1.5 عرض 1250 1.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst14 27,798
  ورق روغنی فولاد مبارکه st14 ضخامت 3 عرض 1000 31رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst14 28,624

  قیمت ورق روغنی st37

  نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازندهگرید قیمت خرید
  ورق روغنی فولاد غرب ST37 ضخامت 0.4 عرض 1000 0.41رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید
  ورق روغنی ST37 فولاد غرب ضخامت 0.4 عرض 1250 0.41.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد غرب ST37 ضخامت 0.5 عرض 1000 0.51رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید
  ورق روغنی ST37 فولاد غرب ضخامت 0.5 عرض 1250 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد غرب ST37 ضخامت 0.6 عرض 1000 0.61رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید
  ورق روغنی ST37 فولاد غرب ضخامت 0.6 عرض 1250 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد غرب ST37 ضخامت 0.7 عرض 1000 0.71رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید
  ورق روغنی ST37 فولاد غرب ضخامت 0.7 عرض 1250 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد غرب ST37 ضخامت 0.8 عرض 1000 0.81رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید
  ورق روغنی ST37 فولاد غرب ضخامت 0.8 عرض 1250 0.81.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد غرب ST37 ضخامت 0.9 عرض 1000 0.91رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید
  ورق روغنی ST37 فولاد غرب ضخامت 0.9 عرض 1250 0.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد غرب ST37 ضخامت 1 عرض 1000 11رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید
  ورق روغنی ST37 فولاد غرب ضخامت 1 عرض 1250 11.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد غرب ST37 ضخامت 1.25 عرض 1000 1.251رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید
  ورق روغنی ST37 فولاد غرب ضخامت 1.25 عرض 1250 1.251.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد غرب ST37 ضخامت 1.5 عرض 1000 1.51رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید
  ورق روغنی ST37 فولاد غرب ضخامت 1.5 عرض 1250 1.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد غرب ST37 ضخامت 2 عرض 1000 21رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید
  ورق روغنی ST37 فولاد غرب ضخامت 2 عرض 1250 21.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد غرب ST37 ضخامت 2.5 عرض 1000 2.51رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید
  ورق روغنی ST37 فولاد غرب ضخامت 2.5 عرض 1250 2.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید

  قیمت ورق روغنی چینی

  نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازندهگرید قیمت خرید
  ورق روغنی چین st12 ضخامت 0.5 عرض 1000 0.51رولکیلوگرمانبار تهرانچینst12 28,073
  ورق روغنی چین st12 ضخامت 0.5 عرض 1250 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانچینst12 28,073
  ورق روغنی چین st12 ضخامت 0.6 عرض 1000 0.61رولکیلوگرمانبار تهرانچینst12 26,330
  ورق روغنی چین st12 ضخامت 0.6 عرض 1250 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانچینst12 26,330
  ورق روغنی چین st12 ضخامت 0.9 عرض 1250 0.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانچینst12 25,963
  ورق روغنی چین st12 ضخامت 1 عرض 1250 11.25رولکیلوگرمانبار تهرانچینst12 25,963
  نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازندهگرید قیمت خرید
  ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 0.3 عرض 1000 0.31رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربst12 28,991
  ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 0.3 عرض 1250 0.31.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربst12 28,991
  ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 0.5 عرض 1000 0.51رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربst12 27,798
  ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 0.5 عرض 1250 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربst12 27,798
  ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 0.6 عرض 1000 0.61رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربst12 26,330
  ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 0.6 عرض 1250 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربst12 26,330
  ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 0.7 عرض 1000 0.71رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربst12 25,963
  ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 0.7 عرض 1250 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربst12 25,963
  ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 0.8 عرض 1000 0.81رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربst12 25,963
  ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 0.8 عرض 1250 0.81.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربst12 25,963
  ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت0.9 عرض 1000 0.91رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربst12 25,963
  ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 0.9 عرض 1250 0.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربst12 25,963
  ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 1 عرض 1000 11رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربst12 25,963
  ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 1 عرض 1250 11.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربst12 25,963
  ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 1.25 عرض 1000 1.251رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربst12 25,963
  ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 1.25 عرض 1250 1.251.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربst12 25,963
  ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 1.5 عرض 1000 1.51رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربst12 25,963
  ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 1.5 عرض 1250 1.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربst12 25,963
  ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 2 عرض 1000 21رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربst12 25,688
  ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 2 عرض 1250 21.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربst12 25,688
  ورق روغنی فولاد غرب sscs ضخامت 0.3 عرض 1000 0.31رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربsscs 28,073
  ورق روغنی فولاد غرب sscs ضخامت 0.3 عرض 1250 0.31.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربsscs 28,073
  ورق روغنی فولاد غرب sscs ضخامت 0.5 عرض 1000 0.51رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربsscs 27,431
  ورق روغنی فولاد غرب sscs ضخامت 0.5 عرض 1250 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربsscs 27,431
  ورق روغنی فولاد غرب sscs ضخامت 0.6 عرض 1000 0.61رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربsscs 25,780
  ورق روغنی فولاد غرب sscs ضخامت 0.6 عرض 1250 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربsscs 25,780
  ورق روغنی فولاد غرب sscs ضخامت 0.7 عرض 1000 0.71رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربsscs 25,596
  ورق روغنی فولاد غرب sscs ضخامت 0.7 عرض 1250 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربsscs 25,596
  ورق روغنی فولاد غرب sscs ضخامت 0.8 عرض 1000 0.81رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربsscs 25,596
  ورق روغنی فولاد غرب sscs ضخامت 0.8 عرض 1250 0.81.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربsscs 25,596
  ورق روغنی فولاد غرب sscs ضخامت 0.9 عرض 1000 0.91رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربsscs 25,596
  ورق روغنی فولاد غرب sscs ضخامت 0.9 عرض 1250 0.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربsscs 25,596
  ورق روغنی فولاد غرب sscs ضخامت 1 عرض 1000 11رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربsscs 25,596
  ورق روغنی فولاد غرب sscs ضخامت 1 عرض 1250 11.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربsscs 25,596
  ورق روغنی فولاد غرب sscs ضخامت 1.25 عرض 1000 1.251رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربsscs 25,596
  ورق روغنی فولاد غرب sscs ضخامت 1.25 عرض 1250 1.251.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربsscs 25,596
  ورق روغنی فولاد غرب sscs ضخامت 1.5 عرض 1000 1.51رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربsscs 25,596
  ورق روغنی فولاد غرب sscs ضخامت 1.5 عرض 1250 1.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربsscs 25,596
  ورق روغنی فولاد غرب sscs ضخامت 2 عرض 1000 21رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربsscs 25,413
  ورق روغنی فولاد غرب sscs ضخامت 2 عرض 1250 21.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربsscs 25,413
  ورق روغنی فولاد غرب ST37 ضخامت 0.4 عرض 1000 0.41رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید
  ورق روغنی ST37 فولاد غرب ضخامت 0.4 عرض 1250 0.41.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد غرب ST37 ضخامت 0.5 عرض 1000 0.51رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید
  ورق روغنی ST37 فولاد غرب ضخامت 0.5 عرض 1250 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد غرب ST37 ضخامت 0.6 عرض 1000 0.61رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید
  ورق روغنی ST37 فولاد غرب ضخامت 0.6 عرض 1250 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد غرب ST37 ضخامت 0.7 عرض 1000 0.71رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید
  ورق روغنی ST37 فولاد غرب ضخامت 0.7 عرض 1250 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد غرب ST37 ضخامت 0.8 عرض 1000 0.81رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید
  ورق روغنی ST37 فولاد غرب ضخامت 0.8 عرض 1250 0.81.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد غرب ST37 ضخامت 0.9 عرض 1000 0.91رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید
  ورق روغنی ST37 فولاد غرب ضخامت 0.9 عرض 1250 0.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد غرب ST37 ضخامت 1 عرض 1000 11رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید
  ورق روغنی ST37 فولاد غرب ضخامت 1 عرض 1250 11.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد غرب ST37 ضخامت 1.25 عرض 1000 1.251رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید
  ورق روغنی ST37 فولاد غرب ضخامت 1.25 عرض 1250 1.251.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد غرب ST37 ضخامت 1.5 عرض 1000 1.51رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید
  ورق روغنی ST37 فولاد غرب ضخامت 1.5 عرض 1250 1.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد غرب ST37 ضخامت 2 عرض 1000 21رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید
  ورق روغنی ST37 فولاد غرب ضخامت 2 عرض 1250 21.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد غرب ST37 ضخامت 2.5 عرض 1000 2.51رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید
  ورق روغنی ST37 فولاد غرب ضخامت 2.5 عرض 1250 2.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غربST37 تماس بگیرید
  نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازندهگرید قیمت خرید
  ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 0.4 عرض 1000 0.41رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst12 29,266
  ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 0.4 عرض 1250 0.41.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst12 29,266
  ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 0.5 عرض 1000 0.51رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst12 28,624
  ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 0.5 عرض 1250 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst12 28,991
  ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 0.6 عرض 1000 0.61رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst12 27,248
  ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 0.6 عرض 1250 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst12 27,248
  ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 0.7 عرض 1000 0.71رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst12 26,881
  ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 0.7 عرض 1250 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst12 26,881
  ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 0.8 عرض 1000 0.81رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst12 26,881
  ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 0.8 عرض 1250 0.81.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst12 26,881
  ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 0.9 عرض 1000 0.91رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst12 26,881
  ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 0.9 عرض 1250 0.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst12 26,881
  ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 1 عرض 1000 11رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst12 26,881
  ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 1 عرض 1250 11.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst12 26,881
  ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 1.25 عرض 1000 1.251رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst12 26,881
  ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 1.25 عرض 1250 1.251.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst12 26,881
  ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 1.5 عرض 1000 1.51رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst12 26,881
  ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 1.5 عرض 1250 1.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst12 26,881
  ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 2 عرض 1000 21رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst12 26,606
  ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 2 عرض 1250 21.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst12 26,606
  ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 2.5 عرض 1000 2.51رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst12 27,706
  ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 2.5 عرض 1250 2.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst12 27,706
  ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 3 عرض 1000 31رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst12 27,706
  ورق روغنی فولاد مبارکه st14 ضخامت 0.5 عرض 1000 0.51رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst14 29,633
  ورق روغنی فولاد مبارکه st14 ضخامت 0.5 عرض 1250 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst14 29,908
  ورق روغنی فولاد مبارکه st14 ضخامت 0.7 عرض 1000 0.71رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst14 27,798
  ورق روغنی فولاد مبارکه st14 ضخامت 0.7 عرض 1250 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst14 27,798
  ورق روغنی فولاد مبارکه st14 ضخامت 1.5 عرض 1000 1.51رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst14 27,798
  ورق روغنی فولاد مبارکه st14 ضخامت 1.5 عرض 1250 1.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst14 27,798
  ورق روغنی فولاد مبارکه st14 ضخامت 3 عرض 1000 31رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst14 28,624
  ورق روغنی فولاد مبارکه st13 ضخامت 0.4 عرض 1000 0.41رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst13 تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد مبارکه st13 ضخامت 0.4 عرض 1250 0.41.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst13 تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد مبارکه st13 ضخامت 0.5 عرض 1000 0.51رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst13 29,450
  ورق روغنی فولاد مبارکه st13 ضخامت 0.5 عرض 1250 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst13 29,725
  ورق روغنی فولاد مبارکه st13 ضخامت 0.6 عرض 1000 0.61رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst13 تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد مبارکه st13 ضخامت 0.6 عرض 1250 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst13 تماس بگیرید
  ورق روغنی فولاد مبارکه st13 ضخامت 0.7 عرض 1000 0.71رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst13 29,450
  ورق روغنی فولاد مبارکه st13 ضخامت 0.7 عرض 1250 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکهst13 29,450
  نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازندهگرید قیمت خرید
  ورق روغنی گیلان st12 ضخامت 0.8 عرض 1000 0.81رولکیلوگرمانبار تهرانگیلانst12 تماس بگیرید
  ورق روغنی گیلان st12 ضخامت 0.8 عرض 1250 0.81.25رولکیلوگرمانبار تهرانگیلانst12 تماس بگیرید
  ورق روغنی گیلان st12 ضخامت 0.9 عرض 1000 0.91رولکیلوگرمانبار تهرانگیلانst12 تماس بگیرید
  ورق روغنی گیلان st12 ضخامت 0.9 عرض 1250 0.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانگیلانst12 تماس بگیرید
  ورق روغنی گیلان st12 ضخامت 1 عرض 1000 11رولکیلوگرمانبار تهرانگیلانst12 تماس بگیرید
  ورق روغنی گیلان st12 ضخامت 1 عرض 1250 11.25رولکیلوگرمانبار تهرانگیلانst12 تماس بگیرید
  ورق روغنی گیلان st12 ضخامت 1.20 عرض 1000 1.21رولکیلوگرمانبار تهرانگیلانst12 تماس بگیرید
  ورق روغنی گیلان st12 ضخامت 1.20 عرض 1250 1.21.25رولکیلوگرمانبار تهرانگیلانst12 تماس بگیرید
  ورق روغنی گیلان st12 ضخامت 1.25 عرض 1000 1.251رولکیلوگرمانبار تهرانگیلانst12 تماس بگیرید
  ورق روغنی گیلان st12 ضخامت 1.25 عرض 1250 1.251.25رولکیلوگرمانبار تهرانگیلانst12 تماس بگیرید
  نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازندهگرید قیمت خرید
  ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.3 عرض1000 0.31رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماسst12 28,991
  ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.3 عرض 1250 0.31.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماسst12 28,991
  ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.4 عرض 1000 0.41رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماسst12 28,165
  ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.4 عرض 1250 0.41.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماسst12 28,165
  ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.5 عرض 1000 0.51رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماسst12 27,706
  ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.5 عرض 1250 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماسst12 28,073
  ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.6 عرض 1000 0.61رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماسst12 26,330
  ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.6 عرض 1250 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماسst12 26,330
  ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.7 عرض 1000 0.71رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماسst12 25,963
  ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.7 عرض 1250 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماسst12 25,963
  ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.8 عرض 1000 0.81رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماسst12 25,963
  ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.8 عرض 1250 0.81.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماسst12 25,963
  ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.9 عرض 1000 0.91رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماسst12 25,963
  ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.9 عرض 1250 0.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماسst12 25,963
  ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 1 عرض 1000 11رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماسst12 26,147
  ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 1 عرض 1250 11.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماسst12 25,963
  ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 1.25 عرض 1000 1.251رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماسst12 25,963
  ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 1.25 عرض 1250 1.251.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماسst12 25,963
  ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 1.5 عرض 1000 1.51رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماسst12 25,963
  ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 1.5 عرض 1250 1.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماسst12 25,963
  ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 2 عرض 1000 21رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماسst12 25,688
  ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 2 عرض 1250 21.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماسst12 25,688
  عناوین اصلی صفحه

   قیمت ورق روغنی
   ورق روغنی یا ورق سرد، به ورق‌هایی می‌گویند که از نورد سرد خارج می‌شوند. قیمت ورق روغنی با توجه به ضخامت، عرض، گرید و کارخانه تولیدکننده آن متغیر است. در انتهای توضیحات می‌توانید لیست قیمت ورق سرد را از برند و کارخانه‌های مختلف مشاهده کنید.
    
   مزایای خرید ورق روغنی از فولادسل

   اگر بارگیری از بنگاه‌های تهران انجام شود، واحد کنترل کیفیت (QC) کلیه محصولات را به‌طور کامل چک کرده و پس از تایید نهایی، بار مشتری ارسال خواهد شد.
   فولادسل تنها شرکت فولادی است که اقدام به فروش اعتبار اسنادی داخلی ریالی (LC) به صورت مدت‌دار و دیداری نموده است. مشترکین بانک‌های تجارت و صادرات از شرایط ویژه‌ای برخوردار هستند.
   واحد باربری شرکت (پتروبار)، پس از مذاکره با شرکت‌های باربری، معتمدترین باربری با کمترین قیمت، بیمه و سالم‌ترین ماشین‌ها را انتخاب می‌کند. سپس به تایید مشتری رسانده و در نهایت محصول را ارسال می‌کند.
   مشاوره تخصصی رایگان با مدیر فروش واحد
   امکان ارسال نمونه محصول یا گواهی محصول (Certificate)

   مشتریان محترم می‌توانند با مراجعه به کلیه بانک‌های سراسر کشور، نسبت به گشایش LC داخلی به ذینفعی فولادسل اقدام کنند. به این طریق می‌توانند از مزایای فروش اعتباری دربازه‌های زمانی یک تا شش ماه بهره‌مند شوند.
    
   فروش ورق روغنی به قیمت روز

   مشخصات کلیه محصولات از جمله نوع، سایز، حالت، استاندارد، جزئیات مکان بارگیری و تحویل (کارخانه، کارگاه یا بنگاه)، واحد، قیمت هر واحد، تاریخ و ساعت آخرین به‌روزسانی در لیست قیمت قابل مشاهده است.
   اعتبار زمانی قیمت محصولات روی پیش‌فاکتورهای صادر شده قید می‌شود. جهت حصول اطمینان می‌توانید با کارشناسان فروش ما در ارتباط باشید.
   در صورتی که محصول مورد نظر خود را پیدا نکردید و یا احتیاج به مشاوره بیشتر در زمینه خرید و فروش این ورق داشتید، کارشناسان فولادسل با شماره تماس 02174486 پاسخگوی شما خواهند بود.

    
   ضخامت و ابعاد ورق روغنی
   ضخامت ورق روغنی از 0.25 تا 3 میل بوده و عرض استاندارد آن 1000 یا 1250 میلی متر است. ورق سرد به صورت رول یا شیت فابریک در ابعاد 1×2 متر (1000× 2000 میلی متر) یا 1.25×2.5 متر (1250×2500 میلی متر) عرضه می‌شود.
   کارخانه و برندهای عرضه‌کننده عبارتند از:

   فولاد مبارکه
   فولاد غرب
   هفت الماس
   چین

   بارگیری ورق سرد از انبار کارخانه، بندر انزلی، بندرعباس، بندر امام، بندر نوشهر یا بنگاه ها و انبارهای تهران قابل انجام است. همچنین خدماتی نظیر رول بر، رول به رول، نواربری، پانچ، فرمینگ و برش ساده توسط فولادسل انجام می‌شود.
    
   کاربرد ورق روغنی
   ورق‌های سیاه برای افزایش دقت ابعادی وارد نورد سرد می‌شوند. بنابراین ورق نورد سرد، ضخامت کمتر و ابعاد دقیق‌تری نسبت به ورق‌های سیاه دارند و همین دلیل کاربرد آن را در بسیاری از پروژه‌های حساس رایج‌تر کرده است.
   همچنین ظاهر درخشان و براق این ورق، آن را تبدیل به انتخاب مناسبی برای استفاده در پروژه‌های تزئینی و بیرونی بسیاری از لوازم‌خانگی، تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی کرده است. در چنین مصارفی، ورق‌ های روغنی طی فرایند گالوانیزاسیون، در برابر رطوبت و آب نیز مقاوم می‌شوند.
   کاربردهای دیگر این ورق عبارتند از:

   تولید لوازم‌خانگی نظیر ماشین لباس‌شویی، یخچال، بخاری و مبلمان فلزی (اداری و غیراداری)
   تولید انواع خودرو‌های سبک‌ و سنگین
   تولیدات فولادی نظیر لوله و پروفیل ساختمانی و صنعتی

   نظر شما

   مراحل سفارش محصول

   • افزودن به سبد خرید
    1
   • ورود به حساب کاربری
    2
   • بررسی کارشناس فروش
    3
   • تحویل پیش فاکتور
    4
   • کنترل کیفیت
    5
   • ارسال سفارش
    6

   قیمت ورق های فولادی