قیمت ورق روغنی
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران

محاسبه وزن قیمت ورق روغنی

قیمت ورق روغنی چینی

نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
ورق روغنی چین st12 ضخامت 0.5… 0.51رولکیلوگرمانبار تهرانچین 24954
ورق روغنی چین st12 ضخامت 0.5… 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 24495
ورق روغنی چین st12 ضخامت 0.6… 0.61رولکیلوگرمانبار تهرانچین 24037
ورق روغنی چین st12 ضخامت 0.6… 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 23578
ورق روغنی چین st12 ضخامت 0.9… 0.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 23853
ورق روغنی چین st12 ضخامت 1… 11.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 23578

قیمت ورق روغنی فولاد غرب

نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت… 0.31رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غرب 28440
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت… 0.31.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غرب 28440
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت… 0.51رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غرب 24954
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت… 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غرب 24771
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت… 0.61رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غرب 24037
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت… 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غرب 23853
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت… 0.71رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غرب 23578
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت… 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غرب 23211
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت… 0.81رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غرب 23303
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت… 0.81.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غرب 23303
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت0.9… 0.91رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غرب 23853
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت… 0.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غرب 23853
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت… 11رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غرب 24312
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت… 11.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غرب 24312
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت… 1.251رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غرب 23578
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت… 1.251.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غرب 23486
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت… 1.51رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غرب 23761
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت… 1.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غرب 23945
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت… 21رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غرب 24037
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت… 21.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غرب 24037
ورق روغنی فولاد غرب sscs ضخامت… 0.31رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غرب 28165
ورق روغنی فولاد غرب sscs ضخامت… 0.31.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غرب 28165
ورق روغنی فولاد غرب sscs ضخامت… 0.51رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غرب 24679
ورق روغنی فولاد غرب sscs ضخامت… 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غرب 24495
ورق روغنی فولاد غرب sscs ضخامت… 0.61رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غرب 23761
ورق روغنی فولاد غرب sscs ضخامت… 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غرب 23578
ورق روغنی فولاد غرب sscs ضخامت… 0.71رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غرب 23303
ورق روغنی فولاد غرب sscs ضخامت… 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غرب 22936
ورق روغنی فولاد غرب sscs ضخامت… 0.81رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غرب 23028
ورق روغنی فولاد غرب sscs ضخامت… 0.81.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غرب 23028
ورق روغنی فولاد غرب sscs ضخامت… 0.91رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غرب 23578
ورق روغنی فولاد غرب sscs ضخامت… 0.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غرب 23578
ورق روغنی فولاد غرب sscs ضخامت… 11رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غرب 24037
ورق روغنی فولاد غرب sscs ضخامت… 11.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غرب 24037
ورق روغنی فولاد غرب sscs ضخامت… 1.251رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غرب 23303
ورق روغنی فولاد غرب sscs ضخامت… 1.251.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غرب 23211
ورق روغنی فولاد غرب sscs ضخامت… 1.51رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غرب 23486
ورق روغنی فولاد غرب sscs ضخامت… 1.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غرب 23670
ورق روغنی فولاد غرب sscs ضخامت… 21رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غرب 23761
ورق روغنی فولاد غرب sscs ضخامت… 21.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غرب 23761

قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان

نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت… 0.41رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 26606
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت… 0.41.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 26606
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت… 0.51رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 25688
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت… 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 25229
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت… 0.61رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 24771
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت… 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 24312
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت… 0.71رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 24312
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت… 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 23853
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت… 0.81رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 24495
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت… 0.81.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 24037
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت… 0.91رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 24587
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت… 0.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 24587
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت… 11.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 24495
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت… 11.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 24404
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت… 1.251رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 24312
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت… 1.251.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 24220
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت… 1.51رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 24495
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت… 1.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 24679
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت… 21رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 24771
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت… 21.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 24771
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت… 2.51رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 25229
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت… 2.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 25229
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت… 31رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 25229
ورق روغنی فولاد مبارکه st14 ضخامت… 0.51رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 25780
ورق روغنی فولاد مبارکه st14 ضخامت… 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 25321
ورق روغنی فولاد مبارکه st14 ضخامت… 0.71رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 24404
ورق روغنی فولاد مبارکه st14 ضخامت… 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 23945
ورق روغنی فولاد مبارکه st14 ضخامت… 1.51رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 24587
ورق روغنی فولاد مبارکه st14 ضخامت… 1.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 24771
ورق روغنی فولاد مبارکه st14 ضخامت… 31رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه تماس بگیرید
ورق روغنی فولاد مبارکه st13 ضخامت… 0.41رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 26606
ورق روغنی فولاد مبارکه st13 ضخامت… 0.41.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 26606
ورق روغنی فولاد مبارکه st13 ضخامت… 0.51رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 25688
ورق روغنی فولاد مبارکه st13 ضخامت… 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 25229
ورق روغنی فولاد مبارکه st13 ضخامت… 0.61رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 24771
ورق روغنی فولاد مبارکه st13 ضخامت… 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 24312
ورق روغنی فولاد مبارکه st13 ضخامت… 0.71رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 24312
ورق روغنی فولاد مبارکه st13 ضخامت… 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد مبارکه 23853

قیمت ورق روغنی گیلان

نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
ورق روغنی گیلان st12 ضخامت 0.8… 0.81رولکیلوگرمانبار تهرانگیلان 22844
ورق روغنی گیلان st12 ضخامت 0.8… 0.81.25رولکیلوگرمانبار تهرانگیلان 22844
ورق روغنی گیلان st12 ضخامت 0.9… 0.91رولکیلوگرمانبار تهرانگیلان 23211
ورق روغنی گیلان st12 ضخامت 0.9… 0.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانگیلان 23211
ورق روغنی گیلان st12 ضخامت 1… 11رولکیلوگرمانبار تهرانگیلان 23853
ورق روغنی گیلان st12 ضخامت 1… 11.25رولکیلوگرمانبار تهرانگیلان 23853
ورق روغنی گیلان st12 ضخامت 1.20… 1.21رولکیلوگرمانبار تهرانگیلان تماس بگیرید
ورق روغنی گیلان st12 ضخامت 1.20… 1.21.25رولکیلوگرمانبار تهرانگیلان تماس بگیرید
ورق روغنی گیلان st12 ضخامت 1.25… 1.251رولکیلوگرمانبار تهرانگیلان 2294
ورق روغنی گیلان st12 ضخامت 1.25… 1.251.25رولکیلوگرمانبار تهرانگیلان 23028

قیمت ورق روغنی هفت الماس

نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت… 0.31رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 28440
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت… 0.31.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 28440
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت… 0.41رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 28257
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت… 0.41.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 28257
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت… 0.51رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 23853
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت… 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 23853
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت… 0.61رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 24220
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت… 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 24220
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت… 0.71رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 23119
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت… 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 23119
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت… 0.81رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 23303
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت… 0.81.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 23303
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت… 0.91رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 23853
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت… 0.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 23853
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت… 11رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 23761
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت… 11.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 23578
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت… 1.251رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 23486
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت… 1.251.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 23486
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت… 1.51رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 23945
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت… 1.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 23945
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت… 21رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 24037
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت… 21.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 24037

ورق‌هایی که از نورد سرد خارج می‌شوند، با دو نام ورق روغنی یا ورق سرد شناخته می‌شوند؛ به طور کلی نورد سرد و نورد گرم در کنار یکدیگر قرار گرفته و دو روش تولید انواع ورق‌های فولادی را تشکیل می‌دهند.
ورق‌های سیاه برای افزایش دقت ابعادی وارد نورد سرد می‌شوند. بنابراین ورق روغنی، ضخامت کمتر و ابعاد دقیق‌تری نسبت به ورق‌های سیاه دارند و همین دلیل کاربرد آن را در بسیاری از پروژه‌های حساس رایج‌تر کرده است. همچنین ظاهر درخشان و براق این ورق، آن را تبدیل به انتخاب مناسبی برای استفاده در پروژه‌های تزئینی و بیرونی بسیاری از لوازم‌خانگی، تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی کرده است. در چنین مصارفی، ورق‌های روغنی طی فرایند گالوانیزاسیون، در برابر رطوبت و آب نیز مقاوم می‌شوند. کاربردهای دیگر این ورق عبارتند از:
ـ تولید لوازم‌خانگی نظیر ماشین لباس‌شویی، یخچال، بخاری و مبلمان فلزی (اداری و غیراداری)
ـ تولید انواع خودرو‌های سبک‌ و سنگین
ـ تولیدات فولادی نظیر لوله و پروفیل ساختمانی و صنعتی.

مراحل سفارش محصول

 • افزودن به سبد خرید
  1
 • ورود به حساب کاربری
  2
 • بررسی کارشناس فروش
  3
 • تحویل پیش فاکتور
  4
 • کنترل کیفیت
  5
 • ارسال سفارش
  6