قیمت ورق استیل

عناوین اصلی صفحه

  علیرضا دوستی
  علی سنگنیان
  علیرضا حقوقی
  سودابه قرگز
  محسن صحرانورد
  اکرم سمیعی
  نادیا هاشمی
  الهه دوستی
  مهدیه هراتی
  معصومه رضوانی
  عاطفه متین

  فیلتر محصولات

  محاسبه وزن قیمت ورق استیل

  قیمت ورق استیل بگیر

  نام محصول ضخامتابعادحالتواحد سفارشمحل تحویلکشور قیمت خرید
  ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.4 عرض 1000 0.41رولکیلوگرمانبار تهرانچین 85,321
  ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.4 عرض 1250 0.41.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 85,321
  ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.5 عرض 1000 0.51رولکیلوگرمانبار تهرانچین 85,321
  ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.5 عرض 1250 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 85,321
  ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.6 عرض 1000 0.61رولکیلوگرمانبار تهرانچین 85,321
  ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.6 عرض 1250 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 85,321
  ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.7 عرض 1000 0.71رولکیلوگرمانبار تهرانچین 85,321
  ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.7 عرض 1250 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 85,321
  ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.8 عرض 1000 0.81رولکیلوگرمانبار تهرانچین 85,321
  ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.8 عرض 1250 0.81.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 85,321
  ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.9 عرض 1000 0.91رولکیلوگرمانبار تهرانچین 85,321
  ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.9 عرض 1250 0.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 85,321
  ورق استیل 430 بگیرضخامت 1 عرض 1000 11رولکیلوگرمانبار تهرانچین 85,321
  ورق استیل 430 بگیرضخامت 1 عرض 1250 11.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 85,321
  ورق استیل 430 بگیرضخامت 1.25 عرض 1000 1.251رولکیلوگرمانبار تهرانچین 85,321
  ورق استیل 430 بگیرضخامت 1.25 عرض 1250 1.251.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 85,321
  ورق استیل 430 بگیرضخامت 1.5 عرض 1000 1.51رولکیلوگرمانبار تهرانچین 85,321
  ورق استیل 430 بگیرضخامت 1.5 عرض 1250 1.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 85,321
  ورق استیل 430 بگیرضخامت 2 عرض 1000 21رولکیلوگرمانبار تهرانچین 85,321
  ورق استیل 430 بگیرضخامت 2 عرض 1250 21.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 85,321
  ورق استیل 430 بگیرضخامت 2.5 عرض 1000 2.51رولکیلوگرمانبار تهرانچین 85,321
  ورق استیل 430 بگیرضخامت 2.5 عرض 1250 2.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 85,321
  ورق استیل 430 بگیرضخامت 3 عرض 1000 31رولکیلوگرمانبار تهرانچین 85,321
  ورق استیل 430 بگیرضخامت 3 عرض 1250 31.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 85,321
  ورق استیل 430 بگیرضخامت 4 عرض 1000 41رولکیلوگرمانبار تهرانچین 85,321
  ورق استیل 430 بگیرضخامت 4 عرض 1250 41.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 85,321

  قیمت ورق استیل چینی

  نام محصول ضخامتابعادحالتواحد سفارشمحل تحویلکشور قیمت خرید
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.5 عرض 1000 0.51رولکیلوگرمانبار تهرانچین 148,028
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.5 عرض 1250 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 148,028
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.6 عرض 1000 0.61رولکیلوگرمانبار تهرانچین 148,028
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.6 عرض 1250 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 148,028
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.7 عرض 1000 0.71رولکیلوگرمانبار تهرانچین 148,028
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.7 عرض 1250 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 148,028
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.8 عرض 1000 0.81رولکیلوگرمانبار تهرانچین 148,028
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.8 عرض 1250 0.81.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 148,028
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.9 عرض 1000 0.91رولکیلوگرمانبار تهرانچین 148,028
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.9 عرض 1250 0.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 148,028
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 1 عرض 1000 11رولکیلوگرمانبار تهرانچین 148,028
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 1 عرض 1250 11.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 148,028
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 1.25 عرض 1000 1.251رولکیلوگرمانبار تهرانچین 148,028
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 1.25 عرض 1250 1.251.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 148,028
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 1.5 عرض 1000 1.51رولکیلوگرمانبار تهرانچین 148,028
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 1.5 عرض 1250 1.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 148,028
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 2 عرض 1000 21رولکیلوگرمانبار تهرانچین 148,028
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 2 عرض 1250 21.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 148,028
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 2.5 عرض 1000 2.51رولکیلوگرمانبار تهرانچین 148,028
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 2.5 عرض 1250 2.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 148,028
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 3 عرض 1000 31رولکیلوگرمانبار تهرانچین 148,028
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 3 عرض 1250 31.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 148,028
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 4 عرض 1500 41.5رولکیلوگرمانبار تهرانچین 148,028
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 5 عرض 1500 51.5رولکیلوگرمانبار تهرانچین 148,028
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 6 عرض 1500 61.5رولکیلوگرمانبار تهرانچین 148,028
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 8 عرض 1500 81.5رولکیلوگرمانبار تهرانچین 148,028
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 10 عرض 1500 101.5رولکیلوگرمانبار تهرانچین 148,028
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 12 عرض 1500 121.5رولکیلوگرمانبار تهرانچین 148,028
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 15 ابعاد 6000*1500 151.5*6شیتکیلوگرمانبار تهرانچین 148,028
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 20 ابعاد 6000*1500 201.5*6شیتکیلوگرمانبار تهرانچین 148,028
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 30 ابعاد 6000*1500 301.5*6شیتکیلوگرمانبار تهرانچین 148,028
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 40 ابعاد 6000*1500 401.5*6شیتکیلوگرمانبار تهرانچین 148,028
  ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.4 عرض 1000 0.41رولکیلوگرمانبار تهرانچین 85,321
  ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.4 عرض 1250 0.41.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 85,321
  ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.5 عرض 1000 0.51رولکیلوگرمانبار تهرانچین 85,321
  ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.5 عرض 1250 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 85,321
  ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.6 عرض 1000 0.61رولکیلوگرمانبار تهرانچین 85,321
  ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.6 عرض 1250 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 85,321
  ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.7 عرض 1000 0.71رولکیلوگرمانبار تهرانچین 85,321
  ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.7 عرض 1250 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 85,321
  ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.8 عرض 1000 0.81رولکیلوگرمانبار تهرانچین 85,321
  ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.8 عرض 1250 0.81.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 85,321
  ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.9 عرض 1000 0.91رولکیلوگرمانبار تهرانچین 85,321
  ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.9 عرض 1250 0.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 85,321
  ورق استیل 430 بگیرضخامت 1 عرض 1000 11رولکیلوگرمانبار تهرانچین 85,321
  ورق استیل 430 بگیرضخامت 1 عرض 1250 11.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 85,321
  ورق استیل 430 بگیرضخامت 1.25 عرض 1000 1.251رولکیلوگرمانبار تهرانچین 85,321
  ورق استیل 430 بگیرضخامت 1.25 عرض 1250 1.251.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 85,321
  ورق استیل 430 بگیرضخامت 1.5 عرض 1000 1.51رولکیلوگرمانبار تهرانچین 85,321
  ورق استیل 430 بگیرضخامت 1.5 عرض 1250 1.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 85,321
  ورق استیل 430 بگیرضخامت 2 عرض 1000 21رولکیلوگرمانبار تهرانچین 85,321
  ورق استیل 430 بگیرضخامت 2 عرض 1250 21.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 85,321
  ورق استیل 430 بگیرضخامت 2.5 عرض 1000 2.51رولکیلوگرمانبار تهرانچین 85,321
  ورق استیل 430 بگیرضخامت 2.5 عرض 1250 2.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 85,321
  ورق استیل 430 بگیرضخامت 3 عرض 1000 31رولکیلوگرمانبار تهرانچین 85,321
  ورق استیل 430 بگیرضخامت 3 عرض 1250 31.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 85,321
  ورق استیل 430 بگیرضخامت 4 عرض 1000 41رولکیلوگرمانبار تهرانچین 85,321
  ورق استیل 430 بگیرضخامت 4 عرض 1250 41.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 85,321
  نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکشور قیمت خرید
  ورق استیل 309 نگیر ضخامت 2 میل عرض 1000 21رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 330,275
  ورق استیل 309 نگیر ضخامت 2 میل عرض 1250 21.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 334,862
  ورق استیل 309 نگیر ضخامت 2 میل عرض 1500 21.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 334,862
  ورق استیل 309 نگیر ضخامت 2.5 میل عرض 1000 2.51رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
  ورق استیل 309 نگیر ضخامت 2.5 میل عرض 1250 2.51.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
  ورق استیل 309 نگیر ضخامت 2.5 میل عرض 1500 2.51.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
  ورق استیل 309 نگیر ضخامت 3 میل عرض 1000 31رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 307,339
  ورق استیل 309 نگیر ضخامت 3 میل عرض 1250 31.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
  ورق استیل 309 نگیر ضخامت 3 میل عرض 1500 31.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 330,275
  ورق استیل 309 نگیر ضخامت 4 میل عرض 1500 41.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
  ورق استیل 309 نگیر ضخامت 5 میل عرض 1500 51.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
  ورق استیل 309 نگیر ضخامت 6 میل عرض 1500 61.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 330,275
  ورق استیل 309 نگیر ضخامت 8 میل عرض 1500 81.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
  ورق استیل 309 نگیر ضخامت 10 میل عرض 1500 101.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 339,450
  ورق استیل 309 نگیر ضخامت 12 میل عرض 1500 121.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 348,624
  ورق استیل 309 نگیر ضخامت 15 میل عرض 1500 151.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
  ورق استیل 309 نگیر ضخامت 20 میل عرض 1500 201.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
  ورق استیل 310 نگیر ضخامت 2 میل عرض 1000 21رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 466,972
  ورق استیل 310 نگیر ضخامت 2 میل عرض 1250 21.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 466,972
  ورق استیل 310 نگیر ضخامت 2 میل عرض 1500 21.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 466,972
  ورق استیل 310 نگیر ضخامت 2.5 میل عرض 1000 2.51رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 466,972
  ورق استیل 310 نگیر ضخامت 2.5 میل عرض 1250 2.51.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 466,972
  ورق استیل 310 نگیر ضخامت 2.5 میل عرض 1500 2.51.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 466,972
  ورق استیل 310 نگیر ضخامت 3 میل عرض 1000 31رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 466,972
  ورق استیل 310 نگیر ضخامت 3 میل عرض 1250 31.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 466,972
  ورق استیل 310 نگیر ضخامت 3 میل عرض 1500 31.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 466,972
  ورق استیل 310 نگیر ضخامت 4 میل عرض 1500 41.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 466,972
  ورق استیل 310 نگیر ضخامت 5 میل عرض 1500 51.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 466,972
  ورق استیل 310 نگیر ضخامت 6 میل عرض 1500 61.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 466,972
  ورق استیل 310 نگیر ضخامت 8 میل عرض 1500 81.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 466,972
  ورق استیل 310نگیر ضخامت 10 میل عرض 1500 101.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 466,972
  ورق استیل 310نگیر ضخامت 12 میل عرض 1500 121.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 466,972
  ورق استیل 310نگیر ضخامت 15 میل عرض 1500 151.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 466,972
  ورق استیل 310نگیر ضخامت 20 میل عرض 1500 201.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 426,606

  قیمت ورق استیل نگیر

  نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکشور قیمت خرید
  ورق استیل 309 نگیر ضخامت 2 میل عرض 1000 21رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 330,275
  ورق استیل 309 نگیر ضخامت 2 میل عرض 1250 21.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 334,862
  ورق استیل 309 نگیر ضخامت 2 میل عرض 1500 21.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 334,862
  ورق استیل 309 نگیر ضخامت 2.5 میل عرض 1000 2.51رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
  ورق استیل 309 نگیر ضخامت 2.5 میل عرض 1250 2.51.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
  ورق استیل 309 نگیر ضخامت 2.5 میل عرض 1500 2.51.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
  ورق استیل 309 نگیر ضخامت 3 میل عرض 1000 31رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 307,339
  ورق استیل 309 نگیر ضخامت 3 میل عرض 1250 31.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
  ورق استیل 309 نگیر ضخامت 3 میل عرض 1500 31.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 330,275
  ورق استیل 309 نگیر ضخامت 4 میل عرض 1500 41.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
  ورق استیل 309 نگیر ضخامت 5 میل عرض 1500 51.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
  ورق استیل 309 نگیر ضخامت 6 میل عرض 1500 61.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 330,275
  ورق استیل 309 نگیر ضخامت 8 میل عرض 1500 81.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
  ورق استیل 309 نگیر ضخامت 10 میل عرض 1500 101.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 339,450
  ورق استیل 309 نگیر ضخامت 12 میل عرض 1500 121.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 348,624
  ورق استیل 309 نگیر ضخامت 15 میل عرض 1500 151.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
  ورق استیل 309 نگیر ضخامت 20 میل عرض 1500 201.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.5 عرض 1000 0.51رولکیلوگرمانبار تهرانچین 148,028
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.5 عرض 1250 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 148,028
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.6 عرض 1000 0.61رولکیلوگرمانبار تهرانچین 148,028
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.6 عرض 1250 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 148,028
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.7 عرض 1000 0.71رولکیلوگرمانبار تهرانچین 148,028
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.7 عرض 1250 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 148,028
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.8 عرض 1000 0.81رولکیلوگرمانبار تهرانچین 148,028
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.8 عرض 1250 0.81.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 148,028
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.9 عرض 1000 0.91رولکیلوگرمانبار تهرانچین 148,028
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.9 عرض 1250 0.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 148,028
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 1 عرض 1000 11رولکیلوگرمانبار تهرانچین 148,028
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 1 عرض 1250 11.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 148,028
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 1.25 عرض 1000 1.251رولکیلوگرمانبار تهرانچین 148,028
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 1.25 عرض 1250 1.251.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 148,028
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 1.5 عرض 1000 1.51رولکیلوگرمانبار تهرانچین 148,028
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 1.5 عرض 1250 1.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 148,028
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 2 عرض 1000 21رولکیلوگرمانبار تهرانچین 148,028
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 2 عرض 1250 21.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 148,028
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 2.5 عرض 1000 2.51رولکیلوگرمانبار تهرانچین 148,028
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 2.5 عرض 1250 2.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 148,028
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 3 عرض 1000 31رولکیلوگرمانبار تهرانچین 148,028
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 3 عرض 1250 31.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 148,028
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 4 عرض 1500 41.5رولکیلوگرمانبار تهرانچین 148,028
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 5 عرض 1500 51.5رولکیلوگرمانبار تهرانچین 148,028
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 6 عرض 1500 61.5رولکیلوگرمانبار تهرانچین 148,028
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 8 عرض 1500 81.5رولکیلوگرمانبار تهرانچین 148,028
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 10 عرض 1500 101.5رولکیلوگرمانبار تهرانچین 148,028
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 12 عرض 1500 121.5رولکیلوگرمانبار تهرانچین 148,028
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 15 ابعاد 6000*1500 151.5*6شیتکیلوگرمانبار تهرانچین 148,028
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 20 ابعاد 6000*1500 201.5*6شیتکیلوگرمانبار تهرانچین 148,028
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 30 ابعاد 6000*1500 301.5*6شیتکیلوگرمانبار تهرانچین 148,028
  ورق استیل 304 نگیرضخامت 40 ابعاد 6000*1500 401.5*6شیتکیلوگرمانبار تهرانچین 148,028
  ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.5 عرض 1000 0.51رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
  ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.5 عرض 1250 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
  ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.6 عرض 1000 0.61رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
  ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.6 عرض 1250 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
  ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.7 عرض 1000 0.71رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
  ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.7 عرض 1250 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
  ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.8 عرض 1000 0.81رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
  ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.8 عرض 1250 0.81.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
  ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.9 عرض 1000 0.91رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
  ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.9 عرض 1250 0.91.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
  ورق استیل 316 نگیرضخامت 1 عرض 1000 11رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 229,358
  ورق استیل 316 نگیرضخامت 1 عرض 1250 11.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 229,358
  ورق استیل 316 نگیرضخامت 1.25 عرض 1000 1.251رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 229,358
  ورق استیل 316 نگیرضخامت 1.25 عرض 1250 1.251.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 229,358
  ورق استیل 316 نگیرضخامت 1.5 عرض 1000 1.51رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 229,358
  ورق استیل 316 نگیرضخامت 1.5 عرض 1250 1.51.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 229,358
  ورق استیل 316 نگیرضخامت 2 عرض 1000 21رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 229,358
  ورق استیل 316 نگیرضخامت 2 عرض 1250 21.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 229,358
  ورق استیل 316 نگیرضخامت 2.5 عرض 1000 2.51رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 229,358
  ورق استیل 316 نگیرضخامت 2.5 عرض 1250 2.51.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 229,358
  ورق استیل 316 نگیرضخامت 3 عرض 1000 31رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 229,358
  ورق استیل 316 نگیرضخامت 3 عرض 1250 31.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 229,358
  ورق استیل 316 نگیرضخامت 4 عرض 1500 41.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 229,358
  ورق استیل 316 نگیرضخامت 5 عرض 1500 51.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 229,358
  ورق استیل 316 نگیرضخامت 6 عرض 1500 61.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 229,358
  ورق استیل 316 نگیرضخامت 8 عرض 1500 81.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 229,358
  ورق استیل 316 نگیرضخامت 10 عرض 1500 101.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 229,358
  ورق استیل 316 نگیرضخامت 12 عرض 1500 121.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 229,358
  ورق استیل 316 نگیرضخامت 15 ابعاد 6000*1500 151.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 229,358
  ورق استیل 316 نگیرضخامت 20 ابعاد 6000*1500 201.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 229,358
  ورق استیل 316 نگیرضخامت 30 ابعاد 6000*1500 301.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 229,358
  ورق استیل 316 نگیرضخامت 40 ابعاد 6000*1500 401.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 229,358
  ورق استیل 310 نگیر ضخامت 2 میل عرض 1000 21رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 466,972
  ورق استیل 310 نگیر ضخامت 2 میل عرض 1250 21.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 466,972
  ورق استیل 310 نگیر ضخامت 2 میل عرض 1500 21.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 466,972
  ورق استیل 310 نگیر ضخامت 2.5 میل عرض 1000 2.51رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 466,972
  ورق استیل 310 نگیر ضخامت 2.5 میل عرض 1250 2.51.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 466,972
  ورق استیل 310 نگیر ضخامت 2.5 میل عرض 1500 2.51.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 466,972
  ورق استیل 310 نگیر ضخامت 3 میل عرض 1000 31رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 466,972
  ورق استیل 310 نگیر ضخامت 3 میل عرض 1250 31.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 466,972
  ورق استیل 310 نگیر ضخامت 3 میل عرض 1500 31.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 466,972
  ورق استیل 310 نگیر ضخامت 4 میل عرض 1500 41.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 466,972
  ورق استیل 310 نگیر ضخامت 5 میل عرض 1500 51.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 466,972
  ورق استیل 310 نگیر ضخامت 6 میل عرض 1500 61.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 466,972
  ورق استیل 310 نگیر ضخامت 8 میل عرض 1500 81.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 466,972
  ورق استیل 310نگیر ضخامت 10 میل عرض 1500 101.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 466,972
  ورق استیل 310نگیر ضخامت 12 میل عرض 1500 121.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 466,972
  ورق استیل 310نگیر ضخامت 15 میل عرض 1500 151.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 466,972
  ورق استیل 310نگیر ضخامت 20 میل عرض 1500 201.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 426,606
  ورق استیل 310S نسوز ضخامت 2 میل عرض 1000 21رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 386,715
  ورق استیل 310S نسوز ضخامت 2 میل عرض 1250 21.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
  ورق استیل 310S نسوز ضخامت 2 میل عرض 1500 21.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 386,715
  ورق استیل 310S نسوز ضخامت 3 میل عرض 1000 31رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 386,715
  ورق استیل 310S نسوز ضخامت 3 میل عرض 1250 31.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
  ورق استیل 310S نسوز ضخامت 3 میل عرض 1500 31.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 386,715
  ورق استیل 310S نسوز ضخامت 4 میل عرض 1000 41رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 386,715
  ورق استیل 310S نسوز ضخامت 4 میل عرض 1250 41.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
  ورق استیل 310S نسوز ضخامت 4 میل عرض 1500 41.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 386,715
  ورق استیل 310S نسوز ضخامت 5 میل عرض 1500 51.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 386,715
  ورق استیل 310S نسوز ضخامت 6 میل عرض 1500 61.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 386,715
  ورق استیل 310S نسوز ضخامت 8 میل عرض 1500 81.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 386,715
  ورق استیل 310S نسوز ضخامت 10 میل عرض 1500 101.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 395,223
  ورق استیل 310S نسوز ضخامت 12 میل عرض 1500 121.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 395,223
  ورق استیل 310S نسوز ضخامت 15 میل عرض 1500 151.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 395,223
  ورق استیل 310S نسوز ضخامت 20 میل عرض 1500 201.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 395,223
  عناوین اصلی صفحه

   قیمت ورق استیل | خرید و فروش ورق استیل

   ورق استیل (Stainless Steel Sheet) ، نوعی ورق آلیاژی است که از ترکیب‌ عناصر فلزی خاصی ساخته می‌شود. قیمت ورق استیل بر مبنای ضخامت و آلیاژ سازنده آن متفاوت است. این ورق با نام‌های ورق استنلس استیل، ورق فولاد ضدزنگ و ورق فولاد زنگ‌نزن نیز شناخته می‌شود.

   برای رفع دغدغه خرید ورق استیل و دریافت مناسب ترین قیمت ورق استیل ، در ابتدا باید با انواع مختلف این محصول آشنا شوید. برای خرید، ابتدا باید نیاز صنعت خود را به خوبی بدانید و سپس با آگاهی نسبت به کاربرد انواع ورق استیل بگیر و نگیر ، تصمیم گیری نمایید.

   ویدیوی معرفی ورق استیل

   مزایای خرید ورق استیل از فولادسل

   1. اگر بارگیری از بنگاه‌های تهران انجام شود، واحد کنترل کیفیت (QC) کلیه محصولات را به‌طور کامل چک کرده و پس از تایید نهایی، بار مشتری ارسال خواهد شد.

   2. فولادسل تنها شرکت فولادی است که اقدام به فروش اعتبار اسنادی داخلی ریالی (LC) به صورت مدت‌دار و دیداری نموده است. مشترکین بانک‌های تجارت و صادرات از شرایط ویژه‌ای برخوردار هستند.

   3. واحد باربری شرکت (پتروبار)، پس از مذاکره با شرکت‌های باربری، معتمدترین باربری با کمترین قیمت، بیمه و سالم‌ترین ماشین‌ها را انتخاب می‌کند. سپس به تایید مشتری رسانده و در نهایت محصول را ارسال می‌کند.

   4. مشاوره تخصصی رایگان با مدیر فروش واحد

   5. امکان ارسال نمونه محصول یا گواهی محصول (Certificate)

   مشتریان محترم می‌توانند با مراجعه به کلیه بانک‌های سراسر کشور، نسبت به گشایش LC داخلی به ذینفعی فولادسل اقدام کنند. به این طریق می‌توانند از مزایای فروش اعتباری دربازه‌های زمانی یک تا شش ماه بهره‌مند شوند.

   قیمت روز ورق استیل

   مشخصات کلیه محصولات از جمله نوع، سایز، حالت، استاندارد، جزئیات مکان بارگیری و تحویل (کارخانه، کارگاه یا بنگاه)، واحد، قیمت هر واحد، تاریخ و ساعت آخرین به‌روزسانی در لیست قیمت قابل مشاهده است.

   اعتبار زمانی قیمت محصولات روی پیش‌فاکتورهای صادر شده قید می‌شود. جهت حصول اطمینان می‌توانید با کارشناسان فروش ما در ارتباط باشید.

   در صورتی که محصول مورد نظر خود را پیدا نکردید و یا احتیاج به مشاوره بیشتر در زمینه خرید و فروش این ورق داشتید، کارشناسان فولادسل با شماره تماس 02174486 پاسخگوی شما خواهند بود.

   ضخامت، ابعاد و گریدهای ورق استیل

   ضخامت ورق استیل بین 0.2 تا 100 میل و عرض آن 1000، 1220، 1250، 1500 و 2000 میلی متر است. فروش این ورق به صورت وزنی (کیلویی) و به دو شکل رول یا شیت (فابریک) برش خورده انجام می‌پذیرد. سطح ورق استیل به شکل تک پل، دو پل، مات، براق، میرور (آینه ای)، طرحدار (گندمی) قابل عرضه است.

   ورق استیل بر پایه عناصر تشکیل‌دهنده فولاد تولید شده با این تفاوت که برخی از عناصر گران‌قیمت نظیر کروم، نیکل، کربن، مولیبدن و سیلیسیم در ساختار این نوع از ورق به کار گرفته می‌شود. اما در حال حاضر ورق‌هایی که در بازار موجود هستند به طور معمول از یکی از استیل‌های 304، 316، 420، 310، 321، 309 و 430 تولید می‌شوند.

   ورق استیل در سه گرید سری 200 (نگیر)، سری 300 (نگیر) و سری 400 (بگیر) قابل عرضه است. لازم به ذکر است هر کدام از این گریدها خواص متفاوتی دارند.

   گریدهای ورق استیل

   ورق استیل قیمت انواع وارداتی

   1. قیمت ورق استیل چینی
   2. قیمت ورق استیل کلمبوس آفریقای جنوبی
   3. قیمت ورق استیل کره (پوسکو و تسکو)
   4. قیمت ورق استیل تایوان
   5. قیمت ورق استیل اسپانیا (آسرینکوس)
   6. قیمت ورق استیل ویراج هند

   دسته های مهم ورق استیل

   1. ورق استیل نگیر
   2. ورق استیل بگیر

   بارگیری ورق استیل از بنگاه ها و انبارهای تهران قابل انجام است. همچنین خدماتی نظیر رول به رول، نواربری، پانچ، فرمینگ و برش توسط فولادسل انجام می‌شود.

   ورق استیل چیست؟

   ورق استیل، به ورقی گفته می‌شود که پایه اصلی آن آهن است، اما آلیاژهای دیگری نیز دارد. این آلیاژها برای بهبود خواص مکانیکی ورق استیل، از جمله شکل‌پذیری، جوش‌پذیری و سختی به آن افزوده شده‌اند. بارزترین ویژگی ورق استیل، مقاومت آن در برابر خوردگی و زنگ‌زدگی است.

   از دیگر ویژگی‌های ورق استیل این است که در برابر دماهای بالا و پایین، مقاومت خوبی از خود نشان می‌دهد. به طوریکه می‌تواند دماهای 1000+ تا 200- سانتی‌گراد را به خوبی تحمل کند. ورق استیل در ساختار خود، میزان کمی کربن دارد. این مقدار به 2 درصد می‌رسد. توجه داشته باشید که هرچقدر میزان کربن در ورق استیل بیشتر باشد، انعطاف پذیری آن کاهش پیدا کرده و مقاومت ورق افزایش پیدا می‌کند.

   به طور کلی ورق های فولادی به دو دسته فولاد ساده و استیل ضد زنگ تقسیم بندی می‌شوند. فولاد ساده که به آن فولاد کربنی هم می‌گویند، در ترکیبات خود عناصر محدودی دارد. به این معنی که به جز کربن، دارای عناصر سیلسیم، منگنز، گوگرد و فسفر است. اگر به این ترکیبات عناصری مانند کروم و نیکل اضافه شود، استیل ضد زنگ به وجود می‌آید.

   عنصر دیگری که مقاومت فلز استیل را در برابر خوردگی افزایش می‌دهد، کروم است. این عنصر خاصیت ضد زنگ بودن را تقویت می‌کند و طول عمر مفید محصولات ساخته شده با ورق استیل را افزایش می‌دهد.

   انواع ورق استیل دکوراتیو

   ورق استیل دکوراتیو همانطور که از نامش پیداست، برای اجرای دکوراسیون و تولید لوازم دکوراتیو استفاده می‌شود. این ورق تنوع بالایی دارد که از جمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

   • طراحی و ساخت سقف ساختمان با کاربری‌های مختلف
   • پوشش بدنه و سقف کابین آسانسور
   • ساخت لوازم خانگی
   • ساخت قطعات و تجهیزات در صنایع دریایی و کشتی‌سازی
   • ساخت تانکرهای حمل مواد شیمیایی
   • ساخت بدنه خودرو، کامیون و هواپیما
   • ساخت لوازم الکرتیکی
   • تولید تجهیزات پزشکی
   • ساخت لوازم آزمایشگاهی که امکان خوردگی در آنها وجود دارد
   • صنایع تولید کاغذ
   • تولید مواد شیمیایی

   مناسب ترین قیمت ورق استیل در فولادسل همره با امکان خرید اعتباری و اقساطی

   کاربرد ورق استیل

   ورق استیل به دلیل برخورداری از ویژگی‌های منحصر به فرد، کاربردهای گسترده‌ای در صنایع مختلف دارد. اگر بخواهیم لیستی از کاربردهای این محصول در اختیار شما قرار دهیم، باید به موارد زیر اشاره کنیم:

   1. طراحی و ساخت سقف ساختمان با کاربری‌های مختلف
   2. پوشش بدنه و سقف کابین آسانسور
   3. ساخت لوازم خانگی
   4. ساخت قطعات و تجهیزات در صنایع دریایی و کشتی‌سازی
   5. ساخت تانکرهای حمل مواد شیمیایی
   6. ساخت بدنه خودرو، کامیون و هواپیما
   7. ساخت لوازم الکترونیکی
   8. تولید تجهیزات پزشکی
   9. ساخت لوازم آزمایشگاهی که امکان خوردگی در آنها وجود دارد
   10. صنایع تولید کاغذ
   11. تولید مواد شیمیایی

   مناسب ترین قیمت ورق استیل در فولادسل همره با امکان خرید اعتباری و اقساطی

   فولادسل، تجربه یک خرید امن

   نظر شما

   مراحل سفارش محصول

   • افزودن به سبد خرید
    1
   • ورود به حساب کاربری
    2
   • بررسی کارشناس فروش
    3
   • تحویل پیش فاکتور
    4
   • کنترل کیفیت
    5
   • ارسال سفارش
    6

   قیمت ورق های فولادی