دسته بندی محصولات
ورق استیل
فیلتر محصولات
آوا شامی پاک
علیرضا دوستی
علی سنگنیان
عاطفه متین
زهرا بیگلری
علیرضا حقوقی
سعید ایلخانی
اکرم سمیعی
الهه دوستی
محسن صحرانورد
نادیا هاشمی
مسعود دادور
امیر افراز سورانی
سودابه قرگز
محمدجواد نظری
محمد علی کارگر
سمیرا حبیب نژاد
مسعود شاه حسینی
محاسبه وزن ورق

قیمت ورق استیل

قیمت ورق استیل بگیر

نام محصول ضخامتابعادحالتواحد سفارشمحل تحویلکشور قیمت

ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.4 عرض 1000

0.41رولکیلوگرمانبار تهرانچین 114,680

ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.4 عرض 1250

0.41.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 111,930

ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.5 عرض 1000

0.51رولکیلوگرمانبار تهرانچین 111,930

ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.5 عرض 1250

0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 111,930

ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.6 عرض 1000

0.61رولکیلوگرمانبار تهرانچین 111,930

ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.6 عرض 1250

0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 111,930

ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.7 عرض 1000

0.71رولکیلوگرمانبار تهرانچین 111,930

ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.7 عرض 1250

0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 111,930

ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.8 عرض 1000

0.81رولکیلوگرمانبار تهرانچین 111,930

ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.8 عرض 1250

0.81.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 111,930

ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.9 عرض 1000

0.91رولکیلوگرمانبار تهرانچین 111,930

ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.9 عرض 1250

0.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 111,930

ورق استیل 430 بگیرضخامت 1 عرض 1000

11رولکیلوگرمانبار تهرانچین 111,930

ورق استیل 430 بگیرضخامت 1 عرض 1250

11.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 111,930

ورق استیل 430 بگیرضخامت 1.25 عرض 1000

1.251رولکیلوگرمانبار تهرانچین 110,090

ورق استیل 430 بگیرضخامت 1.25 عرض 1250

1.251.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 110,090

ورق استیل 430 بگیرضخامت 1.5 عرض 1000

1.51رولکیلوگرمانبار تهرانچین 110,090

ورق استیل 430 بگیرضخامت 1.5 عرض 1250

1.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 110,090

ورق استیل 430 بگیرضخامت 2 عرض 1000

21رولکیلوگرمانبار تهرانچین 110,090

ورق استیل 430 بگیرضخامت 2 عرض 1250

21.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 110,090

ورق استیل 430 بگیرضخامت 2.5 عرض 1000

2.51رولکیلوگرمانبار تهرانچین 110,090

ورق استیل 430 بگیرضخامت 2.5 عرض 1250

2.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 110,090

ورق استیل 430 بگیرضخامت 3 عرض 1000

31رولکیلوگرمانبار تهرانچین 110,090

ورق استیل 430 بگیرضخامت 3 عرض 1250

31.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 110,090

ورق استیل 430 بگیرضخامت 4 عرض 1000

41رولکیلوگرمانبار تهرانچین 110,090

ورق استیل 430 بگیرضخامت 4 عرض 1250

41.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 110,090

قیمت ورق استیل نگیر

نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکشور قیمت

ورق استیل 309 نگیر ضخامت 2 میل عرض 1000

21رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 422,020

ورق استیل 309 نگیر ضخامت 2 میل عرض 1250

21.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 422,020

ورق استیل 309 نگیر ضخامت 2 میل عرض 1500

21.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 422,020

ورق استیل 309 نگیر ضخامت 2.5 میل عرض 1000

2.51رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 422,020

ورق استیل 309 نگیر ضخامت 2.5 میل عرض 1250

2.51.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 422,020

ورق استیل 309 نگیر ضخامت 2.5 میل عرض 1500

2.51.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 422,020

ورق استیل 309 نگیر ضخامت 3 میل عرض 1000

31رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 422,020

ورق استیل 309 نگیر ضخامت 3 میل عرض 1250

31.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 422,020

ورق استیل 309 نگیر ضخامت 3 میل عرض 1500

31.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 422,020

ورق استیل 309 نگیر ضخامت 4 میل عرض 1500

41.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 422,020

ورق استیل 309 نگیر ضخامت 5 میل عرض 1500

51.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 422,020

ورق استیل 309 نگیر ضخامت 6 میل عرض 1500

61.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 422,020

ورق استیل 309 نگیر ضخامت 8 میل عرض 1500

81.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 440,370

ورق استیل 309 نگیر ضخامت 10 میل عرض 1500

101.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 440,370

ورق استیل 309 نگیر ضخامت 12 میل عرض 1500

121.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 440,370

ورق استیل 309 نگیر ضخامت 15 میل عرض 1500

151.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 440,370

ورق استیل 309 نگیر ضخامت 20 میل عرض 1500

201.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 440,370

ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.5 عرض 1000

0.51رولکیلوگرمانبار تهرانچین 179,820

ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.5 عرض 1250

0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 179,820

ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.6 عرض 1000

0.61رولکیلوگرمانبار تهرانچین 179,820

ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.6 عرض 1250

0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 179,820

ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.7 عرض 1000

0.71رولکیلوگرمانبار تهرانچین 179,820

ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.7 عرض 1250

0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 179,820

ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.8 عرض 1000

0.81رولکیلوگرمانبار تهرانچین 179,820

ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.8 عرض 1250

0.81.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 179,820

ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.9 عرض 1000

0.91رولکیلوگرمانبار تهرانچین 179,820

ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.9 عرض 1250

0.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 179,820

ورق استیل 304 نگیرضخامت 1 عرض 1000

11رولکیلوگرمانبار تهرانچین 179,820

ورق استیل 304 نگیرضخامت 1 عرض 1250

11.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 172,480

ورق استیل 304 نگیرضخامت 1.25 عرض 1000

1.251رولکیلوگرمانبار تهرانچین 172,480

ورق استیل 304 نگیرضخامت 1.25 عرض 1250

1.251.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 172,480

ورق استیل 304 نگیرضخامت 1.5 عرض 1000

1.51رولکیلوگرمانبار تهرانچین 172,480

ورق استیل 304 نگیرضخامت 1.5 عرض 1250

1.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 172,480

ورق استیل 304 نگیرضخامت 2 عرض 1000

21رولکیلوگرمانبار تهرانچین 166,970

ورق استیل 304 نگیرضخامت 2 عرض 1250

21.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 166,970

ورق استیل 304 نگیرضخامت 2.5 عرض 1000

2.51رولکیلوگرمانبار تهرانچین 166,970

ورق استیل 304 نگیرضخامت 2.5 عرض 1250

2.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 166,970

ورق استیل 304 نگیرضخامت 3 عرض 1000

31رولکیلوگرمانبار تهرانچین 166,970

ورق استیل 304 نگیرضخامت 3 عرض 1250

31.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 166,970

ورق استیل 304 نگیرضخامت 4 عرض 1500

41.5رولکیلوگرمانبار تهرانچین 166,970

ورق استیل 304 نگیرضخامت 5 عرض 1500

51.5رولکیلوگرمانبار تهرانچین 166,970

ورق استیل 304 نگیرضخامت 6 عرض 1500

61.5رولکیلوگرمانبار تهرانچین 166,970

ورق استیل 304 نگیرضخامت 8 عرض 1500

81.5رولکیلوگرمانبار تهرانچین 169,720

ورق استیل 304 نگیرضخامت 10 عرض 1500

101.5رولکیلوگرمانبار تهرانچین 169,720

ورق استیل 304 نگیرضخامت 12 عرض 1500

121.5رولکیلوگرمانبار تهرانچین 169,720

ورق استیل 304 نگیرضخامت 15 ابعاد 6000*1500

151.5*6شیتکیلوگرمانبار تهرانچین 169,720

ورق استیل 304 نگیرضخامت 20 ابعاد 6000*1500

201.5*6شیتکیلوگرمانبار تهرانچین 169,720

ورق استیل 304 نگیرضخامت 30 ابعاد 6000*1500

301.5*6شیتکیلوگرمانبار تهرانچین 169,720

ورق استیل 304 نگیرضخامت 40 ابعاد 6000*1500

401.5*6شیتکیلوگرمانبار تهرانچین 169,720

ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.5 عرض 1000

0.51رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 284,400

ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.5 عرض 1250

0.51.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 284,400

ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.6 عرض 1000

0.61رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 284,400

ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.6 عرض 1250

0.61.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 284,400

ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.7 عرض 1000

0.71رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 284,400

ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.7 عرض 1250

0.71.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 284,400

ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.8 عرض 1000

0.81رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 284,400

ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.8 عرض 1250

0.81.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 284,400

ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.9 عرض 1000

0.91رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 279,820

ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.9 عرض 1250

0.91.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 279,820

ورق استیل 316 نگیرضخامت 1 عرض 1000

11رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 279,820

ورق استیل 316 نگیرضخامت 1 عرض 1250

11.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 279,820

ورق استیل 316 نگیرضخامت 1.25 عرض 1000

1.251رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 279,820

ورق استیل 316 نگیرضخامت 1.25 عرض 1250

1.251.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 279,820

ورق استیل 316 نگیرضخامت 1.5 عرض 1000

1.51رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 279,820

ورق استیل 316 نگیرضخامت 1.5 عرض 1250

1.51.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 279,820

ورق استیل 316 نگیرضخامت 2 عرض 1000

21رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 275,230

ورق استیل 316 نگیرضخامت 2 عرض 1250

21.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 275,230

ورق استیل 316 نگیرضخامت 2.5 عرض 1000

2.51رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 266,060

ورق استیل 316 نگیرضخامت 2.5 عرض 1250

2.51.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 266,060

ورق استیل 316 نگیرضخامت 3 عرض 1000

31رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 266,060

ورق استیل 316 نگیرضخامت 3 عرض 1250

31.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 266,060

ورق استیل 316 نگیرضخامت 4 عرض 1500

41.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 266,060

ورق استیل 316 نگیرضخامت 5 عرض 1500

51.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 266,060

ورق استیل 316 نگیرضخامت 6 عرض 1500

61.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 266,060

ورق استیل 316 نگیرضخامت 8 عرض 1500

81.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 266,060

ورق استیل 316 نگیرضخامت 10 عرض 1500

101.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 266,060

ورق استیل 316 نگیرضخامت 12 عرض 1500

121.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 266,060

ورق استیل 316 نگیرضخامت 15 ابعاد 6000*1500

151.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 266,060

ورق استیل 316 نگیرضخامت 20 ابعاد 6000*1500

201.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 279,820

ورق استیل 316 نگیرضخامت 30 ابعاد 6000*1500

301.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 279,820

ورق استیل 316 نگیرضخامت 40 ابعاد 6000*1500

401.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 279,820

ورق استیل 310 نسوز ضخامت 2 میل عرض 1000

21رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 486,240

ورق استیل 310 نسوز ضخامت 2 میل عرض 1250

21.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 486,240

ورق استیل 310 نسوز ضخامت 2 میل عرض 1500

21.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 486,240

ورق استیل 310 نسوز ضخامت 2.5 میل عرض 1000

2.51رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 486,240

ورق استیل 310 نسوز ضخامت 2.5 میل عرض 1250

2.51.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 486,240

ورق استیل 310 نسوز ضخامت 2.5 میل عرض 1500

2.51.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 486,240

ورق استیل 310 نسوز ضخامت 3 میل عرض 1000

31رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 486,240

ورق استیل 310 نسوز ضخامت 3 میل عرض 1250

31.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 486,240

ورق استیل 310 نسوز ضخامت 3 میل عرض 1500

31.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 486,240

ورق استیل 310 نسوز ضخامت 4 میل عرض 1500

41.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 486,240

ورق استیل 310 نسوز ضخامت 5 میل عرض 1500

51.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 486,240

ورق استیل 310 نسوز ضخامت 6 میل عرض 1500

61.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 486,240

ورق استیل 310 نسوز ضخامت 8 میل عرض 1500

81.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 504,590

ورق استیل 310 نسوز ضخامت 10 میل عرض 1500

101.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 504,590

ورق استیل 310 نسوز ضخامت 12 میل عرض 1500

121.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 504,590

ورق استیل 310 نسوز ضخامت 15 میل عرض 1500

151.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 504,590

ورق استیل 310 نسوز ضخامت 20 میل عرض 1500

201.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 504,590

ورق استیل 310S نسوز ضخامت 2 میل عرض 1000

21رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 550,460

ورق استیل 310S نسوز ضخامت 2 میل عرض 1250

21.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 550,460

ورق استیل 310S نسوز ضخامت 2 میل عرض 1500

21.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 550,460

ورق استیل 310S نسوز ضخامت 3 میل عرض 1000

31رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 550,460

ورق استیل 310S نسوز ضخامت 3 میل عرض 1250

31.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 550,460

ورق استیل 310S نسوز ضخامت 3 میل عرض 1500

31.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 550,460

ورق استیل 310S نسوز ضخامت 4 میل عرض 1000

41رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 550,460

ورق استیل 310S نسوز ضخامت 4 میل عرض 1250

41.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 550,460

ورق استیل 310S نسوز ضخامت 4 میل عرض 1500

41.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 550,460

ورق استیل 310S نسوز ضخامت 5 میل عرض 1500

51.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 550,460

ورق استیل 310S نسوز ضخامت 6 میل عرض 1500

61.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 550,460

ورق استیل 310S نسوز ضخامت 8 میل عرض 1500

81.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 550,460

ورق استیل 310S نسوز ضخامت 10 میل عرض 1500

101.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 550,460

ورق استیل 310S نسوز ضخامت 12 میل عرض 1500

121.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 550,460

ورق استیل 310S نسوز ضخامت 15 میل عرض 1500

151.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 550,460

ورق استیل 310S نسوز ضخامت 20 میل عرض 1500

201.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 550,460
مزیت های خرید از فولادسل
فهرست مطالب

  قیمت روز ورق استیل

  ورق استیل یکی از مهم‌ترین محصولات فلزی در صنعت است که کاربردهای بسیار گسترده‌ای دارد. قیمت ورق استیل بستگی به عوامل متعددی دارد. از جمله این عوامل می‌توان به ضخامت و ابعاد ورق، نوع آلیاژ و استاندارد محصول، کیفیت گالوانیزه یا روکش، حجم سفارش و شرایط بازار اشاره کرد. همچنین، ارتباط با تامین‌کنندگان معتبر و کارآمد نیز بر قیمت روز ورق استیل تاثیر می‌گذارد. به همین دلیل، برای اطلاع از قیمت ورق استیل صنعتی و دریافت بهترین پیشنهاد، معمولا توصیه می‌شود با تامین‌کنندگان و تولیدکنندگان معتبر تماس بگیرید و از مشاوره تخصصی رایگان شرکت های بازرگانی بهره بگیرید. این امر به شما کمک می‌کند تا بهترین و مناسب‌ترین قیمت ورق استیل مورد نیاز خود را بدست آورید و در کاربردهای مختلف صنعتی، ساختمانی، خودروسازی، لوازم خانگی و سایر بخش‌های صنعتی از این محصول برای اجرای پروژه‌ها و تولیدات خود استفاده نمایید.

  ورق استیل

  عوامل موثر در قیمت ورق استیل

  همانطور که در قسمت قبل اشاره کردیم، عوامل مختلفی در قیمت ورق استیل تاثیر گذار هستند. عواملی که میتوان به آنها اشاره داشت عبارتند از:

  1. ضخامت و ابعاد ورق: با توجه به سفارش مشتریان و استانداردهای تولید، ورق‌های با ضخامت و ابعاد مختلف به بازار عرضه میشوند. از آنجا که فراورده های فولادی به صورت کیلویی به فروش میرسند، ورق استیل صنعتی با ابعاد و ضخامت متنوع، قیمت‌های متفاوتی دارند. عموما قیمت استنلس استیل ضخیم‌تر بالاتر از سایر انواع آن خواهد بود.
  2. نوع آلیاژ و استاندارد محصول: ورق‌های استیل با انواع آلیاژها و استانداردهای مختلف در بازار موجود هستند که می‌تواند تاثیر مستقیمی بر قیمت داشته باشد.
  3. کیفیت گالوانیزه یا روکش: ورق‌های گالوانیزه یا با روکش‌های خاص، به دلیل ویژگی‌های بیشتر، معمولاً قیمت بالاتری دارند.
  4. حجم سفارش: حجم و مقدار سفارش ورق استیل نیز می‌تواند تاثیر زیادی بر قیمت داشته باشد.
  5. میزان تقاضا در بازار: تقاضا و عرضه در بازار به طور مستقیم بر قیمت ورق استیل تاثیر می‌گذارد؛ افزایش تقاضا و کاهش عرضه معمولا به افزایش قیمت منجر می‌شود.
  6. ارتباط با تامین‌کنندگان معتبر: ارتباط موثر با تامین‌کنندگان معتبر و کارآمد می‌تواند در تعیین قیمت مناسب و صرفه‌جویی در هزینه‌ها تاثیرگذار باشد.
  7. شرایط اقتصادی: وضعیت اقتصادی کشور و نرخ ارز نیز می‌تواند بر قیمت روز ورق استیل تأثیر داشته باشد.

  به طور کلی، برای دستیابی به بهترین قیمت ورق استیل صنعتی، دریافت مشاوره تخصصی از تامین‌کنندگان معتبر و تجربه‌دار میتواند بهترین تجربه خرید ورق استیل را برای شما رقم بزند.

  ورق استیل

  ورق استیل چیست؟ از محصولات فولادی می‌توان به ورق استیل اشاره کرد که پایه اصلی آن آهن و دارای خواص مکانیکی مخصوص به خود بوده و این موضوع مربوط به آلیاژ به کار رفته در آن است که این آلیاژها برای بهبود خواصی همچون جوش پذیری، شکل پذیری و سختی به آن اضافه می‌گردد. همین موضوع سبب شده تا قیمت ورق استیل بالاتر از دیگر محصولات باشد.

  علاوه بر تمامی این موارد، مقاومت خوب این ورق در برابر دما باعث شده تا سازگاری بسیار خوبی در دمای +1150 تا _200 سانتی گراد داشته باشد. لازم به ذکر است که در ساختار این ورق کربن وجود دارد و با افزایش کربن، انعطاف پذیری محصول کاهش یافته و مقاومت آن افزایش می‌یابد. کروم، عنصر دیگری است که در استیل یافت می‌شود. ورق استیل صنعتی خاصیت ضد زنگ بودن و عمر بالای خود را مدیون کروم است.

  کاربرد ورق استیل

  از این محصول به دلیل زیبایی‌اش در دکور خانه‌ها استفاده می‌شود. از جمله صنایعی که از ورق استیل استفاده می‌کنند می‌توان به موارد زیر اشاره داشت:

  • تولید تجهیزات پزشکی
  • پوشش بدنه و سقف کابین آسانسور
  • تولید مواد شیمیایی
  • تولید قطعات کشتی سازی
  • ساخت لوازم خانگی
  • ساخت تانکرهای حمل مواد شیمیایی و غذایی
  • ساخت سقف
  • ساخت لوازم الکتریکی
  • صنایع تولید کاغذ
  • ساخت بدنه خودرو، کامیون و هواپیما
  • لوازم آزمایشگاه
  • صنایع غذایی

  انواع ورق استیل

  ورق استیل در انواع مختلفی به بازار ارائه می شوند که تنوع ویژگی های آن تنوع قیمت استنلس استیل را به دنبال دارد. برای خرید استیل باید به نوع و ویژگی های آن توجه داشته باشید تا بتوانید بهترین نتیجه را از خرید خود کسب کنید. در ادامه با انواع مختلف ورق استیل صنعتی آشنا خواهیم شد.

  دسته های مهم ورق استیل

  • ورق استیل نگیر
  • ورق استیل بگیر

  گریدهای ورق استیل

  کشورهای تولید کننده ورق استیل

  با توجه به اینکه تولیدات ورق استیل در داخل کشور، پاسخگوی نیاز عمده این محصول نمی‌شود، واردات این فرآورده از طریق کشورهایی نظیر از آمریکا ، ژاپن و آلمان انجام می‌شد، که امروزه بیشتر از کشورهای چین، تایوان و آفریقای جنوبی تامین می‌شود. با این حال صنایع فولاد داخلی در تلاشند تا با افزایش ظرفیت تولید ورق استیل صنعتی داخلی، نیاز واردات این ورق را برطرف سازند. فولادهای نسوز ورق استیل کلمبوس آفریقای جنوبی در بازار با نام استنلس استیل کلمبوس نیز شهرت دارند. استنلس استیل کلمبوس در فرآیندهای شیمیایی، صنایع غذایی و لبنی و آشامیدنی، انتخابی مناسب است.

  این گرید ورق فولادی، دارای ترکیبی عالی از استحکام، مقاومت در برابر خوردگی و قابلیت ساخت است. بدون شک نوسانات نرخ ارز بر قیمت ورق استیل چینی با توجه به کیفیت و ویژگی‌های ساختاری و قیمت ورق استیل کلمبوس تاثیرگذاری مستقیم دارد. از این رو با توجه به نوع نیاز خود، دریافت مشاوره و مقایسه قیمت استنلس استیل و ویژگی‌های هر کدام، می‌توانید بهترین انتخاب را برای ثبت سفارش خرید ورق استیل انجام دهید. ماده اولیه به کار رفته در ساخت ورق استیل با توجه به درصد کربن، نیکل و کروم موجود در آن انواع مختلفی دارد. 

  قیمت ورق استیل

  ضخامت، ابعاد و گریدها

  در بازار می‌توان ورق‌های استیل را در ضخامت‌های مختلفی یافت. این محصول را می‌توان در ضخامت‌های 0.2 تا 100 میل پیدا کرد و عرض آن بین 1000 تا 2000 میلی متر متغیر است و این موضوع بسته به کاربردی که دارد تعیین می‌شود. برای خرید این ورق‌ها می‌توان آن‌ها را به صورت رول، شیت و کیلویی پیدا کرد. سطح ورق استیل صنعتی نیز به اشکال زیر در سطح بازار موجود است:

  1. تک پل (مات)
  2. دو پل (مات)
  3. خشدار
  4. براق
  5. میرور (آینه ای)
  6. طرحدار (گندمی)

  ورق استیل را بر پایه عناصر فولادی به تولید می‌رسانند اما در این نوع علاوه بر کروم و کربن، از مولیبدن، نیکل و سیلیسیم که بسیار گران‌بها هستند استفاده می‌شود. این محصولات در گریدهای 200، 300 و 400 وجود داشته که هر یک از آن‌ها با خواص متفاوت تنوع قیمت استنلس استیل را به همراه دارند.

  خرید ورق استیل

  برای خرید ورق استیل باید نکات مختلفی را مد نظر قرار داد. از جمله مهمترین نکات در خرید ورق استیل صنعتی ، اطمینان از نوع آلیاژ و استاندارد مناسب برای پروژه، مطابقت ضخامت و ابعاد ورق با نیازهای مورد نظر، انتخاب کیفیت مناسب برای ورق گالوانیزه یا روکش به منظور مقاومت به خوردگی ورق استیل می باشد. دریافت مشاوره و راهنمای خرید از شرکت های بازرگانی معتبر و مطمئن به منظور تضمین کیفیت و قیمت روز ورق استیل صنعتی و استانداردهای لازم در تولید محصول از جمله دیگر موارد و نکات مهم در ثبت سفارش خرید و فروش ورق استیل است. از سایر موارد مهم و قابل توجه برای خرید استیل نکات زیر قابل اشاره هستند:

  • درخواست گزارش‌ها و تست‌های کیفیت مرتبط
  • انتخاب ورق با تنوع و انعطاف‌پذیری برای پاسخ به نیازهای مختلف پروژه
  • مقایسه قیمت استیل و شرایط پرداخت با تأمین‌کنندگان مختلف
  • اطمینان از پشتیبانی و خدمات پس از فروش از تامین‌کننده
  • مشورت با کارشناسان تخصصی برای انتخاب بهترین گزینه خرید ورق استیل

  با توجه به نکات گفته شده، درمیابیم که همچون ضخامت، عرض، گرید، نوع و سطح آن، موارد مهم دیگری هستند که در هنگام خرید ورق استیل باید به آن توجه شود تا علاوه تر تضمین کیفیت، بهترین قیمت ورق استیل و تجربه خرید بهینه برای شما فراهم شود. فولادسل به عنوان یکی از برترین مجموعه های بازرگانی فعال در حوزه آهن آلات، با درنظر گرفتن مزایا و خدمات منحصر به فرد فروش ورق استیل صنعتی، گام موثری در فراهم آوردن بهترین تجربه خرید انواع ورق و مقاطع فولادی برای شما برداشته است. شما عزیزان می‌توانید برای اطلاع از قیمت ورق استیل و خرید آن، از طریق شماره‌ 02174486 با مشاورین و کارشناسان مجموعه فولادسل در ارتباط باشید.

  مزایای خرید ورق استیل از فولادسل

  با ثبت سفارش خرید ورق استیل از طریق فولادسل میتوانید از مزایای ویژه زیر برخوردار شوید:

  1. بارگیری از بنگاه‌های تهران با کنترل کیفیت و تایید نهایی انجام می‌شود.
  2. امکان خرید اعتبار اسنادی داخلی ریالی (LC) به صورت مدت‌دار و دیداری در فولادسل وجود دارد.
  3. انتخاب معتمدترین باربری با کمترین قیمت و ماشین‌های بیمه شده توسط واحد باربری شرکت (پتروبار) انجام می‌شود.
  4. مشاوره تخصصی رایگان با مدیر فروش واحد در زمان خرید امکان‌پذیر است.
  5. امکان ارسال نمونه محصول یا گواهی محصول (Certificate) در فولادسل فراهم است.
  6. ارائه‌دهنده بهترین قیمت در خرید استیل در بازار.

  فولادسل به عنوان مجموعه بازرگانی معتبر با بیش از دو دهه فعالیت در حوزه صنعت فولاد، با ارائه امکان خرید و فروش ورق استیل با استفاده از اعتبار اسنادی (LC)، شرایط خرید اقساطی را برای مشتریان خود فراهم میکند. بدین ترتیب، شما میتوانید بعد از ثبت سفارش، پرداخت آن را به صورت اقساط و طی 6 ماه انجام دهید. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص ثبت سفارش و شرایط بهره مندی از پرداخت اعتباری، با شماره تلفن 02174486 در تماس باشید.

  نمایش بیشتر
  سوالات متداول
  آیا ورق استیل در ایران تولید می شود؟
  خیر؛ این ورق وارداتی بوده و در ایران تولید نمی‌شود و همین موضوع یکی از عوامل بالا بودن قیمت ورق استیل است.
  ورق استیل خارجی در بازار هست؟
  بله ورق چین و تایوان و در بعضی موارد آفریقای جنوبی و کره را می‌توان در بازار یافت.
  نظر شما

  نظرات
  نظرات منتشر شده 6
 • هومن صدقی

  ۶ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۳:۴۳

  اقا یه سوال ورق استیل ایرانی نداریم ؟

 • ابراهیم

  ۷ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۱:۳۴

  سلام، کدوم نوع ورق استیل جوش پذیری داره؟

  1. فولادسل
   ۱۴ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۳:۴۶

   انواع ورق استیل خاصیت جوش پذیری دارند. نکته مهم در جوشکاری ورق استیل، روشهای مختلف جوش است که هر کدام کاربرد ویژه خود را دارند.

 • علی پیرزاد

  ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۷:۱۷

  سلام، من میخواستم سفارش ساخت بویلر صنعتی بدم، ولی نمیدونم از کدوم مدل ورق استیل رو باید سفارش بدم. میتونید کمکم کنید؟

  1. فولادسل
   ۱۴ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۱:۰۷

   باید از ورق استیل 310 استفاده کنید که اصطلاحا به آن \"ورق استیل نسوز\" هم گفته می‌شود. این نوع از ورق استیل در برابر حرارت بسیار مقاوم می‌باشند.

  مراحل سفارش محصول
  • افزودن به سبد خرید
   1
  • ورود به حساب کاربری
   2
  • بررسی کارشناس فروش
   3
  • تحویل پیش فاکتور
   4
  • کنترل کیفیت
   5
  • ارسال سفارش
   6