ورق استیل
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران

محاسبه وزن ورق استیل

304 نگیر

نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکشور قیمت خرید
ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.5 عرض… 0.51رولکیلوگرمانبار تهرانچین 114679
ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.5 عرض… 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 114679
ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.6 عرض… 0.61رولکیلوگرمانبار تهرانچین 114679
ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.6 عرض… 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 114679
ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.7 عرض… 0.71رولکیلوگرمانبار تهرانچین 114679
ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.7 عرض… 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 114679
ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.8 عرض… 0.81رولکیلوگرمانبار تهرانچین 114679
ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.8 عرض… 0.81.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 114679
ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.9 عرض… 0.91رولکیلوگرمانبار تهرانچین 114679
ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.9 عرض… 0.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 114679
ورق استیل 304 نگیرضخامت 1 عرض… 11رولکیلوگرمانبار تهرانچین 114679
ورق استیل 304 نگیرضخامت 1 عرض… 11.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 114679
ورق استیل 304 نگیرضخامت 1.25 عرض… 1.251رولکیلوگرمانبار تهرانچین 114679
ورق استیل 304 نگیرضخامت 1.25 عرض… 1.251.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 114679
ورق استیل 304 نگیرضخامت 1.5 عرض… 1.51رولکیلوگرمانبار تهرانچین 114679
ورق استیل 304 نگیرضخامت 1.5 عرض… 1.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 114679
ورق استیل 304 نگیرضخامت 2 عرض… 21رولکیلوگرمانبار تهرانچین 115596
ورق استیل 304 نگیرضخامت 2 عرض… 21.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 115596
ورق استیل 304 نگیرضخامت 2.5 عرض… 2.51رولکیلوگرمانبار تهرانچین 115596
ورق استیل 304 نگیرضخامت 2.5 عرض… 2.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 115596
ورق استیل 304 نگیرضخامت 3 عرض… 31رولکیلوگرمانبار تهرانچین 116514
ورق استیل 304 نگیرضخامت 3 عرض… 31.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 116514
ورق استیل 304 نگیرضخامت 4 عرض… 41رولکیلوگرمانبار تهرانچین 116514
ورق استیل 304 نگیرضخامت 4 عرض… 41.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 116514
ورق استیل 304 نگیرضخامت 5 عرض… 51رولکیلوگرمانبار تهرانچین 116514
ورق استیل 304 نگیرضخامت 5 عرض… 51.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 116514
ورق استیل 304 نگیرضخامت 6 عرض… 61رولکیلوگرمانبار تهرانچین 119266
ورق استیل 304 نگیرضخامت 6 عرض… 61.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 119266
ورق استیل 304 نگیرضخامت 8 عرض… 81رولکیلوگرمانبار تهرانچین 119266
ورق استیل 304 نگیرضخامت 8 عرض… 81.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 119266
ورق استیل 304 نگیرضخامت 10 عرض… 101رولکیلوگرمانبار تهرانچین 123853
ورق استیل 304 نگیرضخامت 10 عرض… 101.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 123853
ورق استیل 304 نگیرضخامت 12 عرض… 121رولکیلوگرمانبار تهرانچین 123853
ورق استیل 304 نگیرضخامت 12 عرض… 121.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 123853
ورق استیل 304 نگیرضخامت 15 ابعاد… 151.5*6شیتکیلوگرمانبار تهرانچین 123853
ورق استیل 304 نگیرضخامت 20 ابعاد… 201.5*6شیتکیلوگرمانبار تهرانچین 123853
ورق استیل 304 نگیرضخامت 30 ابعاد… 301.5*6شیتکیلوگرمانبار تهرانچین 123853
ورق استیل 304 نگیرضخامت 40 ابعاد… 401.5*6شیتکیلوگرمانبار تهرانچین 123853

310s نسوز

نام محصول ضخامتابعادحالتواحد سفارشمحل تحویلکشور قیمت خرید
ورق استیل 310S نسوز ضخامت 2… 21.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 403670
ورق استیل 310S نسوز ضخامت 3… 31.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 403670
ورق استیل 310S نسوز ضخامت 4… 41.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 403670
ورق استیل 310S نسوز ضخامت 5… 51.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 403670
ورق استیل 310S نسوز ضخامت 6… 61.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 403670
ورق استیل 310S نسوز ضخامت 8… 81.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 403670
ورق استیل 310Sنسوز ضخامت 10 میل… 101.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 403670

316 نگیر

نام محصول ضخامتابعادحالتواحد سفارشمحل تحویلکشور قیمت خرید
ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.5 عرض… 0.51رولکیلوگرمانبار تهرانچین 188073
ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.5 عرض… 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 188073
ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.6 عرض… 0.61رولکیلوگرمانبار تهرانچین 188073
ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.6 عرض… 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 188073
ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.7 عرض… 0.71رولکیلوگرمانبار تهرانچین 188073
ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.7 عرض… 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 188073
ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.8 عرض… 0.81رولکیلوگرمانبار تهرانچین 188073
ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.8 عرض… 0.81.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 188073
ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.9 عرض… 0.91رولکیلوگرمانبار تهرانچین 188073
ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.9 عرض… 0.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 188073
ورق استیل 316 نگیرضخامت 1 عرض… 11رولکیلوگرمانبار تهرانچین 188532
ورق استیل 316 نگیرضخامت 1 عرض… 11.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 188532
ورق استیل 316 نگیرضخامت 1.25 عرض… 1.251رولکیلوگرمانبار تهرانچین 188532
ورق استیل 316 نگیرضخامت 1.25 عرض… 1.251.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 188532
ورق استیل 316 نگیرضخامت 1.5 عرض… 1.51رولکیلوگرمانبار تهرانچین 188532
ورق استیل 316 نگیرضخامت 1.5 عرض… 1.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 188532
ورق استیل 316 نگیرضخامت 2 عرض… 21رولکیلوگرمانبار تهرانچین 188991
ورق استیل 316 نگیرضخامت 2 عرض… 21.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 188991
ورق استیل 316 نگیرضخامت 2.5 عرض… 2.51رولکیلوگرمانبار تهرانچین 188991
ورق استیل 316 نگیرضخامت 2.5 عرض… 2.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 188991
ورق استیل 316 نگیرضخامت 3 عرض… 31رولکیلوگرمانبار تهرانچین 188991
ورق استیل 316 نگیرضخامت 3 عرض… 31.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 188991
ورق استیل 316 نگیرضخامت 4 عرض… 41رولکیلوگرمانبار تهرانچین 188991
ورق استیل 316 نگیرضخامت 4 عرض… 41.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 188991
ورق استیل 316 نگیرضخامت 5 عرض… 51رولکیلوگرمانبار تهرانچین 189450
ورق استیل 316 نگیرضخامت 5 عرض… 51.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 189450
ورق استیل 316 نگیرضخامت 6 عرض… 61رولکیلوگرمانبار تهرانچین 189450
ورق استیل 316 نگیرضخامت 6 عرض… 61.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 189450
ورق استیل 316 نگیرضخامت 8 عرض… 81رولکیلوگرمانبار تهرانچین 189450
ورق استیل 316 نگیرضخامت 8 عرض… 81.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 189450
ورق استیل 316 نگیرضخامت 10 عرض… 101رولکیلوگرمانبار تهرانچین 189908
ورق استیل 316 نگیرضخامت 10 عرض… 101.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 189908
ورق استیل 316 نگیرضخامت 12 عرض… 121رولکیلوگرمانبار تهرانچین 189908
ورق استیل 316 نگیرضخامت 12 عرض… 121.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 189908
ورق استیل 316 نگیرضخامت 15 ابعاد… 151.5*6شیتکیلوگرمانبار تهرانچین 189908
ورق استیل 316 نگیرضخامت 20 ابعاد… 201.5*6شیتکیلوگرمانبار تهرانچین 189908
ورق استیل 316 نگیرضخامت 30 ابعاد… 301.5*6شیتکیلوگرمانبار تهرانچین 189908
ورق استیل 316 نگیرضخامت 40 ابعاد… 401.5*6شیتکیلوگرمانبار تهرانچین 189908

430بگیر

نام محصول ضخامتابعادحالتواحد سفارشمحل تحویلکشور قیمت خرید
ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.4 عرض… 0.41رولکیلوگرمانبار تهرانچین 68807
ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.4 عرض… 0.41.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 68807
ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.5 عرض… 0.51رولکیلوگرمانبار تهرانچین 68807
ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.5 عرض… 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 68807
ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.6 عرض… 0.61رولکیلوگرمانبار تهرانچین 68807
ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.6 عرض… 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 68807
ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.7 عرض… 0.71رولکیلوگرمانبار تهرانچین 68807
ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.7 عرض… 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 68807
ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.8 عرض… 0.81رولکیلوگرمانبار تهرانچین 68807
ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.8 عرض… 0.81.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 68807
ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.9 عرض… 0.91رولکیلوگرمانبار تهرانچین 68807
ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.9 عرض… 0.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 68807
ورق استیل 430 بگیرضخامت 1 عرض… 11رولکیلوگرمانبار تهرانچین 71560
ورق استیل 430 بگیرضخامت 1 عرض… 11.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 71560
ورق استیل 430 بگیرضخامت 1.25 عرض… 1.251رولکیلوگرمانبار تهرانچین 71560
ورق استیل 430 بگیرضخامت 1.25 عرض… 1.251.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 71560
ورق استیل 430 بگیرضخامت 1.5 عرض… 1.51رولکیلوگرمانبار تهرانچین 71560
ورق استیل 430 بگیرضخامت 1.5 عرض… 1.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 71560
ورق استیل 430 بگیرضخامت 2 عرض… 21رولکیلوگرمانبار تهرانچین 75229
ورق استیل 430 بگیرضخامت 2 عرض… 21.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 75229
ورق استیل 430 بگیرضخامت 2.5 عرض… 2.51رولکیلوگرمانبار تهرانچین 75229
ورق استیل 430 بگیرضخامت 2.5 عرض… 2.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 75229
ورق استیل 430 بگیرضخامت 3 عرض… 31رولکیلوگرمانبار تهرانچین 75229
ورق استیل 430 بگیرضخامت 3 عرض… 31.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 75229
ورق استیل 430 بگیرضخامت 4 عرض… 41رولکیلوگرمانبار تهرانچین 75229
ورق استیل 430 بگیرضخامت 4 عرض… 41.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 75229

ورق استنلس استیل (Stainless Steel Sheet) نوعی ورق آلیاژی است که از ترکیب‌ عناصر فلزی خاصی ساخته می‌شود. این محصول که با نام‌های ورق فولاد ضدزنگ و ورق فولاد زنگ‌نزن نیز شناخته می‌شود، بر پایه عناصر تشکیل‌دهنده فولاد تولید شده با این تفاوت که برخی از عناصر گران‌قیمت نظیر کروم، نیکل، کربن، مولیبدن و سیلیسیم در ساختار این نوع از ورق به کار گرفته می‌شود. این عناصر هر کدام ویژگی‌های خاصی دارند که سبب منحصربه‌فرد شدن ورق استیل می‌شود. به عنوان مثال؛ رفتار مغناطیسی که یکی از مولفه‌های پراهمیت و تاثیرگذار در انواع ورق استیل است، به طور مستقیم با میزان کروم موجود در این ورق‌ها در ارتباط است.
ورق‌های استیل همچنین مقاومت بسیار خوبی در برابر عوامل خورنده‌ای مثل اسیدها و بازها و آسیب‌های محیطی نظیر رطوبت، آب و هوا دارند؛ به‌همین دلیل به‌سادگی دچار اکسید آهن نشده و مقاومت کششی و تنشی خود را از دست نمی‌دهند. این ویژگی سبب شده تا ورق‌های استنلس استیل انتخاب مناسبی برای موقعیت‌های با آب‌وهوای نامساعد باشد.
فولاد ضدزنگ بر اساس ترکیبات و ویژگی‌ها به سه دسته بگیر، نگیر و نسوز تقسیم می‌شود که هرکدام از این دسته‌ها گرید مخصوص به خود را دارند که در بخش مقالات فولادپدیا به آن پرداخته‌ایم.

مراحل سفارش محصول

 • افزودن به سبد خرید
  1
 • ورود به حساب کاربری
  2
 • بررسی کارشناس فروش
  3
 • تحویل پیش فاکتور
  4
 • کنترل کیفیت
  5
 • ارسال سفارش
  6