فیلتر محصولات
محاسبه وزن ورق
آقای پاشا عقیلی
واحد فروش
آقای پاشا عقیلی
داخلی
108
021-74486
آقای آرین کیانمرز
واحد خرید
آقای آرین کیانمرز
داخلی
108
021-74486
آقای مسعود دادور
واحد فروش
آقای مسعود دادور
داخلی
108
021-74486
خانم نادیا هاشمی
واحد فروش
خانم نادیا هاشمی
داخلی
108
021-74486
خانم شیرین ساریخانی
واحد فروش
خانم شیرین ساریخانی
داخلی
108
021-74486
خانم عاطفه متین
واحد فروش
خانم عاطفه متین
داخلی
108
021-74486
آقای غلامحسین رجبی
واحد خرید
آقای غلامحسین رجبی
داخلی
108
021-74486
آقای امیرافراز سورانی
واحد خرید
آقای امیرافراز سورانی
داخلی
108
021-74486
آقای سعید ایلخانی
واحد خرید
آقای سعید ایلخانی
داخلی
108
021-74486
آقای محسن صحرانورد
واحد خرید
آقای محسن صحرانورد
داخلی
108
021-74486
آقای مجید شهشهانی
واحد فروش
آقای مجید شهشهانی
داخلی
108
021-74486
آقای متین سلطانی
واحد فروش
آقای متین سلطانی
داخلی
108
021-74486
خانم خاطره نیرومند
واحد فروش
خانم خاطره نیرومند
داخلی
108
021-74486
خانم الهه دوستی
واحد فروش
خانم الهه دوستی
داخلی
108
021-74486
آقای مسعود شاه حسینی
واحد فروش
آقای مسعود شاه حسینی
داخلی
108
021-74486
آقای کوشا خیبر
واحد فروش
آقای کوشا خیبر
داخلی
108
021-74486

قیمت ورق استیل

قیمت ورق استیل 304

قیمت ورق استیل 304

بروزرسانی: 29 خرداد 1403
خروجی اکسل
محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکشور قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.5 عرض 1250 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 172,727 17,273
ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.5 عرض 1000 0.51رولکیلوگرمانبار تهرانچین 172,727 17,273
ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.6 عرض 1000 0.61رولکیلوگرمانبار تهرانچین 172,727 17,273
ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.6 عرض 1250 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 172,727 17,273
ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.7 عرض 1000 0.71رولکیلوگرمانبار تهرانچین 170,909 17,091
ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.7 عرض 1250 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 170,909 17,091
ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.8 عرض 1000 0.81رولکیلوگرمانبار تهرانچین 170,909 17,091
ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.8 عرض 1250 0.81.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 170,909 17,091
ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.9 عرض 1000 0.91رولکیلوگرمانبار تهرانچین 170,909 17,091
ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.9 عرض 1250 0.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 170,909 17,091
ورق استیل 304 نگیرضخامت 1 عرض 1000 11رولکیلوگرمانبار تهرانچین 170,909 17,091
ورق استیل 304 نگیرضخامت 1 عرض 1250 11.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 170,909 17,091
ورق استیل 304 نگیرضخامت 1.25 عرض 1000 1.251رولکیلوگرمانبار تهرانچین 170,909 17,091
ورق استیل 304 نگیرضخامت 1.25 عرض 1250 1.251.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 170,909 17,091
ورق استیل 304 نگیرضخامت 1.5 عرض 1000 1.51رولکیلوگرمانبار تهرانچین 170,909 17,091
ورق استیل 304 نگیرضخامت 1.5 عرض 1250 1.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 170,909 17,091
ورق استیل 304 نگیرضخامت 2 عرض 1000 21رولکیلوگرمانبار تهرانچین 170,909 17,091
ورق استیل 304 نگیرضخامت 2 عرض 1250 21.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 170,909 17,091
ورق استیل 304 نگیرضخامت 2.5 عرض 1000 2.51رولکیلوگرمانبار تهرانچین 170,909 17,091
ورق استیل 304 نگیرضخامت 2.5 عرض 1250 2.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 170,909 17,091
ورق استیل 304 نگیرضخامت 3 عرض 1000 31رولکیلوگرمانبار تهرانچین 168,182 16,818
ورق استیل 304 نگیرضخامت 3 عرض 1250 31.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 168,182 16,818
ورق استیل 304 نگیرضخامت 4 عرض 1500 41.5رولکیلوگرمانبار تهرانچین 168,182 16,818
ورق استیل 304 نگیرضخامت 5 عرض 1500 51.5رولکیلوگرمانبار تهرانچین 168,182 16,818
ورق استیل 304 نگیرضخامت 6 عرض 1500 61.5رولکیلوگرمانبار تهرانچین 168,182 16,818
ورق استیل 304 نگیرضخامت 8 عرض 1500 81.5رولکیلوگرمانبار تهرانچین 168,182 16,818
ورق استیل 304 نگیرضخامت 10 عرض 1500 101.5رولکیلوگرمانبار تهرانچین 168,182 16,818
ورق استیل 304 نگیرضخامت 12 عرض 1500 121.5رولکیلوگرمانبار تهرانچین 168,182 16,818
ورق استیل 304 نگیرضخامت 15 ابعاد 6000*1500 151.5*6شیتکیلوگرمانبار تهرانچین 181,818 18,182
ورق استیل 304 نگیرضخامت 20 ابعاد 6000*1500 201.5*6شیتکیلوگرمانبار تهرانچین 181,818 18,182
ورق استیل 304 نگیرضخامت 30 ابعاد 6000*1500 301.5*6شیتکیلوگرمانبار تهرانچین 181,818 18,182
ورق استیل 304 نگیرضخامت 40 ابعاد 6000*1500 401.5*6شیتکیلوگرمانبار تهرانچین 181,818 18,182
قیمت ورق استیل 309

قیمت ورق استیل 309

بروزرسانی: 29 خرداد 1403
خروجی اکسل
محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکشور قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 2 میل عرض 1000 21رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 345,455 34,546
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 2 میل عرض 1250 21.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 345,455 34,546
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 2 میل عرض 1500 21.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 345,455 34,546
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 2.5 میل عرض 1000 2.51رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 345,455 34,546
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 2.5 میل عرض 1250 2.51.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 345,455 34,546
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 2.5 میل عرض 1500 2.51.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 345,455 34,546
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 3 میل عرض 1000 31رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 345,455 34,546
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 3 میل عرض 1250 31.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 345,455 34,546
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 3 میل عرض 1500 31.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 345,455 34,546
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 4 میل عرض 1500 41.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 345,455 34,546
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 5 میل عرض 1500 51.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 345,455 34,546
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 6 میل عرض 1500 61.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 345,455 34,546
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 8 میل عرض 1500 81.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 345,455 34,546
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 10 میل عرض 1500 101.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 345,455 34,546
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 12 میل عرض 1500 121.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 345,455 34,546
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 15 میل عرض 1500 151.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 345,455 34,546
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 20 میل عرض 1500 201.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 345,455 34,546
قیمت ورق استیل 310

قیمت ورق استیل 310

بروزرسانی: 29 خرداد 1403
خروجی اکسل
محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکشور قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
ورق استیل 310 نسوز ضخامت 2 میل عرض 1250 21.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 700,000 70,000
ورق استیل 310 نسوز ضخامت 2 میل عرض 1000 21رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 700,000 70,000
ورق استیل 310 نسوز ضخامت 2 میل عرض 1500 21.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 700,000 70,000
ورق استیل 310 نسوز ضخامت 2.5 میل عرض 1000 2.51رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 700,000 70,000
ورق استیل 310 نسوز ضخامت 2.5 میل عرض 1250 2.51.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 700,000 70,000
ورق استیل 310 نسوز ضخامت 2.5 میل عرض 1500 2.51.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 700,000 70,000
ورق استیل 310 نسوز ضخامت 3 میل عرض 1000 31رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 700,000 70,000
ورق استیل 310 نسوز ضخامت 3 میل عرض 1250 31.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 700,000 70,000
ورق استیل 310 نسوز ضخامت 3 میل عرض 1500 31.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 700,000 70,000
ورق استیل 310 نسوز ضخامت 4 میل عرض 1500 41.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 700,000 70,000
ورق استیل 310 نسوز ضخامت 5 میل عرض 1500 51.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 700,000 70,000
ورق استیل 310 نسوز ضخامت 6 میل عرض 1500 61.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 700,000 70,000
ورق استیل 310 نسوز ضخامت 8 میل عرض 1500 81.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 709,091 70,909
ورق استیل 310 نسوز ضخامت 10 میل عرض 1500 101.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 709,091 70,909
ورق استیل 310 نسوز ضخامت 12 میل عرض 1500 121.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 709,091 70,909
ورق استیل 310 نسوز ضخامت 15 میل عرض 1500 151.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 709,091 70,909
ورق استیل 310 نسوز ضخامت 20 میل عرض 1500 201.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 709,091 70,909
ورق استیل 310S نسوز ضخامت 2 میل عرض 1000 21رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 590,909 59,091
ورق استیل 310S نسوز ضخامت 2 میل عرض 1250 21.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 590,909 59,091
ورق استیل 310S نسوز ضخامت 2 میل عرض 1500 21.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 590,909 59,091
ورق استیل 310S نسوز ضخامت 3 میل عرض 1000 31رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 590,909 59,091
ورق استیل 310S نسوز ضخامت 3 میل عرض 1250 31.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 590,909 59,091
ورق استیل 310S نسوز ضخامت 3 میل عرض 1500 31.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 590,909 59,091
ورق استیل 310S نسوز ضخامت 4 میل عرض 1000 41رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 590,909 59,091
ورق استیل 310S نسوز ضخامت 4 میل عرض 1250 41.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 590,909 59,091
ورق استیل 310S نسوز ضخامت 4 میل عرض 1500 41.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 590,909 59,091
ورق استیل 310S نسوز ضخامت 5 میل عرض 1500 51.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 590,909 59,091
ورق استیل 310S نسوز ضخامت 6 میل عرض 1500 61.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 590,909 59,091
ورق استیل 310S نسوز ضخامت 8 میل عرض 1500 81.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 590,909 59,091
ورق استیل 310S نسوز ضخامت 10 میل عرض 1500 101.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 590,909 59,091
ورق استیل 310S نسوز ضخامت 12 میل عرض 1500 121.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 590,909 59,091
ورق استیل 310S نسوز ضخامت 15 میل عرض 1500 151.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 590,909 59,091
ورق استیل 310S نسوز ضخامت 20 میل عرض 1500 201.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 590,909 59,091
قیمت ورق استیل 316

قیمت ورق استیل 316

بروزرسانی: 29 خرداد 1403
خروجی اکسل
محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکشور قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.5 عرض 1000 0.51رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 286,364 28,636
ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.5 عرض 1250 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 286,364 28,636
ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.6 عرض 1000 0.61رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 286,364 28,636
ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.6 عرض 1250 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 286,364 28,636
ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.7 عرض 1000 0.71رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 286,364 28,636
ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.7 عرض 1250 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 286,364 28,636
ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.8 عرض 1000 0.81رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 286,364 28,636
ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.8 عرض 1250 0.81.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 286,364 28,636
ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.9 عرض 1000 0.91رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 286,364 28,636
ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.9 عرض 1250 0.91.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 286,364 28,636
ورق استیل 316 نگیرضخامت 1 عرض 1000 11رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 286,364 28,636
ورق استیل 316 نگیرضخامت 1 عرض 1250 11.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 286,364 28,636
ورق استیل 316 نگیرضخامت 1.25 عرض 1000 1.251رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 283,636 28,364
ورق استیل 316 نگیرضخامت 1.25 عرض 1250 1.251.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 283,636 28,364
ورق استیل 316 نگیرضخامت 1.5 عرض 1000 1.51رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 283,636 28,364
ورق استیل 316 نگیرضخامت 1.5 عرض 1250 1.51.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 283,636 28,364
ورق استیل 316 نگیرضخامت 2 عرض 1000 21رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 283,636 28,364
ورق استیل 316 نگیرضخامت 2 عرض 1250 21.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 283,636 28,364
ورق استیل 316 نگیرضخامت 2.5 عرض 1000 2.51رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 283,636 28,364
ورق استیل 316 نگیرضخامت 2.5 عرض 1250 2.51.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 283,636 28,364
ورق استیل 316 نگیرضخامت 3 عرض 1000 31رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 283,636 28,364
ورق استیل 316 نگیرضخامت 3 عرض 1250 31.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 283,636 28,364
ورق استیل 316 نگیرضخامت 4 عرض 1500 41.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 283,636 28,364
ورق استیل 316 نگیرضخامت 5 عرض 1500 51.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 283,636 28,364
ورق استیل 316 نگیرضخامت 6 عرض 1500 61.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 283,636 28,364
ورق استیل 316 نگیرضخامت 8 عرض 1500 81.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 283,636 28,364
ورق استیل 316 نگیرضخامت 10 عرض 1500 101.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 283,636 28,364
ورق استیل 316 نگیرضخامت 12 عرض 1500 121.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 283,636 28,364
ورق استیل 316 نگیرضخامت 15 ابعاد 6000*1500 151.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 283,636 28,364
ورق استیل 316 نگیرضخامت 20 ابعاد 6000*1500 201.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 283,636 28,364
ورق استیل 316 نگیرضخامت 30 ابعاد 6000*1500 301.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 283,636 28,364
ورق استیل 316 نگیرضخامت 40 ابعاد 6000*1500 401.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 283,636 28,364
مزیت های خرید از فولادسل

ورق استیل به عنوان یکی از مصولات مهم و پرکاربرد، در حوزه‌های  مختلف صنعتی کاربرد دارد. اطلاع از قیمت روز ورق استیل می‌تواند تاثیر زیادی در مدیریت پروژه داشته باشد. در تعیین قیمت ورق استیل، عوامل مختلفی از جمله نوع استیل تاثیرگذار هستند. در ادامه، جدول قیمت ورق استیل در انواع بگیر یا نگیر، گریدهای 304، 309، 310، 316 و 430 در ضخامت و ابعاد متنوع در اختیار شما قرار دارد تا در مقایسه محصولات و انتخاب آنها به شما کمک کند. جهت ثبت سفارش و خرید ورق استیل می‌توانید از دکمه “ثبت سفارش” استفاده کنید.

فهرست مطالب

  انتخاب ورق استیل، به عنوان یکی از فراورده‌های فولادی ساختمانی و صنعتی پرکاربرد، در صنایع مختلف از جمله خودروسازی، ساخت و تولید لوازم خانگی، صنایع غذایی و پروژه‌های صنعتی از اهمیت بالایی برخوردار است. همین امر، کسب اطلاعات فنی و آشنایی با عوامل موثر در تعیین قیمت ورق استیل، برای موفقیت در پروژه مجموعه‌های تولیدی و صنعتی را از اهمیت بالایی برخوردار می‌سازد.

  این بخش، به بررسی اهمیت اطلاع از قیمت روز، معرفی عوامل موثر در قیمت ورق استیل می‌پردازیم. علاوه بر آن، با معرفی مشخصات فنی و ارائه نکات خرید این فراورده فولادی مهم، توصیه‌هایی برای انتخاب صحیح جهت بهره‌مندی از بهترین قیمت خرید ورق استیل در اختیار شما قرار می‌دهیم. در پایان مزایای استفاده از انواع ورق استیل و روش خرید این فراورده فولادی را برای شما شرح خواهیم داد.

  ورق استیل چیست؟

  از محصولات فولادی می‌توان به ورق استیل اشاره کرد که پایه اصلی آن آهن و دارای خواص مکانیکی خاص خود بوده و این موضوع مربوط به آلیاژ به کار رفته در آن است که این آلیاژها برای بهبود خواصی همچون جوش پذیری، شکل پذیری و سختی به آن اضافه می‌گردد. همین موضوع سبب شده تا قیمت ورق استیل بالاتر از دیگر محصولات باشد.

  به نقل از سایت metalsupermarkets.com تعریف ورق استیل به شرح زیر است:

  what is stainless steel sheet?

  Stainless steel sheets are thin, flat pieces of stainless steel with many applications. They are manufactured through hot or cold rolling, compressing stainless steel into thin sheets with a consistent thickness.

  ترجمه متن: 

  ورق‌های استیل قطعات نازک و مسطحی از فولاد ضد زنگ هستند که کاربردهای زیادی دارند. آن‌ها از طریق نورد سرد یا گرم و فشرده سازی فولاد ضد زنگ به ورق‌های نازک با ضخامت ثابت تولید می‌شوند.

  علاوه بر تمامی این موارد، مقاومت خوب این ورق در برابر دما باعث شده تا سازگاری بسیار خوبی در دمای مثبت 1150 تا منفی 200 سانتی گراد داشته باشد. لازم به ذکر است که در ساختار این ورق کربن وجود دارد و با افزایش کربن، انعطاف پذیری محصول کاهش یافته و مقاومت آن افزایش می‌یابد. کروم، عنصر دیگری است که در استیل یافت می‌شود. ورق استیل صنعتی خاصیت ضد زنگ بودن و عمر بالای خود را مدیون کروم است.

  قیمت ورق استیل امروز 

  ورق استیل یکی از مهم‌ترین محصولات فلزی در صنعت است که کاربردهای بسیار گسترده‌ای دارد. قیمت ورق استیل بستگی به عوامل متعددی دارد. از جمله این عوامل می‌توان به ضخامت و ابعاد ورق، نوع آلیاژ و استاندارد محصول، کیفیت گالوانیزه یا روکش، حجم سفارش و شرایط بازار اشاره کرد.

  همچنین، ارتباط با تامین‌کنندگان معتبر و کارآمد نیز بر قیمت روز ورق استیل صنعتی تاثیر می‌گذارد. به همین دلیل، برای اطلاع از قیمت ورق استیل صنعتی و دریافت بهترین پیشنهاد، معمولا توصیه می‌شود با تامین‌کنندگان و تولیدکنندگان معتبر تماس بگیرید و از مشاوره تخصصی رایگان شرکت‌های بازرگانی بهره‌مند شوید. این امر به شما کمک می‌کند تا بهترین و مناسب‌ترین قیمت ورق استیل مورد نیاز خود را بدست آورید و در کاربردهای مختلف صنعتی، ساختمانی، خودروسازی، لوازم خانگی و سایر بخش‌های صنعتی از این محصول برای اجرای پروژه‌ها و تولیدات خود استفاده نمایید.

  ورق استیل

  قیمت ورق استیل نگیر

  ورق استیل نگیر یکی از مهم‌ترین محصولات فلزی است که در صنایع مختلف، از ساختمان‌سازی تا صنعت خودروسازی و تولید لوازم خانگی، به عنوان ماده اصلی یا بخشی اساسی از محصولات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ورق‌ها به واسطه خواص فوق‌العاده‌ای که دارند، مانند مقاومت به فشار، خمش و حرارت، برای تولید محصولاتی با کارایی و کیفیت بالا، اساسی محسوب می‌شوند. از طرفی، قیمت ورق استیل نگیر به عنوان یکی از عوامل مهم در فرآیند تصمیم‌گیری در خرید و تولید این محصولات نقش قابل‌توجهی دارد.

  قیمت ورق استیل نگیر و ضد زنگ به علت مصرف بالاتر در بازار گران تر از بقیه است. ورق نگیر به ورق‌های گرید 300 گفته می‌‌شود. این ورق برخلاف ورق استیل بگیر فاقد خاصیت مغناطیسی است. این ورق‌‌های استیل نیز تنوع زیادی دارند و در صنایع گسترده و بی‌‌ شماری به کار می‌روند. استیل نگیر یا آستنیتی از جمله فلزات بسیار پرکاربرد در صنعت است. آستنیت که نام آن از یک پژوهشگر انگلیسی گرفته شده است، فلزی از آلیاژ کربن-آهن است. ریزساختار آستنیت را می‌توان از پرکاربردترین آلیاژهای فولاد ضدزنگ دانست.

  نمودار قیمت ورق استیل

  استفاده از ابزارهای تحلیل بازار و قیمت محصولات فولادی، از روش‌های موثر در بهره‌مندی از بهترین قیمت خرید آن‌ها در بازار به شمار می‌آید. یکی از ابزارهای مهم برای تصمیم گیری در خرید ورق استیل، استفاده از نمودار نوسانات قیمت ورق استیل است. این نمودار به عنوان یک ابزار مهم برای نمایش تغییرات قیمت در بازار استیل در بازه‌های مشخص مورد استفاده خریداران قرار می‌گیرد.

  با استفاده از داده‌های این نمودار، خریداران می‌توانند به راحتی زمان مناسب برای خرید ورق استیل مورد نیاز و یا پیشبینی وضعیت بازار استفاده کنند. در ادامه شما می‌توانید با بررسی قیمت ورق استیل در بازه‌های یک تا شش ماه، نوسانات قیمت این فراورده را مشاهده نمایید. همچنین استفاده از خدمات مشاوره شرکت‌ها و مجموعه‌های بازرگانی فعال در این حوزه به شما امکان می‌دهد تا با اطمینان بیشتری در خصوص خرید انواع ورق استیل اقدام کنید.

  قیمت ورق استیل کیلویی

  با توجه به اینکه آهن آلات به صورت کیلویی به فروش می‌رسند، اطلاع از قیمت ورق استیل کیلویی به عنوان مهمترین عامل انتخاب و خرید مقاطع فولادی در صنعت فلزات، به شمار می‌آیند. باید توجه داشته باشید که قیمت این ورق، تحت تاثیر عوامل متعددی قرار دارد، که شامل نوع استیل، ضخامت و ابعاد ورق، شرایط بازار فلزات و نوسانات ارز و متغیرهای دیگر می‌شود.

  همچنین، قیمت ورق استیل کیلویی، با توجه به نوع آلیاژهای مختلف مانند استیل ضدزنگ (Stainless Steel) یا فولاد کربنی (Carbon Steel) دستخوش تغییرات می‌شود. از سوی دیگر، حجم عرضه و تقاضا در بازار نیز به عنوان عاملی تعیین کننده در قیمت‌گذاری ورق استیل به شمار می‌آید. از این رو، توصیه می‌شود برای به‌روزرسانی دقیق قیمت ورق استیل کیلویی، حتما از مجموعه‌های بازرگانی معتبر حوزه آهن آلات، شرکت‌های تامین کننده و وبسایت‌های مرتبط با صنعت فلزات استفاده نمایید.

  قیمت ورق استیل

  عوامل موثر در قیمت ورق استیل

  همانطور که در قسمت قبل اشاره کردیم، عوامل مختلفی در قیمت ورق استیل تاثیر گذار هستند. عواملی که میتوان به آن‌ها اشاره داشت عبارتند از:

  1.  ضخامت و ابعاد ورق: با توجه به سفارش مشتریان و استانداردهای تولید، ورق‌هایی با ضخامت و ابعاد مختلف به بازار عرضه می‌شوند. از آنجا که فراورده‌های فولادی معولا به صورت کیلویی به فروش می‌رسند، ورق استیل صنعتی با ابعاد و ضخامت متنوع، قیمت‌های متفاوتی دارند. عموما قیمت استنلس استیل ضخیم‌تر از قیمت ورق استیل نازک بالاتر خواهد بود.

  2.   نوع آلیاژ و استاندارد محصول: ورق‌های استیل با انواع آلیاژها و استانداردهای مختلف در بازار موجود هستند که می‌تواند تاثیر مستقیمی بر قیمت داشته باشد.

  3.   کیفیت گالوانیزه یا روکش: ورق‌های گالوانیزه یا ورق با روکش‌های خاص، به دلیل ویژگی‌های بیشتر، معمولاً قیمت بالاتری دارند.

  برای خرید انواع ورق گالوانیزه بر روی لینک زیر کلیک کنید
  قیمت ورق گالوانیزه

  4.   حجم سفارش: حجم و مقدار سفارش ورق استیل نیز می‌تواند تاثیر زیادی بر قیمت داشته باشد.

  5.   میزان تقاضا در بازار: عرضه و تقاضا در بازار به طور مستقیم بر قیمت ورق استیل چینی تاثیر می‌گذارد؛ افزایش تقاضا و کاهش عرضه معمولا به افزایش قیمت منجر می‌شود.

  6.   ارتباط با تامین‌کنندگان معتبر: ارتباط موثر با تامین‌کنندگان معتبر و کارآمد می‌تواند در تعیین قیمت مناسب و صرفه‌جویی در هزینه‌ها تاثیرگذار باشد.

  7.   شرایط اقتصادی: وضعیت اقتصادی کشور و نرخ ارز نیز می‌تواند بر قیمت روز ورق استیل صنعتی تأثیر داشته باشد.

  به طور کلی، برای دستیابی به بهترین قیمت ورق استیل صنعتی، دریافت مشاوره تخصصی از تامین‌کنندگان معتبر و تجربه‌دار می‌تواند بهترین تجربه خرید ورق استیل را برای شما رقم بزند.

  جدول وزنی ورق استیل

  استفاده از جدول وزنی ورق استیل یکی از جنبه‌های مهم در صنعت و ساختمان‌سازی است. این جداول با ارائه اطلاعات دقیق وزن ورق‌های استیل بر اساس اندازه، ضخامت، و نوع آنها، به مهندسان و تولیدکنندگان کمک می‌کنند تا با دقت واردات و استفاده از این محصولات را برنامه‌ریزی کنند. در پروژه‌های ساختمانی و صنعتی، اهمیت کاهش وزن ورق استیل برای حمل و نقل، نصب، و کاربردهای دیگر بسیار حائز اهمیت است. اطلاعات وزنی ورق‌های استیل به کاربران این امکان را می‌دهد تا مواد را بهینه جابجا کنند و از منابع بهتری برای اجرای پروژه‌ها استفاده کنند. به طور کلی، استفاده از جدول وزنی ورق استیل نقش مهمی در بهبود بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها در زمینه مصرف این محصولات بازی می‌کند.

  ردیف طول ورق استیل (mm) عرض ورق استیل (mm) ضخامت ورق استیل (mm) وزن ورق استیل (kg)
  1 2000 1000 0.4 6.2
  2 2000 1000 0.5 8
  3 2000 1000 0.6 10
  4 2000 1000 0.7 11
  5 2000 1000 0.8 13
  6 2000 1000 0.9 14
  7 2000 1000 1 16
  8 2000 1000 1.25 20
  9 2000 1000 1.5 24
  10 2000 1000 2 32
  11 2000 1000 3 48

  جدول ابعاد ورق استیل

  این جدول شامل اطلاعات مفیدی از جمله اندازه‌ها، ضخامت‌ها و ابعاد استاندارد ورق استیل برای نوع مورد نظر است. با مراجعه به این جداول، کاربران می‌توانند به راحتی ابعاد مورد نظر خود را از بین انواع مختلف ورق‌های استیل انتخاب کنند. این اطلاعات مهم به صورت گسترده در صنایع مختلف مانند ساختمانی، خودروسازی، تجهیزات صنعتی و دیگر بخش‌ها استفاده می‌شود. به کمک جدول ابعاد ورق استیل، امکان بهینه‌سازی استفاده از این محصولات برای هر نوع پروژه واقعی شده و تدابیر دقیق‌تری در انتخاب و استفاده از ورق استیل به عنوان یک جزء کلیدی در تولید و ساخت اجزای مختلف فراهم می‌شود.

  رایج ترین گریدهای ورق استیل
  گرید ضخامت عرض طول
  ابعاد ورق استیل 304 از 0.5 تا 6 میلی‌متر از 1 تا 2 متر از 1 تا 3 متر
  ابعاد ورق استیل 316 از0.5 تا 6 میلی‌متر از 1 تا 2 متر از 1 تا 3 متر
  ابعاد ورق استیل 310 از 0.5 تا 10 میلی‌متر از 1 تا 2 متر از 1 تا 3 متر
  ابعاد ورق استیل 430 از 7 تا 20 میلیمتر از 1 تا 2 متر از 1 تا 3 متر
  ابعاد ورق استیل 410 از 15 تا 20 میلی متر از 1 تا 2 متر از 1 تا 3 متر

  کاربرد ورق استیل

  از این محصول به دلیل زیبایی‌اش در دکور خانه‌ها استفاده می‌شود. از جمله صنایعی که از ورق استیل استفاده می‌کنند می‌توان به موارد زیر اشاره داشت:

  • تولید تجهیزات پزشکی
  • پوشش بدنه و سقف کابین آسانسور
  • تولید مواد شیمیایی
  • تولید قطعات کشتی سازی
  • ساخت لوازم خانگی
  • ساخت تانکرهای حمل مواد شیمیایی و غذایی
  • ساخت سقف
  • ساخت لوازم الکتریکی
  • صنایع تولید کاغذ
  • ساخت بدنه خودرو، کامیون و هواپیما
  • لوازم آزمایشگاه
  • صنایع غذایی

  ورق استیل

  ویژگی‌ها و مزایای ورق استیل

  ورق‌های استیل دارای ویژگی‌ها و مشخصات متنوعی هستند که بسته به نوع استیل و کاربردهای آن، متغیر می‌شوند. در کل، ویژگی‌ها و مشخصات اصلی ورق‌های استیل به شرح زیر هستند:

  • مقاومت در برابر زنگ زدگی: ورق استیل به دلیل وجود عنصر کروم در ترکیب شیمیایی، مقاومت بالایی در برابر زنگ زدگی دارد. استفاده از ورق‌های استیل در شرایطی که با رطوبت، آب و هوای خشک و مواد شیمیایی تماس دارند، بسیار مناسب است.
  • مقاومت مکانیکی بالا: ورق استیل دارای مقاومت مکانیکی بالایی است که آن را برای مقابله با فشار، ضربه و تنش مناسب می‌سازد.
  • قابلیت تشکیل و خم شدن: استیل قابلیت تشکیل و خم شدن دارد که به کاربر این امکان را می‌دهد که آن را به شکل‌ها و اندازه‌های مختلف خم کند.
  • مقاومت در برابر حرارت: ورق استیل دارای مقاومت بالا در برابر حرارت است و می‌تواند در دماهای بالا مورد استفاده قرار گیرد.
  • قابلیت جوشکاری: استیل قابلیت جوشکاری دارد و می‌توان آن را به سایر قطعات جوشکاری کرد، که این ویژگی اهمیت زیادی در صنایع مختلف دارد.
  • مقاومت در برابر خوردگی: ورق استیل دارای مقاومت بالا در برابر خوردگی است و می‌تواند در محیط‌های خورنده و با شرایط خاص استفاده شود.
  • راندمان در انتقال حرارت: استیل به خوبی حرارت را انتقال می‌دهد که این ویژگی آن را برای استفاده در تولید تجهیزات حرارتی مناسب می‌کند.

  همچنین، ورق‌های استیل بسته به نوع آلیاژها و استانداردهای مختلف، ممکن است دارای ویژگی‌ها و مشخصات دیگری نیز باشند.

  فرایند تولید ورق استیل

  در فرایند تولید ورق استیل، کارگاه ذوب مواد اولیه استیل و مواد خام نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند. در این کارگاه، مواد خام مورد نیاز برای تولید ورق استیل طی یک فرایند 8 تا 12 ساعته، درون کوره قرار می‌گیرند. در مرحله بعد، فرآیند کربن زدایی به منظور حذف کربن اضافی از مواد خام اولیه ذوب شده، از دستگاه‌های خلا اکسیژن دی کربوریزاسیون (VOD) یا سیستم آرگون اکسیژن دی کربوریزاسیون (AOD) صورت می‌گیرد.

  پس از آن، برای اطمینان از کیفیت استیل تولید شده، مواد ذوب شده به طور یکنواخت با هم ترکیب می‌شوند. این فرآیند باعث می‌شود تا استیل حاصل از فرایند تولید، از کیفیت بالاتر و سطح یکدستی بهره‌مند باشد. پس از آن استیل تولید شده با استفاده از دستگاه رولر، به شکل کویل سیاه از دستگاه خارج می‌شود و به منظور افزایش مقاوت و استحکام ساختار، در کوره‌ای با دمای 1250 درجه سانتی‌گراد برای گرم شدن مجدد قرار می‌گیرد.

  بعد از آن مرحله آنیلینگ استیل، است که به منظور حفظ و افزایش خواص مکانیکی صورت می‌گیرد، ورق استیل تحت شرایط کنترل شده سرد شده و پس از آن، طی عملیات شات بلاست (شستشوی شیمیایی در حمام‌های اسید) اکسید زدایی می‌شوند. در آخر، رول استیل حاصل برای گذراندن آنیلینگ نهایی و نورد سرد آماده می‌شود.

  پس از گذراندن این مراحل، سطح ورق استیل براق و یکدست شده و می‌توان از آن‌ها در مواردی که زیبایی اهمیت دارد، استفاده کرد. در نهایت، قبل از تحویل محصول به مشتری، از کنترل کیفیت (QC) ورق استیل اطمینان حاصل شود که ورق استیل تولید شده در بهترین حالت و بالاترین کیفیت به مشتری ارائه شود.

  تولید ورق استیل

  انواع ورق استیل

  ورق استیل در انواع مختلفی به بازار ارائه می‌شوند که تنوع ویژگی‌های آن تنوع قیمت استنلس استیل را به دنبال دارد. برای خرید استیل باید به نوع و ویژگی‌های آن توجه داشته باشید تا بتوانید بهترین نتیجه را از خرید خود کسب کنید. از انواع مختلف ورق استیل صنعتی ورق استیل نگیر و ورق استیل بگیر قابل اشاره هستند که در ادامه به توضیح ورق استیل نگیر می‎‌پردازیم:

  ورق استیل نگیر

  ورق استیل نگیر از انواع ورق آلیاژی و در دسته ورق استیل نسوز است. از آنجا که این نوع ورق‌ها خاصیت مغناطیسی ندارد، به آن‌ها ورق استیل نگیر می‌گویند. این ورق مقاومتی عالی نسبت به خوردگی و اکسید شدن دارد و ویژگی‌های مکانیکی آن بی‌نظیر است. از جمله این‌که به خوبی شکل می‌پذیرد و آسان جوش می‌خورد.

  مقاومت در برابر حرارت و زنگ زدگی و قابلیت کشیدگی عمیق بدون گسیختگی نیز از دیگر خصوصیات این محصول است. ورق‌های استیل کاملا قابل بازیافت هستند. علت تنوع و تفاوت قیمت ورق‌های استیل نگیر در میزان کربن، نیکل و کروم موجود در آن است. از مهمترین انواع ورق استیل نگیر، ورق‌های استیل 304، 309، 310 و 316 هستند که با توجه به ساختار برای کاربردهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند.

  کاربرد ورق استیل نگیر

  ورق استیل نگیر به علت خاصیت شکل پذیری بالا، کاربرد بسیاری در ساخت لوازم آشپزخانه مانند سینک، انواع قابلمه و غیره دارد. علاوه بر این، استفاده از آن در صنایع مختلف مانند ساختمان‌سازی، خودروسازی، صنایع فلزی، لوازم خانگی و بسیاری دیگر از اهمیت بالایی برخوردار است. مقاومت بالای ورق استیل در مقابل خوردگی، باعث می‌شود در معماری و همچنین فرآوری محصولات غذایی کاربرد فراوان داشته باشد. در این فرآیند، انتخاب تامین‌کننده مناسب و تصمیم‌گیری صحیح در مورد مشخصات ورق استیل نگیر، تاثیر زیادی بر کیفیت و عملکرد نهایی محصولات دارد. از آنجایی که قیمت ورق استیل نگیر بسته به گرید، ضخامت و کیفیت کارخانه سازنده متفاوت است، توجه به این موارد در هنگام خرید ورق استیل نگیر از اولویت بالا برخوردار است.

  انواع ورق استیل بر اساس گرید

  ورق استیل را بر پایه عناصر فولادی به تولید می‌رسانند اما در این نوع علاوه بر کروم و کربن، از مولیبدن، نیکل و سیلیسیم که بسیار گران‌بها هستند استفاده می‌شود. این محصولات در گریدهای 200، 300 و 400 وجود داشته که هر یک از آن‌ها با خواص متفاوت تنوع قیمت استنلس استیل را به همراه دارند. از مهمترین گریدهای ورق استیل موارد زیر قابل اشاره هستند:

  • ورق 430 بگیر
  • ورق 309 نگیر
  • ورق 310 نگیر
  • ورق 316 نگیر
  • ورق 304 نگیر

  ورق استیل 304 نگیر

  ورق استیل 304 و مشخصات آن

  ورق استیل 304 که با نام‌های ورق استنلس استیل یا ورق فولاد ضد زنگ نیز شناخته می‌‌شود، به دلیل مقاومت در برابر رطوبت و زنگ‌زدگی در صنایع مختلف کاربرد گسترده‎‌ای دارد. این ورق از پرمصرف‌ترین مقاطع فولادی استنلس استیل یا فولاد ضدزنگ است. استنلس استیل 304 و 304L در گذشته به دلیل وجود 18 درصد کروم و 8 درصد نیکل با نام فولاد 18/8 معروف بود.

  ورق استیل نگیر 304 دارای قابلیت کشیدگی عمیق بدون گسیختگی است، این امر باعث شده تا در ساخت لوازم آشپزخانه مانند سینک و قابلمه استفاده شود. از ویژگی‌های موثر در قیمت ورق استیل 304 نگیر می‌توان به قابلیت جوشکاری بسیار خوب و فرم دهی بالا اشاره نمود که به راحتی در صنعت، معماری و حمل و نقل از آن استفاده می‌شود. ورق استیل 304 در حالت آنیل دارای خاصیت غیر مغناطیسی است. از این رو در عرف بازار استیل ایران، به ورق استیل نگیر معروف است. 

  موارد کاربرد ورق استیل 304

  این آلیاژ به طور گسترده در ساخت تجهیزات و مخازن تولیدی، حمل مواد غذایی، نوشیدنی و محصولات لبنی و شیمیایی استفاده می‌شود. همچنین معمولا، مبدل‌های حرارتی، سیستم لوله کشی، مخازن و سایر تجهیزات مرتبط با آب آشامیدنی از این آلیاژ ساخته می‌شوند. نمای ساختمان‌ها و سایر کاربردهای معماری و ساختمانی که در معرض تغییرات شرایط جوی قرار دارند از ورق استیل 304 بهره می‌برند. خرید ورق استیل 304 و استفاده از آن در ساخت تجهیزات مرتبط با لوازم خانگی کاربرد دارد. تجهیزات مورد استفاده در صنعت نفت، گاز، پالایش، پتروشیمی، تولید تجهیزات، شیرآلات و ملزومات آشپزخانه و صنایع پزشکی و داروسازی از دیگر کاربردهای این آلیاژ است.

  ورق استیل 309

  ورق استیل 309 و مشخصات

  استیل 309 یکی از انواع محکم و پایدار ورق استیل است که با داشتن قابلیت فرم دهی بالا در صنایع متنوع، برای تولید تجهیزات و قطعات به کار گرفته می‌شود. ورق استیل 309 یکی از انواع فولاد ضد زنگ و از استیل‌های آستنیتی است که به دلیل استحکام بیشتر، با قیمت بالاتری در بازار عرضه می‌شود. از ویژگی‌های بسیار بارز ورق استیل 309، به سطح صاف و صیقلی این مقطع، مقاومت بالا در برابر خوردگی، ضد زنگ بودن و کاربرد در دمای بالا می‌توان اشاره کرد که تمامی این موارد باعث گردیده تا این محصول در بازار آهن آلات بسیار پرفروش باشد.

  از مشخصات فنی و ساختاری ورق استیل 309، می‌توان به میزان کروم بالا یعنی حداقل 22٪ ، توانایی تحمل دمای تا ۸۷۰ درجه سانتی گراد بدون اکسید شدن، خزش و خوردگی آن اشاره داشت. ورق استیل 309 در ابعاد 1*2، 1.5*6 و 2*6 و در ضخامت‌های 0.5 تا 50 میلیمتر تولید و به بازار عرضه می گردد. معمولا ورق استیل 309 با سطوح مات دو پولیش (2b) و مات تک پولیش (No.1) در بازار ارائه می‌شود. ورق استیل مات دو پولیش محصول نورد سرد است که در ضخامت‌های کمتر از 3 میلی‌متر تولید می‌شوند. ورق مات تک پولیش ورق‌های نورد گرم هستند که در ضخامت بالاتر از 3 میلی‌متر تولید می‌شوند.

  موارد کاربرد استیل 309

  ورق استیل 309 نسوز دارای جوش پذیری خوبی بوسیله روش‌های ذوبی و مقاومتی است. به دلیل استقامت این نوع ورق در برابر اکسیداسیون تا 1850 درجه حرارت، اصلی‌‌ترین و مهم‌ترین کاربرد ورق 309 تولید کوره و مبدل حرارتی است. تنوع کاربری، کیفیت عملکرد، قیمت ورق استیل 309 و مقاومت آن در برابر دمای بالا و خوردگی، از دلایل اصلی محبوبیت و گستردگی استفاده از این ورق استیل در صنایع نیروگاه‌ها، پتروشیمی، صنایع شیشه، تولید روکش اجاق گاز و سایر محفظه‌های حرارتی و اجزای دیگ‌ها، تجهیزات پردازش حرارتی و ملزومات ترابری با دمای بسیار بالا است.

  خرید ورق استیل نگیر 310

  ورق‌های استیل 310

  ورق‌های استیل 310 از خانواده استیل‌های آستنیتیک هستند که به دلیل وجود کروم و نیکل، مقاومت بالایی در برابر حرارت و خوردگی دارند. علاوه بر این، انعطاف‌پذیری بالا این نوع ورق و استفاده از آن در صنایع نفت و گاز، صنایع حرارتی، کوره‌های صنعتی و… را به طور گسترده امکانپذیر ساخته است. ورق‌های استیل 310S نیز به عنوان نسخه مقاوم‌تری از ورق‌ استیل نسوز 310 محسوب می‌شوند. تفاوت اصلی میان این دو نوع ورق در محتوای کربن است. ورق استیل 310S دارای مقدار کمتری کربن هستند که باعث افزایش مقاومت در برابر حساسیت به خوردگی می‌شود. به این ترتیب، استیل 310S در شرایط حساس به خوردگی مانند محیط‌های اسیدی و آلکالین مورد استفاده قرار می‌گیرند. 

  هر دوی این آلیاژها از جنس نسوز و برای شرایط با دمای بالا نظیر کوره‌ها یا عملیات حرارتی طراحی شده‌اند و با عنوان‌های ورق نگیر 310 و 310S یا ورق نسوز نیز شناخته می‌شوند. انتخاب بین این دو نوع ورق باید با توجه به نیازها و شرایط محیطی پروژه صورت گیرد. طبیعی است که قیمت ورق استیل نسوز 310 با محتوای 19 تا 22 درصد کروم نسبت به آلیاژ فاقد نیکل 430 بسیار گران‌تر باشد. این آلیاژ در انواع سطوح مات صیقلی (2B) و زبر تک پولیش (NO1) در ضخامت‌های 1 تا 50 میلیمتر در قالب رول، پلیت، شیت برشی و شیت فابریک در بازار عرضه می‌شود.

  کاربردهای ورق استیل 310

  با توجه به تنوع قیمت ورق استیل 310، این ورق را می‌توان در کاربردهای اکسید کننده، نیتروژن دهی و دارای سیکل‌های حرارتی بکار برد. همچنین این آلیاژ در کاربردهای برودتی (تا منفی 268 درجه سانتی گراد) با نفوذپذیری مغناطیسی پایین و چقرمگی بالا استفاده می‌شود. این ورق استیل در تولید اجزاء تجهیزات برودتی، تجهیزات فرآوری مواد غذایی، مشعل‌ها، درب‌ها، فن‌ها، لوله کشی، سیستم احتراق زغال سنگ، سیستم‌های بازیابی کاتالیزوری، فلرها، بازیافت کننده‌ها، آویزهای لوله در صنعت پالایش نفت و اجزاء داخلی سوزاننده زغال سنگ و مشعل‌ها در صنعت تولید برق به دلیل ویژگی‌های مطرح شده کاربرد گسترده‌ای دارد.

  ورق استیل 316 نگیر

  ورق استیل 316

  ورق استیل 316 به عنوان یکی از ورق‌های پرمصرف بازار فولاد ایران بعد از ورق استیل 304 بیشترین کاربرد را در صنایع مختلف دارد. این ورق دومین استیل رایج از خانواده فولادهای ضد زنگ به حساب می‌آید. ورق استیل 316 که با نام استیل صنعتی و استیل نگیر نیز معروف است، به دلیل مقاومت در برابر خوردگی و زنگ زدن اهمیت بالایی برای تولیدات صنعتی دارد.

  ورق استیل ضد زنگ 316 در استاندارد DIN آلمان با نام فولاد 1.4401 شناخته می‌شود. گرید 316 به دلیل مقاومت در برابر هیدروکلریک اسید، سولفوریک اسید، تارتاریک اسید، استیک اسید، فرمیک اسید، کلریدهای سولفات، آلکالین و محیط‌های کلریدی با نام استیل ضد اسید نیز شناخته می‌شود و به دلیل استفاده درصد کمتری از کربن، در جوشکاری برای به حداقل رساندن ته نشینی کاربیدهای مضر بکار برده می‌شود. تفاوت قیمت روز ورق استیل 316 و ورق 304 در درصد مولیبدن است. در استیل 316، در حدود 2 تا 3 درصد مولیبدن وجود دارد که به بهبود خواص آن کمک می‌کند و آن را نسبت به ورق 304، از مقاومت بالاتری در برابر حرارت و خوردگی برخوردار می‌سازد.

  کاربرد ورق استیل 316

  آلیاژهای 316 و 316L در برابر حفره‌ای شدن و اکثر مواد شیمیایی که در صنایع عکاسی، کاغذ و نساجی استفاده می‌شوند، مقاومت دارند. با توجه به ویژگی‌های ساختاری و کیفیت بالا و تناسب قیمت ورق استیل 316، این ورق به طور معمول در حوزه تجهیزات صنایع غذایی با محیط کلریدی، تجهیزات آزمایشگاهی، ساخت تجهیزات پزشکی، مخازن، تجهیزات پتروشیمی و مبدل‌های حرارتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

  انواع ورق استیل بر اساس کاربرد

  ورق‌های استیل به دلیل استفاده از آلیاژهای متنوع، ابعاد گوناگون و ظاهر مختلف، انواع متعددی دارند که بر اساس نیازهای گوناگون صنایع به وجود آمده‌اند. این تنوع در ورق‌های استیل به عنوان یک جواب به گستردگی نیازهای صنایع مختلف نمایان می‌شود. ورق‌های استیل در اشکال رول و شیت و در ابعاد و کیفیت‌های سطحی مختلف قابل تأمین هستند و خرید ورق استیل با در نظر گرفتن انواع مختلف و ویژگی‌های مورد نیاز مصرف‌کننده انجام می‌شود. این ورق‌ها به دلیل توانایی شکل‌پذیری بالا و سازگاری با فرآیندهای تولیدی، صنایع را قادر می‌سازند تا محصولات گوناگون را از جمله ورق‌های استیل تولید کنند. ورق استیل از نظر نحوه ساخت و کاربرد در انواع زیر قابل دسته بندی هستند:

  • ورق استیل صنعتی: این نوع ورق‌ها به دلیل مقاومت بالا در برابر شرایط صنعتی مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند.
  • ورق استیل دکوراتیو: این ورق‌ها با طرح‌ها و ظاهرهای خاص به عنوان جزء تزیینات داخلی و خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
  • ورق پانچ استیل: این ورق‌ها دارای سوراخ‌های پانچ شده هستند و در برخی از صنایع برای استفاده‌های خاص به کار می‌روند.

  این تنوع و کاربردهای متعدد ورق‌های استیل آن‌ها را به یکی از مهمترین مواد اولیه در صنعت‌های مختلف تبدیل کرده است.

  انواع ورق استیل

  انواع ورق استیل بر اساس نحوه ارائه

  ورق‌های استیل به صورت رول و شیت دسته‌بندی می‌شوند، هرکدام از این اشکال با ویژگی‌ها و کاربردهای خاص خود مرتبط هستند. توانمندی ورق‌های استیل به دو شکل رول و شیت، تنوع بالایی را در کاربردهای صنعتی و ساختمانی فراهم می‌کند.

  • ورق استیل رول:

  ورق‌های استیل به صورت رول ارائه می‌شوند که به دلیل انعطاف پذیری و مقاومت زیاد، در فرآیندهای صنعتی و تولید مختلف کاربرد دارند. این اشکال ورق استیل به دلیل توانایی سهولت در حمل و نقل و انبار‌کردن، به خصوص در صنایع بزرگ و پروژه‌های ساختمانی بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرند. ورق‌های رول به صورت یکپارچه و بدون اتصالات بزرگترین و دقیق‌ترین کاربردها را در صنعت دارند.

  • ورق استیل شیت:

  برخی دیگر از ورق‌های استیل به صورت شیت برش خورده و به فروش می‌رسند. این اشکال از ورق استیل به صورت تک تکه با ابعاد خاصی عرضه می‌شوند. ورق‌های شیت به دلیل آسانی در برش و تنظیم ابعاد، در پروژه‌هایی که نیاز به ابعاد خاص یا قطعات کوچکتر دارند، مورد استفاده قرار می‌گیرند. این اشکال ورق استیل به صورت عمومی در کاربردهای ساختمانی، صنایع خودروسازی، تولید قطعات الکترونیکی و ساخت ماشین‌آلات به کار می‌روند.

  پرفروش ترین ورق های استیل

  قیمت انواع ورق استیل در بازار

  قیمت انواع ورق‌های فولادی در بازار دستخوش نوسان بوده و تحت تاثیر عوامل متعددی است. یکی از عوامل کلیدی تعیین کننده نوع فولاد است، به طور مثال گریدهای مختلف مانند 304، 316، 430 و سایر موارد دارای قیمت های متفاوتی هستند. علاوه بر این، ضخامت ورق فولادی نقش مهمی ایفا می‌کند، زیرا ورق‌های ضخیم تر معمولاً قیمت بالاتری دارند.

  ابعاد و اندازه ورق نیز به پویایی قیمت گذاری آن کمک می‌کند. علاوه بر این، تغییرات منطقه‌ای و بازار می‌تواند بر قیمت ورق‌های فولادی تأثیر بگذارد و منجر به قیمت‌های متفاوت در مناطق مختلف شود. با توجه به پویایی قیمت ورق فولادی و وابستگی آنها به این عوامل، اخذ اطلاعات دقیق و به روز از منابع معتبر و فروشندگان متخصص در صنعت توصیه می‌شود.

  انواع ورق استیل

  تشخیص ورق استیل تقلبی

  تشخیص ورق استیل تقلبی از اصلی می‌تواند از طریق روش‌های مختلف صورت گیرد.  اما برخی نکات می‌توانند به شما در تشخیص ورق استیل تقلبی کمک کنند. استفاده هوشمندانه از ترکیب این روش‌ها می‌تواند به تشخیص دقیق‌تر ورق استیل اصل از تقلبی کمک کند. در ادامه، به بررسی چندین روش برای تشخیص این تفاوت‌ها پرداخته می‌شود:

  • بررسی برجستگی‌ها و علائم شناسایی:

  ورق استیل اصلی دارای برجستگی‌ها و علائم شناسایی خاصی است که می‌توانند در تشخیص ورق استیل تقلبی مفید باشند. برخی از این علائم شامل علائم تولید، نشانه‌های کیفیت، و نشانه‌های تولید کننده می‌شوند. برای مثال، برجستگی‌ها و علائم شناسایی می‌توانند شامل نشانه‌های لیزری، نشانه‌های برجسته شده، نشانه‌های ضربه، و نشانه‌های جوشکاری باشند.

  • مشاهده ورق استیل در نور:

  مشاهده ورق استیل در نور می‌تواند به شما در تشخیص ورق استیل تقلبی کمک کند. ورق استیل اصلی معمولاً در نور به صورت یکنواخت و بدون نقاط تیره یا روشن دیده می‌شود. در مقابل، ورق استیل تقلبی ممکن است دارای نقاط تیره یا روشن باشد که نشانه‌ای از کیفیت پایین‌-تر است.

  • تشخیص با آهنربا:

  یکی از راه‌های ساده و مؤثر برای تشخیص ورق استیل اصل از تقلبی، استفاده از آهنربا است. با نگه داشتن آهنربا کنار ورق، اگر جذب آهنربا شود، نشان‌دهنده ورق استیل اصل (با کروم) خواهد بود.

  • استفاده از اسید هیدرولیک:

  با ریختن چند قطره از اسید هیدرولیک بر روی ورق استیل، در صورت تغییر رنگ سطح به مدت زمان قابل توجه، این نشان می‌دهد که ورق اصل و حاوی آلیاژهای مهم استفاده شده در استیل است.

  • استفاده از اسید نیتریک:

  تست با اسید نیتریک نیز به عنوان یک روش تشخیصی استفاده می‌شود. ورق استیل اصل در برابر این اسید حساسیت نشان می‌دهد و تغییر رنگ نشان‌دهنده اصالت آن خواهد بود.

  • تست جرقه سنگ‌زنی:

  با استفاده از سنگ‌زنی و تولید جرقه، می‌توان نوع استیل را تشخیص داد. جرقه‌های شاخه‌ای معمولاً نشان‌دهنده استیل ضدزنگ هستند.

  • استفاده از محلول تشخیص:

  استفاده از محلول‌های تشخیص آلیاژهای مختلف نیز به تمیزترین و دقیق‌ترین روش‌ها تعلق دارد. این محلول‌ها معمولاً از فروشگاه‌های تخصصی قابل تهیه هستند و بر اساس واکنش آلیاژهای مختلف در برابر آنها، نوع ورق استیل را مشخص می‌کنند.

  • بررسی برچسب یا نشان معرف:

  بررسی برچسب‌ها و نشان‌های معرف آلیاژها می‌تواند به تشخیص نوع استیل کمک کند. علامت‌های معروف مانند SS، 8-18، 10-18، 304 و استنلس استیل ۳۱۶ ممکن است در برچسب‌ها یا نشان‌ها وجود داشته باشند.

  • تراش و خراش دادن سطح ورق:

  تست تراش و خراش بر روی سطح ورق می‌تواند تفاوت‌هایی را نشان دهد. استیل اصل ممکن است در این آزمایش رنگ یکنواخت و براقی داشته باشد، در حالی که ورق تقلبی ممکن است تنها سطحی آبکاری شده باشد.

  ورق استیل اصلی و تقلبی

  کشورهای تولید کننده ورق استیل

  با توجه به اینکه تولیدات ورق استیل در داخل کشور، پاسخگوی نیاز عمده این محصول نمی‌شود، واردات این فرآورده از طریق کشورهایی نظیر از آمریکا ، ژاپن و آلمان انجام می‌شد، که امروزه بیشتر از کشورهای چین، تایوان و آفریقای جنوبی تامین می‌شود. با این حال صنایع فولاد داخلی در تلاشند تا با افزایش ظرفیت تولید ورق استیل صنعتی داخلی، نیاز واردات این ورق را برطرف سازند. فولادهای نسوز ورق استیل کلمبوس آفریقای جنوبی در بازار با نام استنلس استیل کلمبوس نیز شهرت دارند. استنلس استیل کلمبوس در فرآیندهای شیمیایی، صنایع غذایی و لبنی و آشامیدنی، انتخابی مناسب است.

  این گرید ورق فولادی، دارای ترکیبی عالی از استحکام، مقاومت در برابر خوردگی و قابلیت ساخت است. بدون شک نوسانات نرخ ارز بر قیمت ورق استیل چینی با توجه به کیفیت و ویژگی‌های ساختاری و قیمت ورق استیل کلمبوس تاثیرگذاری مستقیم دارد. از این رو با توجه به نوع نیاز خود، دریافت مشاوره و مقایسه قیمت استنلس استیل و ویژگی‌های هر کدام، می‌توانید بهترین انتخاب را برای ثبت سفارش خرید ورق استیل انجام دهید. ماده اولیه به کار رفته در ساخت ورق استیل با توجه به درصد کربن، نیکل و کروم موجود در آن انواع مختلفی دارد. 

  قیمت انواع ورق استیل نگیر

  خرید ورق استیل

  با توجه به اهمیت و گستردگی کاربرد ورق استیل در صنایع و تولیدات مختلف، لازم است نکات مختلفی در هنگام خرید ورق استیل مد نظر قرار دهید. اطمینان از نوع آلیاژ، برخورداری از استاندارد مناسب، مطابقت ضخامت و ابعاد ورق با نیازهای پروژه، از جمله مهمترین نکات در خرید ورق استیل صنعتی است که باید مورد توجه شما قرار گیرد.
  دریافت مشاوره و راهنمای خرید از شرکت‌های بازرگانی معتبر و مطمئن به منظور تضمین کیفیت و استعلام بروزترین قیمت ورق استیل صنعتی و نکات مهم در ثبت سفارش خرید و فروش ورق استیل است. موارد مطرح شده در این بخش، به عنوان راهنمای جامع خرید ورق استیل به شما کمک می‌کند تا علاوه بر درنظر گرفتن قیمت، با شناخت آلیاژهای مختلف و مشخصات فنی و ساختاری آن‌ها، ورق مناسب با پروژه خود را انتخاب و خریداری کنید.

  خرید ورق استیل

  از سایر موارد مهم و قابل توجه برای خرید استیل نکات زیر قابل اشاره هستند:

  • درخواست گزارش‌ها و تست‌های کیفیت مرتبط
  • انتخاب ورق با تنوع و انعطاف‌پذیری جهت پاسخ به نیازهای مختلف پروژه
  • مقایسه قیمت استیل و شرایط پرداخت با تأمین‌کنندگان مختلف
  • اطمینان از پشتیبانی و خدمات پس از فروش از تامین‌کننده
  • مشورت با کارشناسان تخصصی برای انتخاب بهترین گزینه خرید ورق استیل

  با توجه به نکات گفته شده، درمیابیم که مواردی همچون ضخامت، عرض، گرید، نوع و سطح آن، موارد مهم دیگری هستند که در هنگام خرید ورق استیل باید به آن توجه شود تا علاوه بر تضمین کیفیت، بهترین قیمت ورق استیل و تجربه خرید بهینه برای شما فراهم شود.

  فولادسل به عنوان یکی از برترین مجموعه‌های بازرگانی فعال در حوزه آهن آلات، با درنظر گرفتن مزایا و خدمات منحصر به فرد در استعلام قیمت لوله صنعتی، ورق استیل صنعتی و فروش آن‌ها گام موثری در فراهم آوردن بهترین تجربه خرید انواع ورق و مقاطع فولادی برای شما برداشته است. شما عزیزان می‌توانید برای اطلاع از قیمت ورق استیل و خرید آن، از طریق شماره‌ 02174486 با مشاورین و کارشناسان مجموعه فولادسل در ارتباط باشید.

  خرید ورق استیل

  مزایای خرید ورق استیل از فولادسل

  با ثبت سفارش خرید ورق استیل از طریق فولادسل می‌توانید از مزایای ویژه زیر برخوردار شوید:

  1. بارگیری از بنگاه‌های تهران با کنترل کیفیت و تایید نهایی انجام می‌شود.
  2. امکان خرید اعتبار اسنادی داخلی ریالی (LC) به صورت مدت‌دار و دیداری در فولادسل وجود دارد.
  3. انتخاب معتمدترین باربری با کمترین قیمت و ماشین‌های بیمه شده توسط واحد باربری شرکت (پتروبار) انجام می‌شود.
  4. مشاوره تخصصی رایگان با مدیر فروش واحد در زمان خرید امکان‌پذیر است.
  5. امکان ارسال نمونه محصول یا گواهی محصول (Certificate) در فولادسل فراهم است.
  6. ارائه‌دهنده بهترین قیمت در خرید استیل در بازار.

  ثبت سفارش ورق استیل

  فولادسل به عنوان مجموعه بازرگانی معتبر با بیش از دو دهه فعالیت در حوزه صنعت فولاد، با ارائه امکان خرید و فروش ورق استیل با استفاده از اعتبار اسنادی (LC)، شرایط خرید اقساطی را برای مشتریان خود فراهم می‌کند. بدین ترتیب، شما می‌توانید بعد از ثبت سفارش، پرداخت آن را به صورت اقساط و طی 6 ماه انجام دهید. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص ثبت سفارش و شرایط بهره‌مندی از پرداخت اعتباری، با شماره تلفن 02174486 در تماس باشید.

  نمایش بیشتر
  سوالات متداول
  آیا ورق استیل در ایران تولید می شود؟
  خیر؛ این ورق وارداتی بوده و در ایران تولید نمی‌شود و همین موضوع یکی از عوامل بالا بودن قیمت ورق استیل است.
  ورق استیل خارجی در بازار هست؟
  بله ورق چین و تایوان و در بعضی موارد آفریقای جنوبی و کره را می‌توان در بازار یافت.
  نظر شما

  نظرات
  نظرات منتشر شده 9
  1. هومن صدقی
   ۶ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۳:۴۳

   اقا یه سوال ورق استیل ایرانی نداریم ؟

  2. ابراهیم
   ۷ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۱:۳۴

   سلام، کدوم نوع ورق استیل جوش پذیری داره؟

   1. فولادسل
    ۱۴ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۳:۴۶

    انواع ورق استیل خاصیت جوش پذیری دارند. نکته مهم در جوشکاری ورق استیل، روشهای مختلف جوش است که هر کدام کاربرد ویژه خود را دارند.

  3. علی پیرزاد
   ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۷:۱۷

   سلام، من میخواستم سفارش ساخت بویلر صنعتی بدم، ولی نمیدونم از کدوم مدل ورق استیل رو باید سفارش بدم. میتونید کمکم کنید؟

   1. فولادسل
    ۱۴ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۱:۰۷

    باید از ورق استیل 310 استفاده کنید که اصطلاحا به آن \"ورق استیل نسوز\" هم گفته می‌شود. این نوع از ورق استیل در برابر حرارت بسیار مقاوم می‌باشند.

  4. علی معصومی
   ۹ آبان ۱۴۰۲ / ۱۷:۲۰

   کارگاه تولید سماور دارم، میخوام ورق استیل بخرم. چطور میتونم از اینجا سفارش بدم؟

   1. فولادسل
    ۱۰ آبان ۱۴۰۲ / ۱۰:۱۷

    آقای معصومی عزیز، مقدار ورق استیل درخواستی خود را در فرم استعلام قیمت درج نمایید تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند.