فیلتر محصولات
محاسبه وزن ورق
آقای محمدعلی کارگر
واحد فروش
آقای محمدعلی کارگر
داخلی
108
021-74486
خانم سودابه قرگز
واحد فروش
خانم سودابه قرگز
داخلی
108
021-74486
آقای امیرافراز سورانی
واحد خرید
آقای امیرافراز سورانی
داخلی
108
021-74486
آقای علی سنگنیان
واحد فروش
آقای علی سنگنیان
داخلی
108
021-74486
خانم نادیا هاشمی
واحد فروش
خانم نادیا هاشمی
داخلی
108
021-74486
آقای مجید شهشهانی
واحد فروش
آقای مجید شهشهانی
داخلی
108
021-74486
آقای علیرضا حقوقی
واحد خرید
آقای علیرضا حقوقی
داخلی
108
021-74486
خانم الهه دوستی
واحد خرید
خانم الهه دوستی
داخلی
108
021-74486
آقای مسعود شاه حسینی
واحد فروش
آقای مسعود شاه حسینی
داخلی
108
021-74486
آقای آرین کیانمرز
واحد فروش
آقای آرین کیانمرز
داخلی
108
021-74486
خانم الهام سمیعی
واحد فروش
خانم الهام سمیعی
داخلی
108
021-74486
خانم نیلوفر نعمتی
واحد فروش
خانم نیلوفر نعمتی
داخلی
108
021-74486
خانم عاطفه متین
واحد فروش
خانم عاطفه متین
داخلی
108
021-74486
آقای محسن صحرانورد
واحد خرید
آقای محسن صحرانورد
داخلی
108
021-74486
آقای علیرضا دوستی
واحد فروش
آقای علیرضا دوستی
داخلی
108
021-74486
آقای سعید ایلخانی
واحد خرید
آقای سعید ایلخانی
داخلی
108
021-74486

قیمت ورق روغنی st12

قیمت روز ورق روغنی st12

قیمت روز ورق روغنی st12

بروزرسانی: 27 فروردین 1403
محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلگرید قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
ورق روغنی چین st12 ضخامت 0.5 عرض 1000 0.51رولکیلوگرمانبار تهرانst12 تماس بگیرید -
ورق روغنی چین st12 ضخامت 0.5 عرض 1250 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 تماس بگیرید -
ورق روغنی چین st12 ضخامت 0.6 عرض 1000 0.61رولکیلوگرمانبار تهرانst12 تماس بگیرید -
ورق روغنی چین st12 ضخامت 0.6 عرض 1250 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 تماس بگیرید -
ورق روغنی چین st12 ضخامت 0.9 عرض 1250 0.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 تماس بگیرید -
ورق روغنی چین st12 ضخامت 1 عرض 1250 11.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 تماس بگیرید -
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 0.3 عرض 1000 0.31رولکیلوگرمانبار تهرانst12 تماس بگیرید -
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 0.3 عرض 1250 0.31.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 تماس بگیرید -
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 0.5 عرض 1000 0.51رولکیلوگرمانبار تهرانst12 تماس بگیرید -
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 0.5 عرض 1250 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 تماس بگیرید -
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 0.6 عرض 1000 0.61رولکیلوگرمانبار تهرانst12 تماس بگیرید -
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 0.6 عرض 1250 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 تماس بگیرید -
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 0.7 عرض 1000 0.71رولکیلوگرمانبار تهرانst12 تماس بگیرید -
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 0.7 عرض 1250 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 تماس بگیرید -
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 0.8 عرض 1000 0.81رولکیلوگرمانبار تهرانst12 تماس بگیرید -
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 0.8 عرض 1250 0.81.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 تماس بگیرید -
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت0.9 عرض 1000 0.91رولکیلوگرمانبار تهرانst12 تماس بگیرید -
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 0.9 عرض 1250 0.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 تماس بگیرید -
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 1 عرض 1000 11رولکیلوگرمانبار تهرانst12 تماس بگیرید -
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 1 عرض 1250 11.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 تماس بگیرید -
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 1.25 عرض 1000 1.251رولکیلوگرمانبار تهرانst12 تماس بگیرید -
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 1.25 عرض 1250 1.251.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 تماس بگیرید -
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 1.5 عرض 1000 1.51رولکیلوگرمانبار تهرانst12 تماس بگیرید -
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 1.5 عرض 1250 1.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 تماس بگیرید -
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 2 عرض 1000 21رولکیلوگرمانبار تهرانst12 تماس بگیرید -
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 2 عرض 1250 21.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 تماس بگیرید -
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 0.4 عرض 1000 0.41رولکیلوگرمانبار تهرانst12 تماس بگیرید -
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 0.4 عرض 1250 0.41.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 تماس بگیرید -
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 0.5 عرض 1000 0.51رولکیلوگرمانبار تهرانst12 50,760 4,568
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 0.5 عرض 1250 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 49,950 4,496
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 0.6 عرض 1000 0.61رولکیلوگرمانبار تهرانst12 49,950 4,496
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 0.6 عرض 1250 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 49,860 4,487
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 0.7 عرض 1000 0.71رولکیلوگرمانبار تهرانst12 48,870 4,398
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 0.7 عرض 1250 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 48,870 4,398
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 0.8 عرض 1000 0.81رولکیلوگرمانبار تهرانst12 50,040 4,504
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 0.8 عرض 1250 0.81.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 47,700 4,293
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 0.9 عرض 1250 0.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 47,700 4,293
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 0.9 عرض 1000 0.91رولکیلوگرمانبار تهرانst12 47,700 4,293
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 1 عرض 1000 11رولکیلوگرمانبار تهرانst12 47,700 4,293
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 1 عرض 1250 11.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 47,700 4,293
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 1.25 عرض 1000 1.251رولکیلوگرمانبار تهرانst12 47,700 4,293
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 1.25 عرض 1250 1.251.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 47,700 4,293
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 1.5 عرض 1000 1.51رولکیلوگرمانبار تهرانst12 47,700 4,293
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 1.5 عرض 1250 1.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 47,700 4,293
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 2 عرض 1000 21رولکیلوگرمانبار تهرانst12 48,600 4,374
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 2 عرض 1250 21.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 تماس بگیرید -
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 2.5 عرض 1000 2.51رولکیلوگرمانبار تهرانst12 تماس بگیرید -
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 2.5 عرض 1250 2.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 تماس بگیرید -
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 3 عرض 1000 31رولکیلوگرمانبار تهرانst12 تماس بگیرید -
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.3 عرض1000 0.31رولکیلوگرمانبار تهرانst12 تماس بگیرید -
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.3 عرض 1250 0.31.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 تماس بگیرید -
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.4 عرض 1000 0.41رولکیلوگرمانبار تهرانst12 تماس بگیرید -
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.4 عرض 1250 0.41.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 تماس بگیرید -
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.5 عرض 1000 0.51رولکیلوگرمانبار تهرانst12 49,050 4,415
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.5 عرض 1250 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 49,050 4,415
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.6 عرض 1000 0.61رولکیلوگرمانبار تهرانst12 48,330 4,350
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.6 عرض 1250 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 48,150 4,334
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.7 عرض 1000 0.71رولکیلوگرمانبار تهرانst12 47,790 4,301
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.7 عرض 1250 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 47,790 4,301
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.8 عرض 1000 0.81رولکیلوگرمانبار تهرانst12 46,530 4,188
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.8 عرض 1250 0.81.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 46,530 4,188
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.9 عرض 1000 0.91رولکیلوگرمانبار تهرانst12 46,530 4,188
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.9 عرض 1250 0.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 46,530 4,188
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 1 عرض 1000 11رولکیلوگرمانبار تهرانst12 46,530 4,188
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 1 عرض 1250 11.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 46,530 4,188
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 1.25 عرض 1000 1.251رولکیلوگرمانبار تهرانst12 46,530 4,188
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 1.25 عرض 1250 1.251.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 46,530 4,188
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 1.5 عرض 1000 1.51رولکیلوگرمانبار تهرانst12 46,530 4,188
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 1.5 عرض 1250 1.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 46,530 4,188
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 2 عرض 1000 21رولکیلوگرمانبار تهرانst12 47,610 4,285
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 2 عرض 1250 21.25رولکیلوگرمانبار تهرانst12 47,610 4,285
مزیت های خرید از فولادسل
فهرست مطالب

  ورق روغنی st12

  قیمت ورق روغنی st12 به موارد مختلفی بستگی دارد که یکی از مهم ترین عوامل کیفیت کارخانه سازنده و اصل بودن کالا می باشد. در صورتی که برای خرید این محصول نیاز به دریافت مشاوره قبل از خرید دارید می توانید با کارشناسان فولادسل تماس حاصل فرمایید تا شما را در روند خرید این محصولات یاری کنند.

  شما به عنوان خریدار ورق st12 ، به یک شرکت بازرگانی معتبر نیاز دارید. شرکت پتروسازه ساحل با برند تجاری فولادسل مفتخر است همگام با ارایه مشاوره تخصصی، مناسب ترین قیمت ورق st12 را ارایه نماید.

  قیمت ورق روغنی

  ورق روغنی در گریدهای مختلفی تولید می‌شود. مواد اولیه آنها عامل تفاوت هرکدام از این گریدها است، عناصر موجود در این محصول شامل منگنز، فسفر، کربن و گوگرد است. ابعاد، اندازه، ضخامت و کارخانه تولیدکننده ورق روغنی از مهمترین فاکتورهای تعیین قیمت ورق روغنی محسوب می‌شوند.

  همچنین از آنجایی که ورق سیاه اساس تولید ورق روغنی است، نوسانات قیمت این محصول نیز، قیمت ورق روغنی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

  علاوه‌ بر آنچه گفته شد عوامل دیگری نیز در تعیین قیمت کلیه محصولات فولادی اثرگذار است که نرخ ارز، قیمت‌های جهانی، هزینه حمل و نقل، نیاز صنایع وابسته، میزان عرضه و تقاضا، بورس کالا، میزان واردات و صادرات از جمله مهمترین فاکتورها به شمار می‌رود.

  گفتنی است تولید ورق روغنی به دو صورت رول و فابریک انجام می ‌شود. رایج‌ترین ابعاد آن نیز ۱*۲، ۱/۲۵*۲.۵ متر است. عرض ورق روغنی بیش از ۶۰۰ میلیمتر عنوان شده است اگرچه ورق ‌های روغنی در عرض یک متر و ۱.۲۵ متر نیز تولید می‌ شود.

  خرید ورق st12

  چنانچه قصد خرید ورق st12 را دارید، با فولادسل تماس بگیرید. فولادسل با بیش از یک دهه فعالیت در خرید و فروش ورق ها و مقاطع فولادی و همکاری با صدها کارخانه، سازمان و شرکت معتبر، به رضایت مشتریان اهمیت ویژه ای میدهد. همچنین امکان خرید اعتباری ورق فولادی بصورت ضمانت نامه بانکی lc فراهم است.

  همین الان برای دریافت مشاوره تخصصی و مناسب ترین قیمت ورق st12 با شماره 02174486 تماس بگیرید. دپارتمان پشتیبانی مشتریان و واحد کنترل کیفیت، پاسخگوی اعتماد شما خواهند بود. فولادسل، تجربه خرید امن

  مزایای خرید از فولادسل

  1. فروش اعتباری آهن آلات با lc و سایر روشهای اعتباری: فولادسل این امکان را برای مشتریان خود فراهم نموده است. هر یک از مشتریان با مراجعه به کلیه بانک های سراسر کشور می توانند نسبت به گشایش LC داخلی به ذینفعی این شرکت، از مزایای فروش اعتباری در بازه های زمانی یک تا 6 ماه بهره مند گردند. همچنین سایر روش های اعتباری و خرید اقساطی، قابل توافق است.
  2. مشاوره تخصصی رایگان
  3. کنترل کیفیت QC
  4. گواهی محصول
  5. ارائه نمونه محصول
  6. ارایه فاکتور رسمی
  7. ارسال مطمئن با پتروبار

  مشخصات ورق روغنی st12

  ورق های روغنی در انواع گرید های معمولی ST12، نیمه کشش ST13، فوق کشش ST14 و EK2 (ورق های روغنی با قابلیت لعاب پذیری) تولید می شوند.

  ضخامت ورق روغنی (ورق سرد) از 0.3 میل تا 3 میل می‌باشد. بیشترین ضخامت مورد استفاده از ورق روغنی در بازار ورق فولادی 0.6 (در لوازم خانگی) و 0.7 (در خودروسازی) می‌باشد. از آنجا که در نورد سرد، هدف کاهش ضخامت ورق زیر فشار بسیار زیاد و در دمای اتاق و حداکثر تا ۲۰۰ درجه سانتی‌گراد است. لذا از ویژگی‌های بارز مشخصات ورق های روغنی سطحی صاف و عاری از زنگ زدگی می باشد.

  از جمله ویژگی هایی که ورق st12 دارند می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • برخورداری از سطح بیشتر
  • برخورداری از گوشه های مشخص
  • سطوح بهتر

  نامگذاری این ورق ها بر اساس ظاهر آن ها صورت گرفته است. در فرایند تولید این ورق ها، ورق های با ضخامت بالاتر به ورق هایی با ضخامت کمتر تبدیل می شوند. شماره استاندارد هایی که برای ورق های st12 تعریف شده است به شرح زیر می باشد:

  • استاندارد های DIN آلمان
  • SAE1 یا جامعه مهندسین آمریکا
  • ASTM یا موسسه آزمون آمریکا
  • کمیته استاندارد ژاپن JIS
  نمایش بیشتر
  نظر شما

  مراحل سفارش محصول
  • افزودن به سبد خرید
   1
  • ورود به حساب کاربری
   2
  • بررسی کارشناس فروش
   3
  • تحویل پیش فاکتور
   4
  • کنترل کیفیت
   5
  • ارسال سفارش
   6